Dokumentumok


1. Kézirat.
MTA KIK Kézirattár Ms 2270/124. 1 fol.
Jegyzettömblapon tollal írt jegyzet az I., Indulás c. darabhoz; ceruzás kézírással címadás: „El a földtől!”:
„Gépmadár a madártalan magasságban”.


2. Kézirat.
MTA KIK Kézirattár Ms 2270/125. 1 fol.
Jegyzettömblapon tollal írt jegyzet az I., Indulás c. darabhoz; ceruzás kézírással címadás: „A sebesség”:
„...a mozgás
a megsűrűsödött idő...”


3. Kézirat.
MTA KIK Kézirattár Ms 2270/117. 1 fol.
Jegyzettömblapon tollal írt jegyzetek az II., A szálló vasban c. darabhoz; ceruzás kézírással címadás: „A halál”:
„félelemérzet és biztonságérzet keveréke,
árnyékszerűen
lent úszik a fekete kereszt a gép, a gép árnyéka”.


4. 4. Kézirat.
MTA KIK Kézirattár Ms 2270/116. 1 fol.
Jegyzettömblapon a II., A szálló vasban c. darab első versszakának tollal írt sorai, melynek szövege megegyezik az Összes versei 1943-as kiadásában közölttel, vagyis a definitív közléssel; címvariáns: „Start”; alatta ceruzás kézírással a következő versszak első sorának variánsa: „És ott a nagy kotló hasában”.


5. Kézirat.
MTA KIK Kézirattár Ms 2270/119. 1 fol.
Jegyzettömblapon tollal írt jegyzet a III., Felhők fölött c. darabhoz; ceruzás kézírással címadás: „Felhőkbe zárva, vakrepülés”:
„és a vízszintesen szálló esőcseppek”.


6. Kézirat.
MTA KIK Kézirattár Ms 2270/122. 1 fol.
Jegyzettömblapon tollal írt jegyzet a III., Felhők fölött c. darabhoz; ceruzás kézírással címadás: „A hegyek”:
„Végig az alpokon, púpok, 3700 m. fölöttük”.


7. Kézirat.
MTA KIK Kézirattár Ms 2270/123. 1 fol.
Jegyzettömblapon tollal írt jegyzetek a III., Felhők fölött c. darabhoz; ceruzás kézírással címadás: „A felhők”:
„...felhők a hegyek szárnyai...
...fehér torlaszok és hegyek...
...grönlandi táj...
Láttam a felhőket felülről
habzó táj, jég és hóhegyláncok, ligetek,
megőszült erdők lombrengetege”


8. Kézirat.
MTA KIK Kézirattár Ms 2270/121. 1 fol.
Jegyzettömblapon jegyzetek az V., Motorok c. darabhoz; ceruzás kézírással címadás: „Motorok”; alatta ceruzával gyorsírásos feljegyzések; tollal írt jegyzetek
„Acélfekete burkolatban
tőlem csak pár méternyire...
...mint egy elefánt feje...”;
Más tintával írt jegyzet:
Bízni kell az anyagban!
(Materializmus)”


9. Kézirat.
MTA KIK Kézirattár Ms 2270/120. 1 fol.
Jegyzettömblapon tollal írt jegyzet a VI., A harmadik ugrás c. darabhoz; ceruzás kézírással címadás: „A bodeni tó”:
„1200 m-től látni, ahogy a halak
felvetik magukat és csillognak a felszínen...”


10. Kézirat.
MTA KIK Kézirattár Ms 2270/118. 1 fol.
Jegyzettömblapon tollal írt jegyzet a IX., A Rabok c. darabhoz; ceruzás kézírással címadás: „Lentről”:
„Leszállás után visszanézni, felnézni
az égbe: minden vágynak a
jelképét megragadni.”


11. Kézirat.
MTA KIK Kézirattár Ms 2272/2. 12. fol.
Jegyzetfüzetben, az I., Indulás c. darab; a cím előtt nincs számozás; az oldal sarkában ceruzás megjegyzés „8 sor”; szöveg alatt szignó. Szövege megegyezik az Összes versei 1943-as kiadásában közölttel, vagyis a definitív közléssel.


12. Kézirat.
MTA KIK Kézirattár Ms 2272/2. 1–3. fol.
Jegyzetfüzetben a II., Szálló vasban c. darab javításokkal; 1. f.-n a korábbi cím: „Fel a magasba”, mellette áthúzott címvariáns: „Start”; a cím előtt nincs számozás; az oldal sarkában ceruzás megjegyzés „56+6=62 sor”; 3. f.-n a szöveg alatt szignó. Eltérés a defintív közlés szövegétől az 53. sorban: „már” helyett még „most”.


13. Kézirat.
MTA KIK Kézirattár Ms 2272/2. 9–11. fol.
Jegyzetfüzetben a III., Felhők fölött c. darab javításokkal; 9. f.-n a korábbi cím: „A felhők, felülről”; a cím előtt nincs számozás; 9. f. r. sarkában ceruzás megjegyzés „67 sor”; 11. f.-n a szöveg alatt szignó, majd tollal gyorsírásos jegyzetek. Szövegének eltérései a defintív közléstől: 7. sor, „és alattunk zöld volt a levegő,” helyett még „hajlonganak az áttetsző zöld hínárban,”; 10. sor, „De gyönyörű volt! A hinárban itt-ott” helyett még „Az imént még láthattuk őket: itt-ott”; 16. sorban: „és” helyett még „már”; 33. sorban: „és fölötte” helyett még „amely fölött”; 36. sorban: „puha” helyett még „szelíd”; 44–45. sorban: „A felső égben” helyett még „Fölötte repülünk”; 45. sorban később elhagyva: „itt”; 56. sorban: „jégtáblás” helyett még „befagyott”; 61. sorban később elhagyva: „már”.


14. Kézirat.
MTA KIK Kézirattár Ms 2272/2. 13–14. fol.
Jegyzetfüzetben a IV., Félelem és biztonság c. darab javításokkal; 14. f. r. sarkában ceruzás jegyzet: „48+5=53 s.”; áthúzott címvariáns: „A kísértő veresége”; a vers oldalai számozva; 14. f.-n a szöveg alatt szignó. Szövegének eltérései a defintív közléstől: 6. sorban: „volna” helyett még „lenne”; 12. sorban: „tán” helyett még „ha”; 25. sorban: „agy” helyett még „ész”; 33. sorban: „vizsgálni” helyett „gondolni”; 43. sorban „Anyag” – így, nagy betűvel.


15. Kézirat.
MTA KIK Kézirattár Ms 2272/2. 4–5. fol.
Jegyzetfüzetben az V., A motorok c. darab javításokkal; 4. f. r. sarkában ceruzás jegyzet: „36+8=44 sor”; 5. f.-n a szöveg alatt szignó. Szövege nem tér el a defintív közléstől.


16. Kézirat.
MTA KIK Kézirattár Ms 2272/2. 6–8. fol.
Jegyzetfüzetben a VI., A harmadik ugrás c. darab javításokkal; a 6. f.-n az utólag ceruzával írt korábbi cím: „Münchentől Zürichig”; 4. f. r. sarkában ceruzás jegyzet: „64+7=71 s.”; 8. f.-n a szöveg alatt szignó. Szövegének központozásbeli és ékezethasználati különbségeken túli eltérései a defintív közléstől: 3. sorban: „száll az óriás gép” helyett még „röpít a varázsgép”; 33. sorban: „Csak árny” helyett még „Árnyék”; uo.: „árnykép” helyett még „árnyék”.


17. Kézirat.
MTA KIK Kézirattár Ms 2272/2. 15. fol.
Jegyzetfüzetben a VII., Az este felé c. darab javításokkal; még a korábbi címmel: „Az út közepén”; a sarokban: ceruzás jegyzet: „29+1=30 s”; a szöveg alatt szignó. A 15. sorban elhagyott névelőn túl szövege nem tér el a defintív közléstől.


18. Kézirat.
MTA KIK Kézirattár Ms 2272/2. 16. fol.
Jegyzetfüzetben a VIII., Vissza c. darab javításokkal; még a korábbi címmel: „Ébredés”; a sarokban: ceruzás jegyzet: „24+2=26 sor”; a szöveg alatt szignó. Szövegének eltérése a defintív közléstől: 18. sorban: „túljutni” helyett még „túllenni”.


19. Kézirat.
MTA KIK Kézirattár Ms 2272/2. 17–19. fol.
Jegyzetfüzetben a IX., Rabok c. darab javításokkal; oldalak számozva; 17. f. r.-n, a sarokban: ceruzás jegyzet: „72+8=80 sor”; 19. f.-n a szöveg alatt aláírás és datálás: „1936 július”. Szövegének eltérése a defintív közléstől: 21. sorban: „fáradt” helyett még „csüggedt”; 39. sorban: „szárnyainkra” helyett még „szárnyaimra”.


20. Pesti Napló, 1936. aug. 9. (182. sz.) 33–34. p.
Szövege eltér a Bartha Miklós Társaság 1938-as kiadásában és az Összes versei 1943-as kiadásában közölttől.


21. Újságkivágat.
MTA KIK Kézirattár Ms 4652/261. 1 fol.
A Pesti Napló-közlés lapja; a főcím áthúzva; autográf javítások: II., a cím „Fel a magasba” áthúzva, felette az új cím: „A szálló vasban”; 37. sorban: „sem”; III., javított cím: „A felhők, felülről” helyett „Felhők fölött; 4. sorban: „hajlongtak rajra” helyett „úgy hajladoztak”; 7. sorban: „hajlongtak az áttetsző zöld hínárban” helyett „és alattunk zöld volt a levegő”; 10. sorban: „Az imént még láthattuk őket” helyett „De gyönyörű volt! A hinárban”; 13. sorban: „most már” helyett „aztán”; 16. sorban: „már” helyett „és”; „elfödik” helyett „elföldték”; 20. sorban törölt három pont; 33. sorban: „amely fölött” helyett „és fölötte”; 46. sorban; „Fölötte” helyett „A felső”; 61. sorban: „ragyog most” helyett „ragyog:”; ceruzával jelölve az 1937-es Magyar Bibiliofilek Szövetsége kiadásának oldaltöréseit; IV., a cím „Félelem és biztonság” helyett „A kísértő”; VI., a cím „Münchentől Zürichig” helyett „A harmadik ugrás”; központozás változtatásai a 32., 43–44., 46., 54. sorban; VII. a cím „Az út közepén” helyett „Az este elé”; áthúzott címvariációk: „Dél és este”; „Dél az este mögött” [?]; ceruzával jelölve az 1937-es Magyar Bibiliofilek Szövetsége kiadásának oldaltöréseit; VIII., a cím „Ébredés” helyett „Vissza”. Szövegének eltérései a defintív közléstől: III. 14. sorban: „Most már” helyett még „aztán”; IV. címe „Félelem és biztonság” helyett „A kísértő”.


22. Szabó Lőrinc: Reggeltől estig, Egy repülőutazás emléke, Molnár C. Pál fametszeteivel, Magyar Bibliofilek Szövetsége, Bp., 1937.; a kolofon szövege: „Ez a könyv a Magyar Bibliofilek Szövetsége második kiadványa. Haiman-Kner György terve szerint nyomtatta Kner Izidor könyvnyomdája Gyomán, 1937 április havában, kéziszedésű Bodoni Antikva betűkkel, a Hazai Papírgyár R.-T. fűzfői gyárának famentes papírjára.” Szövege megegyezik a Bartha Miklós Társaság 1938-as kiadásában és az Összes versei 1943-as kiadásában közölttel, de az egyes tételek nincsenek számozva.

23. Újságkivágat.
MTA KIK Kézirattár Ms 4652/261. 1 fol.
A Pesti Napló-közlés lapja; az egyes tételek mellett piros postai irónnal számozás: 49–56. Feltehetően a kötet nyomdai kéziratának része lehetett.


24. A Bartha Miklós Társaság 1938-as kiadásának kefelevonata.
MTA KIK Kézirattár Ms 4650/197. 123–135. fol.
Javítások: 123. f. szedési utasítás; II. a cím „Fel a magasba” helyett „A szálló vasban”; 2. sornál a szedés korrekciója; 124. f. öt helyen a hibás szedés korrekciója; 125. f. III. a cím „A felhők, felülről” helyett „Felhők fölött”; 126. f. III. 17. sorban: „elfödik” helyett „elfödték”; két helyen hibás szedés korrekciója; 127. f. III. 61. sorban „most” törölve; 128a. f. a lap fele az V. A motorok c. vers 1–3. versszakával letépve; 128a. és 129. f. között hiányzik a 159–160. oldal A motorok c. vers 9 versszakával (felhasználva majd az 1940-es Válogatott versei nyomdai kéziratánál); 129. f. VI. a cím „Münchentől Zürichig” helyett „A harmadik ugrás”; 130. f. szedés korrekciója két helyen; 131. f. VII. a cím „Az út közepén” helyett „Az este elé”; egy helyen a szedés korrekciója; 132. f. VIII. a cím „Ébredés” helyett „Vissza”; 134. f. szedés korrekciója. Szövege megegyezik a Bartha Miklós Társaság 1938-as kiadásában és az Összes versei 1943-as kiadásában közölttel.


25. Szabó Lőrinc: Harc az ünnepért, Versek, Bartha Miklós Társaság kiadása, Kecskemét, A Királyi Magyar Egyetemi Nyomda Könyvesboltjának bizománya, Budapest, 1938, 153–167. p. Szövege megegyezik az Összes versei 1943-as kiadásában közölttel, vagyis a definitív közléssel.

26. Az 1940-es Válogatott verseinek nyomdai kézirata.
MTA KIK Kézirattár Ms 4653/1. 52–53. fol.
A Bartha Miklós Társaság 1938-as kiadásának kefelevonatából kiemelt félbetépett 161. és a 160. oldal A Motorok c. verssel; 52. f.-n a vers számozása törölve; a kötetbe szánt alcím kézírással: „(Részlet a »Reggeltől estig« c. repülővers-ciklusból)”; jobb oldalon a korábbi hibás szedés korrekciója; 53. f.-n a szedés korrekciói.


27. Szabó Lőrinc Válogatott versei, Singer és Wolfner Irodalmi Intézet R. T. kiadása, Budapest, 1940, 140–141. p.
A ciklus V. darabja A motorok c. vers, Részlet a „Reggeltől estig” c. repülővers-ciklusból alcímmel.


28. Az 1943-as Összes versei kefelevonata.
MTA KIK Kézirattár Ms 4653/4. 547–560. p.
547–549., 556–557. oldalon szedési korrekciók.


29. Szabó Lőrinc Összes versei, 1922–1943, Singer és Wolfner Irodalmi Intézet RT. kiadása, Budapest, 1943, 547–560. p.

30. Szabó Lőrinc Válogatott versei 1922–1956, Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1956, 316–320. p.
Részletek egy repülőutazás emlékéből alcímmel a III. Felhők fölött és az V. A motorok c. tételek; szövegük megegyezik az Összes versei 1943-as kiadásában közölttel.


31. Szabó Lőrinc Válogatott versei 1922–1956, Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1956, 316–320. p.
Részletek egy repülőutazás emlékéből alcímmel a III. Felhők fölött és az V. A motorok c. tételek; szövegük megegyezik az Összes versei 1943-as kiadásában közölttel.