Magyarázat


Kabdebó Lóránt:
Az ész kalandjai
(Részlet) 1
 
Nem kevés ellentmondásba keveredett Szabó Lőrinc, amikor bekapcsolódott a politikába. Költészetében mindig is távol tartotta magát bármilyen konkrét állásfoglalástól. És ez kapcsolódott korábbi, az egyes emberen kívül álló tett elutasítását vállaló álláspontjával (Te meg a világ; A párt válaszol). Ennek az elutasításnak, ennek az ellenzékiségnek tudatos feladása ezekre az évekre esik. Korábbi „ellenzékiségét” ekkor már mint negatívumot, így látja: „Abban az ellenforradalmi időben azonban… a halott Ady még kiátkozott költő és a többi jó költő legnagyobb része ellenzéki volt. Ellenzéki – a háború előtti értelemben. Azt hiszem, mi, akkori fiatalok, szintén csaknem kivétel nélkül azok voltunk. Nem csoda: még túlságosan erős volt bennünk a marxista nevelés hatása, túl kevés az egyéni realitás és tapasztalat, és mindenekfelett túl sivár a szociális jelen. Agresszív megnyilatkozásai nemigen voltak ennek az irodalmi ellenzékiségnek, hiszen más oldalról nagy tanulság volt a magyar kommün csődje is, és ezenfelül mindnyájunkra bénítóan hatottak azok az óriási veszteségek, amelyek a magyarságot érték, és amelyek – valószínűleg egyes kísérőjelenségek miatt – mindamellett csak évek múltán tudták az igazi költőket újra megtanítani annak a sokszor kompromittált szónak a használatára, hogy: hazám. Míg ez be nem következett, a közösségi akarat és vágy inkább elvontságokba burkolózott, nemzetileg színtelen humanitár-szocialisztikus ideológiákba, szimbolikus kifejezésmódba, esetleg neokatolicizmusba; a líra többi – tehát legnagyobb – része pedig megint személyes lett, nagyjában a magánélet érzelmi és szellemi analízise.” 2
Ebből az ellenzékiségből, a témáiban is a szociális megalázottak közé taszítottságból, majd pedig a magányos szemlélődésbe, adatfeldolgozásba békülésből érzi magát kikerülni ekkor Szabó Lőrinc. Két ellentétes vers – a címválasztásuk is ellenpárba állítja őket – mutatja ezt a változást, a személyiségnek a politikában való részvétel által megvalósuló megnövekedését: Barátaimhoz, Ellenségeimhez. Induljunk ki az elsőből, a Zilahynak dedikált Barátaimhoz (Az Est, 1937. január 34.) címűtől, hogy végül visszajussunk az utóbbihoz.
 
Álmatlanul forgolódtam az ágyon
 
– indítja verse meditációját. Az egyik tétel: a pesszimizmus, a hagyományos tehetetlenség:
 
– Hagyjuk, fiúk, nem lesz itt semmi se!
 
– Nem hát, – morogtam. S teltek lassu órák.
– Nagyzolsz, vízcsepp? Tenger a mult s az ország!
Mi közöd hozzá?! – Forogtam, tünődtem:
– Mi jogod?!… Aludj! Oly elérhetetlen
a nép és oly nagy, mint az ezredév…
Mentsd inkább a magad kis életét! –
 
A felgyűlt és még gyülendő csalódások számvetése és elképzelése azután átvezeti a verset egy másik szintre, ekkori verstípusa törvénye szerint. Az átvezetés első fázisa az adatok gyűjtése és az adatfeldolgozás, a Különbéke versmechanizmusa szerint:
 
Csend volt. Csak agyam vergődött: – Öregszem…
Mi lesz?… 1900-ban születtem…
Volt csalódás… S mennyi lesz, ha megérem
a 2000-et, ahogy egykor reméltem!
Mennyi lesz akkor! – S játszva, mint gyerek,
elképzeltem, hogy százéves leszek
 
s ekkor hirtelen megláttam a törvényt:
 
Itt következik a váltás, a folytatás, a kaland, a képzelt játék:
 
– Egész hazámmal csak tízannyi történt,
csak tízszer annyi, mint amennyi vélem…
Ezerből száz: az én rokoni részem!
– kiáltottam és árva testemen
átgyult, átcsapott a történelem
 
Az álmatlanul, az ágyban forgolódó költő tudatában megszületik a közösség, egymásba játszva a korábban a baráti együttesben együtt zsibongót és a vízióban a történelemből megidézettet. Így válaszol a vers első szakaszának társasági képére az ötödik történelmi tablója:
 
A.
Álmatlanul forgolódtam az ágyon.
Éjfélig itt volt három-négy barátom,
tervek lobogtak, gúny, vád, vad beszédek,
szidtuk a pénzt és mentettük a népet
s elmentek és kihűlt a láng heve.
 
B.
és ami messze volt és idegenség,
most mind körém gyült s lett egyszerre szomszéd,
apa, déd, ük és testvér és barát lett,
tíz magyar század egy közel család lett
és mint ismerős állt előttem ő,
a Honfoglaló, a Telepitő…
 
Itt, a baráti kör és a történelem ölelésében törik meg a pesszimizmus, szűnik meg a szemlélődő, önelemző magatartás: új vershelyzet következik („Felültem…”), mely újfajta gondolatokat bocsát ki magából:
 
Felültem… Bennem dobogott az ország
s én fiatalnak éreztem a sorsát,
reménykedőnek, lángnak, magaménak…
S körülnéztem, kerestem a fiúkat
s mint erős érc, zengett bennem a hit:
hogy csinálunk mi itt még valamit!
 
A közösségre és a közösségben célt talált ember portréja ez a vers.
A barátok, akik között eljutott a felnőtt politikai szerephez, a harmincas években beérett nemzedékének vezető egyéniségei közé tartoznak. A kötet verseinek dedikációi a következőket gyűjtik a költő köré: Erdélyi József, Féja Géza, Illyés Gyula, Németh László, Zilahy Lajos, mellettük csak Móricz Zsigmond szerepel, akinek a kötetben verset dedikál. A névsor egyben keresztmetszete is a nemzedék ellentmondásainak: reményeinek és buktatóinak. Szabó Lőrinc e körön belül verseiben nem képvisel elkülöníthető árnyalatot. Egyetlen közvetlen politizáló tartalmú verse, Az örök Magyarországhoz című, A Nemzeti Színház százéves jubileumára írott (Az Est, 1937. október 26.) is olyan általános etikai és szociális igényeket fogalmaz, melyekkel a Válasz-gárda bármely irány felé tekintő tagja ekkor egyet érthetett, de a „reformnemzedék” szólamaival sincs ellentétben.