A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁRA KÉZIRATTÁRÁNAK KATALÓGUSAI
CATALOGI COLLECTIONIS MANUSCRIPTORUM BIBLIOTHECAE ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE

23.

Körmendy Kinga

SZABÓ LőRINC KÉZIRATOS HAGYATÉKA

II.

(Ms 2270–Ms 2287)

BUDAPEST, 2007

 

Lektorálta: F. Csanak Dóra

 

TARTALOM

 

Bevezetés

 

I. MŰVEK

 

I/a. Versek

1. A költő által összeállított kötetek szerint

2. A költő által kötetbe nem rendezett versek

3. Versfogalmazványok, verstöredékek

4. Vers-, fordítás-, prózafogalmazványok, feljegyzések jegyzetfüzetekben

5. Vers-, fordításfogalmazványok, feljegyzések jegyzetfüzetekben

6. Versfogalmazványok, versötletek

7. Vers-, prózafogalmazványok, feljegyzések, jegyzetek gyorsírással

8. Versek első megjelenésben

 

I/b. Prózai írások

1. Előadások, cikkek, nyilatkozatok

2. Napló

3. Publicisztikai írások, folyóiratcikkek, nyilatkozatok, visszaemlékezések, előadások, prózai mûvekhez feljegyzések, jegyzetek

 

II. FORDÍTÁSOK

 

II/a. Versfordítások

1. Kisebb autográf versfordítások

2. Örök Barátaink I–II. kötete számára autográf versfordítások

3. Folyóiratokban, kötetekben megjelent kisebb versfordítások gépiratai

4. Egyéb kisebb versfordítások gépiratai

5. Versfordítások korrektúrái, újságkivágatai

 

II/b. Prózai fordítások

1. Autográf fordítások

2. Fordítások gépiratai

3. Fordításokkal kapcsolatos jegyzetek, feljegyzések

4. Fordítások korrektúrái

 

III. Kötettervek, kötetek tartalomjegyzékei

 

IV. Életére, újságírói mûködésére vonatkozó kéziratok, feljegyzések, iratok

 

V. Írói mûködése – Előadások, felolvasó- és költői estek, irodalmi társaságok

 

VI. Életkörülményeire, személyes kapcsolataira, betegségeire vonatkozó dokumentumok

 

VII. Levelezés

1. Szabó Lőrinc levelei

2. Szabó Lőrincnek írt levelek

 

VIII. Szabó Lőrinc személyével és mûveivel kapcsolatos írások, újságkivágatok

 

IX. Rajzok, fényképek

 

X. Szabó Lőrincnek ajánlott, illetve véleményezésre küldött kéziratok

 

XI. Babits Mihály, Tóth Árpád és mások kéziratai, levelei Szabó Lőrinc hagyatékában

 

XII. Szabó Lőrinc írásainak korrektúrái, újságkivágatok, nyomtatványok

 

XIII. Szabó Lőrincné hagyatéka

1. Személyével kapcsolatos iratok, dokumentumok

2. Levelezés

 

XIV. Gáborjáni Klára hagyatéka

1. Személyi iratok

2. Szabó Lőrinc versfordítások Gáborjáni Klára hagyatékában

3. Levelezés

4. Színpadi, előadói fellépések, szövegkönyvek

5. Gáborjáni Klárának ajánlott, átadott mûvek, versek, levelek

 

XV. Ifj. G. Szabó Lőrinc hagyatéka

 

XVI. Mások tulajdonában volt kéziratok, levelek

 

Rövidítések

 

Zusammenfassung

 

BEVEZETÉS

 

Szabó Lőrinc kéziratos hagyatékából 1970-ben gazdag és sokrétû anyag került az Akadémiai Könyvtárba. A családtagok azonban megtartottak bizonyos kéziratokat, leveleket. 1972 tavaszán Szabó Lőrincné több száz levelet ajándékozott a már átadott hagyaték kiegészítéséként a Kézirattárnak. F. Csanak Dóra a feldolgozott kéziratos hagyatékról (Ms 4650-Ms 4705) készített nyomtatott katalógusa a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára Kézirattárának katalógusai sorozat 6. köteteként, 1973-ban jelent meg. A 309 oldalas kiadvány tartalmazza a költő verseinek, fordításainak saját kezû fogalmazványairól, gépiratairól, gépiratos másolatairól, a korrektúráiról és a hagyatékban lévő, nyomtatásban megjelent versekről készített leírásokat, Szabó Lőrinc leveleinek, a hozzá írt levelek, valamint a nagyon értékes Babits- és Tóth Árpád-kéziratok feldolgozását.

Az örökösök birtokában maradt kéziratos anyagból 2002-ben ismét egy nagyobb rész került a Kézirattárba (Növedéknaplószám: 80/2002.). Ebben az anyagban a már állományban lévő Szabó Lőrinc-versek, -fordítások kiegészítései mellett további Babits-, Tóth Árpád-kézirat és -levél is található. A kiegészítések szó szerint is értendők, pl. Th. Gautier: A mûvészet c. verséről készült töredékes autográf fordításvariáns (Ms 4657/126.) az utóbb vásárolt hagyatékból lett teljes (Ms 2275/10.). Egyes írók levelezése hasonlóan: Móricz Zsigmond (Ms 4684/301., Ms 2281/148-49.), Kodolányi János (Ms 4683/8-65., Ms 2281/55-70.) levelei Szabó Lőrincnek.

A Mûvek főcsoportjában a verseket kötetek szerint csoportosítottuk. Ezen belül külön egység az autográf kézirat, gépirat, gépiratos másolat, korrektúrapéldány, újságkivágat. A prózai írások között külön alcsoportba rendeztük a cikkeket, előadásokat, rádióbeli szerepelések prózai bevezetőit. Az 1945-ös naplót nem emeltük ki a prózai írások közül. A fordításokban szintén külön csoport a vers- és prózai mû, a versekkel azonos formai egységekkel. A tartalomjegyzékben részletesen feltüntettük a hagyaték kézirattári rendezésekor kialakított összes csoportot és alcsoportot. Az egyes tételek leírásának végén utalunk a két hagyatékrész összetartozó kézirataira, F. Csanak Dóra katalógus kötetére az „SzL 1973.” rövidítéssel és a megfelelő tétel jelzetével. Utalunk a katalógusban arra is, ha a jelenlegi hagyatékból összetartozó kéziratok formai jellegük miatt különálló raktári helyre kerültek, pl. ugyanannak a versfogalmazványnak variánsai különálló lapokon, jegyzettömbben, füzetben is megtalálhatók. A megemlékezéseknél és publicisztikai írásoknál feltüntettük Kemény Aranka szövegkiadásának lapszámait. Tiszteletben tartva a család ragaszkodását Szabó Lőrinc dolgozószobájának eredeti állapotban való megőrzéséhez, tárgyi emlékeihez, a leírásokban adott esetben jeleztük, ha a kézirat eredetileg Szabó Lőrinc aktatáskájában, kabátjában volt.

Az 1973-ban megjelent, és a jelen nyomtatott katalógus természetesen nem tartalmazza Szabó Lőrinc összes kéziratát, levelét. A két részben megvásárolt kéziratos hagyatékba nem tartoznak bele az író saját, másoknak elküldött (missilis) levelei, valamint azok a kéziratok, levelek, amelyeket az örökösök más intézményben helyeztek el. Ezekről az adott intézmények kézirattári katalógusaiban külön kell tájékozódni. Az MTAK Kézirattárának állományában található, a kéziratos hagyatékon kívüli egyéb Szabó Lőrinccel kapcsolatos dokumentumról a Kézirattár hagyományos katalógusából nyerhető felvilágosítás. Eltérve ettől a gyakorlattól, Szabó Lőrinc halálának 50. évfordulójára való tekintettel a katalógusban közreadjuk két, ebben az évben a Kézirattárnak ajándékozott Szabó Lőrinc-dokumentum leírását.

Az autográf vers- és fordításkéziratok a papír rossz minősége miatt csak digitális másolatban tanulmányozhatók. A leírások végén megadjuk azt afile-nevet, ami alapján kereshető és azonosítható az autográf kézirat. A versek, versciklusok, fordítások címazonosítását, alapleírását, a digitális másolatkészítést Horányi Károly kollégám, a Szabó Lőrinc-kutatóhely munkatársa végezte, aki a Szabó Lőrinc-életmü filológiai problémáinak megoldásában szerzett alapos ismereteivel, tájékozottságával nagy segítséget nyújtott a hagyaték feldolgozásában.

 

I. MÛVEK

I/a. VERSEK

 

1. A KÖLTő ÁLTAL ÖSSZEÁLLÍTOTT KÖTETEK SZERINT

 

Ms 2270/1–6.

FÖLD, ERDő, ISTEN c. kötet versei. 1922.

Autogr. SzLné megjegyz. 6 db. 7 f.

1. XVIII. „Nézd csak testvér…” [III. Este. Első megjelenése Este („Élő csillagok gyúlnak a füvek közt…”) más versekkel együtt Dunántúli idillek gyûjtőcím alatt: Nyugat, 1921. 15. sz. Nem variáns.] 1 f. f. 1v-n SzLné megjegyzése. File: 076–077. – 2. XXXII. „Mondják, hogy szép...” [X. Mondják, hogy szép. Első megjelenése: Dunántúli idillek gyûjtőcím alatt más versekkel együtt: Nyugat, 1921. 15. sz. Variáns.] 1 f. A f. 1v-n SzL megjegyzései. File: 170–171. – 3. Vers a hajnali erdőről. [XII. Hajnali himnusz. A kötetbeli közléstől némileg eltér.] 2 f. A f. 1v-n ismeretlen vers gépiratának részlete, a f. 2v-n SzLné megjegyzései. File: 408–411. – 4. „Halottakkal bevetett útakon...” [XXV. A következő pillanat. Első kötetbeli, megjelenéséhez képest – egy-két ékezési eltérést nem számítva – nem variáns.] 1 f. A f. 1v-n egy bírósági idézés ûrlapjának részlete. File: 443–444. – 5.  „Szomorú testvéreim, emberek...” [XXIX. Rutilius levele. Első megjelenése Dunántúli idillek gyûjtőcím alatt: Nyugat, 1921. 15. Variáns.] 1 f. A f. 1v-n ismeretlen kéztől megjegyzés. File: 735–736. – 6. XXXVII. „Örök tavasz és te, örök tavaszban...” [XXXVII. Szélcsend. Nem variáns.] 1 f. A f. 1v-n SzLné megjegyzése. File: 260–261.

Vö. SzL 1973. Ms 4650/1–2.

 

Ms 2270/7–14.

KALIBÁN c. kötet versei. 1923.

Autogr. SzLné megjegyzéseivel, 9 db. 37 f.

7. Csöndes esti ének. [Az ifjú Kheiron dala.  Első megjelenése Csöndes esti ének címmel: Nyugat, 1923. 11–12. Kötetben először: Nők, habzó májusi rózsák címmel. Variáns.] 1 f. A f. 1v-n ûrlapnyomtatvány Az Est szerkesztőségének belső használatára. File: 071–072. – 8. Hiába! [Akkor. Kötetben először Pókokat rakok a szemeibe címmel. Variáns.] 1 f. A f. 1v-n számítások, SzLné megjegyzése. File: 258–259. – 9. Két testvér-dal. [A két tételes mû, két önálló verssé vált: Tóparton ill. Vízipók címen az Összes versei-ben. Első megjelenése: Két testvér-dal címmel: Nyugat, 1923. 6. sz. Az első kötetbeli közlés alkalmával a két tétel, már mint két önálló vers szerepelt Milyen jó szállni, mint a csónak és Milyen jónak lenni, jónak! címen, de szövegük megegyezik a kéziraton olvashatóval.] 2 f. File: 458–459. – 10. „Tegnap megbántott valaki...” [Elvesztett vigasz. Első megjelenése: Tegnap megbántott valaki címmel: Az Est, 1923. május 15. Variáns.] 1 f. A f. 1v-n egy hírlapi tudósítás cikk-töredéke. Párizs, [1923.] febr. 10. Gépirat. File: 402–403. – 11. Záporban. 1920. máj. 3. [Első megjelenése: Nyugat, 1920. 11–12. sz. Variáns.] 1 f. A f. 1v-n autogr. gyorsírásos jegyzetek, angol szavak, egy könyv rajza, SzL. megjegyzése. File: 289–290. – 12. „A vas! a vas!...” [Megint vas-korban c. háromtételes költői mûvének harmadik darabja. A III. rész első megjelenése: Vas-korban élünk, nincs mit menteni! címmel: Az Est, 1923. június 23.; az I–II. rész Zendülj föl bennem, Isten, Eljövendő! címmel: Magyarország, 1923. november 25. Kötetben még Vaskorban élünk, nincs mit menteni címmel. Végleges, átdolgozott változata Az Összes versei-ben. Az első kötetbeli közléshez képest alig tér el.] 1 f. SzLné megjegyzései. File: 279–280. – 13. „Az úr, kit mindig és sohase látunk...” Szabó Lőrinc előszavával. Latin, magyar ny. [Az eretnek tragédiája. Robert Browning után szabadon. I–X. Első megjelenése: Nyugat, 1922. 13–14. sz. Variáns.] 10 f. A f. 10v-n SzLné megjegyzése.. File: 294–304. – 14. Testvérsiratók. [Első megjelenése: Nyugat, 1922. 13–14. sz. Első kötetbeli megjelenéséhez képest alig tér el: a kéziraton hiányzik a mottóként szereplő, Hoensbroech-idézet; a harmadik rész negyedik versszakában „Szemek villogtak” helyett „Szemek villóztak”, negyedik rész ötödik versszakában, a 4. gályarab szövegében „Cambrai fáklyái” helyett „Cambrai máglyái” szerepel (kötetben olvasható „fáklyái” szó ceruzával átjavítva „máglyái”-ra); és eltérőiek az egyes földrajzi nevek helyesírása.] 29 f. A f. 29v-n SzLné megjegyzése olvasható. A f. 1v–10v. ûrlapnyomtatvány. File: 090–121.

 

Ms 2270/15–15a.

A KALIBÁN c. kötet versei. 

Gépirat, autogr. aláírással, jav., nyomdai utasítással. 2 db. 2 f.

15. Altató dal.[Variáns.] 1 f. A f. 1v-n autogr. gyorsírásos szöveg, SzLné megjegyzése. – 15a. [Az eretnek tragédiája. Robert Browning után szabadon. VIII–X. Csonka,  3. f. Első megjelenése: Nyugat, 1922. 13–14. sz.] 1 f.

Vö. SzL 1973. Ms 4650/9–13

 

Ms 2270/16–20.

A FÉNY, FÉNY, FÉNY c. kötet versei. Variánsok. 1925.

Autogr. SzLné megjegyzései, 5 db. 21 f.

16. Avelengo. [Búcsú Avelengótól. Első megjelenése Avelengo címmel: Az Est, 1924. július 27. Variáns.] 3 f. A f. 3v-n SzLné megjegyzése. File: 622–625. – 17. Erdők lehellete, néma láz. [Szerelmes erdő. Első megjelenése Az erdő bírkózik velem címmel: Pesti Napló, 1925. július 12. Variáns.]  2 f. File: 478–479. – 18. A hülye szolga szól. [Variáns.] 2 f. File: 476–477. – 19-20. Óda a genovai kikötőhöz. I–IV. [Első megjelenése:  Magyarország, 1925. augusztus 30.; majd Változat alcímmel: Magyarország, 1933. dec. 17.  Variánsok.]   8 + 6 f. Az Ms 2270/20.  f. 6v-n SzLné megjegyzése. File: 122–130; 262–268.

Vö. SzL 1973. Ms 4650/14.

 

Ms 2270/21–47.

A SÁTÁN MÛREMEKEI c. kötet versei. 1926.

Autogr. SzLné, Gáborjáni Klára megjegyzései, 27 db. 76 f.

21. A koldus kezet csókol. [Magasból. Első megjelenése  A koldus kezet csókol címmel: Az Est, 1926. ápr. 25. Variáns.]  2 f. File: 069–070. – 22. „Miénk a napfény, a levegő...” [Miénk a napfény. Kötetben először Nélkülözések rémuralma címen.] 2 f. A f. 2v-n SzLné megjegyzése. File: 341–343. – 23. „a többi kedves...” [Játszópajtások c. vers kéziratának töredéke. A költemény első megjelenése A szép kis borjú a társzekeren címmel: Pesti Napló, 1926. október 17.] 3 f. (f. 2–4.) File: 560–562. – 24–24a. „A finomlelkû hölgy csaknem sírva fakadt...” [Játszópajtások. Töredék. Nem variáns.] 1 f. A f. 1v-n SzLné megjegyzése. Mellette G. Szabó Lőrinc megjegyzése: „A szép kisborjú a társzekéren.”  1 f. File: 613–614. – 25. Wild-West Europa. 1 f. File: 257. – 26. „Nincs pénz, s te azt mondod…” [Nincs pénz és enni kell. Variáns. Töredék.] 2 f. A f. 2v-n SzLné megjegyzése. File: 242–244. – 27. „Halgass, tehozzád nincs szavam!” [Harminc ezüst. Kötetben még Rablók kis cinkosa vagy! címmel. Variáns.] 2 f. A f. 2v-nSzLné megjegyzése. File: 291–293. – 28. Térdre az elrabolt élet előtt! [Egy jelentéktelen író halálára. Első megjelenése Térdre az elrabolt élet előtt címmel: Az Est, 1926. június 20. Variáns.] 4 f. A f. 4 v-n SzLné megjegyzése. File: 319–323. – 29. Grand Hotel Miramonti. [Első megjelenése: Magyarország, 1926. ápr. 4.] 4 f. A f. 4v-n Szabó Lőrincné megjegyzése. File: 136–140. – 30. „Van más seb is, és néha, igaz...” [Az Első Kút Panasza. Első megjelenése Minden vigalom kétségbeesés címmel: Az Est, 1926. szeptember 19. Kötetben ugyanezzel a címmel.] 5 f. A f. 5v-n SzLné megjegyzése. File: 330–335. – 31. „tisztelem a bosszút...” [A Beszéd a szomorú őrülthöz c. vers kéziratának 7. lapja. Töredék. Első megjelenése Téged sajnállak, nem az embert címmel: Az Est, 1926. július 25. Variáns.] 1 f. File: 559. – 32. „Meztelen húsból meztelenül...” [Három törvény (Három pillanat az időben) három tételes vers II. darabja. Végleges változatában a Szabadság címen. Kötetben első alkalommal még cím nélkül, csak számjelzéssel. Variáns.] 9 f. A f. 9v-n SzLné megjegyzése. File: 362–371. – 33. „Barátom, ki a halhatatlan nyomornak megváltást keresel...” [őrangyalok. Első megjelenése Az Antikrisztus szent aranya címmel: Pesti Napló, 1926. július 4. Kötetben először Az Antikrisztus szent aranya címen.] 3 f. A f. 3v-n SzLné megjegyzése. File: 344–347. – 34. Van a pénznek lelke, barátaim! [Van lelke a pénznek. Első megjelenése Van a pénznek lelke, barátaim! címmel: Pesti Napló, 1926. május 9. Kötetben először még ugyanezzel a címmel.] 3 f. A f. 3v-n SzLné megjegyzése. File: 269–272. – 35. Az isten nem tud elaludni. [Az örök virrasztó. Első megjelenése Az isten nem tud elaludni címen: Pesti Napló, 1926. június 13.] 3 f. A f. 3v-n SzLné megjegyzése. File: 372–375. – 47. Tárlat: a sátán mûremekei. [Első megjelenése „Boldog, akit pálinka butít...”-kezdettel Pesti Napló, 1926. május 16.] 3 f. A f. 3v-n SzLné megjegyzése.  File: 166–169. – 37. A Bazilikában zúg a harang. 4 f. A f. 4v-n Szabó Lőrincné megjegyzése. File: 131–135. – 39. Gyermekek, tiétek a jövő. [Első megjelenése: Magyarország, 1926. május 23.] 4 f. A f. 4v-n Gáborjáni Klára megjegyzése. File: 353–357. – 39. Talán nem is rossz, ami rossz. [Szövetségesek. Első megjelenése Talán nem is rossz, ami rossz címmel: Pesti Napló, 1926. szeptember 12. Variáns.] 2 f. A f. 2v-n SzLné megjegyzése. File: 316–318. – 40. Az ucca ezer mozdulata előtt. [Töprengés egy körúti padon. Első megjelenése Az ucca ezer mozdulata előtt címmel: Az Est, 1926. augusztus 8. Variáns.]  3 f. File: 064–066. – 41. Bérletjegy a MÁV vonalaira. [Variáns.] 4 f. A f. 4v-n SzLné megjegyzése. File: 425–428. – 42. „Nem gyûlöllek már koldusok...” [Örülni kell, akárminek. Első megjelenése: Pesti Napló, 1926. május 30.] 3 f. A f. 3v-n SzLné megjegyzése. File: 358–361. – 43. A szép test nyugtalanít. [Zavar. Első megjelenése Ma még csak zavaromat tudom elmondani... címmel: Az Est, 1926. augusztus 8.] 2 f. A f. 2v-n Gáborjáni Klára megjegyzése. File: 440–442. – 44. „Ma már megint kedves vagy...” [Ma már megint. Első megjelenése Ma már megint kedves vagy nékem címmel: Az Est, 1926. december 5. Variáns.] 4 f. A f. 4v-n SzLné megjegyzése. File: 336–340. – 45. Az isten összevissza integet. [Isten zenekara. Első megjelenése:  Az isten összevissza integet címmel: Az Est, 1926. november 21. Variáns.] 5 f. A f. 5v-n SzLné megjegyzése. File: 324–329. – 46. Még egy negyedóra. [Az utolsó perc a vigasz előtt. Első megjelenése: Pesti Napló, 1926 augusztus 8. Variáns.] 4 f. A f. 5v-n SzLné és Gáborjáni Klára megjegyzése. File: 348–352.  – 47. A költő éljen a földön. [A Költő és a Földiek. Első megjelenése: A költő éljen a földön címmel: Magyarország, 1926. május 1. Átdolgozva A Költő és a Földiek címmel: magyar Csillag, 1943. május 15. Kötetben először A költő éljen a földön címmel.]  3 f. A f. 3v-n SzLné megjegyzése. File: 188–191.

 

Ms 2270/48–57.

A TE MEG A VILÁG c. kötet versei. Variánsok. 1932.

Autogr., SzLné megjegyzése, 10 db. 23 f.

48. „Autónk berregett és én így beszéltem…” [Évek. Első megjelenése: Pesti Napló, 1928. július 15. Variáns.] 2 f. File: 067–068. – 49. Pária büszke légy! [Pária. Első megjelenése: Pária, büszke légy! címmel: Pesti Napló, 1928. augusztus 5. Variáns.] 2 f. A f. 2v-n [G. Szabó Jolán levele SzLnének. 1928. IX. 23.] Ûrlap-nyomtatványra íródott. File: 312–315. – 50. Az Egy álmai. [Első megjelenése: Pesti Napló, 1931. március 15. Variáns.] 6 f. A f.6v-n SzLné megjegyzése. File: 174–180. – 51. Politika. 1 f. A f. 1 v-n SzLné megjegyzése. File: 252–253. – 52. Melletted mindig jó vagyok. [Melletted. Első megjelenése Melletted mindig jó vagyok címmel: Pesti Napló, 1928. július 8. Variáns.] 3 f. A f. 3v-n SzLné megjegyzése. File: 184–187. – 53. Hullámon. [Tenger. Első megjelenése Hullámjáték címmel: Pesti Napló, 1931. február 15.] 2 f. A f. 2 v-n SzLné megjegyzése. File: 412–414. – 54. A semmitévő halál. [Első megjelenése: Pesti Napló, 1931. június 21. Variáns.] 2 f. A f. 2 v-n SzLné megjegyzése. File: 194–196. – 55. Váratlan ég. [Az ég az ablakon. Variáns.] 2 f. A f. 2 v-n SzLné feljegyzése. File: 399–401. – 56. „Sirva szidtad tíz éven át...” [Belül a koponyádon c. vers fogalmazványának töredékei. Első megjelenése: Pesti Napló, 1932. február 7. Variánsok.] 2 f. File: 570–571. – 57. Csodálkozás. [Első megjelenése: Pesti Napló, 1932. február 21. Variáns.] 1 f. A f. 1v-n SzLné megjegyzése. File: 192–193.

 

Ms 2270/58–62.

A TE MEG A VILÁG c. kötet versei. 1932.

Gépiratok, autogr., jav, kieg. 6 db. 11 f.

58.Testem. [Kéziratos cím: Testem, szegény.] 3 f. – 59. Tenger. 2 f. – 60. Vámpírok ellen. [Kéziratos cím: Lámpádat, Értelem!] 1 f. – 61. Nekem az élet a szerelem. [Kéziratos cím.] 2 f. – 62. Egy pohár víz. [Cím nélkül.] 1 f.

Vö. SZL 1973. Ms 4650/18–23.

 

Ms 2270/63.

A TE MEG A VILÁG c. kötet Vigaszok c. versének cím és szövegvariánsa. Mámorok.

Gépirat, l db. 2 f.

Vö. SzL 1973. Ms 4650/24–45.

 

Ms 2270/64–66.

A TE MEG A VILÁG c. kötet versei. 1932.

Újságkivágatok autogr. jav. 3 db. 3 f.

64. Testem. 1 f. – 65. Egyetlenegy vagy! l f. – 66. A teremtés himnusza. l f.

Vö. SzL 1973. Ms 4650/46–124.

 

Ms 2270/67–73.

A TE MEG A VILÁG c. kötet versei. 1932.

Újságkivágatok, 7 db. 7 f.

67. Testem, szegény … 1 f. – 68. Halálfélelem. 1 f. – 69. Az egyik nem elég. 1 f. – 70. Testünk titkaiból. 1 f. – 71.Gyermekünk a halál. 1 f. – 72. Pária, büszke légy! 1 f. – 73. Majd. 1 f.

Vö. SzL 1973. Ms 4652/127.

 

Ms 2270/74–79.

A KÜLÖNBÉKE c. kötet versei. Variánsok. 1936.

Autogr., 6 db. 14 f.

74.  Találkozás. „Jó így, csavarogni, néha...” [Első megjelenése: Nyugat, 1932. október 16. Variáns.] 2 f. A f. 2v-n 2 SzLné megjegyzése. File: 276–278. – 75. „Hagyjuk már, unom a vitát…” [Öreg barátaimhoz. Első megjelenése: Pesti Napló, 1932. december 25. Variáns.] 4 f. A f. 4 v-n SzLné megjegyzése. File:  217–221. – 76. Életrajz. [Esteledik. Első megjelenése: Nyugat, 1932. október 16. Variáns.] 1 f. A f. 1v-n gyorsírásos versfogalmazványtöredék. File: 002–003. – 77. „Kinoztam magam...” [Esteledik. Fogalmazvány-töredékek a költeményhez.] 1 f. A f. 1v-n gyorsírásos versfogalmazványok. File: 497–498. – 78. Egy verseskönyv olvasása után. [Nyári hajnal. Első megjelenése Egy verseskönyv olvasása után, 1933 alcímmel: Pesti Napló, 1935. február 17. Variáns.]  3 f. File: 203–205. – 79. Bevonulás. [A Versek a havasról I. darabja. Első megjelenése a többi tétellel együtt: Válasz, 1935. 11. sz. Variáns.] 3 f. A f. 3v-n autogr. verscím. File: 404–407.

Vö. SzL 1973. Ms 4650/126–133.

 

Ms 2270/80–88.

A KÜLÖNBÉKE c. kötet versei. 1936.

Újságkivágatok autogr. jav.,  SzLné megjegyz. 9 db. 9 f.

80. „Ez Vagy Te!” 1 f. – 81. Az irígység erdejében. 1 f. – Lóci óriás lesz. 1 f. – 83. A bolond igazsága. 1 f. – Csak az imént. 1 f. – 85. Lepkék tánca. 1 f. –  86–87. Pletyka. – Szánalom. 1 + 1 f. – 88. Lóci verset ír. 1 f

Vö. SzL 1973. Ms 4652/3–5, 75, 115–116, 206.

 

Ms 2270/89–92.

A KÜLÖNBÉKE c. kötet versei. Versek a gyerekszobából. I–IV. 1936.

Gépiratok, 4 db. 4 f.

89. Kicsi vagyok én. 1 f. – 90. Hörpentő. 1 f. –  91. A szél meg a nap. 1 f. – 92. Esik a hó. 1 f.

 

Ms 2270/93.

A KÜLÖNBÉKE c. kötet versei. Versek a gyerekszobából. III. A szél meg a nap. 1936. 

Korrektúrapéldány autogr. jav. l db 1 f.

 

Ms 2270/94.

A HARC AZ ÜNNEPÉRT c. kötet Ibisz c. verse. [Első megjelenése:  Pesti Napló, 1937. jan. 10.]

Autogr. 1 db. 6 f. A f. 1r-n, 6v-n SzLné megjegyzése. File: 245–251.

 

 

Ms 2270/95–125.

A HARC AZ ÜNNEPÉRT c. kötet versei. Variánsok. 1938.

Autogr., SZLné jav. 31 db. 72 f.

95. Eső. [Esőben. Első megjelenése: Pesti Napló, 1927. szeptember 18.] 2 f. A f. 2r-v-n SzLné megjegyzése.  File: 455–457. – 96. Szárítkozni roppant fény alatt. [Kánikulában. Első megjelenése: Szárítkozni e roppant fény alatt címmel: Pesti Napló, 1927. június 12.] 2 f. A f. 1v-n, 2 v-n  autogr. feljegyzések. File: 487–490. – 97. Magányom szétnéz… [Harc az ünnepért. Első megjelenése: Falba léptem és ajtót nyitott a fal címmel: Pesti Napló, 1928. január 22.; majd a Harc az ünnepért címmel átdolgozva: Az Est, 1938. április 17.]  3 f. File:  073–075. – 98. Magányom szétnéz, szól és szava büntet... [Harc az ünnepért. A vers fogalmazványának töredékei.] 3 f. Az eredeti  f. 3 hiányzik! File: 536–538. – 99. A császár temetésekor. [Egy császár temetésekor. Első megjelenése: Pesti Napló, 1936. április 19.] 6 f. A f. 6v-n SzLné megjegyzése. File: 509–515. – 100. A császár temetésén. [Egy császár temetésekor.] 4 f. File: 745–748. – 101. Bajrám ünnepén. [Első megjelenése: Pesti Napló, 1937. február 18.] 7 f. (Az autogr. lapszámozás szerint 6 f. mert a 4. f. kétszer szerepel, de az első 4. f. áthúzva.) A f. 1r-n autogr. címvariánsok, a datálás SzLnétől. A  f. /áthúzott/ 4v-n autogr. gyorsírásos jegyzetek és SzLné megjegyzése. File: 141–148. – 102. Házasság. [Első megjelenése: Az Est, 1937. november 7.] 3 f. A f. 3r–v-n SzLné megjegyzése. File: 149–152. –  103. Glóriás asszonyok. [Első megjelenése: Pesti Napló, 1936. december 6.] 3 f. File: 501–503. – 104. Jaguár szemei. [A jaguár szemei. Fogalmazvány. Befejezetlen..] 3 f. – 754–756 – 105. Az arany várban. [Az Arany Várban. Első megjelenése Az arany várban címmel: Budapesti Hírlap, 1938. április 24.] 4 f. A f. 4v-n SzLné megjegyzése. File: 281–285. – 106. Halott hugom könyvei. [Első megjelenése: Az Est, 1936. október 31. Töredék.] 2 f. A f. 2  hiányzik. A f. 3v-n SzLné megjegyzése. File: 738–740. – 107. Rossz férj panasza. [Első megjelenése: Az Est, 1936. december 25.] 3 f. A f. 1r-n a datálás SzLnétől. File: 163–165. – 108. Eszmék. [Első megjelenés Az Est, 1937. április 18.] 2 f. A f. 1r-n a datálás és megjelenés SzLnétől. File: 153–154. – 109. Mûhelyéből. [Mûhelytitok. Első megjelenése Költői levél barátaimhoz alcímmel, Pesti Napló, 1938. március 20.] 4 f. A f. 4v-n SzLné megjegyzése. File: 158–161. – 110. „Oh biztonság!...” [Tél. Első megjelenése: Az Est, 1937. január 10. A vers utolsó versszakának fogalmazványa.] 1 f. File: 506. – 111. Tél. 3 f. A 1r-n, 3v-n SzLné megjegyzése. File: 434–437. – 112. Beszélgetés a tengerrel. [Első megjelenése: Pesti Napló, 1937. november 14. Fogalmazvány.] 3 f. A f. f. 3v-n SzLné megjegyzése. File: 415–418. – 113. Egy raguzai leanderhez. [Első megjelenése: Az Est, 1937. augusztus 8.] 2 f. A f. 2v-n SzLné megjegyzése. File: 155–157. – 114. őszi ég alatt. 1 f. A f. 1v-n SzLné megjegyzése. File: 438–439. – 115.  Megnyugvás az időben. [Megnyugvás. Első megjelenése: Pesti Napló, 1938. február 20.] 3 f. A f. 1v-n gyorsírásos autogr.feljegyzések, a f. 3r–v-n SzLné megjegyzése. File: 305–306. – 116. Start. [Reggeltől  estig. Egy repülőutazás emléke c. versciklusa második, A szálló vasban c.  darabjának első versszaka. A ciklus első megjelenése Egy repülőutazás emléke címmel: Pesti Napló, 1936. augusztus 9.] 1 f. File: 207. – 117–125. [A Reggeltől estig c. versciklus fogalmazványtöredékei.] 117. A halál. 1 f.  –  118. Lentről. 1 f.  –  119. Felhőkbe zárva, vakrepülés. 1 f. – 120. A bódeni tó. 1 f. – 121. Motorok. 1 f. – 122. A hegyek. 1 f. – 123. A felhők. 1 f. – 124. El a földtől. 1 f. – 125. A sebesség. 1 f. File: 697–702; 704–706.

Vö. SzL 1973. Ms 4650/150–155.

 

Ms 2270/126.

A HARC AZ ÜNNEPÉRT c. kötet Halott hugom könyvei c.versének variánsa. 1938?

Gépirat, autogr. jav., 1 db. 3 f. A f. 3v-n SzLné megjegyzése.

 

Ms 2270/127–128.

A HARC AZ ÜNNEPÉRT c. kötet Halott hugom könyvei, Az arany várban  c.versei. 1938.

Korrektúra, autogr. jav. 2 db. 2 f.

 

Ms 2270/129–136.

A HARC AZ ÜNNEPÉRT c. kötet versei. 1938.

Újságkivágatok, autogr.jav.,  SzLné. Kabdebó Loránt megjegyz. 8 db. 8 f.

129. Kályha előtt. – Egy emberbaráthoz. [Címvariáns: humanistához. Autogr. jav. Variáns.] 1 f.  – 130. A császár temetésén. [Variáns.] 1 f. – 131. Tél. 1 f. – 132. Téli fák. 1 f. – 133. A tavaszi rügyekhez. 1 f. – 134. Új szemüveg. 1 f. – 135. Vezér. 1 f. – 136. Én. 1 f.

Vö. SzL 1973. Ms 4652/7, 84, 103, 165, 286–287, 290, 296, 302.

 

Ms 2270/137–157.

RÉGEN ÉS MOST c. ciklus versei. 1943.

Autogr. SzLné, G. Szabó Lőrinc, Gáborjáni Klára megjegyz.  21 db. 46 f.

137. Úgy látszik. [Első megjelenése: Pesti Napló, 1927. december 11.] 2 f. A f. 2v-n SzLné megjegyzése. File: 254–256. – 138. Operáció után. 1939. [Első megjelenése Beteg a tavaszban címmel: Budapesti Szemle, 1940. január.] 1 f. A f. 1v-n SzLné megjegyzése. File: 473–474.

139. A Fekete Erdőben. [Első megjelenése: Az Est, 1938. szeptember 4. Variáns.] 3 f. File: 533–535.– 140. Utazó szemek. [Első megjelenése: Új Idők, 1940. május 26. Variáns.] 3 f. A f. 3v-n SzLné megjegyzése. File: 430–433. – 141. Kiláton Pest fölött. A Jánoshegyről. [Kilátón Budapest fölött. Első megjelenése Örök gazda címmel: Az Est, 1938. július 17. Variáns.] 2 f. A f.2v-n SzLné megjegyzése. File: 449–451. – 142. Egy csók. [Csók. Variáns.] 2 f. A f. 2r–v-n SzLné megjegyzése. File: 181–183. – 143. Kiránduláson. [Első megjelenése: Híd, 1940. december 20. Variáns.] 2 f. A f. 2v-n autogr. ill. SzLné megjegyzése. File: 273–275. – 144. Kiránduláson. [Variáns.] 2 f.  f. 2v-n SzLné megjegyzése. File: 422–424. – 145. Kirándulás. [Kiránduláson. Variáns.] 2 f. File: 620–621. – 146–146a. Végy karjaidba, legvégső  menekvés... [Gyönyör c. vers fogalmazványa. A költemény első megjelenése még Erotika címmel: Pesti Napló, 1928. augusztus 19. Variáns.] 1 f. Mellette SzLné feljegyzése. 1 f. File: 563. – 147.  Arcok. [Emlék. Variáns.] 2 f. A f. 2v-n autogr. ill. SzLné megjegyzése. File: 452–454. – 148–148a.. „Milyen jól esik, hogy dícsérnek...” [A siker szégyene. Első megjelenése Szégyen címmel: Pesti Napló, 1928 szeptember 8.] 4 f. A f. 4v-n  autogr.(?) rajz. Mellette G. Szabó Lőrinc megjegyzése. l f. File: 615–619. – l49. Egy készülő angyalhoz. [Angyal. Első megjelenése: Az Est, 1938. július 31. Variáns.] 2 f. File: 078–079. – 150. Bajazzo, mint festő. [A festő a függyöny előtt. Első megjelenése: Esti Magyarország, 1940. február 3. Variáns.] 3 f. File: 470–472. – 151. Az emberekhez. [Személytelen. Első megjelenése  Ardsuna címmel: Pesti Napló, 1938. május 15. Fogalmazvány-töredék, variáns.] 1 f. File: 500. – 152. Kilátás az ablakból. [Nehéz napokban. Első megjelenése Háború... címmel: Pesti Napló, 1938. október 2. Variáns.] 2 f. A f. 2v-n SzLné megjegyzése. File: 419–421. – 153. Kovács szakaszvezető. [Első megjelenése: Esti Magyarország, 1940. november 9. Variáns.] 2 f. A f. 2v-n SzLné megjegyzése. File: 286–288. – 154. Tüzérek nyomán. [19]40. IX. 22. [Gyerekek. Variáns.] 1 f. A f. 1v-n SzLné megjegyzése. File: 310–311. – 155. A földvári vadgesztenyefához. [Első megjelenése: Magyar Csillag, 1942. július. Variáns.] 2 f. File: 172–173. – 156. Közel és messze. [Első megjelenése: Magyar Csillag, 1942. július 1. Variáns.] 3 f. A f. 3v-n Gáborjáni Klára megjegyzése. File: 460–463. – 157. A kimondhatatlan. [Első megjelenése: Új Idők, 1940. január 7.] 1 f. File: 475.

Vö. SzL 1973. Ms 4651/1–34.

 

Ms 2270/ 158–169.

RÉGEN ÉS MOST c. ciklus versei. 1943.

Gépirat, gépiratos másolatok autogr. jav. SzLné, G. Szabó Lőrinc megjegyz. 12 db. 21 f.

158. Csók. [Egy csók.Variáns.] 2 f. A f. 1r-n autogr. cím, és jav. – 159. Csók. 2 f. A f. 1r-n autogr. cím. – 160. [Piros kis húsbarlang a szád.]  1 f. – 161. Kirándulás. [Kiránduláson.]  2 f. A f. 1r-on autogr. jav. – 162. Kiránduláson. 1 f. Autogr. megjegyz. – 163–163a. [„Mint még sohasem.]  2 f. A f. r-n, 2v-n autogr. megjegyz. Mellette G. Szabó Lőrinc megjegyz. 1 f. – 164. Kereszten.. [Latrok.]  2 f. A f. 1r-n autogr cím, f. 2v-n autogr. megjegyz. – 165–165a. [Emlék.] 2 f. Mellette G. Szabó Lőrinc megjegyz. l f. – 166. Ujjaink. 1 f. A f. 1r-n autogr. címvariáns. – 167. Bajazzo mint festő  a függöny előtt kezében ecsetben. [A festő  a függöny előtt.]  2 f.  A f. 2r-n autogr. jav. – 168. Gyerekek.  1 f. A f. 1r-v-n autogr. jav., a f. 1r-n SzLné megjegyz.  – 169. A petneházi állomáson. [Vidéki állomáson.]  1 f. A f. 1r–v-n autogr. jav., a f. 1r-n SzLné megjegyz.

Vö. SzL 1973. Ms 4651/35–59.

 

Ms 2270/ 170–178.

RÉGEN ÉS MOST c. ciklus versei. 1943.

Újságkivágatok,  autogr.jav., kieg. SzLné megjegyz. 9 db. 10 f.

170. Hagy el, aki ma még szeret. 1 f. – 171. A Dunaparton. 1 f. – 172. Angyal. l  f. – 173. Árnyak a kertben. [ Másvilágok I. nyomt. Másvilágok II. autogr. fogalm. Horányi Károly megjegyz.]  2 f. –  174. Beszélgetés a gyufaszállal. 1 f. –  175. Feltámadás. 1 f. –  176. Örök gazda. [Kilátón Budapest fölött.]  1 f. – 177. Lecke. 1 f. –  178. Nehéz napokban. 1 f. 

Vö. SzL 1973. Ms 4652/118–119, 231, 245.

 

Ms 2270/179–182.

TÜCSÖKZENE c. kötet egyes versei. Fogalmazványok, variánsok. 1945–1957.

Autogr. 4 db. 8 f.

179. „Ü-vel, i-vel kezdődött a nyitány...” [2. Síppal, hegedûvel. Fogalmazvány, variáns.] 1 f. File: 531. – 180. „A lányok, nők – nem tudtam, mi lehet...” [53. Nők titka. Fogalmazvány, variáns.] 1 f. File: 532. – 181. Ember. [321. Közös sors. Variáns.] 1 f. Autogr. és SzLné megjegyzése. File: 162. – 182. Tücsökzene versfogalmazványai „Budapest I–III” jelzésekkel: Budapest I. [Tücsökzene, 238. Új világ. Variáns.] Budapest II. [Tücsökzene, 309. Nem és Igen. Variáns.] Budapest III. „Száll a nap, a Jánoshegyen pihen...” [Tücsökzene, 331. Nyár. Variáns.] Budapest III. „Kik messzebb, mint Kalypsók s Nausikaák...” [Tücsökzene, 344. Valahogy ott. Variáns.] Budapest III. „Harmadszor látom, hogy szárad a Szép...” [Tücsökzene, 238. Nemzedékek. Variáns.] 5 f. File: 197–201.

Vö. SzL 1973. Ms 4654/8–386.

 

Ms 2270/183–207.

TÜCSÖKZENE c. kötet egyes versei, részben variánsok. 1945–1957.

Gépiratos másolatok autogr. jav. SzLné megjegyz. 26 db. 26 f.

183. .XVII.  Miskolc után. [17. Miskolc. Horányi Károly megjegyz.] Autográf javításokkal. 1 fol. – 184. Ipoly füzei. [50.] 1 fol. – – 185. Szerettem a... [67.] 1 fol. – 186. Hangok. [68.] 1 fol. – 187. A rét meghal. [72.] 1 fol. – 188. Tutajon. [73.] 1 fol. – 189. Buborék. [90.] 1 fol. – 190. Pocsolyák. 1. [105. Tavak világa. Variáns.] 2. [106. Víziborjú.] Autogr. jav. 2 fol. – 191. CXXVIII. A kíváncsiság. Autogr. jav. 1 fol. – 192. CXLVIII. Olvasás. Autogr. jav. 1 fol. – 193. CLII. Roppant világ. Autogr. jav. 1 fol. – 194. A tulsó parton. [154. Variáns.] 1 fol. – 195. CLVIII. Fényszárnyú szó. Autogr. jav. SzLné megjegyz. 1 f. – 196. Valóság. [168. Variáns.] 1 fol. – 197. Budapest I. „Versek égtek zsebemeben. Ez, az...” [233. Vers és szorongás. Variáns. Horányi Károly megjegyz.,] Autogr. jav. 1 fol. – 198. Te meg én. [243. Babits. Horányi Károly megjegyz.] Autogr. jav. 1 fol. – 199. CCLI. [288.] 1 fol. – 200. CCLII. [289.] Autogr. megjegyz. 1 fol. – 201. CCLVII. [290.] 1 fol. – 202. Ketten a strandon. [305.] 1 fol. – 203. Cila. [306.] 1 fol. – 204. A neved. [317.] Autogr. megjegyz. 1 fol. – 205. A két semmi közt. [Két éjszaka közt. Variáns.] 1 fol. – 206. CCLXXXV. [333.] Autogr. jav. 1 fol. – 207. Mi még? [347.] Autogr. jav. 1 fol.

Vö. SzL 1973. Ms 4654/439–470.

 

Ms 2270/208–227.

TÜCSKÖK. Versválogatás a Válasz 1946. októberi számában való közlésre.

Gépiratos másolatok autogr. jav. Illyés Gyula, Horányi Károly megjegyz. 20 db. 20 f.

208. II. [2.] Autogr. jav. és megjegyz., Illyés Gyula megjegyz. – 209. VII. [8.] 1 fol. – 210. XVI. [18.] autográf megjegyz. 1 fol. – 211. XVII. [19.] 1 fol. – 212. XXIX. [30.] autográf megjegyz. 1 fol. – 213. XXX. [31.] 1 fol. – 214. XXXII. [33.] 1 fol. – 215. LI. [33.] autogr. megjegyz. 1 fol. – 216. LXI. [69.] autogr. jav. 1 fol. – 217. XCIX. [104.] autogr. megjegyz. 1 fol. – 218. CXIII. [107.] 1 fol. – 219. CXIV. [108.] 1 fol. – 220. CX. [115.] autogr. jav. 1 fol. – 221. CXXXI. [136.] autogr. megjegyz. 1 fol. – 222. CXLI. [139.] autogr. jav. 1 fol. – 223. CXLIII. [141.] autogr. jav. 1 fol. – 224. CLXXIII. [188. Variáns.] autogr. megjegyz., jav. 1 fol. – 225. CCXXI. [307.] 1 fol. – 226. CCLXXV. [311.] autogr. megjegyz. 1 fol. – 227. CCXC. [327.] 1 fol.

 

Ms 2270/228–246.

TÜCSÖKZENE c. kötet. (Pótlások a Tücsökzenéhez.) Helyzetek és pillanatok rész versei tervezett sorrendben.

Gépirat, gépiratos másolatok, autogr. jav.  Horányi Károly megjegyz. 19 db. 40 f. 

228. Helyzetek és pillanatok. [Tartalomjegyzék.]  1 f. – 229–246. A kötet 353., 354. (2 pld.), 355., 356. (2 pld.), 357. (2 pld.), 358. (2 pld.), 359. [variáns, 2 pld.], 360.[variáns, 2 pld.], 361. (2 pld.), 362. (2 pld.), 363. (2 pld.), 364. (2 pld.), 365. (3 pld.), 366. [variáns, 4 pld.], 367. (3 pld.),  368. [variáns, 3 pld.], 369., 370. sz. versei. 18 db. 39 f.

 

Ms 2270/247–249.

TÜCSÖKZENE c. kötet tartalomjegyzékének és betûrendes mutatójának töredékei. 1957.

Gépirat autogr. jav. 3 db. 3 fol.

Vö. SzL 1973. Ms 4655/7.

 

Ms 2270/250.

TÜCSÖKZENE c. kötet tartalomjegyzéke. 1957.

Korrektúrapéldány autogr. jav. l db. 25 f.

Vö. SzL 1973. Ms 4655/2.

 

Ms 2270/251–256.

A HUSZONHATODIK ÉV c. kötet egyes versei. Fogalmazványvariánsok. 1949–1951.

Autogr. 6 db. 6 f.

251. „Nem te csókolsz, ha csókolsz… [1949.] Hévíz, II. 22.” [4. Vezeték. Fogalmazvány, variáns] 1 f. File: 053. – 252.  „Így beszélgettünk...” [44. Maradék élet. Fogalmazvány, variáns.] 1 f. A f. 1v-n Vizsgálati eredmények c. ûrlap, nyomt. File: 528–529. – 253. „Hasonlattá vált minden... [1950.] Tihany nov. 1” [70. Robbanások .”. Fogalmazvány, variáns] 1 f. File: 572. – 254. „Csak egy ily szép nap kellett volna...”  [94. Csak egy ily szép nap.. Fogalmazvány, variáns] 1 f. File: 527. – 255.  „Búcsúzom, édes kétségbeesésem... 1951. I. 20.” [96. A huszonhatodik év. Fogalmazvány, variáns.] 1 f. File: 530. – 256. „Valami örök tovasuhogás... XII. 27.” [98. Valami örök. Fogalmazvány, variáns.] 1 f. File: 526.

Vö. SzL 1973. Ms  4655/76–151.

 

Ms 2270/257–258.

A HUSZONHATODIK ÉV c. kötet egyes versei. 1950–56.

Gépirat autog. jav. 2 db. 2 f.

257. 93. [99.] 1 fol. – 258. Ködök. 1953 nov. 24. [116. Variáns. Autogr.jav.] 1 f.

Vö. SzL 1973. Ms 4655/152–295.

 

Ms 2270/259–262.

A HUSZONHATODIK ÉV c. kötet folyóiratokban, újságokban megjelent versei. 1951–1956.

Korrekturapéldányok, nyomt. autogr. jav., megjegyz., idegen kéz megjegyz. 4 db. 10 f.

259. Öt szonett „A Huszonhatodik Év”-ből. [35.] XXXI. [40.] XXXVI. [45.] XLI. [94.] LXXXIX. [ 96.] XCI. 1950–1951. Korrektúra, autogr. jav., idegen kéz megjegyz. 3 f. – 260. ősz és tél közt. Hat szonett „A Huszonhatodik Év” címû versciklusból. I–VI. [71., 74. címvariáns, 75., 77.,  98.,  99.] Korrektúra, autogr. jav. 6 f. – 261. [74.], Bárhova [82.], A fekete határról [105. címvariáns.] Közelebb vagy. Ujságkivágat.  Magyar Nemzet, 1956. jún. 10.  – 262. Szeretlek. Hat vers „A Huszonhatodik Év” címû szonettciklusból. Nyomt. Szabad Hazánkért 1956. október: [49.] Kétszáz napja. [7.] Bolond tükör. [9.] Mindenütt ott vagy. [13. címvariáns] Csak nem egészen. [32. címvariáns] Szent-Iván éj meséje. [67. címvariáns] Szeretlek. 1 f.

Vö. SzL 1973. Ms 4656/134–136.

 

Ms 2271/1–23.

 VALAMI SZÉP c. ciklus versei. Fogalmazványok, variánsok. 1944–1956.

Autogr., SzLné megjegyz. 23 db. 30 f.

1. Kisértetszonáta. [19]48 nov. 25. [Első megjelenése: Válasz, 1948. december. Fogalmazvány, variáns.] 1 f. File: 046. – 2. „Egész testemmel láttam...” [Fogalmazvány-töredékek a Rossz szerető c. vershez.] 1 f. File: 551. – 3. Búcsú. [Variáns.] 1 f. File: 737. – 4. Együtt. [Varázskör. Variáns.] 1 f. A f. 1v-n a Megnyugvás c. vers első két versszaka ill. harmadik strófája első sorának gépirata áthúzva, még Ketten címmel. [Variáns.] File: 464–465. – 5. Hátha. 1 f. A f. 1v-n [A budai Várban] c. vershez készült jegyzet, és egyéb személyes feljegyzés. File: 750–751. – 5. Még egy kis idő. [Az eredmény. Első megjelenése: Válasz, 1949. március. Variáns.] 1 f. A f. 1v-n SzLné megjegyzése. File: 485–486. 7. Láttam nem földi dolgot. [Körszivárvány. Első megjelenése: Válasz, 1949. március–április. Variáns.] 1 f. File: 056. – 8. Fent és lent. 1948 nov. 25. [Első megjelenése: Válasz, 1948. december. Fogalmazvány, variáns.] 1 f. File: 045. – 9. Nap. 1948 nov. 26. [Nézz föl: a Nap! Első megjelenése Nap címmel: Válasz, 1948. december. Fogalmazvány, variáns.]  1 f. File:  049. – 10. Ostromzár. [19]48 nov. 28. [Ostromzár alatt. Első megjelenése: Válasz, 1948. december. Fogalmazvány, variáns.] 1 f. File: 052. – 11. Astronauták. [19]48 nov. 26. [Asztronauták. Első megjelenése: Válasz, 1948. december. Fogalmazvány, variáns.] 1 f. File: 048. – 12. Egy Léda kép előtt. [Correggio Lédája előtt. Első megjelenése: Válasz, 1948. december. Fogalmazvány, variáns.] 1 f. File: 050. – 13. Háp, háp, háp, jönnek a kacsák... [Falusi hangverseny. Első megjelenése Hangverseny címmel: Óvodások verseskönyve, 1953. Variáns.] 1 f. A f. 1v Dr. Józsa Adrián urológus receptlapja. File: 695–696. – 14. Országos eső. [Első megjelenése: Kisdobos, 1954. augusztus. Variáns.] 2 f. A f. 1v– 2v-n  idegen kéz megjegyz.  File: 038–040. – 15. Vereség után. [Első megjelenése: Kortárs, 1964. március. Variáns.] 4 f. File: 376–379. – 16. Vereség után. [Variáns. ] 4 f. File: 480–483. – 17. Julius csatája. Igal, . [19]49. jul. 17. Első megjelenése: Irodalmi Újság, 1954. július 17. Variáns.] 1 f. File: 001. – 18. Nájlon és celofán. [Első megjelenése: Válasz, 1948. december. Fogalmazvány, variáns.] 1 f. File: 051. – 19.  IV/1. Földi fájdalmakkal tele. [A Hajnali látomás c. vershez készült fogalmazvány-töredék.] 1 f. File: 037. – 20. őszi meggyfa. 1947 ?.] nov. 25. [Első megjelenése: Diárium, 1948. május–június ? Fogalmazvány, variáns.] 1 f. File: 047. –  21. A tó éjjel. [A tó éjszaka. Három szonett a téli Hévízről ciklus III. Első megjelenése: Válasz, 1949. március–április. Fogalmazvány, variáns.] 1 f. File: 057. – 22–23. Kád. Kádi fürdő. Hévíz, 1949. II 15 [Kádfürdő. Három szonett a téli Hévízről ciklus II. Első megjelenése: Válasz, 1949. március–április. Fogalmazványok, variánsok.] 2 db. 2 f. File: 054– 055.

 

Ms 2271/24–98.

VALAMI SZÉP c. ciklus versei. 1944–1956.

Gépiratok, gépiratos másolatok autogr. jav. SzLné, Gáborjáni Klára megjegyz.  40 db. 50 f.

24–25. „Kis nép fia”. [Első megjelenése: Válasz, 1948. december. Variáns.] Autogr. jav. 2 db. 2 f. – 26. „Kis nép fia”. Autogr. jav. 1 f. – 27. Egy barátnőnk halálára. [Egy barátnőnk temetésén. Első mejelenése: Új Idők, 1944. karácsonyi szám. Variáns.] Autogr. jav. 2 f.  A f. 2v-n autogr. megjegyz. – 28–29. A kiszolgáltatottak. [Első megjelenése: Válasz, 1947. december. Variáns.] 2 db. 2 f. – 30. Kisértetszonáta. [Első megjelenése: Válasz, 1948. december. Variáns.] 1 f. – 31. A budai Várban. [Első megjelenése: Válasz, 1948. december. ] 1 f. – 32–34. Mikor minden. [Hálaadás. Első megjelenése:  Válasz, 1948. 9. sz. 655–657. Variáns.]  Autogr. jav. 3 db. 6 f. – 35–36. Hálaadás. Autogr. jav., SzLné  megjegyz. 2 db. 5 f. – 37–38. A Holdhoz. Autogr. jav. 2 db. 2 f. –  39. A Holdhoz. [Első megjelenése: Válasz, 1948. 9. sz. 657.] Autogr. jav. Rajta SzLné megjegyz. – 40. Ember voltam. [Első megjelenése: Válasz, 1948. 9. sz. 657.]  1 f. Rajta SzLné  megjegyz. – 41–42. Versírás. [Első megjelenése: Válasz, 1948. 9. sz. 657.] Autogr. jav.  2 db. 2 f. A 41.sz. példányon SzLné megjegyz. – 43–43a. Búcsú. Autogr. jav. 2 db. 2 f. – 44–44a. Búcsú. Autogr. jav. 2 db. 2 f. – 45. A rossz szerető. Autogr. jav. ismeretlen kéz megjegyz. 1 db. 1 f. –  46–48. A gyáva szerető. [A rossz szerető. Első megjelenése: Válasz, 1949. márc. 145. Variáns.]  Autogr. jav. 3 db. 3 f. A 46. sz. példányon Gáborjáni Klára  megjegyz. – 49–50. Varázskör. Autogr. jav. 2 db. 2 f. – 51–52. Varázskör. 2 db. 2 f. Az 52. sz. példányon Gáborjáni Klára megjegyz. – 53–58. Rabság. Autogr. jav. 6 db. 6 f. Az 57. sz. példányon  Gáborjáni Klára megjegyz. – 59. Hátha. [Variáns.] Autogr. jav. 1 f. – 60. Hátha. [Variáns.] Autogr. jav. 1 f. – 61–62. Hátha. Autogr. jav. és megjegyz. 2 db. 2 f. A 62. sz. példányon Gáborjáni Klára megjegyz. – 63. Hátha. Autogr. jav. 1 f. – 64–65.Mégis isteni? Autogr. jav. kieg. 2 db. 2 f. 66–67. Mégis isteni? [Első megjelenése: Válasz, 1947. december, 553.] 2 db. 2 f. – 68. Fent és lent. [Első megjelenése: Válasz 1948. december, 893.] Autogr. kieg. 1 f. – 69. Nap. [Nézz föl: a Nap! Első megjelenése Nap címmel: Válasz, 1948. december, 894. Variáns.] Autogr. jav., kieg. 1 f. – 70. Nap. [Nézz föl: a Nap! Variáns.] Autogr. jav. 1 f. – 71. Ostromzár alatt. [Első megjelenése: Válasz, 1948. december, 895. Variáns.] Autogr. jav. 1 f. – 72. Asztronauták. [Első megjelenése: Válasz, 1948. december, 895. Variáns.] 1 f. – 73. Coreggio Lédája előtt. [Első megjelenése: Válasz, 1948. december, 896.] Autogr. jav. 1 f. –  74. Eső? [Első megjelenése: Válasz, 1948. május–június, 401. Variáns.] Autogr. megjegyz.. 2 f. – 75. Hangverseny. [Falusi hangverseny. Első megjelenése: Hangverseny címmel: Óvodások verseskönyve, 1953.  Variáns.]  1 f. – 76. Hangverseny. [Falusi hangverseny. Variáns.] Autogr. jav. 1 f. – 77. Falusi hangverseny. Gáborjáni Klára kieg. 1 f. – 78. Vakáció előtt. [ Variáns.] 2 f. – 79. Országos eső. [Első megjelenése:  Kisdobos, 1954. augusztus. Variáns.] Autogr. jav. 1 f. – 80. Vadliba. [ Variáns.] 1 f. – 81. Újévi katica. [Első megjelenése: Kisdobos, 1954 ? Variáns.] 1 f. – 82.  Újévi katica. [Variáns.] Autogr. kieg. 1 f. A f. 1v-n  Shakespeare 94. Ha nincsen uj c. szonettje fordításának gépírásos töredéke. – 83. Újévi katica c. vershez jegyzetek, részben gépírással, részben gyorsírással. 2 f. – 84. Újévi katica. SzLné megjegyz.. 1 f. – 85a–b. Újévi katica a hegytetőn. [Újévi katica. Variáns.]  Autogr. kieg. 2 db. 2 f. – 86. Vereség után. [Töredék, variáns.] 3 f. – 87.

Vereség után. Autogr. jav. a gépiratos másodpéldányon. 3 f. – 88. Kisörsi nádas. [Első megjelenése: Csillag, 1954. június. Variáns.] 1 f. – 89–90. Kisörsi nádas c. vershez készült jegyzetek. 2 db. 2 f. A versókon Goethe Hogy öröktől fogva van-e a Korán c. verse fordításának töredékei.  – 91. Nájlon és celofán. [Első megjelenése: Válasz, 1948. december, 895. Variáns.] Autogr. jav. 1 f. – 92. Valóság. Autogr. jav. 1 f. – 93. Egy igali ól előtt c. vershez készített jegyzettöredék. 1 f. –  94–96. Téli napfény. A 94. sz. példányon autogr. jav.  3 db.  3 f. – 97–98. Mozart hallgatása közben. [Első megjelenése: Mûvelt Nép, 1956. április 1. A vers végétől a 10. sorban „kis árny” helyett „árnycsík” szerepel a nyomt. végleges változatban.] Autográf címkieg. jav.  2 db. 2 f. 

Vö. SzL 1973. Ms 4651/60–103. 211–218. 239–280.

 

Ms 2271/99.

 VALAMI SZÉP c. ciklus verse.

Újságkivágat, autogr. megjegy. 1 db 1 f.

Hajnali látomás. Magyar Nemzet, 1956. máj. 13. l f.

 

Ms 2271/100.

KÁPRÁZAT c. ciklus verse. 1953–1956.

Autogr. l f. Töredék.

100. „Három virágból...”  [Még jobban! Variáns.] 1 f. File: 633. A kézirat SzL utolsó ruhájának zsebében volt.

 

Ms 2271/101–103.

KÁPRÁZAT c. ciklus versei. 1953–1956.

Gépiratok,  autogr. Gáborjáni Klára megjegyz. 3 db. 3 f.

101. Ahogy lehet. Gáborjáni Klára megjegyz. 1 f. – 102–103.Szárszói hajnal. Autogr.jav.2 db. 2 f.

 

2. A KÖLTő ÁLTAL KÖTETBE NEM RENDEZETT VERSEK

 

Ms 2271/104–121.

A KÖLTő ÁLTAL KÖTETBE NEM RENDEZETT VERSEK. Variánsok, fogalmazványok, töredékek.

Autogr.  18 db. 52 f. + 2 db. mell.

104. Budapest. [Első megjelenése: Pesti Napló, 1927. július 10. Variáns.] 2 f. A f. 2v-n SzLné megjegyz. File: 380–382. – 105. Köszönöm, bátyuska, elég bután...6 f. A f. 5v-n gyorsírásos feljegyzések. A f. 6v-n egy kérdőjel.  File: 383–390. – 106. Álmomban magamat kerestem... [Hol vagy? ki vagy? milyen? mi voltál? Első megjelenése: Pesti Napló, 1928. április 8. Variáns.] 5 f. File: 564–568. – 107. Hol vagy, ki vagy? [Hol vagy? Ki vagy? Milyen? Mi voltál? Töredék. Variáns.] 1 f. File: 499. – 108. Jaj. [Variáns.] 1 f. File: 505. – 109. Ha elhagysz, – jól van félreállok. [Fogalmazvány.] 4 f. File: 213–216. – 110. Ebek piacára koncnak kerûltem... [[Ebek piacára koncnak kerûltem...] 2 f. File: 575–576. – 111. A Lemondáshoz. [Lemondás. Variáns.] 6 f. A f. 6v-n SzLné megjegyzése.] File: 083–089. – 112. Hét év. Mese. [Megváltás.] 2 f.  A f. 2v-n Autogr. gyorsírásos és naptári feljegyz.– 113. Hét év. Mese. [Megváltás. Fogalmazányok, variánsok.] 2 f. File: 208–212. – 114. Két héttel egy telefonbeszélgetés után. 9 f. A f. 9v-n autogr. verrscím. File: 013–022. – 115. Nem szerettelek, megvetettelek... [Nem szerettelek, megvetettelek...] 1 f. File: 504. – 116. 153. Szerencsétlen, mit tettél?... [Szerencsétlen, mit tettél? ...] 1 f. File: 517. – 117. Nyugodj bele, hogy nem lehet... [Találkozás.] 2 f. Mellette SzLné , G. Szabó Lőrinc megjegyzései kis cédulákon. 2 db.  File: 391–393. – 118. Rossz pillanat. [Variáns.] 3 f. File: 080–082. – 119. Utókor.  1944. XII. 17. [Első megjelenése: Magyarország, 1943. Karácsony.]  3 f. A f. 3v-n SzLné megjegyzése. File: 445–448. – 120. Bûn? 1945.VI. 12. 1 f. File: 749. – 121. Mit mondjak? [Keserü órán. Variáns.] 1 f. File: 626.

Vö.  Ms 2271/119. SzL 1973. Ms 4651/219–238.

 

Ms 2271/122–173.

A KÖLTő ÁLTAL KÖTETBE NEM RENDEZETT VERSEK.

Gépiratok, autogr. jav., SzLné, G. Szabó Lőrinc  megjegyz.  52 db. 95 f. + 1 mell.

122. Tízezer magyar gyermek. [Első megjelenése: Pesti Napló, 1927. április 17.] SzLné  megjegyz. 4 fol. – 123. Kínod: szabályok dialektikája. [Első megjelenése: Pesti Napló, 1928. március 4.] Autogr. kieg., jav.és aláírással. 3 f. A f. 3v-n SzLné megjegyz. – 124. [Kínod: szabályok dialektikája.] Autogr. jav. 5 f. Mellette G. Szabó Lőrinc jegyzete. 1 db. mell. – 125.  Szegények kincse. [Első megjelenése: Együtt, 1928. március.] 1 f. – 126. Partok. [Első megjelenése: Pesti Napló, 1928. szeptember 2.] Autogr. jav. 2 f. – 127. Találkozás („Menekülsz és nincs kegyelem...”). [Első megjelenése: Pesti Napló, 1930. jan. 26.] Autogr. jav. 2 f. A f. 2v-n SzLné megjegyz. – 128. Köszönöm, bátyuska, elég bután… Autogr. jav. 7 f. – 129. Mint a szegény, aki pénzt talált. Autogr. jav. 1 f. – 130. A költő levele barátaihoz. Autogr. jav. 2 f. –  131. Gép s gyár mozdul, sin indul messze útra. (Konszodiláció.) Autogr. jav. 3 f. – 132. Vereség után. „Uram, érzem, hogy keresztény vagyok ...” [1920-as (?) évek.] Autogr. jav. A f. 2r-n gyorsírásos jegyz. 3 f. – 133. A lélek panaszkodik a testnek. Autogr. jav. 3 f. – 134. Meztelen. Autogr. megjegyz. 2 f. – 135. Igazság. Autogr jav. 1 f.  – 136. Meggyúlladtál lelkem ruhája. Autogr. jav. 2 f. – 137. Mint a tolvaj, ki halkan s biztosan… [Mint a tolvaj, ki halkan s biztosan…] 1 f. A f. 1r-on  áthúzott autogr.címvariáns.l[Első megjelenése: magyar Ünnep, 1944.] Autogr. jav., kieg. 3 f. – 138. És ha szerettem, hát szerettem. Autogr. jav., megjegyz. 2 f. – 139. Most már igazán egyedûl. Autogr. jav. 2 f.. – 140. Varázslat. Autogr. jav., megjegyz. 3 f. – 141. Az ajkad is, s a melled is, s lefelé… [Az ajkad is, s a melled is, s lefelé…] Autogr. megjegyz. 2 f. – 142. Isten, kit nem hiszek, vezess. Autogr. jav. 2 f. – 143. Lemondás. Autogr. címzés. 5 f. – 144. Szép magasság, csillag. Autogr. jav.1 f. – 145–147. Nyugodj bele, hogy nem lehet...  [Találkozás.] Autogr. jav. 3 db. 6 f. – 148.  Hang üt át ...[Rossz pillanat.]

Autogr. jav. SzLné megjegyz. 1 f. – 149. A másik emberhez. [Első megjelenése: Válasz, 1935. január.] A f. 1r-n SzLné megjegyz. 2 f. – 150. Kibékülés. [Első megjelenése: Új Idők, 1944. márc. 18.] Autogr. megjegyz. 1 f. – 151. A küszöbön túl. [Első megjelenése: Új Idők, 1944. márc. 25.]  1 f. A f. 1r-n SzLné megjegyz. 1 f. – 152–155. Öregedés. [Első megjelenése: Esti Magyarország, 1944. február 15, Új Idők, 1944. április 15.] Autogr. kieg. 4 db. 4 f. A 154. sz. példányon SzLné megjegyz. – 156. Bucsu egy lánytól. Autogr. jav. 1 f. – 157. Búcsú egy lánytól. [Variáns.] Autogr. jav. 1 f. – 158. Bucsu egy lánytól. 1943/44? Autogr. megjegyz. 1 f.– 159. Búcsú egy lánytól. 1943/44?  Autogr. jav. 2 f. – 160. Gépek viharában. [Első megjelenése: Magyar Ünnep, 1944.] Autogr. jav., kieg. 3 f. – 161. Bûn? 1945. VI. 12. Autogr. jav. 1 f. – 161–163a–b. Mit mondjak? [Keserü órán.] Autogr. jav. 3 db. 3 f. – 164. Te is? (Brutushoz). 1945. VII. 21. – 165–166. Te is?  utogr. jav. 2 db. 2 f. – 167–169. Salamon és Azráel. 1953. febr. 23. Autogr. aláírással. 3 db. 3 f. A 169. sz.példányon SzLné megjegyz. – 170–171. Nyár. 2 db. 2 f. – 172–173. Nyár. 1954? 2 db. 2 f. A 173. sz. példányon SzLné megjegyz.

 

Ms 2271/174–181.

A KÖLTő ÁLTAL KÖTETBE NEM RENDEZETT VERSEK.

Korrektúra, nyomt.,  újságkivágatok,  autogr. Megjegyz. 8 db. 8 f.

174–175. Gépek viharában. Autogr. jegyz. 2 db. 2 f. – 176. Gépek viharában.  1 f. – 177–178. Hol vagy? ki vagy? milyen? mi voltál?  Pesti Napló 1928. ápr. 8. Autogr. és SzLné megjegyz. 2 db. 2 f. – 179. Találkozás. SzLné megjegyz. 1 f. – 180. Kínod: szabályok dialektikája. SzLné megjegyz. 1 f. – 181. Utókor. Magyarország 1943. dec. 24. 1 f.

 

Ms 2271/182–188.

SZABÓ LőRINC: Meglepetések. I–III. Fogalmazvány, variáns. 1956. okt. 15–16.

Gépirat, autogr. jav. 7 db. 9 f.

182. Meglepetések. I–III. Autogr. jav., kieg. 3 f.– 183. Szájon csókol az egyik pillanat… [Meglepetések I. Fogalmazvány. ] Autogr. jav. 1 f. –  184. Meglepetések. 1956. okt. 15. [Meglepetések  I.] Autogr. kieg. 1 f. – 185. Meglepetések. 1956 okt. 16. körül. [Meglepetések I. Variáns. ] Autogr. jav., megjegyz. 1 f. (SzL aktatáskájában volt.) – 186–188. Meglepetések. 1956 október 16 körül. [Meglepetések I. Variáns.] Autogr. kieg. 3 db. 3 f.

 

Ms 2271/189–191.

A KÖLTő ÁLTAL KÖTETBE NEM RENDEZETT GYEREKVERSEK

Autogr. 3 db. 11 f.

189. „Halló, halló, gyerekek!...” [Csinadratta.Rajzolta Jankovits István. Bp. Athenaeum, 1933. 8 tábla.] 9 f. File: 004–012. – 190. Az ajtó meg a kilincs. [Az ajtó meg a kulcs.] 1 f.  610–611. – 191. Sokat tud az én kezem. [Első megjelenése: Kerek egy esztendő, 1953. Fogalmazvány, variáns.] 1 f. File: 062. A f. 1r-n Tavaszi nap. [Tavasz. Fogalmazvány.] Nap elvtárs. [Arany nap. Fogalmazvány, variáns.]  File: 063.

 

Ms 2271/192–203.

A KÖLTő ÁLTAL KÖTETBE NEM RENDEZETT GYEREKVERSEK

Gépirat, SzLné, idegen kéz jav. 12 db. 19 f.

192. [Csinadratta 1–22.] SzLné jav. 4 fol. – 193. Miért? Miért? I–III. 1 f. – 194. Virgács. 1 f. – 195. Arany nap. Nap elvtárs. Megnev. kéz jav. 1 f. – 196. Tavasz. Autogr. megjegyz. és gyorsírásos jegyz. 1 f. – 197. Kis virág, te. I–XIV. Autogr. jav. 3 f. – 198. Rossz Picu. – 199. Sokat tud az én kezem. [Variáns. 1.] Autogr. jav. 1 fol. – 200. Sokat tud az én kezem. [Variáns. 1.]  1 f. – 201. Sokat tud az én kezem. [Első megjelenése: Kerek egy esztendő, 1953. Variáns 2.] 2 fol. – 202. Köszöntő. Autogr. jegyz. 1 f. – 203–203a. A Holló meg a Róka. [Első megjelenése: Kisdobos, 1956. október.] 3 fol. Mellette G. Szabó Lőrinc megjegyz. 1 db. mell. 

 

Ms 2271/204–207.

A KÖLTő ÁLTAL KÖTETBE NEM RENDEZETT GYEREKVERSEK

Korrektúra, újságkivágátok. Gépiratos és autogr. jav., megjegyz. 4 db. 5 f.

204. Sokat tud az én kezem. [Első megjelenése: Kerek egy esztendő, 1953. Variáns 2.] Gépiratos és autogr. jav. gyorsírásos megjegyz. 2 f. A f. 2v-n gyorsírásos jegyz. és idegen kéz megjegyz. – 205. Bolhanóta a cigánygyerekről meg az ingéről. – Virgács. [Első megjelenések: Pesti Napó, 1932. december 25.] Autogr. megjegyz. 1 f. – 206. Bőgőmasina. ? [Első megjelenése: Pesti Napló, 1932. december 25.] Autogr. jav. és megjegyz. 1 f. – 207. Miért? Miért? [Első megjelenése: Pesti Napló, 1932. december 25.] Autogr. megjegyz. 1 f. 

 

Ms 2271/208.

ÚJABB VERSEK A GYEREKSZOBÁBÓL. Kötetterv. 1957 után ?

Gépirat, SZLné megjegyz. idegen kéz jav. 1 db.  14 f. + 1 mell.

Bolhanóta. – Virgács. – Miért? Miért? – Bőgőmasina. – Köszöntő. – Sokat tud az én kezem. – Tavasz. – Rossz Picu. – Kis virág, te. – Arany nap.

 

Ms 2271/209–213.

SZABÓ LőRINC zsengéi és ifjúkori versei.

Autogr. SzLné megjegyz. 5 db. 5 f.

209. Szintézis, egy perccel elalvás előtt. [Első megjelenése kötetben: SzLÖV. III. 24–25.]   1 f. File: 585–586. – 210. Dal. 1920 június 5. [Első megjelenése kötetben: SzLÖV. III. 30–31.] 1 f. File: 226. – 211. Vonaton. 1920. jún. 14. [Első megjelenése kötetben: Alföld, nyár és dél: vonaton.SzLÖV. III.  31.] 1 f. A f. 1v-n SzLné megjegyz. File: 397–398. – 212. Lucifer. [Első megjelenése kötetben: SzLÖV. III. 32.]  1 f.  A f. 1v. a Magyar–Bosnyák Gazdasági Központ levélpapírja. File: 224–225. – 213. A Reggelhez. [Első megjelenése kötetben: SzLÖV. III. 34–35.] 1 f. A f. 1v-n gyorsírásos feljegyzések, autogr. megjegyz. SzLné megjegyz. File: 222–223.

 

Ms 2271/214–224.

SZABÓ LőRINC zsengéi és ifjúkori versei.

Gépirat, autogr. jav. SzLné és Gáborjáni Klára megjegyz. 11 db. 12 f.

214. Lábunk alatt a vén folyó mart... 1918. [Első megjelenése kötetben: SzLÖV. III. 23.]   1 f. A f. 1v-n SzLné és Gáborjáni Klára megjegyz.. – 215. Opálködökbe hullnak itt a halmok…[ Első megjelenése kötetben: SzLÖV. III. 23–24..]   1 f – 216. Oh lomha park! Lelkem kék álma! Watteau… [Első megjelenése kötetben: SzLÖV. III. 24.]  1 f. – 217. Áradás! Áradás! 1920. V. 4. [Első megjelenése kötetben: SzLÖV. III. 29–30.]  2 f. –  218. Dal. [Első megjelenése kötetben: SzLÖV. III.  30–31.] 1 fol. – Vonaton. [Első megjelenése kötetben: Alföld, nyár és dél: vonaton. SzLÖV. III. 31.] 1 f. A f. 1v-n átsatírozott sorok, áthúzott gyorsírásos feljegyzések. – 220. Lucifer. [Első megjelenése kötetben: SzLÖV. III. 32.]   Autogr. jav. 1 f. – 221. Vízió. [Első megjelenése kötetben: SzLÖV. III. 32.]  1 f. – 222. A fegyenc. [Első megjelenése kötetben: SzLÖV. III. 32–33.] 1 f. – 223. Mese. [Első megjelenése kötetben: SzLÖV. III. 33–34.] Autogr. jav. 1 f. A f. 1v-n naptári feljegyzések. 1 f. – 224. Érzelmes románc. [Első megjelenése: Az Est Hármaskönyve 1924. Kötetben: SzL ÖV. III. 37–38.Töredék.] 1 f.

 

Ms 2271/225–226.

SZABÓ LőRINC alkalmi versei.

Autogr. 2 db. 3 f.

225. Tauszky Jolán. [Első megjelenése kötetben: Tauszky Jolán sírfelirata 1–4. SzLÖV. 273.] 2 f.  File: 394–396. – 226. Takács építész feleségének sírkövére. Fogalmazvány. 1 f. A f. letépett részén a sírvers variánsának (?) töredék szava. File: 484.

 

Ms 2271/227–230.

SZABÓ LőRINC alkalmi versei.

Gépirat autogr. jav. gyorsírásos jegyz., SzLné megjegyz. 4 db. 7 f.

227. A Nemzeti Színházban, 1935 szilveszterén. Újévi köszöntő. Variáns. [Első megjelenése kötetben: Szilveszteri köszöntő a Nemzetiben. SzLÖV. III. 274.]  Autogr. megjegyz. 3 f. – 228. A Nemzeti Színházban, 1935 Szilveszterén. Újévi köszöntő. 2 f. – 229. Egy tőnek sarjai, kik itt nyugosznak… [Első megjelenése kötetben: A Wellisch-család síremlékére készített felirat 1–2. SzLÖV. III. 274.]  1 f,  A f. 1v-n SzLné megjegyz. – 230. Az uj Lánchidra. (1849–1949). [Első megjelenése kötetben: Az uj Lánchidra (1849–1949.) SzLÖV. III. 275.]   – A Tücsökzenéből. – Szonett. [Megjelent versek jegyzéke?] Autogr. gyorsírásos megjegyz. 1 f.

 

Ms 2271/231–238.

SZABÓ LőRINC alkalmi versei. Vegyes versek, töredékek, jegyzetek.

Gépirat, autogr. és gyorsírásos megjegyz. SzLné, G. Szabó Lőrinc, Kabdebó Loránt megjegyz., 8 db. 20 f.

231. Betét a Betlehemi Játékba. [Baránszky Gizike iskolájának.] 2 f. A f. 1v-n  Kabdebó Lóránt megjegyz. – 232.  Prológus. Autogr. megjegyz. 3 f.  A f. 3v-n SzLné megjegyz. – 233a–233b.

őzikét láttam a nagyerdőn. Autogr. jav., G. Szabó Lőrinc megjegyz. 3 f. – 234. Tizenöt év. Fogalmazványtöredék. – Ami a lomb fajtája a fán… Fordítástöredék.(?), gépírásos jegyzetek, autogr. feljegyzések. 1 f. – 235. Elmúltál, szép Ma!… Autogr. jav. 2 f. A f. 2v-n gyorsírásos feljegyzések. – 236. Fiatalon, de öreg ésszel … Autogr. és gyorsírásos jav., jegyz. 7 f. A f. 1v-n  [John Keats: Ha rádöbbenek, hogy meghalhatok] c. verse fordításának töredéke. – 237. Próza bejelentés: Sárika meg Palika indultak a hegyre… Töredék. 1 f. – (Szabó Lőrinc vers-töredéke (!) egy 1945-ös dossziéból.) 1 f. Autogr.? jav.

 

3. VERSFOGALMAZVÁNYOK, VERSTÖREDÉKEK

 

Ms 2271/239–274.

SZABÓ LőRINC versei, versfogalmazványai, verstöredékei.

Autogr. 26 db. 59 f.

239–246. [Madách Imre: Az ember tragédiája hangjátékká való átdolgozásához készített fogalmazványok.] Lucifer II., III., IV., V., VI., Lucifer: Falanszter elé, Lucifer (Eszkimók előtt), In Kepler legeleje. 8 f. [File: 029–036.] – 247. A halhatatlanokhoz. Töredék. 1 f. [File: 202. – 248. Fiatalok. 1 f. [File: 206. .] – 249. Egyetek meg, úgy még lesz valami... 2 f. [File: 229–230.] – 250–251. [Úti jegyzetek Merán körül. Versciklus. Első megjelenése: Pesti Napló 1928. május 6.] I. Hegytető, Avelengó [Szakadék. Kötetben: Régen és most (1938–1943).] II. Névtelen kis patak [Erdei patak. Kötetben: Te meg a világ. 1932.] III. Ansichts-üzenet messziről. [Radír. Kötetben: Régen és most (1938–1943).] IV. Money in Italia [Tapasztalatok. Kötetben: Régen és most (1938–1943).] V. Csavargó Meránban [Csavargók. Kötetben: Régen és most (1938–1943).] 5 + 1  f. File: [231–235a. .] – 252. De nehéz otthagyni a házat... 4 f. [File: 466–469.] – 253. Társai fagyott hullája alatt ... 1956 XI. 19. Fogalmazványtöredék. 1 f. File: 491.] – 254. [Meglepetések. 2–3. tétel. Fogalmazvány töredék.]   „Aztán jajdult a hajnal...” Illyés Gyula kiegészítésével. [Meglepetések. 2–3. tétel. Fogalmazvány töredék.]  2 f. [File: 492–493.] – 255.  Egy hatéves kislány verseiből. Feljegyezte: Szabó Lőrinc. 3 f. [File: 494–496.] – 256. Groteszk? Fogalmazványtöredék. 1 f. [File: 569.] – 257. Sürgetés az Időhöz. Fogalmazvány. 5 f. [File: 577–582.] – 258. Nézz hát körül barátom... Verses levélfogalmazvány? 1938 körül. 2 f. [File: 583–584.] – 259. Fizetni kell mindenért. Fogalmazvány. 3 f. [File: 587–589.] –  260. Egy énekesnő mumiájához. Fogalmazvány gyorsírásos kieg.  3 f. [File: 590–592.] – 261. Halál. Versvázlat. 2 f. File: [608–609.] – 262. Feketerigó esti dala. 1942. 3 f. A f. 1r-n SzL gépiratos megjegyz. 1942. File: [741–744.] – 263–272. Reklámversek  10 db. 10 f. [File: 656–665.] – 274. Szinfalak mögött. Fogalmazvány. 1 f. [File: 516. – 273.] A Természetesség irtózata. 1956. X. 12. Fogalmazvány. 2 f.  A f. 1r. üres., a f. 1v-n gyorsírásos versfogalmazvány töredéke.

Ms 2271/260. vö. Ms 2273/76. f. 1r.

 

Ms 2271/275–302.

SZABÓ LőRINC versfogalmazvány töredékei, jegyzetei, vázlatai, ötletek. 1930–195?

Autogr. 28 db. 37 f.

275. [Tulvilág.] Fogalmazványtöredék. [Első megjelenése: Az Est Hármaskönyve , 1930) Kötetben: SzL ÖV III. 203–204.] 4 f. File: 041–044. – 276. Versfogalmazványtöredékek. 2 f. A f. 1r-n In Tücsök.Vissza. „Tíz év telt el...”– [Tücsökzene 364. Cressida.] 57 IV. 4.  A f. 1v–2r üres. A f. 2v-n megfordítottan kezdve a lapon angol ny. versekből kivonatok, gyorsírásos versfogalmazvány. [SzL aktatáskájában volt kézirat.] File: 524–525. – 277–281.  [Én és ti, többiek ] c. vershez (Harc az ünnepért, 1938) fogalmazványok, vázlatok, gyorsírásos jegyzetek.  5 db. 5 f.  File: 539–544. – 282. Elmult századok... – Mindent harcbavet ... Versvázlatok. –  A [Vezeték] c. vershez (A huszonhatodik év 1950–l956) jegyzetek. 1 f. A f 1v-n Debrecen I. XCVI.  [Tücsökzene 96. Egérfogó] c. vers. Gépirat, autogr. jav. File: 549–550. – 283. [Körszivárvány] c. vers (Valami szép, 1944–1956) fogalmazványtöredékei, gyorsírásos kieg. 1 f. File: 554. –  [Jég] c. vers (Valami szép, 1944–1956). fogalmazványtöredékei, gyorsírásos kieg. 1 f. File: 555. – 285. [Két héttel egy telefonbeszélgetés után] c. vers [Kötetben először SzL ÖV. III. 232–234.] 6–8. versszakához készített fogalmazványtöredékek. 2 f. File: 557–558. – 286. őgyelgek egy kicsit az uccán... Fogalmazványtöredék. 2 f. [Vö. A rossz, az változatos! Óh, de... Kötetben először SzL ÖV. III. 238.] c. verstöredékével. File: 634–635. – 287. Csak kint ébredtem. Eddig pokoli... Fogalmazványvázlatok. [Vö. Tücsökzene 242. ] 1 f. A f. 1v-n [Tücsökzene 317.] Fogalmazvány-variáns. File: 636–637. – 288. Lóci meg a légy. Versötletek. Gyorsírásos versfogalmazvány. 1 f. File: 703. – 289. Óh hogy megúntalak, nyomorúság!... Versfogalmazványtöredék. 1 f. File: 707. – 290. A Valami szép 1944–1956 kötet verseihez versötletek. Köztük: Képzeld, képzelet... [Fent és lent.] – Betonszoknyában és gargarizálva...  [Kisértetszonáta.] – Egész biztos!... [Asztronauták.; – Tar fa, te szegény... [őszi meggyfa.] – Nézz fel és imádkozz ... [Nézz föl: a Nap!]  – Ez már csak emlék, hogy...[A kötet verseihez nem köthető töredék]. 1 f. A f. 1v-n  Kis nép fia c. vers. [Variáns.] Gépirat. File: 708–709. – 291. De rossz lesz majd itthagyni... [Töredék.] – Kis nemzetek... [Kis nép fia. Versötlet.] 1 f. File: 710. – 292. A Valami szép 1944–1956 kötet, ill. a  kötet verseihez nem köthető versötletek, töredékek. Köztük: [Nézz föl: a Nap!, A budai Várban] c. versekhez.  1 f. File: 711. – 293. Versötletek. Köztük: [Coreggio Lédája előtt] c. vershez.  1 f. File: 712. – 294. Versötletek. Köztük: [Jég] c. vershez. 1 f. File: 713. – 295–296. Versötletek, fogalmazványtöredékek. Gyorsírásos jegyz. Köztük: [Meglepetések I. Gyanútlan vers október 15.-én] c. vershez. 2 f. File: 718., 720–721. – 297. Versötletek, gyorsírásos jegyz. Köztük: [Nájlon és celofán] c. vershez. 1 f. File: 719. – 298–299. Versfogalmazványtöredékek, jegyzetek a  [Hajnali látomás] c. vershez. 4  + 1 f. File: 723–729., 731. – 300. Versfogalmazványtöredékek, jegyzetek a [Hajnali látomás] c. vershez. 1 f. A f. 1v-n ötletvariáns [Vereség után III.] c. vershez. 1 f. File: 732–733. – 301. Versötletek. Uccu édes nadrágom... [Rossz Picu] 1 f. File: 694. – 302. Variánsok. [Az örök Magyarországhoz. – a Nemzeti Színház százéves jubileumára – Kötetben: Harc az ünnepért 1938.] 6–7. versszakához. 1 f.

 

Ms 2271/303–314.

SZABÓ LőRINC: [Egy zenekar fölött.] Versfogalmazvány töredékek, vázlatok, ötletek. 1955.

Autogr., gépirat autogr. kieg. 12 db. 15 f.

Vö. Ms 2275/40. : f. 1r–v.– 2r.– 3r.–4r. Egy zenekar fölött. 1955.VI. 20.

 

Ms 2271/315.

FÖLD, ERDő, ISTEN 1922 (Kner-kiadás) kötet XI.–XII. verse.

Korrektúra autogr. jav. 1 db. 1 f.

 

4. VERS-, FORDÍTÁS-, PRÓZAFOGALMAZVÁNYOK, FELJEGYZÉSEK JEGYZETFÜZETEKBEN

 

Ms 2272/1.

SZABÓ LőRINC vers-jegyzettömbje. Versfogalmazvány, gyorsírásos feljegyzések. 1930 ?.

Autogr. gyorsírás l db. 2 beírt + 34 üres f.

 

f. 1r. Nem egy az apám, nem egy az anyám... Fogalmazvány. [Vö. Hazám. Első megjelenése: Pesti Napló, 1930. május 11. Kötetben: Te meg a világ, 1932.] – f.  1v. Üres. – f. 2r. Gyorsírásos feljegyzések. – f. 2v–36v. Üres.

 

Ms 2272/2.

SZABÓ LőRINC vers jegyzettömbje. Egy repülőutazás emléke c. versciklus I–IX.  darabja. Versfogalmazványok, variánsok. 1936.

Autogr. gyorsírás l db. 32 f. A verso oldalak üresek.

f. 1–3. Fel a magasba. [Reggeltől estig – Egy repülőutazás emléke versciklusának II. A szálló vasban c. darabja. Első megjelenése Egy repülőutazás emléke címmel: Pesti Napló, 1936. augusztus 9. Kötetben: Harc az ünnepért, 1938. Variáns.] A f. 1-n SzLné megjegyz. – f. 4–5. A motorok. [Reggeltől estig – Egy repülőutazás emléke versciklusának V. darabja. Variáns.] – f. 6–8. Münchentől Zürichig. [Reggeltől estig – Egy repülőutazás emléke versciklusának VI. A harmadik ugrás c. darabja. Variáns.] – f. 9–11. A felhők felülről. [Reggeltől estig – Egy repülőutazás emléke versciklusának III. Felhők felülről c. darabja. Variáns.] – Gyorsírásos feljegyz. – f. 12. Indulás. [Reggeltől estig – Egy repülőutazás emléke versciklusának I. darabja.] – f. 13–14. Félelem és biztonság. [Reggeltől estig – Egy repülőutazás emléke versciklusának IV. darabja. Variáns.] – f. 15. Az út közepén. [Reggeltől estig – Egy repülőutazás emléke versciklusának VII. Az este elé c. darabja.] – f. 16. Ébredés. [Reggeltől estig – Egy repülőutazás emléke versciklusának VIII. Vissza c. darabja.] – f. 17–19. Rabok. 1936 julius. [Reggeltől estig – Egy repülőutazás emléke versciklusának IX. darabja. Variáns.] – f. 20–32. Üres.

 

Ms 2272/3.

SZABÓ LőRINC k[ar]p[aszományos] sz[a]k[asz]v[ezető] versfüzete. Versfogalmazványok, jegyzetek, ötletek. [1940.]

Autogr. gyorsírás l db. 36 + 1 f.

f. 1r–v. Fogalmazvány-töredék az Örkénytábor felé c. vershez, gyorsírásos jegyzetek, versfogalmazványok, személyes feljegyzések, címek. – f. 2r–v. Vegyes feljegyzések. Fogalmazvány-töredékek, köztük a Kovács szakaszvezető, Örkénytábor, A pirosszoknyás Gizi, Dinnye az önkéntesek asztalán és az Álom egy lőszerraktárban c. vershez. – f. 3r. Személyes gyorsírásos feljegyzések. – f. 3v–4r. Katonai szolgálatával kapcsolatos hivatalos feljegyzések, részben gyorsírással. – f. 4v–5r. Kovács szakaszvezető. Bpest X. 16. Első megjelenése: Esti Magyarország, 1940. november 9. Kötetben: Régen és Most (1939–1943). Variáns.] – Gyorsírásos jegyzetek. A  f. 4v–5r.   között  6 f. kivágva. – 

f. 5v. Gyerekek. Budapest, 1940 szept. 22. Fogalmazvány címváltozatokkal, gyorsírásos variánssal. [Kötetben: Régen és Most (1938–1943)] – f. 6r. Kovács szakaszvezető. Bpest, X. 16. Gyorsírásos fogalmazány címvariánssal. – f. 6v. [Meleg víz.] Fogalmazványvariáns. – Gyorsírásos jegyz.? – f. 7r. Gyorsírásos versjegyzetek? –

f. 7v. Grand Hotel. Fogalmazványvariánsok, gyorsírásos kieg. a [Falusi lányok] c. vershez. – f. 8r. Meleg víz. Galyatető, 1940. okt. 21. Fogalmazvány. Cím-, és szövegvariáns. [Első megjelenése: Esti Magyarország, 1940. november 12. Kötetben: Régen és Most (1938–1943)] – f. 8v. Gyorsírásos versjegyzetek. – f. 9r. Grand Hotel. 1940. X. 21. Galyatető. Fogalmazványvariáns gyorsírásos kieg. [Falusi lányok. Első megjelenése: Lányok a Grand Hotelben címmel: Budapesti Szemle, 1941. május. Kötetben: Régen és Most (1938–1943)] – f. 9v–10r. Békák. Galyatető, 1940 okt. 22. Fogalmazványvariáns. – Gyorsírásos lejegyzés, végleges változat.  [Első megjelenése: Esti Magyarország, 1940. november 13. Kötetben: Régen és Most (1938–1943)] – f. 10v–11r. Theodor Storm: Ne menj be c. verse. Galyatető, 1940. okt. 22. Fordításvariáns. – f. 11v. Hogy az a hegy van, az nem csoda... Verstöredékfogalmazvány. – f. 12r. ősz a Galyatetőn. Galyatető, 1940. okt. 23. Fogalmazványvariáns, gyorsírásos kieg. és jegyz. [Első megjelenése: Új Idők, 1940. december 8. Kötetben: Régen és Most (1938–1943)] – 

f. 12v–13r. Egy disznóól előtt. Galyatető, 1940. okt. 23. [A vers teljes szövegének kézirata áthúzva, ill. átsatírozva. Későbbi átdolgozása Egy igali ól előtt. Kötetben: Valami szép (1944–1956)] – f. 13v. Üres. – f. 14r. Beszélgetés egy gyufaszállal. Galyatető, 1940. okt. 24. Fogalmazványvariáns, gyorsírásos jegyzetek.  [Első megjelenése: Reggeli Magyarország, 1940. december 25. Kötetben: Régen és Most (1938–1943)] – f. 15r. Dinnye az önkéntesek asztalán. Fogalmazvány, gyorsírásis jegyz. [Első megjelenése: Esti Magyarország, 1940. november 15. Kötetben: Régen és Most (1938–1943] – f. 15v–16r. A Löszke búcsúzik. Galyatető, 1940. okt. 25. Fogalmazványvariáns. [Búcsú. Első megjelenése A Löszke búcsúzik címmel: Esti Magyarország, 1940. november 18. Kötetben: Régen és Most (1938–1943)] – f. 16v. Álom egy lőszerraktárban. Galyatető, 1940. okt. 25. Fogalmazványvariáns. [Első megjelenése: Esti Magyarország, 1940. november 14. Kötetben: Régen és Most (1938–1943)] A f. 16v–17r. között 2 f. kivágva. – f. 17r–17v. Örkénytábor felé. Galyatető, 1940. okt. 26. [Első megjelenése: Esti Magyarország, 1940. február 3. Kötetben: Régen és Most (1938–1943)] – f. 18r–18v. A pirosszoknyás Gizi. Galyatető, okt. 27. Fogalmazvány. – Gyorsírásos jegyz. [Első megjelenése: Esti Magyarország, 1940. november 11. Kötetben: Régen és Most (1938–1943)] – f. 19r–19v. Szeptember 5-én. Galyatető, 1940 okt. 27. Fogalmazványvariáns. [1940 szeptember 5.-e Kisvárdán. Első megjelenése Szeptember 5-én címmel: Esti Magyarország, 1940. november 16. Kötetben. Régen és Most (1938–1943)] – f. 20r–20v. Egy szörnyeteghez. Galyatető, 1940. okt. 23/28. Fogalmazványvariáns. [Egy igali ól előtt. Kötetben: Valami szép (1944–1956)] – f. 21r. A petneházi állomáson. Galyatető, 1940. okt. 28. Fogalmazványvariáns. [Vidéki állomáson. Kötetben: Régen és Most (1938–1943)] – f. 21v. Üres. – f. 22r–23r. Örök Barátaink 1941-es kiadása számára német versfordítások jegyzéke. – f. 23v. Üres.

f. 24r. Klopstock, Friedrich Gottlieb: A viszontlátás c. verse. Bpest 1940 dec. 13. Fordításfogalmazvány.Variáns. – f. 24v. Klopstock, Friedrich Gottlieb: Az emlékezés [Emlékezés] c. verse. Fordításfogalmazvány.Variáns. – f. 25r. Klopstock, Friedrich Gottlieb: A viszontlátás c. verse. 1940 XII.13. Fordításfogalmazvány.Variáns.

f. 25v–35v. Üres. – f. 36r. Címjegyzék. – f. 36v–37r. Versjegyzék.

 

Ms 2272/4.

SZABÓ LőRINC jegyzettömbje. Versfogalmazványok a kötetbe nem rendezett versek közül

Autogr. 1 db. 4 beírt + 34 üres f. A verso oldalak üresek.

f. 1. [Nem birok megmozdulni, félek...] – f. 2. [Lélekben – egye meg a fene...] – f. 3–4. [Lánykám, nem értem...] f. 5–38. Üres.

 

Ms 2272/5.

SZABÓ LőRINC  versfordítás  jegyzettömbje. Gyorsírásos feljegyzések.

Autogr, gyorsírásos feljegyzések,  1 db. 5 beírt +21 üres + 1 f. A verso oldalak üresek.

f. 1. Gyorsírásos, elmosódott feljegyzések. – f. 2. Vershez készült gyorsírásos jegyzetek. – f. 3. Weinheber, Josef Kaktusz c. versének fordításához készített fogalmazványok. – Személyes jellegû gyorsírásos feljegyzések. – f. 4. [Hermann Hesse Nach dem Abend im Hirschen c. verse fordításához készített jegyzetek, fogalmazványok. – Személyes feljegyzések gyorsírással, az MTA telefonszámával.] – f. 5. Gyorsírásos feljegyzések. – f. 6–26. Üres. – f. 27. Gyorsírásos feljegyzések.

 

Ms 2272/6.

SZABÓ LőRINC jegyzettömbje. Személyes feljegyzések, töredékes jegyzetek.

Autogr, gyorsírás,  1 db. 26 f.

 

Ms 2272/7–14.

SZABÓ LőRINC jegyzettömbjei. Személyes feljegyzések,  vegyes töredékes jegyzetek, versfogalmazványok

Autogr. 8 db. 16 +34 +21 + 27 + 47 + 43 + 38 + 55 f.

Közte:

Ms  2272/8. f. 3. Rémület. („Mondjam, hogy gyönyörû vagy, élet...”) Versfogalmazvány. – f. 4–5. Jegyzetek gyerekversekhez.

Ms 2272/10. f. 1–8. Népdalok, szólások kijegyzései. – 9–27. Üres.

Ms 2272/13. f. 1. Gyorsírásos versfogalmazvány. – f. 2–3. „Hurcoljanak s hurcoljak én is...” Versfogalmazvány. – f. 4–38. Üres.  

Ms 2272/14. f. 1. Versfogalmazvány-töredékek. 57. I. 5. – f. 2–5. Személyes feljegyzések, részben gyorsírással. f. 6–54. Üres. – f. 55. Személyes feljegyzések, részben gyorsírással. [A füzet SzL aktatáskájában volt.]

 

Ms 2272/15.

SZABÓ LőRINC versfüzete. A Tücsökzene 358., 363., 365., 368., 370.  fogalmazványvariánsai, versfogalmazvány-töredékek, fordításfogalmazványok, gyorsírásos feljegyzések. 1957.

Autogr, gyorsírásos jegyz. 1 db. 29 beírt + 12 üres f.

f. 1r–v. A deszkává szeletelt szomorú... [Tücsökzene 358. Hőscincér. Fogalmazványok, variánsok, címvariáns.] – f. 2r. A merénylő víz. [Tücsökzene 363. Fogalmazvány, variáns.] – f. 2v. A fölösleges csoda. [Tücsökzene 358. Hőscincér. Fogalmazványok, variánsok. A f. 2 különálló lap.] – f. 3r. Gyorsírásos feljegyzések. [a f. 3 különálló lap.] – f. 4r. Röntgen kéz [Versötlet.] – f. 4v. Szószedet rímtanulmányokhoz. – f. 5r. hogy eltûnt, akár a marne-i csata [Tücsökzene 368. Mûtőben. Versötlet.] – f. 5v. Blunt, Wilfrid Scawen The Mockery of Life c. verse fordításának töredéke. – f. 6r. a hóban ahogy, ki éjjel ott járt. [Töredék gyorsírásos kieg.] – f. 6v. Üres. – f. 7r. Gyorsírásos jegyzet. – f. 7v. Üres. – f. 8r. De mi a cél? Az hogy...? [Verstöredék.] – f. 8v. Üres. – f. 9r. Merénylet. 57 VI. 7. [Tücsökzene 363. A merénylő víz. Fogalmazványok, variánsok.] – f. 9v. Üres. – f. 10r. Értékel a tudat...[Versötletek.] – f. 10v–11r. Szivtrombózis éjszaka. – Tihanyi éjszaka. [Tücsökzene 365. Szivtrombózis. Tihany. Fogalmazványtöredékek, variánsok.] – f. 11v. Üres. – f. 12r. Avantgardisták, előharcosok...[Versötlet.] – f. 12v. Minek. 57. IV. 8 [Tücsökzene 358. Hőscincér. Fogalmazványvariáns.] – f. 13r. Százhatvan kilométerrel suhant... [Versfogalmazványtöredék.] – Hölty, [Ludwig Christoph Heinrich]  egy verssorának fordításfogalmazványa. – f. 13v. Üres. – f. 14r. A nő, aki nem táncolt tovább. [versötlet.] – f. 14v. Üres. – f. 15r–15v. Merénylő vizek. 57. IV. 10–11. [Tücsökzene 363. A merénylő víz. Fogalmazványok, variánsok.] – f. 16r. A merénylő víz. 57. IV. 11. [Tücsökzene 363. Fogalmazványvariáns.] – f. 16v–20r. Este, A csordogáló víztérkép, Tíz év címekkel versötletek. Versfogalmazvány töredékek részben gyorsírással.

A f. 19 különálló lap.] – f. 20v. Leltár. [1957.] IV. 25. [Fogalmazványtöredék.] – f. 21r–21v. Jegyzet, fogalmazvány a „De nehéz otthagyni a házat...” kezdetû töredékes verséhez. – f.  22r–23v. Versfogalmazvány-töredékek, variánsok, részben gyorsírással. [A f. 22. különálló lap.] –  f. 24r. Zûrzavar. [Versfogalmazvány.] – f. 24.v. Üres. – f.

25r. Versötletek. – f. 25v. Baudelaire, Charles Le Desespoir de la vieille (Az öregasszony kétségbeesése), és Un plaisant (Tréfamester). Fordításfogalmazvány gyorsírással. – f. 26r. Versötletek. – Vegyes feljegyzések. – f. 26v. Üres. – f. 27. Gogarthy, Oliver : Per iter tenebrorum. 1957 V. 19. Fordításfogalmazvány. – f. 27v. Üres. – f. 28r. [Tücsökzene 370. Holdfogyatkozás.] Fogalmazványtöredék gyorsírásos kieg. – Vegyes gyorsírásos jegyz. – f. 28v. Üres. – f. 29r. Holdfogyatkozás. 57 V. 16. [A Tücsökzene 370. Fogalmazványvariáns.] – f. 29v–41v. Üres. [A füzet SzL aktatáskájában volt.]

 

Ms 2272/16.

SZABÓ LőRINC versfüzete. A Meglepetés c. versciklus és a Tücsökzene 353–355., 357–361., 364., 366–369.  fogalmazványvariánsai, versfogalmazvány-töredékek, fordításfogalmazványok, gyorsírásos feljegyzések. 1957.

Autogr., gépirat autogr. jav., gyorsírásos jegyz. 1 db. 53 f.

f. 1r. a Meglepetések c. versciklushoz fogalmazványok, részben gyorsírással. – Vegyes jegyzetek  – f. 1v. Üres oldal. [A f. 1 különálló lap.] – f. 2r. Versfogalmazvány. Gyorsírással. – f. 3r–4r. Tücsökzene második kiadásának tartalomjegyzékének tervei. – f. 4v. Üres. – f. 5r–5v. Kezek. 1957 II. 27. [Tücsökzene 353. Szorongás. Fogalmazványvariánsok.] – 6r. Egyszerre két isten lenni. II. 28. [Tücsökzene 355. SzoMszéd panziószoba. Fogalmazványvariáns.] – f. 6v. Apám halála. [Tücsökzene 357. Fogalmazványvariáns.] – f. 7r–9r. Csatak. 1957. V. 1 [Tücsökzene 359. Fogalmazványok, ill. a költeményhez készült jegyzetek, variánsok. A f. 7–9. különálló lapok.  A f. 9v. Orvosi ûrlap.] –  f.10r. Apám halála. [Tücsökzene 357. versének fogalmazványa] gyorsírással.– Apai elismerés. [1957.] III.1. [Tücsökzene 356. Fogalmazványvariáns.] – f. 10v. [Tücsökzene 358.] Jegyzetek, részben gyorsírással. – f. 11r. A miskolci „Deszkatemetőben”.[1957.] II. 2.  [Tücsökzene 369. Fogalmazványvariáns.] – f. 11v. Jegyzetek gyorsírással. – f. 12r. Krilov, Ivan Andrejevics A macska és a pacsirta. Fordításjegyzetek gyorsírással. – f. 12v–15v. Vegyes jegyzetek részben gyorsírással. – f. f. 16r. Sapphó-verstöredék. Görög ny - Sappho. 1957. III. 5. [Tücsökzene 367. Fogalmazványvariánsok.] Jegyzetek, részben gyorsírással. – f. 16v. Mikor Londont döngölte... [1957.] III. 12–15. [Tücsökzene 366. Fogalmazványvariánsok.] – f. 17r. Pénz. - A feleségem. [Verstervezetek.] – f. 17v. Mérsékelt égöv. [19]57. III. 4 [Tücsökzene 360. Fogalmazványvariánsok.]. – f. 18r. Női arcképek. – A lányom. – Tücsök. [Versterveztek.] – f. 18v. Mérsékelt égöv. [Tücsökzene 360. Fogalmazványvariáns.] – f. 19r–20r. Költészettan. 1957 IV. 24. [Tücsökzene 354. Ars poetica. Fogalmazványvariánsok. A f. 19 különálló lap. A f. 19v üres.] – f. 20v. Mérsékelt égöv. [Tücsökzene 360. Fogalmazványvariáns.] – f. 21r. Vers-, verssor jegyzetek, ötletek. A f. 21 különálló lap. A f. 21v üres.] – f. 22r–23v. Technika, jövő, szocializmus. [Verstervezet.] Gyorsírásos jegyzetek. – f. 24r. Ars poetica. 1957. IV. 24. [Tücsökzene 354. Fogalmazványvariáns. A f. 23–24 külömálló lapok.]  A f. 24v. üres. – f. 25r–27r. Észrevétlen változások. – Meglepetések I. – A nagy teremben . – A szétlapított hullák az úton. [Verstervezetek.] – Varázslat. [Holdfogyatkozás. Jegyzet.] – f. 27v–30r. Villámháború. 1957 IV. 18. [Tücsökzene 368. Fogalmazványjegyzetek, variánsok. gyorsírásos megjegyzések.  A. f. 29 különálló lap.] – f. 29v. Üres. – f.  30v. Hólé. 1957. V. 3. [Tücsökzene 359. Fogalmazványvariáns.] – f. 31r. Balatonfüred. [Verstervezet.] – f. 31v. Üres. – f. 32r–v. Térkép és alaprajz. Különálló lap. – f. 33r. [Tücsökzene 56. feljegyzések.] Gyorsírás. – 33v. Omár Kháyyám élete és versei. Címfelirat. – f. 34r–v. Versötletek, fogalmazványjegyzetek, részben gyorsírással. – f. 35r. Tihany. [1957.] III. 11. [Tücsökzene 361. Fogalmazványvariánsok.] – 35v. Üres. – f. 36r. Álmok. – Moszkvai telefon. [Verstervezetek.] – 36v–37v. Mindjárt tizenegy. Itt az éjszaka... [Töredékes versfogalmazványok. A f. 37 különálló lap.] Részben gyorsírás. – f 38r. Versötlet. – 38r. Üres. – f. 39r. Utazás a Bükkben. [Versötlet. jegyzetek.] – Csordogáló víz térképnyoma. [Tücsökzene 359. Fogalmazványvariáns.] – f. 39v. Üres. – f. 40r–42r. A Sztálin szobra (Miskolc). – Remények, omlások. – A kinyílt forzicia. – A Huszonhatodik Év. [Verstervezetek.] – 42v–43v. Üres. – f. 43v. Versötlet. Gyorsírás. – f. 44r. A szívtrombózis éje Tihanyban. – Jegyzettöredék. Gyorsírás. f. 44v. „Ismeritek Cressidát?” [Tücsökzene 364. Fogalmazványtöredék, variáns.] – 45r. Egyenlőség. Gyorsírás. – f. 45v. Üres. – f. 46r. Válogatatlan fegyverek. [Versötlet.] Gyorsírás. – [Versötlet.] Gyorsírás.– f. 46v. Üres. – f. 47r–v. [Tücsökzene 364. Fogalmazványvariánsok.] 1957. III. 31. – IV.3. – f. 48r. Felszabadult nő. (Cressida.) (1957– III. 27. –IV. 4.) [Tücsökzene 364. Fogalmazványvariánsok.] – f. 48v–49r. Üres. – f. 49v. Szabó Lőrinc feljegyzése Kossuth díjának pénzösszegéből támogatottakról. – 50r. Felszabadult nő. (Cressida.) [1957.] IV. 4. – 1957. III. 27. – IV. 4. [Tücsökzene 364. Fogalmazványtördék. Variáns.] – f. 50v. Cressida. 1957. III. 31.) [Tücsökzene 364. Fogalmazványvariáns.] – [Tücsökzene 364. Variánstöredék.] – f. 51r. [Tücsökzene 364. Fogalmazványvariáns.] (1957. III. 27. IV. 3.) – [Tücsökzene 364. Variánstöredék.] [1957.] III. 27. – IV. 2. – f. 51v. Üres. – 53. Cressida. 1957. III. 27. [Tücsökzene 364. Fogalmazványvariáns.] – f. 53r. Eltelt tíz év. S most itt kell állanom... [Versfogalmazvány-töredék.] – Jegyzetek a Tücsökzene új kiadásának összeállításához. [A f. 49–53. különálló lapok. A füzet SzL aktatáskájában volt.]

 

5. VERS-, FORDÍTÁSFOGALMAZVÁNYOK, FELJEGYZÉSEK JEGYZETFÜZETEKBEN

 

Ms 2272/17.

SZABÓ LőRINC versfüzete. Browning, Robert és Hardy, Thomas  verseinek fordításfogalmazványai, vegyes jegyzetek. [1957.]

Autogr. gyorsírás, 1 db. 5 beírt + 13 üres f.

Közte: f. 5r. Szószedet rímtanulmányokhoz.

[A füzet SzL aktatáskájában volt.]

 

Ms 2272/18–27.

SZABÓ LőRINC vers-, és cikkfogalmazványai, feljegyzései, vegyes jegyzetei. [192?–193?.]

Gyorsírásos jegyzetfüzetek autogr. bejegyzésekkel. 10 db. 4 + 4 + 8 + 9 + 13 + 3 + 8 + 16 + 7 + 2 beírt f. 

Közte: 21. f. 7–9. Szabó Lőrinc versválogatása Ady Endre: A Sion hegy alatt c. Ady istenes verseit tartalmazó kötet számára. 1927. – 24–26. Irodalmunk a mohácsi vész után c. előadássorozat fogalmazványai és jegyzetei. – 27. f. 2. Néha egész nap folyton alszom. Versfogalmazvány-töredék. 

 

6. VERSFOGALMAZVÁNYOK, VERSÖTLETEK

 

Ms 2273/1–62.

SZABÓ LőRINC versfogalmazványai, versötletei. Töredékek, verscsírák. [192?–1957?.]

Autogr. 62 db. 70 f.

1. Hallgass! Hazudik a közöny ... 1 f. [File: 507.] – 2. Ha jól megnézem ... 1 f. [File: 508.] – 3.

Menj, menekülj, menekülök ... 2 f. [File: 518–519.] – 4. Megőrízni semmit se tudsz ... 1 f. [File: 520.] – 5–7. Elintézni semmit se tudsz ... 3 db. 3 f. [File: 521–523.] – 8. Nem hagytak békét ... 1 f. [File: 547–548.] 1 f. v-n Szabó Lőrinc: Kis nép fia. Vers. Gépiratos másolat. – 9. össze vissza valami ... 1 f. [File: 552.] – 10. Ami rossz történt ... l f. [File: 553.] – 11. Az? Az másképp volt. ... 1 f. [File: 556.] – 12. Egy csontvázat találtam ... 1 f. [File: 573.] – 13. Nők és vágyak ... 1 f. [File: 574.]  – 14–15. Hát ha külömb vagy, légy külömb ... 2 db. 8 + 1 f. [File: 593–602.] – 16–17. Futsz te is ...  2 db. 2 f. [File: 603–605.] – 18. ágyúk villámai ... l f. [File: 607.] Csonka f. – 19. Úgy vágyom hozád ... l f.  [File: 606.] – 20. CII azt a gyászt ... l f. [File: 640–641.] 1 f.v-n Gyorsírásos és naoinfeljegyzések.– 21. Egy nap is, egy perc is ... 1 f. [File: 638–639.] 1 f.v-n gyorsírásos feljegyzés.– 22. Fityfirity és kutykuruty ... 1 f. [File: 642.] – 23. Mikor azt hittem ... 1 f. [File: 643.] – 24. Vénülve fiatalodik ... 1 f. [File: 647.] – 25. Ha meg kellene mondanom ... 1 f. [File: 648.] – 26. Irnék, irnék (!) ... 1 f. [File: 649–650.] 1 f.v-n Transkontinent Press jelentése. 1942. szept. 21. Soksz. – 27. Rohanó szél ... 1 f. [File: 651–652.] 1 f.v-n Rohano szél ... Gépirat.– 28. Megtanúltam ... l f. [File: 653.] – 29. A mi szerelmünk  ... 1 f. [File: 655–656.] 1 f.v.-n gyorsírásos feljegyzések. – 30. Minthogyha száz sziv ... 1 f. [File: 666.] – 31. A tetején ... l f. [File: 667.] – 32. Végül majd mindenütt ... 1 f. [File: 668.] – 33. Sokszor ... 1 f. [File: 669.] – 34–35. A részeg disznó ... 2 f. [File: 670–671.] – 36. Lázadtál? ...1 f. [File: 672.] – 37. Vonat. l db. [File: 673–675.]  2 db.-ban. – 38. De jó hogy egy világban éltünk ... 1 f. – 39. Most is e szörnyû télben ... 1 f. [File: 676.] – 40. nem a hála adója ... l f. [File: 677.] – 41. Féltékenység. 1 f. [File: 678.] – 42. Mit szólnál ...  Féltékenység ... 1 f. [File: 679.] – 43. Régiekkel panaszkodva .... l f. [File: 680.] – 44. bölcsességünk sorvasztja s bánatunk ... 1 f. [File: 681.] 1 f. csík. – 45. Eh, mondtam már ... 1 f. [File: 682.] – 46. Egyikükben meghalsz! ... 1 f. [File: 683.] Aktatáskában volt. – 47. Uristen, mi vár még reám ... l f. [File: 684.] – 48. Aza féllábú cinke ... 1 f. [File: 685.] – 49. De borzalmas az ember élete ... 1 f. [File: 686.] – 50. A muzeumban ... 1 f. [File: 687.] – 51. Ha az vagyok ... 1 f. [File: 688.] – 52. Ezer és négyszázötvenhatban én, Francois (!) Villon ... 1 f. [File: 689.] – 53. szabályos gazember ... 1 f. [File: 690.] – 54. Szivem dobbant ... 1 f. [File: 691.] – 55. Villon. ... 1 f. [File: 692.] – 56. Ti szebbek vagytok ... 1 f. [File: 693. A 47–56. Régi versek, töredékek felíratú dossziéban volt.] – 57. Nő, vagy valami ... 1 f.  [File: 714.] – 58. Nem hiszed? ... 1 f. [File:715.] – 59. örökké akarsz élni? ... 1 f. [File: 716.] – 60. Coeur c’est ... 1 f. [File:722.] – 61. A sárgarigóban ... 1 f. [File: 729–730.] 1 f. v.-n SzL drámafordítás-töredéke. Gépirat. – 62. Ha minden emlékezet ... ősz a tavaszra ... 1 f. [File: 734.]

Vers-, prózafogalmazványok, feljegyzések, jegyzetek gyorsírással

 

7. VERS-, PRÓZAFOGALMAZVÁNYOK, FELJEGYZÉSEK, JEGYZETEK GYORSÍRÁSSAL

 

Ms 2273/63–76.

SZABÓ LőRINC versfogalmazványai, versötletei. Töredékek, verscsírák. [193?]

Gyorsírás, autogr. címekkel, sorokkal  kieg. 14 db. 61 f.

Közte: 63. f. 1r. Hétköznap. 1 f. Vö. Ms 2271/260. – 64. Én. Versfogalmazvány. – 69. f. 2r. nem nyeremény ... Versötlet. –  f. 3r. Vers. glória hát ... Versfogalmazvány-töredék. – 76.  f. 1r. Egyiptomi múzeum énekesnője. (Szarkofág.) Versötlet. [Berlin, 1938.]

Ms 2273/76. f. 1r. vö. Ms 2271/260.

 

Ms 2273/77–86.

SZABÓ LőRINC próza-, cikk-, előadás-, levélfogalmazványok. 1927–1939.

Gyorsírás, autogr. kieg. 10 db. 46 f.

77. Utazás Erdélyben. Brassó. 1927. 23 f. – 78. „Prince des poètes.” 3 f. – 79. A rádió lélektanához. 2 f. – 80. München után  7 f. – 81. München. Swarzenbach. 1 f. – 82–83. Shakespeare sziínháza. Romeo. 2 db. 3 f. – 84–85. Hatvani. P[esti] N[apló] 1939. II. Cikkfogalamzványok? 2 db.6 f. – 86. Levélfogalmazvány. 1 f.

 

Ms 2273/87–91.

SZABÓ LőRINC prózai? feljegyzései. 193?

Gyorsírás, 5 db. 25 f.

 

Ms 2273/92–99.

SZABÓ LőRINC fordításaihoz jegyzetek, vegyes jegyzetek, verscsírák. [193? – 1956.]  

Gyorsírás, autogr. kieg. 8 db. 63 f.

92. Céline 2 f. – 93. f. 1–2. Goethe: Egy és minden. – f. 3. Goethe.? – 94. Heym, G.: Ofélia. 1 f. – 95. [Morgenstern]: Az egér szeme. 1 f. – 96. [Schiller]: A búvár. 1 f. Gépiratos kieg. – 97. Preradovic, Petar: ? 3 f. – 98. Fordítás és szójegyzet. 1956. IX. 15. – 1956. XII. 9. 15 f. – 99. Vegyes jegyzetek fordításokhoz, versekhez. Benne f. 15–16. Miskolc. Tóbiás Áron.– f. 20r. a fény teszi, a tavsz teszi ... Versötlet. f. 20v. Gépíráspróba. Balatonfüred, 195? – f. 36r. lent a völgyben ... Versötlet.

 

8. VERSEK ELSő MEGJELENÉSBEN

 

Ms 2273/100–103.

SZABÓ LőRINC versciklusa, versei. Első megjelenés. 1923–1964. 

Újságkivágatok, nyomt. 4 db. 3 f. + 1 kötet.

100. Úti jegyzetek Merán körül. Versciklus. [Pesti Napló], 1928. máj. 6. 2 f. – 101. [Első éjszaka Kairóban.] Vers. [Pesti Napló, 1933. márc. 12.] 1 f. Csonka, az eredeti 2. f.  Az eredeti 1 f. ld. SzL 1973. Ms 4652/100. – 102. A küszöbön túl. – Újévi katica. Népszava, 1960. jan. 4. Gáborjáni Klára megjegyz. 1 f. – 103. Lábunk alatt. Vers. 1918. Jelenkor VII(1964)7. 632. A folyóirat borítólapján SzLné megjegyz. 1 kötet.

 

I/b. PRÓZAI ÍRÁSOK

 

1. ELőADÁSOK, CIKKEK, NYILATKOZATOK

 

Ms 2273/104–105.

SZABÓ LőRINC előadásai. Fogalmazványtöredék, variáns. 193?

Autogr. 2 db. 15 f.

104. Magyar irodalom. XVIII. század. 13 f. – 105. Kuruc kötészet. Fogalmazványvariáns. 2 f.

 

Ms 2273/106–113.

SZABÓ LőRINC cikkfogalmazvány-töredékek. [192?–1956.]

Autogr. 8 db. 39 f.

106. Hiába van forradalmi erő …[Pandora alapításának célja?] Fogalmazvány. 192? [Kemény 280–282.] 2 f. – 107. [Éjfél és hajnal között. 1939. szept. után. ]  3 f. [Kemény 500–501.] – 108–110. [Juhász Gyula: Összes versei. 1–2. kötet. Kiad. Paku Imre. Kecskemét, 1940.] Könyvismertetés-fogalmazvány, jegyzetek. 3 db. 16 f. –111.   [Lillafüredi találkozó. 1942. nov. 22. ] 16 f. [Kemény 675–679.] – 112. [Egy eltûnt városban. Emlékezés Balassagyarmatra. II. Új idők. 1943. ápr. 10. Variáns. Töredék. Kemény 700–701]  1 f. – 113. [Ima a jövőért.] Cikkfogalmazvány. Variáns. Töredék. 1 f. [Vö. Kemény 811–812.]

 

Ms 2273/114–116.

SZABÓ LőRINC interjú-, nyilatkozatfogalmazványai. 1938–1957.

Autogr. 3 db. 7 f.

114. [Shakespeare: Ahogy tetszik] (?) fordításáról. 1938. 5 f. – 115. Feljegyzés második elemista koráról és a költői hatásról. 193? 1 f. – 116. Kossuth-díjával kapcsolatos interjú. Fogalmazvány. 1957. III. 14. 1 f.

 

Ms 2273/117–122.

SZABÓ LőRINC  jegyzetei prózai mûveihez, fordításaihoz, előadásaihoz. 193?–1956

Autogr. 6 db. 12 f.

117–118. Grillparzer életrajza. Töredék. 2 db. 8 f. – 119–120. Töredékes feljegyzések az irodalomról. 2 db. 2 f. – 121. Illyés Gyula est bevezetője? Vázlat. 1 f. – 122. Jegyzet a feketerigóról. 1 f.

 

Ms 2273/123–137.

SZABÓ LőRINC: Kis Klára meséi, gyerekkori emlékei, versei. 1927–1935.

Gépirat autogr. jav, gyorsírás, [Gáborjáni] Szabó Klára, megnevezetlen kéz írása, 15 db. 64 f.  

 

Ms 2273/138–146.

SZABÓ LőRINC prózai feljegyzései, olvasmányjegyzetei előadásaihoz, mûveiehez,könyvjegyzék. 193?–195?

Autogr., gyorsírás 9 db. + 1 köt.  10 f. + 30 beírt f.

Közte: 127–129. Baudlaire fordításáról gyorsírásos feljegyzés, Tücsökzene verseiről jegyzék, gyorsírásos töredék. [Aktatáska.]

 

2. NAPLÓ

 

Ms 2274/1–6.

SZABÓ LőRINC: Napló. 1945. áprlis–szeptember.

Gépirat, gépiratos másolatokkal kieg., autogr. jav. és kieg. 6 db. 276 f. (60 + 43 + 53 + 60 + 37 + 23 f.)

 

Ms 2274/7–12.

SZABÓ LőRINC: Napló. 1945. április–szeptember.

Gépiratos másolat, autogr. jav. 6 db. 202 f. (1+ 28 + 53 + 60 + 37 + 23 f.) Hiányos.

Közte: 7. 1945. április 1(49.) f. – 8. 1945. május. 28 f. Hiányzik 16–43. f. – 10. Hiányzik a 7, 17. f. – 11. 1945. augusztus. Hiányzik a 8., 26. f.

 

3. PUBLICISZTIKAI ÍRÁSOK, FOLYÓIRATCIKKEK, NYILATKOZATOK, VISSZAEMLÉKEZÉSEK, ELőADÁSOK, PRÓZAI MÛVEKHEZ FELJEGYZÉSEK, JEGYZETEK

 

Ms 2274/13–14.

SZABÓ LőRINC javaslata a Balaton-környéki népmûvelési lehetőségekről a Népi Mûvelődési Intézet számára. 1947. szept. 10.

Gépiratos másolat, 2 db. 1 + 6 f.

 

Ms 2274/15.

SZABÓ LőRINC nyilatkozata megjelenő versköteteiről. [1957.]

Gépiratos másolat, autogr. jav. l db. 1 f.

 

Ms 2274/16–22.

SZABÓ LőRINC publicisztikai írásai. Utazás Erdélyben. [1927.]

Gépirat, autogr. jav. 7 db. 33 f.

16. Királyhalál Kolozsvárott. [Magyarország, 1927. aug. 11. Vö. Kemény 195–196.] 5 f. – 17. Bárban. [Pesti Napló 1927. aug. 13. Vö. Kemény 200–201.] 4 f. – 18. A marosvécsi várkastély. [Az Est 1927. aug. 13. Vö. Kemény 217–221.] – 19. A székely körvasúton. [Pesti Napló 1927. aug. 19. Vö. Kemény 221–226.] – 20. A színház romjai.  [Az Est 1927. aug. 27. 208–212. Vö. Kemény 208–212.] – 21. Brassó. [1927. aug. Kemény 226–230.] Gépirat autogr. jav. 4 f. – 22. Brassó. [1927. aug. Vö. Kemény 226–230.] 5 f.          

 

Ms 2274/23–27.

SZABÓ LőRINC visszaemlékezései Babits Mihályra. Cikkek. 1941–1944.

Gépirat, gépiratos másolat, 3 db. 5 + 12 + 12 f.

23. Babits betegágyánál. 1941. febr. 16. [Vö. Kemény 536–539.]  5 f. – 24–25. Babits mûhelyében. [Vö. Kemény 718–728.] 2 db. 12 + 12 f. – 26–27. Babits gyermekkori emlékei. 1944.  2 db. 1 + 20 f.

 

Ms 2274/28–31.

SZABÓ LőRINC előadásai irodalmi társaságokban. 1930-as évek.

Gépirat, gépiratos másolat autogr. jav. 3 db. 14 f.

28. Vajda János Társaság. 193? [Vö. Kemény 339–342.] 4 f. Hiányzik az 5. f. – 29. Kosztolányi Dezsőről. La Fontaine Társaság. 1936 után. 7 f. – 30. Kosztolányi Dezsőről. Kisfaludy Tásaság ? Fogalmazványtöredék. 1937? 2 ( az eredeti 1.,8.) f. – 31. Ady Endréről. Töredék. [1937 után]. 1 (az eredeti 3.) f. 

 

Ms 2274/32–34.

SZABÓ LőRINC folyóiratcikkei.

Gépirat,  autogr kieg. 3 db. 17 f. + 1 boríték SzLné és F. Csanak Dóra megjegyz.

32. A szökevény. Nyugat 1923/1. 5 f. – 33. Éjfél és hajnal közt …[Vö. 2273/107.] 2 f. – 34. Über Kreig, Freiheit und Dichtung. Lillafüred, [1942. nov. 22. Vö. Kemény 675–679.] 10 f.

 

Ms 2274/35. Üres szám!

 

Ms 2274/36.

SZABÓ LőRINC nyilatkozata bulgáriai útjáról az Archiv Diplomatique számára..[1942. márc.]

Gépiratos másolat autogr. jav. 1 db. 1 f.

 

Ms 2274/37–39.

SZABÓ LőRINC tanulmányai, irodalmi életrajzok ismertetése fordításaihoz. 1941, 1955.

Gépirat, gépiratos másolat autogr. és gyorsírásos jav. 3 db. 3 7 f.

37. Annette von Droste-Hülshoff életművének ismertetése. 1 f. – 38–39. Shakespeare szonettjeiről. 2 db. 6 f.

 

Ms 2274/40–41.

SZABÓ LőRINC: [Ima a jövőért.] Fogalmazványvariáns. Töredék. [1956. nov. 2. előtt.]

Gépirat, gépiratos másolat, 2 db. 2 f.

Vö. Ms 2273/113.

 

Ms 2274/42–45.

SZABÓ LőRINC rádióelőadásai, mûsorbevezetői. 1944–1957.

Gépirat, gépiratos másolat autogr. jav. 4 db.  10 f.

42. „Versek a havasról”. Simonffy Margit rádiómûsorához bevezetés. 1944. jún. 3. 2 f. – 43. [Az Avas alján. 1954. dec. 3.] Fogalmazványvariáns. Töredék. 1 f. [Vö. Kemény 789–792.] – 44. Szabó Lőrinc a gyorsírásról. 1957. ápr. 28. 6 f. [Kemény 815–819.] – 45. A Tücsökzene. [1957. szept. 12 előtt.] 2 f.

 

Ms 2274/46–48.

SZABÓ LőRINC rádióelőadásai Babits Mihályról. 1955–1956. 

Gépirat autogr. jav., gépiratos másolat, 3 db. 7 f.

46–47. Személyes emlékek. [1955. jan.után.] Vázlat. Fogalmazvány, javított vázlat. 2 db. 2 + 3 f. – 48. Az „Esti kérdés” szerkezeti elemzése. 1956. okt. 1. 2 f.

 

Ms 2274/49–51.

SZABÓ LőRINC rádióelőadásai versfordításaiból Gáborjáni Klára előadói közremûködésével. 1942–1943.

Gépiratos másolat autogr. jav. megnevezetlen kéz  jegyz. 3 db. 27 f.

49. Még a légy is lehet múzsa. 6 f. Mellette a versek jegyzéke. 2 f. – 50–51. „Öt asszony szive” 5 f. Mellette a versek szövege. 14 f.

 

Ms 2274/52.

SZABÓ LőRINC: Magyar költő 1933-ban. Cikk. Pesti Napló, 1933. júl. 2.

Kefelevonat, 1 db. 3 f.

Vö. Kemény 345–350.

 

Ms 2274/53.

SZABÓ LőRINC: Lillafüredi találkozó. Cikk. Magyar Csillag, 1942. 

Korrektúra, autog.jav. 1 db. 3 f.

Vö. Kemény 675–679.

 

Ms 2274/54–55.

SZABÓ LőRINC ünnepi beszéde a Székesfőváros Népmûvelési Bizottságának ünnepi emlékestjén. 1939. márc. 15.

Nyomt. 2 db. 31 + 31 oldal.

 

Ms 2274/56.

SZABÓ LőRINC : Egy eltûnt városban. Emlékezés Balassagyarmatra. Uj Idők,  1943. ápr. 10.  

Nyomt. 1 db.  

A cikk  oldalszáma: 421–424.

 

Ms 2274/57–66.

SZABÓ LőRINC publicisztikai írásai. Utazás Erdélyben. Ima a jövőért. 1927, 1956.

Újságkivágatok, 10 db.

57–58. Utazás Erdélyben. Az Est, 1927. aug. 7. 2 db. – 59. Magyarország 1927. aug. 11. 1 db. – 60. Az Est, 1927. aug. 13. 1 db. – 61–63. Pesti Napló. 1927. aug. 13. 19. 26.  3 db. – 64–65. Az Est 1926. aug. 17, 27. – 66. Irodalmi Ujság 1956. nov. 2. 1 db.

 

II. FORDÍTÁSOK

 

II/a. VERSFORDÍTÁSOK

 

1. KISEBB AUTOGRÁF VERSFORDÍTÁSOK

 

Ms 2275/1–3.

EDDY BAKER, MARY: [Christian Science] Hymnal gyûjtemény 51, 75, 217. darabja. 194?–195? Fogalmazvány.

Autogr. 3 db. 5 f.

Mellette Erdődi István levélborítékja SzLné megjegyz.

Vö. Ms 2275/83–88. SzL 1973. 4658/202–204.                          

 

2. ÖRÖK BARÁTAINK I–II. KÖTETE SZÁMÁRA AUTOGRÁF VERSFORDÍTÁSOK

 

Ms 2275/4.

SZABÓ LőRINC versfordítási jegyzetfüzete. Fogalmazványok, töredékekek.

Autogr., gyorsírás, 1 db. 8 f.

Közte: f. 3–4. Shelley, Percy Bysshe: The Cloud. Töredék. – f. 5. Shelley, Percy Bysshe: West Wind. Töredék.

 

Ms 2275/5.

BAUDELAIRE, CHARLES: Lezbosz. Fogalmazványariáns

Autogr. 1 db. 4 f..

File: 058–061.

 

Ms 2275/6.

BAUDELAIRE, CHARLES: A nap vége. Fogalmazványvariáns

Autogr. 1 db. 1 f.

 

Ms 2275/7–8.

BAUDELAIRE, CHARLES: Kárhozott asszonyok. Kárhozott nők. Fogalmazványvariánsok.

Autogr. 2 db. 4 f.

 

Ms 2275/9.

DROSTE-HÜLSHOFF, ANETTE: Ítélet. Fogalmazványvariáns.

Autogr. 1 db 1 f. Papírlapkivágat.

File: 717.

 

Ms 2275/10.

GAUTIER, THÉOPHILE: A mûvészet. Fogalmazványtöredék..

Autogr. l db. 1 f. Csonka, az Ms 4657/125. 4. f.-ja.

Vö. SZL 1973. Ms 4657/125–126.

 

Ms 2275/11–13.

GEORGE, STEFAN költeményei. .

Autogr. 3 db. 8 f.

11–12. A Háború. Nyomdai kézirat 2 db. 6 + 1 f. – 13. Mezőség Róma előtt. Fogalmazványvariáns. 1 f.

 

Ms 2275/14–19.

GOETHE, JOHANN WOLFGANG költeményei. Fogalmazványvariánsok.

Autogr. 6 db. 13 f.

14. Az Isteni. 5 f. – 15. Willkommen und Abschied. 4 f. Vö. SzL 1973.  Ms 4657/173.– 16. Hárfás. 1 f. Vö. SzL 1973.  Ms 4657/160–161. – 17. Légyhalál. 1 f. –  18. Worte sind. 1 f. – 19. Maradandóság a változásban. Tahi. 1947. szept. 25. 1 f.

Vö. SzL 1973.  Ms 4657/166.

 

Ms 2275/20.

GOETHE, JOHANN WOLFGANG: Weltliteratur. Vers. 1827. Ném. ny.

Szabó Lőrinc autogr. másolata, 1 db. 1 f.

  

Ms 2275/21–22.

HARDY, THOMAS költeményei.  Fogalmazványok.

Autogr. 2 db. 6 f.

21. Kettejük találkozása. 5 f. – 22. A sétáló halott. 1 f.

 

Ms 2275/23.

HEINE, HEINRICH: Belsizar. Vers. Fogalmazványtöredék.

Autorg., gyorsírás, 1 db. 1 f.

 

Ms 2275/24.

HORATIUS FLACCUS, QUINTUS: „Nézd a Szoraktét!” [Taliarchushoz] Horatius I. 10. [9.] Fogalmazvány.

Autogr. 1 db. ½  + 1 f. Csonka.

 

A 2. versszak fele és a 3. versszak hiányzik.

Vö. SzL 1973. Ms 4657/199–200.

 

Ms 2275/25–26.

KOVAÆIÆ, IVAN GORAN költeményei. Fogalmazváyok.

Autogr. 2 db. 2 f.

25. Fügés néni a tengerpartról. 1 f. – 26. Sejtelem. 1 f.

 

Ms 2275/27.

LECONTE DE L’ISLE, CHARLES MARIE RENÉ: Az elefántok.  Ford. Szegi Pál. 1931.

Szegi Pál kézírása Szabó Lőrinc autogr. jav.  1 db. 2 f.

Megj. „Pesti Hírlap Vasárnapja” 1931 karácsony. Fordító neve nélkül.

 

Ms 2275/28.

PLATÓN: Csillagok. 1947. okt. 25.

Autogr, görög betûs címmel, 1 db. Lapkivágaton.

 

Ms 2275/29.

RÉGNIER, HENRY DE: Racine napi munkája. Vers. Fogalmazvány.1955. máj. 2.

Autogr. 1 db. 1 f.

 

Ms 2275/30.

SHAKESPEARE, WILLAM: 67. szonett. Fogalmazványvariáns.

Autogr. 1 db. 1 f.

 

Ms 2275/31.

VERLAINE, PAUL: Mivelhogy nő a fény. Vers. Fogalmazványvariáns-töredék. [1947. aug. 15.]

Autogr. 1 db. az Ms 4657/449. 1. f-ja.

Vö. SzL 1973. Ms 4657/448–449.

 

Ms 2275/32.

WORDSWORTH, WILLIAM: A kakukhoz. Vers. Fogalmazványvariáns.

Autogr. 2 f.

Vö. SzL 1973. Ms 4657/462.

 

Ms 2275/33–37.

SZABÓ LőRINC versfordításai. Töredékek.

Autogr. 6 db. 7 f.

 

33. Byron, George Gordon, Lord: 1 f. – 34. Cowley, Abraham: A kívánság. 1 f. – 35. Majakovszkij, Vlagyimir Vlagyimirovics: Kis könyv a tengerről meg a világítótoronyról. Töredék.  f. – 36. Minden csak rész … 1 f. – 37. Vicc! Magyar és ném. ny. 1 f.

 

Ms 2275/38–39.

SZABÓ LőRINC versfordítása.  Fofanov, [Konsztantyin Mihajlovics]: őszi  merengés. 1945?

Autogr. 1 db. 2 f.

Mellette G. Szabó Lőrinc jegyzete a vers megjelenéséről. 1 db. 1 f.

 

Ms 2275/40.

SZABÓ LőRINC versfüzete fordítás-, és saját versfogalmazványokkal, versötletekkel.  1955.

Autogr.,  gyorsírás, 1 db. 31 f A f. 22r–31r. beiratlan.

Benne: f. 1r–v.– 2r.– 3r.–4r. Egy zenekar fölött. 1955.VI. 20. Vö. Ms 2271/303–311. – f. 7r. Hajnalig néztem az eget …Fogalmazványtöredék. – f. 10r. Shakespeare, William: Macbeth. Fogalmazványtöredék. – f. 11r.–12r.–13r. Polyarthitis. [Sokizületi gyulladás.] 1955. V. 30. Fogalmazványvariánsok. – f. 14r–22r. Whitman, Walt fordításfogalmazványok az ÖRÖK BARÁTAINK II. számára, részben gyorsírással.

 

Ms 2275/41.

SZABÓ LőRINC fordításfüzete. 1955 szept. 19. előtt – 1956. aug. 10.

Autogr. gyorsírás, l db. 17 f.

f. 1r. Pókhálók halk gramofonlemezén … Versötlet. – f. 1v. Üres. –  f. 2r–7r. Villon pótlások. – f. 7v–8r. Kovaæiæ, Ivan Goran: Fügésnéni a tengerpartról. – Sejtelem. – Vidám templom. Balatonfüred, 1955. szept. 19. – f. 8v–16v. Villon pótlások. [19]56. aug. 10. – 17r–v. Üres.  

 

Ms 2275/42–44.

SZABÓ LőRINC fordításfüzetei. Charles Baudelaire: A fájó Párizs. Kis költemények prózában. II–L. Fogalmazvány. 1957 febr. 15. előtt – 1957. jún. 8.        

Autogr. gyorsírásos kieg. 3 db. 37 + 16 + 16 f. a 7–16. f. beiratlan.

Közte: 41. f. 19r–v. Baudelaire, Charles: Prózai költemények I–II.  Fordításfogalmazvány. – f. 20r. Butler, Samuel: Reggel. [Fordításfogalmazvány. Variáns. ÖRÖK BARÁTAINK II. 586.]– f. 22r., 23r–v. Epilógus. Fogalmazványvariánsok. 1957. máj. 20. – 44. f. 2r–3r. „A fájó Párizs” előszava.

 

Ms 2275/45.

SZABÓ LőRINC fordításfüzete. 1957?

Autogr., gyorsírás. 1 db. 2 beírt + 45 sztln. f.

f. 1r. Tennyson, [Alfred]: [Oenone]. Fordítástöredék. – f. 1v. Helyszínrajz. Balatonfüred? – f. 2r. Gyorsírásos feljegyzés? töredéke. [A füzet SzL aktatáskájában volt.]

Örök Barátaink I–II. kötetéhez versfordítások gépiratai

 

Ms 2275/46–57.

SZABÓ LőRINC versfordításai. Kiegészítések az ÖRÖK BARÁTAINK I–II. kötetéhez. 1941–1955?

Gépirat, gépiratos másolat autogr. jav. 12 db. 23 f.

46. Browning, Robert: Elhúnyt nőm, a  hercegnő. Bácsalmás, 1941. ápr. 17. 2 f. – 47. Feth, Afanaszij Afanaszjevics: Kikelet. 194? SzLné megjegyz. 1 f. – 48. Feth, Afanaszij Afanaszjevics: Kikelet. 194? 1 f. A f. 1v.-n gyorsírásos autogr. versfogalmazvány? – 49–50. Goethe, Johann Wolfgang von: Apámtól kaptam testemet – Szürkület száll. 2 db. 2 f. – 51. Keats, John: Utolsó szonett. 1 f. – 52. Lermontov, Mihail Jurjevics : Álom. 1 f. 53. Régnier, Henry de: Racine a napi munka végén. 1955. máj. 2. 1 f. – 54. Shakespeare, William: Vádbeszéd a paródia ellen. Részlet a Troilus és Cressida-ból. 4 f. – 55. Syrus, Publius: Szentenciák. – 56–57. Wordsworth,William: Egy pillangóhoz. – A Westminster hidon. Bácsalmás, 1941. ápr.18. 2 db. 2 f.

Vö. Ms 2275/47–48. Vö. SzL 1973. Ms 4657/564–565

Ms 2275/49–50 vö. SzL 1973. 579–591

Ms 2275/52. vö. SzL 1973. Ms 4657/690–692

Ms 2275/53. vö. SzL 1973. Ms 4658/56

Ms 2275/55 vö. SzL 1973. Ms 4658/43.

Ms 2275/56–57. vö. SzL 1973. Ms 4658/118.

 

Ms 2275/58–62.

SZABÓ LőRINC versfordításai az Örök Barátaink pótlásaihoz. 194?

Gépirat, gépiratos másolat autogr. jav. 5 db. 5 f.

58. Desbordes-Valmore, Marceline: őszinte nő. 1 f. Vö. SzL 1973. Ms 4658/211–212. – 59–61. Ruch, Riccharda: Zene zendül s rögtön eszembe juttat – Ahogy királyi érintés varázst ad – Hol kora lepkék sárga lobogása. 3 db. 3 f. Vö. SzL 1973. Ms 4658/237–240. – 62. Kikaku: Hajnali meglepetés. 1 f.

 

3. FOLYÓIRATOKBAN, KÖTETEKBEN MEGJELENT KISEBB VERSFORDÍTÁSOK GÉPIRATAI

 

Ms 2275/63–67.

SZABÓ LőRINC Új Időkben mejelent versfordításai. 1940. ápr. ?

Gépiratos másolat autogr jav. megjegyz., nyomdai utasítások. 5 db. 5 f. 

63. Desbordes-Valmore, Marceline: őszinte nő. 1 f. – 64. Ruch, Riccharda: Zene zendül s rögtön eszembe juttat. 1 f. – 65. Ahogy királyi érintés varázst ad. 1 f. – 66. Hol kora lepkék sárga lobogása. 1 f. – 67. ős szavakat mormolva jön az éj. 1 f.

 

Ms 2275/68.

SZABÓ LőRINC versfordítása  Francis Jammes verseinek magyar kiadása számára. A tanya ragyogott. 1944.

Gépiratos másolat, autogr.jav. 1 db. 2 f

Vö. Ms 4663/35.

 

4. EGYÉB KISEBB VERSFORDÍTÁSOK GÉPIRATAI

 

Ms 2275/69–70.

EDDY BAKER, MARY: Drága jelenlét. [Christian Science Hymnal gyûjtemény 197. ] 1944. febr. 1. előtt.

Gépirat, gépiratos másolat. 2 db. 2 f. 

Vö. SzL 1973. Ms 4658/221–222.

Ms 2275/69r-on Bujdossy Éva levele Szabó Lőrincnek. 1944. febr. 1.

Vö. SzL 1973. Ms 4680/60–63.

 

Ms 2275/71–74.

EDDY BAKER, MARY: [Christian Science] Hymnal gyûjtemény 136, 161. darabja. 195?

Gépirat, gépiratos másolat,  autogr. ill. gyorsírásos jav., kieg. 4 db. 4 f.

 

Ms 2275/75.

FLECKER, JAMES ELROY: A szamarkandi Arany Utazás.

Gépiratos másolat autogr. jav. 1 db. 4 f.

Vö. SzL 1973. Ms 4658/228.

 

Ms 2275/76–78.

GOETHE, JOHANN WOLFGANG von költeményei.

Gépirat, 3 db. 3 f.

76. Bucsu. 1 f. – 77. Szerencsés ut. 1 f. – 78. Törvény előtt. 1 f.

Vö. SzL 1973. Ms 4658/254.

 

Ms 2275/79.

HORATIUS FLACCUS, QUINTUS: [Pompeius Grosphushoz. Carm.] II. 16. Variáns.

Gépirat autogr. jav. 1 db. 3 f.

Vö. SzL 1973. Ms 4658/236.

 

Ms 2275/80.

LICHTENSTEIN, ALFRED: A hidon.

Gépirat autogr. jav. 1 db. 2 f.

 

Ms 2275/81.

LILIENCRON, DETLEV von: Mindig tovább.

Gépiratos másolat autogr. megjegyz. l db. 1 f.

  

Ms 2275/82–85.

MAJAKOVSZKIJ, VLAGYIMIR VLAGYIMIROVICS versei.

Gépirat, gépiratos másolat, autogr. jav., gyorsírásos kieg. 4 db.  7 f.

82–83. Kis könyv a nagy tengerről meg a vilgítótoronyról. 2 db. 4 f. – 84–85. Mi a rossz és a mi a jó? 2 db. 3 f.

 

Ms 2275/86.

MORGENSTERN, CHRISTIAN: Mek-Mek az erdőben bolyong …

Gépirat autogr. aláírással, l db. 1 f.

Vö. SzL 1973. Ms 4658/137.

 

Ms 2275/87.

NIKITIN, IVAN SZAVVICS: Oroszország.

Gépirat autogr. jav. 1 db. 4 f.

Vö. SzL 1973. Ms 4658/384.

 

Ms 2275/88.

PERVOMAJSZKIJ, LEONID SZOLOMONOVICS: Katona.

Gépiratos másolat, autogr. jav. SzLné megjegyz. 1 db. 3 f.

Vö. SzL 1973. Ms 4666/65–68.

 

Ms 2275/89.

STEFFEN, ALFRED: A Halál rendeltetése.

Gépirat, ismeretlen kéz jav. l db. 1 f. + boriték.

A borítékon SzLné és Gáborjáni Klára megjegyz.

 

Ms 2275/90.

WHITTIER, JOHN GREENLEAF: 217. [ének.]

Gépirat autogr. jav. l db. 1 f.

 

Ms 2275/91.

„Egy nyáron át táncolt.” Dalbetétszövegek fordítása. 1952?

Gépiratos másolat, autogr. jav. 1 db 3 f.

Svéd film. Rendező: Arne Mattsson. 1951. Arany Medve díj 1952.

 

Ms 2275/92–96. Üres szám!

 

Ms 2275/97–99.

BAUDELAIRE, CHARLES: A fájó Párizs. Kis költemények prózában.

Részletek. 1957. jún. 8. után

Gépirat, gépiratos másolat autogr. megjegyz. 3 db. 23 + 1 + 2 f.

 

Ms 2275/100.

BAUDELAIRE, VERLAINE idézetek.

Gépiratos másolat, autogr. megjegyz. l db. 3 f.

 

Ms 2275/101–104.

SZABÓ LőRINC meg nem jelent versfordításai. 194?

Gépirat autogr, jav., megjegyz. 4 db. 4 f.

101. Henz, Rudolf: Fa az udvaron. 1 f. –  102. Werfel, Franz: Szülők dala. 1 f. – 103. Wildgans, Anton: Osztrák dal. 1 f. Vö. SzL 1973. Ms 4658/343. – 104. Zweig, Stefan: Himnusz az utazáshoz. 1 f.

 

Ms 2275/105–111.

SZABÓ LőRINC versfordításai  Gáborjáni Klára rádiómûsorai számára.

Gépirat, gépiratos másolat autogr. jav., megjegyz. 7 db. 19 f.

 

5. VERSFORDÍTÁSOK KORREKTÚRÁI, ÚJSÁGKIVÁGATAI

 

Ms 2275/112–115.

SZABÓ LőRINC versfordításai újságokban, folyóiratokban. 1934–195?

Korrektúra, autogr. jav. 4 db. 6 f.

112. Középkori diáknóta. [Carmina Burana]: Obmittamus studia. l f. – 113. Wordsworth, William: A kakukhoz. 1 f. Vö. SzL 1973. Ms 4666/224. – 114. Jaksics, Mileta: „Vigabbat!” 1 f. – 115. [Tyutcsev, Fjodor  Ivanovics]: Tyucsev, Fjedor Ivanovics: Husz a máglyán. – Bujócska. – A szklád hárfája. – Tavaszi vizek. – Reggel a hegyekben. 2 f.

 

Ms 2275/116.

BAUDELAIRE, CHARLES: A romlás virágai.  Révai, 1943. Szabó Lőrinc versfordításai.

Korrektúra autogr. jav. 1 db. 225 f.  [97–321. p.]

Vö. SzL 1973. Ms 4663/4–5.

 

Ms 2275/117.

CHARLES D’ORLÉANS: Rondó. Versfordítás az ÖRÖK BARÁTAINK I. számára. 

Korrektúra autogr. jav. 1 db. 1 f.

 

Ms 2275/118–120.

HALAS, FRANTIŠEK versfordítások az ÖRÖK BARÁTAINK I. számára.

Korrektúra, autogr. jav. 4 db. 4 f.

118. A halott katona. 1 f. – 119. Az anya. 2 f. – 120. ősz a tavaszban. 2 f.

 

Ms 2275/121–122.

HORATIUS FLACCUS, QUINTUS versfordítások az ÖRÖK BARÁTAINK I. számára. 

Korrektúra, 2 db. 2 f.

121. Bandusia forrásához. 1 f. – 122. [Torquatushoz.] 1 f. Csonka. 

Vö. SzL 1973. Ms 4659/2.

 

Ms 2275/123–124.

HORATIUS FLACCUS, QUINTUS versfordítások az ÖRÖK BARÁTAINK I. (?) számára.

Korrektúra, 2 db. 2 f.

123. Sestiushoz. 1 f. – 124. Torquatushoz.  1 f. Csonka.

Vö. SzL 1973. Ms 4659/2.

 

Ms 2275/125–126.

MAJAKOVSZKIJ, VLAGYIMIR VLAGYIMIROVICS fordítások.

Hasábkorrektúra, autogr. jav. 2 db. 5 f.

125. Kis könyv a tengerről meg a világítótoronyról. 2 f. – 126. Mi a rossz és mi a jó? 3 f.

Vö. SzL 1973. Ms 4664/86.

 

Ms 2275/127–132.

A „Szovjet népek költészete” c. antológiához készült fordítások. 1952. jul. 2. előtt.

Korrektúra, autogr. jav. gépiratos másolat, 5 db. 5 f.

127. Új Magyar Könyvkiadó levele Szabó Lőrincnek. 1952. júl. 18. 1 f. – 128. [Umetaljev, Temirkul]: Dsumatajev Kurbát. 1 f. Vö. SzL 1973. Ms 4658/166, 328–329. – 129. Kazakov, Mikolaj: Vigyétek üdvözletemet. 1 f. Vö. SzL 1973. Ms 4658/131, 263. – 130. [Gafuri, Mazsit]: Kitépett lapok. 1 f. – 131. Jerikejev, Ahmed [Fazülovics]: Kívánság. 1 f. Vö. SzL 1973. Ms 4658/130, – 132. [Kudas, Szájfi]: Mint kert, ha virágba borul. 1 f. Vö. SzL 1973. Ms 4658/132, 265.

Vö. SzL 1973. Ms 4666/86–94.

 

Ms 2275/133.

Vallomás. Szerelmes versek. Vál. Vas István. Ifjusági Könyvkiadó, 1956. antológia számára versfordítások. 1956. febr. előtt.

Korrektúra, 1 db. 7 f.

 f. 1v–2v. [172–174.] Hugo, Victor: Mert minden földi lélek. 2 f. – f. 3r–4r. [181–183.] Tyutcsev, [Fjodor Ivanovics]: Mikor már szinte roppan. Itt állok megint a hidon. 2 f. – f. 5v–6r. [236–237.] Verlaine, [Paul]: Óh lelkem, mennyi bánat ért. 2 f. – f. 7r. [244.] Yeats, [William Butler]: Fehér sirályok. 1 f.

 

Ms 2275/134–135.

Vietnami költői antológia. [1956.] Új Magyar Könyvkiadó számára készített versfordítások. [1955. szept. 22. után.] 

Korrektúra, autogr. jav.2 db. 6 f.

134. [26–28. To Huu]: Luom. 3 f. Vö. SzL 1973. Ms 4666/103–108. – 135. [61–63.] Tran – Huu – Thung: Látogatáés a rizsföldön. 3 f. Vö. SzL 1973. Ms 4658/168, 323–324.

 

Ms 2275/136–146.

SZABÓ LőRINC folyóiratokban és napilapokban megjelent mûfordításai. 1935–1957.

Újságkivágatok, autogr. jav. 11 db. 11 f.

 

136. Horatius [Quintus H. Flaccus]: Delliushoz. [Pesti Hírlap] 1935. márc. 17. 1 f. – 137. Horatius [Quintus H. Flaccus]: Torkvátuszhoz. Chloéhoz. Banduzia forrásához. Szesztiuszhoz. B[udapesti] H[írlap[, 1935. márc. 31. 1 f. – 138. Kasprowicz, Jan: Csordát őrzött. 1 f. Staff, Leopold: Humoreszk. [Az Est], 1938. márc. 30. 1 f. – 139. Wordsworth, William: A kakukhoz. 1 f. Magyarország, 1939. dec. 24. 1 f. – 140. Bernard, Jean Marc: De profundis. Református élet, 1940. júl. 20. 1 f. – 141. Vega, Lope de: Házi boldogság. Új Magyar Asszony, 1944 nov. 1 f. – 142. Lamartine, Alphonse de: A tó. [Új Idők?] 1 f. Vö. SzL 1973. Ms 4666/218. – 143. Hölderlin, Johann Christian Friedrich: Reggel. Az Út, 1952. máj. 11. 1 f. – 144. Krilov, [Ivan Andrejevics]: A kutya és a ló. ? 195? 1 f. – 145. Barrett-Browning, Elisabeth: Hogy szeretlek? 1 f. Magyar Nemzet [1956. márc. 8. ?] 1 f. – 146. Liliencron, [Detlev von]: Március. Tájékoztató a megjelenő könyvekről. 1957. febr. 1 f.

 

Ms 2275/147.

IDEGEN KÖLTőK.  SZABÓ LőRINC mûfordításai. [Új Idők, 1942. febr.]

Korrektúra autogr. jav. 1 db. 1 f.

 

White, Joseph Blanco: Az éjhez. – Liliencron, [Detlev von]: Szép júniusok. – Verlaine, Paul: őszi dal. – George, Stefan: Tájkép. – Dehmel, Richard: Fenyegető kilátás.

Vö. SzL 1973. Ms 4666/203. 

 

Ms 2275/148.

SHAKESPEARE szonettjei. Előszó. Franklin, 1948.

Tördelt korrektúra autogr. jav. 1 db. 10 f.

 

II/b. PRÓZAI FORDÍTÁSOK

 

1. AUTOGRÁF FORDÍTÁSOK

 

Ms 2276/1.

DE COSTER, CHARLES: Thyl Ulenspiegel. Harmadik könyv 6–25. fejezet. 195?

Autogr., 1 db. 32 f.

 

Ms 2276/2.

MOLIÉRE, JEAN-BAPTISTE: Nők iskolája. A fordítás korrektúrajavításához feljegyzések. 195? Töredék.

Autogr. 1 db. 1 f.

 

Ms 2276/3–9.

SHAKESPEARE, WILLIAM színmûvek fordításainak fogalmazványtöredékei. 1938–1955.

Autogr., gyorsírásos feljegyz., 8 db. 12  f. + 5 sztln. f.

1. Ahogy tetszik. Töredékek. Feldberg, 1938. aug. 5. 5 f. – 2. Ahogy tetszik. 195? 1 f. – 3–5. Julius Caesar. Fogalmazványvariánsok, feljegyzések. 3 db. 3 f. – 6–8. Athéni Timon. Korrektúrajavításokhoz feljegyzések. 3 db. 4 f.

 

Ms 2276/10–11.

SZABÓ LőRINC próza (fordítás?) töredékei. 1930-as (?) évek.

Autogr., 2 db.  43 f.

10. ”A nő a dandy ellentéte…” 8 beírt, + 30 beíratlan f. –  11. „Mikor, – úgy kezdtem –, mikor szörnyeteg, – és nem bírtam felfogni…” 5 f.

[File: 236–241.]

 

2. FORDÍTÁSOK GÉPIRATAI

 

Ms 2276/12.

CAROSSA, HANS: Román harctér, magyar szív. Harctéri napló kivonata Szabó Lőrinc bevezetőjével és fordításában. Hallesul, Runcul Mare, 1916. nov. 16.     

Gépiratos másolat, Szabó Lőrinc autogr. megjegyz. 1 db. 5 f.

 

Ms 2276/13.

DE COSTER, CHARLES: Thyl Ulenspiegel. Második könyv XVIII–XX.  Harmadik könyv I–III. fejezet. 195?

Gépiratos másolat Szabó Lőrinc autogr. jav. 1 db. 16 f.

 

Ms 2276/14.

TOMA, ALEXANDRU költeményeinek nyersfordításához és kiadásához Szabó Lőrinc megjegyzése. 1954?

Gépiratos másolat, l db. 1 f.

Vö. SzL 1973. Ms 4666/109–119.

 

Ms 2276/15–17.

VASS, JEAN T. elbeszélése. 195? Magyar és angol ny.

Gépirat, gépiratos másolat, 3 db.  5 + 1 + 4 f.

 

15–16. Vass, Jean T. [Elemérné] elbeszélése, Szabó Lőrinc fordítása. 2 db. 9 f. – 17. Vass Elemérné levele Szabó Lőrincnének. 1957. okt. 15. 1 f.

 

Ms 2276/18–22. Üres szám.

 

3. FORDÍTÁSOKKAL KAPCSOLATOS JEGYZETEK, FELJEGYZÉSEK

 

Ms 2276/23–25.

SZABÓ LőRINC angol szószedetei. 1930-as évek. Angol ny.

Autogr. 3 db. 17 f.

 

Ms 2276/26.

SZABÓ LőRINC : Orosz szójegyzék. 1944–1945.

Autogr. 1 db. 44 f.

 

Benne: 23v. Puskin, Alekszandr Szergejevics: A felhő. Fordításfogalmazvány. 1945. febr. 5. Vö. SzL 1973. Ms 46664/177–178.

 

Ms 2276/27.

SZABÓ LőRINC fordításjavításai Vörösmarty Mihály Shakespeare Julius Caesar fordításához. 195?

 

Ms 2276/28.

SZABÓ LőRINC kérelme Storm, Theodor Aquis submersus fordításkézirata mellett. Tábori posta 51, 1940. szept. 4.

Autogr. 1 db. 1 f.

Vö. SzL 1973. Ms 4672/8.

 

4. FORDÍTÁSOK KORREKTÚRÁI

 

Ms 2276/29.

DROSTE-HÜLSHOFF, ANETTE von: A zsidóbükk. Niels Kampmann Verlag, Berlin-Dahlem, 1941.

Tördelt korrektúra, autogr. jav. 1 db.  35 f.

Vö. SzL 1973. Ms 4672/1.

 

Ms 2276/30.

STORM, THEODOR: Aquis submersus. Niels Kampmann Verlag, Berlin-Dahlem, 1941.

Tördelt korrektúra, autogr. jav. 1 db. 45 f.

Vö. SzL 1973. Ms 4672/8.

 

Ms 2276/31–32.

GOETHE, JOHANN WOLFGANG von: Werther szerelme és halála. Európa Kiadó, 1957. Töredék.

Tördelt korrektúra autogr. jav. 2 db. 8 + 36 f.

Vö. SzL 1973. Ms 4672/2.

 

III. KÖTETTERVEK, KÖTETEK TARTALOMJEGYZÉKEI

 

Ms 2276/33–44.

SZABÓ LőRINC kötettervei, tartalomjegyzékek. 1925–1957.

Autogr. gépirat,autogr. jav. 12 db. 45 f.

33. Fény, fény, fény. Kultúra kiadó 1925. 2 f. – 34. Versválogatás jegyzék. 1939 után. 2 f. – 35–36. Új versek, régi dallamok. IV. Összeállítás a Fény, fény, fény c. kötet (1925) verseiből az Új Idők számára. 194? 2 db. 8 f. – 37. Új verskötet, 1955. 1 db. 2 f. – 38. Új versek. (Valami szép). 1956. 1 db. 1 f. – 39–41. A huszonhatodik év. 1956. 3 db. 10 f. – 42. Versösszeállítás francia fordítás számára. 1 db. 2 f. Rajta Szabó Lőrinc levele Gara Lászlónak. Bp. 1956. jún. 10. – 43. Ifjúsági anthológia. 1956–57. 1 db. 1 f. – 44. Válogatott versek. ek. 1956. 1 db. 17 f.

 

Ms 2276/45–62.

SZABÓ LőRINC kötetterveihez jegyzékek, jegyzetek, megjegyzések, hírlapokban megjelent cikkeinek verseinek jegyzéke. 192?–1956 ?

Autogr., SzLné írása, 18 db. 19 f.

 

Ms 2276/63–70.

SZABÓ LőRINC versválogatási tervei, megjegyzései az Örök Barátaink – Válogatott mûfordításai köteteihez. 194?–1950?

Autogr., gépirat autogr. jav. 8 db. 9 f.

 

Ms 2276/71–78.

SZABÓ LőRINC kötetszerkesztései. 1927–195?

Autogr., gépirat, 8 db. 20 f.

71–73. Antológia Ady Endre verseiből. Athenaeum, 1927. 3 db. 3 f. – 74–75. Szemtanúk könyve. Rózavölgyi ? 194?  2 db. 2 f. – 76–78. Angol anthológia. 195? 3 db. 15 f.

 

Ms 2276/79–81.

SZABÓ LőRINC: Örök Barátaink 1–2. Szépirodalmi Kiadó, Bp. 1958. tartalomjegyzékei.

Gépirat, gépiratos másolat autogr. ill. [Domokos Mátyás] megjegyz. 3 db. 116 f.

 

Ms 2276/82–94.

SZABÓ LőRINC hagyatékából feliratos, üres irattartók borítékok.

Autogr. feliratok, SzLné írása. 11 db. + 2 db. könyvtábla.

   

IV. ÉLETÉRE, ÚJSÁGÍRÓI MÛKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ KÉZIRATOK, FELJEGYZÉSEK, IRATOK

 

Ms 2277/1.

A Baumgarten Ferenc Irodalmi Alapítvány kuratóriumának értesítése az évdíj kiadásáról. Bp. 1937. jan. 19.

Eredeti irat, 1 db. 1 f.

 

 Ms 2277/2–21.

SZABÓ LőRINC diák-, és katonasági igazolványai, igazolásai, iratai, lakásbejelentői, élelmiszerjegyei, segélyezési lapjai, dohány-jegyek. 1919–1921.

Korabeli kéziratok, soksz., nyomt. autogr. megjegyz. 21 db. 24 f.

Közte: 16. A Reviczky u. 7. sz. alatti lakásba való beköltözési engedély. 1920. júl. 18. 1 f. – 20. Babits Mihály dohány-jegy szelvényei. 1921. szept.-dec. 1 f.

 

Ms 2277/22–26.

SZABÓ LőRINC katonaságával kapcsolatos iratok, nyomtatványok. 1941–1944.

Eredeti iratok, nyomt.autogr. megjegyz. 5 db. 4 f. + 1 köteg.

 

Ms 2277/27–31.

SZABÓ LőRINC rendőrségi idézőlapja és őrizetbevételi iratai. 1931–1945.

Eredeti iratok, korabeli kéziratok, SzLné megjegyz. 5 db. 5 f.

 

 Ms 2277/32.

SZABÓ LőRINC magánalkalmazotti kérdőíve. 1945. júl. 5.

Nyomt. autogr. megjegyz. l db. 2 f.

 

Ms 2277/33.

SZABÓ LőRINC  választójogosultsági számlálólapja. 1945. okt.

Nyomt. autogr. megjegyz. 1 db. 1 f.

 

Ms 2277/34–71.

SZABÓ LőRINC igazolásával kapcsolatos iratok. 1945. febr. 28. – 1945. okt. 20.

Gépirat, gépiratos másolatok, autogr. megjegyz. 38 db. 85 f.

Mellette: 44–71. Az igazolási tárgyaláshoz benyújtott mellékletek másolatai. 28 db. 37 f. 

 

Ms 2277/72–86.

SZABÓ LőRINC az igazolási eljáráshoz kapcsolódó feljegyzései. 1945.

Autogr., gyorsírás, gépirat, gépiratos másolat, autogr. kieg. 15 db. 15 f. 

Közte: 82–83. Szabó Lőrincné levele Anna, Habsburg főhercegnőhöz. 1944. okt. 31. Másolat. 1 db 1 f. Mellette feljegyzés Szabó Lőrinc a Honvéd Tudósító Osztálynál való szolgálatáról. [1944.] 1 db. 1 f. – 84. Szabó Lőrinc feljegyzései katonai szolgálatairól. 1940–1944. nov. 1 db. 1 f. 

 

Ms 2277/87.

SZABÓ LőRINC életrajzi adatai a „Magyar Színházi Lexikon” kérdőívén. 1927.

Nyomt., autogr. kieg. 1 db. 1 f.

 

Ms 2277/88–92.

SZABÓ LőRINC önéletrajzai. 1951–1953.

Gépirat, gépiratos másolatok autogr. kieg. 5 db. 15 f.

 

Ms 2277/93–108.

SZABÓ LőRINC igazolványai, tagsági könyvei, könyvtári jegye, útlevele. 1919–1956.

Eredeti iratok, gépiratok, gépiratos másolataok autogr. jav. 16 db. 15 f. + 1 köteg.

93. Magyar Írók, Ujságírók és Tudományos Írók Szövetsége. 1919. aug. 15. 1 f. – 94–95. Munkások Irodalmi és Mûvészeti Országos Szövetségének felhívása és a kitöltetlen belépési nyilatkozat. 1921. ápr. 2 db. 2 f. – 96. Az 1938-as Kör kitöltetlen belépési íve. 1 f. – 97–98. a Magyar Népköztársaság Irodalmi Alapja. 1951., 1956. 2 db. – 99. Katonai igazolvány. 1955. jún. 25. 1 db. – 100. A Kossuth-díj ezüst jelvényének viselésére jogosító igazolvány. 1957. márc. 15. 1 db. – 102. Egyetemi Könyvtár kölcsönzőjegye. 1951–1954. 1 db. – 101. Útlevél. 1937–1944. 1 db. – 103–108. Szabó Lőrinc útlevélkérvényezéssel kapcsolatos levélmásolatai, fogalmazványai. 1957. máj. 16–júl. 16. magyar, ném. fr. ny. 6 db. 8 f.

 

Ms 2277/109–151.

SZABÓ LőRINCnek küldött irodalmi est-,  hangverseny-, és kiállítási  meghívók. 1948–1957.

Nyomt.  43 db.

 

Ms 2277/152–163.

SZABÓ LőRINC magánéleti feljegyzései, különféle jegyzetei. 193?–195?

Autogr., gépirat autogr. kieg., gyorsírás.  12 db. 19 f.

Közte: 152. Szabó Lőrincnéről. 194? 1 f. – 153–154. Másolat Babits Mihály „beszélgető” füzeteiből. 1938–1940. 2 db. 4 f.  – 156. Babits síremlékének felállításáról. 1954. okt. 12. 1 f. – 157. A Csillag folyóiratról. 1956. jún. 8. 1 f.

 

Ms 2277/164–172.

SZABÓ LőRINC olvasmányaival, könyvkölcsönzéseivel könyveladásaival,  kapcsolatos feljegyzések. 1944–1957.

Autogr., gépirat autogr. kieg. SzLné, megnevezetlenek írása, 9 db. 22 f.       

 

Ms 2277/173–174.

SZABÓ LőRINC fordításaival kapcsolatos szerkesztőségi telefonüzenetek, feljegyzések. 195?–1957.

Autogr. gépirat, gyorsírás. 2 db. 3 + 16 sztln f.

 

Ms 2277/175–176.

SZABÓ LőRINC előjegyzései, napi elfoglaltságairől feljegyzések. 193?–1956?

Autogr., gépirat autogr. kieg. 2 db. 1 +18 sztln f.

 

Ms 2277/177.

SZABÓ LőRINC  számára üzenetek, telefonszámok.

Gépirat autogr. kieg, SzLné, Gáborjáni Klára és megnevezetlenek írása, 1 db. 11 sztlan f.

 

Ms 2277/178.

SZABÓ LőRINC  előjegyzései, cím-, telefonszám-feljegyzések. 194?–195?

Autogr., gépirat és megnevezetlenek írása, 1 db. 64 sztln f.

 

Ms 2277/179.

SZABÓ LőRINC  üzenet lejegyzései Gáborjáni Klára számára, G. Szabó Lőrinccel kapcsolatos feljegyzések.194?– 195?

Autogr. 1 db. +5 sztln f.

 

Ms 2277/180–185.

SZABÓ LőRINC napi feljegyzései, telefonszámok. 1957.

Autogr, gépirat, gyorsírás, nyomt., megnevezetlenek írása, 6 db. 5 + 42 sztln f.

A feljegyzések SzL aktatáskájában voltak.

 

Ms 2277/186–189.

SZABÓ LőRINC címjegyzékei, noteszai. 193?–195?

Autogr., SzLné, Gáborjáni Klára, G. SzabóLőrinc  bejegyzéseivel. 4 db.

 

Ms 2277/190–191.

SZABÓ LőRINC családtörténeti adatai.

SzLné írása, valamint hivatalos irat, 2 db. 2 f.

190. Szabó Lőrinc anyai nagyszüleinek neve. SzLné feljegyzése. 194? 1 f. – 191. Szabó Lőrinc (szül. Pilismarót 1889. júl. 19.) bérmálkozási anyakönyvi kivonata. 1906. 1 f.

 

Ms 2277/192–197.

SZABÓ LőRINC  feljegyzései betegségéről, kórházi kezeléseivel kapcsolatos jegyzetek. 1951–1956.

Autogr., gépiratos másolat, SzLné írása. 6 db. 21 f.

Közte: 192. A szívtrombózis leírása. Tihany, 1951. okt. 9/10. Autogr. 4 f. – 193. A szívtrombózis leírásának gépiratos másolata. 1951. nov. 15. 4 f.

A 196–197. sz. boríték üres!

 

Ms 2277/198–204.

SZABÓ LőRINCNÉ visszaemlékezései, és ezzel kapcsolatos rendelkezései.

 

Ms 2278/1–28.

SZABÓ LőRINC  újságírói mûködésével kapcsolatos levelek, cikk kéziratok, iratok, nyomtatványok, fényképek. 1925–1944. Magyar, német, spanyol ny.

Autogr., gépirat, gépiratos másolat, fényképeknyomt. 28 db. 41 f.

Közte: 7–28. Az Est szerkesztőségi mûködésével kapcsolatos iratok, cikk kéziratok, könyvismertetetések, fényképek, nyomt. 1925–1928. 22 db. 25 f.

 

V. ÍRÓI MÛKÖDÉSE. ELőADÁSOK, FELOLVASÓ- ÉS KÖLTőI ESTEK, IRODALMI TÁRSASÁGOK   

 

Ms 2278/29–52.

SZABÓ LőRINC németországi, bécsi költői estjei. 1941–1943. Magyar, ném. ny.

Gépirat, gépiratos másolat, soksz. nyomt. 24 db. 30 f.

 

Ms 2278/53–58.

SZABÓ LőRINC irodalmi délutánja az É. M.  Mélyépítési Vállalat Szakszervezeti Bizottságának rendezésében. 1956. júl. 2.

Autogr., gépirat, gépiratos másolat autogr. megjegyz., nyomt. 6 db. 8 f.

Közte: 54–55. Meghívó. 2 db. – 57. Ismertetés a Válogatott versek kötetről. 3 f. – 58 . Szabó Lőrinc bevezetője. 1 f.  

  

Ms 2278/59–68.

SZABÓ LőRINC szerzői estjéivel kapcsolatos felkérések, feljegyzések. Miskolc, 1956. okt. 23. – Debrecen, 1956. okt. 24.

Autogr., gépirat, gépiratos másolat, nyomt. 10 db. 10 f.

 

Ms 2278/69–81.

SZABÓ LőRINC rádióelőadásaival, rádiószerepeléseivel kapcsolatos felkérések, jegyzetek.  1934–1956.                                               

Autogr., gépirat, gépiratos másolat, Gáborjáni Klára megjegyz., 13 db. 15 f.

Közte: 71. Örley István levele Szabó Lőrincnek. 1942. febr. 26. 1 f. –78. Juhász Ferenc levele Szabó Lőrincnek. 1954. aug. 5. 1 db. 1 f. Hátlapján Gáborjáni Klára megjegyz. – 79. Tamási Lajos levele Szabó Lőrincnek. 1955. szept. 20. l f.

 

Ms 2278/82–90.

SZABÓ LőRINC irodalmi előadásaival kapcsolatos felkérések, jegyzetek, plakátok. 1946–1956.                                                

Autogr., gépirat, nyomt. 9 db. 9 f.

82–83. La Fontaine Irodalmi Társaság Kosztolányi Dezső emlékhangversenye. 1937. jan. 10. 2 db. 2 f. – 84. Nemzeti Parasztpárt XI. kerületi szervezete. 1946. szept. 27. 1 db. 1 f. – 85–86. Sárospataki Vöröskereszt Egyesület. 1946. nov. 16. 2 db. 2 f. – 87. Kisfaludy Társaság. 1949. ápr. 3. 1 f. – 88–90. Társadalom és Természettudományi Ismeretterjesztő Társulat Csongrád megyei szervezete. Szeged, 1956. okt. 2. 3 db. 3 f.

                  

Ms 2278/91–136.

SZABÓ LőRINC mûködése különböző irodalmi, mûvészeti társaságokban. 194?–1957.

Autogr., gépirat, gépiratos másolat autogr. jegyz., soksz., nyomt. 46 db. 53 f.

91–93. Kisfaludy-Társaság. 194?–1950. 3 db. 3 f. – 94–97. Irodalmi Alap. 1953–1956. 4 db. 7 f. – 98–136. Magyar Írók Szövetsége. 1950–1956. 39 db. 43 f.

 

Ms 2278/137–139.

SZABÓ LőRINChez az Országos Béketanács felkérése. 1957.   

Gépirat, soksz. 3 db. 3 f.

 

Ms 2278/140–170.

SZABÓ LőRINC verseinek megjelenésével, kéziratok, fordítások kérésével kapcsolatos levelezése folyóirat szerkesztőségekkel, szerkesztőkkel. 1948–1957.

Autogr., korabeli kéziratok, gépiratok, SLNé megjegyz. 31 db. 33 f..

140–152. Alföld. 13 db. 14 f. – 153. Csillag. 1 f. – 154–156. Dunántúl. 3 db. 3 f. – 157. Esti Hírlap. 1 f. – 158. Kis Újság. 1 f. – 159. Magyar Nemzet. 1 f. – 160. Nagyvilág. 1 f. – 161. Szabadság. 1 f. – 162–163. Széphalom (Miskolc) 2 db. 2 f. – 164–165. Szinház és Mozi. 2 db. 2 f. – 166. Új Idők. 1 f. – 167. Balassagyarmat, Bajcsy-Zsilinszky u.-i Ált. Iskola Irodalmi Szakköre. 1 f. – 168. Ranódyné Kótzián Katalin 2 f. – 169–169a. Szepessy Tibor. 2 db. 2 f. – 170. Szíj Rezső. 1 f.

 

Ms 2278/171–240.

SZABÓ LőRINC verseinek, fordításainak folyóiratbeli megjelenésével, kézirataival kapcsolatost levelek. 1939–1957. Magyar és ném. ny.

Korabeli kéziratok, gépiratok, SZLné megjegyz., 70 db. 74 f.

 

Ms 2278/241–316.

SZABÓ LőRINC könyveinek megjelenésével, versfordításokkal kapcsolatos könyvkiadói szerződések, levelek. 1921–1957.

Autogr., korabeli gépiratok , SzLné, Gáborjáni Klára megjegyz. 76 db, 86 f.

241–147. Athenaeum. 1946–1950. 7 db. 7 f. – 248. Corvina. 1957. 1 db. 1 f. – 249–251. Dante. 1941–1944. 3 db. 3 f. – 252–261. Genius. 1920–1924. 10 db. 10 f. – 262. Az Ifjúság. 1921. 1 db. 1 f. – 263–265. Ifjúsági Könyvkiadó. 1952–1956. 3 db. 3 f. – 266. Királyi Magyar Egyetemi Nyomda. 1946. 1 db. 1 f. – 267. Kisipari Szövetkezi Kiadóvállalat. 1957. 1 db. 1 f. – 268. Kner. 1938. 1 db. 1 f. – 269. Kultura.(sic!) 1922. 1 db. 1 f. – 270–274. Magvető. 1956–1957. 4 db. 4 f. –  275–281. A Magvető Mai francia költők c. antológiája számára kért versek. 7 db. 15 f.  Francia ny. – 282–283. Móra Ferenc Ifjusági Könyvkiadó. 1957–1961. 2db. 2 f. – 284–285. Pantheon. 1932. 2 db. 2 f. – 286–292. Révai Testvérek. 1938–1949. 7 db. 7 f. – 293–302. Singer és Wolfner. [1939]–1942. 10 db. 15 f. – 303–306. Szépirodalmi. 1954–1957. 4 db. 4 f. – 307–313. Uj Idők. 1940–1948. 7 db. 7 f. – 314–315. Uj Magyar Könyvkiadó. 1955–1956. 2 db. 2 f. – 316. Világirodalom. 1921. 1 db. 1 f.        

 

Ms 2278/317–329. 

SZABÓ LőRINC szinházakkal kötött szerződései,egyéb fordításaival kapcsolatos szerződések, meghívók, levelezés. 1939–1957. Magyar és ném. ny.

Korabeli kéziratok, gépiratok, gépiratos másolatok, nyomt. 13 db. 13 f.

317. Nemzeti Színház. 1939. 1 db. 1 f. – 318. Színház és Filmmûvészeti Főiskola. 1957. 1 db. 1 f. – 319–321. Eger, Gárdonyi Géza Színház meghívói. 3 db. 3 f. – 322–323. Franck Kávészer Mûvek RT. 1941. 2 db. 2 f. – 324–329. Szabó Lőrinc Kneipp reklám fordításai. 1941. 6 db. 6 f.

 

Ms 2278/330.

KRAMMER JENő: Megjegyzések és javaslatok Szabó Lőrinc Werther fordításához. 1956. aug. 15.

Gépirat, autogr. jav. 1 db. 11 f.

 

Ms 2278/331–348. 

SZABÓ LőRINC jegyzéke mûveinek dedikációs-, és tiszteletpéldányairól.

Autogr., gépirat autogr. kieg. 18 db. 52 f. 

 

VI. ÉLETKÖRÜLMÉNYEIRE, SZEMÉLYES KAPCSOLATAIRA, BETEGSÉGEIRE VONATKOZÓ DOKUMENTUMOK

 

Ms 2279/1–56. 

SZABÓ LőRINC lakásügyekkel, háztartással, anyagi helyzettel kapcsolatos kéziratok, feljegyzések, pénzintézeti elszámolások, számlák, nyugták. 193?–1957.

Autogr. gépirat, gépiratosmásolat, korabeli iratok, nyomt. SzLné megjegyz. 56 db. 57 f. 10 köteg.

 

Ms 2279/57–62.

SZABÓ LőRINCnek küldött gyászjelentések.

Nyomt. 6 db. 6 f.

57–58. Nagy Lajos író. [1954]. okt. 28. 2 db. 2 f. – 59. Németh József. 1954. júl. 25. 1 db. 1 f. – 60. Rosnyay György. 1954. szept. 13. 1 db. 1 f. – 61. Vajkai Julia Éva. 1956. okt. 10. 1 db. 1 f. – 62. Wirth Károlyné. 1956. márc. 28. 1 db. 1 f.

 

Ms 2279/63–66.

SZABÓ LőRINCnek küldött esküvői értesítések.

Nyomt., soksz. autogr. jegyz. 4 db. 4 f.

 

Ms 2279/67.

SZABÓ LőRINCnek küldött meghívó a Baar-Madas református Leánynevelőintézet szülői értekezletére. 1935. márc. 28.

Nyomt. 1 db. 1 f.

 

Ms 2279/68–75.

SZABÓ LőRINC hangversenybérletei, menetrendjei, könyvajánlatok. 195?–1956.

Nyomt., soksz. autogr. jegyz.,egykorú kézírás, 8 db. 18 f.

 

Ms 2279/76–96.

SZABÓ LőRINC és SZABÓ LőRINCNÉ utazásaival kapcsolatos feljegyzések, számlák, nyomtatványok, képeslapok, fényképalbumok. 1925–1943.

SzLné írása, gépirat, nyomt. eredeti fényképfelvételek. 21 db. 23 f. 7 kötet.

 

Ms 2279/97–104.

SZABÓ LőRINC beteglátogatóinak névsorai. 1946–1955.

Autogr., gépirat, SzLné, Gáborjáni Klára, korabeli kezek írása. 8 db. 11 f. 1 kötet. 

 

Ms 2279/105–110.

SZABÓ LőRINC betegségével kapcsolatos igazolványok, recepetek, beutalók feljegyzések az aktatáskájából. 1942–1957.

Autogr., gépirat, korabeli kézírások, nyomt. 6 db. 22 f.

 

Ms 2279/111–116.

SZABÓ LőRINC orvosi leletei, receptek, beutalók. 1932–1957.

Korabeli kezek írása, gépiratok, nyomt. 6 köteg.

 

Ms 2279/117–120.

SZABÓ LőRINC EKG leletei. 1951–1955.

Eredeti felvételek, 4 köteg.

 

Ms 2279/121–127.

SZABÓ LőRINC orvosi leletei, zárójelentései, betegségével kapcsolatos feljegyzések. 1943–1957.  

Autogr., Bernáthné dr. Pártos Alice, korabelei kezek írása, nyomt. 7 db. 145 f. 

Bernáthné dr. Pártos Alice hagyatékából  dr. Bernáth Mária ajándéka.   

 

Ms 2279/128–132. 

SZABÓ LőRINCNÉ feljegyzései Szabó Lőrinc betegágyánál. 1957. okt. 1–2.

Autogr., gépirat, gépiratos másolat, 5 db. 26 f.

 

Ms 2279/133–136.

SZABÓ LőRINC röntgen felvételei. 1943–1957.

Eredeti felvételek, 4 db. /nagy alakú!/

 

VII. LEVELEZÉS

 

1. SZABÓ LőRINC LEVELEI

 

Ms 2280/1.

SZABÓ LőRINC táviratfogalmazványa BARTHA TIBORnak

Bp. 1956. aug. 25. 1 f. [Bartha Tiborné] táviratának hátlapján.

 

Ms 2280/2.

SZABÓ LőRINC levélfogalmazványa DÓCZY ANTALÉKnak

Bp. 1956. nov. 16. 1 f.

 

Ms 2280/3–5.

SZABÓ LőRINC levelei G. SZABÓ LőRINCnek

3. Lugos, 1918. szept. 29. 2 f.

4. Lugos, 1918. okt. 29. 2. f.

5. [Bp.] 1919. jun. 3. l f.

 

Ms 2280/6–11.

SZABÓ LőRINC levelei G. SZABÓ LőRINCNÉnek

6. Lugos, 1918. szept. 21. 1 f.

7. Bp. 1923. ápr. 8. 1 f.

8. Bp. 1929. jan. 1. 2 f.

9. Linz, 1938. 1 db. 1 f.

10. Kassa, 1939. ápr. 3. 1 f.

11. Balatonföldvár, 1943. júl. 5. 1 f.

 

Ms 2280/12.

SZABÓ LőRINC levele SZABÓ MIHÁLYNÉnak

Bp. 1948. nov. 24. 2 f.

 

Ms 2280/13–21.

SZABÓ LőRINC levelei G. SZABÓ ZOLTÁNnak

13. [Bp.] 1916. júl. 16. 6 f. Csonka. 5–11. oldal.

14. [Debrecen] 1917. jan. 12. 2 f.

15. Debrecen, 1918. márc. 4. „Kiss Ferenc hazakerült…” 1 f.

16. Debrecen, 1918. márc. 4. „kint a vér, bent az arany!...” 1 f.

17. Debrecen, 1918. márc. 4. „Most még egy kicsit. …” 1 f.

18. Debrecen, [1918. máj. 8 előtt.] „Ez ugyan inkább …” 1 f.

19. Debrecen, [1918.] máj. 10. 1 f.

20. Lugos, 1918. okt. 21. 1 f.

21. Bp. 1928. jul. 16. 1 f.

 

Ms 2280/22–26.

SZABÓ LőRINC levelei ILLYÉS GYULÁnak

22–23. Bp. 1942. nov. 27. l f. A levél második címzettje [Gellért] Oszkár. 2 pld. Másolat.

24. Balatonfüred, 1952. okt. 29. 1 f. Fogalmazvány.

25. [Bp.] 1955. jan. 4.  3 f. Fogalmazvány. Autogr. jav.

26. [Bp.] 1955. jan. 4. 2 f. Másolat.

 

Ms 2280/27.

SZABÓ LőRINC levele [ILLYÉS GYULÁNÉ]nak

Balatonfüred, 1954. aug. 17. 1 f. Fogalmazvány.

 

Ms 2280/28.

SZABÓ LőRINC levele [KEMÉNY LÁSZLÓNÉ]nak

[Bp.] 1937. febr. 7. 1 f. Fogalmazvány ?

 

Ms 2280/29.

SZABÓ LőRINC levele OLTVÁNYI IMRÉnek

Balatonfüred, 1952. nov. 25. 1 f. Fogalmazvány.

 

Ms 2280/30–31.

SZABÓ LőRINC levele [PERR VIKTOR]nak

30–31. Bp. 1947. dec. 29 1 f. Mellette SzLné jegyzete, a borítékon Gáborjáni Klára megjegyz. 1 db. 1 f.

 

Ms 2280/32.

SZABÓ LőRINC levele ROTHE, CARLnak

Bp. 1956. márc. 21. 1 f. Fogalmazvány autogr. jav. Ném. ny.

 

Ms 2280/33.

SZABÓ LőRINC levele SZALKAI MIKLÓSnak

Bp. 1956. okt. 2. 1 f.

 

Ms 2280/34.

SZABÓ LőRINC levele SZVATKÓ PÁLnak

Örkénytábor, 1940. júl. 29. 1 f.

 

Ms 2280/35–38.

SZABÓ LőRINC levele [TAMÁS HENRIKNÉ]nek

Bp. 1950. márc. 20.  1 f.

Közte: 36–37. Szabó Lőrinc: Henrik Júliának. Vers. Gépirat, fogalmazvány. 2 db. 2 f. –  38. Tamás Henrik: Júliának. Vers. Szabó Lőrinc autogr és gyorsírásos fekjegyzéseivel. 1 db. 1 f.

 

Ms 2280/39.

SZABÓ LőRINC levele [THOMAS ERNőÉK ?]nek

[1950. febr. 12. után] 1 db. 1 f. Másolat. SZLné 1928. okt. 9-i naplókötetében volt.

 

Ms 2280/40.

SZABÓ LőRINC levele megnevezetlennek

[1950. febr. 12. után] „… ugy lever…” 1 f. Csonka. Másolat. SzL aktatáskájában volt.

 

2. SZABÓ LőRINCNEK ÍRT LEVELEK

 

Ms 2280/41–44.

ÁBEL ANTALNÉ levelei SZABÓ LőRINCnek

41. Balatonlelle, 1954. aug. 18. 1 f.

42. Bp.1954. aug. 26. 1 f.

43. Bp. 1954. dec.6. 1 f.

44. [Bp.] 1955. febr. 24. 1 db. névjegyen írt sorok.

SzLné keltezése a borítékokon.

 

Ms 2280/45–48.

ARDAY MIKLÓS és felesége  levelei SZABÓ LőRINCnek

45. Sarkad, 1954. dec. 3. 1 f.

46. Sarkad, 1954. dec. 16. 2 f. A levélboríték címzettje Szabó Lőrinc. A levél írója Arday Miklósné, címzettje Szabó Lőrincné. Vö. SzL 1973. Ms 4703/144.

47–48. Sarkad, 1954. dec. 14. 1 f. Mellette Szabó Lőrinc levele Arday Miklóséknak. Bp. 1954. dec. 16. Másolat. 1 f.

Ms 2280/45. jelezetû levél borítékjánk hátlapján Szabó Lőrinc gyorsírásos jegyzete.

Ms 2280/49–50. Szabó Lőrinc postai feladóvevényei. 1954. dec. 16. 2 db.

SzLné keltezése a borítékokon.

 

Ms 2280/51.

ASBÓTH ERZSÉBET levele SZABÓ LőRINCnek

Bp. 1956. jún. 28. 1 f.

 

Ms 2280/52.

ASBÓTH MÁRIA levele SZABÓ LőRINCnek

Sárospatak, 1948. jún. 19.-ból 1 db. 1 f. [Asbóth Erzsébet] Peti, [Asbóth Aladárné] Erzsébet soraival.

 

Ms 2280/53.

ASCHER OSZKÁR levele SZABÓ LőRINCnek

Bp. 1937. márc. 26. 1 f. SzLné keltezése a borítékon.

Vö. SzL 1973. Ms 4679/51–55.

 

Ms 2280/54.

BABICS ANTAL levele SZABÓ LőRINCnek

Bp. 1956. jún. 26. 1 f.

 

Ms 2280/55.

BÁCSY ERNő levele SZABÓ LőRINCnek

Bp. 1948. jún. 14. 1 f.  

 

Ms 2280/56.

BÁKÓ LÁSZLÓ levele SZABÓ LőRINCnek

Ungvár, 1956-ból 1 db. 1 f. Csak a boríték  első oldala!

 

Ms 2280/57.

BAKOS ENDRE levele SZABÓ LőRINCnek

Bp. 1956. jan. 11. 1 f. SzLné keltezése a borítékon.

Vö. SzL 1973. 4679/82.

 

Ms 2280/58–59.

BALÁSSY LÁSZLÓ levelei SZABÓ LőRINCnek

58. Bp. 1955. dec. 21. 1 f.

59. Bp. 1956. dec. 21. 1 f.

Vö. SzL 1973. Ms 4705/7.

 

Ms 2280/60–61.

BALOGH PÁL levelei SZABÓ LőRINCnek

60. Bp. 1957. máj. 26. 1 f.

61. Bp. 1957. jún. 16. 1 f.

Ms 2280/60. borítékján Szabó Lőrinc jegyzete. SzLné keltezése a borítékon. Eredetileg nem ez volt a levél borítékja!

 

Ms 2280/62–64.

BÁN ÁRPÁD levele SZABÓ LőRINCnek

62–64. Sarud, 1954. jan. 12. 1 f. Mellette Bán Árpád levele Gáborjáni Klárának. 1954. okt. 12. 1 f.

Közte: 63. Bán Árpád versei. 1954. 1 db. 6 f.   

SzLné keltezése a borítékon.                                                                                                                                    

 

Ms 2280/65.

BÁNYAI FERENC DR. levele SZABÓ LőRINCnek

Debrecen, 1956. febr. 25. 2 f.

SzLné keltezése a borítékon.

 

Ms 2280/66.

[BARÁNSZKY JÓB] IMRE levele SZABÓ LőRINCnek

Kairó, 1955-ből 1 f. 

Vö. SzL 1973. Ms 4679/127–129.

 

Ms 2280/67–72.

BARÁNSZKY JÓB LÁSZLÓ levele SZABÓ LőRINCnek

67. Tihany, 1954. júl. 27 1 f.

68. Tihany, 1954. aug. 11. 1 f.

69. Budapest,  1956. ápr. 4. 1 f. SzLné keltezése a borítékon.

70. Tihany, 1956. júl. 21. 1 f.

71. Tihany, 1956. aug. 8. 1 f.

72. Tihany, 1957. júl. 16. 1 f.

Vö. SzL 1973. Ms 4679/130–142. Ms 4705/11–12.

 

Ms 2280/73.

BARÁTH FERENC levele SZABÓ LőRINCnek

 Bp. 1948. jún. 17. 1 f.

Vö. SzL 1973. Ms 4679/147–150.

 

Ms 2280/74.

BÁRDOSI NÉMETH JÁNOS levele SZABÓ LőRINCnek

Szombathely, 1935. máj. 20. 1 db. 1 f.

Vö. SzL 1973. Ms 4679/153–158.

 

Ms 2280/75.

BARTHA TIBORNÉ levele SZABÓ LőRINCnek

Debrecen,  1954. VII. 20. 1 db. Csak boríték! Rajta SzLné jegyzete.

 

Ms 2280/76.

BARTÓK FESZTIVÁL RENDEZőBIZOTTSÁGA levele SZABÓ LőRINCnek

Bp. 1956. okt. 3. 1 f.

 

Ms 2280/77.

BASCH LÓRÁNT levele SZABÓ LőRINCnek

Bp. 1957. ápr. 26. 1 f.

Vö. SzL 1973. 4679 /171–173. Ms 4705/15.

 

Ms 2280/78–115.

BAUMGARTNER SÁNDOR levelei SZABÓ LőRINCnek

78. Igal, 1954. szept. 1. 1 f. Aba Novák Vilmosné aláírásával.

79. Igal, 1954. okt. 7. 1 f. SzLné keltezése a borítékon.

80. Igal, 1954. dec. 6. 1 f. SzLné keltezése a borítékon.

81. Igal, 1955.ápr. 9. 1 f.

82. Igal, 1955. jún. 20. 1 f.

83–83a. Igal 1955. júl. 5. 2 f. Mellette Karai József  levele Baumgartner Sándornak. 1955. júl. 1. 1 f. SzLné keltezése a borítékon.

84. Igal, 1955. júl.12. 1 f.

85. Igal, 1955. aug. 20. 1 f.

86. Igal, 1955. aug. 22. 1 f.

87. Igal, 1955. okt. 2. Rajta SzLné keltezése.

88. Igal, 1955. okt. 19. 2 f. SzLné keltezése a borítékon.

89. Igal, 1955. okt. 21. 1 f.

90.Igal, 1955. okt. 23. 1 f. SzLné keltezése a borítékon.

91. Igal, 1955. nov. 6. SzLné keltezése a borítékon.

92–93. Igal, 1955. dec. 16. 1 f. Mellette [Baumgartner Oszkárné] levele Szabó Lőrincnének. 1955. dec. 16. 1 f.

94. Igal, 1955. dec. 22. 1 f.

95. Igal, 1955. dec. 30. 1 f. SzLné keltezése a borítékon.

96. Igal, 1955. dec. 31. 1 f. SzLné keltezése a borítékon.

97. Igal, 1956. febr. 1. 2 f. A boritékon Szabó Lőrinc feljegyzései és SzLné keltezése.

98. Igal, 1956. márc. 6. 2 f. SzLné keltezése a borítékon.

99. Igal, 1956. márc. 30. 2 f. SzLné keltezése a borítékon.

100. Igal, 1956. máj. 12. 2 f.  SzLné keltezése a borítékon.

101. Igal, 1956. máj. 27. 2 f. A f. 2v-n [Baumgartner Oszkárné] levele Szabó Lőrincnek.  

102. Igal, 1956. jun. 6. 2 f. A f. 2v-n [Baumgartner Oszkárné] levele Szabó Lőrincnek és Szabó Lőrincnének.

103. Igal, 1956. jún. 26. 2 f.   

104. Igal, 1956. júl. 15. 2 f. SzLné keltezése a levélen.

105. Igal, 1956. júl. 27. 1 f. A f. 1v-n [Baumgartner Oszkárné] levele Szabó Lőrincnek és Szabó Lőrincnének.

106. Igal, 1956. aug. 22. 1 f.

107. Igal, 1956. szept. 8. 2 f. A f. 2v-n [Baumgartner Oszkárné] sorai.

108. 1956. szept. 25. 1 f. A f. 1v-n [Baumgartner Oszkárné] sorai.

109. Igal, 1956. okt. 1. 1 f.

110. Igal, 1956. dec. 3. 1 f.

111. Igal, 1956. dec. 25. 2 f. A postabélyegző kelte! A levélen a keltezés 1954. dec. 24.

112. Igal, 1957. márc. 12. 2 f. SzLné keltezése a borítékon.

113. Igal, 1957, jún. 22. 1 f.

114. Igal, 1957. júl. 11. 2 f. A f. 2v-n [Baumgartner Oszkárné] levele Szabó Lőrincnek.

115. Igal, 1957. aug. 22. 1 f. [Baumgartner Oszkárné] aláírásával.

Vö. SzL 1973. Ms 4679/176–281. Ms 4705/17–26.

 

Ms 2280/116.

BAY ZOLTÁN levele SZABÓ LőRINCnek

Arlington, 1948. dec. 14. 2 f. A f. 2r–v-n Bay Zoltánné levele Szabó Lőrincnek és Szabó Lőrincnének. A boriték Szabó Lőrincnének címezve.

Vö. SzL 1973. Ms 4679/284–287.

 

Ms 2280/117.

BECZKAY JENőNÉ levele SZABÓ LőRINCnek

Bp. 1956. márc. (?) 13. 2 f. A f. 2r-n Rácz Vilmos verse.

 

Ms 2280/118–124.

BERKES LÁSZLÓ levele SZABÓ LőRINCnek

Kecskemét,1956. febr. 29. Mellette Berkes László versei. 5 db. 6 f. SzLné keltezése a borítékon.

 

Ms 2280/125–146.

BENDER MAGDA levelei SZABÓ LőRINCnek

125. Brugge, 1954. febr. 5. 1 f.

126. Weybridge, 1954. aug. 2. 1 f. SzLné keltezése a borítékon.

127. London, 1954. szept. 11. 2 f. Szabó Lőrinc keltezése a borítékon.

128. London, 1954. okt. 23. 1 f. Szabó Lőrinc és SzLné keltezése a borítékon.

129. London, 1954. nov. 30. 1 f.

130. London, 1954. dec. 5. 2 f. Szabó Lőrinc és SzLné keltezése a borítékon.

131. London, 1954. dec. 29. 2 f.

132. London, 1955. jan. 4. 1 f. SzLné keltezése a borítékon.

133. London, 1955. febr. 10. 2. Szabó Lőrinc  és SzLné keltezése a borítékon.

134. London, 1955. ápr. 3. 3 f. Szabó Lőrinc  és SzLné keltezése a borítékon.

135. London, 1955. máj. 12.  1 f. Szabó Lőrinc keltezése a borítékon.

136. Oban, 1955. máj. 20. 1 f.

137–138. London, 1955. jún. 30. 2 f. Szabó Lőrinc keltezése a borítékon. Mellette Auden, W. H.: The Dyer’s Hand c. cikke. The Listener 1955. jun. 16. Nyomt. 1 db. 2 f. Angol ny. 

139. London, 1955. aug, 31. 1 f.

140. Bandol, 1955. szept. 15. 1 f.

141. London, 1955. okt. 9. 1 f. SzLné keltezése a borítékon.

142. London, 1956. ápr. 21. 2 f. Szabó Lőrinc  és SzLné keltezése a borítékon.

143. London, 1956. máj. 16 1 f.  1 f. SzLné keltezése a borítékon.

144. Chester, 1956. máj. 20. 1 f.

145. London, 1956. jún. 6. 1 f. SzLné keltezése a borítékon.

146. Nottingh Hill, 1956. dec. 24. 2 f. Nyomt. SzLné keltezése a borítékon.   

Vö. SzL 1973. Ms 4679/316–332.

 

Ms 2280/147.

BENKő GYÖNGYVÉR, dr levele SZABÓ LőRINCnek

Bp. 1957. máj. 6. 1 f.

 

Ms 2280/148–152.

BÉRCZES LAJOSNÉ levelei SZABÓ LőRINCnek

148. Debrecen, 1955. okt. 25. 1 f. SzLné keltezése a borítékon.

149. Debrecen, 1956. febr. 23. 1 f. SzLné keltezése a borítékon.

150. Debrecen, 1956. máj. 22. 1 f. Rajta Szabó Lőrinc gyorsírásos levélfogalmazványa. Szabó Lőrinc jegyzete, SzLné keltezése a borítékon. 

151. Debrecen, 1956. máj. 28. 1 f. SzLné keltezése a borítékon.

152. Miskolc, 1956. jún. 9. 2 f.

 

Ms 2280/153–155.

BERNÁTH AURÉL levelei SZABÓ LőRINCnek

153. Ábrahámhegy, 1955. aug. 2. 1 f.

154. Ábrahámhegy, 1955. aug. 30. 2 f. SzLné keltezése a borítékon.

155. Ábrahámhegy, 1956. jul. 27. 1 f. SzLné keltezése a borítékon.

Vö. SzL 1973. Ms 4679/349–359.

 

Ms 2280/156–161.

BERNÁTH AURÉLNÉ levelei SZABÓ LőRINCnek

156. Ábrahámhegy, 1954. aug. 28. 1 f.

157. Budapest, 1954. aug. 9. 1 f.

158. Tátralomnic, 1954. aug. 20. 1 f.

159. Ábrahámhegy, 1955. aug. 3. 2 f.

160. Ábrahámhegy, 1955. aug. 12. 1 f. SzLné keltezése a borítékon.

161. Prága, 1957. jún. 27. 1 f. Bernáth Aurél soraival.

Vö. SzL 1973. Ms 4679/360–387.

 

Ms 2280/162–163.

BÍRÓNÉ DR. GRABER EMMA levelei SZABÓ LőRINCnek

162.Budapest, 1956. jun. 8. 1 f.

163. Budapest, 1957. ápr. 30. 1 f.

Vö. SzL 1973. Ms 4698/5–29. 

 

Ms 2280/164–165.

BOGYÓ MARGIT levelei SZABÓ LőRINCnek

164. Dédes, 1955.jún. 5. 2 f. Szabó Lőrinc jegyzete, SzLné keltezése a borítékon.

165. Dédes, 1955. jún. 13. 1 f.

Vö. SzL 1973. Ms 4680/25.

 

Ms 2280/166–171.

BOLVÁRY FERENC levele SZABÓ LőRINCnek

166–171. Budapest, 1954. okt. 7. 1 f. Mellette megnevezetlen költőnő versei. 5 db. 5 f. Szabó Lőrinc jegyzete a borítékon

 

Ms 2280/172–173.

BORSOS MIKLÓS levelei SZABÓ LőRINCnek

172. Bp. 1955. jan. 16. 1 f. Rajta Borsos Miklósné sorai. 

173. Bp. 1956. jún. 24. 1 f.

 

Ms 2280/174.

BORSOS MIKLÓSNÉ levele SZABÓ LőRINCnek

Bp. 1955(?) jan. 15. 1 f.

Vö. SzL 1973. Ms 4680/39–43.

 

Ms 2280/175.

BOTTA FERENC levele SZABÓ LőRINCnek

Bp. 1956. okt. 3. 1 f.

 

Ms 2280/176.

BRITISH LEGATION, BUDAPEST levele SZABÓ LőRINCnek

Bp. 1956. máj. 23. 1 f. Angol ny.

 

Ms 2280/177.

BRITISH COUNCIL, BUDAPEST levele SZABÓ LőRINCnek

Bp. (195?) márc. 14. 1 f.

Vö. SzL 1973. Ms 4680/51–52.

 

Ms 2280/178–180.

BUJDOSSY ÉVA levelei SZABÓ LőRINCnek

178. Csopak, 1956. jan. 7. 1 f.

179. Csopak, 1956. ápr. 12. 1 f.

180. Csopak, 1956. jún. 5. 1 f.

Vö. SzL 1973. Ms 4705/36–41.

 

Ms 2280/181–186.

CSÁK GÉZA levelei SZABÓ LőRINCnek

181–185. Ózd, 1954. okt. 14. 1 f. Mellette Csák Géza versei. 4 db. 4 f. Szabó Lőrinc jegyzete a borítékon.

186. Ózd, 1956. jún. 10. 1 f.  

Vö. SzL 1973. Ms 4698/35–38.

 

Ms 2280/187.

CSATLÓS JÁNOS levele SZABÓ LőRINCnek

Bp. 1954. szept. 9. 1 f.

Vö, SzL 1973. Ms 4680/97–98.

 

Ms 2280/188–189.

A CSILLAG Szerkesztősége levele SZABÓ LőRINCnek

Bp. 1954. nov. 30. 1 f. Mellette Kelényi Beatrix levele a Csillag Szerkesztőségének. Bp. 1954.nov. 28. 1 f.

 

Ms 2280/190 –191.

CSORBA M. ISTVÁN levele SZABÓ LőRINCnek

Delhi, Ontario Canada, 1957. szept. 11. 1 f. Mellette Csorba M. István fényképe. 1957. júl. 1 db. Szabó Lőrinc jegyzete a borítékon.

 

Ms 2280/192–193.

CSUKA ZOLTÁN levelei SZABÓ LőRINCnek

192. Érdliget, 1955. aug. 10. 1 f. A borítékon Szabó Lőrinc gyorsírásos jegyzete.

193. Érdliget, 1955. aug. 31. 1 f.

Vö. SzL 1973. Ms 4680/112–113.

 

Ms 2280/194.

CZELLÁR FERENCNÉ DIENES KATALIN levele SZABÓ LőRINCnek

Bp. 1948. jun. 18. 1 f.

Vö. SzL 1973. Ms 4703/17–42.

 

Ms 2280/195.

DALOS LÁSZLÓ levele SZABÓ LőRINCnek

Bp. 1956. márc. 29. 1 f. SzLné keltezése a borítékon.

 

Ms 2280/196.

DANKÓ TIBORNÉ levele SZABÓ LőRINCnek

Bp.1956. jún. 19. 1 f.

 

Ms 2280/197.

DÁNIEL ÁRON levele SZABÓ LőRINCnek

Bp. 1956. okt. 5. Szabó Lőrinc jegyzete a borítékon

 

Ms 2280/198.

DEBRőCZI TIBOR levele SZABÓ LőRINCnek

Balatonfüred, 1956. máj. 4. 1 f. SzLné keltezése a borítékon.

 

Ms 2280/199.

DIENES GEDEON levele SZABÓ LőRINCnek

Bp. 1957. jan. 2. 2 f.

 

Ms 2280/200–204.

DOBROVICS VIKTORNÉ levelei SZABÓ LőRINCnek

200. Balatonberény, 1955. okt. 5. 1 f. Dobrovics Viktor soraival. Szabó Lőrinc jegyzete, SzLné keltezése a borítékon.

201. Diszel, 1955. dec. 12. 2 f. Dobrovics Viktor aláírásával.

202. Diszel, 1956. aug. 27. 1 f.

203. Kiskunmajsa, 1956. jún. 4. 1 f.

204. 1956. szept. 18. 1 f. Távirat.

205. [Bp.] 1 db. 1 f.

Vö. SzL 1973. Ms 4680/145–146. Ms 4705/47–48.

 

Ms 2280/205–210.

DÓCZI ANTAL levele SZABÓ LőRINCnek

206. Ózd, 1946. szept. 12. 1 f. Távirat.

207. Ózd, 1946. okt. 18. 2 f.

208. Ózd, 1946. nov. 6. 1 f.

209. Karcag, 1947. szept. 15. 1 f.

210. Locarno, 1948. nov. 11. 1 f.

Vö. SzL 1973. Ms 4680/147–171. Ms 4705/50.

 

Ms 2280/211.

DVORSZKY KORNÉL levele SZABÓ LőRINCnek

Pécs, 1957. jún. 26. 1 f.

 

Ms 2280/212.

ERTSEY PÉTER levele SZABÓ LőRINCnek

Szeged, 1956. aug. 3. 1 f. Távirat.

Vö. SzL 1973. Ms 4680/203–215. Ms 4705/51.

 

Ms 2280/213–217.

FARKAS FERENC, bisztrai levelei SZABÓ LőRINCnek

213–214. Bp. 1954. nov. 10. 1 f. Mellette a Babits Mihály síremlékbizottság levele Veres Péternek. Bp. 1954. nov. 9. 1 f. Másolat.

215. Hévíz, 1955. szept. 12. 1 f.

216. Bp. 1955. okt. 8. 5 f. A bortékon Szabó Lőrinc jegyzete.

217. Bp. 1956. dec. 24. 1 f. Rajta ifj. Farkas ? megjegyzése.

Vö. SzL 1973. Ms 4680/217–222. Ms 4705/54–56.

 

Ms 2280/218.

FARKAS GYULA levele SZABÓ LőRINCnek

Berlin, 1939. máj. 30. 1 f.

Vö. SzL 1973. Ms 4680/224–225. Ms 4705/57–58.

 

Ms 2280/219–220.

FEKETE GYÖRGY levelei SZABÓ LőRINCnek

219. Bp. 1956. febr. 5. 1 f.

220. Bp. 1956. máj. 12. 1 f. SzLné keltezése a borítékon.

 

Ms 2280/221.

FEKETE ISTVÁN levele SZABÓ LőRINCnek

Tiszadob, 1954. nov. 19. 2 f.

 

Ms 2280/222.

FODOR JENő levele SZABÓ LőRINCnek

Gézaháza, 1957. febr. 23. 1 f. SzLné keltezése a borítékon.

 

Ms 2280/223.

FODOR GYULA levele SZABÓ LőRINCnek

Bp. 1939. márc. 1. 1 f.

 

Ms 2280/224.

FODOR JÓZSEF levele SZABÓ LőRINCnek

Bp. 1948. júl. 5. 1 f.

Vö. SzL 1973. Ms 4680/241–254.

 

Ms 2280/225.

FONÓ ISTVÁNNÉ levele SZABÓ LőRINCnek

Bp. 1955. márc. 20. 1 f. A borítékon Szabó Lőrinc jegyzete.

 

Ms 2280/226.

FORNEL BÉLÁNÉ levele SZABÓ LőRINCnek

Debrecen, 1952. máj. 8. 1 f. A borítékon Szabó Lőrinc jegyzete.

 

Ms 2280/227–229.

FRIDECZKY FRIGYES levele SZABÓ LőRINCnek

Bp. 1956. okt. 11. 1 f. Mellette Frideczky Frigyes versei. 2 db. 8 f.

 

Ms 2280/230.

FÜLEP LAJOS levele SZABÓ LőRINCnek

Bp. 1957. ápr. 26. 1 f.

Vö. SzL 1973. Ms 4680/297–300.

 

Ms 2280/231.

G. SZABÓ KÁLMÁN levele SZABÓ LőRINCnek

Tihany, 1954, júl. 23. 1 f. SzLné keltezésével.

Vö. SzL 1973. Ms 4681/17–22. 

 

Ms 2280/232–238.

G. SZABÓ LőRINC id. levele SZABÓ LőRINCnek

232. Debrecen, 1927. máj. 23. 1 f. A borítékon Szabó Lőrinc jegyzete.

233. Sarud, 1937. nov. 10. 2 f. SzLné megjegyzése a borítékon.

234. [Sarud], 1938. szept. 25. 2 f.

235. [Sarud], 1938. okt. 4. 1 f.

236. [Sarud], 1938. okt. 13. 1 f.

237. [Sarud], 1938. okt. 17.

238. [Sarud], 1938. nov. 6.

 

Ms 2280/239–248.

G. SZABÓ LőRINC ifj. levele SZABÓ LőRINCnek

239. Bp. 1954. szept. 10. 2 f. SzLné megjegyzése a borítékon.

240. Kékestető, 1955. szept. 16. 1 f.

241. Kékestető, 1955. szept. 22. 2 f.

242. Kékestető, 1955. szept. 23. (?) 1 f.

243. (Bp.) 1956. márc. 31. 1 f.

244. Bp. 1956. jún. 26. 1 f. Távirat.

245. [Bp. 1956. jún. 26. után] 1 f.

246. [Bp.] 1956. aug. 9. 1 f.

247. Bp. 1956. aug. 30. 1 f. SzLné megjegyzése a borítékon.

248. [Bp. 1957. okt. ?] 1 f.

Vö. SzL 1973. Ms 4681/26–63.

 

Ms 2280/249.

[GAÁL ENDRÉNÉ]  levele SZABÓ LőRINCnek

H. n. [1954.] aug. 5. 1 f.

Vö. SzL 1973. Ms 4705/249. 

 

Ms 2280/250.

GÁBOR JÓZSEF levele SZABÓ LőRINCnek

Bp. máj. 7. 1 f. SzLné megjegyzése a borítékon.

 

Ms 2280/251–274.

GÁBORJÁNI [SZABÓ] KLÁRA leveleI SZABÓ LőRINCnek

 251. [Bp.] 1929. dec. 31. 1 f.

252–253. [Debrecen], 1934. júl. 16. 1 f.  A levél első része Szabó Lőrincnének szól. Mellette gyerekrajz a debreceni Nagytemplomról 1 db.

254. [Bp. 193? ] 1 f. db. A borítékon Szabó Lőrinc jegyzete.

255. [Bp. 193? ] 1 f. A levél hátlapján levél Szabó Lőrincnének.

256. Bp. 1952. márc. 3. 1 f.

257. Szilvásvárad, [1954.] júl. 20. 1 f.

258–259. [Bp.] 1954. aug. 2. 3 f. Mellette Szabó Lőrincné levele Szabó Lőrincnek. Bp. 1954. aug. 4. 1 f. SzLné megjegyzése a borítékon.

260. Bp. 1954. aug. 10. 2 f.

261–262. Bp. 1954. aug. 12. 1 f. Mellette az 1954. aug. 16–i ajánlott levél üres borítékja. SzLné megjegyzése a borítékon.

263. Bp. 1954. aug. 16. 2 f. [Bp.] 1955. jan. 4. 2 f. SzLné megjegyzése az expressz jelzésû  borítékon.

264.  Bp. 1954. aug. 31. 1 f. Bán György, Bessenyei Ferenc, Bulla Elma, Zsurzs Éva, Juhász Ferenc aláírásával.

265. Bp. 1954. szept. 3.  1 f..

266. Bp. 1954. szept. 9. 1 f..

267. Bp. 1955. jan. 4. 2 f. SzLné megjegyzése a borítékon.

268. Bp. 1955. márc. 17. 1 f. Távirat

269. Kisinóc, 1955. júl. 23. 1 f. Szabó Lőrinc keltezése a lev. lapon.

270. Bp. 1955. aug. 19. 2 f.

271. Bp. 1955. aug. 22. 1 f.

272. Miskolc, [1956.] okt. 31. Távirat. 1 f.

273. [Bp. 1956 nov.? ] 1 f.

274. [Bp. 1957.] aug. 6. 1 f.

 

 Ms 2280/275.

GÁL PÁL levele SZABÓ LőRINCnek

Balatonszárszó, 1954. szept. 13. 1 f.

 

Ms 2280/276–277.

GARA LÁSZLÓ levelei SZABÓ LőRINCnek

276. Párizs, 1957. máj. 26. 1 f.

277. Párizs, 1957. máj. 30. 1 f.

 

Ms 2280/278.

GÁTHY–GEISZLER ISTVÁN levele SZABÓ LőRINCnek

Kaposvár, 1956. szept. 21. 2 f. Szabó Lőrinc megjegyzése,  SzLné keltezése a borítékon.

 

Ms 2280/279–282.

[GELLÉRT OSZKÁR] levele SZABÓ LőRINCnek

279–282. Bp. 1955. jan. 19. 1 f. Mellette Gellért Oszkár emlékiratának Szabó Lőrincre vonatkozó része. 2 db. 10 f. Gépirat, gépiratos hitelesített másolat, valamint Szabó Lőrincné levélfogalmazványa [Gellért Oszkárné]nak. [Bp. 1955. jan. 29. után] 1 f.

 

Ms 2280/283.

GERLőTEI JENő levele SZABÓ LőRINCnek

Bp. 1955. júl. 30. 1 f.

Vö. SzL 1973. Ms 4705/65–67.

 

Ms 2280/284.

GOMBASZÖGI FRIDA levele SZABÓ LőRINCnek

Bp. 1951. nov. (?) 1 f.

Vö. SzL 1973. Ms 4681/143.

 

Ms 2280/285–297.

GRAF, FRANZ levelei SZABÓ LőRINCnek

285. Zürich (?) 1945 előtt (?) 1 f. Névjegy.

286. São Paolo, 1954. nov. 14. 2 f. Ném. ny. SzLné keltezése a borítékon.

287–288. São Paolo, 1955. febr. 6. 2 f. Ném. ny. Mellettte a másolat.  2 f. SzLné keltezése a borítékon.

289. São Paolo, 1955. febr. 12. 2 f. Ném. ny. A címzett ifj. G. Szabó Lőrinc. SzLné keltezése a borítékon.

290. Casas do Sul, 1956. márc. 10. 1 f. Ném. ny. 1 f. SzLné keltezése a borítékon.

291. São Paolo, 1956. ápr. 8. 2 f. Ném. ny. Mellette Graf, Fanz un. közös levele. Rio de Janeireo, 1955. dec. 31. 5 f. Ném. ny. Másolat. Melléklet: Umberto olasz exkirály fényképe John Knittel társaságában. 195?  1 db. SzLné keltezése a borítékon.

294–295. São Paolo, 1956.ápr. 21. 1 f. Ném. ny. Mellette egy feljegyzés fényképekől. 1956. máj. 1. 1 f. Ném. ny. SzLné keltezése a borítékon.

296. São Paolo, 1956. dec. 10. 1 f. Ném. ny. SzLné keltezése a borítékon.

297. Lisszabon, 1957. júl. 31. 1 f. Ném. ny. Anna Monica Pia Habsburg főhercegné soraival. Ném. ny. SzLné keltezése a képeslapon.

Vö. SzL 1973. Ms 4681/148–154.

 

Ms 2280/298.

GRAF, OLGA levele SZABÓ LőRINCnek

Bécs, 1956. szept. 27. 2 f. Ném. ny.

Vö. SzL 1973. Ms 4681/155. Ms 4705/72.

 

Ms 2280/299.

GY. MOSONYI MÁRTA levele SZABÓ LőRINCnek

Mariáské Lázne, 1955. aug. 4. 1 f.

 

Ms 2280/300.

GYERGYAI ALBERT levele SZABÓ LőRINCnek

Visegrád, 1957. júl. 2. 1 f.

Vö. SzL 1973. Ms 4681/300.

 

Ms 2280/301.

H. RANKAY PÁLMA levele SZABÓ LőRINCnek

Bp. 1956. febr. 9. 1 f. Szabó Lőrinc megjegyzésével.

 

Ms 2280/302.

HALASI ANDOR levele SZABÓ LőRINCnek

Bp. 1954. aug. 11. 1 f. Kardoss Tilda aláírásával. SzLné keltezése a borítékon.

 

Ms 2280/303.

HALÁPY JÁNOS levele SZABÓ LőRINCnek

Bp. 1956. ápr. 22. 1 f. SzLné keltezése a borítékon.

 

Ms 2280/304.

HATÁR GYőZő levele SZABÓ LőRINCnek

Bp. 1948. jún. 16. 1 f.

Vö. SzL 1973. Ms 4681/247–249.

 

Ms 2280/305–308.

HAYNAL IMRE leveleI SZABÓ LőRINCnek

305. Bp. 1957. máj. 2. 1 f.

306.Bp. 1956. jún. 7. 1 f.   

307. Bp. 1956. jún. 9. 1 f.

308. Mátraháza, 1956. júl. 2. 1 f.

Vö. SzL 1973. Ms 4681/251.

 

Ms 2280/309.

[HÁRS] ERNő levele SZABÓ LőRINCnek

Genève, 1955. márc. 19. 1 f.

 

Ms 2280/310.

HEGEDÜS GÉZA levele SZABÓ LőRINCnek

[Bp. 1956-ból ?] 1 f. Rajta Szabó Lőrinc megjegyzése.

 

Ms 2280/311–319.

HELLEBRANDT GUSZTÁVNÉ BODROSSY VERA levelei SZABÓ LőRINCnek

311. [Bp.] 1954. aug. 10. 1 f.

312. [Bp.] 1955. márc. 24. 1 f. Rajta Szabó Lőrinc jegyzete.

313. Bp. 1955. márc. 31. 1 f.

314. Bp. 1955. júl. 30. 1 f. SzabóLőrinc keltezése a borítékon.

315. Bp. 1955.aug. 13. 2 f. SzLné keltezése a borítékon.

316. Bp. 1955. ag. 26. 2 f. SzLné keltezése a borítékon.

317. Bp. 1955. nov. 4. 1 f. SzLné keltezése a borítékon.

318. [Bp.] 1955. dec. 18. 2 f. + 1 névjegy.

319. Bp. 1956. aug. 28. 1 f.

Vö. SzL 1973. Ms 4680/21–24.

 

Ms 2280/320.

HERHOF EDE levele SZABÓ LőRINCnek

Bp. 1955. dec. 23. 1 f. SzLné keltezése a borítékon.

 

Ms 2280/321.

HOFFMANN MARIANNE levele SZABÓ LőRINCnek

Bp. 1957. máj. 18. 1 f.

 

Ms 2280/322–324.

HORVÁT HENRIK levelei SZABÓ LőRINCnek

322. Bp. 1942. márc. 3 3 f. A postabélyegző dátuma 1943(!) márc. 3.

323. Bp. 1945. ápr. 18. 1 f. Mellette Horvát Henrik levele Szabó Lőrincnének. K.n. 1 f. SzLné keltezése a borítékon.

Vö. SzL 1973. Ms 4681/294–295. 

 

Ms 2280/325.

HORVÁTH GEDEONNÉ levele SZABÓ LőRINCnek

Bp. 1957. máj. 25. 2 f.

Vö. SzL 1973. Ms 4681/296–297.

 

Ms 2280/326.

HORVÁTH IRMA levele SZABÓ LőRINCnek

[Bp.] 1957. jan. 26. körül. 2 f. SzabóLőrinc keltezése a borítékon.

 

Ms 2280/37–328.

HORVÁTH MÁRIA levele SZABÓ LőRINCnek

Gyál, 1957. ?. 3. 1 f. Mellette Szabó Lőrinc: Piszkosságok c. versének újságkivágata. Pest Napló, [1933. szept. 13.] előtt. 1 db.

 

Ms 2280/329.

HORVÁTH ZOLTÁN levele SZABÓ LőRINCnek

Harta, 1957. júl. 11. 1 f. Ms 2280/326.

 

Ms 2280/330–331.

HOVÁNYI JÁNOS levele SZABÓ LőRINCnek

Bp. 1955. júl. 4. 1 f. Rajta Szabó Lőrinc jegyzete. Mellette Hoványi János versei. 1 db. 3 f. SzLné megjegyzése a borítékon.

 

Ms 2280/332.

[IGNÁCZ] RÓZSA levele SZABÓ LőRINCnek

Bp. 1957. ápr. 9. 1 f.

Vö. SzL 1973. Ms 4682/1–3.

 

Ms 2280/333.

ILLÉS ENDRE levele SZABÓ LőRINCnek

Bp. 1956. jún. 21. 1 f.

Vö. SzL 1973. Ms 4682/9–19.

 

Ms 2280/334–347.

ILLYÉS GYULA levelei SZABÓ LőRINCnek

334. [Bp. 1945 ? ] febr. 6. l f. Németh László soraival.

335. Tihany, 1954. júl. 23. l f.

336. Janské Lázné, 1954. aug. 10. l f. Illyés Gyuláné soraival, Illyés Mária aláírásával.

337–338. [Tihany], 1954. szept. 24. 1 f. Mellette a Magyar Rádió levele Illyés Gyulának. Bp. 1954. szept. 23. l f. A borítékon a levél dátuma Szabó Lőrincné írásával.

339. Bp. 1954. okt. 18. l f. A borítékon a levél dátuma Szabó Lőrincné írásával.

340. Galyatető 1955. jan.  [6. előtt] l f. Illyés Gyuláné és Illyés Mária aláírásával.

341. Galyatető, 1955. jan. 6. 2 f. A postabélyegző kelte Bp. 1955. jan. 7. A borítékon a levél dátuma Szabó Lőrincné írásával.

342. Galyatető, 1955. [jan. 6. után] l f. Illyés Gyuláné aláírásával.

343. Bp. 1955. aug. 3. 2 f. A borítékon Szabő Lőrinc írásával a dátum hónapja és napja.

344. Moszkva, 1955. nov. 18. l f.

345. Tihany, 1956. aug. 16. 2 f. A borítékon a levél dátuma Szabó Lőrincné írásával.

346. Párizs, 1956. júl. 6. 2 f.

347. H. é.n. l db. levéltöredék. Rajta  Illyés Gyuláné soraianak töredéke. A postabélyegző kelte Bp. 1957. márc. 4.

Vö. SzL 1973. Ms 4682/22–26.

 

Ms 2280/348.

JANKOVICH FERENC levele SZABÓ LőRINCnek

Bp. 1956. jún. 21. 1 f.

Vö. SzL 1973. Ms 4682/38.

 

Ms 2280/349.

JUSTUS PÁL levele SZABÓ LőRINCnek

Bp. 1956. jan. 5. 1 f.

 

Ms 2281/1–4.

KALMÁR LÁSZLÓ levele SZABÓ LőRINCnek

1. Buda, (!) 1956. szept. 3. 1. A borítékon Szabó Lőrinc jegyzete. SzLné keltezése a borítékon.

2–4. Buda, (!) 1956. opkt. 2. 1 f. Mellette Kalmár László és Jász Berém Lajos versei. 2 db. 4 f. A borítékon Szabó Lőrinc jegyzete. 

 

Ms 2281/5.

KÁLMANCZHELYI MÁRIA levele SZABÓ LőRINCnek

Sáránd, 1946. okt. 9. 3 f. A borítékon  Szabó Lőrinc jegyzete.

 

Ms 2281/6.

KÁLNOKY ERNőNÉ TÓTH-KURUCZ MÁRIA levele SZABÓ LőRINCnek

Cleveland, 1957. ápr. 5. 1 f. Rajta Tóth-Kurucz Mária mûfordításai. A borítékon Szabó Lőrinc keltezése.

 

Ms 2281/7–9.

KANYÓ BÉLA leveleI SZABÓ LőRINCnek

7–8. Szeged, 1956. okt. 5. 1 f. Mellette Kanyó Béla levele Kaiser, Mariusnak. Szeged, 1956. szept. 21. 1 f. Ném. ny. Másolat. Rajta Szabó Lőrinc jegyzete.

9. [Bukarest, 1956. szept. 21. után], 1 f. Majthényi Erik, Balla Károly és mások aláírásával.

 

Ms 2281/10.

KARDOS LÁSZLÓ levele SZABÓ LőRINCnek

Bp. 1957. máj. 6. 1 f.

Vö. SzL 1973. Ms 4682/96–116.

 

Ms 2281/11 –14.

KARDOS PÁL levelei SZABÓ LőRINCnek

11. Debrecen, 1954. szept. 8. 1 f.

12. Debrecen, 1955. okt. 29. 1 f.

13. Debrecen, 1957. ápr. 16. 1 f. A borítékon és hátlapján Szabó Lőrinc jegyzete. SzLné keltezése a borítékon.

14. Debrecen, 1957. máj. 1. 1 f.

Vö. SzL 1973. Ms 4682/118–178.

 

Ms 2281/15.

KARDOS TIBOR levele SZABÓ LőRINCnek

Bp. é.n. okt. 8. 1 f.

Vö. SzL 1973. Ms 4682/179–181.

 

Ms 2281/16.

KELEMEN FERENC levele SZABÓ LőRINCnek

Bp. 1954. dec. 18. 1 f. sZl JEGYZETE A BORÍTÉKON.

 

Ms 2281/17.

KELEMEN MÁRIA [GUHA THAKURTA, MARI] levele SZABÓ LőRINCnek

Delhi, 1955. márc. 18. 2 f.

 

Ms 2281/18–32.

KELEMENNÉ TAKÁTS ILONA leveleI SZABÓ LőRINCnek

18. Fonyódfürdő, 1954. dec. 23. 1 f.

19. Fonyódfürdő, 1955. ápr. 5. 1 f.

20–22. Fonyódfürdő, 1955. jún. 24. 2 f. Mellette Kelemenné Takáts Ilona versei. 2 db. 2 f.

23. Fonyódfürdő, 1955. júl. 14. l f.

24. Fonyódfürdő, 1955. aug. 8. 1 f.

25. Fonyódfürdő, 1955. aug. 18. 1 f.

26. Fonyódfürdő, 1955. okt. 17. 2 f.

27. Fonyódfürdő, 1955. dec. 23. 1 f.

28. Fonyódfürdő, 1956. máj. 19. 3 f.

29. Esztergom, 1956. júl. 16. 1 f.

30. Visegrád, 1956. júl. 20. 2 f. Mellette Kelemenné Takács Ilona: Ima c. írása. 1 db. 2 f. Gépiratos másolat.

32. Balatonboglár, 1957. máj. 1. 1 f.

A borítékokon SZLNé keltezése. 

Vö. SzL 1973. Ms 4682/202–208.

 

Ms 2281/33–35.

KELLER FERENCNÉ leveleI SZABÓ LőRINCnek

33–34. Debrecen, 1955. febr. 16. 1 f. Mellette Kellerné Kopácsy Margit: Fiókok. Elbeszélés. 1 db. 2 f. A borítékon Gáborjáni Klára megjegyzése.

35. Debrecen, 1955. okt. 15. 1 f. A borítékon Szabó Lőrinc megjegyzése, SzLné keltezése.

 

Ms 2281/36–38.

KERESZTES FLÓRA leveleI SZABÓ LőRINCnek

36. Bp. 1956. szept.. 8. 1 f. A boritékon Szabó Lőrinc megjegyzése és menetrendi jegyzetei.

37. Bp. 1956. okt. 8. 1 f.

38. Bp. 1956. dec. 18. 1 f.

Vö. SzL 1973. Ms 4682/227–228.

 

Ms 2281/39–40.

KERESZTURY DEZSő levele SZABÓ LőRINCnek

39. Bp. 1939. márc. 2. 1 f.

40. Balatonfüred, márc. 19. 1 f. Lipták Gábor és LiptákGáborné aláírásával.

Vö. SzL 1973. Ms 4682/229–244.

 

Ms 2281/41–42.

KERTÉSZ [DÁNIEL]NÉ levele SZABÓ LőRINCnek

[Bp. 195?] 1 f. mellette Kertészné írása Szabó Lőrinc költészetéről. 1 db. 2 f.  éz

Vö. SzL 1973. 4682/246–249.

 

Ms 2281/43–45.

[KIBÉDY] ALBERT levelei SZABÓ LőRINCnek

43. [Bp.] 1956. nov. 1. 1 f. A borítékon Szabó Lőrinc jgyzetei.

44. Roma, 1957. febr. 17. 1 f.

45. Capri, 1957. márc. 20. 1 f.

 

Ms 2281/46–47.

KILÉNYI IRMA levele SZABÓ LőRINCnek

46. Szeged, 1938. nov. 7. 2 f.

47. Szeged, 1938. nov. 11. 2 f.

Vö. SzL 1973. Ms 4682/259–267.

 

Ms 2281/48.

KINCSES SÁNDOR levele SZABÓ LőRINCnek

Hódmezővásárhely, 1954. dec. 6. 1 f. A borítékon Szabó Lőrinc jegyzete.

 

Ms 2281/49.

KIRÁLY GYÖRGY levele SZABÓ LőRINCnek

[Bp.] 1921. nov. 11. 1 f.

 

Ms 2281/50–51.

K[OCZOGH] ÁKOS levelei SZABÓ LőRINCnek

50. Debrecen, 1956. febr. 14. 2 f.

51. Debrecen, 1956. dec. 16. 1 f.

Vö. SzL 1973. Ms 4683/5–6.

 

Ms 2281/52–53.

KOLTAY–KASTNER JENő levele SZABÓ LőRINCnek

52. Szeged, 1955. okt. 13. 1 f. SzLné keltezése a borítékon.

53. Szeged, 1955. okt. 22. 1 f. SzLné keltezése a borítékon.

 

Ms 2281/54.

KNER IMRE levele SZABÓ LőRINCnek

Gyoma, 1938. nov. 5. 1 f.

Vö. SzL 1973. Ms 4682/300–413.

 

Ms 2281/55–70.

KODOLÁNYI JÁNOS levelei SZABÓ LőRINCnek

55. Padasjoki, 1937. febr. 19.

56. Balatonakarattya, 1948. jún. 10. 1 f.

57. Balatonakarattya, 1948. jún. 16. 1 f.

58. Balatonakarattya, 1950. febr. 11. 1 f.

59. Balatonakarattya, 1951. dec. 12. 1 f.

60. Balatonakarattya, 1952. jan. 21. 1 f.

61. Balatonakarattya, 1952. febr. 2. 1 f.

62. Balatonakarattya, 1954. dec. 22. 1 f.

63. Balatonakarattya, 1955. febr. 5. 1 f.

64. Balatonakarattya, 1955. márc. 31. 1 f.

65. Balatonakarattya, 1955. aug. 6. 1 f. Szabó Lőrinc keltezése a borítékon.

66. Balatonakarattya, 1955. aug. 27. 1 f. SzLné keltezése a borítékon.

67. Balatonakarattya, 1955. okt. 27. 1 f.Szabó Lőrinc gyorsírásos megjegyzése, SzLné keltezése a borítékon.

68. Balatonakarattya, 1955. szept. 22. 1 f. Szabó Lőrinc megjegyzése, SzLné keltezése a borítékon.

69. Balatonakarattya, 1955. dec. 20. 1 f. SzLné keltezése a borítékon.

70. Balatonakarattya, 1956. jún. 9. 1 f. 

Vö. SzL 1973. Ms 4683/ 8–65; Ms 4690/184–192; Ms 4703/203–205.

 

Ms 2281/71.

KORONDI OSZVALDNÉ levele SZABÓ LőRINCnek

Bp. 1948. jún. 21. 1 f.

 

Ms 2281/72.

KOSZTOLÁNYI DEZSő levele SZABÓ LőRINCnek

[Bp. 1936. nov. ?] 1 f.

 

Ms 2281/73–77.

KOVÁCS JÓZSEF levelei SZABÓ LőRINCnek

73. Balatonboglár, 1954. szept. 5. 1 f. SzLné keltezése a borítékon.

74. Balatonboglár, 1954. dec. 26. 1 f. SzL megjegyzése, SzLné keltezése a borítékon.

75. Balatonboglár, 1955. aug. 31. 1 f.

76. Balatonboglár, 1956. jún. 14. 1 f.

77. Balatonboglár, 1956. aug. 1. 1 f.

Vö. SzL 1973. Ms 4683/136–151.; Ms 4705/104.

 

Ms 2281/78.

KOVÁCS FERENCNÉ levele SZABÓ LőRINCnek

Miskolc, 1956. dec. 6. 1 f.  SzL megjegyzése, SzLné keltezése a borítékon.

 

Ms 2281/79–80.

KOVÁCS MIKLÓS levelei SZABÓ LőRINCnek

79. Balatonboglár, 1954. szept. 2. 1 f.

80. Balatonboglár, 1954. dec. 21. 1 f. SzLné keltezése a borítékon.

 

Ms 2281/81.

KőHALMI BÉLA levele SZABÓ LőRINCnek

[Bp. 192?] „ ma d. e. hivatalodban …” 1 f.

Vö. SzL 1873 Ms 4683/176–177.

 

Ms 2281/82–84.

KÖRTVÉLYESSY LÁSZLÓNÉ leveleI SZABÓ LőRINCnek

82. Debrecen, 1955. okt. 3. (8?) előtt.  1 f.

83. Debrecen, 1955. okt. 3. 1 f. SzLné keltezése a borítékon.

84. Debrecen, 1955. dec. 27. 1 f.

 

Ms 2281/85–87.

KRISTÓ NAGY ISTVÁN leveleI SZABÓ LőRINCnek

85. Bp. 1956. jan. 1. 1 f.

86. Bp. 1956. ápr. 2. 1 f.

87. Bp. 1956. dec. 24.

Vö. SzL 1973. Ms 4683/ 185–187.

 

Ms 2281/88.

KRÚDY ZSUZSA levele SZABÓ LőRINCnek

Bp. 1954. szept. 29. 1 f. Szabó Lőrinc megjegyzése, SzLné keltezése a borítékon.

Vö. SzL 1973. Ms 4683/188.

 

Ms 2281/89.

KURTÁN SÁNDOR levele SZABÓ LőRINCnek

Bp. 1957. júl. 9. 1 f.

 

Ms 2281/90–91.

KURUCZ JÁNOS levele SZABÓ LőRINCnek

Udvari, 1957. ápr. 12. 1 f. Mellette a Magyar Rádió levele Szabó Lőrincnek. Bp. 1957. ápr. 12. 1 f. Szabó Lórinc feljegyzései a borítékon.

 

Ms 2281/92–94.

LÁSZLÓ GYULA levelei SZABÓ LőRINCnek

92–93. Bp. 1956. jún. 11. 1 f. Mellette László Gyula kiállításmegnyítója Medgyessy Ferenc kiállításán. Mûcsarnok, 1956. máj. 12. 1 db. 4 f. Gépirat autogr. ajánlással.  

94.

Bp. 1956. júl. 11. 1 f.

 

Ms 2281/95.

LÁZÁR JÚLIA levele SZABÓ LőRINCnek

[Bp.193? jan. 1.]  9 f.  

Vö. SzL 1973. Ms 4683/259–288.  

 

Ms 2281/96–119.

LIPTÁK GÁBOR leveleI SZABÓ LőRINCnek

96. Balatonfüred, 1954. okt. 22. 1 f.

97. Balatonfüred, 1954. okt. 23. 2 f. Szabó Lőrinc megjegyzése a borítékon.

98. Balatonfüred, 1954. dec. 20. 1 f.

99. Balatonfüred, 1955. márc. 12. 1 f

100. Balatonfüred, 1955. márc. 23. 1 f. Keresztury Dezső soraival.

101. Balatonfüred, 1955. ápr. 3. 1 f. Keresztury Dezső soraival, Bernáth Aurél aláírásával.

102. Balatonfüred, 1955. jún. 22. 2 f.

103. Balatonfüred, 1955. aug. 7. 1. f. Réz Vera soraival, többek aláírásával. Szabó Lőrinc keltezése a borítékon.

104. Balatonfüred, 1955. okt. 11. 1 f. Többek aláírásával.

105. Balatonfüred, 1955. nov. 14. 1 f.

106. Sopron, 1955. dec. 1. 1 f. Lipták Gáborné soraival. 1 f.

107. Balatonfüred, 1955. dec. 23. ’ f. Többek alírásával.

108. Balatonfüred, 1955. dec. 27. 1 f. Szabó Lőrinc feljegyzései a borítékon.

109. Balatonfüred, 1956. jan. 23. 1 f.

110. Balatonfüred, 1956. márc. 1. 1 f.

111. Balatonfüred, 1956. ápr. 9. 1 f.

112. Balatonfüred, 1956. máj. 3. 1 f. Szabó Lőrinc gyorsírásos jegyzete a borítékon.

113. Balatonfüred, 1956. jún. 13. 1 f.

114. Balatonfüred, 1956. aug. 3. 2 f.

115. Balatonfüred, 1956. szept. 18. 1 f.

116. Balatonfüred, 1956. okt. 4. 1 f. 117. Balatonfüred, 1956. dec. 28. 1 f.

118. Balatonfüred, 1957. febr. 7. 2 f. Szabó Lőrinc megjegyzése a borítékon.

119. Héviz, 1957. febr. 20. 1 f.

A borítékokon SzLné keltezései.

Vö. SzL 1973. Ms 4683/321–378.; Ms 4703/219–226.; Ms 4705/118.

 

Ms 2281/120.

LőRINCZ ERNő dr. levele SZABÓ LőRINCnek

Marosvásárhely, 1956. máj. 6. 1 f. SzLné keltezése a levelezőlapon.

Vö. SzL 1973. Ms 4684/4.

 

Ms 2281/121.

LUKAC, EMIL BOLESLAV névjegye SZABÓ LőRINC számára

K. n. 1 db.

 

Ms 2281/122.

MAGYAR ÍRÓK BOLTJA levele SZABÓ LőRINCnek

Bp. 1955. V 26. 1 f. Szabó Lőrinc jegyzetei a borítékon.

 

Ms 2281/123.

A MAGYAR NÉPHADSEREG SZÍNHÁZA levele SZABÓ LőRINCnek

Bp. 1957. ápr. 27. 1 f.

 

Ms 2281/124–125.

MAJOR TAMÁS levelei SZABÓ LőRINCnek

124. Bp. 1954. dec. 31. 1 f. SzLné keltezése a borítékon.

125. Bp. 1957. ápr. 27. 1 f.

 Vö. SzL 1973. Ms 4684/133.   

 

Ms 2281/126–130.

MARCONNAY TIBOR levele SZABÓ LőRINCnek

126–127. Bp. 1952. márc. 18. 1 f. SzLné keltezése a borítékon. Mellette Marconnay Tibor: az élet szonetjei (!) c. verse. 1 db. 1 f.

128. Bp. 1955. febr. 10. 1 f. Imes Béla levelén.

129. Bp. 1955. febr. 12. 1 f. Gáborjáni Klára megjegyzése a borítékon.

130. Bp. 1955. dec. 21. 1 f. Marconnnay Tibor: Az összefogó c. versének kéziratára írt ajánlással.

Vö. SzL 1973. Ms 4684/143–204.

 

Ms 2281/131.

MÁTRAI JÓZSEF levele SZABÓ LőRINCnek

Bp. 1956. jún. 6. 1 f.

 

Ms 2281/132

MEDGYASZAY VILMA levele SZABÓ LőRINCnek

Bp. 1943. ápr. 12. 1 f.

 

Ms 2281/133.

MÉSZÖLY DEZSő levele SZABÓ LőRINCnek

[Bp.] 1957. máj. ? 1 f.

Vö. SzL 1973. Ms 4684/249.

 

Ms 2281/134.

MIHÁLY ZSÓKA levele SZABÓ LőRINCnek

Törökbálint, 1957. jún. 9. 2 f. Szabó Lőrinc jegyzete a borítékon.

 

Ms 2281/135.

[MIKES MARGIT] levele SZABÓ LőRINCnek

H. é. n. „Kérem, legyen szíves..” 1 f.

 

Ms 2281/136–142.

MOLDVAI KLÁRA levelei SZABÓ LőRINCnek

136. Pécs, 1952. aug. 1? 1 f.

137. Ábrahámhegy, 1953. szept. 6. 1 f.

138. Bp. 1955. márc. 14. 2 f. SzLné keltezése a borítékon.

139. K. n. „Aggódó szeretettel…” 1 f.

140. K. n. „Mellékeltem küldöm …” 1 f. Szabó Lőrinc megjegyzése a levélen.

141. K. n. „ … E végtelemből …” 1 f.

142a–b. Én. n. dec. ? 2 db. 2 f.

Vö. SzL 1973. Ms 4684/261–266.

 

Ms 2281/143–147.

MÓRICZ EMIL levelei SZABÓ LőRINCnek

143. Győr, 1954. júl. 17. 1 f.

144. Győr, 1954. nov. 19.  1 f.

145. Győr, 1955. okt. 8. 1 f. Szabó Lőrinc megjegyzése, SzLné téves keltezése a borítékon.

146–147. Győr, 1956. dec. 31. 1 f. Mellette karikatúra Liszt Ferenc és Friedrich List életpályájáról. Tyroler metszete. Fotomásolat.

Vö. SZL 1973. Ms 4684/295–296.

 

Ms 2281/148–149.

MÓRICZ ZSIGMOND levelei SZABÓ LőRINCnek

148. Hévíz, 1934. szept. 10. 1 f.

149. Bp. 1940. dec. 16. 1 f.

Vö. SZL 1973. Ms 4684/301.

 

Ms 2281/150.

MURAKÖZY ÁRPÁD levele SZABÓ LőRINCnek

Bp. 1956. jún. 25. 2 f.

 

Ms 2281/151–152.

MÛVELT NÉP Szerksztősége levele SZABÓ LőRINCnek

Bp. 1954. nov. 3. 1. Mellette Bálint Erzsébet írása az Örök Barátainkról. 1 db. 1 f. SZLné keltezése és megjegyzése a borítékon.

 

Ms 2281/153–154.

NEHÉZ-POSONY JÓZSEF DR. levele SZABÓ LőRINCnek

Bp. 1956. jan. 18. 1 f. Mellette Szabó Lőrinc: Érzelmes románc. C. verse. Gépirat. 1 db. 1 f.

 

Ms 2281/155.

NÉMETH ÁKOS levele SZABÓ LőRINCnek

Bp. 1956. máj. 31. 1 f.

 

Ms 2281/156–168.

NÉMETH ANTAL levelei SZABÓ LőRINCnek

156. Bp. 1954. szept. 19. 2 f. SzLné keltezése a borítékon.

157. Debrecen, 1955. ápr. 16. 1 f.

158. Nagymaros, 1955. júl. 4. 1 f.

159–161. Budapest, 1955. nov. 14. 1 f. Mellette Kosztolányi Dezső: A lovag meg a kegyese bábszinházi, valamint Német Antal előadására meghívók. 2 db. 2 f.

162. Bp. 1955. dec. 19. 1 f. SzLné keltezése a meghívón.

163–164. Bp. 1956. jún. 1. 1 f. Mellette Német Antal előadására meghívó. 1 db. 1 f.

165. Kaposvár, 1956. szept. 3. 1 f.

166. Kaposvár, 1956. szept. 27. 1 f.

167. Kaposvár, 1956. dec. 16. 1 f.

168.  H. é. n. dec. 2? 1 f.

Vö. SzL 1973. Ms 4685/26–44. Ms 4691/160–170.   

 

Ms 2281/169–170.

NÉMETH LÁSZLÓ levelei SZABÓ LőRINCnek

169. Mezőszilas, 1956. aug. 14. 2 f. SzLné keltezése a borítékon.

170. Bp. 1956. jún. 23. 2 f.

Vö. SzL 1973. Ms 4685/47–66.

 

Ms 2281/171–174.

NYÍRő FERENC levelei SZABÓ LőRINCnek

171. Telki, 1954. nov. 18. 1 f. SzLné keltezése a borítákon.

172. Telki, 1954, nov. 29. SzLné keltezése a borítékon.

173. Telki, 1957. jún. 13. 1 f.

174. Balatonszemes, 1957. júl. 10. (?) 1 f.

 

Ms 2281/175–176.

OLTVÁNYI IMRE levelei SZABÓ LőRINCnek

175. [Bp.] 1926. dec. 18. 1 f.

176. Baja, 1956. júl. 28. 1 f.

Vö. SzL 1973. Ms 4685/87–103.; Ms 4691/171.

 

Ms 2281/177.

ÖRKÉNY ISTVÁN levele SZABÓ LőRINCnek

Bp. 1957. máj. 3. 1 f.

 

Ms 2281/178.

ÖRLEY ISTVÁN levele SZABÓ LőRINCnek

[Bp. 194?] 1 f. Névjegyen.

Vö. SzL 1973. Ms 4685/127.

 

Ms 2281/179–183.

PANYICZKY GYULA levelei SZABÓ LőRINCnek

179. Nyékládháza, 1954. júl. 7. l db. 2 f. Szaó Lőrinc megjegyzése, SzLné keltezése és megjegyzése a borítékon.

180–183. Nyékládháza, 1954. szept. 23. 1 f. Mellettte Panyiczky Gyula jegyzetei. 3 db. 3 f. SzLné keltezése a borítékon.

Vö. SzL 1973. Ms 4705/153–155.

 

Ms 2281/184.

PARNASSZUS KIADÓ levele SZABÓ LőRINCnek

Bp. 1948. márc. 1. 1 f.

 

Ms 2281/185–187.

PÁROS GYÖRGY dr. levelei SZABÓ LőRINCnek

185. Bp. 1955. júl. 15. 1 f. SzLné keltezése a borítékon.

186. Bp. 1955. júl. 18. 1 f. SzLné keltezése a borítékon.

187. Bp. 1956. jún. 19. 1 f. SzLné keltezése a borítékon.

 

Ms 2281/188.

PERR VIKTOR levele SZABÓ LőRINCnek

Grábóc, 1957. jún. 20. 1 f. Dénes G.? aláírásával.

Vö. SzL 1973. Ms 4685/194–195.

 

Ms 2281/189.

PERSELLI, LUCIANO levele SZABÓ LőRINCnek

Bp. 1957. máj. 11. 1 f. Olasz ny.

 

Ms 2281/190.

PÜSKI SÁNDOR levele SZABÓ LőRINCnek

Bp. 1956. aug. 31. 1 f. Gépiratos másolat, eredeti megszólítással. SzLné keltezése a borítékon.

Vö. SzL 1973. Ms 4685/219–221.

 

Ms 2281/191–192.

RADNÓTI MIKLÓS levele SZABÓ LőRINCnek

Bp. 1937. szept. 2. 1 f. Mellette Radnóti Miklós Szerelmes vers az Istenhegyen c. verse. Gépirat, 1 db. 1 f.

 

Ms 2281/193.

RADÓ GYÖRGY levele SZABÓ LőRINCnek

Bp. 194? Dec. 20. 1 f.

Vö. SzL 1973. Ms 4685/244–245.

 

Ms 2281/194.

RÁTH ANDRÁS levele SZABÓ LőRINCnek

Székesfehérvár, 1954. dec. 2. 1 f. SzLné keltezése a borítékon.

Vö. SzL 1973. Ms 4685/251–254.

 

Ms 2281/195–196.

RÁTH VERA levelei SZABÓ LőRINCnek

195. Székesfehérvár, 1954. okt. 30. 1 f. SzLné keltezése a borítékon.

196. Székesfehérvár, 1954. dec. 15. 1 f.

 

Ms 2281/197.

RAVASZ LÁSZLÓ levele SZABÓ LőRINCnek

Leányfalu, 1956. júl. 30. 1 f. SzLné keltezése a borítékon.

Vö. SzL 1973. Ms 4685/255–259.

 

Ms 2281/198.

[RÉVÉSZ] ÁGNES levele SZABÓ LőRINCnek

Debrecen, 1925. ápr. 10. 2 f.

 

Ms 2281/199–200.

ROHOSKA RAB GUSZTÁV levelei SZABÓ LőRINCnek

199. Karcag, 1955. júl. 22. 1 f. Szabó Lőrinc keltezése a borítékon.

200. Bp. 1955. okt. 13. 1 f. Szabó Lőrinc megjegyzésével.

 

Ms 2281/201–202.

[ROHN BÉLÁNÉ] levele SZABÓ LőRINCnek

201. Jósvafő, 1953. júl. 13. 1 f.

202. H. n. 1955. jún. 10. 1 f.

Vö. SzL 1973. Ms 4685/5.   

 

Ms 2281/203.

ROUSSELOT, JEAN levele SZABÓ LőRINCnek

Párizs, 1957. máj. 30. 1 f. Fr. ny. Szabó Lőrinc keltezése a borítékon.

 

Ms 2281/204. 

RUDAS KLÁRA, [FREY ANDRÁSNÉ] levele SZABÓ LőRINCnek

Summyside !!! 1957, jún. 22. 1 f.

 

Ms 2281/205.

RUGGYANTAGYÁR ÜZEMI BIZOTTSÁG levele SZABÓ LőRINCnek

Bp. 1957. jún. 13. 1 f.

 

Ms 2281/206.

S. SZABÓ FERENC levele SZABÓ LőRINCnek

Bp. [1955.] 1 f.

 

Ms 2281/207.

SÁNDOR JUDIT levele SZABÓ LőRINCnek

[Bp. 1955.?] 1 f. Hárs Ernő névjegyén.

 

Ms 2281/208–214.

SCHELKEN PÁLMA levelei SZABÓ LőRINCnek

208. Bp. 1957. márc. 1. 1 f. Szabó Lőrinc megjegyzése a borítékon.

209. Bp. 1957. márc. 8. 1 f. SzLné keltezése és megjegyzése a borítékon.

210. Bp. 1957. ápr. 29. 1 f. 2

211–212. Bp. 1957. máj. 13. l f. Mellette a Gyorsírók Lapja 1957. március havi száma. 1 db.   

213–214.  Bp. 1957. júl. 1. 1 f. mellette Kis Károly levele Schelken Pálmának. Bp. 1957. jún. 27. 1 f. SzLné téves keltezése a borítékon.

 

Ms 2281/215.

SCHILLER MARIANNE levele SZABÓ LőRINCnek

[Bp.] 1954. dec. 2. Szabó Lőrinc keltezése a levélen, SzLné megjegyzése és keltezése a borítékon.

 

Ms 2281/216–223.

SCHILLER PÁLNÉ levelei SZABÓ LőRINCnek

216. Eger, 1956. febr. 17. 1 f.

217. Eger, 1956. ápr. 16. 1 f.

218. Eger, 1956. ápr. 23. 1 f.

219. Eger, 1956. aug. 3. 1 f. Postabélyegző kelte: 1956. szept. 3.

220. Eger, 1956. aug. 10. 1 f.

221. Eger, 1956. okt. 18. 1 f.

222. Eger, 1956. dec. 26. 1 f.

223. Eger, 1957. ápr. 27. 1 f.

 

Ms 2281/224.

SCHÖNBORN KATALIN levele SZABÓ LőRINCnek

Bp. 1954. okt. 23. 3 f. Szabó Lőrinc és SZLné keltezése a borítékon.

 

Ms 2281/225.

SEBESTYÉN ÁDÁM  levele SZABÓ LőRINCnek

Brüsszel, 1956. júl. 2. 1 f.

 

Ms 2281/226.

SEBESTYÉN GYÖRGY levele SZABÓ LőRINCnek

Karlovy Vary, 195? Aug. 27. 1 f.

 

Ms 2281/227.

SIMONFFY MARGOT (ROSNYAY GYÖRGYNÉ) levele SZABÓ LőRINCnek

Bp. 1954. szept. 30. 1 f.  SzLné keltezése a borítékon.

Vö. SzL 1973. Ms 4686/18–28.

 

Ms 2281/228.

SIMONYI IMRE levele SZABÓ LőRINCnek

Gyula, 195? 1 f.

 

Ms 2281/229.

SOLYMOS IDA levele SZABÓ LőRINCnek

Bp. 1957. jan. 3. 1 f.

 

Ms 2281/230.

SOMLÓ IRÉNE levele SZABÓ LőRINCnek

Marosvásárhely, 1956. máj. 3. 1 f. SzLné keltezése a borítékon.

 

Ms 2281/231.

SOÓS JÓZSEF levelei SZABÓ LőRINCnek

Bp. 1957. máj. 17. 1 f.

 

Ms 2281/232.

SZ. LÁSZLÓ levele SZABÓ LőRINCnek

H. é. n. „Sajnos tegnap …” 1 f.

 

Ms 2281/233–237.

SZABÓ ÉVA levelei SZABÓ LőRINCnek

233. Miskolc, 1954. nov. 12. 2 f. SzLné keltezése a borítékon.

234. Miskolc, 1955. ápr. 26. 1 f. Szabó Lőrinc megjegyzése a levélen. SzLné keltezése a borítékon.

235. Miskolc, 1955. dec. 28. 1 f. SzLné keltezése a borítékon.

236. Diósgyőr, 1956. febr. 20. 1 f.

237. Miskolc, 1956. márc. 16. 2 f.

 

Ms 2281/238–244. 

SZABÓ GIZELLA levelei SZABÓ LőRINCnek

238. Miskolc, 1954. dec, 24, 1 f.

239. Miskolc, 1955. dec. 24. 1 f.

240. Miskolc, 1956. jún. 1. 1 f.

241. Miskolc, 1956. jún. 11. 1 f. Távirat.

242. Miskolc, 1956. júl. 2. 1 f. Szabó Lőrinc megjegyzése a borítékon.

243. Miskolc, 1956. szept. 18. 1 f. Szabó Lőrinc megjegyzése a borítékon.

244. Miskolc, 1956. okt. 17. 1 f. SzLné keltezése a borítékon.

 

Ms 2281/245.

SZABÓ JÁNOSNÉ levele SZABÓ LőRINCnek

Újfehértó, 1956. jún. 6. 2 f.

 

Ms 2281/246–272.

SZABÓ LőRINCNÉ levelei SZABÓ LőRINCnek

246. [Bp.] 1928. aug. 14. 2 f.

247. [Bp.] 1928. aug. 20. 8 f.

248. [Bp.] 1928. szept. 11, 2 f.

249. [Bp.] 1928. szept. 12.  „… ne haragudjon …” 1 f.

250. [Bp.] 1928. szept. 12.  „… a két elrontott …” 5 f.

251. [Bp.] 1928. okt. 6. 2 f.

252. [Bp.] 1928. okt. 6–12. 1 f.

253. [Bp.] 1932. ? „Azt hiszem …” 5 f.

254. [Bp.] 1932. ? „Látja Lőrinc … 7 f.

255. Bp. 1935. márc. 11. 1 f.

256. [Bp.] 1935. jún. 1. 1 f.

257. Bp. 1935. szept. 24. 1 f.

258. Bp. 1935. okt. 13. 1 f. Szabó Lőrinc megjegyzése a levélen.

259. Bp. 1935. okt. 14. 1 f.

260. [Bp.]  1935. okt. 31. 2 f. Csonka.

261. Bp. 1935. nov. 8. 1 f.

262. [Bp.]  1935.? „Amig lesz …” 1 f

263. Bp. 1936. jún. 5. 1 f.

264–265. 1936. ? „ne sajnáljon …” 1 f. Mellette Szabó Lőrincné feljegyzése. „ezeket vegye …” 1 f.

266. [Bp.] 1937. dec. 31. 1 f.

267. [Bp.] 1943. jan. 18. 1 f.

268. [Bp. 194?] „ nehogy bemenjen …” 1 f.

269. Bp. 1951. jan. 28. 1 f.

270. Bp. 1951. aug. 14. 1 f.

271. [Bp. 1951. ?] 1 f. Másolat.

272. [Bp.] 1957. jún. 20. 2 f.

 

Ms 2281/273.

SZABÓ PÁL levele SZABÓ LőRINCnek

Bp. 1956. júl. 27. 1 f.

Vö. SzL 1973. Ms 4686/222–226.

 

Ms 2281/274–284.

SZABÓ ZOLTÁN levelei SZABÓ LőRINCnek

274. Miskolc, 1950. szept. 2. 2 f.

275. Miskolc, 1954. nov. 17. 1 f. SzLné keltezése a borítékon.

276. Miskolc, 1954. nov. 27. 2 f. SzLné keltezése a borítékon.

277. Miskolc, 1954. nov. 11. 2 f. SzLné keltezése a borítékon.

278. Miskolc, 1954. dec. 2. 1 f.

279. Mátraháza, 1954. dec. 18. 1 f. SzLné megjegyzése a levélen.

280. Mátraháza, 1954. dec. 21. 1 f.

281. Mátraháza, 1954. dec. 27. 1 f.

282. Miskolc, 1955. jan. 10. 1 f.

283. Miskolc, 1955. okt. 4.  1 f.

284. Miskolc, 1956. máj. 26. 1 f.

Vö. SzL 1973. Ms 4686/227.

 

Ms 2281/285–286.

SZABÓ ZOLTÁN, ifj. levelei SZABÓ LőRINCnek

285. Bp. 1954. dec. 2. 1 f. SzLné keltezése a borítékon.

286. Miskolc, 1956. jan. 7. 2 f. SzLné keltezése a borítékon.

 

Ms 2281/287–288.

SZALKAI MIKLÓS levelei SZABÓ LőRINCnek

287. Cegléd, 1956. jan. 4. 1 f.

288. Cegléd, 1956. szept. 10. 1 f. Szabó Lőrinc megjegyzése a borítékon.

 

Ms 2281/289.

SZÁNTÓ DÉNES, dr.  levele SZABÓ LőRINCnek

Bp. 1956. jún. 15. 1 f. SzLné keltezése a borítékon.

 

Ms 2281/290–291. 

SZÉCSI FERENC levelei SZABÓ LőRINCnek

290. Bp. 1956. jún. 2. 1 f. SzLné keltezése a borítékon.

291. Bp. 1956. júl. 31. 1 f. SzLné keltezése a borítékon.

 

Ms 2281/292–293.

SZEGő ÉVA levele SZABÓ LőRINCnek

Bács-Kula, 1943. máj. 8. 1 f. Mellette az Új idők levele Szabó Lőrincnek. Bp. 1943. máj. 15. 1 f.

 

Ms 2281/294–297.

SZEGI PÁL levelei SZABÓ LőRINCnek

294. Tábori posta, 1942. jún. 15. 2 f.

295. Bp. 1956. aug. 9. 1 f. SzLné megjegyzése és keltezése a borítékon.

296. Bp. 1956. aug. 28. 1 f. Szabó Lőrinc megjegyzése a bortékon.

297. Bp. 1956. szept. 1. 1 f.

Vö. SzL 1973. Ms 4686/257–271.

 

Ms 2281/298–301.

SZIKLA GUSZTÁVNÉ LÁM ILONA levelei SZABÓ LőRINCnek

298. Balatonszemes, 1954. szept. 23. 1 f.

299. Balatonszemes, 1955. dec. 7. 1 f.

300. Balatonszemes, 1956. szept. 24. SzLné keltezése a borítékon.

301. Balatonszemes, 1957. ápr. 30. 1 f.

Vö. SzL 1973. Ms 4686/309–324. Ms 4705/194.

 

Ms 2281/302.

SZILÁGYI ANNA levele SZABÓ LőRINCnek

Bp. 1957. máj. 9. 1 f.

 

Ms 2281/303.

SZILÁGYI PÁLMA levele SZABÓ LőRINCnek

Bp. 1957. okt. 7. 1 f. Szabó Lőrinc megjegyzései a borítékon.

 

Ms 2281/304.

SZIRMAI REZSő levele SZABÓ LőRINCnek

Bp. 1956. szept. 18. 1 f. Ms 2281/274–284.

Vö. SzL 1973. Ms 4687/10.

 

Ms 2281/305.

SZLADITS IMRE levele SZABÓ LőRINCnek

London, 1957. júl. 9. 1 f.

 

Ms 2281/306.

SZOKOLAY BÁLINTNÉ levele SZABÓ LőRINCnek

H é. n. „Most külön…” 1 f.

Vö. SzL 1973. Ms 4687/12–17.

 

Ms 2281/307–309.

SZOKOLAY KÁROLY levelei SZABÓ LőRINCnek

307. Orosháza, 1954. aug. 10. 1 f. Szokolay Bálintné aláításával.

308. Orosháza, 1954. aug. 29. 1 f. Szokolay Bálintné aláírásával. SzLné keltezése a borítékon.

309. Orosháza, 1954. dec. 29. SzLné keltezése a levélen.

Vö. SzL 1973. Ms 4687/18–44.

 

Ms 2281/310–311.

SZőLLőSY KLÁRA levelei SZABÓ LőRINCnek

310. Bp. 1956. jan. 2. 1 f.

311. Bp. 1957. ápr. 26. 1 f.

 

Ms 2281/312–313.

SZVATKÓ PÁL levelei SZABÓ LőRINCnek

312. Leányfalú, 1952. márc. 12. 1 f. SzLné keltezése a borítékon.

313. Bp. 1956. máj. 22. 1 f. SzLné keltezése a borítékon.

Vö. SzL 1973. Ms 4687/51–54.

 

Ms 2281/314–316.

TAKÁCS ZSUZSA levelei SZABÓ LőRINCnek

Bp. 1956. jún. 5. 1 f. Mellette Takács Zsuzsa verse. 1 db. 2 f. valamint Takács Zsuzsa fodítása: Lermontov: A vitorla. Gépiratos másolat. 1 db. 1 f.

 

Ms 2281/317.

TAKÁTS GYULA levele SZABÓ LőRINCnek

Kaposvár, 1956. dec. 30. 1 f.

Vö. SzL 1973. Ms 4687/60–67.

 

Ms 2281/318.

TAMÁSI ÁRON levele SZABÓ LőRINCnek

Balatonalmádi, 1954. aug. 25. 1 f.

 

Ms 2281/319–335.

Dr. TAS KÁROLYNÉ levelei SZABÓ LőRINCnek

319–320. Bp. 1955. jún. 10. Mellete és részben a Tas Károlyné Margit éneke c. verse. 1 db. 1 f. SzLné keltezése és megjegyzése a borítékon.

321–326. Bp. 1955. jún. 29. 1 f. Mellette Tas Károlyné versei. 5 db. 6 f. SzLné keltezése a borítékon.

327–331. Bp. 1955. dec. 2. 1 db. 1 f. Mellette Tas Károlyné versei. 4 db. 4 f. SzLné keltezése a borítékon.

332–333. Bp. 1955. dec. 17. 1 f. Mellette Tas Károlyné Goethe és Verlaine vers-fordításai. 1 db. 1 f.

334. Bp. 1956. ápr. 13. 1 f. SzLné keltezése a borítékon.

335. [Bp.] 1956. ápr. 23. 2 f.

Vö. SzL 1973. Ms 4687/73–75. Tar Károlyné néven.

 

Ms 2281/336.

THOMAS ERNő levele SZABÓ LőRINCnek

336. Sóstóhegy, 1948.júl. 28. 1 f.

Vö. SzL 1973. Ms 4687/106–150.

 

Ms 2281/337–349.

THOMAS MARIANNE levelei SZABÓ LőRINCnek

337. Sóstóhehy, 1948. jún. 26. 2 f. A 2. f. címzettje Szabó Lőrincné. SzLné keltezése a borítékon.

338. Sóstóhegy, 1954. nov. 30. 2 f. Szabó Lőrinc gyorsírásos jegyzete, SzLné keltezése a borítékon.

339. Sóstóhegy, 1954. dec. 5. 2 f.

340. Sóstóhegy?, 1955? jan. 14. 1 f.

341.Sóstóhegy, 1955. márc. 7. 2 f. SzLné keltezése a borítékon.

342. Sóstóhegy, 1955. ápr. 30. 2 f.

343. Sóstóhegy, 1955. dec. dec. 8. 2 f

344. Nyíregyháza, 1956. jún. 4. 1 f.

345. Sóstóhegy, 1956. jún. 7. 2 f.

346. Sóstóhegy, 1956. okt. 20? 2 f.

347. Sóstóhegy, 1957. febr. 16. 2 f.

348. Sóstóhegy, 1957. febr. 17. 2 f.

349. Sóstóhegy, 1957. jún. 6. 2 f.

 

Ms 2281/350–351.

THURY LEVENTÉNÉ levelei SZABÓ LőRINCnek

350. Bp. 1956. dec. 29. 1 f.

351. H. é. n. aug. 12. 1 f.

Vö. SzL 1973. Ms 4687/156–158.

 

Ms 2281/352.

TIMÁR JÓZSEF levele SZABÓ LőRINCnek

Bp. 1940. aug. 30. 1 f. Szabó Lőrinc keltezése a levelezőlapon.

 

Ms 2281/353–375.

TOMPA KÁLMÁN DR. levelei SZABÓ LőRINCnek

353. (Bp.) 194? „Szabó Lőrincéknek …” 1 f. Hátlapján Szabó Lőrinc jegyzete.

354. [Bp. 1944?] „Rossz érzés lehet …” 2 f.

355. Hajdúszoboszló? 1948. jún. 8. 1 f.

356. Bp. 1949. márc. 16. 1 f.

357. Bp. 1951. jún. 25. a postabályegző kelte. A borítékban lévő levél dátuma valószínûleg  1954. dec. 1 f. SzLné megjegyzése a borítékon.

358. Bp. 1954. aug. 30. 1 f. SzLné soraival. Szabó Lőrinc jegyzete a levelezőlapon balatonfüredi orvosok nevével.

359. Balatonfüred, 1954. okt. 10. 2 f. SzLné keltezése a borítékon.

360. Balatonfüred, 1954. szept. 4. 2 f. SzLné keltezése a borítékon.

361. Balatonfüred, 1954. nov. 17. 2 f. SzLné keltezése a borítékon.

362. Balatonfüred, 1954. dec. 4 1 f. SzLné keltezése a borítékon.

363. Bp. 1955. jan. 2. 1 f.

364. Bp. 1955. jan. 3? 1 f.

365. Bp. 1955. jan. 6. 1 f. SzLné keltezése a levélen.

366. Kékestető, 1955. aug. 1. 1 f. Szabó Lőrinc keltezése a levelezőlapon.

367. Kékestető, 1955. aug. 7. 1 f. Szabó Lőrinc keltezése a levelezőlapon.

368. Bódvarákó, 1955. aug. 26. 1 f.

369–370. Bódvarákó, 1955. szept. 1. 2 f. Mellette orvosi recept. 1 db. 1 f.

371. Kassa, 1955. okt. 5. 2 f.Szabó Lőrinc megjegyzése a borítékon.

372. Bp. 1955. karácsony 1 f.

373. Moszkva, 1956. márc. 31. 1 f. Koczogh Ákos? aláírásával.

374. Bp. 1956. jún. 2?. 1 f. SzLné keltezése a levelezőlapon.

375. (Bp.) K. n. itt a kért kulcs.” 1 f.

Vö. SzL 1973. Ms 4687/161–176.

 

Ms 2281/376.

VÁGNÉ, ANICA levele SZABÓ LőRINCnek

Bp. 1957. ápr. 30. 1 f. SzLné megjegyzése a borítékon.

 

Ms 2281/377.

VÁRADI MARGIT levele SZABÓ LőRINCnek

Bp. 1955. máj. 17. 1 f. Szabó Lőrinc megjegyzése, SzLné keltezése a borítékon.

Vö. SzL 1973. Ms 4687/240–242.

 

Ms 2281/378.

VÁRADY MIKLÓSNÉ levele SZABÓ LőRINCnek

Bp. 1954. dec. 4. 1 f.

Vö. SzL 1973. Ms 4687/247–252. Ms 4705/210.

 

Ms 2281/379–383. 

VÁRADY SZABOLCS levelei SZABÓ LőRINCnek

379. Mosonmagyaróvár, 1956. ápr. 4. 2 f.

380. Győr, 1956. ápr. 6. 1 f.

381. Győr, 1956. jún. 11. 1 f.

382. Balatonföldvár, 195? Jún. 15. 1 f.

383. Szántód, 195? Júl. 14. 1 f.

Vö. SzL 1973. Ms 4687/253–269. Ms 4705/211–213.

 

Ms 2281/384–393.

VARGA IMRE levele SZABÓ LőRINCnek

Bp. 1957. márc. 4. 1 f. Mellette Varga Imre versei. 9 db. 29 f. Autogr. , gépiratos másolatok. Szabó Lőrinc megjegyzése a borítékon.

 

Ms 2281/394.

VARGA IRÉN  levele SZABÓ LőRINCnek

Dobogókő, 1957. ápr. 30. 1 f.

Vö. SzL 1973. Ms 4687/271–281. Ms 4705/214.

 

Ms 2281/395–396. 

VARGA KÁROLY levele SZABÓ LőRINCnek

Bp. 1956. jul. 2. 1 f. Mellette Varga Károly verse. Gépiratos másolat. 1 db. 1 f.

 

Ms 2281/397–398.

VAS ISTVÁN levelei SZABÓ LőRINCnek

Bp. 1956. jún. 13. 1 f.

Bp. 1957. ápr. 31. 1 f.

 

Ms 2281/399.

VASS ELEMÉRNÉ levele SZABÓ LőRINCnek

Tihany, 1957. máj. 20. 2 f. Angol ny. Vass Elemér soraival.

Vö. SzL 1973. Ms 308–314.

 

Ms 2281/400.

VERES PÉTER levele SZABÓ LőRINCnek

[Bp. 1954. okt. 17. után] 2 f.

 

Ms 2281/401.

WAGNER OSZKÁR DR. levele SZABÓ LőRINCnek

Parádfürdő, 1955. jún. 2. 1 f.

 

Ms 2281/402–407.

WALLA FERENC, ifj. levelei SZABÓ LőRINCnek

402–404. Bp. 1954. okt. 31. 1 f. Mellette Walla Ferenc Puskin versfordításai. 1 db. 2 f., valamint budapesti letelepedési engedélye. Bp. 1954. okt. 28. 1 f. SzLné keltezése a borítékon.

405. Bp. 1954. dec. 5. 2 f. SzLné keltezése a borítékon.

406. Bp. 1954. dec. 30. 1 f.

407. Budakeszi, 1955. júl. 26. 1 f. Szabő Lőrinc keltezése a borítékon.

Vö. SzL 1973. Ms 4688/41–50. Ms 4705/216.

 

Ms 2281/408.

ZAKARIÁS G. SÁNDOR levele SZABÓ LőRINCnek

Bp. 1955. aug. 30. 1 f. SzLné keltezése a borítékon.

 

Ms 2281/409.

ZILAHY LAJOS levele SZABÓ LőRINCnek

Csun, 1938.aug. 13. 1 f. SzLné megjegyzése a borítékon.

Vö. SzL 1973. Ms 4688/87–110.

 

Ms 2281/410.

ZSINDELY FERENC DR. levele SZABÓ LőRINCnek

Balatonlelle 1956. aug. 3. 1 f.

Vö. SzL 1973. Ms 4688/131–133.

 

Ms 2281/411–420.

SZABő LőRINCnek írt újévi és karácsonyi üdvözlőlapok. 1953–1957.

Egykorú kézírások, nyomt. 10 db. 11 f.

411. Igaz Szó. Kolozsvár, 1953. 2 f. – 412. Magvető Kiadó. K.n. 1 f. – 413. Magyar Pál. K.n. 1 f. –  414. OTP II. ker. fiókvezető. 1953. 1 f. – 415–417. Jászberényi József és a Szépirodalmi Kiadó. 1954. ill. k.n. 3 db. 3 f. – 418. Vasvári Tibor. 1956. 1 f. Szabó Lőrinc megjegyzésével. – 419. Zrínyi Honvéd Kiadó. 1957. 1 f. – 420. Juditka és Pajtika. 1956.      

 

Ms 2281/421–428.

SZABÓ LőRINCnek írt névtelen, olvashatatlan, nem azonosíthatő aláírású üdvözlőlapok, levelek. 1955–1956.

Egykorú kéziratok, gépiratok, SzLné megjegyz. 8 db. 8 f.

 

Ms 2281/429–432.

SZABÓ LőRINCnek átadott névjegyek. 1945 előtt.

Nyomt. 4 db. 4 f.

429. Dr. Makay Miklós. 1 db. – 430. Marsi Pál. 1 db. – 431. Dr. Torzsay-Biber György ügyvéd. Szabó Lőrinc megjegyz. 1 db. – 432. Arab nyelvû névjegy, hátlapján arab ny. kézírásos bejegyzés. 1 db.

 

VIII. SZABÓ LőRINC SZEMÉLYÉVEL ÉS MÛVEIVEL KAPCSOLATOS ÍRÁSOK, ÚJSÁGKIVÁGATOK

 

Ms 2282/1–87.

SZABÓ LőRINC személyével és mûveivel kapcsolatos újságkivágatok. 1922–1956.

Nyomt. 87 db. 91 f.

1–10. 1922–1944. 10 db. 10 f. – 11–19. A weimari költőtalálkozó, katonai újságírói mûködése, újságmellékletek az 1945-ös igazoláshoz.  9 db. 9 f. – 20–77. 1945–1948. 58 db. 61 f. – 78–82. Fordításai. 1949–1950. 5 db. 5 f. – 83–84. Versei. 1956, 1965. 2 db. 2 f. – 85–87. Válogatott versek 1956-ban megjelent kiadás. 3 db. 3 f.

 

Ms 2282/88–98.

SZABÓ LőRINC  hagyatékában lévő újságkivágatok autogr. jegyzetekkel.

Nyomt. autogr. jegyz. 11 db. 11 f.

 

Ms 2282/99.

ILLYÉS GYULA búcsúszavai Szabó Lőrinc koporsójánál. Bp. Kerepesi úti temető, 1957. okt. 8.

Gépirat, 1 db. 1 f.

 

Ms 2282/100.

JOÓ SÁNDOR lelkész gyászbeszéde. Bp. Kerepesi úti temető, 1957. okt. 8.

Gépirat, 1 db. 2 f. A levélborítékon Gáborjáni Klára megjegyz.

 

Ms 2282/101–106.

SZABÓ LőRINC temetésével kapcsolatos versek, levelek, nyilatkozatok. 1957. okt.

Gépirat, gépiratos másolat, egykorú kéziratok. SzLné, Gáborjáni Klára megjegyz. 6 db. 9 f.

 101–102. Képes Géza verse. Gépirat autogr. jav. 2 db. 4 f. – 103. Várnai Zseni: Költő, ha meghal… Gépiratos másolat, autogr. ajánlással SzLnének. 1 db. 1 f. – 104–105. Vas István: Szabó Lőrinc halálára. 1 db. 2 f. Gáborjáni Klára megjegyzésével. Mellette Vas István levele Püski Sándoréknak. Bp. 1957. okt. 8. 1 db. 1 f. 106. Németh László nyilatkozatának részlete Szabó Lőrincről. 1 db. 1 f. Gáborjáni Klára írása, SzLné megjegyz. 

    

Ms 2282/107–111.

SZABÓ LőRINC-ről visszaemlékezések. 1959–1963.

Gépirat, gépiratos másolat, SzLné autogr.? megjegyzése,  xerox. 5 db. 26 f.

107–108. Békés István. 1962. 2 db. 2 f. – 109. Frideczky Józsefné. 1963. 1 db. 12 f. – 110–111. Kardos Pál. 1959. 12. f. Mellette Kardos Pál levele Szabó Lőrincnének. Debrecen, 1959. dec. 27. 1 f. 

 

IX. RAJZOK, FÉNYKÉPEK

 

Ms 2282/112–115.

SZABÓ LőRINC rajzai. 1926–1957.

Eredeti rajzok, Gáborjáni Klára megjegyz.  4 db. 5 f.

Közte:

114–115. Szabó Lőrinc rajzai Meránban. 1926. 2  db.

A 112. sz. rajz SzL aktatáskájában volt.

 

Ms 2282/116.

SZABÓ LőRINC:  Ábrahámhegyi emlék. 1954.

Eredeti növénygyûjtemény autogr. bejegyzésekkel, Gáborjáni Klára megjegyz.1 db. 16 f. 

 

Ms 2282/117–128.

SZABÓ LőRINC-cel, családtagjaival, ismerőseivel kapcsolatos rajzok. 1935–1957.

Eredeti rajzok, Szabó Lőrinc megjegyz. 10 db. 17 f.

117. Kemény László rajza: SzLné, Kis Klára zongorázik. Szabó Lőrinc megjegyzésével. 1935. 1 db. – 118. Ika [Illyés Mária] csecsemőkori képe. Szénrajz? Szabó Lőrinc megjegyzésével. 194?  1 db. – 119–126. Borsos Miklós tusrajzai a betegágyban fekvő, ill. Szabó Lőrincről a halottas ágyon. 8 db.  1957. okt. 2–3? – 127. [Kemény Zsuzsa] rajzfüzete Szabó Lőrinc számára. 1955?

1 db. 7 f. – 128. Szabó Lőrincnéről ceruzarajz. 1925. dec. 4. 1 db.

 

Ms 2282/129a–d.

Szeretfalva-dédai vasúti alagútról készült fényképek. 1941.

Eredeti felvételek, megnevezetlen kéz megjegyzéseivel, a borítékon Szabó Lőrinc

jegyzetével. 4 db.

 

Ms 2282/130–132.

VERLAINE, PAUL-ról készült rajzok.

Fotomásolatok, 3 db.

130. Cazals, F. A. rajza. 1890. 1 db. – 131–132. Carrière, Eugène litográfiája. 2 db.

 

X. SZABÓ LőRINCNEK AJÁNLOTT, ILLETVE VÉLEMÉNYEZÉSRE KÜLDÖTT KÉZIRATOK

 

Ms 2282/133–143.

SZABÓ LőRINC-nek véleményezésre, tiszteletből küldött versek, prózai írások. 194?–1956.

Egykorú kézirat, gépirat, gépiratos másolatok, 11 db.74 f.

133–134. Aczélné Vincze Gizella versei. 2 db. 2 f. – 135–136. Csere Józsefné versei. 1956. 2 db. 2 f. – 137–138. Kertész Dánielné verse. 1 db. 1 f. Mellette Kertész Dániel  megjegyzése névjegyén. 1 db. – 139. Király Lajos: Küzdelem a békéért. 1956. okt. 23.  Előadás? 1 db. 21 f. – 140–142. László Gyula támogatottjának, Bánkuti (Bartha) Miklós, Fráter György, Zászlós Levente néven írt költeményei. 1944–1956. 3 db. 33 f. – 143. Megnevezetlen versfüzete. 194?/5? 14 f.  

 

XI. BABITS MIHÁLY, TÓTH ÁRPÁD ÉS MÁSOK KÉZIRATAI, LEVELEI SZABÓ LőRINC HAGYATÉKÁBAN

 

Babits Mihály-anyag Vö. SzL 1973. Ms 4699/1–147.

 

Ms 2283/1–4.

BABITS MIHÁLY versei, versfordításai. 191?–1920.

Autogr., gyorsírás, 4 db. 4 f.

1. „Aki kékes égbe néz …” 1 f. – 2. Esti kérdés. 1 f.  – 3. Uj leoninusok. 1 f. A f. 3v-on az első hat latin ny. fordítása. A f. 3r-n Shakespeare Ahogy tetszik c. színmûvéből idézet. Angol ny. – 4. Swinburne, Charles Algernon : Of swet came sour … Mellete a magyar ny. fordítás. 1920. jan. 24. 1 f. A f. 1v-n „Toute t’ … resonnée”.  Gyorsírásos versfordítás?   

 

Ms 2283/5–8.

BABITS MIHÁLY levelei MIKES LAJOSnak

5. Esztergom, 1930. máj. 28.1 f. Rajta Babits Mihályné sorai.

6. Esztergom, 1930. jun. 28. 1 f.

7. Esztergom, 1930. júl. 31. 2 f.

8. Esztergom, 1930. aug. 2. 2 f.

 

Ms 2283/9.

[GYÖRGY OSZKÁR]: Szabó Lőrincnek. Vers. 1925. júl. 12. 

 Autogr. 1 f.

Vö. SzL 1973. Ms 4690/32–42.

 

Ms 2283/10.

KOSZTOLÁNYI DEZSő versfordítása. Charles Baudlaire: A dög. 191?

Autogr., Szabó Lőrincnek szóló ajánlással. 1 db. 2. f.

 

Ms 2283/11.

MARCONNAY TIBOR: Gyógyulás. Vers. 1955.

Gépiratos másolat autogr. jav., Szabó Lőrinc autogr. megjegyzése a borítékon. 1 db. 7 f. 

Vö. SzL 1973. Ms 4684/143–204. Ms 4702/104–105.

                            

Ms 2283/12.

TÓTH ÁRPÁD levele [NAGY ZOLTÁN?]nak

Bp. 1919. febr. 10. 4 f. Töredék.

 

Ms 2283/13.

TÓTH ÁRPÁD feljegyzése születési dátumáról és keresztszüleiről. 19?? 

Autogr. 1 db. 1 f.

 

Ms 2283/14–17.

TÓTH ÁRPÁD fordításai  Ch. Baudelaire: A romlás virágai kötetéből. Fogalmazványok. 1923. jan.–febr.

Autogr., 4 db. 8 f. 

 14.  Az álarcos. A Spleen és Ideál c. ciklus XXI. sz. darabja. 1923. jan. 17., 21–22. Variáns az utolsó versszakban: „S csontjában remegés...”  3 f. A f. 1–3v ûrlapnyomtatvány. File: 023–026. – 15. [Himnusz a szépséghez.] A romlás virágai c. ciklus XXII. sz. c. darabja. 3 f. A f. 1–3v ûrlapnyomtatvány. File: 629–632. – 16. Exotikus illat. A Spleen és Ideál c. ciklus XXIII. sz. darabja. 1 f. A f. 1v ûrlapnyomtatvány. File: 027–028. – 17. Allegória. A romlás virágai c. ciklus CXXXIX. sz. darabja. Töredék. 1 f. A f. 1v ûrlapnyomtatvány. File: 627–628.

 

Ms 2283/18a–b.

TÓTH ÁRPÁD fordítása. [William Shakespeare I. szonettje.] Fogalmazványvariánsok.

Autogr. 1 db. 1 f. f

18a.  „A legszebb lénytől várjuk szaporodjék...” A f. 1r első részére írva. – 18b. „A legszebb lénytől várjuk sokasúljon ...” A f. 1r alján megfordítottan írva. A f. 1v  csekklap-nyomtatvány. File: 644–646.

 

Ms 2283/19–20.

TÓTH ÁRPÁD verstöredékei. Fogalmazványok. 192?

Autogr. 2 db. 2 f.

19. Vergődni mindhalálig...1 f. A f. 1v  Az Est – belső használatú nyomtatványa. File: 227–228. – 20. „Sokáig éltem...”  1 f. Autogr. címzésû boríték hátlapján. File 545–546.

 

Ms 2283/22–24.

Tannhäuserék a Veneziában. – Az 1920-as Parnasszus titkaiból. – Versek és képek. Bp. 1943.

Babits Mihály, Komjáthy Aladár, Tóth Árpád versei és rajzai Szabó Lőrinc autogr. és gépiratos megjegyzéseivel, ill. fotomásolatok. 3 db. 13 f.

 

Ms 2283/25–26.

LACZKÓ GÉZA rögtönzései. 1930?-as évek.

Autogr., 2 db. 2 f.

 

Ms 2283/27.

KEMÉNY FERENC: Fliederduft im Maien. Szabó Lőrinc Májusi orgonaszag c. versének fordítása. Ném. ny.

Gépirat, 1 db. 1 f.

                

Ms 2283/28.

SHAKESPEARE, WILLIAM szonettjeiból válogatott fordítás. 1954 körül.

Gépirat, 1 db. 2 f.

 

A f. 2r-n az ismeretlen fordító A hatodik december c. verse.

 

Ms 2283/29.

[MARTYN FERENC] levele RIPPL-RÓNAI JÓZSEFnek feleségének

Pécs, 1920. szept. közepe(sic!), 1 db. 12 f.

 

Ms 2283/30.

FODOR JÓZSEF, mint a Magyar Mûvészeti Tanács tagjának levele megnevezetlen Elöljáró elvtársnak

Bp. 1946. ápr. 29. 1 f. SzLné megjegyzése a borítékon.

 

Ms 2283/31.

JUHÁSZ GÉZA levele CZELLÁR FERENCNÉ DIENES KATALINnak

Debrecen, 1956. ápr. 3. 1 f. Gépirat. Másolat.

 

Ms 2283/32.

LÁZÁR JÚLIA levele G. SZABÓ LőRINCNÉnek és Hajnalkának.

Bp. 1928. szept. 14. 1 f.

 

Ms 2283/33.

ROTHE, CARL, dr.  levele SEBESTYÉN GYÖRGYnek

Überlingen Bodensee, 1955. dec. 17. 1 f. Ném. ny. SzLné keltezése, Sebestyén György jegyzete a borítékon.

 

Ms 2283/34.

G. SZABÓ LőRINC levele G. SZABÓ ZOLTÁNnak

Debrecen, 1917. febr. 21. 1 f.

 

XII. SZABÓ LőRINC ÍRÁSAINAK KORREKTÚRÁI, ÚJSÁGKIVÁGATOK, NYOMTATVÁNYOK

 

Ms 2283/35–56.

SZABÓ LőRINC hagyatékában lévő ujságcikk-korretúra, újságkivágatok. 192?–1949. Magyar és ném ny.

Nyomt. 22 db.

Közte: 36. Bory István: Madách a mikrofon előtt c. Nyugat-beli cikkének korrektúrája Szabó Lőrinc autogr. megjegyzésével. 1 db. 3 f.

 

Ms 2283/57–61.

SZABÓ LőRINC hagyatékában lévő könyvjegyzékek, nyomtatványok.1954–1956.

Nyomt., soksz. 5 db.

 

Ms 2283/62–71.

SZABÓ LőRINC hagyatékában neki ajándékozott ill. dedikált nyomtatványok, különlenyomatok. 1933–1956. Magyar, angol, német, lengyel ny.

Nyomt., soksz. 10 db.

Közte: 62. Bakó László. Rohanó évek sodrában. Versek. Uzsgorod, 1956. 1 db. 44 f.– 63. Bay Zoltán: Reflection of Microwaves froom Moon. 1946. 1 db. 11 f. – 64. Csorba, Tibor: Wystawa akwarel. Kiállításkatalógus. 1956. 1 db. 9 f.   

 

XIII. SZABÓ LőRINCNÉ HAGYATÉKA

 

1. SZEMÉLYÉVEL KAPCSOLATOS IRATOK, DOKUMENTUMOK

 

Ms 2284/1–4.

SZABÓ LőRINCNÉ és GÁBORJÁNI KLÁRA levelei Szabó Lőrinc mûveinek szerzői jogaival, folyóiratokan , kiadványokban róla megjelent írásokkal kapcsolatban. 1958–1964.

Gépiratos másolatok, 4 db. 4 f.

 

Ms 2284/5–32.

SZABÓ LőRINCNÉ személyi okmányai, iratai, feljegyzései, nyugdíjával, szerzői jogaival  kapcsolatos értesítések, tiszteletpéldányok kisérőlevelei, meghívók.

Hivatalos iratok, korabeli kléziratok, gépiratok, gépiratos másolatok, nyomt. autogr. megjegyz. 28 db.

Közte: 5. Szabó Lőrincné útlevele. 1937. 1 db. – 7. Prandtner Ilona, később Mikes Lajosné notesza. Bp.1890–1894. Autogr. 1 db. – 19. Szabó Lőrincnének juttatott segélyről Ortutay Gyula értesítése. 1948. febr. 21. 1 f. – 25. Szabó Lőrincné levele Aczél Görgynek. 1957? Gépiratos másolat. 1 f. – 29. Mikes Margit és Szabó Zoltán házasságkötési értesítése. 1922. okt. 28. 1 db. Nyomt. –   

 

Ms 2284/33.

SZABÓ LőRINCNÉ, TÓTH ÁRPÁD, VÉKES ÖDÖNNÉ közös fényképe a Tátrában. 1928.

Eredeti felvétel, 1 db.

 

Ms 2284/34–35.

SZABÓ LőRINCNÉ-nek küldött gyászjelentések.

Nyomt. 2 db. 2 f.

34. Trettina Jenőné Havas Alisz gyászjelentése. Bp. 1976. júl. 17. Nyom. 1 f. – 35. Illés Endréné gyászjelentése. Bp. 1976. júl. 13. Nyomt. 1 f.     

 

Ms 2284/36–40.

SZABÓ LőRINCNÉ naplói. (1928. aug. 8. előtt) – 1952. jan. 23.

Autogr. 5 db. 39 +  83 + 51 + 10 + 17  f.

36. (1928. aug. 8. előtt.) – 1928. aug. 25. 39 f. Az első papírkötéstábla előzéklapján Szabó Lőrinc autogr jegyz. fordítandó költők nevei.

37. 1928. aug. 26. – 1918. szept. 12. 30 beírt + 53 beíratlan f. A f. 1 előtt 6 kitépett f. csonkja. A hátsó előzéklapon  Szabó Lőrinc autogr. orosz nyelvû,  latin és cirill betûs szavak, gyorsírásos jegyz.

38. 1928. okt. 9. – 1928. okt. 31. 51 f. A f. 21v–27r, 32r–43v. 45v–48r. beíratlan, a f. 1 előtt az eredeti lapszámozás szerinti 70 f. kitlpve, a f. 35–36. között 5 kitépett f. csonkja. A f. 27v–28r, 29v–31v, 44r, 45r. [Mikes Lajosné?] háztartási naplója 1904–1906. A f. 48v–50v. hátulról, fordítva kezdve Szabó Lőrinc autogr. feljegyzései, gyorsírásos jegyzetei.

39. 1936.dec. 16. – 1937. júl.18. 10 f. Hiányos.

40. 1951. dec. 29. – 1952. jan. 23. 11 + 6 sztlan f. A f. 11 után  5 kitépett f. csonkja. 

 

Ms 2284/41–43.

[SZABÓ LőRINCNÉ] önéletrajzi ihletésû elbeszélései, verse. 1930-as évek.

Autogr., gépirat 3 db. 6 f.

 

Ms 2284/44–47.

[SZABÓ LőRINCNÉ] visszaemlékezései gyerekkorára, kortársaira. 193?–196? 

Autogr., gépirat, autogr. jav. 4 db. 3 + 7 + 2 + 13 f.

 

Ms 2284/48–50.

[SZABÓ LőRINCNÉ] önéletrajzi vonatkozású versek másolatai Szabó Lőrinc költéményeiből. 1930-as évek vége?

Autogr. 3 db. 15 + 1+ 1 f.

 

Ms 2284/51–55.

[SZABÓ LőRINCNÉ] életrajzi vázlatai Szabó Lőrincről.  [1957 után.]

Autogr.,  5 db. 7 f.

 

Ms 2284/56.

SZABÓ LőRINC és SZABÓ LőRINCNÉ közös naplója Kis Kláráról. 1926. június – 1930. ápr. 28.

Szabó Lőrinc autogr. a f. 1r, 10v–14r. Szabó Lőrincné autogr. a f. 4r–10v, 14v–23r, 24r–27v, 28v–29r. A f.1v–3v, 23v, 28r, 29v. beíratlan.  1 db. 19 f.

 

2. LEVELEZÉS

 

Ms 2284/57.

SZABÓ LőRINCNÉ levele [BENEDEK MARCELL]nek

Bp. 1963-ból 1 db. 1 f.

 

Ms 2284/58.

[SZABÓ LőRINCNÉ] levele [FARKAS FERENC]nek

Bp. [1946]-ból 1 db. 1 f. Fogalmazvány?

 

Ms 2284/59.

SZABÓ LőRINCNÉ levele [FREY ANDRÉSNÉ RUDAS KLÁRÁ]nak

Bp. [1950] után. 1 db. 1 f. Fogalmazvány.

 

Ms 2284/60–70.

SZABÓ LőRINCNÉ levelei [G. SZABÓ LőRINCNÉ]nek

Bp. 1923–1934-ből 11 db. 12 f.

 

Ms 2284/71–72.

SZABÓ LőRINCNÉ levele GELLÉRT OSZKÁRnak

Bp. 1955-ből 1 db. 1 f. Másolat. Mellette a Mûvelt Nép Könyvkiadó levele Szabó Lőrincnének. 1955-ből 1 db. 1 f.

 

Ms 2284/73.

SZABÓ LőRINCNÉ levele [ILLÉS ENDRÉ]nek

Bp. [1957 után] 1 db. 1 f. Fogalmazvány.

 

Ms 2284/74.

SZABÓ LőRINCNÉ levele ILLYÉS GYULÁNÉnak

Bp. 1947-ből 1 db. 1 f.

 

Ms 2284/75.

SZABÓ LőRINCNÉ levele KARDOS LÁSZLÓnak

1945-ből 1 db. 1 f.

 

Ms 2284/76.

SZABÓ LőRINCNÉ levele KARDOS PÁLnak

Bp. 1960-ból 1 db. 1 f.

 

Ms 2284/77–78.

SZABÓ LőRINCNÉ levele [KISS TIBORNÉ]nak

1964-ből 1 db. 1 f. Másolat. Mellette a Magyar Írók Szövetsége levele Szabó Lőrincnének. 1964-ből 1 db. 1 f.

 

Ms 2284/79.

SZABÓ LőRINCNÉ levele [LÁZÁR] JÚLIÁnak

Bp. 1955-ből 1 db. 1 f. Fogalmazvány.

 

Ms 2284/80.

SZABÓ LőRINCNÉ levele MÉSZÖLY DEZSőnek

Bp. 1936-ból 1 db. 1 f.

 

Ms 2284/81.

SZABÓ LőRINCNÉ levele [MIKES LAJOS]nak

Bp. 1928-ból 1 db. 1 f.

 

Ms 2284/82–84.

SZABÓ LőRINCNÉ levele [MIKES LAJOSNÉ]nak

Bp. 1928-ból 1 db. 1 f. Mellette Szabó Lőrincné levelei Mikes Lajosnak, Miklós Andornak. 1928-ból 2 db. 2 f.

 

Ms 2284/85.

SZABÓ LőRINCNÉ levele [MIKLÓS ANDOR]nak

Bp. 1927-ből 1 db. 1 f.

 

Ms 2284/86.

SZABÓ LőRINCNÉ levele [ROSENBERG HENRIKÉK]nek

Bp. 1929-ből 1 db. 2 f.

 

Ms 2284/87.

SZABÓ LőRINCNÉ levele SIMON GYÖRGY JÁNOSNÉ, [RUDAS] KLÁRÁnak

Bp. 1928-ból 1 db. 1 f.

 

Ms 2284/88–89.

SZABÓ LőRINCNÉ levele [SZALATNAI] REZSőnek

Bp. 1969-ből 1 db. 1 f. FogalmazványMellette Szalatnai Rezső cikkének újságkivágata. Evangélikus Élet, 1969.okt. 19. 1 db. 1 f.

 

Ms 2284/90.

SZABÓ LőRINCNÉ levele [THOMAS ERNőÉK]nek

Bp. 1947-ből 1 db. 1 f. Csonka.

 

Ms 2284/91.

SZABÓ LőRINCNÉ levele [TRETTINA] JENőnek

Bp. 1937-ből 1 db. 1 f.

 

Ms 2284/92.

SZABÓ LőRINCNÉ levele VÁG ANICÁnak

Bp. 1929-ből 1 db. 1 f.

 

Ms 2284/93.

SZABÓ LőRINCNÉ levele WIRTH ELISABETHnek

Bp. 1951-ből 1 db. 1 f.

 

Ms 2284/94.

SZABÓ LőRINCNÉ levele megnevezetlen dr. úrnak

Bp. 1948-ból 1 db. 1 f. Fogalmazvány.

 

Ms 2284/95–98.

BAJCSY-ZSILINSZKY ENDRÉNÉ levelei SZABÓ LőRINCNÉnek

Balatonrendes, 1956?-ből 1 db. 1 f.

Bp. 1970-ből 3 db. 3 f.

 

Ms 2284/99.

BARABÁS TIBOR levelei SZABÓ LőRINCNÉnek

Bp.

1970-ből 1 db. 1 f.

 

Ms 2284/100.

BARÁNSZKY-JÓB LÁSZLÓ levele SZABÓ LőRINCNÉnek

Tihany, 1954-ből 1 db. 1 f.

 

Ms 2284/101.

BARÁNSZKY-JÓB LÁSZLÓNÉ levele SZABÓ LőRINCNÉnek

[Bp.] é.n. 1 db 1 f.

 

Ms 2284/102–104.

BARANYAI ZOLTÁNNÉ levelei SZABÓ LőRINCNÉnek

102. Liszabon, 1940-ből 1 db. 1 f.

103–104. Chicago, 1941-ből 2 db. 5 f.

 

Ms 2284/105.

BECZKÓY JÓZSEFNÉ levele SZABÓ LőRINCNÉnek

Bp. 1952-ből 1 db. 1 f. Szabó Lőrinc és mások aláírásával.

 

Ms 2284/106–107.

BERECZKI GÁBORNÉ levelei SZABÓ LőRINCNÉnek

Békés, 1946–1947-ből 2 db. 4 f.

 

Ms 2284/108.

BERNÁTH AURÉLNÉ PÁRTOS ALICE levelei SZABÓ LőRINCNÉnek

Ábrahámhegy, 1955-ből 1 db. 2 f.

 

Ms 2284/109–111.

BETHLEN MARGIT levelei SZABÓ LőRINCNÉnek

Tiszasüly, 1951–52-ből 3 db. 3 f.

 

Ms 2284/112.

BIBÓ ISTVÁN, id. és felesége levele SZABÓ LőRINCNÉnek

Bp. 1968-ból 1 db. 1 f.

 

Ms 2284/113.

BOSZNAI ZOLTÁNNÉ levele SZABÓ LőRINCNÉnek

Debrecen, 1952-ből 1 db. 1 f.

 

Ms 2284/114–115.

CSORBA TIBOR levelei SZABÓ LőRINCNÉnek

Varsó, 1967–1968-ból 2 db. 2 f.

 

Ms 2284/116.

CZIGÁNY DEZSő levele SZABÓ LőRINCNÉnek

[Bp. 1930]-ból 1 db. 1 f.

 

Ms 2284/117.

DÉRY TIBOR levele SZABÓ LőRINCNÉnek

Bp. 1968. febr. 13. előtt. 1 f.

 

Ms 2284/118.

DOBROVOLCZKY GYULÁNÉ levele SZABÓ LőRINCNÉnek

Bp. é.n. 1 db. 1 f.

 

Ms 2284/119.

DOBOLYI  ÁKOSNÉ levele SZABÓ LőRINCNÉnek

Bp. 1956-ból 1 db. 1 f. Gáborjáni Klára soraival.

 

Ms 2284/120–187.       

DÓCZI ANTAL és felesége levelei SZABÓ LőRINCNÉnek

Ózd, 1948–1971-ből 68 db. 70 f.

 

Ms 2284/188–206.       

DÓCZI ANTAL levelei SZABÓ LőRINCNÉnek

Tahi, 1973–1974-ből 19 db. 19 f.

 

Ms 2284/207.

FARKAS FERENC levele SZABÓ LőRINCNÉnek

Bp. 1947-ből 1 db. 1 f.

 

Ms 2284/208.

[FERRARI VIOLETTA] levele SZABÓ LőRINCNÉnek

Bp. 1952-ből 1 db. 1 f.

 

Ms 2284/209–212.

FREY [ANDRÁSNÉ RUDAS] KLÁRA leveleI SZABÓ LőRINCNÉnek

Sunnyside, 1972–1977-ből 4 db.9 f.

 

Ms 2284/213.

G. SZABÓ KÁLMÁNNÉ levele SZABÓ LőRINCNÉnek

Tihany, 1973-ból 1 db. 1 f.

 

Ms 2284/214–217.

G. SZABÓ LőRINC, ifj. levelei SZABÓ LőRINCNÉnek

214–215. Bp. 1952-ből 2 db. 2 f.

216–217. Kékestető, 1955-ből 2 db. 4 f.

 

Ms 2284/218–222.

G. SZABÓ LőRINCNÉ, id. levelei SZABÓ LőRINCNÉnek

218–220. Debrecen, 1927-ből 3 db. 3 f.

221. Miskolc, 1940-ből 1 db 1 f.

222. Debrecen, 1942-ből 1 db. 1 f.

 

Ms 2284/223.

G. SZABÓ SZABOLCS levele SZABÓ LőRINCNÉnek

Méhtelek, 1972-ből 1 db. 1 f.

 

Ms 2284/224–235.

GÁBORJÁNI KLÁRA levelei SZABÓ LőRINCNÉnek

224. Bp. 1952.ből 1 db. 1 f.

225–226. Pécs, 1952-ből 2 db. 2 f.

227–229. Bp. 1952-ből 3 db. 3 f.

230–231. Pécs, 1952-ből 2 db. 2 f.

232–234. Bp. 3 db. 3 f.

235. Bp. é. n. 1 db. 1 f.

 

Ms 2284/236.

GALAMBNÉ, dr. levele SZABÓ LőRINCNÉnek

Bp. 1948-ból 1 db. 1 f.

 

Ms 2284/237–239.

GRÓSZ ISTVÁN, dr. levele SZABÓ LőRINCNÉnek

Bp. 1966-ból 1 db. 1 f. Mellette Szabó Lőrincné feljegyzései. 1966-ból 2 db. 2 f.

 

Ms 2284/240.

HAYNAL IMRE titkárnőjének levele SZABÓ LőRINCNÉnek

Bp. 1952-ből 1 db. 1 f.

 

Ms 2284/241.

[HORVÁTH BOLDIZSÁR] levele SZABÓ LőRINCNÉnek

Balatongyörök, 1962-ből 1 db. 1 f.

 

Ms 2284/242.

IGNÁCZ RÓZSA levele SZABÓ LőRINCNÉnek

Bp. 1952-ből 1 db. 1 f.

 

Ms 2284/243.

ILLÉS BÉLA levele SZABÓ LőRINCNÉnek

Moszkva, 1954. okt. 9. 1 f.

 

Ms 2284/244–245.

ILLYÉS GYULA levelei SZABÓ LőRINCNÉnek

245. [Bp.] 1956. márc. 31. 1 f. Illyés Gyuláné aláírásával.

246. Tihany, 1957. aug. 12. 1 f. Távirat.

 

Ms 2284/246–247.

ILLYÉS GYULÁNÉ levelei SZABÓ LőRINCNÉnek

247. Janské Lázné, 1954. aug. 13. 1 f. Illyés Gyula és Illyés Mária aláírásával.

248. Gallyatető, 1955. jan. ? l f. Illyés Gyula és Illyés Mária aláírásával.

 

Ms 2284/248.

INCZE JENőNÉ levele SZABÓ LőRINCNÉnek

1952-ből 1 db. 1 f.

 

Ms 2284/249.

JÓZSA TIVADAR levele SZABÓ LőRINCNÉnek

Balatonfüred, 1970-ből 1 db. 1 f.

 

Ms 2284/250.

KARÁCSONNÉ RÓZSI levele SZABÓ LőRINCNÉnek

Békés, 1947-ből 1 db. 2 f.

 

Ms 2284/251–252.

KARDOS LÁSZLÓ levele SZABÓ LőRINCNÉnek

Miskolc, 1967-ből 1db. 1 f. Mellette Gáborjáni Klára táviratfogalmazványa Kardos Lászlónak. K. n. 1 db. 1 f.

 

Ms 2284/253.

KEMÉNY JÓZSEFNÉ levele SZABÓ LőRINCNÉnek

Vác, 1957-ből 1 db. 1 f.

 

Ms 2284/254–299.

KEMÉNY LÁSZLÓ levelei SZABÓ LőRINCNÉnek

254. Bp. 1952-ből 1 db. 1 f.

255–256. Orange, 1963-ból 2 db. 3 f. Az Ms 2284/257–286. üres szám.

287. Bp. 1963.ból 1 db. 1 f.

288–299. New York, 1968–1977-ből –11 db. 11 f. Közte Ms 2284/298. Mikes Margit síremlékének felavatásáról újságcikk. Amerikai Magyar Népszava, 1977. aug. 5. 1 db. 1 f.

 

Ms 2284/300–332.

KEMÉNY ZSUZSA levelei SZABÓ LőRINCNÉnek

300–301. Bp. 1952-ből 2 db. 3 f.

302–332. Boston–NewYork, 1957–1977-ből 31 db. 42 f.

 

Ms 2284/333.

Dr. KERÉNYI [IMRÉNÉ]  levelei SZABÓ LőRINCNÉnek

[Bp.] k.n.  1 db. 1 f.

 

Ms 2284/334–366.

KODOLÁNYI JÁNOS levelei SZABÓ LőRINCNÉnek

334. Püspökladány, 1924. júl. 17. 1 f.

335. Püspökladány, 1924. júl. 26. 1 f.

336. Püspökladány, 1924. szept. 6. 1 f.

337. Balatonakarattya, 1948. aug. 2. 1 f.

338. Balatonakarattya, 1948. szept. 21. 1 f.

339. Balatonakarattya, 1949. jún. 7. 1 f.

340. Balatonakarattya, 1949. okt. 5. 1 f. Rajta Szabó Lőrincnek írott sorok.

341. Balatonakarattya, 1950. ápr. 11. üres boríték!.

342. Balatonakaratyya, 1950, ápr. 14. 1 f.

343. Balatonakarattya, 1950. máj. 6. 1 f.

344. Balatonakarattya, 1850.jún.1. 1 f.

345. Balatonakarattya, 1951. márc. 20. 1 f.

346. Balatonakarattya, 1951. márc. 30.

347. Balatonakarattya, 1951. máj. 3. 1 f.

348. Balatonakarattya, 1952. febr. 2. 1 f.

349. Balatonakarattya, 1952. márc. 26. 1 f.

350. Balatonakarattya, 1952. ápr. 1. 2

352. Balatonakarattya, 1952. ápr. 20. 1 f.

352. Balatonakarattya, 1952. ápr. 23. 1 f.

353. Balatonakarattya, 1952. ápr. 20. 1 f.

354. Balatonakarattya, 1952. jun. 24. 1 f.

355. Balatonakarattya, 1952. júl. 9. 1 f.

356. Balatonakarattya, 1952. júl. 28. 1 f.

357. Balatonakarattya, 1952. aug. 12. 1 f.

358. Balatonakarattya, 1952. okt. 18. 1 f.

359. Balatonakarattya, 1954. júl. 13. üres boríték.

360. Balatonakarattya, 1955. jan. 5. 1 f.

361. Balatonakarattya, 1955. febr. 5. 1 f.

362. Balatonakarattya, 1955. febr. 16. 1 f.

363. Balatonakarattya, 1955. márc. 5. 1 f.

364. Balatonakarattya, 1955. jún. 10. 1 f.

365. Balatonakarattya, 1955. júl. 2. 1 f.

366. Balatonakarattya, 1955. aug. 4. 1 f.

 

Ms 2284/367.

KODOLÁNYI JÚLIA levele SZABÓ LőRINCNÉnek

Balatonakarattya, 1956. márc. 18. 1 f.

 

Ms 2284/368–370.

KOMJÁTHY ALADÁRNÉ levelei SZABÓ LőRINCNÉnek

368. Bp. 1944. júl. 18. 1 f. 1 f.

369. Bp. [1944.] aug. 1 f.

370. H.é.n. 1 f.

            

Ms 2284/371–373.

[LÁZÁR JÚLIA] levele SZABÓ LőRINCNÉnek

Bp. K.n. 1 db. 3 f.  Mellette megnevezetlennek szóló üzenet. 1 db. 1 f. Az Ms 2284/373. üres szám.

 

Ms 2284/374–375.

LIPTÁK GÁBOR levelei SZABÓ LőRINCNÉnek

374. Balatonfüred, 1952. okt. 14. 1 f. Szabó Lőrinc soraival.

375. Balatonfüred, 1957. ápr. 14. 1 f.

 

Ms 2284/376–/377.

MARKOS ERZSÉBET levelei SZABÓ LőRINCNÉnek

376. Beauliae-sur Mer, 193?-ból 1 db 2 f.

377. Balatonaliga, 1947. szept.19. 2 f.

 

Ms 2284/378.

MÁTRAY SÁNDORNÉ levele levele SZABÓ LőRINCNÉnek

1941-ből 1 db. 1 f. A levél másik címzetteje Szabó Lőrinc.

 

Ms 2284/379.

MIKES [LAJOSNÉ] levele SZABÓ LőRINCNÉnek

1954-ből 1 db. 1 f.

 

Ms 2285/1–345.

MIKES MARGIT levelei SZABÓ LőRINCNÉnek

Bp.–New-York, 1912–1976-ból 344 db. 362 f. Közte: Ms 2285/304. Kovács Imre könyvismertetése Mikes Margit Csillagtalan ég. Aurora, München, 1974. verseskötetéről. Xeroxmásolat az Új Látóhatár 1975. febr. 15. számából.

 

Ms 2285/346.

MOLDVAI KLÁRA levele SZABÓ LőRINCNÉnek

Bp. 1948-ból 1 db. 2 f.

 

Ms 2285/347.

MÓRICZ EMIL levele SZABÓ LőRINCNÉnek

Győr, 1955. nov. 17. 1 f.

 

Ms 2285/348.

MÓRICZ VIRÁG levele SZABÓ LőRINCNÉnek

[Bp.] 1945. dec. 13. 1 f.

 

Ms 2285/349–351.

[OLTVÁNYI] ÁRTINGER IMRE levelei SZABÓ LőRINCNÉnek

Bp. 1926-ból 3 db. 3 f.

 

Ms 2285/352–353.

ÖRSY DÁNIELNÉ levelei SZABÓ LőRINCNÉnek

Bp. 1956–1973-ból 2 db. 2 f.

 

Ms 2285/354.

Dr. PÁKOZDY KÁROLY levele SZABÓ LőRINCNÉnek

Bp. 1955-ből 1 db. 1 f.

 

Ms 2285/355.

PALÁNKAY KLÁRA levele SZABÓ LőRINCNÉnek

Kékestető, 1952-ből 1 db. 1 f.

 

Ms 2285/356.

PINTÉR BÉLÁNÉ levele SZABÓ LőRINCNÉnek

Bp. 1952-ből 1 db. 1 f.

 

Ms 2285/357.

PÜSKI SÁNDORÉK levele SZABÓ LőRINCNÉnek

New-York, 1967-ből 1 db. 1 f. A levél másik címzettje Gáborjáni Klára.

 

Ms 2285/358–359.

R. SIMONFFY MARGOT levelei SZABÓ LőRINCNÉnek

Balatonlelle, 1944–1952-ből 2 db. 2 f.

 

Ms 2285/360–362.

RADNAI BÉLÁNÉ levelei SZABÓ LőRINCNÉnek

Bp. 1952–1954-ből 3 db. 3 f.

 

Ms 2285/363–364.

RITOÓK EMMA levelei SZABÓ LőRINCNÉnek

Bp. 1926–l927-ből 3 db. 3 f.

 

Ms 2285/366.

[REINER PÁLNÉ] levele SZABÓ LőRINCNÉnek

Seefeld, 1955-ből 1 db. 1 f.

 

Ms 2285/367.

ROSENBERG HENRIKNÉ levele SZABÓ LőRINCNÉnek

Csepel, 1937-ből 1 db. 1 f.

 

Ms 2285/368–369.

SÁRKÖZI GYÖRGY levelei SZABÓ LőRINCNÉnek

368. Bp. 1924. ápr. 15.  2 f.

369. Bp. 1924. máj. 8. 1 f.

 

Ms 2285/370.

[SCHÖNBORN MIKLÓSNÉ] levele SZABÓ LőRINCNÉnek

[Bp]. é.n. 1 db. 1 f.

 

Ms 2285/371.

[SIMON JÁNOS GYÖRGYNÉ RUDAS] KLÁRA levele SZABÓ LőRINCNÉnek

Balatonalmádi, 194?-ből 1 db. 1 f. [Schönborn Miklósné] soraival.

 

Ms 2285/372–381.

SZABÓ LőRINC levelei SZABÓ LőRINCNÉnek

372. Bácsalmás, 1941. ápr. 12. 1 f. A levél címzése: G. Szabó Klárikának

373. Bp. [1945. febr.–márc.?] 1 f.

374. [Bp. 1945. febr. ?]  „Vas. napi Népszavában … „ 1 f.

375–377. [Bp. 1945. febr. ?] „Sapka, kabát …” 1 f. Mellette a 374–375. sz. levelek másolata. Gépirat. 2 db. 2 f.

378. [Bp.] 1954. febr. 22. 1 f.

379. Balatonfüred, 1953. szept. 3. 1 f.

380. Balatonfüred, 1954. aug. 16. 1 f.

381. [Bp. 1955. jan.– febr.?] l f. Szabó Lőrincné Mûvelt Nép Könyvkiadónak címzett levélborítékjának hátlapján.

 

Ms 2285/382.

SZALATNAI REZSő levele SZABÓ LőRINCNÉnek

Bp. 1968. febr. 7. 1 f.

 

Ms 2285/383–384.

SZIKLA GUSZTÁVNÉ LÁM ILONA levelei SZABÓ LőRINCNÉnek

Balatonszemes, 1951–1955-ből 2 db. 3 f.

 

Ms 2285/385–386.

SZOKOLAY KÁROLYNÉ levelei SZABÓ LőRINCNÉnek

Orosháza, 1952–1954-ből 2 db. 2 f.

 

Ms 2285/387.

SZOKOLAY SÁNDOR levelei SZABÓ LőRINCNÉnek

Bp. 1966. ápr. 7. 1 f.

 

Ms 2285/388.

TANGL HARALDNÉ levelei SZABÓ LőRINCNÉnek

Bp. 1952. ápr. 14. 1 f.

 

Ms 2285/389.

SZABÓ LőRINC levelei SZABÓ LőRINCNÉnek

Nyíregyháza, 1956-ból 1 db. 1 f.

 

Ms 2285/390–391.

TOMPA KÁLMÁN levelei SZABÓ LőRINCNÉnek

390. Bp. 1952–ből 1 db. 1 f.

391. Sopron, 1971. máj. 20. 1 f.

 

Ms 2285/392–393.

TÖRÖK SOPHIE  levelei SZABÓ LőRINCNÉnek

392. Szeged, 1923. márc. ? l f. Babits Mihály, Juhász Gyula, Kosztolányi Dezső és mások aláírásával.

393. Esztergom. 1930. aug. 21. után  2 f. A f. 1. Török Sophie : Mikes Lajos halálára c. verse. Esztergom, 1930. aug. 21. Gépirat.

 

Ms 2285/394.

TURTON, GODFREY E.  levele SZABÓ LőRINCNÉnek

Oxford, 1957. nov. 30. 1 f. A borítékon Szabó Lőrinc aláírását utánzó tollpróbák és számítások.

 

Ms 2285/395.

UNGVÁRI TAMÁS levele SZABÓ LőRINCNÉnek

Bp. 1967-ből 1 db. 1 f.

  

Ms 2285/390–391.

TOMPA KÁLMÁN levelei SZABÓ LőRINCNÉnek

 

Ms 2285/396–398.

VÁGNÉ, ANICA levelei SZABÓ LőRINCNÉnek

396. Lillafüred, 1953-ból 1 db. 1 f.

397–398. Bp. 1955–1957-ből 2 db. 2 f.

 

Ms 2285/399.

[VÁRADY MIKLÓSNÉ] levele SZABÓ LőRINCNÉnek

H.n. 1952-ből 1 db. 1 f. Rajta Szabó Lőrinc megjgyzése.

 

Ms 2285/400.

VÁRADY SZABOLCS  levele SZABÓ LőRINCNÉnek

Bp. 1949-ből 1 db. 1 f. A levél másik címzettje Szabó Lőrinc.

 

Ms 2285/401–402.

[VÉKES ÖDÖNNÉ] levelei SZABÓ LőRINCNÉnek

401. H.n. [192?]-ből 1 db. 1 f.

Bp. [1930. aug. 21. után] 1 db. 2 f.

 

Ms 2285/403.

WURMBRAND, ZSOFIA (sic) levele SZABÓ LőRINCNÉnek

Novy Smokovec, 1926-ból 1 db. 1 f. Ném. Ny.

 

Ms 2285/404–411.

SZABÓ LőRINCNÉnek írt levelek megnevezetlenektől.

1927–1965-ből  7 db. 7 f. A z Ms 2285/411. sz. Szabó Lőrincné levélfogalmazványa megnevezetlen Pityunak. 1965-ből 1 f.

 

Ms 2285/412–456.

SZABÓ LőRINCNÉnek írt részvétlevelek Szabó Lőrinc halálakor.

1957-ből 44 db. 59 f.  A borítékokon Gáborjáni Klára megjegyzései.

A levélírók között: 412. Áprily Lajos.  – 416. Bárdosi Német János. – 417. Basch Lóránt. – 423. Berda József. – 426. dr. Csanádi György. – 427. Csorba Tibor. – 433. Féja Géza. – 434. Fülep Lajos. – 441–442. Graf, Franz. – 443. Gyergyai Albert. – 445. Hollós Korvin Lajos. – 447. Jankovich Ferenc. – 448. Kanyó Béla. – 449. Kardos Pál. – 451. Koczogh Ákos. – 452. Koréh Endre.

 

Ms 2285/457.

MARKOS ERZSÉBET levele megnevezetlen elvtársnak

[Bp. 1947–1948?-ból]  1 db. 1 f. 

 

XIV. GÁBORJÁNI KLÁRA HAGYATÉKA

 

1. SZEMÉLYI IRATOK

 

Ms 2286/1–11.

GÁBORJÁNI KLÁRA személyi iratai. 1923–195?

Autogr., korabeli iratok 11 db. 21 f.

 

2. SZABÓ LőRINC VERSFORDÍTÁSOK GÁBORJÁNI KLÁRA HAGYATÉKÁBAN

 

Ms 2286/12.

RILKE, RAINER MARIA: Orpheus, Euridike, Hermes. Szabó Lőrinc fordításfogalmazványa. 1953.

Autogr. Gáborjáni Klárának szóló ajánlással. 1 db.

[File 33.]

 

Ms 2286/13.

RILKE, RAINER MARIA: Orpheus, Euridike, Hermes. Szabó Lőrinc fordítása. 1953.

Gépirat, Gáborjáni Klárának szóló autogr. ajánlással.

Vö. SzL 1973. Ms 4658/60.

 

3. LEVELEZÉS

 

Ms 2286/14–17.

GÁBORJÁNI KLÁRA levelei ILLYÉS GYULÁnak

(Bp.) 1958. dec. 4. l db. l f. Fogalmazvány. Mellette Gáborjáni Klára összeállítástervezete Szabó Lőrinc prózai írásaiból verseiből. SzLné megjegyzéseivel. 3 db. 5 f.

 

Ms 2286/18–20.

GÁBORJÁNI KLÁRA levele [SIMON] ISTVÁNnak

Bp. 1965. febr. 6. l f. Másolat.

 

Ms 2286/19.

GÁBORJÁNI KLÁRA levelei UMETALJEV [UMETOLI], TEMIRKULnak

Bp. 1965. ápr. 10. 2 f. Másolat autográf kieg. Mellette Dalos Györgynek írt levél Szabó Lőrincné nevében. Bp. 1945. ápr. 10. 1 f.

 

Ms 2286/21– 22.

SOÓS ATTILÁNÉ levelei GÁBORJÁNI KLÁRÁnak

Fairheld, 1957. nov. 11. 2 f. Mellette egy karácsonyi üdvözlet. 1 db. 2 f.

 

Ms 2286/23.

BECZKÓY JÓZSEF levele GÁBORJÁNI KLÁRÁnak

H. n. 1955. márc. 4. 2 f.

 

Ms 2286/24–25.

[BUJDOSSY] ÉVA levelei GÁBORJÁNI KLÁRÁnak

24. Csopak, 1955. okt. 3. 1 f.

25. Csopak, 1955. nov. 19. 1 f.

 

Ms 2286/26.

CORVINA KIADÓ levelei GÁBORJÁNI KLÁRÁnak

Bp. 1956. márc. 19. 1 f.

 

Ms 2286/27.

CSANAK DÓRA, F. levele GÁBORJÁNI KLÁRÁnak

Kolozsvár, 1969. márc. 19. 1 f. Fülöp Gáza soraival

 

Ms 2286/33–34.

ILLYÉS GYULA levelei GÁBORJÁNI KLÁRÁnak

33. Wartburg, 1965. ápr. 19 előtt. 1 f. Umetaljev, Temirkul soraival. Orosz ny.

34. Wartburg, 1965. ápr. 19. 1 f. Umetaljev, Temirkul soraival. Orosz ny.

 

Ms 2286/35–39.

KEMÉNY LÁSZLÓék levelei GÁBORJÁNI KLÁRÁnak

35–36. Jamaica, 1968-ból 2 db. 2 f.

37. Brooklyn, 1970-ből 1 db. 1 f.

38. Mople Laine, 1971-ből 1 db. 1 f.

39. New York (?), K.n. 1 db. 1 f.

 

Ms 2286/40.

KENDE PAULA levele GÁBORJÁNI KLÁRÁnak

Bp. 1956. jan. 4. 1 f.

 

Ms 2286/41.

[LÁZÁR JÚLIA] levele GÁBORJÁNI KLÁRÁnak

[Bp.] K.n. l db. 1 f.

 

Ms 2286/42–43.

ÖRSY [DÁNIELNÉ] levele GÁBORJÁNI KLÁRÁnak

42. Bp. 1955. máj. 30. 1 f.

43. Bp. 1953. dec. 6. 1 f.

 

Ms 2286/44.

PANYICZKY GYULA levele GÁBORJÁNI KLÁRÁnak

Nyékládháza, 1954. júl. 22. 2 f. A f. 1r.  elején Szabó Lőrinc autogr. címzése.

 

Ms 2286/45–48.

SÁNDOR JUDIT levelei GÁBORJÁNI KLÁRÁnak

45. Kiev, 1952-ből 1 db. 1 f.

47. H. n.  1953. márc. 17. 1 f. [Hárs] Ernő aláírásával.   

48. Leningrád, 1955. jan. okt. l db 1 f.

 

Ms 2286/49.

SIMON ISTVÁN levele GÁBORJÁNI KLÁRÁnak

Bp. 1965. febr. 13. 1 f.

 

Ms 2286/50.

SURÁNYI IBOLYA levele GÁBORJÁNI KLÁRÁnak

H.é.n. 1 db. 1 f.

 

Ms 2286/51–57.

SZABÓ ALBERTNÉ levelei GÁBORJÁNI KLÁRÁnak

51–56. Magyaróvár, 1952–1956-ból 6 db. 8 f. Mellette [Szabó Albertné] fényképe. 1 db.

 

Ms 2286/58–62.

SZABÓ LőRINC  levelei GÁBORJÁNI SZABÓ KLÁRÁnak

58. Segesvár, 1927. júl. 21. 1 f. Szabó Klárikának címezve.

59. Igal, 1953. szept. 7. 1 f.

60. Tihany, 1954. szept. 11. 1 f . Szabó Lőrincné, Illyés Gyuláék és mások aláírásával.

61–62. [Balaton]szemes, 1956. aug. 17. 1 f. Mellette Villon, François: Kiforgatott igazságok c. versének fordítása. 1 f.

63–88. [Bp.] K.n. 1 f. „Itt hagyok egy csomó erdős-madaras verset..” Gépiratos másolat. Mellette az Örök Barátaink kötetekből válogatott versfordítások. 25 db.  33 f. Gépiratos másolat.

 

Ms 2286/89.

SZABÓ LőRINCNÉ  levele GÁBORJÁNI KLÁRÁnak

Bp. 1954. júl. 12. 1 f.

   

Ms 2286/90–98.

UMETALJEV (UMETOLI), TEMIRKUL levelei GÁBORJÁNI KLÁRÁnak

90–94. Moszkva, 1965-ből 2 db.  2 f. Dalos György soraival. Magyar és orosz ny. Mellette a levél fordítása és Umetaljev feljegyzése lakáscíméről. 2 db. 2 f.

95–98. Frunze, 1966–1968-ból 2 db. 2 f. Orosz ny. Mellette a levelek fordítása. 2 db. 2 f.

 

Ms 2286/99.

TISZATÁJ Szerkesztőségének levele GÁBORJÁNI KLÁRÁnak

 Szeged, 1948. ápr. 2. 1 f.

 

Ms 2286/100.

[TOMPA] KÁLMÁN levele GÁBORJÁNI KLÁRÁnak

[Bp.] 1955.ből 1 db. 1 f.

 

Ms 2286/101.

VÁRADY MIKLÓSNÉ levele GÁBORJÁNI KLÁRÁnak

Mosonmagyaróvár, 1955-ből 1 db. 1 f. [Szabó Albertné], Várady Szabolcs soraival, Gáborjáni Klára megjegyzéseivel.

 

Ms 2286/102–110.

VÁRADY SZABOLCS levelei GÁBORJÁNI KLÁRÁnak

102. Tihany, 1953-ból 1 db. 1 f. Illyés Gyuláék aláírásával.

103–109. Győr, 1954–1955-ből 7 db. 8 f.

110. H.é.n. 1 db. 1 f.

 

Ms 2286/111–113.

WALTHER [KEMÉNY], ZSUZSA levelei GÁBORJÁNI KLÁRÁnak

New-York, 1970–1971-ből 3 db. 4 f.

 

Ms 2286/114.

WALTHER, ZENTA levele GÁBORJÁNI KLÁRÁnak

New-York, 1972-ből 1 db. 2 f.

 

Ms 2286/115–126.

GÁBORJÁNI KLÁRÁnak írt részvétlevelek Szabó Lőrinc halálakor

1957-ből  11 db. 11 f. Mellette megnevezetlen Anni levele megnevezetlen Erzsi néninek Szabó Lőrinc temetésekor. 1957. okt. 3. 1 f.

A levélírók között: 122. Járdányi Pál – 125. Sebestyén János.    

 

4. SZÍNPADI, ELőADÓI FELLÉPÉSEK, SZÖVEGKÖNYVEK

 

Ms 2286/127.

GÁBORJÁNI SZABÓ KLÁRA fellépéseinek, jegyzéke, mûsorfüzetei. 1940–1943.

Autogr., nyomt., füzetbe ragasztva. 1 db. 38 f.

 

Ms 2286/128–168.

GÁBORJÁNI  KLÁRA fellépéseinek, jegyzéke, mûsorfüzetei, róla szóló újságkivágatok. 1940–1943.

Autogr., nyomt. 41 db.

 

MS 2286/169–174.

GÁBORJÁNI SZABÓ KLÁRA fellépéseinek meghívói, fellépéseiről újságkivágatok. 1945–1956.

Nyomt.  3 db. + 3 köteg.

 

Ms 2286/175–181.

GÁBORJÁNI SZABÓ KLÁRÁ-nak írt gratuláló-, és autogrammkérő levelek  1940–1955-ből  7 db. 8 f.

  

Ms 2286/182–215.

GÁBORJÁNI  KLÁRA saját versösszeállításai fellépéseire, rádiószerepléseinek, színházi fellépéseinek szövegkönyvei. 1942–196?

Autogr., gépirat, gépiratos másolat, idegen kezek írása. 34 db. 217 f. +6 köteg.

 

Ms 2287/1–7.

GÁBORJÁNI  KLÁRA szerepszövegei és szinészeti szakirodalom gyûjteménye. 1936–1951.

Gépiratos másolatok, nyomt. autogr. megjegyz. 7 db. 7 köteg.

 

5. GÁBORJÁNI KLÁRÁNAK AJÁNLOTT, ÁTADOTT MÛVEK, VERSEK, LEVELEK

 

Ms 2287/8–9.

SIMONYI IMRE: Tisztességes írás. Versek. Gyoma, 1956.

Nyomt. 1 db. 74 f.

Mellette: Horváth Ferenc levele Gáborjáni Klárának. [Bp. l956. okt.  23. előtt.]  1 f.

 

Ms 2287/10.

THURZÓ GÁBOR: A romlás virágai. Egy verseskönyv története. Rádiójáték. 195?

Gépiratos másolat, Gáborjáni Klára megjegyz. 1 db. 44 f.

 

Ms 2287/11.

UMETALIEV, TEMIRKUL levele DALOS GYÖRGYnek

Frunze, 1964. nov. 30. 1 db. 2 f. Orosz ny.

 

Ms 2287/12.

UMETALIEV, TEMIRKUL önéletrajza. Frunze, 1964. dec. 3. Orosz ny.

Autogr. 1 db. 1 f.

 

Ms 2287/13.

TRAJANOV, TEODOR  verse Petőfi emlékére. Orosz ny.

Gépirat, 1 db. 1 f.

 

Ms 2287/14–24.

UMETALIEV, TEMIRKUL költeményei, vele kapcsolatos újságcikkek. 1958–1968. orosz, magyar ny.

Nyomt, autogr. ajánlásokkal, Gáborjáni Klára megjegyz. 12 db. 12 köteg.

 

Ms 2287/25.

GÁBORJÁNI KLÁRA: Szabó Lőrinc és Temirkul Umetoli. Cikk a Kortárs 1965/4. 612–613. oldalán.

Nyomt. Szabó Lőrincné megjegyz. 1 kötet.

 

Ms 2287/26–39.

GÁBORJÁNI KLÁRA hagyatékába neki ajánlott versek, dal és ismeretlen szerzők mûvei. 1950–1968.

Korabeli kéziratok, kotta, Gáborjáni Klára megjegyz.  14 db. 26 f.

Közte: 26. Asztalos Sándor: Cantata profana. Cikk az 1952. márciusi előadásról. 6 f. – 27–28. Asztalos Sándor versei. 2 db. 2 f. – 29–32. Mikes Margit versei. 4 db. 4 f. – 33. Raics István : Merre jár a kék madár? Dal kottalejegyzéssel. 1 f. – 34. Kailas, Uuno: Termopylei ének. Vers. Ford. Vályi Nagy Géza. 1 f.

 

XV. IFJ. G. SZABÓ LőRINC HAGYATÉKA

 

Ms 2287/40.

SZABÓ LőRINC fordítása. Gaiser, Georg: A korall. II. felvonás.

Gépirat, G. Szabó Lőrinc megjegyz. 1 db. 4 f.

 

Ms 2287/41–46.

G. SZABÓ LőRINC feljegyzései, levelezése Szabó Lőrinc életmûvével, hagyatékával  kapcsolatban. 1980–l987 után.

Gépirat, gépiratos másolat, G. Szabó Lőrinc, Kabdebó Lóránt megjegyz. 6 db. 9 f.

Közte: 41. G. Szabó Lőrinc levele Kálmán Györgynek. 1980. szept. 30. 1 f. – 43. Szabó Lőrinc fogalmazványa 1956 októberében. G. Szabó Lőrinc gépirata. 2 f. – 44. Hitel szerkesztőségének levele G. Szabó Lőrincnek. 1987 után 1 f.

 

Ms 2287/47.

BAY ZOLTÁN: Látogatás a Debreceni Kollégiumban 1981. máj. 21-én.

Xeroxmásolat, autogr. ajánlással. 1 db.4 f.

 

Ms 2287/48–49.

FARKAS FERENC: Három dal Shakespeare Ahogy tetszik c. vígjátékából. Szabó Lőrinc fordítása. 1940.

Nyomt. kotta,  2 db. 8 f.

A 48. sz. példány autogr. ajánlással „Lócinak”.

 

Ms 2287/50.

BLUM TAMÁSNÉ levele G. SZABÓ LőRINCnek

Bp. 1957. okt. 11. 2 f.

 

Ms 2287/51.

CSORBA TIBOR levele G. SZABÓ LőRINCnek

Varsó, 1955. dec. 15. 1 f.

 

Ms 2287/52–53.

DÓCZI ANTAL levele G. SZABÓ LőRINCnek

Tahi, 1974. máj. 11. 1 f. Mellette feladóvevény. 1 db.

 

Ms 2287/54.

GERTLER VIKTOR levele G. SZABÓ LőRINCnek

Bp. 1957. okt. 8. 1 f.

 

Ms 2287/55.

HEMIG ERNő levele G. SZABÓ LőRINCnek

Tunis, 1957. okt. 29. 1 f.

 

Ms 2287/56.

HOLLAND JÓZSEF, ifj. levele G. SZABÓ LőRINCnek

Bp. 1957. okt. 6. 1 f.

 

Ms 2287/57–58.

KEMÉNY LÁSZLÓ levelei G. SZABÓ LőRINCnek

New York, 1974–1977-ből 2 db. 2 f. Az 57. jelzetû levélen Mikes Margit sorai.

 

Ms 2287/59.

LELKES DALMA levele G. SZABÓ LőRINCnek

Győr, 1957. okt. 9. 2 f.

 

Ms 2287/60.

G. SZABÓ LőRINC notesza. 1960?-as évek.

Szabó Lőrincné, Gáborjáni Klára és ismeretlen kéz megjegyz. 1 db. 6 + 21 sztln f.

 

Ms 2287/61.

BABITS MIHÁLY és SZABÓ LőRINC hagyatékáról ujságcikk kivágat..

Nyomt. 1 db. 1 f.

Ruffy Péter cikke a Magyar Nemzet, 1974. márc. 3-i számából.

 

XVI. MÁSOK TULAJDONÁBAN VOLT KÉZIRATOK, LEVELEK

 

Ms 2287/62.

LÁZÁR JÚLIA nyilvántartása a divatszalonjában alkalmazottakról. Bp. 1936–1943.

Korabeli nyomtatvány autogr. és  idegen kezek bejegyzésével. 1 kötet.

 

Ms 2287/63–64.

SZABÓ LőRINC levele [TRETTINA] JENő-nek

Bp., 1937. máj. 17. 1 f. Mellette Tibold Károly levele Kabdebó Lórántnak. Bp., 2007. jún. 28.

1 f. Nyomtatott példány.

Poss. Tibold [Trettina] Károly, MTAK 5/2007.

 

Ms 2287/65–68.

SZABÓ LőRINC fényképei. [Balatonfüred, 1957. szept. 7.]

Urbach László és Lipták gábor felvételei, 3 db.

Poss. Urbach Zsuzsa, MTAK 6/2007.

65. Urbach Zsuzsa levele Kabdebó Lórántnak. 1 f. – 66–68. Szabó Lőrinc fényképei Urbach László gépkocsijában, Urbach László és Lipták Gábor társaságában. 3 db.

 

RÖVIDÍTÉSEK

 

autogr.                 autográf

bev.                     bevezette, bevezetése

c.                         címû

db                        darab

é. n.                     év nélkül

f.                          fólió, lap

ff.                        foliók, lapok

Ford., ford.                   Fordította, fordítása

H. é. n.                Hely, év nélkül

ill.                        illetve

jav.                      javítása, javításával

k.n.                      kelet nélkül

Kemény               Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, szöveggondozás,

                            jegyzetek, utószó, Kemény Aranka, Osiris, Bp., 2003.

kiég.                    kiegészítése, kiegészítésével

megjegyz.            megjegyzése, megjegyzésével

mell.                    melléklet

nyomt.                 nyomtatott

p.                         pagina, oldal

Pl., pl.                  Például, például

r.                          recto

sz.                        szám, számú

SzL                      Szabó Lőrinc

SzL 1973.            F. Csanak Dóra: Szabó Lőrinc kéziratos hagyatéka (Ms 4650-Ms 4705), Bp.,

                            MTA Könyvtára, 1973 [A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára

                            Kézirattárának Katalógusai 6.].

SzLné                  Szabó Lőrincné

SzLÖV                Szabó Lőrinc Összes versei I–III. Bp., Unikornis Kiadó, 1998. [A magyar

                            költészet kincsestára sorozat 72-74.]

sztln.                    számozatlan

v.                         verso

Vö., vö.               Vesd össze, vesd össze

 

ZUSAMMENFASSUNG

 

Den handschriftlichen Nachlass von Dichter Lőrinc Szabó (1900–1957) kaufte die Abteilung für Handschriften und Alté Bücher der Bibliothek der Ungarischen Akademie der Wissenschaften im Jahre 1970. Über diese Handschriften (Signatur: Ms 4650-4705) wurde ein Katalog von Dóra F. Csanak in der Reihe der gedruckten Kataloge der Ungarischen Akademie der Wissenschaften, im Jahre 1973 erschienen.

Damals blieben einige Handschriften im Besitz der Erben des Dichters. Aus diesen geriet ein weiterer Teil in unsere Abteilung 2002. Dieser Teil enthalt Originale aus dem Schaffen dieses hervorragenden ungarischen Lyrikers des 20. Jahrhundert und Handschriften der übertragenen Gedichte aus der Weltliteratur. Im Nachlass befinden sich noch Dokumente über das Leben L. Szabós, sowie in groBer Zahl (vorwiegend an ihn gerichtete) Briefe. Auch in diesem Teil des Nachlasses sind Manuskripte von dem in 1928’gestorbenen Dichter Árpád Tóth, und Handschriften, Briefe des Meisters der L. Szabós Jugendzeit, Mihály Babits zu finden.

Der in 1973 erschienene Katalog und dieser neue Katalog enthalt selbstverstandlich nicht allé Handschriften und Briefe von Lőrinc Szabó. Zu dem in zwei Teilen gekauften Nachlass gehören nicht die eigene (an Andere gerichtete) Briefe des Dichters, und einige Handschriften, die von den Erben in anderen Institutionen hintergelegt werden.