Horányi Károly

Szabó Lőrinc hagyatéka a Petőfi Irodalmi Múzeumban

2006, 2011

 

A leírások a Petőfi Irodalmi Múzeumban letétként őrzött Szabó Lőrinc-hagyatékrész fotómásolatai alapján készültek. A 2006. februári felvételek DVD-re kiírva, a Petőfi Irodalmi Múzeum Kézirattárában, a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára Mikrofilmtárában, valamint a Miskolci Egyetem Szabó Lőrinc Kutatóhelyén lettek elhelyezve. Az egyes leírásokat a megfelelő képeket tartalmazó mappák sorszámai, illetve az azon belüli file-számok zárják.

 

TARTALOM

 

Rövidítések

Szabó Lőrinchez írott levelek levélírók szerint

Szabó Lőrinc levelei

Szabó Lőrinc vegyes jegyzetei

Szabó Lőrinc cikkei, előadásai, nyilatkozatai

Szabó Lőrinc fordításai

Szabó Lőrinc versei

Szabó Lőrinc életére és működésére vonatkozó iratok

Szabó Lőrinc füzetei s a bennük lévő lapok

Mások művei, iratai, levelei

Az újságkivágatok közé beosztott kézirattári anyag

Gyászjelentések

Névjegyek

Jugoszláviai utazásaival kapcsolatos nyomtatványok

Pótlás – 2008. márc. 20.

 

Rövidítések

 

Emlékezések – Szabó Lőrinc, Emlékezések és publicisztikai írások, a szöveggondozást végezte, a jegyzeteket készítette és az utószót írta Kemény Aranka, Bp., Osiris, 2003.

Könyvek és emberek – Szabó Lőrinc, Könyvek és emberek az életemben: Prózai írások, vál., szerk., s. a. r., jegyz. Steinert Ágota, Bp., Magvető, 1984.

NLC – Szabó Lőrinc, Napló, levelek, cikkek, vál., s. a. r., bev., jegyz. Kabdebó Lóránt, Bp., Szépirodalmi Kvk., 1974.

Vallomások – Szabó Lőrinc, Vallomások: Naplók, beszélgetések, levelek, a szöveggondozást végezte, a jegyzeteket, az életrajzot és az utószót írta Horányi Károly, Kabdebó Lóránt, Bp., Osiris, 2008.

 

Szabó Lőrinchez írott levelek levélírók szerint

 

Anna Pia Monica, Habsburg, fhgné. File: 01.014

Asbóthné, Asbóth Erzsébet és Mária. File 01.001–004.

Ascher Oszkár. File: 06.060–1.

Athenaeum. File: 01.005.

 

Bajor Gizi. File: 01.048-9.

Balogh József (Novelle Revue de Hongrie). File: 06.032–7.

Bálint Mihály. File: 01.083–6

Bánk László. File: 01.089–91

Bartha Miklós Társaság. File: 01.040-2.

Bartha Tiborné. File: 01.099–100.

Baumgarten Sándor. File: 01.026-031, 034-9.

Benamy Sándor. File: 01.043-4.

Benckiser, Nikolas. File: 01.006–7

Benkő Györgyné G. Szabó Ilonka. File: 01.092–6

Berda József. File: 01.032

Bernáth Aurél és felesége. File: 01.053–73

Bihari János. File: 01.087–8.

Bilkey Lajos. File: 01.013-026.

Blunck, Hans Friedrich, könyvkiadó, 1943. V. 14. File: 01.008-010

Bondi, Georg. File: 01.012.

Bozóky Mária. File: 01.050-2.

Brühl-Penly, Lugi. File: 01.074–9.

Buchhandlung an der Briennerstrasse, File: 01.082

„B”-ism. File: 01.046-7., 080–1

 

Collegium Hungaricum (Szent-Iványi, Farkas Gyula). File: 01.106–9.

Csokor, Franz Theodor. File: 01.102–5.

 

Debreceni Református Gimnázium Igazgatósága. File: 02.002

Deutscher Verlag. File: 01.

Deutsches Besandtscaht. File: 01.110–4.

Deutsches Wissenschaftliches Institut. File: 01.148–51.

Deutsch-Ungarische Gesellschaft. File: 01.115–43.

Dóczi Antal. File: 01.152–68., 02.001, 02.003–022.

 

Egyetemi Nyomda. File: 02.088.

Eperjessy Kálmán. File: 02.0086–7.

Az Est. File: 02.089.

Europäische Schriftsteller-Vereinung. File: 02.023–085.

 

Farkas Gyula. File: 02.092–3.

Farkas Vízgyógyintézet nyomtatott lev. lap értesítő, rajta Pásztor Alice dr. sorai. File: 20.147–8.

Féja Géza. File: 02.107–10.

Fekete István. File: 02.129–32.

Fenyő László. File: 20.144–6.

Fenyő Miksa. File: 02.125–6.

Fonyó István. File: 02.105–6.

Földi Mihály. File: 02.127–8.

Földváry Hermy. File: 02.094–101.

Franklin Könyvkiadó. File: 02.136–40.

Franklin Társulat. File: 02.133–5.

Friedrich-Wilhelm-Universiät. File: 02.102–4.

Funk József. File: 02.113–124.

Füsi József. File: 02.141–3.

„F”-ism. Olasz nyelvű levél, említve benne Szentkuthyt. File: 02.111–2.

 

Gallai-Gaibel Sándor. File: 03.001–2.

Gáspár? File: 02.153–4.

Gelléri Andor Endréné. File: 03.003–4.

Gellért Oszkár. File: 02.162–172.

Graf Ferenc. File: 02.149–52., 02.155–61.

Ism. Erzsébet. File: 02.156–7.

 

Harangiék. File: 03.013–4.

Hatvany Lajos. File: 03.69–80.

Hegedűs Lajos. File: 03.032.

Heikkila, Hilka. File: 03.29–31

Heller, Karl. File: 03.020–1

Heller, Marie-Louise. File: 03.007–9., 022–7.

Híd hetilap, Kállay Miklós. File: 03.011–12.

Horvát Henrik (közte Medgyaszay Vilma sorai). File: 03.033–68.

New Hungarian Quarterly. File: 03.017–8.

„H”-ism. File: 03.015–6.

 

Ifjúsági Könyvkiadó. File: 03.092–3.

Illés Endre. File: 03.090–1.

Insel Verlag. File: 03.082–83.

Ismeretlenek. File: 03.092–168. 04.001–4., 05.055–6.

 

Jámbor Lajos (dedikált fényképével). File: 03.084–8.

 

Kántor Ernő. File: 04.079–80.

Kardos Albert. File: 04.092–7., 04.142–4.

Kardos László. File: 04.142–4. 04.147–67.

Kardos Mária. File: 04.127–37.

Kardos Pál. File: 04.115–26.

Kassák Lajos. (A borítékon feladóként Simon Jolán megjelölve.) File: 04.005–9.

Niels Kaumpmann Verlag. File: 04.019–21., 024–78. Üres borítékok. File: 04.102–3., 04.109.

Kemény Imre. File: 04.145–6.

Kertész Lajosné. File: 04.138–141.

Kie Lien Lio. File: 04.104–7.

Király Péterné. File: 04.099–101

Kleist-Gesselschaft. File: 04.017–8., 022–23.

Knittel, John. File: 04.010–1., 014–6. Knittelnek szóló lev. fogalm. ismeretlentől: File: 04.108.

Kodolányi János. File: 04.083–6.

Koncert Váll. Rt. File: 04.081–2.

Kosztolányi Dezsőné. File: 04.113–4.

Kováts Tibor. File: 04.090–1.

Köznevelés. File: 04.087–9.

Kuthy Sándor. File: 04.110–1.

 

Lám Frigyes. File: 05.014–26.

Lampel Hugó (Graedener-Hattingberg, Magda). File: 05.001–6.

Lázár Júlia. File: 05.028–048. 055–6.

Lénárt Pálné. File: 05.053–4.

Leo & Comp., Verlag. File: 05.007–13.

Lucas, R. J. File: 05.057.

„L”-ismeretlenek. File: 05.049–52.

 

Magyar-Francia Társaság. File: 06.022–5.

Magyar Írók Egyesülete. File: 05.079–81.

Magyar Írók Szövetsége. File: 05.077–78., 082–3.

Magyar Központi Híradó Rt. File: 06.005–8.

Magyar Köztisztviselők Fogy. Szöv. File: 05.084, 0090.

Magyar Műkiadó, Forbáth Róbert. File: 05.102–107.

Magyar–Német Társaság. File: 05.068

Magyar Népköztársaság Irodalmi Alapja. File: 05.073–6.

Magyar Rádióhivatal. File: 06.009–22.

Magyar Telefonhírmondó és Rádió Rt. (Marconnay Tibor, stb. közte a Madách-átdolgozás töredékei, az arra kötött szerződések.) File: 05.118–72., 06.001–4.

Magyar Vallás- és Közoktatásügyi Min. (Hóman, Ortutay). File: 05.061–3., 05.114–5., 06.065–7.

Magyarország Rt. (üres boríték). File: 05.0091–2.

Marconnay Tibor l. Rupprecht Tibor

Marx-Fordítóbizottság (üres boríték, rajta Mikes Lajos kézírásával: „Lőrinc, Klári”). File: 05.117.

Matuska Péter. File: 05.110–3.

MDP VI. ker.-i pártbizottsága. File: 05.099., 101.

Mihályfi Béla. File: 05.93–094.

Mihályi Gábor. File: 05.100.

Mikola István. File: 05.116.

Moldvai Klára. File: 05.108–9.

Moravecz Imre. (Szovjet költők bevezetője.) File: 05.058–60.

Móricz Emil. File: 05.085–6.

Müller György. File: 05.087–89.

M. Oszkár. File: 05.95–6.

 

Nádass József. File: 06.038–43.

Nagy András. File: 06.056–9.

Nagy István. File: 06.047–8.

Németh László és felesége. File: 06.049–53.

Nemzeti Sport. File: 06.044–6.

Nemzeti Színház. Németh Antal. File: 06.029–30.

Neues Wiener Tagblatt. mellette Szabó Lőrinc német ny. felszólalása kéziratának töredéke. File: 06.026–8.

[Nyáry ?] File: 06.031.

 

Országos Irodalmi és Művészeti Tanács. File: 06.082–5.

Országos Magyar Sajtókamara (melléklet: Magyar Iskolaszanatórium Egyesület Kolosváry Borcsa Mihályhoz írott levele). File: 06.068–81.

Ortutay Gyula. File: 06.065–7. (Borítékja: 086.)

Ostdeutsche Verlagsanstalt GMBH Breslau. File: 06.063–4.

Otthon. File: 06.062.

 

Paku Imre. File: 06.103–110.

Pantheon Akademische Verlagsanstalt. File: 06.087–8., 090–1.

Parthenon – Balogh József. File: 06.111–2.

Pásztor Attiláné, Stefan George-kéz ügye. File: 06.097–102.

Perr Viktor. File: 06.089–90.

Petersen, Julius. File: 06.093–5.

Pilvax kávéház, a közvélemény asztala (többek gratuláló levele a Félelmes a fegyverem később a Magam ügyében c. verse kapcsán. File: 08.170–1.

Pukánszky Béla. File: 06.096.

 

Rafaela nővér. File: 06.133–5.

Ravasz László. File: 06.149–50.

Reicher Endre. File: 06.145–6.

Reichsministerium für Wissenschaft… File: 06.117–9.

Révész Béla. File: 06.151.

Római Katolikus Plébánia Hivatal – Szécsény, üres boríték. File: 06.138

Romhányi Gyula, Vallás- és közoktatásügyi Min. Művészeti O. vezetője másolatban megküldi Szabó Lőrinc Zelk Zoltán érdekében hozzá írott levelét, Szegi Pál ajánlásával másolatban. File: 05.061–3.

Rónai Mihály András. File: 06.139–44.

Rosnyay György többekkel együtt. File: 06.147–8.

Rothe, Carl. File: 06.120–9.

Rubovszky György. File: 06.130–2.

Ruoff, Wilhelm, Hauptschriftleiter der „Europäischen Literatur”. File: 01.148–9., 06.113–6.

Rupprecht Tibor (Marconnay).  File: 06.136–7.

 

Sági Pál. File: 07.024–7.

[Salzmann?] File: 07.017–8.

Sári Gál Imre. File: 07.028–9.

Sárközi György. File: 07.015.

Sárközy György, Magyar Kir. Főkonzulátus, 1943. szept. File: 06.152–60.

Sáska Juliska. File: 07.016.

Schiller Pálné. File: 07.032–6.

Schweizerische Gesandtschaft in Ungarn. File: 07.037–8.

Shirley, Anna. File: 07.19–23-

Simon György János. File: 06.161–173., 07.001–14.

Simon Mihály Pál. File: 07.030–1.

„Stefi”.File: 07.097–8.

Szabó Albert (üres boríték). File: 07.072–3.

Szabó Árpád. File: 08.005–9.

Szabó Attila, G. File: 07.117–9.

Szabó Gábor, Gáborjáni és felesége. File: 07.111–2.

Szabó Irén, File: 07.086–9.

Szabó Géza. File: 07.096.

Szabó Irén, File: 07.080–2.

Szabó Jolán, Gáborjáni. Szabó Irén, File: 07.083–5., 090–1.

Szabó József. File: 07.071.

Szabó Kálmán, Gáborjáni. File: 07.074–5

Szabó Klára, Gáborjáni, KisKlára, File: 07.041–2., 047–9., 065–6., 152–7.

Szabó László, Cs. File: 07.039–40., 068–70.

Szabó Lőrinc, id. File: 07.092–5.

Szabó Lőrinc. ifj. (Lóci). File: 07.138–51., 160–71

Szabó Lőrincné, id. (Panyiczky Ilona). File: 07.76–77., 099–104., 115–6.

Szabó Mihály. File: 07.107–9.

Szabó Mihályné, Sáfár Eszter, Esztike néni. File: 07.105–6.

Szabó Pál. File: 07.128–9.

Szabó Szilárd, Gáborjáni. File: 07.078–9.

Szabó Zoltán és felesége. File: 07.130–7., 158–9.

Szabóné, Erzsike. File: 07.067.

Szász Géza. File: 07.050–64.

Szél Kata. File: 07.126–7.

Szemere László. File: 07.044–6.

Szenczi Miklós. File: 08.003–4.

Szentkuthy Miklós. File: 07.0114.

Szépirodalmi Kvk. File: 07.120–5.

Szikla Gusztávné Lám Ila. File: 08.001–2.

 

Thomas-család. File: 08.010–33., 040–67., 082–3.

Tiboldi József. File: 08.076–

Tiszatáj. File: 08.068–9.

Tompa Kálmán. File: 07.172–5., 08.034–9.

Trettina Jenőné. File: 08.084–6.

Turóczi-Trostler József. File: 08.070–75.

Ungarn – Pukánszky Béla. (Az első levél hátoldalán SzL autográf műfordítástöredéke, melléklete Lám Frigyes műfordításkötete Pukánszky Bélának dedikálva. A kötet tejes befényképezésétől eltekintettünk.) File: 08.088–110.

 

Vakokat Gyámolító Országos Egyesület, Szabó Károlyra von. File: 08.156–8.

Váradi Szabolcs. File: 08.127–131., 03.158.

Varga Csaba. File: 08.032–5.

Varga Irén. File: 08.144–54.

Vas István. File: 08.136–43.

Vojnits Pongrácz. File: 08.159–60.

Vörös Béla. File: 08.115–126

 

Weber, Olga. File: 08.155.

Weises Hofbuchhandlung, Stuttgart; Erpf, Paul. File: 08.111–4.

 

Zelk Zoltánné. File: 08.162.

Zemling, dr. File: 08.161.

Zolnai Béla. File: 08.163–168.

Zolnai Lajos. File: 08.172–09.001–5.

Zsindelyné Tüdős Klára. File: 08.169.

 

Szabó Lőrinc levelei címzettek szerint

 

Ady Endre Emlékbizottság. File: 09.006–8.

Carossa, Hans. File: 09.008–10.

Dust, Frau. File: 09.037.

Farkas Gyula. File: 09.011.

Gayda, Franz Alfons. File: 09.012.

Halbe, Max. File: 09.013.

Hatvany Lajos (MTAK Kézirattárában, a Hatvany-hagy.-ban található levelek gépiratos másolatai). File: 09.014–6.

Hlatky Endre. File: 09.017–9.

Horváth Henrik. File: 09.020–1.

Ismeretlennek latin nyelven. File: 09.023.

Ismeretlennek (Herczeg Ferencnek). File: 10.026–7.

Ismeretlennek, karácsonyi, új évi jókívánság angol nyelven. File: 09.024–5.

Ismeretlen asszonynak német nyelven. File: 09.027.

Ismeretlen, Kamilló. File: 09.028.

Ismeretlen „Exellenz”-nek német nyelven. File: 09.029.

Ismeretlen „Herr Doktor”-nak német nyelven. File: 09.030–1.

Ismeretlenek. File: 09.032–4., 09.041., 09.042–4., 09.051–3.

Illyés Gyula. File: 09.035–6.

Juhász István. File: 09.045.

Jünger, Ernst. File: 09.022.

Kampmann Verlag. File: 09.046–7.

Kardos László. File: 09.054.

Kéry László. File: 09.055–6.

Knittel, Anna. File: 09.059.

Knittel, John. File: 09.049–50.

Kolb Jenő. File: 10.025

Komjáthy Aladár. File: 09.057–8.

Köteles Árpád. File: 9.060–1.

Kraus. File: 09.040

Marconnay Tibor. File: 10.001.

Mihályfi Béla. File: 10.004–7

Mikes Lajos (gépiratos másolat, az eredeti az MTAKK-ban). File: 10.008–11.

Németh Imre. File: 10.065–7.

Pattie, E. T. File: 10.011.

Raffaeli Rafaela. File: 10.019–20.

Rákos Ferenc l. Új Magyar Könyvkiadó.

Rothe, Carl. File: 10.012–8.

Somogyváry Gyula. File: 10.023.

Soósné Kocsis Teréz. File: 10.021–2

Szabó Klára, Gáborjáni. File: 10.28–30.

Szabó László, Cs. File: 10.031–47. Budelaire ford. gépirata autográf javításokkal, a lapon még Cs. Szabó L.-nek szóló levél. File: 13.2105.

Szabó Lőrinc 1944. aug. 28-i levele Kardos Albert, Kardos Pál, Kardos László, Péchy Blanka és Nagy Zoltán ügyében. File: 05.065–7.

Szabó Lőrinc, G., ifj. File: 10.048

Szabó Zoltán. File: 10.049–54.

Szekfű Gyula. File: 10.055–7.

Szép Szó szerkesztője. File: 10.058–9.

Sztójay Döme. File: 09.039.

Tamási Lajos. File: 10.068–9.

Terescsényi Gyula. File: 10.064

Túróczi-Trostler József. File: 10.063–4.

TÜKER Vállalat. File: 08.087., 10.060–1.

Új Magyar Kiadó Vezérigazgatója – Rákos Ferenc. File: 10.070–3.

Weber, Frau. File: 10.076.

Weitz, Annamarie, Frl. File: 10.077–9.

Weöres Sándor (csak boríték). File: 10.080–1.

Winkler János. File: 10.075.

Wirthné, Elisa. File: 10.073–4.

Zilahi-Sebess Jenő. File: 10.082–086.

 

Szabó Lőrinc vegyes jegyzetei

 

Jegyzetfüzet (tudósítások, 1938–41., részben gyorsírással). File: 10.087–142.

Szabó Lőrincné: A Dunán Passauig. (Részben SzL javításaival, kiegészítéseivel.) File: 10.143–6.

Gyorsírásos jegyzetek. File: 10.147–63., 11.001–122.

Gyorsírásos jegyzetek. File: 11.123–143.

Töredékes jegyzetek könyveiről, olvasmányairól. File: 13.2229.

Gyorsírásos jegyzetek. File: 13.2237–41.,

 

 

Szabó Lőrinc cikkei, előadásai, nyilatkozatai

 

 

A cinkétől a faunig. Rádióelőadás, 1941. jan. 28. Gépiratos másolat az Új Idők-beli megjelenés alapján: 1941. Húsvét, 445–447. p., kötetben: Emlékezések, 558–574. p.  File: 15.051–63.

A Duna tisztálkodik. Megj.: Magyarország, 1929. márc. 24., kötetben: Emlékezések, 302–303. p. Gépirat 2 pld.-ban. File: 12.1909-12.

A fordító az „Ahogy tetszik-ről. Megj.: Nemzeti Színház msorfüzete, 1949. jún.–júl., kötetben: Emlékezések, 777–779. p. Gépirat 2 pld.-ban. File: 12.1900–5.

A Fővárosi Népművelési Bizottság Szabadegyetemén tartott előadása a Nyugat költő-elődjeiről, Vajda Jánosról, Reviczky Gyuláról és Komjáthy Jenőről. Gépirat. File: 12.2037–44.

A gyermekem: „apám”, vagyis nevelőm, alakítom. Megj.: Új Idők, 1941. Karácsony, 749. p., kötetben: Karácsonyi beszélgetés a gyermekről címmel: Emlékezések, 602–603. p.  Gépiratos másolat. File: 14.2443–6.

A hegyek dicsérete. Magyarország, 1927. júl. 7., kötetben: Emlékezések, 181–183. p. Gépirat. File: 12.1917–8.

A költészet dicsérete. Megj.: Új Idők, 1941. febr. 16., kötetben: Emlékezések, 533–536 p. Gépirat autográf javításokkal. File: 12.2023–7.

A költő a verseiről. Gépirat autográf javításokkal. Az első oldal tetején Szabó Lőrinc megjegyzése: „Szabó lőrinc, bevezetés a versei elé” („Felkért a rádió…”) File: 13.2191–3.

[A költő, az élet és az alkotás.] Megj.: Esti Magyarország, 1943. dec. 20. 6. p., kötetben: Vallomások, 246–249., 735–736. p. Gépiratos másodpéldány autográf javításokkal. File: 17.121–3.

A költő keze. Megj.: Új Idők, 1941. júl. 27., kötetben: Emlékezések, 582–586. p.

A költői szív. Megj. kötetben: Vallomások, 249–250. p. Gépiratos másodpéldány autográf javításokkal. File: 17.128.

A lázadó. Megj. köteben: Emlékezések, 278–279. p. Gépiratos másolat. File: 12.1999–2000.

A líra él. François Villon versei. Rádióelőadás, mely elhangzott Budapest I. csatornán [1944.] jan. 10-én. Gépiratos másodpéldány autográf javításokkal. File: 19.065–9. L. még Pótlás részt: File: 30.3087–90.

A magyar államférfiak Németországban. Tudósítás. Berlin, 1939. ápr. 29. Megj.: Magyarország, 1939. ápr. 30., kötetben: Emlékezések, 492–494. p. Autográf fogalmazvány, a berlini Hotel Kaiserhof levélpapírján. File: 16.044–7.

A magyarországi Mikulás. Gépirat. File: 17.085–8.

A mamelukok végnapjai. Megj.: Pesti Hírlap Képes Vasárnap, 1931. szept. 20., kötetben: Emlékezések, 328–331. p. File: 12.1913–6.

A Mindenség Látomása. Előadás és A Bhagavad-gítá XI. énekének fordítása. Megj.: Pesti Napló, 1938. okt. 16. kötetben: Könyvek és emberek, 501–506. p. Gépirat autográf javításokkal, újságkivágat. File: 13.2069–92.

A műfordítás öröme. Megj.: Új Idők, 1940. jan. 1., kötetben: Emlékezések, 505–507. p. Gépiratos másodpéldányok autográf javításokkal, kiegészítésekkel. File: 12.1936–47.

A németországi látogatás eredményeiről, úti benyomásairól, gazdasági kérdésekről s a cseh problémáról nyilatkozott Berlinben Imrédy Béla miniszterelnök a magyar sajtónak. Tudósítás. Töredék. Megj.: Pesti Napló, 1938. aug. 27., kötetben: Emlékezések, 441–446. Gépirat autográf javításokkal. File: 12.1874–7.

[A nőiesebb vonal], „Interjú Szentgyörgyi Elvíra kérdésére”. Megj. kötetben: Vallomások, 242., 734. p. Gépiratos másodpéldány autográf javításokkal. File: 17.120.

A nyolcezerméteres Kárpátok. Földrajzi fejezetek egy csillag regényéből. Megj. kötetben: Emlékezések, 750–753. p. Gépiratos másodpéldányok autográf javításokkal. File: 12.1878–90.

A pólustól az egyenlítőig. Rádióelőadás, 1943. jan. 6. Gépiratos másodpéldány. File: 15.064–73.

A sátorverő énekel. Rádióelőadás, 1943. nov. 30. Valójában az Omár Khajjám, a perzsa csillagász költő c., az Új Idők, 1943. dec. 4-i számában megjelent cikkének némileg átdolgozott, rövidített változata. (Az említett cikkben pedig felhasználta a Nyugat 1920. februári számában közzétett, Edward Fitzgerald: Omár Khajjám c. bevezető tanulmányát.) Gépiratos másolat. File: 15.047–50., 15.074–9.

Ahogy tetszik. Felvezető szöveg. Gépiratos másodpéldány. File: 15.083.

Antonius és Cleopatra. Rádióelőadás. Gépirat autográf javításokkal, kiegészítésekkel. File: 15.081–2.

Az én Genovám. Megj. kötetben: Emlékezések, 531–532. p. Gépiratos másodpéldány autográf javításokkal. File: 12.1920–1.

Az én oldalam. Nyilatkozat a Film Színház Irodalom számára. Némileg eltérő formában megj.: Film Színház Irodalom, 1941. 3. jan. 17–23. Gépiratos másodpéldány. File: 17.056–7.

Baudelaire. Megj. kötetben: Emlékezések, 409–413. p. Gépiratos példányok autográf javításokkal. File: 12.2028–37; 13.2230–6.

Baudelaire: A Fehér Vénusz, egy költői szerelem története. Rádióelőadás, 1943. dec. 21. Gépiratok autográf javításokkal. File: 14.2383–99.

[Baumgarten-díjasok a magyar filmről.] Megj.: Mozi Ujság, 1944. 4. jan. 26–febr. 1.; kötetben: Vallomások, 259–261., 740. p. Gépirat autográf javításokkal. File: 17.100–1.

Békés utazás a háborús Németországban. Megj.: Magyarország, 1941. márc. 7. 5. p., kötetben: 545–549. p. Gépiratos másodpéldány. File: 13.2171–7.

Beszéd a költőkhöz. Megj.: Pesti Napló, 1934. nov. 25., kötetben: 360–365. p. Gépiratos másodpéldány autográf javításokkal. File: 13.2217–21.

Beszélgetés Gombaszögi Fridával. Megj. kötetben: Emlékezések, 54–58. p. Gépiratos első- és másodpéldány. File: 17.058–67.

Cím nélkül, mesefantáziák. Gépiratok autográf javításokkal. File: 17.089–95.

Cortina és a fehér keresztek. Megj.: Az Est, 1924. aug. 1. 4. p., kötetben: Emlékezések, 84–87. p. Gépiratos másodpéldány. File: 13.2147–9.

Családi kör. Rádióelőadás, 1942. máj. 13. Megj. kötetben: Emlékezések, 635–638. p. Gépiratos másodpéldány autpgráf javításokkal. File: 13.2199–2202.

De a macska, a macska elégett. Megj. kötetben: Emlékezések, 265–267. p. Gépiratos másolat. File: 12.1982–4.

Édesanya. Rádióinterjú, 1943. május 2.; kötetben: Vallomások, 215–216., 729. p. Gépiratos másodpéldány autográf kiegészítéssel. File: 17.102–4.

Egy ember, aki hangokból építette fel életét. Megj.: Pesti Napló, 1927. jan. 12. 9. p. kötetben: Emlékezések, 155–157. p. Gépirat és újságkivágat. File: 12.2045–50.

Egy költő disznók, virágok és verebek között. Megj. kötetben: Emlékezések, 145–147. p. Gépiratos másolat. File: 12.1985–7.

Egy marék Libia. Megj.: Uj Idők, 1942. júl. 25. 91–92. p., kötetben: Emlékezések, 644–648. p. Gépiratos másodpéldány. File: 13.2156–70.

[„Egy öreg királynak…”] Prózatöredék, Szabó Zoltán kézírásával, feltehetőleg megfejtése gyorsírásból. File: 16.005–0018.

[„Egy szép vidéken…”] Prózatöredék, Szabó Zoltán kézírásával, feltehetőleg megfejtése gyorsírásból.  File: 16.019.

Egy világváros alvó díszletei között. Megj.: Pesti Napló, 1927. jan. 16., kötetben: Emlékezések, 157–159. p. Gépirat. File: 12.1922–3.

[Előadás Arany utáni nemzedékekről – Vajda János, Reviczky Gyula, Komjáthy Jenő.] Gépiratos másodpéldány autográf javításokkal. File: 17.071–84.

1941. április 24-ikén. Gépirat. Szerzőmegjelölés gépírással: „Szabó Lőrinc s. k.” File: 19.060.

1952 április 8.-án. Megj. kötetben: Vallomások, 594–595., 870. p. Gépirat autográf javításokkal. File: 19.058–9.

Forgács Anna hangja. Megj.: Az Est, 1927. szept. 2., kötetben: Emlékezések, 238–240. p. Gépiratos másolat. File: 12.1930–2.

Francia vélemények és ítéletek Villonról. Gépirat autográf javításokkal. File: 16.028–43.

Gellért Oszkár: Testvérbánat csillaga. Megj.: Nyugat, 1922. aug. 1., kötetben: Könyvek és emberek, 478–479. p. Korrektura. File: 13.2215–6.

Goethe – a víziborjú. Megj. kötetben: Emlékezések, 267–269. p. Gépirat. File: 13.2212–4.

Gottfried Keller. Kézirat. 16.025–6.

Gottfried Keller. Német ny. Gépirat.os másodpéldány. File: 06.027.

Hajnali beszámoló. Megj.: Magyarország, 1940. máj. 8., kötetben: Emlékezések, 507–509. p. Gépiratos másolat 2 pld.-ban. File: 12.1924–9.

Hatezer év múzeumában. Megj.: Pesti Napló, 1931. jól. 19., kötetben: Emlékezések, 323–328. p. Gépiratos másodpéldány. File: 13.2142–6.

Heinrich von Kleist. Kézirat. File: 022–3.

Heinrich von Kleist. Német ny. Gépiratos másodpéldány. File: 16.024.

„Helytelenítem a mai vitacikkek technikáját.” Megj. kötetben: Vallomások, 217–218., 729–730. p. Gépiratos másodpéldány autográf javításokkal. File: 17.105–7. L. még a Az újságkivágatok közé beosztott kézirattári anyag c. részben: File: 25.025–6.

Húsz év Budapesten. Megj.: Új Idők, 1940. júl. 4., kötetben: Emlékezések, 514–516 p. Gépiratos másodpéldány autográf javításokkal. File: 13.2208–11.

Húsz év Budapesten. Megj.: Új Idők, 1940. júl. 4., kötetben: Emlékezések, 514–516. p. Gépiratos másolat. File: 14.2440–2.

Huszonkét nemzet 6800 kiállítója a Lipcsei Tavaszi Vásáron. Megj.: Magyarország, 1941. márc. 6. 5. p., kötetben: Emlékezések, 540–545. p. Gépiratos másodpéldány. File: 13. 2178–84.

Író és a hazafiság. Megj. kötetben: Emlékezések, 517–518 p. Gépiratos másolatok Szabó Lőrincné autográf javításaival. File: 12.2019–20.

Író és politika. Megj. kötetben: Emlékezések, 669– 674. p. Autográf fogalmazvány. File: 1948–70.

Író és a politika Az esszé kéziratának gépiratos másolata. File: 12.1975–81.

Isten és a világ. Rádióelőadás, 1940. márc. 25. Kéziratos fogalmazványok, gépiratok autográf javításokkal. File: 14.2326–2382.

Játékrontó. Megj. kötetben: Emlékezések, 269–271. p. Gépiratos másolat. File: 12.1988–90.

Jegyzetek az Író és politika c. esszéhez. Autográf feljegyzések. File: 12.1972–4.

Jéghegyek a chianti-tengerben. Megj.: Pesti Napló, 1925. júl. 28., kötetben: Emlékezések, 131–134. p. Gépirat 2 pld.-ban, mellette a cikk kivágata. File: 12.1891–9.

Jegyzet „A víg agglegény”-ből. Részeg ember beszéde a Víg Agglegényben. Megj. kötetben: Emlékezések, 7–8. p. Gépirat. File: 17.126–7.

Juliusi tavaszban Egyiptom felé. Megj.: Magyarország, 1931. júl. 10. 7. p., kötetben: Emlékezések, 317–319. p. Gépiratos másodpéldány. File: 13.2150–2.

Két vagon pénz. Megj. kötetben: Emlékezések, 272–274. p. Gépiratos másolat. File: 12.1991–3.

Külföldi versek. Gépirat, rajta Gáborjáni Klára megjegyzése: „Előadás Gyöngyösön – a verseket én mondtam el”. File: 14.2307–12.

Legkedvesebb verseim. Rádióelőadás. Gépiratos példányok autográf javításokkal. Az első oldalon az előadásra von. emlékeztetők. Rajta még Gáborjáni Klára megjegyzése: „Elmondta Gáborjáni Klára a verseket”. File: 14.2400–17.

Magyarszlovák „szellemi tréninget” sürget egy szlovák költő. Gépirat autográf javításokkal. File: 12.2004–5.

Majestatisches Landschaftsidyll. Cikkkivágat, rajta Szabó Lőrinc kézírásával: „»Europäischer Literatur« I. Jahr, Heft 8. 1942. Dez.” File: 16.048–9.

Még a légy is lehet múzsa. Rádióelőadás, 1942. szept. 1.; kötetben: Vallomások, 181–194., 720–721. p. Gépiratos másodpéldány autográf javításokkal. File: 15.016–29.

[Megélnek-e a magyar írók a könyveikből?] Megj.: Ünnep, 1944. 1. sz. 7. p., kötetben: Vallomások, 250–251., 736. p. Gépirat autogr, javításokkal. File: 17.118–9.

Melyik szebb? Rádióelőadás, 1942. aug. 6. Megj. kötetben: Emlékezések, 608–610. p. Gépiratos másodpéldányok autográf javításokkal. File: 13.2194–8.

Melyik szebb? Rádióelőadás, 1942. aug. 6. Megj. kötetben: Emlékezések, 608–610. p.  Műsorterv. Szabó Lőrinc levele Cs. Szabó Lászlónak (gépiratos másodpéldány). Bevezető. 1942. júl. 7. File: 14.2447–8. 14-a.2449–52. 15.030–1. Töredékes jegyzetek változatok gépírással s autográf javításokkal. File: 15.041–6.

Milyen a szép élet? Egy szót se irodalomról. Interjú. Megj.: Film Színház Irodalom, 1942. 32. sz. aug. 7–13. Gépiratos másodpéldány. File: 17.052–5. Gépirat autográf javításokkal. File: 17.114–7.

[Miért népszerű ma a költészet. 1942. könyvnap.] Megj. kötetben: Vallomások, 177–178., 719. p. Gépiratos másodpéldány autográf javításokkal. File: 17.099. L. még Az újságkivágatok közé beosztott kézirattári anyag c. részben: File: 25.065.

Mohácstól Csokonaiig. Zrínyi Miklós. A Fővárosi Népművelési Bizottság Szabadegyetemén tartott előadássorozatához autográf fogalmazványok. 1938. Megj. kötetben: Könyvek és emberek, 252–255. p. File: 15.099–110.

Mohácstól Csokonaiig. Zrínyi Miklós. A Fővárosi Népművelési Bizottság Szabadegyetemén tartott előadássorozata egyik része. 1938. Megj. kötetben: Könyvek és emberek, 252–255. p. Gépirat autográf javításokkal. File: 15.111–25.

Mohácstól Csokonaiig. XVIII. század. A Fővárosi Népművelési Bizottság Szabadegyetemén tartott előadássorozata egyik része. 1938. Megj. kötetben: Könyvek és emberek, 280–285. Gépirat autográf javításokkal. File: 15.126–41.

Néhány szó Ady ellen. Gépiratos másodpéldány. Ravasz Lászlónak szóló vitacikkének autográf fogalmazványa. Megj.: Századunk, 1926, 301–302. p. File: 17.068–70. L. még Pótlás részt: File: 30.3058–63.

Nem törődni az ablakokkal. Megj.: Pesti Napló, 1926. dec. 29., kötetben: Emlékezések, 148–150. p. Gépiratos másolat. File: 12.1933–5.

Németh László és szerepe. Megj.: Válasz, 1935. jan. 1.; kötetben: Könyvek és emberek, 496–501. p. Gépiratos másolat. File: 12.2008–12.

Nyilatkozat a Rádió Újság számára 1940 április vége. Megj. Igazi Villon  címmel: Rádió Újság, 1940. ápr. 26.; kötetben: Vallomások, 148–149., 704–705. p. Gépirat autográf javításokkal és gépiratos másodpéldányok. File: 12.2001–3.

[Nyugtalan korok jelképes beszédbe menekülnek.] Megj.: Film Színház Irodalom, 1942. 15. sz. ápr. 10–16.; kötetben Vallomások, 175–177., 719. p. Gépiratos másodpéldány. File: 17.096–98.

Odysseus utolsó utazása. Rádióelőadás 1941. szept. 17. előtt. Gépiratos másodpéldány autográf javításokkal. File: 13.2106–2112. 15.007–15.

Önéletrajzi vonatkozású rádióelőadás gépiratos másodpéldányának töredékei, autográf javításokkal. File: 15.096–8.

Önképzőköri emlékek. Beszéd az ifjúsághoz a debreceni kollégium Arany János Önképzőköre alapításának százéves ünnepélyén. 1943. Megj. kötetben: Emlékezések, 707–715. p. Gépiratos másodpéldány. Szabó Lőrinc és felesége autográf javításaival, betoldásaival. Az utolsó lap hátoldalán Szabó Lőrinc munkacíme: „Debreceni diákévek”. File: 15.142–150.

 Öregkori szerelem. Kézirat. File: 16.020–1.

[Őszinte beszéd Szabó Lőrinccel]. Megj.: Délibáb, 1943. 36. sz. szept. 4. 4. p. Gépiratos másodpéldány. File: 13.2242–6.

Öt asszony szíve. Rádióelőadás, 1943. Gépiratos másodpéldányok autográf javításokkal. File: 13.2185–90. 15.032–6.

Öt világrész szerelmei. Rádióelőadás. Gépirat autográf javításokkal. File: 14.2418–27.

Paródiatöredékek. Gépiratok. File: 14.2305–6.

Rablóvilág a nagyerdei klinikákon. Megj.: Pesti Napló, 1927. aug. 3. 4. p., kötetben: Emlékezések, 189–191. p. Gépiratos másolat. File: 15.151–3.

Rádióbeszélgetés Szabó Lőrinccel. 1957. máj. 14. Megj. kötetben: Valomások, 611–623. p. 879–880. p. Gépirat. File: 13.2203–4.

Rádióinterjú. 1956. okt.–nov. Első közlése: Új Írás, 1964. 9. 1096–1101. p.; Kötetben: Vallomások, 604–610., 876–879. p. Gépirat autográf javításokkal. File: 13.2113–41., 15.156–62.

Radnóti Miklós Lafontaine-fordításai. Megj.. Válasz, 1948. 5–6.; kötetben: Könyvek és emberek, 501–506. p. Gépiratos másolat. File: 12.2013–8.

Repülőgép a társzekeren. Megj. kötetben: Emlékezések, 274–275. p. Gépirat. File: 12.1919.

Shakespeare lírikus versenytársai. Rádióelőadás. Megj.: Uj Idők, 1942. jan. 18., kötetben: Könyvek és emberek, 29–40. p. Gépiratos másodpéldány autográf javításokkal. File: 14.2313–21. gépiratos másodpéldány még: File: 15.085–91.

[Szabó Lőrinc a kortársakról.] Megj.: Film Színház Irodalom, 1943. 28. sz. júl. 9–júl. 15., kötetben: Vallomások, 219–221., 730. p. Gépiratos másodpéldány autográf kiegészítésekkel. File: 17.108–112. L. még Az újságkivágatok közé beosztott kézirattári anyag c. részben: File: 25.042–5.

Székfoglaló a Lafontaine Társaságban. Megj.: La Fontaine székfoglaló címmel kötetben: Emlékezések, 337–338. p. Gépirat autográf javításokkal. File: 2205–7.

Személyes ügyem a béke. 1951. szept. Megj. kötetben: Emlékezések, 783–786. p. Gépirat. File: 13.2153–5., Másodpéldánya autográf javításokkal. File: 14.2322–5.

Szobor és gyermek. Megj. kötetben: Emlékezések, 275–278. p. Gépiratos másolat. File: 12.1996–8.

Születésnapi ajándék. Megj.: Új Idők, 1943. máj. 1., kötetben: Sz. L.: A költészet dicsérete, szerk. Simon István, Szépirodalmi Kvk., 527–532. p.  Gépiratos másodpéldány autográf kiegészítésekkel, javításokkal. File: 13.2222–8., 15.163–16.004.

Technika és költészet. Megj.: Új Idők, 1944. Húsvét, 391–393. p.; kötetben: Könyvek és emberek, 501–506. p. Gépirat. File: 12.2051–2., 13.2053–68.

Toma: Versek. Lektori jelentés. 1954. dec. 10. Gépirat autográf javításokkal. File: 12.2006–7.

Tündérország mosolya. Rádióelőadás, 1941. nov. 26., kötetben: Emlékezések, 586–602. p. File: 13.2093–2104. Egy másodpéldánya autográf javításokkal. File: 14.2428–39.

Utazás Erdélyben c. cikksorozat darabjai:

Királyhalál Kolozsvárott. Utazás Erdélyben. Megj.: Magyarország, 1927. aug. 11., kötetben: Emlékezések, 195–200. p. Gépiratos másolat. File: 16.074–8.

A bárban. Utazás Erdélyben. Megj.: Pesti Napló, 1927. aug. 13., kötetben: Emlékezések, 200–204. p. Gépiratos másolat. File: 16.060–3.

A színház romjai. Utazás Erdélyben. Megj.: Az Est, 1927. aug. 27., kötetben: Emlékezések, 208–212. p. Gépiratos másolat. File: 16.064–8.

A marosvécsi várkastély. Utazás Erdélyben. Megj.: Az Est, 1927. aug. 13., kötetben: Emlékezések, 217–221. p. Gépiratos másolat. File: 16.069–73.

A székely körvasúton. Utazás Erdélyben. Megj.: Pesti Napló, 1927. aug. 19., kötetben: Emlékezések, 221–226. p. Gépiratos másolat. File: 16.055–9.

Brassó. Utazás Erdélyben. Megj. kötetben: Emlékezések, 226–230. p. Gépiratos másolat. File: 16.050–4.

Válaszok a Népszava körkérdéseire. Megj.: Népszava, 1935. máj. 1., kötetben: Emlékezések, 376–378. p. Gépiratos másolat. File: 15.154–5.

Vendéglátás. Megj. kötetben: Emlékezések, 237–238 p. Gépiratos másolat. File: 12.1994–5.

Versek a havasról. Rádióelőadás, 1944. jún. 3. Megj. kötetben: Emlékezések, 749–750. p. Gépiratos másolat. File: File: 15.037–40.

Versjegyzék az 1942. máj. 13-i rádióelőadáshoz. File: 15.080.

Vihar. Felvezető szöveg. Gépiratos másodpéldány. File: 15.084.

Villon verseiről. Rádióelőadás. A líra él – François Villon versei c. szöveg variánsa. Gépiratos másodpéldány autográf javításokkal, kiegészítésekkel. File: 15.092–95. L. még Pótlás részt: File: 30.3087–90.

Wladyslaw Broniewski tíz verse. Rádióelőadás. Gépiratos másodpéldányok. File: 17.004–8.

 

Szabó Lőrinc fordításai

 

Szent Ferenc Nap-éneke. Gépiratos másodpéldányok autográf javításokkal. File: 17.009–12.

Szent Ferenc prédikációja a madaraknak. Gépirat autográf javításokkal. File: 17.013–4.

Heine, Heinrich: A csoda-májusban. Gépiratos másodpéldány autográf javításokkal. File: 17.031.

Heine, Heinrich: A drága család. Gépiratos másodpéldány. Variáns. File: 17.038.

Heine, Heinrich: A könnyeimből virágok. Gépiratos másodpéldány. File: 17.032.

Heine, Heinrich: Az éj esős, viharzó… Gépiratos másodpéldány autográf kiegészítéssel. File: 17.037.

Heine, Heinrich: Előbb szinte… Gépiratos másodpéldány. Az Örök Barátaink 1958-as kiadásában Csak ne kérdezd címmel. Variáns. File: 17.041.

Heine, Heinrich: Fázva és mogorván. Gépiratos másodpéldány. File: 17.040.

Heine, Heinrich: Friss erdei zöldön át. Gépiratos másodpéldány. File: 17.035.

Heine, Heinrich: Heimkehr II., IV. Gépiratos másodpéldány autográf kiegészítésekkel.  File: 17.028–9.

Heine, Heinrich: Hol? Gépiratos másodpéldány autográf kiegészítéssel. Variáns. File: 17.039.

Heine, Heinrich: Izlett a tea. Gépiratos másodpéldány autográf kiegészítésekkel. File: 17.034.

Heine, Heinrich: Ne esküdj. Gépiratos másodpéldány autográf kiegészítéssel. File: 17.033

Heine, Heinrich: Ősz halk szele. Gépiratos másodpéldány. File: 17.036.

Heine, Heinrich: Szürke éj a tengeren. (Sernfine 9.) File: 17.030

Rothe, Carl: Die Mutter und die Kaiserin. Aus einer Briefsammlung. Gépiratos másolat. File: 17.015–9.

Rothe, Carl: A császárné és az anya. Részletek Mária Terézia családi leveleiből. Gépiratos másodpéldányok autográf javításokkal, részben töredékek. File: 17.020–7.

 

Szabó Lőrinc versei

 

Vereség után. Vers. Gépiratos másolat. File: 17.042–6.

Panasz és vigasz. Verstöredék (utolsó versszak). Gépirat. File: 17.047

A másik emberhez. Vers. Gépiratos másolat. File: 17.048–51.

 

Szabó Lőrinc életére és működésére vonatkozó iratok

 

Zsidómentesítésekkel kapcs. iratok File: 17.129–36.

Halála. File: 17.137–43.

Ady Emlékbizottság. File: 17.144–146.

Szállítólevelek, számlák, vásárlási könyv, tagsági igazolványok, stb. File: 17.147–173., 18.001–78.

Szovjet katonai megszállással kapcs. dokumentumok. File: 18.079–85.

Katonáskodása. File: 18.086–106. 18.124.

Magyarországi Hírlapírók Nyugdíjintézete. File: 18.107–8.

Kivonat Miklós Andor hagyatéka tárgyalásának jegyzőkönyvéből. File: 18.109.

Sajtókamara Felvételi Bizottság. 1939. márc. 20. File: 18.110.

Nyugdíjpénztári ügyek. File: 18.111–23.

Szabó Lőrincné házcsoport-parancsnoki ügyei. File: 18.125–179. 19.001–11.

Lakásbejelentéssel kapcs. iratok. File: 19.012–25.

Kemény József és Schrött Ilona házassági anyakönyvi kivonata. File: 19.026.

Missik Zoltán halotti anyakönyvi kivonata. (Bejelentette Mikes Lajos). Fotomásolat. File: 19.027–8.

Orsz. Magyar Sajtókamara Elnöke Szabó Lőrincnének. File: 19.029.

Szabó Lőrincné személyi lapja. File: 19.030–1.

Id. Szabó Lőrinc és Panyiczky Ilona házassági anyakönyvi kivonatának gépelt másolata. File: 19.032.

Mikes Lajos keresztlevelének másolata. File: 19.033.

Pandtner János és Bittó Mária házasságlevelének másolata. File: 19.034–6.

Panyiczky Ilona keresztlevelének gépelt másolata. File: 19.037.

Missik István és Molnár Teréz házasságlevelének gépelt másolata. File: 19.038.

Bittó Mária keresztlevelének gépelt másolata. File: 19.039.

Prandtner János halálozási levelének gépelt másolata. File: 19.041.

Szabó Lőrincné áttérésével kapcs. okirat gépiratos kivonata. File: 19.042–3.

Szabó Lőrincné Szabó Lőrinc munkásságával, előadásaival, napirendjével kapcsolatos jegyzetei egy blokkfüzetben. Benne Szabó Lőrinc megjegyzése is. File: 19.044–57.

Bisztrai Farkas Ferenc Petőfi Párt-i tagsági könyve 1956. okt. 31-i keltezéssel, Tamási Áron aláírásával. File: 19.070–1.

„Prózakötet vázlata” címmel jegyzetei egy Móriczról szóló munkához. (Emlékezés és tanulmány.) File: 19.072–83.

Jegyzék Szabó Lőrincnének a debreceni Déri Múzeumnak történő ajándékozásáról. Gáborjáni Klára kézírása, gépirat. A múzeum elismervénye. 1960. ápr. 12. File: 19.084–6.

Tervezett prózakötet tartalomjegyzéke, 1942. File: 19.072; 19.087–91.

Szabó Lőrinc gyorsírásos jegyzetei G. Szabó Zoltán megfejtéseivel. File: 19.093–119.

„A debreceni nagyedőben sétáltam…”-kezdetű álomleírás gépirata. File: 19.120–129.

„Hanyatt feküdtem, aludtam…”-kezdetű álomleírás v. prózavers gépirata. Az első oldal hátoldalán Szabó Lőrincné megjegyzése: „Pandora csomagban találtam 965. szept. – álom?” File: 19.130–134.

Vegyes jegyzetek, anyaggyűjtés, tartalomjegyzékek Szabó Lőrinc tervezett prózakötéhez. Szabó Lőrinc és Szabó Lőrincné kézírása, gépiratok. File: 19.135–144.

Zsebnotesz, 1944, benne Szabó Lőrinc feljegyzései. File: 19.145–9.

Moldvay Győző címe feljegyezve, számla, elismervény. File: 19.150–2.

Szabó Lőrincné feljegyzései és feladóvevényei a Szabó Lőrinc Összes versei 1960-as kiadásának tisztelet- ill. ajándékpéldányairól. File: 19.153–159.

Ifj. Szabó Lőrinc a MADISZ nevében kötött megállapodása a Coctail jazz-quintettel, 1945. szept. 22. File: 19.160.

Vegyes, apró jegyzetek, számlák, feladóvevények, stb. File: 19.161–76.

Szabó Lőrinc jegyzetei verseinek, műfordításainak megjelenésére vonatkozóan, közte szerkesztői vázlatok. File: 20.001–22.

Egy drámaötlettel kapcsolatos feljegyzések. File: 20.023.

Anette von Droste-Hülshoff életére von. jegyzet az Örök Barátaink számára. File: 20.024–5.

Szabó Lőrinc kivágott fényképe a Neues Wiener Tagblatt 1941. szept. 17-i számából. Rajta Sz. L. magyarázó jegyzete. File: 20.027.

Szabó Lőrinc vegyes jegyzetei (műfordításaira, előadásaira von.) File: 20.028–35.

Szabó Lőrinc mindennapi, apró feljegyzései. File: 20.036–58.

Szabó Lőrinc 1954. dec. 30-i szívtrombózisa utáni napok vizsgálatairól táblázatos kimutatás. File: 20.059.

Háztartási elszámolások, csekkek, feladóvevények. File: 20.060–9.

1925. aug. 2. és 15. közötti olaszországi utazásáról készült feljegyzések. File: 20.071–8.

„Újabb vagy újabban átdolgozott versek. 1945! Sz. L. Kész kiadható!”-feliratú jegyzék. File: 17. 001.

„Kiadatlan versek” feliratú jegyzék verseiről. File: 17.002.

„Folyóiratban megjelent versek, könyvben nem.”-feliratú versjegyzék. File: 003.

 

 

Szabó Lőrinc füzetei a bennük lévő lapok

 

1.

 

Lilafedelű, kockás iskolai füzetben elsősorban a Tücsökzene VII. Utójáték c. része darabjaihoz készített fogalmazványai. (Részben különálló lapokon.) 358. Hőscincér még Minek címmel, variáns. File: 20.082 – Zűrzavar c. vers fogalmazványtöredéke. File: 20.083 – 362. Hát még ő! c. vers fogalmazvány mellette gyorsírásos jegyzetek. File: 20.084. - Hát még ő! c. vers fogalmazványának töredéke. File: 20.085. - 362. Hát még ő! c. vers fogalmazvány mellette gyorsírásos jegyzetek. File: 20.086. – Gyorsírásos jegyzetek. File: 20.087. – Káprázat c. ciklus Késő c. versének fogalmazványai, variánsok. File: 20.088. – „Egyikükben… De hát melyikükben?!...”-kezdetű kiadatlan versfogalmazvány-töredék. File: 20.089. – Két élő egy halotthoz c. 3 tételes vers 2. Vendégünk voltál c. darabjának fogalmazványai, mellette gyorsírásos feljegyzések. Datálása. „1953. IX. 8.” File: 20.090. – Két élő egy halotthoz c. 3 tételes vers 2. Megvan a föld c. darabjának fogalmazványai. File: 20.091. – A Tücsökzene 358. Hőscincér c. versének fogalmazványtöredékei. File: 20.092–3. A füzet fedéllapja, rajta gyorsírásos feljegyzések. File: 20.094. – 1. r. A Tücsökzene 358. Hőscincér c. versének fogalmazványtöredékei, mellette gyorsírásos feljegyzések. File: 20.095. – 2. r. A Tücsökzene 364. Cressida c. versének fogalmazványai mellette gyorsírásos feljegyzések. Lapon a datálás: „1957 III. 27.” File: 20.096. – 3. r. Egy gyorsírásos jegyzet. File: 20.097. – 4. r. A Tücsökzene 364. Cressida c. versének fogalmazványtöredékei. File: 20.098. – 4. v. A Tücsökzene 364. Cressida c. versének fogalmazványtöredékei. File: 20.099.

 

2.

 

 

Vegyes napirendi feljegyzések, részben gyorsírással. File: 20.100–4. – Vers- és versfordítási fogalmazványok gyorsírással. File: 20.105–13. – Két élő egy halotthoz c. 3 tételes vers 2. Megvan a föld c. darabjának fogalmazványa. Datálása: „1953. IX. 7.” Mellette gyorsírásos jegyzetek. File: 20.114. – Vers- és versfordítási fogalmazványok gyorsírással. File: 20.115–6. – Két élő egy halotthoz c. 3 tételes vers 2. Megvan a föld c. darabjának fogalmazványtöredékei. File: 20.117. – Versfogalmazvány gyorsírással. File: 20.118. – Kötetben Még jobban! címmel közölt versének fogalmazványa. File: 20.119. – Kisalakú, iskolai spirálfüzet lila fedéllapja. File: 20.120. – 1. r. Gyorsírásos jegyzetek. File: 20.121. – 2. r., 3. r. Még jobban! c. versének fogalmazványtöredékei. File: 20.122–3. 4. r., 5. r., 6. r., Illyés Gyula szerzői estje bevezetésének fogalmazványa. [1956–1957?] File: 20.124–126. – 7. r. A huszonhatodik év  Harmadik rész-e (Utóhang) 110. Veszélyek c. versének áthúzott fogalmazványtöredéke, még „Szabad szerelem”, ill. „Szabad rét” címmel. Mellette verscsírák, apró jegyzetek. File: 20.127. – 8. r., 9. r., 10. r., 11. r.-v. Jegyzetek, címszavak, versei gondolati anyagát illetőek, részben gyorsírással. File: 20.128–132. – 12. r. Heym, Georg Die Professoren (A professzorok) c. verse fordításának fogalmazványa. Datálása: „(1956 XII. 20)”. Mellette jegyzetek gyorsírással. File: 20.133. – 12. v. Hesse, Herman Ahnungen (Sejtelmek) c. verse fordításának fogalmazványa. Datálása: „1956 XII. 27.” File: 20.134. 13 r.–v. Gyorsírásos jegyzetek versfordításaihoz. File: 20.135–6. – 14. r. Dehmel, Richard Furchtbar schlimm (Egészen szörnyű) c. verse fordításának fogalmazványa. Datálása: „1956 XII. 22”. File: 20.137. – 14. v. Hesse, Herman: Bei der Toilette (Öltözés közben) c. verse fordításának fogalmazványa. Hesse Morgen nach dem Maskenball (Reggel az álarcosbál után) c. verse fordításának gyorsírásos fogalmazványa. File: 20.138. – 15. r. Gyorsírásos jegyzetek „1956. XII. 25”-i datálással. File: 20.139. – 15. v.–16. r. Weinheber Novelle in Briefen (Novella levelekben) c. verse fordításának gyorsírásos fogalmazványa. File: 20.140–1. – 16. v.–17. r. Hesse Steppenwolf (Rétifarkas) c. verse fordításának fogalmazványa részben gyorsírással. File: 20.142–3. – 17. v. Hesse Vergebens hab ich allen Cognac getrunken… (Hiába ittam ki a konyakot…) c. verse fordításának fogalmazványa. File: 20.144. Immár külön lapokon: – Gyorsírásos szöveg. File: 20.145–7. Vegyes jegyzetek jórészt gyorsírással, melletük G. Szabó Zoltán átiratai. File: 20.148–56.

 

3.

 

Jegyzetfüzet. Benne: Búcsú Weimartól III. Repülőgépen fogalmazványának töredékei. Lipcsei utazásának emlékeztető jegyzetei. Lipcsei tudósításának fogalmazványai. Egyéb vegyes, gyorsírásos jegyzetek (1942). File: 14.2250–63.

 

 

4.

 

Jegyzetfüzet. Benne: Lipcsei utazásának emlékeztető jegyzetei. Lipcsei tudósításának fogalmazványai. Egyéb vegyes, gyorsírásos jegyzetek (1942). File: 14.2264–2304.

 

 

Mások művei, iratai, levelei

 

Beszélgetés Paul Valéry-val, a „Charmes” költőjével. Ismeretlen kéz írása. File: 19.061–4.

Bevezető a Szabó Lőrinc-esthez. Gépiratos töredék. Szerzője ismeretlen. File: Gáborjáni Klára ism. Tamásnak szóló levélfogalmazványa. File: 21.008.

M. K. emlékkönyvébe c. vers ismeretlentől. File: 22.093–4.

Béládi Miklós: Szabó Lőrincről. Előadás, 1957. máj. 27. Gépirat. File: 22.127–36.

Dóczi Antal: Szabó Lőrinc Ózdon. Rádió számára készült előadás, 1959. Gépirat. File: 22.118–26.

Fábián Dániel: József Attila és Szabó Lőrinc. Gépirat. File: 22.113–7.

Fodor Ilona Gáborjáni Klárának, 1967. VII. 1., 1967. X. 16. File: 22.168–9.

Fodor Ilona által szerkesztett rádióelőadások szövegkönyvei. Gépiratok. File: 22.170; 23.001–30.

Gáborjáni Szabó Mihály: Feljegyzések a Gáborjáni Szabók (másként Dobayak) családfájához, IV. Mihálytól, Csaholc, 1943. augusztus. Gépirat autográf javításokkal. File: 21.075–114.

„Hatvany Lajos kézirata. Az eredeti az Akadémia kézirattárában van.” Hatvany Lajos feljegyzésének gépiratos másolata: az utolsó oldalon Gáborjáni Klára autográf megjegyzése. File: 21.025–9.

Szabó Lőrinc feljegyzése Hatvany Lajos az Akadémián letett feljegyzésére. Gépirat autográf javításokkal. File: 21.023–4.

Háztömbmegbízotti igazolás Szabó Lőrincné számára. File: 22.095

Illyés Gyula beszéde Szabó Lőrinc koporsója felett. Gépirat autográf javításokkal. File: 22.112.

Ismeretlentől származó háztartást illető feljegyzés. File: 21.009.

Joó Sándor: Gyászbeszéd Szabó Lőrinc felett. Gépirat. File: 22.109–11.

Kodolányi János: Csak egyszer. Vers. Kézírásos másolat ismeretlentől. File: 22.138.

Kodolányi János: Eldugott aranyaim. Vers. Kézírásos másolat ismeretlentől. File: 22.137.

Kodolányi János Alföldi levél c. cikksorozatának 3 darabja. Gépirat, autográf javításokkal. File: 22.141–6.

Kodolányi János Alföldi levél c. cikksorozatának 2 darabja. Autográf. File: 22.147–150.

Kodolányi János Alföldi levél c. cikksorozatának 2 darabja. Autográf. File: 22.152–6.

Kodolányi János: Dózsa György unokája. (Egy sliffentyű feljegyzései.) Gépirat autográf javításokkal. File: 22.157–60.

Kodolányi János: Mi urunk a pénz – Válasz egy levélre. Korrektúralapok, javítások nélkül, az első oldalon címzés ismeretlen kéztől: „Dr. Mikes L. úrnak”. File: 22.161–4.

Kodolányi János: Szökni! Autográf. File: 22.165–7.

Kodolányi János: Tőzsde. Gépirat autográf javításokkal, aláírással. File: 22.151.

Kodolányi Jánosnak címzett küldemény postai feladóvevénye. File: 22.139.

Kodolányi János átvételi elismervénye 4.550.000 koronáról. 1924. júl. 21. Autográf. File: 22.140.

Kosztolányi Dezső fordítása: Goethe: Napló. Az első oldalon Szabó Lőrincnek szóló autográf sorok. File: 22.101–8.

Központi Állami Kórház („Kútvölgyi”) levele Szabó Lőrincnének. File: 22.099–100.

Lanátor Pogány Ferenc: Ady Napfény-országa – Párizs árnyai. Autográf. File: 23.031–3.

Mikes Ilona: Káprázatok. Összeállítás Szabó Lőrinc verseiből és prózai munkáiból. File: 21.054–74.

Németh Antal: Szabó Lőrinc jellemrajza. File: 21.001–7.

Simon István: Szabó Lőrinc prózai munkái elé. Gépiratos másodpéldány. Mellette a Simon által szerkesztett prózakötet tartalomjegyzéke. File: 21.014–22.

Szabó Lőrincné naplója, kitépett füzetlapok. Első oldalán a datálás: 1921. dec. Autográf File: 22.039–41.

Szabó Lőrincné naplófüzete. Első oldalán a datálás: 1921. III. 23. Autográf. File: 21a.169–173; 22.001–4.

Szabó Lőrincné naplófüzete. Első oldalán a datálás: 1921. IX. 23. Autográf File: 22.005–38.

Szabó Lőrincné naplófüzete. Első oldalán a datálás: 1921. dec. 29. Autográf. File: 22.042–9.

Szabó Lőrincné naplójegyzete egy németországi utazásról. Autográf. Szabó Lőrinc autográf kiegészítéseivel. File: 21.154–172. 21a.157–68.

Szabó Lőrincné naplójegyzetei kitépett füzetlapokon. File: 22.050–1.

Szabó Lőrincné kézírásával egy Anyám szíve c. vers. A cím alatt a szignó: „Sz. K.” File: 22.052.

Szabó Lőrincné jegyzetei Szabó Lőrinc életére von. File: 22.053.

Szabó Lőrincné feljegyzései egy blokkfüzet lapjain. Az első oldal datálása: 1944. júl. File: 22.054–63.

Szabó Lőrincné feljegyzései egy blokkfüzet lapjain. Az első oldal datálása: 1947. jún. 19. File: 22.064–75.

Szabó Lőrincné prózavázlatai egy blokkfüzet lapjain. Datálás nélkül. File: 22.076–83.

Szabó Lőrincné prózavázlatai egy blokkfüzet lapjain. Datálás nélkül. File: 22.084–92.

Szabó Lőrincné lányának szóló meséje. File: 22.097–8.

Szabó Szilárd, G.: Édesanyám utolsó tíz perce. Gépiratos másodpéldány. File: 27.051–2.

Szabó Zoltán, G.: I. Anyám beszélte… Gépirat autográf javításokkal. File: 21.139–53.

Szabó Zoltán, G.: Mozaikok Szabó Lőrinc életéből. Gépirat autográf javításokkal. Az első oldalon ceruzás autográf megjegyzés: „69. VIII. 18. Alföldnek elk.” File: 21.115–138.

Székelyhidi Ágoston: Pillantás Szabó Lőrinc világára. Megj.: Alföld, 1962. júl–szept. 4. sz. File: 21.030–8.

Szomory Dezső: A mai ember szórakozása. Autográf Egyik lap hátoldalán Sz. D. megjegyzése: „Mihályfi urnak – Hármas Könyv”. File: 21.039–53.

Tompa Kálmán receptlapja. File: 21.011–3.

Tréfás versike többek aláírásával. File: 22.096.

 

Az újságkivágatok közé beosztott kézirattári anyag

 

A jugoszláv követségi sajtóattasé levele Szabó Lőrichez, 1932. máj. 22. (Újságkivágatok között, a könyvtári anyagban.) File: 25.010.

Juhász Gyula portréja. Eredeti felvétel. Nincs rajta dedikáció, vagyis nem azonos azzal a fényképpel, melyről a Találkozások Juhász Gyulával c. emlékezésében szólt (ld. Emlékezések, 407. p.). File: 28.044.

A költő, az élet és az alkotás: Beszélgetés Szabó Lőrinccel a könyvtárszobájában c. interjú kérdései – feltehetően – Gecső Sándorné kézírásával; mellette a cikk újságkivágata. Megj.: Esti Magyarország, L. évf. 1943. 287. sz. dec. 20. 6. p., kötetben: Vallomások, 246–249., 735–736. p. File: 25.029–33.

Szabó Lőrinc: A magyar filmről. Nyilatkozat a Színházi Magazin körkérdésére. Gépirat autográf javításokkal. Megj.: Színházi Magazin, 1943. okt. 13., Vallomások, 243., 734. p. File: 25.064.

Szabó Lőrinc: Az én könyvtáram. Rádióelőadás. Gépiratos másodpéldány autográf javításokkal. File: 25.022–4.; 25.058–60.

„Békét, nyugalmat, szabadságot s hasonló kellemes szavakat szeretnék a magyar nyelv teljes szótárából” – mondja Szabó Lőrinc, a Baumgarten-díjas költő. Interjú. Gépirat autográf javításokkal. Az utolsó lap hátoldalán Gáborjáni Klára kézírásos megjegyzése. Megj.: Film Színház Irodalom, 1944. jan. 27–febr. 2., kötetben: Vallomások, 256–259., 738–739. p. File: 25.013–6.

Szabó Lőrinc: 1942. könyvnap. Miért népszerű ma a költészet? Nyilatkozat. Megj. kötetben: Vallomások, 177–178., 719. p. Gépirat, autográf javításokkal, kiegészítésekkel. File: 25.065.

Írók egymásról – Illyés Gyula Szabó Lőrincről és Szabó Lőrinc Illyés Gyuláról. Interjú. Készítette Thury Zsuzsa. Megj.: Ünnep, 1940. dec. 1., kötetben: Vallomások, 155–158., 710. p. Gépiratos másolat. File: 25.018–21.

„Helytelenítem a mai vitacikkek technikáját” Interjú. Gépirat autgoráf javításokkal. Az első lap hátoldalán kézírással: „Nyilatkozat a filmhiradónak”. Megj. kötetben: Vallomások, 217–218., 729–730. p. File: 25.025–6.

Karácsonyi beszélgetés a gyermekről. Nyilatkozat. Gépiratos másodpéldány. Megj.: Új Idők, 1941. Karácsony., kötetben: Emlékezések, 602–603. p. . File: 25.069.

Napot, holdat, csillagokat” – mondja Szabó Lőrinc. Interjú. Készítette: Kőváry Gyula. Gépiratos másodpéldány. Megj.: Nyilatkoznak az idei Baumgarten-díjasok címmel, Délibáb, 1944. 5. jan. 29., kötetben: Vallomások, 252–253., 737. p. File: 25.036–8.

„Politizáljon-e az író, stb.?” Interjú. Megj. kötetben: Vallomások, 239–240., 733. p. Gépirat autográf javításokkal. File: 25.060–2.

 [Szabó Lőrinc a kortársakról.] Interjú. Gépiratos másodpéldány. Megj.: Film Színház Irodalom, 1943. 28. júl. 9.–júl. 15., kötetben: Vallomások, 219–221., 730. p. File: 25.042–5.

Szabó Lőrinc: Versátírás. Gépirat autográf javításokkal. [1943]? Megj. kötetben: Vallomások, 210–211., 727–728. p. File: 25.040–1.

 

Gyászjelentések

 

Ábel Gyuláné, özv. File: 27.081.

Ádám Karola. File: 27.075.

Allodiatoris Károlyné. File: 27.014-5.

Áprily Lajos (Jékely Lajos). File: 27.080.

Arday Miklós. File: 27.074.

Barsy Gyula. File: 27.065.

Basch Lóránt. File: 27.071.

Baumgartner Sándor. File: 26.077

Beczkóy József, dr. File: 27.012–3.

Benkó Györgyné, özv. dr. File: 27.047.

Bérczes Lajosné, özv. File: 27.073

Berky Gyuláné. File: 27.070.

Bodrossy Lajos. File: 27.072.

Csikós László. File: 26.076.

Dobrovics Viktorné. File: 26.082.

Dóczi Antalné. File: 25.116.

Esztergomi Emilné. File: 27.055.

Farkas Ferenc, bisztrai. File: 27.064.

Gáborjáni Szabó Gáborné. File: 27.050.

Gál Ferenc. File: 27.046.

Garzuly Gyula. File: 27.045.

Gombaszögi Frida. File: 27.048.

Graf, Franz. File: 27.146.

Gyurka Sándorné. File: 27.049.

Haniffel Károlyné. File: 27.043.

Harmath István. File: 27.039.

Hatfaludy Ferenc. File: 27.041.

Horváth Ferenc. File: 26.080.

Járdány Pál. File: 27.038.

Jékely Zoltán levele Szabó Lőrincnének. File: 27.077.

Juhász Géza. File: 27.029.

Kabdebó János. File: 26.143–5.

Kanizsay Ferenc. File: 27.008–9.

Keresztes Gizella. File: 27.001–3.

Kéry János. File: 27.007.

Király Andorné, sz. Ladányi Lia. File: 27.025.

Kisfaludy Pikéthy Tibor. File: 27.011.

Kodolányi János. File: 26.169–72.

Komjáthy Aladár. File: 26.173–4.

Kurtán Sándor. File: 27.019–24.

Lehel László, sz. Ladányi Klára. File: 26.158–9.

Lukács Lajos. File: 26.160–1.

Molnár Lászlóné, sz. Pock Mária. File: 27.061.

Nagy Sándor, dr. File: 26.078.

Németh Antal, dr. File: 26.153–4.

Németh Gyula. File: 26.155.

Pajer László. File: 27.118.

Palágyi Róbert, dr. File: 27.121.

Palágyi Róbertné, dr., sz. Stacul Valéria. File: 27.114.

Podmaniczky Elemér. File: 28.032.

Radnai Béla, dr. File: 27.138–9.

Reim Ivánné, sz. Rápolthy Nagy Anna. File: 27.140.

Schelken Béláné, özv. sz. Hrubán Margit. File: 27.132.

Schönborn Miklós. File: 27.134.

Schönborn Miklósné, üzv. sz. Ritoók Éva. File: 27.133.

Simonffy Margit, özv. Rosnyay Györgyné. File: 27.135.

Simonics Antalné, sz. Hamar Borbála. File: 27.131.

Sinka István. File: 27.129.

Szabó Lőrinc. File: 27.126.

Szabó Zoltán, G. File: 27.124.

Szalatnai Rezső. File: 27.103.

Szatala Ödön. File: 27.125.

Szegi Pál. File: 27.128.

Szegzárdy József, dr. File: 27.127.

Szentpál Olga, dr. Rabinovszky Máriuszné. File: 27.121.

Sztovics Istvánné, özv. sz. Varga Mária. File: 27.018.

Tamási Áron. File: 26.162–5.

Thoma József. File: 26.167–8.

Thury Levente. File: 26.151–2.

Tóth Ferenc, dr. File: 26.166.

Tschurl Ferenc. File: 26.079.

Várady Miklós, dr. File: 27.016.

Varga Károlyné, özv. sz. Szabó Etelka, gáborjáni. File: 27.113.

Várkonyi Tituszné, özv. File: 27.115.

Vass Elemér. File: 27.117.

Vékes Ödön. File: 27.017.

Voith Lászlóné, dr. sz. Notter M. Magdolna. File: 27.116.

Zimányi Károlyné, sz. Fries Irma. File: 27.106–10.

 

Névjegyek

 

Gesell, Walter. File: 25.141

Hövel, Paul. File: 26.027-8.

Koskenniemi, V. A. (Aláírt.) File: 25.142.

Lázár Júlia. File: 27.010–1.

Polanco, José María Alfaro. File: 25.159.

Popow, Stefan. File: 25.160.

Rothe, Carl. File: 25.158.

Spohr, Ludwig. File: 25.114.

Sumler, Franz  25.161.

Szilágyi Endre, dr. File: 27.082.

Talvio, Maila. File: 25.144.

 

Szabó Lőrinc jugoszláviai utazásaival kapcsolatos nyomtatványok

 

File: 24.142–70; 25.001–8; 28.061–172; 29.002–100.

 

Pótlás

2008. márc. 20.

 

Frankfurt–Berlin (1941. V–VI.) Szabó Lőrinc feljegyzései a Nemzeti Színház vendégjátéka körüli eseményekről. File: 30.2937–49.

Szabó Lőrinc: A német hadsereg nagy parádéja Horthy Miklós kormányzó előtt c. tudósításához készített autográf fogalmazványok. A cikk megjelenése: Magyarország, 1938. aug. 26.; kötetben: Emlékezések, 433–434. File: 30.2950–2.

Szabó Lőrinc: Hitler a szónok c. tudósítás autográf fogalmazványa. Megj.: Pesti Napló, 1939. ápr. 29.; kötetben: Emlékezések, 478–480. File: 30.2953–55.

Szabó Lőrinc: Életrajzom. A Film, Színház, Irodalom Az én oldalam c. cikksorozata számára készült nyilatkozat autográf fogalmazványa, a közzétett szöveghez képest variáns. Megj.: Film Színház Irodalom, IV. évf. 1941. 3. sz. jan. 17–23. [7. p.]; kötetben: Vallomások, 160–162., 711. p. File: 30.2956–59.

Szabó Lőrinc életrajzi nyilatkozata. Gépirat, k. n. File: 30.2960.

Trócsányi Zoltán nyilatkozata arról, hogy Szabó Lőrinc 1919 tavaszán az Országos Bibliográfiai Intézet hivatalnoka volt. Gépirat autográf aláírással. File: 30.2961.

Enyvváry Jenő nyilatkozata arról, hogy Szabó Lőrinc 1919 tavaszán az Országos Bibliográfiai Intézet hivatalnoka volt. Gépirat autográf aláírással. File: 30.2962.

Szabó Lőrinc kérelme a M. Kir. „Bercsényi Miklós” 2. honv. táb. tü. osztályhoz forradalmak alatti magatartásának utólags elrendelésének tárgyában. Gépirat autográf aláírással. File: 30.2963.

Szabó Lőrinc: Írói védőbeszéd kivonata. Autográf fogalmazvány. File: 30.2964–66.

Szabó Lőrinc: Újságírói védőbeszéd. Gépiratos másodpéldány autográf javításokkal, a későbbi publikációihoz képest variáns. L. Vallomások, 487–498., 826. p. File: 30.2967–89.

Zsidó ügyek. Szabó Lőrinc feljegyzései mentesítésekben aló közreműködéseiről. Gépirat autográf javításokkal kiegészítésekkel. File: 30.2989.

Szabó Lőrinc 1944. okt. 4-i ajánlólevele Gelléri Andor Endre mentesítése végett. Gépiratos másodpéldány autográf aláírással. File: 30.2990.

Szabó Lőrinc k. n. levélfogalmazványa Babits Mihálynak Kodolányi Jánosnak a Baumgarten Alapítvány általi segélyezése tárgyában. Kötetben: Horányi Károly. Eredet és jelkép: Kodolányi János és kortársai, Bp., Argumentum, 2004, ?? File: 30.3051–57.

Szabó Lőrinc 1945. szept. 17-i levele Fodor Józsefhez. Gépiratos másodpéldányok autográf javításokkal. File: 30.2992–2997.

Szabó Lőrinc 1952. okt. 30-i levele Illyés Gyulának. Gépiratos másolat. File: 30.2991.

Szabó Lőrinc írt levelezőlapja Lázár Júliának (1920. április 5. után). File: 30.3006–7.

Szabó Lőrinc 1920. máj. 29-i levele Lázár Júliának. Kötetben: NLC, 109–111. p. File: 30.3020–23.

Szabó Lőrinc 1920. szept. 19-i levele Lázár Júliának. Kötetben: NLC, 113–114. p. File: 30.3020–27.

Szabó Lőrinc 1920. nov. 28-i levele Lázár Júliának. Kötetben: NLC, 115–117. p. File: 30.3028–31.

Szabó Lőrinc 1921. febr. 28-i levele Lázár Júliának. Kötetben: NLC, 121–122. p. File: 30.3047–50.

Szabó Lőrinc 1921. márc. 10-i levele Lázár Júliának. Kötetben: NLC, 122–123. p. File: 30.3032–34.

Szabó Lőrinc 1921. ápr. 11-i levele Lázár Júliának. Kötetben: NLC, 124–125. p. File: 30.3043–46.

Szabó Lőrinc 1921. ápr. 28-i levele Lázár Júliának. Kötetben: NLC, 125–127. p. File: 30.3035–38.

Szabó Lőrinc 1921. máj. 13-i levele Lázár Júliának. Kötetben: NLC, 127–128. p. File: 30.3039–42.

Szabó Lőrinc 1921. máj. 24-i levele Lázár Júliának. Kötetben: NLC, 129–130. p. File: 30.3016–19.

Szabó Lőrinc 1944. júl. 28-i levele Lázár Júliának. Gépirat autográf aláírással. File: 3003–5.

Szabó Lőrinc 1944. dec. 11-i levele Lázár Samunénak. Gépiratos másodpéldány. File: 3001–3002.

Szabó Lőrinc 1942. dec. 4-i levele Carl Rothénak. Gépirat autográf javításokkal. File: 30.2998–2300.

Szabó Lőrinc: Néhány szó Ady ellen. Aranyat de csak titokban c. Ravasz Lászlónak szóló vitacikkének autográf fogalmazványa. Megj.: Századunk, 1926, 301–302. p. File: 30.3058–63.

Velencei útijegyzetek ismeretlentől, rajta Szabó Lőrinc autográf megjegyzése. File: 30.3065–66.

Szabó Lőrinc: Miért van, miért kell műfordítás? Előadásvázlat (?), autográf jegyzetek. File: 30.3067–79.

Műsorterv. Autográf jegyzet ismeretlentől, rajta Szabó Lőrinc autográf kiegészítései. File: 30.3079.

Szabó Lőrinc autográf feljegyzései. File: 30.3080.

Szabó Lőrinc: Shakespeare szerelmes párjai: Szabó Lőrinc bevezetője, 1940. nov. 24., rádió: Általános bevezetés. Gépirat autográf kiegészítésekkel, javításokkal. File: 30.3081–86.

Szabó Lőrinc: Villon verseiből. Rádióelőadás. Gépirat autográf javításokkal, kiegészítésekkel. Rajta Szabó Lőrinc autográf megjegyzése: „Szabó Lőrinc: „A líra él – Villon versei”, Makláryval és Peéry Pirivel, Bp., I., 1944. jan. 10., este 750–810, brutto 20 perc.” File: 30.3087–90.