A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁRA KÉZIRATTÁRÁNAK KATALÓGUSAI
CATALOGI COLLECTIONIS MANUSCRIPTORUM BIBLIOTHECAE ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE

6.

F. Csanak Dóra

SZABÓ LŐRINC KÉZIRATOS HAGYATÉKA

I.

(Ms 4650–Ms 4705)

BUDAPEST, 1973

 

TARTALOM

Bevezetés

 

I. Művek

1. Versek, töredékek

2. Cikkek, előadások

3. Versfordítások „Örök Barátaink”

 a) Autográfok

 b) Gépiratok

4. Egyéb kisebb versfordítások

 a) Autográfok

 b) Gépiratok

5. „Az Örök Barátainkban nem szereplő versek kézirata” feliratú köteg anyaga

6. A műfordításokkal kapcsolatos jegyzetfüzetek, jegyzékek, korrektúrák

7. Egyéb, különféle kötetekben, részben mások fordításaival együtt megjelent műfordítások

8. Drámafordítások, drámafordítás-átdolgozások, drámai költemények fordításai

9. Prózai fordítások

10. Szerkesztések, átdolgozások

11. Jegyzetek, töredékek

 

II. Életére, működésére vonatkozó iratok

 

III. Levelezés

1. Szabó Lőrinc levelei

2. Szabó Lőrincnek írt levelek

 

IV. A Pandora szerkesztésével kapcsolatos anyag

1. Levelek, kéziratok

2. Feljegyzések, korrektúrák

3. Az előállítás és terjesztés iratai

 

V. Szabó Lőrinc személyével és műveivel kapcsolatos írások

1. Újságkivágatok és nyomtatványok

2. Cikkek, előadások, emlékezések kéziratai

 

VI. Képek, rajzok

 

VII. Szabó Lőrinchez bírálatra küldött kéziratok kísérőlevelekkel

 

VIII. Mások kéziratai

1. Babits Mihály-anyag

2. Tóth Árpád-anyag

3. Egyéb kéziratok

4. Másoknak írt levelek

 

IX. Nyomtatványok, újságkivágatok

 

X. Az utólag ajándékozott kéziratok

 

Névmutató

Rövidítések

Zusammenfassung in deutscher Sprache

Képek (Abbildungen) 297

 

BEVEZETÉS

 

Szabó Lőrinc kéziratos hagyatéka 1970-ben került az Akadémiai Könyvtár birtokába. (Növedéknaplószáma: 1/1970.) Gazdag és sokrétű anyagában különös értéket jelent a versek és műfordítások között található nagyszámú variáns, a tekintélyes levelezés és az életrajzi iratanyag. Sok értékes, más költőktől és íróktól származó kéziratot is tartalmaz a hagyaték, amelyek személyes kapcsolat révén (ilyenek pl. Babits kéziratai vagy a Dienes-családdal kapcsolatos írások), vagy szerkesztői, kiadói tevékenység kapcsán kerültek Szabó Lőrinc tulajdonába (a „Pandora” és „Az Est Hármaskönyve” kéziratai, s mindenekelőtt Tóth Árpád hagyatékának egy elveszettnek hitt, versekben, töredékekben, fordításokban gazdag része).

A katalógusban leírt kéziratok nem jelentik a költő kéziratos hagyatékának egészét: felesége és leánya megtartott bizonyos kéziratokat és nekik szóló leveleket. 1972 tavaszán Szabó Lőrincné mintegy 300 kéziratot, főleg levelet ajándékozott kiegészítésül a kézirattárnak. (Növedéknaplószáma: 18/1972.) Mivel a rendezés és katalogizálás akkor már nagyrészt elkészült, ez az anyag nem kerülhetett a hagyaték megfelelő szakcsoportjaiba, hanem külön csoportot alkot az anyag végén; a névmutató segítségével azonban könnyen megtalálhatók az összetartozó darabok.

A rendezés során a következő fő csoportok alakultak ki (az alosztásokat a tartalomjegyzék tünteti fel):

I. Művek,

II. A költő életére, működésére vonatkozó iratok,

III. Levelezés,

IV. A Pandora szerkesztésére vonatkozó anyag,

V. Szabó Lőrinc személyével és műveivel kapcsolatos írások,

VI. Képek, rajzok,

VII. Szabó Lőrinchez bírálatra küldött kéziratok kísérőlevelekkel,

VIII. Mások kéziratai,

IX. Nyomtatványok, újságkivágatok,

X. Az utólag ajándékozott kéziratok.

A katalogizálás szabályai szerint a feldolgozó által megállapított, a kéziratban nem szereplő szerzőket és címeket jelek közzé kellene tenni. Szabó Lőrinc kéziratain sokszor hiányzik a cím, vagy ha van is, ezt a kézirat nyomtatásban való megjelenése előtt gyakran megváltoztatta. Műfordítás-kéziratain sok esetben sem a költő neve, sem a vers címe nincs feltüntetve. Az azonosítás munkájának azonban a katalógusban terjedelmi okokból nincs nyoma: ha pl. egy-egy költőtől több verset fordított Szabó Lőrinc, ezek kéziratai együvé kerültek s nagyon komplikált lett volna jelölni, melyiken szerepel a szerző és a cím, melyiken nem. A pótolt címek jelzése zárójellel zavarossá tette volna a katalógus képét. Csak Omár Khajjám Rubáiját-fordítása esetében tettünk kivételt: e kéziratokon ui. maga Szabó Lőrinc többféle helyesírást használt. A katalógus itt, jelek közé téve, az Ms használatos formát közli, majd betűhíven a kéziratokon található szöveget.

Ha a címleírásban nincs ott a „fogalmazvány” szó, autográf másolatról, tisztázatról van szó; ha nincs feltüntetve, hogy „variáns”, a szöveg azonos a megjelenttel. Az eredeti, kézirattári katalóguslapokon a műfordítások mindig Szabó Lőrinc nevén szerepelnek; a nyomtatott katalógusban a fordító nevét nem kellett kitenni, a fordítások a költők nevének sorrendjében következnek. A formai leírás „autográf” megjelölése azonban természetesen mindig a műfordító kézírását jelenti.

A verseket a költő életében megjelent kötetekkel és összegyűjtött versei 1969-os kiadásával azonosítottuk; a „Tücsökzene” számozása természetesen a bővített kiadásra utal. Az „Örök Barátaink” fordításait az 1964-es kétkötetes kiadással hasonlítottuk össze.

Az „Örök Barátaink” című kötet névmutatójától eltérően a középkori szerzőket keresztnevükön, s néhány újabb költőt is a könyvtári címfelvételi szabályzat előírása szerint vettük fel.

 

 

I. MŰVEK

 

1. EREDETI VERSEK, TÖREDÉKEK

 

Ms 4650/1-2.

A FÖLD, ERDŐ, ISTEN c. kötet versei. Variánsok.

Autogr. 2 db. 2 f.

1. Kéziratcím (áthúzva): „Vasárnap”; kötetben: „Kirándulás”. 1 f. - 2. Kötetben: „Erdei szerelem”. 1 f.

 

Ms 4650/3-4.

A FÖLD, ERDŐ, ISTEN c. kötet versei.

Gépiratok, a 4. sz.-n autogr. jav. 2 db. 2 f.

3. „Mondják, hogy szép...”; kötetben: X. sz. vers. 1 f. - 4. „Kirándulás”; kötetben: XI. sz. vers. 1 f.

 

Ms 4650/5-8.

A FÖLD, ERDŐ, ISTEN c. kötet versei. Variánsok.

Gépiratok, részben autogr. jav. 4 db. 4 f.

5. Kéziratcím: „Este”; kötetben: III. sz.; gyűjteményes kötetben: „Este” címmel. 1 f. - 6. Kéziratcím: „Észrevétlen”; kötetben: XXII. sz.; gyűjt. kötetben „Tétlen jövendő” címmel. 1 f. - 7. Kötetben: XXXVII. sz.; gyűjt. kötetben „Szélcsend” címmel a kézirattal azonos szöveg. 1 f. - 8. Kötetben: XXXVIII. sz.; gyűjt. kötetben: „Párbeszéd” címmel. 1 f.

 

Ms 4650/9-13.

A KALIBÁN c. kötet versei. Variánsok.

Gépiratok autogr, jav. 5 db. 16 f.

9. Kéziratcím: „A szörnyeteg városa”; kötetben: „Átkozd meg a várost és menekülj”; gyűjt. kötetben „A szörnyeteg városa” címmel a kézirattal azonos szöveg. 4 f. – l0. Kéziratcímek: „Tóparton”; és „Vízipók”; a kötetben: „Milyen jó szállni, mint a csónak” és „Milyen jó jónak lenni, jónak” címmel; gyűjt. kötetben a kézirattal azonos címek, a „Tóparton” c. vers a kézirattal azonos szöveggel jelent meg. 1 f. - 11. Kéziratcím: „Mitológia”; kötetben: „Nagy nyaramban tavaszi lepke”; gyűjt. kötetben a kézirattal azonos cím és szöveg. 2 f. - 12-13. Kéziratcím: „Anyám mesélte”; gyűjt. kötetben a 12. sz. azonos szöveggel jelent meg. 2 db. 9 f.

 

Ms 4650/14.

A FÉNY, FÉNY, FÉNY c. kötet „Újsághírben a végtelen” c. versének variánsa.

Autogr. 1 db. 2 f.

 

Ms 4650/15-16.

A SÁTÁN MŰREMEKEI c. kötet, versei.

Gépiratok autogr. jav. 2 db. 2 f.

15. A kéziraton és kötetben: „A koldus kezet csókol”; gyűjt. kötetben „Magasból” címmel, utóbbi variáns. 1 f. - 16. Címet „Gyermekek, tiétek a jövő” 1 f.

 

Ms 4650/17.

A SÁTÁN MŰREMEKEI c. nyomt. kötet, a benne levő versek átírva, részben az átírt variánsok autogr. példánya a kötet megfelelő helyére beillesztve. Bp., 1926,

Nyomt. kötet autogr. jav. és autogr. kéziratok, 71 f. (a beillesztett autogr. lapok a 6-7, 17, 19, 24-27, 35-36, 38-39, 41-42, 45, 55-56, 67-68.ff.)

 

Ms 4650/18-23.

A TE MEG A VILÁG c. kötet versei.

Gépiratok, részben autogr. jav. 6 db. 6 f.

18. „Cigarettafüst” 1 f. - 19. „Magány” 1 f. - 20. „Harminc év” 1 f. - 21. „Majd” 1 f. - 22. „Belül a koponyádon” 1 f. - 23. „Csodálkozás” 1 f.

 

Ms 4650/24-45.

A TE MEG A VILÁG c. kötet versei. Variánsok. Gépiratok, autogr. jav. 20 db. 41 f.

24. „Gyermek és bolond” 1 f. - 25. „Arany” 1 f. - 26-27. „Kíváncsiság”
2 db. 2 f. - 28-29. „A belső végtelenben” 2 db. 6 f. - 30. Kéziratcím: „Hiába”; kötetben: „Árnyék” 1 f. - 31. Kéziratcím: „Pereg, operatőr”! kötetben: „Győztes vereség” 1 f. - 32. „Ketrec” 1 f. - 33. „Gyanakvás” 1 f. - 34. „Szigeten” 1 f. - 35. „Felirat” 1 f. - 36. Kéziratcím: „örvendj lelkem, ha bántanak”! kötetben: „Útrakészen” 2 f. - 37. Kéziratcím: „Bolond vigasz”; kötetben: „Bolondok” 1 f. - 38. Kéziratcím: „Köreim”; kötetben: „Hazám” 1 f. - 39. „Tao Te King” 2 f. - 40. „Csillagok közt” 2 f. - 41. „Két lány térdtől bokáig” 4 f. - 42. „Nők” 2 f. -
43. Kéziratcím: „Az a perc”; kötetben: „Büntetés” 1 f. - 44. „Kár” 2 f.- 45. „Betűk és Emberek” 8 f.

 

Ms 4650/46-124.

A TE MEG A VILÁG c. kötet anyaga, amelyről a szedés készült. 1932. Gépiratok, újságkivágatok és korrektúrák, nagyrészt autogr. jav. 79 db. 82 f.

A hiányzó „Testem” c. vers kivételével teljes kötet; a kötetben a kézirathoz képest sok esetben címváltozás van.

 

Ms 4650/125.

A TE MEG A VILÁG c. kötet javítatlan tördelt korrektúrája. Bp., 1932.

Töredék.

Nyomt. 119 f. (Az eredeti számozás szerint hiányzik a 11, 14-16, 24-25, 27-29, 34, 37, 39, 50-51, 53-57, 60-61, 67-68, 83, I04-I07, 117-
120, 126, 130-131.p.)

 

Ms 4650/126-129.

A KÜLÖNBÉKE c. kötet versei. Autogr. 4 db. l0 f.

126. Kéziratcím: „Pletyka”) kötetben: „Igazság” 1 f. - 127. Kéziratcím: „A semmi felé”; kötetben: „Csak az imént...” 2 f. - 128. „Tékozló fiú” 6 f. - 129. Kéziratcím: „A tömeg”; kötetben: „Sors és tömeg” 1 f.

 

Ms 4650/130-133.

A KÜLÖNBÉKE c. kötet versei.

Variánsok. Autogr. 4 db. 14 f.

130. „Ébredés” (A versek a havasról c. ciklusból) 3 t. - 131. Kéziratcím: „Reggeli a havason”; kötetben: „Reggeli” (A „Versek a havasról” c. ciklusból) 1 f. - 132. „A hegytetőn” (A Versek a havasról c. ciklusból) 4 f. - 133. „Szánalom” 6 f.

 

Ms 4650/134-141.

A KÜLÖNBÉKE c. kötet versei.

Gépiratok, részben autogr. jav. 8 db. 17 f.

134. „Kutyák” 2 f. - 135. „A Tapintáshoz” 1 f. - 136. Kéziratcím: „Este”, kötetben „Esteledik” 1 f. - 137. „Csirkék” 3 f. - 138. „Lepkék tánca” 3f. - 139. „Az erdő fiai” és „Éjszaka” (A „Versek a havasról” c. ciklusból) 4 f. - 140. „Dsuang Dszi álma” és „Együtt és külön” 1 f . -141. „Ez vagy Te” 2 f.

 

Ms 4650/142-144.

A KÜLÖNBÉKE c. kötet versei. Variánsok.

Gépiratok, részben autogr. jav. 3 db. 5 f.

142. „Találkozás” 2 f. - 143. „Nyitott szemmel” 2 f. - 144. „A légy” 1 f.

 

Ms 4650/145-149.

A HARC AZ ÜNNEPÉRT c. kötet versei.

Autogr. 5 db. 13 f.

145. „Éjféli közjáték” 6 f. - 146. „Hervadó asszonyok” 2 f.. Rongált. - 147. „Ellenségeimhez” 2 f. - 148. „Egy hazatért emigránshoz” 2 f. - 149. „Keserű pillanat” 1 f.

 

Ms 4650/150-155.

A HARC AZ ÜNNEPÉRT c. kötet versei. Variánsok.

Autogr. 6 db. 17 f.

150. „Megint anyámnál” 2 f. - 151. Kéziratcím: „Február”/ kötetben „Feltámadás” 2 f. - 152. „Gyengeség” 2 f. - 153. „örök élet” 1 f. -154. „Werthert fordítva...és mindig” 6 f. - 155. Kéziratcím: „Magyarország vezéreihez”; kötetben: „Az örök Magyarországhoz” 4 f.

 

Ms 4650/156-186.

A HARC AZ ÜNNEPÉRT c. kötet versei.

Gépiratok, részben autogr. jav. 31 db. 69 f.

156. „Zene”; gyűjt. kötetben „Rádiózene a szobában” 2 f. - 157. „Ibisz” 4 f. - 158. „Lóci és a szakadék” 1 f. - 159. Kéziratcím: „Lóci meg a sorsjegy”; kötetben: „A Borsjegy” 2 f. - 160. „Egy császár temetésekor” 3 f. - 161. „Bajrám ünnepén” 4 f. - 162. „Új szemüveg” 2 f. - 163. „Rossz férj panasza” 2 f. - 164. „Glóriás asszonyok” 2 f. - 165-167. „Kísértet” 3 db. 6 f. - 168. „Ének az orrszarvúról” 2 f. - 169. „Az arany várban” 3 f. - 170. „A hitetlen büntetése” 4 f. - 171. „Werthert fordítva és mindig” 3 f. - 172. „Barátaimhoz” 2 f. - 173. „Eszmék” 2 f. - 174. „Példázat”; kötetben: „Példázat a lepkéről a szépasszonyoknak” 2 f. - 175. „Halott nép” 2 f. - 176. „Műhelytitok” 3 f. - 177-178. „Téli fák” 2 db. 6 f. - 179. „Tél” 2 f. - 180. „Ima az utcán” 2 f. - 181. „Beszélgetés a tengerrel” 2 f. - 182. „Őszi ég alatt” 1f. - 183. „Ősöd és unokád” 1 f. - 184. „Ködben” 1 f. - 185. „Betegágyon” 1 f. - 186. „Megnyugvás” 2 f.

 

Ms 4650/187-196.

A HARC AZ ÜNNEPÉRT c. kötet versei. Variánsok.

Gépiratok, részben autogr. jav. 10 db. 22 f.

187. Kéziratcím: „Ms és holnap”; kötetben: „Keserű pillanat” (csak címváltozat) 1 f. - 188. „Feltámadás” 2 f. - 189. „Lelle Mária” 4 f. - 190. „Kis Klára énekel” 1 f. - 191. „Én” 2 f. - 192. „Ellenségeimhez” 2 f. - 193. „Egy hazatért emigránshoz” 2 f. - 194. „Vezér” 2 f. - 195.
”Az örök Magyarországhoz” 4 f. - 196. „Az áprilisi rügyekhez” 2 f.

 

Ms 4650/197.

A HARC AZ ÜNNEPÉRT c. kötet tördelt korrektúrája. 1938. Töredék.

Nyomt. autogr. jav. 138 f. (A nyomt. számozás szerint hiányzik az 52-55, 60-61, 66-67, 88-89, 91-92, 96, 101-102, 109-110, 136-137, 140-141, 142, 146-148, 151-152, 159 fele és 160. p.)

 

Ms 4651/1-34.

A RÉGEN ES MOST c. ciklus versei, fogalmazványai, töredékei. Variánsok.

Autogr. 34 db. 46 f.

1. Kéziratcím: „A perc kalandja”; kötetben: „Gyanútlan perc” 4 f. 2. Kéziratcím: „Grand Hotel” ill. „Sorsok”; kötetben: „Falusi lányok” 1 f. - 3. „Beszélgetés egy gyufaszállal” 2 f. - 4-9. Kéziratcímek: (4.) „Ismerkedés”, (7.) „Az első menet”; kötetben: „Örkénytábor felé” 6 db. 8 f. - 10-13. „Kovács szakaszvezető” 4 db. 4 f. - 14-16. Kéziratcím: (14.) „A pirosszoknyás Gizi” ill. „Hűség”; kötetben: „A pirosszoknyás Gizi” 3 db. 3 f. - 17-19. Kéziratcím: (18.) „Nap és eső”; kötetben: „Meleg víz” 3 db. 3 f. - 20-22. „Békák” 3 db. 4 f. - 23-25. Kéziratcím: (23.) „Déli pihenő”; kötetben: „Álom egy lőszerraktárban” 3 db. 3 f. - 26. Kéziratcím: „Dinnye a katonák szállásán”; kötetben: „Dinnye az önkéntesek asztalán” 1 f. - 27-32. Kéziratcím: (27-28.) „Szeptember ötödikén”; kötetben: „1940. szeptember 5.-e Kisvárdán” 6 db. 10 f. - 33. Kéziratcím: „Megyünk haza” ill. „A Löszke hazamegy”; kötetben: „Búcsú” 2 f. - 34.. „Vidéki állomáson” 1 f.

 

Ms 4651/35-42.

A RÉGEN ÉS MOST c. ciklus versei.

Gépiratok, részben autogr. jav. 8 db. 15 f.

35. „Pocsolyák” 1 f. - 36. „Madarak” 2 f. - 37. „Ima a gyermekekért” 1 f. - 38. „Ramzesz kolosszusán” 2 f. - 39. „Dsuang Dszi csontjai” 3 f. - 40. Kéziratcím: „Ardsuna”; kötetben: „Ardsuna és Siva” 2 f. 41. „Az óriás intelme” 2 f. - 42. „Az Ipoly Ünnepén” 2 f.

 

Ms 4651/43-59.

A RÉGEN ÉS MOST c. ciklus versei. Variánsok.

Gépiratok, részben autogr. jav. 17 db. 30 f.

43. Kéziratcím: „Városi tavasz”; kötetben: „Március a körúton” 2 f. 44. Kéziratcím: „Betegen a tavaszban”; kötetben: „Operáció után” 1 f. - 45. Kéziratcím: „Parti fűz”; kötetben: „Fűz a tóparton” 1 f. - 46. „A perc kalandja”; kötetben: „Gyanútlan perc” 3 f. - 47-48. Kéziratcímek: „Falusi lányok” és „Lányok a Grand Hotelben”; kötetben: „Falusi lányok” 2 db. 2 f. - 49. Kéziratcím: „Tíz éve, hogy megkívántalak”; kötetben: „Tíz éve” 3 f. - 50. „A tükör vallomása” 1 f. - 51. „Ujjaink” 1 f. - 52. „Még egyszer” 1 f. - 53. „Mint még sohasem” 3 f. 54. Kéziratcím: „Álom”; kötetben: „Latrok” 2 f. - 55. Kéziratcím: „Apámnál”; kötetben: „A tékozló fiú csalódása” 3 f. - 56. „Dsuang Dszi csontjai” 2 f. - 57. Kéziratcím: „Ardsuna”; kötetben: „Ardsuna és Siva” 2 f. - 58. „Kovács szakaszvezető” 2 f. – 59. Kéziratcím: „A petneházi állomáson”; kötetben: „Vidéki állomáson” 1 f.

 

Ms 4651/60-96.

A VALAMI SZÉP c. ciklus versei.

Gépiratok, részben autogr. jav. 37 db. 42 f.

60. „Gépek viharában” 3 f. - 61. „A kiszolgáltatottak” 1 f. - 62. „Kísértet szonáta” 1 f. - 63. „A budai várban” 1 f. - 64. „Mégis isteni?” 1 f. - 65. „Az eredmény” 1 f. - 66. „Körszivárvány” 1 f. - 67. „Fent és lent” 1 f. - 68. „Nézz föl: a Nap” 1 f. - 69. „Ostromzár alatt” 1 f. - 70. „Asztronauták” 1 f. - 71. „Ember panasza” 1 f. - 72. „Correggio Lédája előtt” 1 f. - 73. „A forzícia éneke” 1 f. - 74. „Be másképp” 1 f. - 75-76. „Eső?” 2 db. 2 f. - 77. Falusi hangverseny” 1 f. - 78. „Vakáció előtt” 2 f. - 79. „Vadliba” 1 f. - 80. „A földvári mólón”.1 f. - 81. Kisőrsi nádas” 1 f. - 82-83. „Július csatája” 2 db. 2f. - 84. „Nájlon és celofán” 1 f. - 85. „Hajnali látomás” 1 f. - 86. „Ébredés” 1 f. - 87. „Valóság” 1 f. - 88. „Nemsoká” 1 f. - 89. „Őszi meggyfa” 1 f. - 90. „Januáréji olvadás” 1 f. - 91. „Három szonett a téli Hévízről” 3 f. - 92. „Valami szép” 1 f. - 93. „Jég” 1 f .- 94. Mínusz 20 Pál fordulásakor” 1 f. - 95. „Két pokol” 1 f. - 96. „Sokizületi gyulladás” 1 f.

 

Ms 4651/197-103.

A VALAMI SZÉP c. ciklus versei. Variánsok.

Gépiratok, részben autogr. jav. 7 db. 9 f.

97-98. „Egy barátnőnk temetésén” 2 db. 4 f. - 99-101. „A kiszolgáltatottak” (egymással egyező variánsok) 3 db. 3 f. - 102. Kéziratcím: „Egy ól előtt”; kötetben: „Egy igali ól előtt” 1 f. - 103. Kéziratcím: „Színváltás”; kötetben: „Téli fasor” 1 f.

 

Ms 465l/104-119.

Autográf versek. 16 db. 33 f.

104. „Ima a Semmihez” 2 f. - 105. „Zene” 1 f. - 106. „Csillagos éj” 2 f. - 107. „Tavasz” 1 f. - 108. „Július mély bánata” 1 f. - 109. „Szilveszteri köszöntő a Nemzetiben” 3 f. - 110. „Sírás nélkül” 1 f. -111. „Magyar István menhelyügyi fogalmazó” 6 f. - 112. „Miután oly sokat gyaláztad...” 2 f. - 113. „A bajnak vagy van gyógyszere...” 1 f. 114. „Várj még arany nap” 3 f. - 115. „Szénaillat” 2 f. - 116. „Eső a havason” 3 f. - 117. „Program” 1 f. - 118. „Feltámadás” 3 f. - 119. „Bolhanóta” 1 f.

 

Ms 4651/120-121.

A TITI TÓ c. vers fogalmazványai.

Autogr. 2 db. 3 f.

 

Ms 4651/122-187.

A MÁJUSI ORGONASZAG c. vers autogr., gyorsírásos és gépelt fogalmazványai, töredékei és végleges szövege. 66 db. 66 f.

 

Ms 4651/188-204.

A FICSERI-FÜSTI c. vers autogr., gyorsírásos és gépelt fogalmazványai, töredékei és végleges szövege. 17 db, 18 f.

 

Ms 4651/205-210.

AZ UJ LÁNCHIDRA c. vers autogr. és gépelt töredékei, variánsai. 6 db. 6 f.

 

Ms 4651/211-218.

Az ORSZÁGOS ESŐ c. vers autogr., gyorsírásos és gépelt kéziratai, variánsai és végleges formája. 8 db. 12 f.

 

Ms 4651/219-238.

Az UTÓKOR c. vers autogr. fogalmazványai, töredékei, gyorsírásos és gépelt variánsai. 20 db. 24 f.

 

Ms 4651/239-280.

A VERESÉG UTÁN c. vers autogr. és gyorsírásos fogalmazványai, töredékei és gépelt szövege. 42 db. 44 f.

 

Ms 4651/281.

NOČ. Szabó Lőrinc versének cseh-nyelvű fordítása. Ford. A. Straka. Bp., 1936. febr. 9.

Gépirat, A. Straka aláírásával, 2 f.

 

Ms 4651/282.

Jegyzetfüzet autogr. és gyorsírásos versekkel, töredékekkel, jegyzetekkel.

Autogr. bejegyzések, 59 f.

 

Ms 4651/283.

Jegyzettömb, benne autogr. és gyorsírásos verstöredékek, fogalmazványok.

Autogr. 48 f. (5-43. ff. üres; 44-48. ff. beillesztett szabad lapok).

 

Ms 4651/284.

Jegyzettömb, benne autogr. és gyorsírásos verstöredékek, fogalmazványok, anyagi vonatkozású feljegyzések.

Autogr. 22 f. (8-22. ff. üres).

 

Ms 4651/285.

Jegyzettömb, benne gyorsírásos feljegyzések, autogr. versfogalmazványok, töredékek.

Autogr. 74 f. (9-12, 14-67. ff. üres; a 68-74. ff. beillesztett szabad lapok).

 

Ms 4651/286.

Jegyzettömb, benne gyorsírásos Jegyzetek, autogr. vers- és műfordítás-fogalmazványok, a Pandora szerkesztésére vonatkozó feljegyzések.

Autogr. 27 f. (17-22, 26-27. ff. üres).

 

Ms 4651/287.

Jegyzettömb, benne autogr. és gyorsírásos versfogalmazvány-töredékek.

Autogr. 29 f.

 

Ms 4651/288.

Jegyzettömb, benne gyorsírásos feljegyzések, versfogalmazványok és a Pandorára vonatkozó feljegyzések.

Autogr. 76 f. (68-76. ff. üres).

 

Ms 4651/289.

Jegyzettömb, benne versfogalmazványok, töredékek.

Autogr. 53 f. (6-53. ff. üres).

 

Ms 4651/290.

Jegyzettömb, benne részben gyorsírásos verstöredékek.

Autogr. 55 f. (7-55. ff. üres).

 

Ms 4651/291.

Jegyzettömb, benne verstöredékek.

Autogr. 18 f. (5-18. ff. üres).

 

Ms 4651/292.

Autográf verstöredékek, 101 f.

 

Ms 4651/293-298.

Gépírásos versek.

Gépiratok, részben autogr. jav. 6 db. 13 f.

293. „Jöhet egy végső rémület” 2 f. - 294. „Prológus egy Shakespeare-előadáshoz” 1 f. - 295. „A tükör vallomása” 1 f. - 296-297- „A holló meg a róka” 2 db. 4 f. - 298. „A hasmetsző” 5 f.

 

Ms 4651/299-300.

Gépírásos verstöredékek. 2 db. 2 f.

 

Ms 4652/1-57.

Versek újságkivágatai I.

Nyomt., részben autogr. jav. 57 db. 58 f.

1-2. „A bagoly.” - 3-5. „A bolond Igazsága,” - 6.”Marha.” (Jav. címe: „A buta szív”) - 7. „A császár temetésén”, - 8. „Adj” - 9-10. „A fákhoz, a költőkhöz”. - 11. „A fekete erdőben.” - 12. „A festő a függöny előtt.” - 13. „A föld álma”. - 14. „A földgömb.” - 15. „A holló meg a róka.” - 16. „A jaguár szemei.” - 17-18. „A koldus kezet csókol.” - 19. „Álom a tengeren.” - 20. „Ami menthető” - 21. „Amiért nemcsak templomokat”. - 22. „A nyárvégi naphoz.” - 23. „Apámnál.” - 24-25. „A rabszolga.” - 26. „Ardsuna.” - 27. „Lóci meg a sorsjegy.” (Jav. címe: „A sorsjegy.”) - 28. „A szép kis borjú a társzekéren.” - 29. „A szomorú tavaszhoz.” - 30. „A szörnyeteg városa.” - 31. „A tavasz ideges villámai.” - 32. „A test védekezik.” - 33-35. „A vége.” - 36. „Avelengo.” - 37. „Az Antikrisztus szent aranya.” - 38. „Az áprilisi rügyek-hez.” - 39. „Az aranyvárban.” - 40. „Az erdő birkózik velem.” - 41-43. „Az erdő fiai.” - 44-46. „Az isten nem tud elaludni.” - 47. „Az isten összevissza integet.” - 48. „Az óriás intelme.” - 49-55. „Az örök Magyarországhoz.” - 56. „Az ucca ezer mozdulata előtt.” - 57. „Az utolsó perc a vigasz előtt.”

 

Ms 4652/58-116.

Versek újságkivágatai II.

Nyomt., részben autogr. jav. 59 db. 61 f.

58-60. „Bajrám ünnepén.” - 61-66, „Barátaimhoz.” - 67-70. „Beszélgetés a tengerrel.” - 71. „Betűk és emberek,” - 72. „Boldogság.” - 73-74. „Búcsú egy gyermektől idegenben.” - 75. „Csak az imént.” - 76. „Csodálkozás.” - 77. „Csodálkozás.” (nem azonos az előbbivel) - 78. „Dalmácia tücskeihez.” - 79. „Dsuang Dszi álma.” - 80-81.”Dsuang Dszi halála.” - 82-83. „Egy döglött légyhez.” - 84. „Egy humanistához.” - 85-89. „Egy kripta lakójához.” - 90. „Egy orvos halálára.” - 91-93. „Egy raguzai leanderhez.” - 94. „Egy szó.” - 95-96, „Egy téli bodzabokorhoz.” - 97. „Éjféli közjáték.” - 98-99. „Éjszaka a vonaton.” -100. „Első éjszaka Kairóban.” - 10l-102. „Ember.” - 103. „Én,” - 104. „Én és ti, többiek,” - 105-106. „Ének az orrszarvúról.” - 107-108, „Ének és visszhang.” - 109-110. „Erotika.” (Jav.címe:”Gyönyör”.) - 111. „Harmadik hete esik az eső” (Jav.címe: „Eső.”). - 112. „Este.” -113. „Eszmék.” - 114. „Évek.” - 115-116. „Ez vagy Te.”

 

Ms 4652/117-163.

Versek újságkivágatai III.

Nyomt., részben autogr. jav. 46 f. 47 f.

117. „Tavaszban. - Fekszem, hanyatt.” - 118. „A tavasz társult hatalmai.” (Jav. címe: „Feltámadás”) - 119. „Feltámadás.” -120. „Fény, fény, fény: táncolsz meztelenül.” - 121. „Futballversenyen.” - 122. „Glóriás asszonyok.” - 123-125. „Gyengeség.” - 126. „Gyermekek, tiétek a jövő.” - 127. „Gyermekünk, a halál.” - „Semmiért egészen.” - 128. „Háború?” - 129-130. „Halott húgom könyvei.” - 131-132. „Halott nép.” -133. „Hamis művészek ezredei.” - 134. „Hangverseny után.” – 135. „Falba léptem a ajtót nyitott a fal.” (Jav. címe: „Harc az ünnepért.”) -136-138. „Harc az ünnepért.” - 139. „Harmadik hete esik az eső.” -140. „Hazafelé.” - 141. „Hazám, keresztény Európa.” - 142-145. „Házasság.” - 146-148. „Hervadó asszonyok.” - 149-151. „Ibisz.” - 152. „Ima” - 153. „Ima a gyermekekért.” - 154-156. „Ima az utcán.” - 157-158. „Isten.” - 159-160. „Itt fekszem most fegyvertelen.” - 161-162. „Jang Dsu üzenete.” - 163. „Jégeső.”

 

Ms 4652/164-207.

Versek újságkivágatai IV.

Nyomt., részben autogr. jav. 44 f. 44 f.

164. „Kaland.” - 165. „Kályha előtt.” - 166. „Szárítkozni e roppant fény alatt.” (Jav. címe: „Kánikulában.”) - 167-184. Katonaversek. (167-168.) „Örkénytábor felé” (Jav. címe: „Ismerkedés.” (169-170.) „Kovács szakaszvezető,” - (171-172.) „A pirosszoknyás Gizi.” - (173-174.) „Meleg víz.” (175 -176.) „Békák.” - (177-178.) „Álom egy lőszerraktárban.” - (179-181.) „Dinnye az önkéntesek asztalán.” - (182-183.) „Szeptember 5-én,” - (184.) „A Löszke búcsúzik.” - 185. „Kegyetlen út.” - 186-187. „Ketrec,” - 188-189. „Kísértet.” - 190. „Kis Klára énekel.” - 191. „Szümpozion.” (Jav. címe: „Könyv és álom.”) - 192-195. „Köszönöm, hogy szerettelek.” - 196. „Lányok a nyár napfürdőjében.” - 197. „Lecke.” - 198. „Legázolt kilométereken át.” -199-201. „Lelle Mária.” - 202-203. „Lemondás,” - 204. „Lóci és a szakadék.” - 205. „Lóci meg a számok.” - 206. „Lóci óriás lesz.” - 207. „Lombosodó napos tavaszban.”

 

Ms 4652/208-260.

Versek újságkivágatai V.

Nyomt., részben autogr. jav. 53 db. 53 f.

208-210. „Magam teremtem a vigaszt.” - 211. „Majd.” - 212. „Ms már megint kedves vagy nékem.” - 213. „Ms még csak zavaromat tudom elmondani” - 214-215. „Ms valami bolond öröm ér,” - 216. „Anyám, utált háború vagyok én” (Jav. címe: „Megint anyámnál.”) - 217-218. „Megnyugvás.” - 219-
220. „Megoldás.” - 221. „Megsemmisülés.” - 222. „Mindennap valaki.” -
 223-224. „Minden szent fények elbúcsúznak.” - 225. „Minden vigalom kétségbeesés.” - 226. „Mint hajók kigyulladt kikötőből.” - 227. „Mint ti.” - 228. „Mit kaptam én még a világtól?” - 229. „Monológ a sötétben.” - 230. „Mozart hallgatása közben.” - 231. „A Dunaparton.” (Jav. címe: „Munkanélküliek a Dunaparton.”) - 232. „Műhelytitok.” - 233.
”Nekem az élet a szerelem.” - 234. „Neki az élet a szerelem.” - 235.
”Nem akarlak s csak rád gondolok.” - 236. Noč. (A. Straka cseh fordítása.) - 237. „Nők, habzó, májusi rózsák.” - 238. „Nyári hajnal.” -
239. „Nyitott szemmel.” - 240-241. „Óda a genovai kikötőhöz.” - 242.
”Operába indul az autó.” - 243. „Öreg barátaimhoz.” - 244. „Én.” (Jav. címe: „Örök élet.”) - 245. „Örök gazda.” - 246. „Örülni kell, a-kárminek.” - 247. „Ősz.” - 248. „Ősz az Adrián.” - 249. „Őszi fák.” -250, „Magam teremtem a vigaszt.” (Jav. címe: „Panasz és vigasz.”) - 251-252. „Parzifál.” - 253-254. „Példázat”. (Jav. címe: „Példázat a lepkéről a szépasszonyoknak”.) - 255. „Petale hetéra levele Szimalion-hoz.” - 256. „Piszkosságok.” - 257. „Polyhymnia.” - 258-259. „Prológus szerelmi versekhez.” - 260. „Pünkösdi versike az Esőcskéről.” (Paródia.)

 

Ms 4652/261-308.

Versek újságkivágatai VI.

Nyomt., részben autogr. jav. 48 db., 48 f.

261-263. „Reggeltől-estig.” - 264. „Repülőgép az Alföldön,” - 265-267. Rossz férj panasza.”- 268.”Semmiért egészen.” - 269. „Seneca a fürdőben.” - „Itt bent.” - 270. „Számadás,” - 271. „Szamártövis.” - 272. „Számvetés,” - 273. „Szégyen.” - 274. „Szél hozott és szél visz el,” - 275. „Szeretők teste-lelke.” - 276. „Szun Vu Kung lázadása.” - 277. „Talán nem is rossz, ami rossz.” - 278. „Táncos kacajjal, sima sugár.” - 279. „Tárlat: a sátán műremekei.” - 280. „Tavaszban.” - „Fekszem, hanyatt.” - 281-282. „Tavasz és nyár megütközik.” - 283-284. „Tavaszi éjszaka.” - 285. „Tékozló fiú.” - 286-287. „Tél.” - 288-289. „Téli este.” - 290. „Téli fák.” - 291. „Tengeren.” - 292-293. „Titi tó.” - 294-295. „Úgy látszik.” - 296. „Új szemüveg.” - 297. „Válasz.” - „Ködben.” - 298-300. „Varázsló illatok.” - 301. „Vezényszó, tűzvész, zene, minden.” - 302. „Vezér,” - 303. „Vidéki állomáson.” - 304. „Virágzene.” - 305. „Vissza hófehér életedbe.” - 306. „Operában.” (Jav. címe: „Vízió az operában.” - 307. „Werthert fordítva és mindig.” - 308. „Zene.”

 

Ms 4652/309-361.

Versek korrektúra-levonatai.

Nyomt., részben autogr, jav, 53 f. 56 f.

309. „A hitetlen büntetése.” - 310. „Augusztus.” - 311. „Az aranyhegy alatt.” - 312-313. „Az arany várban.” - 314-316. „Az örök Magyarországhoz.” - 317. „Én.” - 318. „Egy kripta lakójához.” - 319. „Egy raguzai leanderhez.” -320. „Gyerekek.” - 321. „Három vers.” - 322-345. Katonaversek: (322-323.) „Örkénytábor felé.” - (324.) „Kovács szakaszvezető.” - (325-327.) „A piros szoknyás Gizi.” - (328-331.) „Meleg víz.” - (332-333.) „Békák.” - (334-336.) „Álom egy lőszerraktárban.” - (337-339.) „Dinnye az önkéntesek asztalán.” - (340-342.) „Szeptember 5-én.” - (343-345.) „A Löszke búcsúzik.” - 346. „Kegyetlen út.” - 347. „Költemények: Betegen a tavaszban. - Parti fűz.” - 348. „Magam teremtem a vigaszt.” - 349-356. „Magam ügyében” (A 349. címjavítás: „Pro domo”). - 357. „Misztikus párbeszéd.”- 358. „Novus nascitur ordo.” - 359. „Utókor.” - 360. „Versek: Kacéran ós ellenszegülve.” - „És mikor újra megcsókoltalak.” - „Tréfálkozó őszi levelekkel.” - „Erdei lomb és széllengette bokor. „ - „Tihany partján a hegy alatt.” - 361. „Záporban.”

 

Ms 4653/1.

A VÁLOGATOTT VERSEI (1940.) c. kötet töredékei.

Nyomt. autogr. jav. és korrektúra-levonatok, 76 f.

A kötet az 1934-es, Debrecenben megjelent „Válogatott versek” nyomt. példányának autogr. javításokkal tele anyagából és a „Harc az ünnepért” c. kötet verseinek korrektúráiból áll. Hiányzik a tartalomjegyzékben feltüntetett „Új versek” c. rész. A 45. v.-n Szabó Lőrinc utasítása. 1939. júl. 1.

 

Ms 4653/2.

A VÁLOGATOTT VERSEI (1940.) anyagának töredéke.

Autogr. tartalomjegyzék, gépiratok, részben autogr. jav., nyomt. kivágat ill. korrektúra-levonatok. 93 f.

A „Kalibán” c. kötet anyagában cím-eltérések; a „Tárlat: a sátán műremekei” c. vers variáns.

 

Ms 4653/3.

A VÁLOGATOTT VERSEI (1940.) c. kötet korrektúrája.

Nyomt. levonatok autogr. jav. 96 f.

 

Ms 4653/4.

Az ÖSSZES VERSEK (1943.) c. kötet tördelt korrektúrája.

Töredék. Nyomt. autogr. jav. 597 p. (Hiányzik az 1-13, 116-128, 134, 145-208, 598-695. p.)

 

Ms 4654/1-7.

A TÜCSÖKZENE autogr. versei. Fogalmazványok, tisztázatok.

Autogr. 7 db. 7 f.

A kötet 41, 97, 145, 163, 195, 237, 275 sz. darabjai.

 

Ms 4654/8-50.

A TÜCSÖKZENE autogr. fogalmazványai, tisztázatai, részben töredékek.

Variánsok. I.

Autogr. 43 db. 43 f.

A kötet 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12 ( 2 db.), 13, 14, 15, 16 (2 db.), 17 (2 db.), 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 (3 db.), 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40 (2 db.), 42. sz. darabjai.

 

Ms 4654/51-90.

A TÜCSÖKZENE autogr. fogalmazványai. Variánsok II.

Autogr, 40 db. 40 f.

A kötet 43, 44, 45, 46 (2 db,), 47 (2 db.), 48 (2 db.), 49 (2 db.), 50, 51, 52, 54, 55, 56, 58 (3 db.), 59, 60, 61, 62, 63 (2 db.), 62-63 (egyben), 64 (2 db.), 66, 67, 68, 69 (2 db.), 70, 71, 72, 73, 74, 75. sz. darabjai.

 

Ms 4654/91-130.

A TÜCSÖKZENE autogr. fogalmazványai. Variánsok III.

Autogr. 40 db. 40 f.

A kötet 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 (3 db.), 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 93, 96, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, l10, 111 (2 db.), 112, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 120, 121, 122. sz. darabjai.

 

Ms 4654/131-175.

A TÜCSÖKZENE autogr. fogalmazványai. Variánsok IV.

Autogr. 45 db. 45 f.

A kötet 123, 124, 125, 126 (3 db.), 127, 128, 129 (2 db.), 130, 131, 131-133 (egyben), 133 (2 db.), 134, 135, 137, 138, 139, 140, 141 (3db.), 142, 143, 145, 146, 147, 147 és 149 (egyben), 149 (2 db.), 150, 151 (2 db.), 152, 153, 154, 155, 156 (2 db.), 157, 158 (2 db.), 159. sz. darabjai.

 

Ms 4654/l76-210.

A TÜCSÖKZENE autogr. fogalmazványai, tisztázatai, töredékei. Variánsok V.

Autogr. 35 db. 35 f.

A kötet 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 173 (2 db.), 174 (2.db.), 175, 176, 177 (3 db.), 178, 179 (2 db.), 182, 183, 184, 185 (2 db.), 186, 187, 189, 190, 191, 193. sz. darabjai.

 

Ms 4654/211-253.

A TÜCSÖKZENE autogr. fogalmazványai. Variánsok VI.

Autogr. 43 db. 43 f.

A kötet 194, 196, 197, 198, 199, 20l, 202, 203, 204 (2 db.), 205, 206, 208 (2 db.), 214 (3 db.), 218 (2 db.), 220, 221, 223, 224, 226, 227, 230, 231, 232, 234 (3 db.), 236, 239, 241 (9 db.) sz. darabjai.

 

Ms 4654/254-290.

A TÜCSÖKZENE autogr. fogalmazványai. Variánsok VII.

Autogr. 37 db. 37 f.

A kötet 242 (4 db.), 244, 245 (3 db.), 247, 248 (7 db.), 249, 250 (3 db.), 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268. sz. darabjai.

 

Ms 4654/291-330.

A TÜCSÖKZENE autogr. fogalmazványai, töredékei. Variánsok VIII.

Autogr. 40 db. 40 f.

A kötet 269, 270, 271, 272 (2 db.), 273 (2 db.), 274, 275, 277 (2 db.) 278, 279, 280, 281, 282 (3 db.), 283 (2 db.), 284, 285, 286, 287 (3 db.) 288, 289 (2 db.), 290, 292, 294 (5 db.), 295 (2 db.), 296, 297. sz. darabjai.

 

Ms 4654/331-360.

A TÜCSÖKZENE autogr. fogalmazványai, töredékei. Variánsok IX.

Autogr. 30 db. 30 f.

A kötet 298, 299 (2 db.), 300 (3 db.), 30l, 302, 303, 305, 306, 307, 311, 312 (2 db.), 313, 314, 315 (2 db.), 316, 317 (4 db.), 318 (2 db.) 319 (2 db.), 320, 321. sz. darabjai.

 

Ms 4654/361-386.

A TÜCSÖKZENE autogr. fogalmazványai. Variánsok X.

Autogr. 26 db. 26 f.

A kötet 322, 323, 325, 326, 327 (4 db.), 329, 330, 331, 332, 333, 335, 337, 338, 339, 340, 342, 343, 345, 346, 349, 351, 352 (2 db.) sz. darabjai.

 

Ms 4654/387-431.

A TÜCSÖKZENE autogr. fogalmazványai. (Kötetben ebben a formában nem jelentek meg.) Autogr., némelyiken gyorsírásos sorok, 45 db. 45 f.

 

Ms 4654/432.

A TÜCSÖKZENE kéziratos fogalmazványait tartalmazó spirálfüzet.

Autogr. 24 f. (13-24. ff. üres)

Tartalma: a 180, 181, 182, 196, 197, 20l, 207, 223, 110, 334, 169, 202, 221, 64, 192. sz. egy azonosíthatatlan darab, 190, 62, 63, 220, 214. sz. darabok. Többnyire variánsok.

 

Ms 4654/433-438.

A TÜCSÖKZENE gépelt darabjai.

Gépiratok autogr. jav. 6 db. 6 f.

A kötet 74, 79 (2 db.), 141, 174, 319. sz. darabjai.

 

Ms 4654/439-470.

A TÜCSÖKZENE gépelt versei. Variánsok I.

Gépiratok, többnyire autogr. jav. 32 db. 32 f.

A kötet 1 (2 db.), 25, 70, 75 (3 db.), 78 (2 db.), 80 (2 db.), 81, 83 (4 db.), 84, 91, 95, 101, 110 (4 db.), 125, 129, 131, 133, 149, 152, 153, 154. sz. darabjai.

 

Ms 4654/471-500.

A TÜCSÖKZENE gépelt versei. Variánsok II.

Gépiratok, többnyire autogr. jav. néhol gyorsírásos kiegészítés. 30 db. 30 f.

A kötet 158, 159, 174 (2 db.), 184 (2 db.), 185 (2 db.), 186 (3 db.), 187 (3 db.), 188 (3 db.), 228, 229, 239 (2 db.), 242 (4 db.), 246, 252, 254 (3 db.) sz. darabjai.

 

Ms 4654/501-529.

A TÜCSÖKZENE gépelt versei. Variánsok III.

Gépiratok, többnyire autogr. jav. 29 db. 29 f.

A kötet 258 (3 db.), 262 (3 db.), 263, 266, 283, 287, 292 (2 db.), 295,

298, 299 (2 db.), 318, 320, 327 (3 db.), 328 (2 db.), 331, 336, 339, 344, 346. sz. darabjai.

 

Ms 4654/530-540.

A TÜCSÖKZENE gépelt, kötetben meg nem jelent versei.

Gépiratok, autogr. jav. 11 db. 11 f.

 

Ms 4654/541-704.

A TÜCSÖKZENE autogr. töredék-versei.

Autogr., rajta néhol gyorsírásos sorok, 165 db. 167 f.

 

Ms 4654/705-753.

A TÜCSÖKZENÉ-hez tartozó gyorsírásos töredékek, feljegyzések.

Gyorsírás, 49 db. 50 f.

 

Ms 4654/754.

A TÜCSÖKZENE 1947-es, első kiadásának gépelt kézirata I.

Gépirat, autogr. jav. 367 f.

A versek címében több, szövegében kevés változtatással; a kéziratból hiányzik a nyomt. kötet 17, 286, 287, 320. sz. verse. Nyomtatásban nem jelent meg a kézirat 275 és 318. sz. verse. A versek sorrendje nem azonos a nyomt. kötetével.

 

Ms 4654/755.

A TÜCSÖKZENE 1947-es. első kiadásának gépelt kézirata II.

Gépirat, autogr. jav. 345 f.

Néhány cím- és szövegváltozás a nyomt. kötethez képest. Kötetben nem jelent meg a kézirat 275 és 318. sz. darabja; a kéziratból hiányzik a kötet 39, 128, 148, 152, 158, 229, 255, 257, 265, 269, 279, 287, 286, 320, 340, 345, 347, 349, 351 és 352. sz. darabja. A 330. sz. vers a kéziratban két példányban található meg (331-332.f.) - A versek sorrendje nem azonos a nyomt. kötetével.

 

Ms 4655/1.

A TÜCSÖKZENE 1947-es, első kiadásának korrektúrája.

Nyomt. autogr. jav. 98 f.

A versek sorrendje nem azonos a nyomt. kötetével; sok a címváltozás.

 

Ms 4655/2.

A TÜCSÖKZENE korrektúrái, részben a kötet töredékei, részben folyóiratokban megjelent darabok levonatai.

Nyomt. autogr. jav. 54 f.

 

Ms 4655/3-6.

A TÜCSÖKZENE két címlapterve, valamint a kötet anyagából vidéki irodalmi folyóiratoknak közlésre átadott darabok Jegyzékei. Gépiratok, a 4. sz. darabon autogr. sorok, 4 db. 4 f.

 

Ms 4655/7.

A TÜCSÖKZENE tartalomjegyzékei, és a kötet verseire vonatkozó különféle jegyzékek.

Autogr. ill. gépiratok, részben autogr. jav. 54 f.

 

Ms 4655/8-75.

A TÜCSÖKZENÉ-re vonatkozó feljegyzések, témák, jegyzékek stb.

Autogr. ill. gépiratok autogr. jav. 68 db, 72 f.

 

Ms 4655/76-151.

A HUSZONHATODIK ÉV verseinek fogalmazványai. Variánsok.

Autogr, 76 db. 78 f.

A kötet 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11 (2 db.), 13, 14 (2 db,), 15, 16, 18, 19, 20, 23, 25, 28, 31 (2 db.), 32 (2 db.), 34, 35, 36, 37, 38, 45, 47, 49, 50, 51, 55, 56, 57, 58, 61, 63, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 76, 78, 80, 81, 83, 86, 87, 88 (2 db.), 89, 90, 91, 92, 93, 95, 97, 99, 100 (2 db.), 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 112 és egy a kötetben nem szereplő darabja.

 

Ms 4655/152-295.

A HUSZONHATODIK ÉV verseinek gépelt szövegei. Részben variánsok.

Gépiratok, részben autogr. jav. 144 db. 144 f.

A kötet 4 (3 db.), 21 (2db.), 22 (2 db.), 24, 26 (2 db.), 32 (2 db.), 33 (2 db.), 35, 40 (2 db.), 41, 45 (2 db.), 46 (2 db,), 47, 48 (2 db.), 53 (2 db.), 54 (2 db.), 55 (2 db.), 56, 57, 58, 59 (2 db.), 60 (2 db.), 61 (2 db.), 64, 65 (4 db.), 66 (2 db.), 67 (2 db.), 68, 69, 70 (4 db.), 72 (2 db.), 74, 75, 77 (2 db.), 78, 79 (2 db.). 80 (2 db.), 81 (2 db.), 82 (2 db,), 83, 84, 85 (2 db.), 86 (2 db.), 87 (2 db.), 88 (2 db.), 89 (2 db.), 90, 91 (2 db.), 92 (3 db.), 93 (3 db.), 94 (2 db.), 95 (2 db.), 96 (2 db.), 98, 99 (3 db.), 100 (3 db.), 101 (2 db.), 102, 103 (2 db.), 104 (2 db.), 105, 106, 107 (5 db.), 109 (2 db.), 112 (2 db.). 113 (2 db.), 116 (5 db.), 117 (3 db.), 118 (2 db.), 120 (7 db.) sz. darabjai.

 

Ms 4656/1-70.

A HUSZONHATODIK ÉV gyorsírásból rekonstruált, 1953-as szonettjei, Részben töredékek.

Idegen kéz írása ill. gépiratok, részben kéziratos jav, 70 db. 70 f.

1 (6 db.), 2 (5 db.), 3 (4 db.), 4 (4 db.), 5 (5 db.), 6 (4 db.), 7 (5 db.), 8 (4 db.), 9 (5 db.), 10 (4 db.), 11 (6 db.), 13 (6 db.), 14 (6 db.), 15 (5 db.).

 

Ms 4656/71.

A HUSZONHATODIK ÉV. Szabó Lőrinc százhárom szonettje. 1950.

Gépirat, kézírásos jav. 110 f.

A kéziratból hiányzik a kötet 4, 65, 97. sz. darabja, valamint az „Utóhang”; a kiadotthoz képest variáns a 14, 16, 21, 23, 30, 31, 32, 50, 51, 52, 73, 83, 88, 95 és 97. sz. darab.

 

Ms 4656/72.

A HUSZONHATODIK ÉV. Szabó Lőrinc százhárom szonettje. 1950.

Töredékek. Gépirat, 82 f.

A kéziratból hiányzik a kötet 4, 31, 65, 69, 79-120. sz. darabja a kiadotthoz képest variáns a 14, 16, 21, 23, 30, 31, 32, 50, 51, 52 és 73. sz. darab.

 

Ms 4656/73.

A HUSZONHATODIK ÉV. Szabó Lőrinc százkét szonettje. 1950.

Gépirat, kisebb kézírásos jav. 108 f.

A kéziratból hiányzik a kötet 4, 65, 97, 99, 107-120. sz. darabja; a kiadotthoz képest variáns a 14, 16, 21, 23, 30, 31, 51, 73, 83 és 95. sz. darab,

 

Ms 4656/74.

A HUSZONHATODIK ÉV. Szabó Lőrinc százkét szonettje. 1950. Töredék.

Gépirat, 80 f.

A kéziratból hiányzik a kötet 4, 25, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 78, 89, 94, 96, 97, 107-120. sz. darabja; variáns a kézirat 14, 16, 51, 83, 88, 95. sz. darabja.

 

Ms 4656/75-76.

A HUSZONHATODIK ÉV két tördelt korrektúrája. 1957.

Nyomt. autogr. jav. 2 db. 73 + 73 f.

 

Ms 4656/77.

A HUSZONHATODIK ÉV. 1957.

Nyomt., benne idegen kéz bejegyzése. 71 f.

 

Ms 4656/78.

Jegyzetfüzet, benne főleg A HUSZONHATODIK ÉV darabjai. Igal-Szántód-Tihany, 1950.

Autogr., részben gyorsírásos feljegyzések, töredékek, 59 f. Tartalma a kisebb töredékeken kívül: (8. f.): kiadatlan szonett, - (9. f.): a 65. sz. variánsa, - (11. f.): A 21. sz. variánsa, töredék, - (12.f.): a 49. sz. variánsa, töredék (?), - (13. f.): A 46. sz. variánsa. - (14. f.): A 22. sz. variánsa. - (l5. f.): A 41. sz. variánsa, töredék. -
(16. f.): A 41. sz. variánsa, - (l7. f.): A 26. sz. variánsa. - (18. f.): A 26. sz. töredéke. - (19.f.): A 40. sz. variánsa, - (21. f.): A 48. sz. variánsa. - (22. f.): A 48. sz. variánsa. - (25. f.). Az 54. sz. variánsa. - (26. f.): Az 59. sz. variánsa. - (28. f.): A 113. sz. töredéke. - (31. f.)
: Az 53. sz. variánsa. - (32-35. f.): A 64. sz. variánsai. - (37.f.): Shelley: Julian and Maddalo gyorsírásos ford. - (39. f.): A 21. sz. variánsa. - (40. f.): Az 57. sz. variánsa, töredék. - (41-43. f.): A 33. sz. variánsa. - (45.f.): A 66. sz. variánsa. - (46.f.): A 61. sz. variánsa. - (47.f.): Yeats: „Ha ősz leszel...” c. versének fordítás-töredéke. - (48. f.): A 32. sz. variánsa. - (49-50. f.): A 61. sz. variánsa. - (51-52. f.): A 67. sz. variánsa. - (53. f.): A 60. sz. variánsa.- (54. f.): A 66. sz. variánsa.

 

Ms 4656/79.

A TERVEZETT KÖLTEMÉNYEK. A 26.ÉV 0. füzet.

Autogr., részben gyorsírásos bejegyzések, 78 f.

Tartalma gyorsírásos jegyzetek, néhány vers ill. verstöredék és lista „A huszonhatodik év” verseiről.

(50. f.): A 119. sz. variánsa. - (55. v.): A 114. sz. variánsa. - (73. v.): A 112. és 113. sz. variánsa. - (74. f.): A 65. sz. variánsa.

 

 

Ms 4656/80-133.

A TERVEZETT KÖLTEMÉNYEK c. füzet mellékletei.

Autogr. és gyorsírásos jegyzetek, töredékek, 54 db. 62 f.

 

Ms 4656/134-136.

A HUSZONHATODIK ÉV újságokban megjelent darabjai.

Nyomt., autogr. jav. és jegyzetekkel, 3 db. 3 f.

A kötet 74, 82 és 105. sz. darabjainak kivágata a Magyar Nemzetből. (A kéziratos számok egy korábbi számozást jelentenek.) - A kötet 63, 78 és 89. sz. darabjainak kivágata az Esti Budapestből. (A kéziratos számozás korábbi állapotot rögzít.) - A kötet 65 és 87. sz.” darabjainak kivágata a Magyar Nemzetből. (A kivágatokon nincs számozás.)

 

Ms 4656/137-144.

A HUSZONHATODIK ÉV különféle megjelenéseire vonatkozó jegyzetek.

Autogr. 8 db. 9 f.

 

2. CIKKEK, ELŐADÁSOK

 

Ms 4656/145-146.

Um das Gartenhaus. Ném.

Újságkivágat a Neues Wiener Tageblatt 1942. dec. 14. sz.-ból, autogr. jegyzetekkel, 2 pl. 2 f.

 

Ms 4656/147.

Öt asszony szíve. Rádióelőadás. 1943.

Gépirat, 5 f.

 

Ms 4656/148-169.

Rádióelőadás.(Címe hiányzik.) Bevezetés és a felolvasott szovjet versfordítások. K. n.

Gépiratok, autogr. jav. 22 db. 28 f.

148-151. Bevezetés és a versek jegyzéke. - 152. Szmimov, Szergej:”A hólé már lefolyt.” - 153. Kárlm, Musztáj: „Jó reggelt, mondják a virágok.” - 154. Kaputikján, Szilva: „Elment.” - 155-156. Oszmonov A.: „Szeresd a könyvet.” 2 pl. - 157. Subin, Pável: „Hajnali fény.” - 158. Komarov, Pjotr: „A szungari mocsarak.” - 159-161. Komarov, Pjotr: „Zúgnak az erdők”, - „A tölgyfa.” 2 pl. - 162-163. Jasin, Alekszandr: „A patak meg az ösvény” 2 pl. - 164-165. Aszejev, Nyikoláj: „Nem aranyhajad igézete...” 2 pl. - 166-169. Szidorenko, Nyikoláj: „Az első hó” 4 pl.

 

Ms 4656/170-174.

Tu Furól szóló rádióelőadás bevezetése, a betétversekre és Tu Fu életére vonatkozó jegyzetek. 1953.

Autogr. ill. gépiratok (egy füzetben): 5 f + 11 sztln üres f. + 4 Gépirat, 7 f.

 

Ms 4656/175.

SÁRKÖZI GYÖRGY összes verse és kisebb műfordításai. 1947. Ismertetés.

Gépirat, autogr. jav. 14 f.

 

Ms 4656/176.

TYIHONOV versei. Lektori jelentés Kardos László fordításáról. Gépirat, 6 f.

 

3/a. VERSFORDÍTÁSOK. AZ ÖRÖK BARÁTAINK AUTOGRÁF DARABJAI

 

Ms 4657/1.

ARCHIPOETA: „Confessio.” Kötetben: „Háborogva, legbelül..” Töredék, variáns.

Autogr. 2 f.

 

Ms 4657/2.

ARNOLD, MATTHEW: „A magyar nemzethez.” Fogalmazvány, variáns.

Autogr. 1 f.

 

Ms 4657/3.

ARVERS, FÉLIX: „Sorsomnak titka van...” Fogalmazvány, variáns.

Autogr. 1 f.

 

Ms 4657/4.

ASKLEPIADES: „Egy szűzhöz.” Fogalmazvány, variáns.

Autogr. 1 f.

 

Ms 4657/5.

ASVAGOZA: „Buddha élete, éjszakai háremjelenet.” Kötetben: „Buddha az éjszakai háremben” címmel. Fogalmazvány, variáns.

Autogr. 2 f.

 

Ms 4657/6-7.

AUDEN, WYTAN HUGH költeményei. 1947.

Autogr. 2 db. 2 f.

6. „A regényíró.” Fogalmazvány, variáns, 1 f. - 7. „Nézd, idegen...”

Fogalmazvány, variáns, 1 f.

 

Ms 4657/8.

AUSONIUS: „A költő a gyorsírójához.” 1947. Fogalmazvány, variáns.

Autogr. 2 f.

 

Ms 4657/9.

BAGRJÁNA, ELIZABETA: „Byron palotája Velencében.” Fogalmazvány.

Autogr. 1 f.

 

Ms 4657/10-28.

BAUDELAIRE, CHARLES költeményei.

Autogr. 19 db. 31 f.

10. „A baglyok.” Fogalmazvány, 1 f. - 11. „Hazajáró lélek.” Kötetben: „A kísértet.” Fogalm. variáns, 1 f. - 12. „A méreg.” Fogalm. 1 f. - 13. „A pusztulás.” Fogalm. variáns. 1 f. - 14. „A kis öregasszonyok.” Kötetben: „A szegény anyókák.” Fogalm. variáns, 5 f. - 15. „A váltságdíj.” 1 f. - 16. „A víg halott.” Fogalm. 1 f. - 17. „Az Önkínzó.” Fogalm. variáns, 1 f. - 18. „A dög.” Kötetben: „Egy dög.” Fogalm. variáns, 4 f. - 19. „Esti szürkület.” Fogalm. variáns, 2 f. - 20. „Felemelkedés.” Fogalm. variáns, 1 f. - 21. „Kapcsolatok.” Fogalm. variáns, 1 f. - 22. „Előző életem.” Kötetben: "Korábbi életem.” 1 f. - 23. „Köd és eső.” Fogalm. variáns, 1 f. - 24. „Messze innen.” 1 f. - 25. „Őszi ének,” variáns, 2 f. - 26. „Párizsi álom.” Fogalm. variáns, 3 f. - 27. „Romantikus naplemente.” Fogalm. variáns, 1 f. - 28. „Áthárulás” ill. „S mi visszajár”. Kötetben: „Visszaesés.” Fogalm. variáns, 2 f.

 

Ms 4657/29.

BEATTIE, JAMES: „Sírfelirat.” Kötetben: „Mint te...” Fogalm. variáns.

Autogr. 1 f.

 

Ms 4657/30.

BENN, GOTTFRIED: „Férj és feleség átmegy a rákbarakon,” Fogalm. variáns.

Autogr, 1 f.

 

Ms 4657/31.

BERANGER, PIERRE-JEAN DE: „Az yvetoti király.” Fogalm. variáns.

Autogr. 2 f.

 

Ms 4657/32-35.

BLAKE, WILLIAM költeményei.

Autogr. 4 db. 5 f.

32. „A légy.” Variáns, 1 f. - 33. „A Tavaszhoz.” Fogalm. variáns, 1 f. 1947. - 34. „A tigris. „ Fogalm. variáns, 2 f. - 35. „Az őszhöz.” Fogalm. variáns, 1 f.

 

Ms 4657/36.

BOTTOMLEY, GORDON: „Atlantisz.” Fogalm. variáns, 1947.

Autogr. 2 f.

 

Ms 4657/37-38.

BOUILHÉT, LOUIS: „Egy nőhöz.” Fogalm. variáns, egyik töredék.

Autogr. 2 db. 3 f.

 

Ms 4657/39.

BROOKE, RUPERT: „Mennyország.” Kötetben: „A halak,” Variáns.

Autogr. 2 f.

 

Ms 4657/40-42.

BROWNING, ROBERT költeményei.

Autogr. 3 db. 5 f.

40-41. „Egy Galuppi-toocata.” Fogalm. variáns, ill. variáns, töredék.

2 db. 4 f. - 42. „Ketten a Campagnán.” Variáns, töredék, 1 f.

 

Ms 4657/43-44.

BURNS, ROBERT költeményei.

Autogr. 2 db. 2 f.

43. „Ha a kedves volna az a...” Variáns, 1 f. - 44. „Valakiért,” 1 f.

 

Ms 4657/45-46.

BYRON LORD költeményei.

Autogr. 2 db. 2 f.

45. „Ahogy itt jár-kél...” 1 f. - 46. „Felirat egy ujfoundlandi kutya síremlékén.” 1941. Fogalm. 1 f.

 

Ms 4657/47.

CALPURNIUS, TITUS JULIUS: „A körszínház.” Fogalm. variáns, 1947.

Autogr. 5 f.

 

Ms 4657/48.

CAMPBELL, ROY: „Egy újságíró halálára.”

Autogr. 1 f.

 

Ms 4657/49-50.

CAMPIOH, THOMAS költeményei.

Autogr. 2 db. 2 f.

49. „Friss cseresznye.” Fogalm. variáns, 1951. - 50. „Téli éjszakák.” Fogalm. variáns, 1951.

 

Ms 4657/51.

CARLYLE, THOMAS: „Cui bono?” Fogalm. variáns.

Autogr. 1 f.

 

Ms 4657/52-53.

CAROSSA, HANS költeményei.

Autogr. 2 db. 2 f.

52. „A régi kút.” Fogalm. variáns, 1 f. - 53. „Titkos táj.” 1 f.

 

Ms 4657/54-59.

CATULLUS, CAIUS VALERIUS költeményei.

Autogr. 6 db. 6 f.

54. „A veréb halálára.” Fogalm. variáns, 1 f. 1947. – 55. „Lesbia verebéhez.” Kötetben: „Lesbia verebe.” Fogalm. 1 f. - 56. „Lesbiához.” Fogalm. 1 f. 1947. - 57-58. „Nagyzási hóbort” ill. „őrület.” Kötetben: „Nagyzási hóbort.” 2 db. 2 f. - Fogalm. variáns, 1947. - 59. „Szerelmes levél.” Fogalm. variáns, 1 f.

 

Ms 4657/60.

CHESTERTON, GILBERT KEITH: „Oltári szentség.” Kötetben: „Szentek szentje.” Fogalm. variáns.

Autogr. 1 f.

 

Ms 4657/61.

CLAUDIUS, HERMANN: „Dal az életről.” Variáns.

Autogr. 1 f .

 

Ms 4657/62.

CLOUGH, ARTHUR HUGH: „A legújabb tízparancsolat.” Fogalm. variáns.

Autogr. 1 f.

 

Ms 4657/63-65.

COLERIDGE, SAMUEL TAYLOR költeményei. Autogr. 3 db. 8 f.

63. „Éjféli fagy.” Fogalm. variáns, 4 f. - 64. „Idő, valóságos és képzelt.” 1 f. - 65. „Szerelem.” Variáns, 3 f. 1957.

 

Ms 4657/66.

COOPER, WILLIAM :”Anyám arcképét megkapva.” Fogalm.

Autogr. 1 f.

 

Ms 4657/67.

DANIEL, SAMUEL: „Gondbűvölő álom.” Fogalm. variáns.

Autogr. 1 f.

Ms 4657/68-81.

DAVIES, WILLIAM HENRY költeményei.

Autogr. 14 db. 15 f.

68. „A csibész.” Fogalm. variáns, 1 f. - 69. „A föld alatt.” Kötetben: „A föld mélyén”. Fogalm. variáns, 1 f. - 70. „A kárhozott nem.” Fogalm. variáns, 1 f. - 71. „A kutya.” - „Macska.” - „Patkány.” Kötetben: „Macska, éjjel”. Fogalm. variáns, 1 f.-72-73. „A rab oroszlán.” A 72. sz. fogalmazvány, mindkettő variáns, 2 db. 2 f. - 74. „Az arató kocsma.” Fogalm. variáns, 1 f. - 75. „Az egyetlen hiány.” Fogalm. 1 f. 1947. - 76. „Davies vagyok...” Fogalm. variáns, 1 f. - 77. „Féregálló.” 1 f. 1947. - 78. „Gondolat.” variáns, 1 f. - 79. „Májusi reggel.” Variáns, 2 f. - 80. „Mikor még...” 1 f. - 81. „Ráérés.” Fogalm. variáns, 1 f. 1947.

 

Ms 4657/82.

DÄUBLER, THEODOR: „A bükk.” Sárospatak, 1947.

Autogr. 1 f.

 

Ms 4657/83-87.

DEHMEL, RICHARD költeményei.

Autogr. 5 db. 10 f.

83. „Fenyegető kilátás.” Fogalm. variáns, 1 f. - 84-85. „Hegyi zsoltár” ill. „Zsoltár a hegyen.” Fogalm. variáns, a 85. sz. töredék, 2 db. 5 f. - 86. „Nyomasztó levegő.” Kötetben: „Nyomasztó légkör” címmel. Fogalm. variáns, 2 f. - 87. „Prédikáció a nagyvárosi néphez.” Fogalm. variáns

1 f. .

 

Ms 4657/88-93.

DE LA MARE, WALTER költeményei.

Autogr. 6 db. 7 f.

88. „A hallgatók.” Kötetben: „A figyelők”. Fogalm. variáns, 2 f. - 89. „A tréfás tündér.” Fogalm. variáns, 1 f. - 90. „Mindenek múlása.” Fogalm. variáns, 1 f. - 92-92. „Nod.” Fogalm. variáns, 2 db. 2 f. - 93. „Sírfelirat.” Fogalm. variáns, 1 f.

 

Ms 4657/94-95.

DESBORDES-VALMORE, MARCELINE: „Szádi rózsái.” Fogalm. variáns, 1947.

Autogr. 2 db. 2 f.

 

Ms 4657/96-98.

DIETMAR VON AISTE költeményei.

Autogr. 3 db. 3 f.

96. „Ah, már közel az idő...” 1 f. - 97. „A magas hársfa tetején...” 1 f. - 98. „Úgy érzem, ezer éve már...” 1 f.

 

Ms 4657/99-101.

DONNE, JOHN költeményei.

Autogr. 3 db. 4 f.

99. „A bolha.” Fogalm. variáns, 2 f. 1947. - 100. „Szonett a halálhoz” Kötetben: „A halálhoz.” Fogalm. variáns, 1 f. - 101. „A jóreggelt.” Fogalm. variáns, 1 f. 1947.

 

Ms 4657/102.

DOWSON, EDWARD: „Non sum qualis eram...” Fogalm. variáns.

Autogr. 1 f. Hátlapján egy Masefield-fordítás.

 

Ms 4657/103.

DRAYTON, MICHAEL: „Búcsú a szerelemtől.” Fogalm. variáns.

Autogr. 1 f.

 

Ms 4657/104-105.

DROSTE-HÜLSHOFF, ANNETTE von, költeményei.

Autogr. 2 db. 7 f.

104. „A pacsirta.” Fogalm. variáns, 4 f. - 105. „A tükörkép” Fogalm. variáns, 3 f.

 

Ms 4657/106-107.

DU BELLAY, JOACHIM költeményei

Autogr. 2 db. 2 f.

106. „Az Eszmény.” 1 f. - 107. „Reggeli látomás,” Fogalm. l f.

 

Ms 4657/108-111.

ELIOT, THOMAS STEARNS költeményei. Autogr, 4 db. 9 f.

108. „Az üres emberek.” Kötetben: „Az üresek.” Fogalmazvány, variáns, 5 f. - 109-110. „Vasárnap reggeli Istentisztelet” ill. „Mr. Eliot vasárnap reggeli istentisztelete.” Kötetben: „Eliot úr vasárnap délelőtti istentisztelete.” Fogalm. variáns, 2 db. 2 f. - 111. „Mágusok utazása.” Fogalm. variáns, 2 f.

 

Ms 4657/112-113.

EMERSON, RALPH WALDO: „A hóvihar.” Fogalm. variáns.

Autogr. 2 db. 4 f.

 

Ms 4657/114-119.

FET, AFANASZIJ AFANASZJEVICS költeményei.

Autogr, 6 db. 6 f.

114. „Hogy nő a sok árny...” Fogalm. variáns, 1 f. - 115. „Kandallónál.” Variáns, 1 f. - 116. „Kihunyt csillagokhoz.” Variáns, 1 f. - 117-118. „Kikelet” Variáns, a 118. sz. Fogalm. 2 db. 2 f. - 119. „Nyári éj.” 1 f.

 

Ms 4657/120-124.

FLECKER, JAMES ELROY költeményei. Tihany, Igal, 1947.

Autogr. 5 db.7 f.

120. „A piactalan város.” Fogalm. variáns, 3 f. - 121. „Brumana” Fogalmazvány, variáns, 1 f. - 122. „Egy költőhöz ezer évvel ezután.” Variáns, 1 f. - 123. „Nem gyáva ember éneke.” Variáns, 1 f. - 124. „Tenebris Interlucentern.” Variáns, 1 f.

 

Ms 4657/125-127.

GAUTIER, THÉOPHILE költeményei.

Autogr. 3 db. 5 f.

125-126. „A művészet.” Töredékek, a 126. sz. variáns, 2 db. 4 f. - 127. „A Sierra Nevadában.” Fogalm. 1 f.

 

Ms 4657/128-155.

GEORGE, STEFAN költeményei. Autogr. 28 db. 39 f.

128. „A domb, melyen sétálunk...” 1 f. - 129. „A halottakhoz.” Fogalm. variáns, 1 f. - 130. „A költő zűrzavarok korszakában.” Kötetben: „A költő a zűrzavar korában”. Fogalm. variáns, 5 f. - 131. „A nyárnak az őszbe kacag most...” Variáns, 1 f. - 132. „A szép arckép.” Fogalm. 1 f. - 133. „A sziget ura.” Fogalm. variáns, 1 f. - 34. „A Szövetség csillagából. Sötét s vad idők...” Fogalm. variáns, 1 f. - 135. „A Szövetség csillagából. Építkeztek s bűn...” Fogalm. variáns, 1 f. - 136. „A Szövetség csillagából. Jött Egy...” Fogalm. variáns, 1 f. - 137. „A Szövetség csillagából. Ne riasszon...” Variáns, 1 f. - 138. „Vagyok az egy s vagyok a kettő,” Variáns, 1 f. - 139. „Az Ellenkrisztus.” Kötetben: „Az Antikrisztus.” 2 f. - 140. „Busák, ahol találkozunk.” Fogalm. 2 f. - 141. „Évforduló.” Fogalm. variáns, 1 f. - 142. „Föl s le járunk.” 1 f. - 143. „Goethe-nap.” Fogalm. variáns, 2 f. - 144. „Goethe utolsó éjszakája Itáliában.” Fogalm. variáns, töredék, 3 f. - 145. „Jőjj a holtnakhitt parkba.” Variáns, 1 f. - 146. „Júliusi bánat.” 1 f. - 147. „Litánia.” Fogalm. variáns, 1 f. - 148. „Mezei isten gyásza.” Kötetben: „Mezőisten szomorúsága.” Fogalm. variáns, 1 f. - 149. „Ne késs elfogni...” Variáns, 1 f. - 150. „Nietzsche.” Variáns, 2 f. -151. „Párbeszéd a nádasban.” Fogalm. variáns, T f. - 152. „Semmi rom és semmi cserép.” Fogalm. 1 f. - 153. „Szív-Asszony.” Kötetben: „Szívünk asszonya.” Fogalm. variáns, 1 f. - 154. „Tájkép.” 2 f. - 155. „Tájkép I.” Fogalm. variáns, 1 f.

 

Ms 4657/156-173.

GOETHE, JOHANN WOLFGANG költeményei.

Autogr. 18 db. 27 f.

156. „A só dicsérete.” Fogalm. variáns, 2 f. 1947. - 157-158. „Epirrhema.” Fogalm. variáns, 2 db. 2 f. - 159. „Éjszakai gondolatok.” Fogalm. variáns, 1 f. - 160-161. „Hárfás.” Fogalm. töredék, variáns, 2 db. 2 f. - 162. „Hátem.” Variáns, 1 f. - 163. „Korai kikelet.” Variáns, 1 f. 1947. - 164. „Könnyek vigasza.” Fogalm. töredék, 1 f. - 165. „Lili parkja.” Fogalm. variáns, 5 f. 1947. - 166. „Maradandóság a változásban.” Fogalm. variáns, 1 f. 1947. 167. „Március.” Fogalm. variáns, 1 f. 1947. - 168. „Szabadság” ill.” Szabad lélek.” Kötetben: „Szabad szellem.” Fogalm. variáns, 1 f. - 169. „Szellemek dala a vizek fölött.” Kötetben: „Szellemek éneke a vizek fölött.” Fogalm. variáns, 3 f. -170. „Tengerfenék.” Fogalm. variáns, 1 f. - 171. „Üdvözült vágy.” 1 f. 1945. - 172. „Vallja a nép, rab s győző...” Fogalm. töredék, variáns, 2 f. - 173. „Viszontlátás és búcsú.” Fogalm. variáns, 2 f.

 

Ms 4657/174.

GRAVES, ROBERT VOM RANKE: „Halott tehén tanya.” Kötetben: „Tehéndög major”. Fogalm. variáns.

Autogr. 1 f.

 

Ms 4657/175.

GRAY, THOMAS: „Egy elkényeztetett cicáról, amely az aranyhalas medencébe fúlt.” Fogalm. variáns.

Autogr. 3 f.

 

Ms 4657/176-177.

GREENE, ROBERT költeményei.

Autogr. 2 db. 2 f.

176. „Óh, ha dalol...” Fogalm. 1 f. - 177. „Fawnia.” Kötetben:”Faunia.”1 f.

 

Ms 4657/178.

GRILLPARZER, PRANZ: „Egy fáradt őszi légyhez.” Kötetben: „Egy bágyadt őszi légyhez.” Fogalm. variáns.

Autogr. 1 f.

 

Ms 4657/179.

GRYPHIUS, ANDREAS: „Szonett a mulandóságra.” Fogalm. variáns.

Autogr. 1 f.

 

Ms 4657/180-181.

GÜNTHER, HANS CHRISTIAN költeményei.

Autogr. 2 db. 2 f.

180. „Este.” 1 f. - 181. „Isten.” 1 f.

 

Ms 4657/182-184.

HÁFIZ költeményei.

Autogr. 3 db. 3 f.

182. „Bor és szerelem.” Fogalm. 1 f . - 183. „Egy a tisztem.” Fogalm. 1 f. - 184. „Szerelemről.. Fogalm. variáns. 1 f.

 

Ms 4657/185.

HARDY, THOMAS: „Büszke dalosok.” Kötetben: „Büszke dalnokok.” Fogalm.

Autogr. 1 f.

 

 

Ms 4657/186.

HEGESIPPOS: „A halott meg a halai.” Variáns.

Autogr. 1 f.

 

Ms 4657/187.

HENLEY, WILLIAM ERNEST:”I. M. Margaritae sorori.” Fogalm. variáns.

Autogr. 1 f.

 

Ms 4657/188-195.

HERRICK, ROBERT költeményei.

Autogr. 8 db. 8 f.

188. „A költő és a témái.” Fogalm. variáns, 1 f. 1947. - 189. „Elmúlás.” Fogalm. - „All the flowers of the spring.” (Kötetben nem jelent meg.) Fogalm. 1 f. - 196. „Falusi magány.” Fogalm. variáns, 1 f. -191. „Júlia ruháira.” 1 f. - 192. „Karperec Júliának.” 1 f. - 193. „Kedveseinek elvesztéséről.” 1 f. - 194. „Mért siettek úgy nárciszok?” 1 f. - 195. „Rendetlen szépség.” Fogalm. variáns, 1 f.

 

Ms 4657/196-197.

HEYM, „GEORG költeményei.

Autogr. 2 db. 4 f.

196. „A városok démonai.” Fogalm. variáns, 3 f. 1956. - 197. „A lázkórház.” Fogalm. variáns, 1 f. 1947.

 

Ms 4657/198.

HODGSON, RALPH: „Butaság városa,” Fogalm. variáns.

Autogr. 1 f.

 

Ms 4657/199-215.

HORATIUS, QUINTUS H. FLACCUS költeményei.

Autogr. 17 db. 21 f.

199-200. „Nézd a Soactét...” Variáns, 2 db. 2 f. 1917. - 201. „Torquatushoz,” Variáns, 1 f. - 202. „A korsóhoz.” Kötetben: „A boros korsóhoz.” 2 f. - 203-204. „Az állam hajójához.” Fogalm. és tisztázat, variáns, 2 db. 2 f. 1951. - 205. „Búcsú Venustól.” Fogalm. variáns, 1 f. 206. „Hivogató Venushoz.” Fogalm. 1 f. 1951. - 207.”Iccius filozófus háborúba készül.” Variáns, 1 f. 1951. - 208-209. „Ima Apollóhoz.” Fogalm. ill. töredék, variáns, 2 db. 3 f. - 210. „Leuconoéhoz.” Variáns. 1 f. - 211. „Lydiához.” Fogalmazvány, variáns. 1 f. - 212. „Megdicsőülés.” Fogalm. variáns, 2 f. - 213. „Régi és új világ.” Fogalm. variáns, 1 f. 1951. - 214-215. „Arany középszer.” Töredék, variáns, 2 db. 3 f.

 

Ms 4657/216-218.

HOUSMAN, ALFRED EDWARD költeményei.

Autogr. 3 db. 3 f.

216. „Esti tornyok.” Fogalm. variáns, 1 f. - 217. „Esti tornyok.” gyorsírásos fogalmazvány. - „Forgás.” Kötetben: „Körforgás” címmel. Fogalm. variáns, 1 f. - 218. „Vásáron.” Fogalm. variáns, 1 f.

 

Ms 4657/219-223.

HÖLDERLIN, FRIEDRICH költeményei.

Autogr. 5 db. 6 f.

219. „A párkákhoz.” 1 f. - 220. „A sárga házból.” Kötetben: „A végső időkből.” Fogalm. variáns, 1 f. - 221. „Az élet felén.” Variáns, 1 f. - 222. „Földi tetszés.” Variáns, 1 f. - 223. „Reggel.” Fogalm. variáns. 2 f.

 

Ms 4657/224.

HÖLTY, LUDWIG: „Májusi dal.” Variáns.

Autogr. 1 f.

 

Ms 4657/225.

HUGO, VICTOR: „Éjjeli szállás.” Fogalm. variáns.

Autogr. 1 f.

 

Ms 4657/226.

Ismeretlen német költő versei.

Autogr. 2 f.

„Ki látni akar két eleven kutat...” - „Szerelmes lány panasza.” Variáns.

 

Ms 4657/227.

Ismeretlen francia költő: „Szent Eulália kantilénájából.”

Autogr. 1 f.

 

Ms 4657/228-232.

JAMMES, FRANCIS költeményei.

Autogr. 5 db. 9 f.

228. „A falu delel.” Fogalm. variáns, 1 f. - 229. „A Rózsafüzérből.” Variáns, 2 f. - 230. „Azt írtad...” Fogalm. variáns, 2 f. - 231.”IMs azért, hogy a szamarakkal mehessen a paradicsomba.” Fogalm. variáns. 2 f. - 232. „Jean de Noarrieu nézi a lányokat.” Fogalmazvány, variáns. 2 f.

 

Ms 4657/233-235.

JONSON, BEN költeményei. Autogr. 3 db. 8 f.

233. „Az olvasóhoz.” Fogalm. variáns, 1 f. - 234. „Dal.” Kötetben: „Férfi-nóta.” címmel. Fogalm. variáns, 1 f. - 235.”Szeretett mesteremnek, William Shakespeare-nek és annak emlékezetére, amit ő reánk hagyott” Fogalmazvány, variáns, 6 f.

 

Ms 4657/236.

KALIDÁSZA: „Az esős évszak.” Fogalm. variáns, töredék.

Autogr. 4 f.

 

Ms 4657/237-239.

KALLIMACHOS költeményei.

Autogr. 3 db. 3 f.

237. „Az alvilág.” Kötetben: „A síron túl.” Fogalm. 1 f. - 238. „Sírfelírat.” Kötetben: „Matróztemetés.” Fogalm. 1 f. - 239. „Kérdés a halott Timonhoz.” Kötetben: „Timon az alvilágban.” 1 f.

 

Ms 4657/240-241.

KEATS, JOHN költeményei.

Autogr. 2 db. 2 f.

240. „Amikor először pillantottam Chapman Homérosz-fordításába.” Fogalm. 1 f. - 241. „Utolsó szonett.” Variáns. 1 f.

 

Ms 4657/242-244.

KIPLING, RUDYARD költeményei. Autogr. 3 db. 3 f.

242. „A mélytengeri kábelek.” 1 f. - 243-244. „Városok, trónok, birodalmak...” Fogalm. variáns, 2 db. 2 f.

 

Ms 4657/245-247.

KLINGSOR, TRISTAN költeményei.

Autogr. 3 db. 4 f.

245.”A Luxembourg-kertben.” Fogalm. variáns, 1 f. 1947. - 246-247. „Francis Jammes.” Fogalm. variáns, 2 db. 3 f. 1947.

 

Ms 4657/248.

KOCHANOVSKI, JAN: „A kis Orsolya siratása.” Variáns, töredék.

Autogr. 11 f.

 

Ms 4657/249.

KRILOV, IVAN ANDREJEVICS: „A béka meg az ökör. Fogalm. variáns. Autogr. 1 f.

 

Ms 4657/250-251.

A KÜRENBERGI költeményei.

Autogr. 2 db. 2 f.

250. „Ez a csillag a sötétben...” Variáns, 1 f. - 251. „Szép solymocskát neveltem...” 1 f.

 

Ms 4657/252.

LABE, LOUISE: „Élek, halok...” Fogalm. variáns.

Autogr. 1 f.

 

Ms 4657/253-255.

LAMARTINE, ALPHONSE DE, költeményei.

Autogr. ill. idegen kéz írása, 3 db. 5 f.

253. A „Les Préludes” töredékének szövegmásolata. Fr. 1 f. - 254. „Nyitány.” Kötetben: „A Nyitányok-bél”. Fogalm. variáns, 2 f. - 255. „Az ősz.” Fogalm. variáns, 2 f.

 

Ms 4657/256-257.

LAWRENCE, DAVID HERBERT költeményei.

Autogr. 2 db. 4 f .

256. „Denevér.” Töredék, fogalm. variáns, 2 f. - 257. „Kígyó.” Fogalm. töredék, variáns, 2 f.

 

Ms 4657/258-259.

LENAU, NICOLAUS költeményei.

Autogr. 2 db. 3 f.

258. „Gyászos ég.” 1 f. - 259. „Tavasz.” Variáns, 2 f.

 

Ms 4657/260-267.

LERMONTOV, MIHAIL JURJEVICS költeményei.

Autogr. 8 db. 12 f.

260. „A hajó.” Fogalm. variáns, 1 f. - 261. „A próféta.” Fogalm. variáns, 2 f. - 262. „Az angyal.” Fogalm. variáns, 1 f. - 263. „Álom.” Fogalm. 1 f. - 264. „1830. július 3.” Fogalm. variáns, 1 f. - 265. „Hazám.” Fogalm. variáns, 2 f. - 266. „Levél.” Fogalm. variáns, 3 f. - 267. „Nem Byron vagyok...” Fogalmazvány, variáns, 1 f.

 

Ms 4657/268-271.

LILIENCRON, DETLEV VON, költeményei.

Autogr. 4 db. 5 f.

268. „Az új vasút.” Fogalm. variáns, 2 f. - 269. „Egy nagy városban.” Fogalm. variáns, 1 f. Sárospatak, 1947. - 270. „Március.” Variáns, 1 f.- 271. „Szép júniusok.” Variáns, 1 f.

 

Ms 4657/272-275.

LI TAJ PE költeményei.

Autogr. 4 db. 4 f.

272. „Búcsú.” Fogalm. variáns, 1 f. - 273. „Hegyi nyárban.” Fogalm. variáns, 1 f. - 274-275. „Mikor berúgok.” 2 db. 2 f.

 

Ms 4657/276.

LODGE, THOMAS: „Rozalinda madrigálja.” Fogalm. variáns.

Autogr. 2 f.

 

Ms 4657/277.

LONGFELLOW, HEHRY WADSWORTH: „Cadenabbia.”

Autogr. 3 f.

 

Ms 4637/278-279.

LYLY, JOHN költeményei.

Autogr. 2 db. 2 f.

278. „A tavasz köszöntése.” Fogalm. variáns, 1 f. - 279. „Eros és a kedves.” Fogalm. variáns, 1 f.

 

Ms 4657/280.

LYTTELTOJT, GEORGE LORD: „Mondd szívem, ez a szerelem?”

Autogr. 1 f.

 

Ms 4657/281.

MACHAR, JOSEP SVATOPLUK: „A haldokló Aischylos.” Fogalm. variáns.

Autogr. 1 f.

 

Ms 4657/282.

MAHMUD: „A halál ostroma alatt.” Fogalm. variáns. Autogr. 1 f.

 

Ms 4657/283-284.

MARLOWE, CHRISTOPHER költeményei.

Autogr. 2 db. 3 f.

283. „A szenvedélyes pásztor a kedveséhez.” Fogalm. variáns, 2 f. - 284. „Helénához.” Kötetben: „Faust meglátja Helénát.” Fogalm. variáns, 1 f. 1947.

 

Ms 4657/285.

MAROT, CLÉMEMT: „Levél a királyhoz, arról, hogy meglopták.” Fogalm. variáns.

Autogr. 3 f.

 

 

Ms 4657/286.

MARTIALIS, MARCUS AURELIUS epigrammái.

Autogr. 1 f.

„A költő saját verskötetére.” - „Egy borostyánkőbe zárt méhre.” 1 f.

 

 

Ms 4657/287.

MAGISTER MARTIHUS: „Élek s hogy meddig nem tudom...”

Autogr. 1 f.

 

 

Ms 4657/288.

MARWELL, ANDREW: „Szemérmes kedveséhez.” Kötetben: „Félénk kedveséhez” Fogalm. variáns, 1947.

Autogr. 3 f.

 

 

Ms 4657/289-292.

MASEFIELD, JOHN költeményei. 1947.

Autogr. 4 db. 4 f.

289. „Szonett.” Kötetben: „Mi vagyok, óh élet?” Fogalm. variáns, 1 f. 1947. - 290. „Passzát szél.” Fogalm. variáns, 1 f. - 291. „Szürkület.” Fogalm. 1 f. 1947. „ 292. „Tengerláz.” Fogalm. variáns, 1 f. 1947.

 

Ms 4657/293-294.

MATTHIEU, PIERRE: „Az élet és a halál négysorosaiból.” 1947. Fogalm. variáns.

Autogr. 2 db. 3 f.

 

Ms 4657/295-297.

MÁJKOV, APOLLÓN NYIKOLAJEVICS költeményei.

Autogr. 3 db. 3 f.

295. „Az éj hangjai.” Fogalm. 1 f. - 296. „Nem lehet.” Fogalmazvány, 1 f. - 297. „Nyári eső.” Fogalm. variáns, 1 f.

 

Ms 4657/298-300.

MELEAGROS epigrammái.

Autogr. 3 db. 3 f.

298. „Szombati szerelem.” Fogalm. 1 f. - 299. „Züllött éjszaka után.” Kötetben: „Takarodj.” Fogalm. variáns, 1 f. - 300. „Tölts és mondd a nevét...” Variáns, 1 f.

 

Ms 4657/301-316.

MEYER, CONRAD FERDINAND költeményei.

Autogr. 16 db. 17 f.

301. „A halott gyermek.” Fogalm. 1 f. - 302. „Alkonyat az erdőn.” Fogalm. variáns, 1 f. 1947. - 303. „A régi híd.” Variáns, 1 f. - 304. „A sixtusi kápolnában.” Kötetben: „A sixtusi kápolnában.” Variáns, 2 f. - 305. „A szép nap.” Fogalm. 1 f. - 306. „A szirtfal.” 1 f. - 307. „Az eltemetett szív.” Variáns, 1 f. - 308. „Az éj neszei.” Variáns, 1 f. -309. „Egy halott nőhöz,” Fogalm. variáns, 1 f. - 310. „Hollandi festmény után,” Kötetben: „Egy hollandi után,” Fogalm. variáns, 1 f. - 311. „Feketeárnyú cseresznye,” Fogalm. variáns, 1 f. - 312.”Nicola Pesce.” Kötetben: „Hal Miklós.” Fogalm. var, 1 f. - 313. „Sirályok.” Kötetben: „Keringő sirályok,” Fogalm. variáns, 1 f. - 314. „Kései ladikon.” Kötetben: „Kései hajón.” Fogalm. variáns, 1 f. - 315. „Michelangelo és a szobrai.” Variáns, 1 f. - 316. „Most beszélj te.” Kötetben: „Beszélj most te.” Fogalm. variáns, 1 f.

 

Ms 4657/317-322,

MILTON, JOHN költeményei.

Autogr, 6 db. 7 f.

317. Az „Elveszett paradicsom” I. könyvéből. Fogalm. variáns, töredék, 1 f. 1947. - 318. „Ádám és Éva reggeli imája,” Fogalm. variáns. 1 f. - 319, „Este az Édenben,” Fogalm. variáns, 1 f. - 320. „Shakespeare.” Kötetben: „Shakespeare emléke,” Fogalm. variáns, 1 f. 1947. - 321-322. „Üdv, Szent Fény,” Fogalm. variáns, 2 db. 3 f. Egyike töredék.

 

Ms 4657/323-324.

MONRO, HAROLD költeményei.

Autogr, 2 db. 3 f.

323. „A cica tejet kap.” Fogalm. variáns, 2 f. - 324. „Hangok a láp fölött.” Fogalm. variáns, 1 f.

 

Ms 4657/325-326.

MORÉAS, JEAN költeményei,

Autogr, 2 db, 2 f.

325. „Ég veled, gőz fütyül,..” Fogalm. variáns, 1 f. - 326, „Ne mondd, hogy ragyogó,..” Fogalm. variáns, 1 f.

 

Ms 4657/327.

MORRIS, N. T.: „Mollae.” Fogalm. variáns.

Autogr. 2 f.

 

Ms 4657/328-330.

MÖRIKE, EDUARD költeményei,

Autogr, 3 db. 4 f.

328. „Egy lámpára.” Fogalm. 1 f. - 329. „Kísértés.” Fogalm. 1 f. - 330. „Tréfa,” Fogalm. variáns, 2 f.

 

Ms 4657/331-332.

MUSSET, ALFRED DE: „Szomorúság.” Fogalm. variáns.

Autogr. 2 db. 2 f.

 

Ms 4657/333.

A MÜNCHENI KÓDEXBŐL. „Én tied, te enyém...”

Autogr. 1 f.

 

Ms 4657/334.

NEWBOLT, HENRY JOHN: „Rablók közé esett.” Kötetben: „Rablók kezébe esett...” Fogalm. variáns.

Autogr. 2 f.

 

Ms 4657/335.

NIETZSCHE, FRIEDRICH: „Elárvultan.” Fogalm. variáns.

Autogr. 1 f.

 

Ms 4657/336-342.

NYEKRÁSZOV, NYIKOLÁJ ALEKSZEJEVICS költeményei.

Autogr. 7 db. 12 f. .

336. „A Végső elégiákból.” Fogalm. variáns, 2 f. - 337-338. „Háborús anyák.” Fogalm. variáns, egyik töredék, 2 db. 2 f. - 339. „Szabadság.” Fogalm. variáns. 1 f. - 340. „A szülőföldhöz.” Kötetben: „Szülőföldemen.” Fogalm. variáns, 5 f. - 341. „Versem, sok versem...” Fogalm. variáns, töredék. 1 f. - 342. „Zinához.” Fogalm. 1 f.

 

Ms 4657/343.

CHARLES D’ORLÉANS: „Rondó.” Fogalm.

Autogr. 1 f.

 

Ms 4657/344.

0’SULLIVAN, SEUMAS: „Utcai fuvolás.” Kötetben: „Fuvolás.” Fogalm. variáns.

Autogr. 1 f.

 

Ms 4657/345.

OVIDIUS, PUBLIUS O. NASO: „Daedalus és Icarus.” Kötetben: „Az első repülők, Daedalus és Icarus.” Fogalm. variáns. Igal, 1949.

Autogr. 3 f.

 

Ms 4657/346.

PACUVIUS, MARCUS: „A költő csontjai.” - Rajta még: Catullus: „Haragos szeretők.”

Autogr. 1 f.

 

Ms 4657/347-354.

 

POE, EDGAR ALLAN költeményei. Autogr. 8 db. 10 f.

347. „A diadalmas féreg.” Kötetben: „A győztes féreg.” Fogalm. variáns, 1 f. - 348. „Anyámhoz.” Fogalm. variáns, 1 f. - 349. „A Tudományhoz.” Fogalm. variáns, 1 f. - 350. „Helénához.” Fogalm. Variáns, töredék. 2 f. - 351. „Marie Louise Shewhoz I.” Fogalm. variáns, 1 f. - 352. „Marie Louise Shewhoz II.” Fogalm. variáns, 1 f. - 353. „Város a tengerben.” Fogalm. variáns, 2 f. - 354. „Zantóhoz.” Fogalm. variáns, 1 f.

 

Ms 4657/355-356.

POLONSZKIJ, JAKOV PETROVICS költeményei.

Autogr. 2 db. 2 f.

355. „Az este.” Fogalm. variáns, 1 f. - 356. „Új tél.” Kötetben: „Más tél.” Fogalm. variáns, 1 f.

 

Ms 4657/357.

PROPERTIUS, SEXTUS AURELIUS: „Tithonas boldogsága.”

Autogr. 2 f.

 

Ms 4657/358-364.

PUSKIN, ALEKSZANDR SZERGEJEVICS költeményei.

Autogr. 7 db. 9 f.

358. „A dalnok.” Fogalm. variáns, 1 f. - 359. „A talizmán.” Fogalm., variáns, 1 f. 1954. - 360. „Ismerlek, harc...” Variáns, 1 f. 1951. - 361. „Szatíra.” Kötetben: „Óh Gúny múzsája...” Fogalm. variáns, 1 f. - 362. „Téli este.” Töredék. 1 f. - 363. „Újjászületés.” Fogalm. variáns, töredék. 1 f. Rongált. - 364. „Volt idő...” Fogalm. variáns, 3 f.

 

Ms 4657/365.

RALEIGH, SIR WALTER: „A szótlan szerelmes.” - „Befejezés.” Az első variáns.

Autogr. 1 f.

 

Ms 4657/366.

REIMAR ÚR, AZ ÖREG: „Szerelem mozgolódik bennem...”

Autogr. 1 f.

 

M2 4657/367-369.

RILKE, RAINER MARIA költeményei.

Autogr. 3 db. 3 f.

367. „A párduc.” Fogalm. 1 f. - 368. „Az erkély.” Fogalm. variáns, 1 f. - 369. „A körhinta.” Fogalm. variáns, 1 f.

 

Ms 4657/370-371.

RIMBAUD, ARTHUR költeményei.

Autogr. 2 db. 3 f. .

370. „Álom, télire.” 1 f. - 371. „Komédia három csókban.” Fogalm. variáns, 2 f.

 

Ms 4657/372.

RONSARD, PIERRE: „A gastinei erdő favágói ellen.” Variáns.

Autogr. 3 f.

 

Ms 4657/373.

SCHICKELE, RENÉ: „Nagyvárosi nép.” - Kötetben: „Nagyváros népe.” Fogalm. variáns.

Autogr. 1 f.

 

Ms 4657/374.

SCHILLER, FRIEDRICH: „A kezesség.” Fogalm. variáns.

Autogr. 5 f.

 

Ms 4657/375.

SCHULTZ, WILHELM VON: „Emlékek.” Variáns, 1941.

Autogr. 1 f.

 

Ms 4657/376-394.

SHAKESPEARE, WILLIAM költeményei.

Autogr. 19 db. 19 f.

376. A 7. szonett. Fogalm. variáns, 1 f. - 377. A 35. szonett. Fogalm. variáns, 1 f. - 378. Az 52. szonett. Variáns, 1 f. - 379. Az 54. szonett. Fogalm. variáns, 1 f. - 380. Az 55. szonett. Fogalm. 1 f. -381. Az 56. szonett. Fogalm. variáns, 1 f. - 382. Az 57. szonett. Fogalm. variáns, 1 f. (A kéziraton tévesen: 67. szonett.) - 383. Az 59. szonett. Variáns, 1 f. - 384. A 62. szonett. Variáns, 1 f. - 385. A 65. szonett. Fogalm. 1 f. - 386. A 70. szonett. Fogalm. variáns, 1 f. - 387. A 77. szonett. Fogalm. variáns, 1 f. - 388. A 90. szonett. Fogalm. variáns, 1 f. - 389. A 94. szonett. Fogalm. variáns, 1 f. - 390. A 119. szonett. Variáns, 1 f. - 391. A 128. szonett. Fogalm. variáns, 1 f. - 392. A 129. szonett. Fogalm. variáns, 1 f. - 393. A 150. szonett. Fogalm. variáns, l f. - 394.”A zene hatalma.” (Részlet „A velencei kalmár”-ból.) Fogalm. 1 f.

 

Ms 4657/395-403.

SHELLEY, PERCY BYSSHE költeményei.

Autogr. 9 db. 19 f.

395. „A felhő.” Fogalm. variáns, 4 f. - 396. „A szerelem filozófiája.” Fogalm. variáns, 1 f. 1947. - 397. „Emlék.” Kötetben: „Emlékezés.” Fogalm. variáns, 1 f. 1947. - 398. „A Holnap.” 1 f. - 399. „Invokáció a Természethez.” Fogalm. variáns, 3 f. 1945. - 400-401.A”Julian és Maddalo” két részlete. Fogalm. variáns, 2 db. 6 f. - 402-403. „Levél Maria Gisborne-hoz.” Két részlet. Fogalm. variáns, 2 db. 3 f.

 

Ms 4657/404-407.

SIDNEY, SIR PHILIP költeményei.

Autogr. 4 db. 4 f .

404. „Az álmatlan szerető,” Fogalm. variáns, 1 f. - 405. „Óh Hold, be

búsan...” Fogalm. 1 f. - 406. „Splendidis longum valedico nugis...” Fogalm., variáns, 1 f. - 407. „Az üzlet.” Fogalm. variáns, 1 f.

 

Ms 4657/408.

SILESIUS, ANGELUS: „Az Arkangyali vándor"-ból. Fogalm. variáns.

Autogr. 4 f.

 

Ms 4657/409.

SLOVACKI, JÚLIUS: „Kozák lány dala.” Fogalm. variáns. Tihany, 1954.

Autogr. 1 f.

 

Ms 4657/410.

SPENDER, STEPHEN: „Regum ultima ratio.” Fogalm. variáns, 1947.

Autogr. 1 f.

 

Ms 4657/411.

SPENSER, EDMUND: Az „Amoretti” 75. szonettje. Kötetben: „Homokba írtam kedvesem nevét...” Autogr. 1 f.

 

Ms 4657/412-414.

STEPHENS, JAMES költeményei.

Autogr. 3 db. 3 f.

412. „A csapda.” Fogalm. variáns, 1 f. - 413. „Az este hidegében.” 1 f. Balatonföldvár, 1941. - 414. „Áprilisi eső.” 1 f.

 

Ms 4657/415-422.

STORM, THEODOR költeményei.

Autogr. 8 db. 10 f.

415. „A város.” Fogalm. variáns, 1 f. - 416. „A vég kezdete.” variáns, 1 f. - 417. „Csak temesd el a legdrágábbat.” Fogalm. 1 f. - 418. „Fiatal szerelem.” Fogalm. variáns, 2 f. - 419. „Jácintok.” Fogalm. variáns, 2 f. - 420. „Ne menj be...” Fogalm. variáns, 2 f. - 421. „Óh édes semmittevés...” Variáns, 1 f. - 422, „Suttog az ej.” Variáns, 1 f.

 

Ms 4657/423.

SUCKLIMG, SIR JOHN: „Mi nyúz úgy?” Fogalm. csonka.

Autogr, 1 f.

 

Ms 4657/424.

SULLY-PRUDHOMME, RENÉ-FRANÇOIS-ARMAND:”A Göncöl.” Fogalm. 1947.

Autogr, 1 f.

 

Ms 4657/425-427.

TENNYSON, ALFRED LORD költeményei,

Autogr. 3 db, 6 f.

425. „A kikötőn túl,” Fogalm. 1 f.- 426, „Forduld keletnek, drága Föld...” 1 f. - 427. „Tithonus.” Fogalm. variáns, 4 f.

 

Ms 4657/428.

THEOKRITOS XV, idillje,. „Syrakusai nők Alexandriában az Adónis-ünnepen” Variáns.

Autogr, 10 f.

 

Ms 4657/429-434.

TOLSZTOJ, ALEKSZEJ KONSZTANTINOVICS költeményei.

Autogr, 6 db. 6 f.

429, „A kígyó meg a lány,” Fogalm. variáns, 1 f. - 430, „A kútnál,” Variáns, 1 f. - 431. „Altató a kedveshez.” Fogalm. variáns, 1 f. - 432-433. „Óh hazám, szülőhazám.” Variáns, 2 db. 2 f. - 434. „Tanács.” Fogalm. variáns, 1 f.

 

Ms 4657/435.

TYUTCSEV, FJODOR IVANOVICS: „A zivatar elvonult...” Kötetben: „Tovazúgott a vihar.” Variáns. Autogr, 1 f.

 

Ms 4657/436-437.

UHLAND, LUDWIG költeményei.

Autogr. 2 db. 2 f.

436. „Ökörnyál.” Fogalm. 1 f. - 437. „Úton a kedveshez.” Variáns, 1 f.

 

Ms 4657/438-441.

VALÉRY, PAUL költeményei, '

Autogr, 4 db, 4 f.

438. „A méh.” Fogalm. variáns, 1 f. - 439-440. „A tündér,” Egyik variáns, 2 db. 2 f. - 441. „Az elveszett bor.” Fogalm. 1 f.

 

Ms 4657/442-445.

VATSZÁJANA: „Az asszonynép kit szeret?” Kötetben: „Kit szeretnek a nők?” Egy teljes és három töredék pl.

Autogr, 4 db, 4 f.

 

Ms 4657/446,

VEGA, LOPE DE: „Házi boldogság.” Kötetben: „Családi körben.” Fogalm. variáns,

Autogr, 2 f.

 

Ms 4657/447-450.

VERLAINE, PAUL költeményei.

Autogr, 4 db. 5 f.

447. „Misztikus alkonyat.” Variáns, 1 f. - 448-449. „Mivelhogy nő a fény...” Fogalm. variáns, a 449. sz. töredék. 2 db, 3 f. Bp., 1947. - 450. „Szerelmes párbeszéd.” Variáns, 1 f. Debrecen, 1917. nov. 21.

 

Ms 4657/451.

VROHICKY, JAROSLAV: „Lépcsők.” Fogalm. variáns, 1947.

Autogr. 1 f.

 

Ms 4657/452-453,

WALLER, EDMUND költeményei.

Autogr, 2 db, 2 f.

452. „Egy övre.” Fogalm. variáns, 1 f. Tihany, 1947. - 435.”Öregség.”

 

Ms 4657/454-455.

WALTER VON DER VOGELWEIDE költeményei. Autogr. 2 db. 5 f.

454. „Búcsú a világtól.” Fogalm. variáns, 2 f. - 455. „Jaj, hová tűntek az éveim, életem?” Fogalm. variáns, 3 f.

 

Ms 4657/456.

WEBSTER, JOHN: „Hogyan haljak meg,” Fogalm. variáns.

Autogr. 1 f.

 

Ms 4657/457-458.

WEINHEBER, JOSEF költeményei.

Autogr. 2 db. 3 f.

457. „Évről-évre.” Fogalm. variáns, 1 f. Balatonföldvár, 1941. - 458. „Kalendárium.” Fogalm. variáns, 2 f.

 

Ms 4657/459-461.

WHITE, JOSEPH BIANCO: „Az Éjhez.” 1941. A 461. sz. variáns.

Autogr. 3 db. 3 f.

 

Ms 4657/462-464.

WORDSWORTH, WILLIAM költeményei.

Autogr. 3 db. 12 f.

462, „A kakukhoz.” Fogalm. variáns, 2 f. - 463. „Sorok a tinterni apátság fölött.” Fogalm. variáns, 8 f. 1947. - 464. „Volt egy fiú.” Fogalm. variáns, 2 f. 1947.

 

Ms 4657/465-475.

YEATS, WILLIAM BUTLER költeményei.

Autogr. 11 f. 12 f.

465. „A vándor Aengus éneke.” Variáns, 2 f. - 466. „A vigasz csacsisága.” Fogalm. variáns, 1 f. - 467. „Álmodott halál.” Fogalm. variáns, 1 f. 1947. - 468. „Ezek a felhők.” 1 f. 1947. - 469-470. „Fehér sirályok.” Fogalm. variáns, 2 db. 2 f. - 471. „Ha öreg leszel.” Kötetben: „Ha ősz leszel s öreg...” 1 f. Variánsa a 469. sz. vers hátlapján. - 472. „Innisfree tavi szigetén.” Kötetben: „Innisfree.” Fogalm. variáns, 1 f. - 473. „Ír repülő a halálát jósolja.” Fogalm. variáns, 1 f. 1947. - 474. „Lent a fűzkertek alján...” variáns, 1 f. - 475. „Öregemberek bámulják magukat a vizekben.” Fogalm. variáns, 1 f.

 

Ms 4657/476.

Megnevezetlen görög-latin versek fordításai. 1921.

Autogr. 2 f.

 

Ms 4657/477-481.

Angol dal: „Kakuk-nóta.” Balatonfüred, 1951.

Autogr. és gyorsírásos fogalmazvány, javított és javítatlan gépiratok,

5 db. 5 f.

 

Ms 4657/482-488.

Angol dal: „Fújj, északi szél.”

Autogr. és gyorsírásos fogalmazvány, Javított és javítatlan gépiratok, 7 db. 12 f.

 

3/b. VERSFORDÍTÁSOK, AZ ÖRÖK BARÁTAINK GÉPELT KÉZIRATAI

 

Ms 4657/489-490.

ACKERMANN, LOUISE: „Egy szerelmes szavai.” Kötetben: „Szerelmes férfi szavai.” Variáns.

Gépirat, a 490. sz. példányon autogr. jav. 2 db. 6 f.

 

Ms 4657/491-492.

ANAKREON: „Kötődik a fehérnép...”

Gépirat, autogr. jav. 2 db. 2 f.

 

Ms 4657/493.

ARNOLD, MATTHEW: „A magyar nemzethez.”

Gépirat, autogr. jav. 1 f.

 

Ms 4657/494.

ASZEJEV, NYIKOLAJ: „Nem aranyhajad igézete...” Variáns.

Gépirat,1 f.

 

Ms 4657/495-496.

BAGRJÁNA, ELIZABETA költeményei.

Gépirat, 2 db. 2 f.

495. „Byron palotája Velencében.” 1 f. - 496. „Vidéki ház.” Autogr. jav. Variáns, 1 f.

 

Ms 4657/497-504.

BAUDELAIRE, CHARLES költeményei.

Gépirat, részben autogr. jav. 8 db. 8 f.

497. „A macskák.” 1 f. - 498. „A magányos bora.” Autogr. jav, variáns, 1 f. - 499. „A nap vége.” Autogr. jav. 1 f. - 500-50l. „A váltságdíj.” Az 500. sz.-n autogr. jav. 2 db. 2 f. - 502. „Beszélgetés.” Autogr. jav. 1 f. - 503. „Egy kíváncsi álma.” Autogr. jav. variáns, 1 f. - 504. „Előző életem.” Kötetben: „Korábbi életem.” 1 f.

 

Ms 4657/505.

BEATTIE, JAMES: „Sírfelirat.” Kötetben: „Mint te...”

Gépirat, autogr. jav. 1 f.

 

Ms 4657/506.

BENN, GOTTFRIED: „Az ifjú Hebbel.” Gépirat, autogr. jav. 1 f.

 

Ms 4657/507.

BÉRANGER, PIERRE-JEAN DE: „Az yvetoti király.” Gépirat, autogr. jav. 2 f.

 

Ms 4657/508-510.

BERGENGRUEN, WERNER költeményei.

Gépiratok, részben autogr. jav. 3 db. 3 f.

508. „Esti hangok.” 1 f. - 509-510. „Halotti beszéd egy madárról.”

Autogr. jav. variáns, 2 db. 2 f.

 

Ms 4657/511-513.

BLAKE, WILLIAM költeményei.

Gépiratok, részben autogr. jav. 3 db. 3 f.

511. „A légy.” Variáns, 1 f. - 512-13. „Az ősz.” Kötetben: „Az őszhöz. Az 512. sz. variáns, az 513. sz.-n autogr. jav. 2 db. 2 f.

 

Ms 4657/514-521.

BRONIEWSKI, WLADYSLAW költeményei.

Gépiratok, részben autogr. jav. 8 db. 10 f.

514. „Április tizennegyedike.” 1 f. - 515. „Boldogság.” Autogr. jav. 1 f. - 516-517. „Búcsú.” Autogr. jav. 2 db. 2 f. - 518-519. „Költészet.” Autogr. jav. 2 db. 2 f. - 520-521. „Versírás.” - Kötetben: „Versírás közben éjszaka.” Gépirat, ill. nyomt. autogr. jav. 2 db. 2 f.

 

Ms 4657/522-523.

BURNS, ROBERT költeményei.

Gépirat, 2 db. 2 f.

522. „Ha a kedves volna...” 1 f. - 523. „Valakiért.” 1 f.

 

Ms 4657/524.

BUTLER, SAMUEL: „Groteszk igazságok.”

Gépirat, autogr. jav. 1 f.

 

Ms 4657/525.

CAMOENS, LUIZ DE: „Messze a hazától.” Kötetben: „Világcsavargó.”

Gépirat, autogr. jav. 1 f.

 

Ms 4657/526-527.

CAMPBELL, ROY: „Egy újságíró halálára.” Gépirat, autogr. jav. 2 db. 2 f.

 

Ms 4657/528-530.

CAMPION, THOMAS költeményei.

Gépiratok, részben autogr. jav. 3 db. 3 f.

528. „Friss cseresznye.” 1 f. - 529-530. „Téli éjszakák.” 2 db. 2 f.

 

Ms 4657/531-532.

CARLYLE, THOMAS: „Cui bono?”

Gépirat, az 531. sz.-n autogr. jav. 2 db. 2 f.

 

Ms 4657/533-535.

CATULLUS, CAIUS VALERIUS: „Szerelmes levél.” Variánsok.

Gépiratok, autogr. jav. 3 db. 3 f.

 

Ms 4657/536.

CHÉHIER, ANDRÉ: „A francia forradalom idején.” Kötetben: „A nagy francia forradalomban.” Gépirat, autogr. jav. 2 f.

 

Ms 4657/537-541.

COLERIDGE, SAMUEL TAYLOR költeményei.

Gépiratok autogr. jav. 5 db. 39 f.

537-538. „Rege a vén tengerészről.” Az 538. sz. töredék, variáns, 2 db. 25 f. - 539-541. „Szerelem.” Az 539-540. sz. variáns, 3 db. 13 f.

 

Ms 4657/542.

CROS, CHARLES: „A száraz hering.” Kötetben: „Füstölt hering.” Variáns.

Gépirat, autogr. jav. 1 f.

 

Ms 4657/543.

DAUTHENDEY, MAX: „Berúgtak a rigók...”

Gépirat, 1 f.

 

Ms 4657/544.

DAVIES, WILLIAM HENRY: „A kutya.”

Gépirat, autogr. jav. 1 f.

 

Ms 4657/545-546.

DÄUBLER, THEODOR: „Tél.”

Gépirat, autogr. jav. 2 db. 2 f.

 

Ms 4657/547-549.

DEHMEL, RICHARD költeményei.

Gépiratok, részben autogr. jav. 3 db. 3 f.

547-548. „Egészen szörnyű.” Autogr. jav. 2 db. 2 f. - 549. „Találkozás.” 1 f.

 

Ms 4657/550-551.

DESBORDES-VALMORE, MARCELINE: „Az elváltak.”

Gépiratok autogr. jav. 2 db. 2 f.

 

Ms 4657/552-557.

ELIOT, THOMAS STEARNS költeményei.

Gépiratok, nagyrészt autogr. jav. 6 db. 10 f.

552-555. „Az üres emberek.” Kötetben: „Az üresek. Az 552. sz. variáns, az 553-555. sz. töredék. Az 552-554. sz. autogr. jav. 4 db. 7, t. - 556. „Mr. Eliot vasárnapreggeli istentisztelete. Kötetben: „Eliot úr vasárnap délelőtti istentisztelete.” Autogr. jav. variáns, 2 f. – 557. „Mágusok utazása.” Autogr. jav. variáns, 1 f.

 

Ms 4657/558-558/a.

ERINNA költeményei.

Gépiratok autogr. jav. 2 db. 2 f.

558. „A halott Baukisz.” 1 f. - 559. „Baukisz sírboltjára.” 1 f.

 

Ms 4657/559-567.

FET, AFANASZIJ AFANASZJEVICS költeményei.

Gépiratok, autogr. jav. 9 db. 9 f.

559. „Hogy nő a sok árny...” 1 f. - 560-561. „Kandallónál.” 2 db. 2 f. - 562-563. „Kihunyt csillagokhoz.” 2 db. 2 f. - 564-565. „Kikelet.” 2 db. 2 f. - 566-567. „Nyári éj.” 2 db. 2 f.

 

Ms 4657/568-569.

Francia népdal a 17. századból. Variáns.

Gépirat, autogr. jav. 2 db. 2 f.

 

Ms 4657/570-571.

Gascogne-i bordal a 18. századból. Variáns.

Gépirat, autogr. jav. 2 db. 2 f.

 

Ms 4657/572-578.

GEORGE, STEFAN költeményei.

Gépiratok autogr. jav. 7 db. 13 f.

572. „A háború.” 5 f. - 573-574. „Az álarcosnő.” 2 db. 2 f. - 575. „Goethe utolsó éjszakája Itáliában.” Részletek, variáns, 3 f. - 576-578. „Mezőség Róma előtt,” 3 db. 3 f.

 

Ms 4657/579-591.

GOETHE, JOHANN WOLFGANG költeményei.

Gépiratok autogr. jav. 13 db. 16 f.

579. „Charlotte von Steinhez.” 2 f. - 580. „Epirrhema.” 1 f. - 581. „Hárfás.” 3 db. 4 f. Az 582. sz. töredék Az 583. sz. variáns. „Légyhalál.” Variáns, 1 f. - 585. „Lidához.” Variáns, 1 f. - 586, „Margit a rokkánál.” 2 f. - 587-588. „Nem izgat, hogy ítél...” 2 db. 2 f. - 589. „Szabad szellem.” 1 f. - 590-591. „Vallja nép, rab és a győző...” 2 db. 2 f. Az 590. sz. variáns.

 

Ms 4657/592.

GOTTFRIED VON STRASSBURG: „Szerelmi dal.”

Gépirat, autogr. jav. 2 f.

 

Ms 4657/593.

GRAY, DAVID: „Sírfeliratom.”

Gépirat, autogr. jav. 1 f.

 

Ms 4657/594.

GRAY, THOMAS: „Egy elkényeztetett cicáról, amely az aranyhalas medencébe fúlt.” Variáns. Gépirat, 2 f.

 

Ms 4657/595-598.

GRILLPARZER, FRANZ költeményei.

Gépiratok autogr. jav. 4 db. 4 f.

595. „Csók.” 1 f. - 596-598. „Egy fáradt őszi légyhez.” Kötetben: „Egy bágyadt őszi légyhez.” Variánsok, 3 db. 3 f.

 

Ms 4657/599.

HÁFIZ: „Bor és szerelem.”

Gépirat, 1 f.

 

Ms 4657/600.

HARDY, THOMAS: „Kettejük találkozása. „

Gépirat, autogr. jav. 2 f.

 

Ms 4657/601.

HEINE, HEINRICH: „Belzacár.” Variáns.

Gépirat, autogr. jav. 1 f.

 

Ms 4657/602-604.

HERRICK, ROBERT költeményei.

Gépiratok autogr. jav. 3 db. 3 f.

602-603. „A költő és a témái.” 2 db. 2 f. - 604. „Mi a szerelem?” 1 f.

 

Ms 4657/605-614.

HESSE, HERMANN költeményei.

Gépiratok autogr. jav. 10 db. 10 f.

605-606. „Hiába ittam ki a konyakot...” Variáns, 2 db. 2 f. - 607-608. „Öltözés közben.” Variáns, 2 db. 2 f. - 609-610. „Reggel az álarcosbál után.” 2 db. 2 f. - 611-612. „Réti farkas.” Variáns, 2 db. 2 f. - 613-614. „Sejtelmek.” 2 f. 2 db.

 

Ms 4657/615-619.

HEYM, GEORG költeményei.

Gépiratok autogr. jav. 5 db. 10 f.

615. „A professzorok.” 1 f. - 616. „A városok démonai.” 3 f. - 617-618. „Ophelia.” A 617. sz. variáns, a 618. sz. töredék, azonos a megjelenttel, 2 db. 5 f. - 619. „Robespierre.” Variáns, 1 f.

 

Ms 4657/620-646.

HORATIUS, QUINTUS H. FLACCUS költeményei.

Gépiratok autogr. jav. 27 db. 31 f.

620-623. „A boroskorsóhoz.” 4 db. 4 f. - 624-626. „Arany középszer.” Variáns, 3 db. 3 f. - 627-629. „Az állam hajójához.” A 627. sz. variáns, 3 db. 4 f. - 630-631. „Búcsú Venustól.” 2 db. 2 f. - 632-633. „Delliushoz.” Variáns, 2.db. 3 f. - 643- „Hivogató Venushoz.” 1 f. - 635-638. „Iccius filozófus háborúba készül,” A 637-638. sz. variáns, 4 db. 4 f. - 639-641. „Ima Apollóhoz.” A 640-641. sz. variáns, 3 db. 3 f. - 642-643. „Megdicsőülés.” A 643. sz. variáns, 2 db. 3 f. - 644-646.

sz. variáns, 3 db. 4 f.

 

Ms 4657/647-650.

HOUSMAN, ALFRED EDWARD költeményei.

Gépiratok autogr. jav. és autogr. fogalm. 4 db. 4 f.

647. „Esti tornyok.” Egy lapon 2 variáns, 1 f. - 648-649. „Forgás.” Kötetben: „Körforgás.” Variáns, 2 db. 2 f. - A 649. sz.-n autogr. variáns-töredékek. 650. „Vásáron.” Variáns, 1 f.

 

Ms 4657/651.

HÖLTY, LUDWIG: „Májusi éjszaka.”

Gépirat, autogr. jav. 1 f.

 

Ms 4657/652.

HUCH, RICARDA: „Ós Szavakat mormolva jön az éj,” Kötetben: „Ős szavak titkát mormolja az éj,” Variáns.

Gépirat, 1 f.

 

Ms 4657/653-655.

HUGO, VICTOR költeményei.

Gépiratok autogr. jav, 3 db. 25 f.

653. „Franciaországhoz.” 2 f. - 654. „Írás 1846-ból.” 15 f. - 655. „Szegény emberek,” 8 f.

 

Ms 4657/656-663.

JAMMES, FRANCIS költeményei.

Gépiratok autogr. jav. 8 db. 57 f.

656. „Azt írtad...” Variáns, 1 f. - 657. „Darvak húztak...” Variáns, 1 f. - 658-660. „Gyermekkori emlékek,” A 658-659. sz. variáns, 3 db. 50 f. - 661-662. „Hallod a borbolyás kerten át...” 2 db. 4 f. - 663. „Meztelen ülsz majd...” 1 f.

 

Ms 4657/664.

KALIDÁSZA: „Az esős évszak.”

Gépirat, autogr, jav. 4 f.

 

Ms 4657/665-673.

KAPUTIKJAN, SZILVA költeményei.

Gépiratok, részben autogr. jav. 9 db. 9 f.

665-666. „Anyai érzés.” 2 db. 2 f. - 667. „Elment.” 1 f. - 668-669. „Hajlongó gesztenyelombok.” 2 db. 2 f. - 670. „Ljuda.” 1 f. - 671-672. „Repülőgépen.” 2 db. 2 f. - 673. „Tavon.” 1 f.

 

Ms 4657/674.

KIPLING, RUDYARD: „Városok, Trónok, Birodalmak...” Variáns.

Gépirat, autogr. jav. 1 f.

 

Ms 4657/675.

KLOPSTOCK, FRIEDRICH GOTTLIEB: „A rózsafüzér.” Variáns.

Gépirat, autogr. jav. 1 f.

 

Ms 4657/676-677.

KOCHANOVSKI, JAN: „Két vers egy kislány halálára.” Kötetben: „A kis Orsolya siratása.”

Gépirat, autogr. jav. 2 db. 4 f.

 

Ms 4657/678-680.

KOMAROV, PJOTR költeményei, Gépiratok, 3 db. 3 f.

678. „A tölgyfa.” 1 f. - 679. „A szungari mocsarak.” 1 f. - 680. „Zúgnak az erdők,” 1 f.

 

Ms 4657/681-682,

LAMARTINE, ALPHONSE DE: „Az ősz.” Gépirat, autogr. jav. 2 db. 4 f.

 

Ms 4657/683-684.

LENAU, NICOLAUS költeményei.

Gépiratok autogr. jav. 2 db. 2 f.

683. „Bakonyi betyár.” 1 f. - 684. „Egy zsarnokhoz.” 1 f.

 

Ms 4657/685-686.

LEOPARDI, GIACOMO: „A végtelen.”

Gépirat, autogr. jav. 2 db. 2 f.

 

Ms 4657/687-719.

LERMONTOV, MIHAIL JURJEVICS költeményei.

Gépiratok részben autogr. jav. 33 db. 39 f.

689-688. „A hajó.” A 688. sz. variáns, 2 db. 2 f. - 689. „A halál.” Variáns, 4 f. - 690-692. „Álom.” A 690. sz. variáns, 3 db. 3 f. - 693-694. „A próféta.” A 694. sz. variáns, 2 db. 3 f. - 695-696. „Az angyal.” A 696. sz. variáns, 2 db., 2, f. - 697-698. „Az ima.” Variáns, 2 db. 2 f. 699-700. „A démonom.” Kötetben: „Az én démonom.” A 700. sz. variáns, 2 db. 2 f. - 701. „Egy fiatal grúz nőhöz.” 1 f. - 702, „Emlékszel?” 1 f. - 703. „1830. július 30.” 1 f. - 704-705. „Ha arany tengerét...” A 705. sz. variáns, 2 db. 2 f. - 706, „Hagyj, ne fürkéssz...” 1 f. - 707. „Hálaadás.” 1 f. - 708-709. „Hazám.” A 709.sz, variáns, 2 db. 3 f. 710. „Hit és remény enyhíti benned...” 1 f. - 711. „Így, ilyen forrón.” 1 f. - 712. „Július 10-én.” 1 f. - 713. „Le az útról. „ 1 f. - 714. „Lehullt az élet lánca...” 1 f. - 715. „Levél.” 2 f. - 716. „Megegyezés.” 1 f. - 717. „Monológ.” 1 f. - 718. „Nem vagyok Byron...” Kötetben: „Nem Byron vagyok...” Variáns, 1 f. - 719. „Őszi napfény.” 1 f. Variáns.

 

Ms 4657/720.

LJUFTI: "Sudár cédrussá serdültél...” Variáns.

Gépirat, autogr. jav. 1 f.

 

Ms 4657/721.

LONGFELLOW, HENRY WADSWORTH: „Cadenabbia.”

Gépirat, autogr. jav. 3 f.

 

Ms 4657/721 a.

MAJAKOVSZKIJ, VLAGYIMIR VLAGYIMIROVICS: „Versailles.”

Gépirat, autogr. jav. 4 f.

 

Ms 4657/722-727.

MÁJKOV, APOLLON NYIKOLAJEVICS költeményei.

Gépiratok részben autogr. jav. 6 db. 6 f.

722. „A hírhozó.” 1 f. - 723. „Az éj hangjai.” 1 f. - 724. „Félénk szerelem.” 1 f. - 725. „Kislányomhoz.” 1 f. - 726. „Nem lehet.” 1 f. - 727. „Nyári eső.” Variáns, 1 f.

 

Ms 4657/728-737.

MARTIALIS, MARCUS AURELIUS költeményei.

Gépiratok részben autogr. jav. 10 db. 10 f.

728. „A gőgös gazdag közkincse.” 1 f. - 729. „A költő és a milliomos.”
1 f. - 730-832. „Avitushoz, a saját verskötetére,” Kötetben: „A költő a saját verskötetére.” - „Egy borostyánba zárt méhre.”- „Az idő és a szerelem.” 3 db. 3 f. - 733. „A gazdag és a szegény.” Kötetben: „A költő és a milliomos.” 1 f. - 734, „Dicső pár.” 1 f. - 735, „Kapzsi férj esze.” - „Jeles pár.” Kötetben: „Dicső pár.” - „A gőgös közkincse.” Kötetben: „A gőgös gazdag közkincse.” 1 f. - 736. „Kapzsi férj esze.”- „A gőgös közkincse.” Kötetben: „A gőgös gazdag közkincse” - „Cotilus úrifiú.” Kötetben: „Úrfi.” - „A két okos.” Kötetben: „Dicső pár.” 1 f. - 737. „Úrfi.” 1 f.

 

Ms 4657/738-752.

MEYER, CONRAD FERDINAND költeményei.

Gépiratok, részben autogr. jav. 15 db. 15 f.

738-740. „A régi híd.” 3 db. 3 f. - 741-742. „A szírtfal.” 2 db. 2 f. - 743-744. „A tenger éneke.” 2 db. 2 f. - 745-746. „A vércsöpp.” 2 db0 2 f. - 747. „Hollandi festmény után.” Kötetben: „Egy hollandi után.” 1 f. - 748-749. „Nicola Pesce.” Kötetben: „Hal Miklós.” 2 db. 2 f. - 750. „Halottak kara.” Kötetben: „Halottak kórusa.” 1 f. - 751-752. „Michelangelo és a szobrai.” 2 db. 2 f. Variáns.

 

Ms 4657/753-755.

MICZKIEWICZ, ADAM költeményei.

Gépiratok részben autogr. jav. 3 db. 3 f.

753. „A hárem sírjai.” Variáns, 1 f. - 754. „A litván őserdőben.” Töredék. 1 f. - 755. „Bahcsiszeráj éjszaka.” Variáns, 1 f.

 

Ms 4657/756-757.

MILTON, JOHN: „Az elveszett paradicsom.”

Gépirat, autogr. jav. 2 db. 51 f.

756. I. könyv 1-797. sor. - 757. II. könyv 1-1055 sor.

 

Ms 4657/758-767.

MOLIÈRE műveiből részletek.

Gépiratok részben autogr. jav. 10 db. 17 f.

758. „A nők iskolája. A bajusz, mint főhatalom.” Variáns, több a kötetben közölt részletnél. - f. - 759. „A szarv előnye.” 1 f. - 760. „A szarv nem a legfőbb rém.” 2 f. - 761. „Ostoba feleség előnye.” 1 f. - 762. „Párizsi férjek.” 1 f. - 763. „Embergyűlölő. A szerető hibái.” 
1 f. - 764. „Célimène és Arsinoé párbaja.” 5 f. - 765. „Használható erény.” 1 f. - 766. „Mindenki barátja.” 1 f. - 767. „Modorosság és természetesség. I. Oronte szonettje. - II. Francia népdal a 17. századból.” 2 f.

 

Ms 4657/768-774.

MORGENSTERN, CHRISTIAN költeményei.

Gépiratok autogr. jav. 7 db. 7 f.

768. „A költői menyét.” 1 f. - 769. „A léckerítés.” 1 f. - 770. „Az egér szeme.” 1 f. - 771. „Az Orrobém.” 1 f. - 772. „Az ümög.” 1 f. - 773. „Hal éji éneke.” 1 f. - 774. „Hintaszék az elhagyott teraszon.” 1 f .

 

Ms 4657/775.

MÖRIKE, EDUARD. „Gondold meg, óh. lélek...” Variáns.

Gépirat, 1 f.

 

Ms 4658/1-7.

Német népdalok és ismeretlen költők versei.

Gépiratok részben autogr. jav. 7 db. 7 f.

1. „Útiáldás.” 1 f. - 2. „Szerelmi dal.” 1 f. - 3. „Méháldás.” 1 f. - 4. „Tudok egy kislányt...” 1 f. - 5. „Ha szeretek, szenvedek.” - „Mikor két szerelmes.” - „Alszom, kelek...” 1 f. - 6. „Ha szeretek, szenvedek...” variáns, 1 f. - 7, „Csak egy kislány...” - „Lenne enyém...” 1 f.

 

Ms 4657/8-15.

NYEKRASZOV, NYIKOLÁJ ALEKSZEJEVICS költeményei.

Gépiratok részben autogr. jav. 8 db, 8 f.

8. „A Végső elégiákból.” 1 f. - 9. „Háborús anyák.” 1 f. - 10-11. „Szabadság,” 2 db. 2 f. - 12-13. „Versem, sok versem...” 2 db. 2 f. - 14-15. „Zinához.” 2 db. 2 f.

 

Ms 4658/16-20.

OVIDIUS, PUBLIUS O. NASO költeményei.

Gépiratok autogr. jav. 5 db. 12 f.

16-18. „A száműzött búcsúja Rómától.” A 16-17. sz. variáns, 3 db. 8 f.

- 19-20. „Az első repülők: Daedalus és Icarus.” A 19. sz. variáns, 2 db. 4 f.

 

Ms 4658/21-22.

PO CSÜ-JI: „Kormányhivatalnok nézi az aratókat.” A 22. sz. címe : „A hivatalnok nézi az aratókat.” Variáns.

Gépirat, 2 db. 2 f.

 

Ms 4658/23-32.

POE, EDGAR ALLAN költeményei.

Gépiratok autogr. jav. 10 db. 14 f.

23-24. „Helénához.” Variáns, 2 db. 4 f. - 25.26. „Marie Louise Shewhoz. I.” 2 db. 2 f. - 27-28. „Marie Louise Shewhoz. II.” 2 db. 2 f. - 29-30. „Város a tengerben.” 2 db. 4 f. - 31-32. „Zanté-hoz.” 2 db. 2 f.

 

Ms 4658/33-42.

POLONSZKIJ, JAKOV PETROVICS költeményei.

Gépiratok részben autogr. jav. 10 db. 10 f.

33. „A csók.” 1 f. - 34. „A költő ós Oroszország.” 1 f. - 35-38. „Este.” 4 db. 4 f. - 39-40. „Jó annak...” A 40. sz. variáns, 2 db. 2 f. -41-42. „Más tél.” 2 db. 2 f.

 

Ms 4658/43.

PUBLIUS SYRUS: „Szentenciák.”

Gépirat, autogr. jav. 3 f.

 

Ms 4658/44-51.

PUSKIN, ALEKSZANDR SZERGEJEVICS költeményei.

Gépiratok autogr. jav. 8 db. 9 f.

44. „A talizmán.” 1 f. - 45. „Elhívta tőlünk, visszacsalta...” 1 f. - 46. „Ex unque leonem...” 1 f. - 47. „Földi sor.” 1 f. - 48. „Ismerlek, harc...” 1 f. - 49. „Óh gúny Múzsája...” 1 f. - 50. „Oroszország rágalmazóihoz.” 1 f. - 51. „Sötét felhő repül...” 1 f.

 

Ms 4658/52-55.

RACINE, JEAN: „Andromaché.” Részletek.

Gépiratok autogr. jav. 4 db. 9 f.

52. „Andromaché bejelenti, hogy elfogadja Pyrrhus kezét.” 1 f. - 53. „Hermioné Pyrrhus megöletésén töpreng.” 2 f. - 54. „Hermioné szakít Pyrrhusszal.” 4 f. - 55. „Pyrrhus síkraszáll Andromaché gyermekéért.” 2 f.

 

Ms 4658/56.

RÉGNIER, HENRY DE: „Racine, napi munkája végén.”

Gépirat, autogr. jav. 1 f.

 

Ms 4658/57-62.

RILKE, RAINER MARIA költeményei.

Gépiratok autogr. jav. 6 db. 12 f.

57-59. „Az erkély.” Variáns, 3 db. 6 f. - 60. „Orpheus, Eurydike, Hermes.” 4 f. - 61-62. „Szerelmi dal.” 2 db. 2 f.

 

Ms 4658/63-64.

RONSARD, PIERRE: „Részletek a Beszélgetések-ből.” Kötetben: „Katolikusok és hugenották”. Gépirat, autogr. jav. 2 db. 4 f.

 

Ms 4658/65.

SAINT-AMANT, MARC-ANTOINE DE: „A dinnye.” Kötetben: „Sárgadinnye.” Variáns.

Gépirat, autogr. jav. 1 f.

 

Ms 4658/66-71.

SCHILLER, FRIEDRICH költeményei.

Gépiratok autogr. jav. 6 db. 21 f.

66-68. „A búvár.” A 67. sz. variáns, a 68. sz. töredék, variáns, 3 db 11 f. - 69-71. „Polyikratész gyűrűje.” A 69. sz. variáns, 3 db. 10 f.

 

Ms 4658/72.

SHELLEY, PERCY BYSSHE: „A Julian és Maddalo folytatása.” Töredék.

Gépirat, autogr. jav. 4 f.

 

Ms 4658/73-74.

SLOWACKI, JÚLIUS: „Kozák lány dala.”

Gépirat, autogr, jav. 2 db. 2 f.

 

Ms 4658/75.

STADLER, ERNST: Éjszakai utazás a kölni Rajna-hídon át.

Gépirat, autogr. jav. 1 f.

 

Ms 4658/76.

SUBIN, PAVEL: „Hajnali fény.”

Gépirat, 1 f.

 

Ms 4658/77.

SZMIRNENSZKI, HRISZTO: „Feketekávé.”

Gépirat, autogr. jav. 1 f. .

 

Ms 4658/78.

SZMIRNOV, SZERGEJ VASZILJEVICS: „A hólé már lefolyt.”

Gépirat, 1 f.

 

Ms 4658/79-87.

TOLSZTOJ, ALEKSZEJ KONSZTANTYINOVICS költeményei.

Gépiratok autogr. jav. 9 db. 9 f.

79-80. „A kígyó meg a lány.” Variáns, 2 db. 2 f. - 81-82. „A kútnál.” A 82. sz. variáns, 2 db. 2 f. - 83. „Altató a kedveshez.” 1 f. . 84. „Éjszaka.” 1 f. - 85. „Óh hazám, szülőhazám.” 1 f. - 86-87. „Tanács.” A 87.sz, variáns. 2 db. 2 f.

 

Ms 4658/88-91.

TYUTCSEV, FJODOR IVANOVICS költeményei.

Gépiratok autogr. jav. 4 db. 4 f.

88. „A hattyú.” Variáns, 1 f. - 89. „A tengert dallam csengi át....” Kötetben: „A tenger zenéje.” Variáns, 1 f. - 90. „A két ikerpár.” Kötetben: „Öngyilkosság ós őrület.” Variáns, 1 f. - 91. „Tanítás.”

Variáns, 1 f.

 

Ms 4658/92.

VALÉRY, PAUL: „Hajnal.”

Gépirat, autogr. jav. 3 f.

 

Ms 4658/93-95.

VERLAINE, PAUL költeményei.

Gépiratok autogr. jav, 3 db. 3 f.

93. „A Romlás Virágainak egy példányára,” 1 f. - 94. „Charleroi.” Variáns, 1 f. - 95. „Szívemben könnyezik.” 1 f.

 

Ms 4658/96.

VILLON, FRANÇOIS: „Kiforgatott igazságok.”

Gépirat, autogr. jav. 2 f.

 

Ms 4658/97.

WALLER, EDMUND: „Öregség,”

Gépirat, autogr. jav. 1 f.

 

Ms 4658/98-104.

WEINHEBER, JOSEF költeményei.

Gépiratok autogr. jav. 7 db. 10 f.

98. „Kaktusz.” 1 f. - 99. „Kalendárium.” 2 f. - 100. „Magányos párbeszéd.” 1 f. – 101-102. „Novella levelekben.” 2 db. 4 f. - 103-104. „Parasztföldön.” Kötetben: „Parasztföldön át.” Variáns, 2 db. 2 f. -

 

Ms 4658/105-117.

WHITMAN, WALT költeményei.

Gépiratok autogr. jav. 13 db. 16 f.

105. „A gyermek szólt...” 2 f. - 106. „Egyént énekelek.” Variáns, 1 f. - 107-109. „Hallom Amerika dalát.” A l07-108. sz, variáns, a 109. sz. címvariáns: „Hallom Amerika énekét.” 3 db. 3 f. - 110. „Hatalmas zenével jövök.” 1 f. - 111-112, „Fülkés hajókon a tengeren.” Kötetben: „Kabinos tengeri hajókon.” Variáns, 2 db. 4 f. - 113-114. „Nézd, gőzhajók füstölnek...” Kötetben:” Nézd, gőzhajók gőzölnek...” Variáns, 2 db 2 f. - 115. „Óh, cserzettarcú fia a prérinek.” 1 f. - 116-117. „Tűnődés.” Variáns, 2 db. 2 f.

 

Ms 4658/118.

WORDSWORTH, WILLIAM: „Sorok a tinterni apátság fölött.”

Gépirat, autogr. jav. 5 f.

 

4/a. EGYÉB KISEBB VERSFORDÍTÁSOK. AUTOGRÁFOK

 

Ms 4658/119-120.

ARAGON, LOUIS költeményei.

Autogr. 2 db. 3 f.

119. „X...francia.” Fogalmazvány, 1 f. 1944. - 120. „Száz falu újonca.” Fogalmazvány, 2 f. 1948.

 

Ms 4658/121-122.

ARCHIPOETA költeményei.

Autogr. 2 db. 7 f,

121. „Volo, virum...” Fogalm. 5 f. - 122. „Ce dit, hye

Ms...” Fogalm. 2 f.

 

Ms 4658/123.

BROWNING, ROBERT: „Szerelem romok közt.” Töredék. Autogr. 1 f.

 

Ms 4658/124.

DEHMEL, RICHARD: „A gyorsvonatból.”

Autogr. 2 f.

Ms 4658/125.

DE LA MARE, WALTER: „Képzeld...”

Autogr. 1 t.

Ms 4658/126.

DRINKWATER, JOHN: „Politika.” Fogalmazvány.

Autogr. 2 f.

 

Ms 4658/127.

GAFURI, MAZSIT: „Kitépett lapok.” Fogalmazvány, 1950.

Autogr. 2 f.

 

Ms 4658/128.

GEORGE, STEFAN: „A Szövetség csillagából. Aus purpurgluten sprach...”

Autogr. 1 f.

 

Ms 4658/129.

GRANDMONGIN, CHARLES: „Legyek dala.” Fogalmazvány.

Autogr. 3 f.

 

Ms 4658/130.

JEREKEJEV, A.: „Kívánság.” Fogalmazvány, 1950.

Autogr. részben gyorsírás, 1 f.

 

Ms 4658/131.

KAZAKOV, MIKLÁJ: „Vigyétek üdvözletemet.” 1950.

Autogr. részben gyorsírás, 1 f.

 

Ms 4658/132.

KUDAS, SZAJFI: „Mint kert, ha virágba borul...” 1950.

Autogr. 1 f.

 

Ms 4658/133.

LEBEGYEV-KÜMACS, V.: „A kertész.” Fogalmazvány.

Autogr. részben gyorsírás, 1 f.

 

Ms 4658/134.

LILIENCRON, DETLEV VON: „Lassanként.” Fogalmazvány.

Autogr. 1 f.

 

Ms 4658/135.

LONGFELLOW, HENRY WADSWORTH: „A nyíl és a dal.”

Idegen kéz írása, 1 f.

 

Ms 4658/136.

MILTON, JOHN: „Elveszett paradicsom.” IV. 73. „Én nyomorult...”

Autogr. 1 f.

 

Ms 4658/137.

MORGENSTERN, CHRISTIAN. „Mek-Mek az erdőben bolyong...” Fogalmazvány, 1952.

Autogr. 1 f.

 

Ms 4658/138.

NYIKITIN, IVAN SZAWICS: „Oroszország.” Fogalmazvány.

Autogr. 7 f.

 

Ms 4658/139.

NEZVAL, VITEZSLAV. „Prága 1950 tavaszán.” Fogalmazvány, 1950.

Autogr. részben gyorsírás, 2 f.

 

Ms 4658/140-147.

PINDAROS költeményei.

Autogr. 8 db. 8 f.

140. „Fragm. 110-119.” 1 f.- 141. „Az athéniekhez.” 1 f. - 142. Fragm. 101/2. 96. 97. 131.” 2 f. - 143. „Olympia XII.” 1 f.- 144. „Olympia XI.” 1 f.- 145. „Az athéniekhez.” 1 f. - 146. „Threnos. Fragm. 129-130. 137. 96. 97.” 1 f. - 147. „A korinthosi Xenophongoz.” 1 f.

 

Ms 4658/148-158.

PUSKIN, ALEKSZANDR SZERGEJEVICS költeményei.

Autogr. 11 db. 18 f.

148. „A tőr.” Fogalm. 2 f. - 149. „Bonaparte és a csernogorcok,” Fogalm. 2 f. 1951. - 150. „Dal.” Fogalm. 1 f. - 151. „Elégia.” Fogalm. 1 f. - 152. „1828 május 26-án.” Fogalm. részben gyorsírás, 1 f. -153. „Ha megcsalt a buta élet... „ Fogalm. 1 f. - 154. „Ideje, cimborám...” Fogalm. 1 f. - 155. „Elmerült fényével a nappal...” 2 f. -156. „Stancák.” Fogalm. 1 f. 1951. - 157. „Szerettelek.” Fogalm. 1 f. - 158, Részlet „A fösvény lovag”-ból. „Az uzsorás monológja.” Fogalm. 5 f. -

 

Ms 4658/159.

SI KING: „A szép vadász.”

Autogr. 1 f.

 

Ms 4658/160.

STAPFEN: „Lábnyomok.” Fogalmazvány.

Autogr. részben gyorsírás, 2 f.

 

Ms 4658/161.

STITNICKY, STIBOR: „Tele torokkal.”

Autogr. 1 f.

 

Ms 4658/162.

SVEDOV I.: „Moszkvába, kis fülemile.” Fogalm. 1951.

Autogr. 1 f.

 

Ms 4658/163.

SZAPPHÓ töredékek. 1917.

Autogr. 1 f.

 

Ms 4658/164-166.

UMETALJEV, TEMIRKUL költeményei. 1950.

Autogr. 3 db. 4 f.

164. „A kirgiz szíve.” 1 f. - 165. „Van-e nálam boldogabb lény?” 1 f. - 166. „Daumetajev Kurbat.” 2 f.

 

Ms 4658/167.

VERLAINE, PAUL: A madame + + +

Kézirat, 1 f.

 

Ms 4658/168.

TRAU-HUU-THUNG: „Látogatás a rizsföldön.” Fogalmazvány.

Autogr. 2 f.

 

Ms 4658/169.

VERHAEREN, ÉMILE: „Délutáni órák. XII.” 1917.

Autogr. 1 f.

 

Ms 4658/170-171.

VILLON, FRANÇOIS költeményei. Fogalmazványok.

Autogr. 2 db. 5 f.

170. „A fellebbezés balladája. „ 4 f. - 171. „Én François Villon, vén diák...” 1 f.

 

Ms 4658/172-174.

Népdalok és ismeretlen szerzők versei.

Autogr. 3 db. 5 f.

172. Szlovák népdal. „Játssz egy nótát...” 2 f. - 173. „Szerenád.” ismeretlen költő a XVII. századból. 2 f. - 174. „Nyugati szél.” Ismeretlen angol költő a XV. századból. 1947. 1 f.

 

Ms 4658/175-201.

Megnevezetlen költők művei, töredékek stb.

Autogr. 27 db. 33 f.

 

Ms 4658/202-204.

BAKER EDDY, MARY: „Szírti nyájad isteni Pásztorunk, vezesd...”

Autogr. 3 db. 7 f.

 

4/b. EGYÉB KISEBB VERSFORDÍTÁSOK. GÉPIRATOK

 

Ms 4658/205-206.

BARNA, VLAICU: „Tüzek.”

Gépirat, 2 db. 2 f.

 

Ms 4658/207.

BAUDELAIRE, CHARLES: „Délutáni dal.”

Gépirat, autogr. jav. 2 f.

 

Ms 4658/208.

BLUNT, WILFRID SCAWEN: „Gibraltár.”

Gépirat, rajta autogr. megjegyzések, 1 f.

 

Ms 4658/209.

BROWNING, ROBERT: „Tokaji.”

Gépirat, autogr. jav. 1 f.

 

Ms 4658/210.

DAVIES, WILLIAM HENRY: „A fehér vízesés.”

Gépirat, 1 f.

 

Ms 4658/211-215.

DESBORDES-VALMORE, MARCELINE költeményei.

Gépiratok, autogr. jav. 5 db. 5 f.

211-212. „Az őszinte nő.” 2 db. 2 f. - 213-215. „Szobám.” 3 db. 3 f.

 

Ms 4658/216-217.

DRINKWATER, JOHN: „Politika.”

Gépirat, autogr. jav. 2 db. 2 f.

 

Ms 4658/218-220.

ELIOT, THOMAS STEARNS költeményei.

Gépirat, autogr. jav. 3 db. 3 f.

218. „A Bostoni Esti Újság.” 1 f. - 219. „Helén néni.” 1 f. - 220.”Nancy unokanéném.” 1 f.

 

Ms 4658/221-223.

BAKER EDDY, MARY költeményei.

Gépiratok részben autogr. jav. 3 db. 3 f.

221-222. „Drága Jelenlét...” 2 db. 2 f. -223. „Pásztor.” 1 f.

 

Ms 4658/224.

EWERS, HAHNS HEINZ: „Curaçao.”

Gépirat, 1 f.

 

Ms 4658/225-227.

FET, AFANASZIJ AFANASZJEVICS: „Romane.”

Gépirat, autogr. jav. 3 db, 3 f.

 

Ms 4658/228,

FLECKER, JAMES ELROY: „A szamarkandi Arany Utazás,”

Gépirat, 4 f.

 

Ms 4658/229.

GAFURI, MAZSIT? „Kitépett lapok.”

Gépirat, 2 f.

 

Ms 4658/230-231.

GEORGE, STEFAN költeményei.

Gépiratok autogr. jav. 2 f.

230. „Der Teppich.” 1 f. 1918-1919. - 231.”XXII Leó.” Részlet. 1 f. -

 

Ms 4658/232.

GRANDMONGIN, CHARLES: „A legyek dala.”

Gépirat, autogr. jav. 3 f.

 

Ms 4658/233.

HEINE, HEINRICH: „Enfant Perdu.”

Gépirat, autogr. jav. 1 f.

 

Ms 4658/234.

GOETHE, JOHANN WOLFGANG: „Talizmánok.”

Gépirat, 1 f.

 

Ms 4658/235.

GRAY, DAVID: „Sírfeliratom.”

Gépirat, 1 f.

 

Ms 4658/236.

HORATIUS, QUINTUS H. FLACCUS: „Biztonságért esd az egekhez...”

Gépirat, 2 f.

 

Ms 4658/237-240.

HUCH, RICARDA költeményei.

Gépiratok, 4 db. 4 f.

437-438. „Ahogy királyi érintés...” 2 db. 2 f. - 239. „Hol kora lepkék...” 1 f. - 240. „Zene zendül...” 1 f.

 

 

Ms 4658/241-242.

JASIN, ALEKSZANDR: „A patak meg az ösvény.”

Gépirat, 2 db. 4 f.

 

 

Ms 4658/243-246.

JONSON, BEN: költeményei.

Gépiratok részben autogr. jav. 4 db. 6 f.

243-244. „Karének a Catilina összeesküvése I. felvonásából.” 2 db. 4 f. - 245-246. „Catilina monológja.” 2 db. 2 f.

 

 

Ms 4658/247-261.

KAPUTIKJAN, SZILVA költeményei.

Gépiratok, részben autogr. jav. 15 db. 15 f.

247-249. „A nap dicsőítése” ill. „A Nap dicsérete” 3 db. 3 f. - 250-252. „Kisfiam kacaja.” 3 db. 3 f. - 253-255. „örökség” 3 db. 3 f. - 256-258. „Töprengés egy vasúti kocsiban.” 3 db. 3 f. - 259-261.

„Ünnepeste.” 3 db. 3 f.

 

 

Ms 4653/262.

KEATS, JOHN: „Miért nevettem az éjjel?”

Gépirat, 1 f.

 

 

Ms 4658/263.

KAZAKOV, MIKLÁJ: „Vigyétek üdvözletemet.”

Gépirat, 1 f.

 

 

Ms 4658/264.

KARIN, MUSTAJ: „Jó reggelt - mondják a virágok.”

Gépirat, 1 f.

 

 

Ms 4658/265.

KUDAS, SZAJFl: „Mint kert, ha virágba borul.”

Gépirat, 1 f.

 

 

Ms 4658/266.

LA FONTAINE, JEAN DE: „Les Amours de Psyché.” Töredék, 1948.

Gépirat, 1 f.

 

 

Ms 4658/267.

LEBEGYEV-KUMACS V.: „A Kertész.”

Gépirat, autogr. jav. 2 f.

 

 

Ms 4658/268-269.

NIETZSCHE, FRIEDRICH költeményei.

Gépiratok autogr. jav. 2 db. 3 f. 268. „Sils-Maria.” 1 f. - 269. „Száll a nap.” 2 f.

 

 

Ms 4658/270-277.

PINDAROS költeményei.

Gépiratok autogr. jav. 8 db. 9 f.

270. „Az athéniekhez.” 1 f. 1920. - 271. „Olympia XI.” 1 f. - 272. „Olympia XII.” 1 f. - 273. „Pythia I.” 2 f. - 274. „A korinthosi Xenophonhoz.” 1 f. - 275. „Threnos.” 1 f. - 276. „Threnos.” 1 f. - 277. „Fragmentum 137.” 1 f.

 

 

Ms 4658/278-279.

POLONSZKIJ, JAKOV PETROVICS: „Fény és árny.”

Gépirat, autogr. jav. 2 db. 2 f.

 

 

Ms 4658/280-307.

PUSKIN, ALEKSZANDR SZERGEJEVICS költeményei.

280-281. „Stancák.” 2 db. 2 f. - 282-287. „Az uzsorás monológja.” Részlet „A fösvény lovagból.” 6 db. 30 f. - 288-290. „Becsapott a buta élet?” ill. „Csalódás”, 3 db. 3 f. - 291-293. „Dal.” 3 db. 3 f. -294. „Elégia.” 1 f. - 295-297. „1828 május 28-án.” 3 db. 3 f. - 298-300. „Ideje, cimborám...” ill. „öregszünk, cimborám...” 3 db. 3 f. -30l-303. „Lemerült fényével a nappal...” 111. „Lemerült tüzével a nappal...” 3 db. 6 f. - 304. „Ritkul az égen...” 1 f. - 305-307. „Szerettelek...” 3 db. 3 f.

 

 

Ms 4658/308-309.

RAKICS, MILÁN: „Bilincsben.”

Gépirat, autogr. jav. 2 db. 2 f.

 

 

Ms 4658/310-317.

SANDBURG, CARL költeményei.

Gépiratok autogr. jav. 8 db. 8 f.

310. „Amerikai Expedíciós Hadsereg.” 1 f. - 311. „Béke a Szentháromság temetőben.” 1 f. - 312. „Dan.” 1 f. - 313. „Gombok.” 1 f. - 314. „Hering.” 1 f. - 315. „Távirat.” 1 f. - 316. „A gary-i polgármester.” 1 f. - 317. „A halál felfricskázza a kevélyeket. 1 f.

 

 

Ms 4658/318,

SVEDOV I.: „Moszkvába, kis fülemile.”

Gépirat, 1 f.

 

 

Ms 4658/319.

SZMIRNOV, SZERGEJ: „Natasának.

Gépirat, 3 f.

 

 

Ms 4658/320.

SI KING: „Szemérmetlen élet a palotában.”

Gépirat, autogr. jav. 1 f.

 

 

Ms 4658/321.

STITNICKY, STIBOR: „Tele torokkal.”

Gépirat, autogr. jav. 2 f.

 

 

Ms 4658/322.

SITWELL, OSBERT: „Kézfogás a gyilkossággal.”

Gépirat, autogr. jav. 4 f.

 

 

Ms 4658/323-324.

TRAN-HUU-THUNG: „Látogatás a rizsföldön.”

Gépiratok autogr. jav. 2 db. 2 f.

 

 

Ms 4658/325.

TRUMBO, DALTON: „Koreai karácsony.”

Gépirat, 3 f.

 

 

Ms 4658/326.

TVARDOVSZKIJ, ALEKSZAKDR TRIPONOVICS: „Mikor mégy a seregek útján.”

Gépirat, 1 f.

 

 

Ms 4658/327.

TYUTCSEV, FJODOR IVANOVICS: „Uram, küldd le vigaszod arra...”

Gépirat, autogr. jav. 1 f.

 

 

Ms 4658/328-333.

UMETALIEV, TEMIRKUL költeményei.

Gépiratok, 6 db. 6 f.

328-329. „Dzsumatajev Kurbat.” 2 db. 2 f. - 330-33l. „Van-e nálam boldogabb lény?” 2 db. 2 f. - 332-333. „A kirgiz szíve.” 2 db. 2 f.

 

 

Ms 4658/334-335.

VASZILJEV, SZERGEJ: „üti dal.”

Gépirat, 2 db. 4 f.

 

 

Ms 4658/336-337.

VERLAINE, PAUL költeményei.

Gépiratok autogr. jav. 2 db. 2 f.

336. „Ezentúl Máriát akarom csak szeretni...” 1 f. - 337. „Játszani és aludni...” 1 f.

 

 

Ms 4658/338.

VURGUN, SZAMED: „Az ő kezének melege...”

Gépirat, 2 f.

 

 

Ms 4658/339-342.

WHITMAN, WALT költeményei.

Gépiratok, 4 db. 4 f.

339. „Ettől az árától kezdve...” 1 f. - 340. „Amikor hallom, hogyan hódították meg hírnevüket...” 1 f. - 341-342. „Indulva a hal-formájú Paumanokból.” 2 db. 2 f.

 

 

Ms 4658/343.

WILDGANS, ANTON: „Osztrák dal.”

Gépirat, 1 f.

 

 

Ms 4658/344-345.

Megnevezetlen költők versei.

Gépiratok, 2 db. 3 f.

344. „Vallomás.” 2 f. - 345. „Tél, tovatűnt szigorú hideged...” 1 f.

 

 

5. „AZ ÖRÖK BARÁTAINKBAN NEM SZEREPLŐ VERSEK KÉZIRATA” FELIRATÚ KÖTEG ANYAGA

 

 

 

Ms 4658/346-352.

ARAGON, LOUIS költeményei.

Gépiratok, 7 db. 8 f.

346, „Ablakernyők.” 1 f. - 347. „Száz falu regrutája.” 3 f. - 348. „Litanies de XXI” Versmásolat, 1 f. - 349. „X...francia.” 1 f. - 350. „Paris.” Versmásolat. 1 f. - 351. „Du poète à son parti.” Versmásolat.

1 f. - 352. „A költő a pártjához.” 1 f.

 

 

Ms 4658/353-358.

BECHER, JOHANNES ROBERT költeményei.

Autogr. ill. gépirat, 6 db. 6 f.

353. „Ecce Homo.” 1 f. - 354-355. „A Jelentéktelen cselekedetről.” 2 db. 2 f. - 356-358. „A fények.” 3 db. 3 f.

 

 

Ms 4658/359-360.

CHAUCER, GEOFFREY: „A kanonok apródjának meséjéből.”

Gépirat, 2 db. 4 f.

 

 

Ms 4658/361-362.

DAVIES, WILLIAM HENRY: „A fehér vízesés.” 1947.

Autogr. 2 db. 2 f.

 

 

Ms 4658/363-364.

ELIOT, THOMAS STEARNS költeményei.

Autogr. 2 db. 2 f.

363. „A Bostoni Esti Újság.” 1 f. - 364. „Nancy, az unokahúgom.” 1 f.

 

 

Ms 4658/365-371.

FET, AFANASZIJ AFANASZJEVICS költeményei.

Autogr. ill. gépirat, 7 db. 7 f.

365-366. „Románc.” 2 db. 2 f. - 367-371. „A rakéta.” 5 db. 5 f.

 

 

Ms 4658/372-373.

JAMMES, FRANCIS: „Eljössz majd...”

Gépirat, ill. korrektúra, 2 db. 2 f.

 

 

Ms 4658/374.

JASIN, ALEKSZANDR: „A patak meg az ösvény.”

 Gépirat, 2 f.

 

 

Ms 4658/375.

LERMONTOV, MIHAIL JURJEVICS költeményei.

Korrektúra, 2 f.

„Így, ilyen forrón...” - „Kimegyek az útra...” - „Ne sírj miatta, gyermekem...

 

 

Ms 4658/376.

MAJAKOVSZKIJ, VLAGYIMIR VLAGYIMIROVICS: „Lilikének.” Töredék.

Autogr. 2 f.

 

 

Ms 4658/377-378.

MÁJKOV, APOLLÓN NYIKOLAJEVICS költeményei.

Autogr. 2 db. 2 f.

377, „Hádesből az Alvilágból...” 1 f. - 378. „Csókot? Adnék...” 1 f.

 

 

Ms 4658/379.

MILTON, JOHN: „Sátán elítéli a háborút.”

Autogr. 1 f.

 

 

Ms 4658/380-384.

NYIKITIN, IVAN SZAVVICS költeményei.

Autogr. ill. gépiratok, 5 db. 6 f.

380-383. „Éjszaka egy parasztházban.” 4 db. 4 f. - 384. „Oroszország. 2 f.

 

Ms 4658/385.

OSZMONOV, ALÜKUL: „Szeresd a könyvet.”

Gépirat, 1 f.

 

 

Ms 4658/386-390.

PUSKIN, ALEKSZANDR SZERGEJEVICS költeményei.

Gépiratok, 5 db. 9 f.

386-387. „A tőr.” 2 db. 4 f. - 388-389. „Bonaparte és a csernogorcok.”

2 db. 4 f. - 390. „Ideje, cimborám...” 1 f.

 

 

Ms 4658/391.

RILKE, RAINER MARIA: „őszutó Velencében.”

Autogr. 1 f .

 

MS 4658/392-398.

SANDBURG, CARL költeményei.

Autogr. ill. gyorsírás, 7 db. 8 f.

392. „Új farm-traktor.” 1 f. - 393. „Mindenfelé.” 1 f. - 394. „A fence.” - „Béke a Szentháromság temetőben.” – „Dan.” 1 f. - 395. „Amerikai Expedíciós Hadsereg.” - „Bömbölő halárus.” -”Boldogság.” 1 f. - 396. „Death.” - „A gory-i polgármester.” 1 f. - 397. „Chicago.” 1947.”

2 f. - 398. „Gombok.” 1 f.

 

 

Ms 4658/399.

SZOLOGUB, VLAGYIMIR ALEKSZANDROVICS költeményei.

Újságkivágat, 1 f.

„Valaki a kertben.” - „Éliás és Mária.” 1 f.

 

 

Ms 4658/400.

TENNYSON, ALFRED LORD: „A sas.”

Autogr. 1 f.

 

Ms 4658/401.

TYIHONOV, NYIKOLAJ SZEMJONOVICS: „A halászó macska utcája.”

Gépirat, 2 f.

 

 

Ms 4658/402-403.

WEBSTER, JOHN: „Halott az erdőn.” ill. „Szólítsd a Pintyőkét ós a Fülemilét.” Kötetben: „Erdei temetés.”

Autogr. 2 db. 2 f.

 

 

6. MŰFORDÍTÁSOKKAL KAPCSOLATOS JEGYZETFÜZETEK, JEGYZÉKEK, KORREKTÚRÁK

 

 

 

Ms 4658/404.

Műfordításokat és gyorsírásos feljegyzéseket tartalmazó jegyzetfüzet.

Autogr. részben gyorsírás, 27 f. (+ 4 szltn. üres f.)

 

 

Ms 4658/405.

Műfordításokat és gyorsírásos feljegyzéseket tartalmazó jegyzetfüzet.

Autogr, 11 f. (+ 14 sztln üres f.;)

 

 

Ms 4658/406. ♦

Műfordításokat és gyorsírásos feljegyzéseket tartalmazó jegyzetfüzet.

Autogr, 53 f. (+ 35 sztln üres f.)

 

 

Ms 4658/407-417.

Külföldi költők verseinek kézírásos és gépiratos szövegmásolatai.

Kéziratok és gépiratok, részben Szabó Lőrinc keze írása, 11 db, 14 f.

 

 

Ms 4658/418.

Az ÖRÖK BARÁTAINK c. műfordításkötet első kiadásának jegyzetei. Töredék

Gépirat, autogr. jav. 4 f.

 

 

Ms 4658/419-424.

Az ÖRÖK BARÁTAINK c. műfordításkötet 1948-as második kötetéhez tartózd

különféle jegyzékek.

Autogr, ill. gépiratok, 6 db, 48 f.

 

 

Ms 4658/425-426.

Az ÖRÖK BARÁTAINK q. műfordításkötethez készült jegyzetek. Autogr, 111. gépiratok, 2 db, 5 f.

 

 

Ms 4658/427-440,

Kisebb műfordításokkal kapcsolatos listák, feljegyzések stb.

Autogr. ill. más kéz írása, gépiratok, 14 db. 16 f.

 

 

Ms 4659/1.

Az ÖRÖK BARÁTAINK c. műfordításgyüjtemény 1941-ben megjelent első kötetének hasábkorrektúrája. Töredék.

Nyomt. autogr. jav. 153 f.

 

 

Ms 4659/2.

Az ÖRÖK BARÁTAINK c. műfordításgyűjtemény 1941-ben megjelent első kötetének tördelt korrektúrája.

Nyomt. autogr. jav. 402 + 6 f. A tartalomjegyzék 2 példányban. Hiány: 31-32. ff.

 

 

Ms 4659/3.

ÖRÖK BARÁTAINK. Kisebb lírai versfordítások gyűjteménye. II. Bp., 1948.

Gépirat, ill. korrektúra autogr. jav. 545 f.

Nem teljesen azonos a nyomt. kötettel; részben több, részben kevesebb.

 

 

Ms 4659/4.

ÖRÖK BARÁTAINK. Kisebb lírai versfordítások gyűjteménye. II. Bp., 1948.

Korrektúra.

Nyomt. autogr. jav. Eredeti számozása szerint 9-258 f.

A nyomt. kötethez képest kisebb eltérések.

 

 

Ms 4660/1-4.

ÖRÖK BARÁTAINK. Kisebb lírai versfordítások gyűjteménye. II. Bp., 1948.

Töredékes hasábkorrektúra.

Nyomt. részben autogr. jav. 4 csomó, 37 + 14 + 29 + 98 f.

 

Ms 4660/5-6.

ÖRÖK BARÁTAINK. Kisebb lírai versfordítások gyűjteménye. II. Bp., 1948.

Tördelt korrektúra-töredék.

Nyomt. autogr. és idegen kéz jav. 2 db. 29 f.

 

 

Ms 4660/7.

ÖRÖK BARÁTAINK. Kisebb lírai versfordítások gyűjteménye. II. Bp., 1948.

Korrektúra-töredék.

Nyomt. néhány autogr. jav. Eredeti számozása szerint: 5-287 f.

 

 

Ms 4660/8.

ÖRÖK BARÁTAINK. Kisebb lírai versfordítások gyűjteménye. II. Bp., 1948.

Tördelt-korrektúra-töredékek.

Nyomt. autogr. jav. néhány gépirat, 260 f.

 

 

Ms 4660/9.

ÖRÖK BARÁTAINK. Kisebb lírai versfordítások gyűjteménye. II. Bp., 1948. Tördelt korrektúra-töredékek. Bevezetés, jegyzetek, tartalomjegyzék.

Nyomt. autogr. jav. 27 f.

 

 

Ms 4660/10.

ÖRÖK BARÁTAINK. Kisebb lírai versfordítások gyűjteménye. II. Bp., 1948.

„Költők, művek, dátumok.”

Gépirat, autogr. jav. 31 f.

A nyomt. kötethez képest hiányos.

 

 

Ms 4661/1.

A VÁLOGATOTT MŰFORDÍTÁSOK tördelt korrektúrájának töredéke. Bp., 1950,

Nyomt. autogr. jav. 47 f.

 

 

Ms 4661/2.

ÖRÖK BARÁTAINK. A kisebb lírai versfordítások 1958-as kiadásának hasábkorrektúrája.

Nyomt. autogr. jav. 237 f.

A nyomt. kötethez képest eltérések.

 

 

7. EGYÉB, KÜLÖNFÉLE KÖTETEKBEN, RÉSZBEN MÁSOK FORDÍTÁSAIVAL EGYÜTT MEGJELENT MŰFORDÍTÁSOK

 

 

 

Ms 4662/1.

[OMAR KHAJJÁM: „Rubaiját.”]Edward Fitzgerald - Omar Khayyam: „A Ru-gaiyat.” 1920. A külső címkén 1919.

Autogr. 34 f. + 61 sztln üres f.

 

 

Ms 4662/2.

[OMÁR KHAJJÁM: „Rubáiját.”] Omar Khayyám (Edward Fitzgerald) „Rubayait” 1919-1920.

Autogr. nagyrészt gyorsírásos fordításokkal tele füzet, 10 f.

 

 

Ms 4662/3.

[OMÁR KHAJJÁM: „Rubáiját,”]Edward Fitzgerald - Omar Kháyyám: „A Ru-báiyát-ból.”

Autogr. 13 f. Nem azonos a Táltos kiadásában megjelent kötet anyagával.

 

 

Ms 4662/4.

[OMÁR KHAJJÁM: „Rubáiját.” ]Omár Khájjám Rubáiját.

Az első, 1920-as nyomt. kötet, benne autogr. jav. mellette egy későbbi részben gépelt, részben autogr. feljegyzéseket tartalmazó lap.

26 p + 1 f.

 

 

Ms 4662/5.

[OMAR KHAJJÁM: „Rubáiját.”]1943. Részben variánsok.

Autogr. 18 f.

 

 

Ms 4662/6-9.

[OMAR KHAJJÁM: „Rubáiját.”] Omár Khájjám Rubaiját. Variánsok.

Gépiratok autogr. jav., a 6. sz. hátlapján gyorsírásos töredékek, 4 db. 71 f.

 

 

Ms 4662/10.

[OMAR KHAJJÁM: „Rubáiját.”] Omár Khayyám: Rubáiját. A perzsa csillagász-költő versei. Edward Fitzgerald angol változata alapján fordította Szabó Lőrinc. A magyar fordítás három változata egy kötetben, bevezetéssel és jegyzetekkel. Bp., 1944.

Autogr. ill. gépirat, részben autogr. jav., és nyomt. 118 f.

 

 

Ms 4662/11-14.

[OMAR KHAJJÁM: „Rubáiját.] Bevezetés. Omár Kháyyám, a perzsa csillagász költő. - Omár Kháyyám élete és versei. - Omar Kháyyám és a Rubáiyát. Bp., 1943.

Gépirat, autogr. jav, ill. korrektúra, 4 db. 23 f. Ugyanannak a szövegnek a variánsai.

 

 

Ms 4662/15-17.

[OMAR KHAJJÁM: „Rubáiját.”] Szabó Lőrinc jegyzetei fordításához.

Gépiratok, 3 db. 12 f.

 

 

Ms 4662/18.

SZABÓ LŐRINC– Kner Imre: Omar Khájjám 1930-as Kner-féle kiadásának előszava. Gépirat, 3 f.

 

 

Ms 4662/19.

[OMAR KHAJJÁM: „Rubáiját.”] Szabó Lőrinc fordításai egyesített kiadásához készült címlaptervek stb.

Autogr. 7 f.

 

 

Ms 4662/20.

[OMAR KHAJJÁM: „Rubáiját.”] Az egyesített kiadás utószava.

Gépirat, autogr. jav. 3 f.

 

 

Ms 4662/21.

Feljegyzések Irán történetére, Omar Khájjám életére stb. vonatkozóan.

Autogr. 9 f.

 

 

Ms 4662/22.

[OMAR KHAJJÁM: „Rubáiját.”] A fordítás 1930-as, Kner-féle kiadásáról szóló ismertető. Gépirat, 2 f.

 

 

Ms 4662/23.

[OMAR KHAJJÁM: „Rubáiját.”] Szabó Lőrinc fordítására vonatkozó újság-közlemény és Hegyi Endre fordításainak újságkivágatai.

Nyomt. 2 db. 2 f.

 

 

Ms 4662/24.

CSILLIK BERTALAN: Omar Khajjam Rubáijátjának kisebb kéziratai a párisi Bibliothèque Nationale-ban. Szeged, 1933. c. könyve, benne Londesz Elek verses bejegyzésével. Nyomt., kéziratos bejegyzéssel, 69 + 85 p. Fvk.

 

 

Ms 4662/25.

[OMAR KHAJJÁM: „Rubáiját.”] Omar Kháyyám: Rubáiyát. A perzsa csillagász-költő versei. Edward Fitzgerald angol változata alapján fordította Szabó Lőrinc. Bp., A 173. sz. példány. Nyomt. 82 p. Fvk.

 

 

Ms 4663/1.

BAUDELAIRE, CHARLES: „Kis költemények prózában” fordításának címnyomata.

Nyomt. 1 f.

 

 

Ms 4663/2.

BAUDELAIRE, CHARLES költeményei Szabó Lőrinc, Babits Mihály és Tóth Árpád fordításában megjelent fordítás-kötetének képjegyzéke és a költők által fordított versek jegyzéke.

Gépirat, 4 f.

 

 

Ms 4663/3.

BAUDELAIRE, CHARLES: „Chant d’automne.” 1917. Fordítás-variáns. Kötetben: „Őszi ének.” Autogr. 1 f.

 

 

Ms 4663/4.

BAUDELAIRE, CHARLES: A romlás virágai. Ford. Szabó Lőrinc, Babits Mihály és Tóth Árpád. Bp., 1957.

Tördelt korrektúra Szabó Lőrinc javításaival, 421 p.

 

 

Ms 4663/5.

BAUDELAIRE, CHARLES: A romlás virágai. Ford. Szabó Lőrinc, Babits Mihály és Tóth Arpád. Bp., 1957. Tördelt korrektúra Szabó Lőrinc jav. 419 f.

 

 

Ms 4663/6-14.

BECHER, JOHANNES ROBERT: „A hazatérő” c. kötetéhez készült fordítások. Autogr. ill. gépiratok, 9 db. 16 f.

6. A Franklin kiadó levele Szabó Lőrincnek. 1950. júl. 12. 1 f. - 7. A „Heimatlose Zeiten.” c. vers gépelt másolata. Ném. 3 f. - 8. Az „Es nahen andere Zeiten” c. vers gépelt másolata. Ném. 1 f. - 9. „In wirren Bildern” c. vers gépelt másolata. Ném. 2 f. - 10. „Más idők közelednek.” Fogalm. variáns, 2 f. - 11. „Zavaros képekben.” Fogalm. variáns, 1 f. - 12. „Hazátlan idők. Gépirat, variáns, 3 f. - 13. „Más idők közelednek.” Variáns, 2 f. - 14. „Zavaros képekben.” 1 f.

 

 

Ms 4663/15-17.

CHAUCER, GEOFFREY és Jonson, Ben művei.

Autogr. ill. Gépirat, autogr. jav. 3 db. 3 f. (+ 8 sztln üres f.) + 2 + 3 f. .

15. Chaucer: „Canterbury mesék.” Negyedik nap: Részlet „A kanonok apródjának elbeszéléséből.” 1950. - Jonson, Ben: „Volpone monológja. 3 f. - 16. Chaucer: „Canterbury mesék.” „Hatvankét sor a kanonok apródjának elbeszéléséből.” 2 f. - 17. Jonson, Ben: „Volpone monológja.” 3 f.

 

 

Ms 4663/18-20.

COLERIDGE, SAMUEL TAYLOR: „Rege a vén tengerészről.”

Gépirat, ill. nyomt. autogr. jav. 3 db. 47 f.

18. Az „Ének a vén tengerészről” negyedik énekének gépirata. Az 1921-es kiadású szöveg autogr. jav. 3 f. - 19. A Nyugatban megjelent szöveg autogr, jav. 9 f. - 20. Az 1957-es kiadás tördelt korrektúrája autogr. jav. 35 f.

 

 

Ms 4663/21.

Az ÉNEKEK ÉNEKE c. antológiához készült fordítások töredékes korrektúrája. 1957. Nyomt. autogr. jav. 93 f.

 

 

Ms 4663/22-30.

HUGO, VICTOR válogatott verseinek magyar kiadásához készült fordítások, 1953.

Autogr. ill. gépiratok autogr. jav. 9 db. 74 f.

22. Feljegyzés az „Írás 1846-ből” c. vershez. 1 f. - 23. „Írás 1846-ból. 16 f. - 24. „Írás 1846-ból.” Variáns, 13 f. - 25. „Írás 1846-ból.” 15 f. - 26. „Írás 1846-ból.” 15 f. - 27. „Szegény emberek,” Fogalmazvány, variáns, töredék. 4 f. - 28. „Szegény emberek.” Variáns, 8 f. -29. „Franciaországhoz.” Variáns, 1 f. - 30. „Franciaországhoz.” Variáns. 1 f. '

 

 

Ms 4663/31-49.

JAMMES, FRANCIS versei magyar nyelvű kiadásához készült fordítások.1944.

Gépiratok autogr. jav. 19 db. 29 f.

31. „A bűvész két kis madara...” 1 f. - 32. „A falu delel...” 1 f. -33. „A gyengélkedő fiatal lány...” 1 f. - 34. „A Sacré Coeur intézetbe” 2 f. - 35. „A tanya ragyogott...” 2 f. - 36. „A tudós szamár.” 1 f. -37. „Az ebédlő.” Variáns, 1 f. - 38. „A zöld víz partján...” 1 f. -39. „Azt írtad...” 1 f. - 40. „Egy délután...” 1 f. - 41. „Miért húzzák az ökrök...” 1 f. - 42. „Ne higyj a szónak...” 1 f. - 43. „Nyerge alatt két pisztolyával...” (Kötetben nem jelent meg, helyette Rónay György fordításában szerepel a vers) 1 f. - 44. „Oh szőke Moha-rózsa” 1 f. - 45. „Rózsákkal telne és...” 1 f. - 46. „Salles mellett...” 1 f. - 47-48. „Szeptember.” Variáns, 2 db. 10 f. - 49. „Szörnyű volt,..” 1 f.

 

 

Ms 4663/50.

JAMMES, FRANCIS versei 1944-es magyar nyelvű kiadásának korrektúrája. Nyomt. autogr. jav. 216 f.

 

 

Ms 4663/51.

JAMMES, FRANCIS versei 1944-es magyar nyelvű kiadásának korrektúra-kivágatai.

Nyomt. részben autogr. jav. 23 f.

 

 

Ms 4663/52-83.

KRILOV, IVAN ANDREJEVICS válogatott meséi magyar nyelvű kiadásához készült fordítások,

Autogr. ill. gépirat, 32 db. 45 f.

52. „A Béka meg az ökör.” Variáns, 1 f. - 53-54. „A Cinke.” Az 53. sz. fogalm. variáns, az 54. sz. töredék, 2 db. 2 f. - 55. „A civakodók.” Fogalm. 2 f. - 56-58. „A Farkas és a Bárány,” Az 56. sz. variáns, 3 db. 3f. - 59-60. „A Farkas meg a Macska.” Variáns, 2 db. 2 f. - 61. „A fésű.” Fogalm. variáns, 1 f. - 62. „A Halak tánca.” 1 f. - 63. „A hazug.” Fogalm. variáns, 3 f. - 64. „A Holló és a Róka.” Fogalm. variáns, 2 f. - 65. „A járókelők és a kutyák.” Fogalm. variáns, 1 f. - 66. „A jószívű Róka.” Fogalm. variáns, 1 f. - 67. „A Kandúr és a Szakács.” Fogalm. variáns, 1 f. - 68. „A kis doboz.” Fogalm. variáns, 2 f. - 69. „A lom és a gyökerek.” Fogalm. variáns, 2 f. - 70. „A Majmok.” Fogalm. variáns, 2 f. – 71. „A majom és a szemüvegek.” Fogalm. variáns, 1 f. - 72. „A Méh és a Legyek.” Fogalm. variáns, 1 f. - 73. „A Pásztor.” Variáns, 1 f. - 74. „A Remete és a Medve.” Fogalm. variáns, 3 f. - 75. „A Róka és a Mormota.” Fogalm. variáns, 1 f. - 76. „A Seregély.” Fogalm. variáns, 1 f. - 77. „A Sas és a Tyúkok.” Fogalm. variáns, 2 f. - 78. „A Tücsök és a Hangya.” Fogalm. variáns, 2 f. - 79. „A Vízesés meg a Patak.” Fogalm. variáns, 1 f. - 80. „Az Egér meg a Patkány.” Fogalm. 1 f. - 81. „Az Oroszlán és a Szúnyog. Fogalm. variáns, 1 f. - 82. „Két Kutya.” 1 f. - 83. „Kutyabarátság.” Fogalm. variáns, 2 f.

 

 

Ms 4663/84-94.

KRILOV, IVAN ANDREJEVICS válogatott meséi magyar nyelvű kiadásához készült fordítások.

Egy levél és gépiratok autogr. jav. 11 db. 14 f.

84. Kormos István levele Szabó Lőrincnek. 1951. dec. 3. 1 f. - 85. „A Farkas és a Bárány.” 1 f. - 86. „A Hazug.” 2 f. - 87. „A Kandúr és a Szakács.” 1 f. - 88. „A kis doboz.” 1 f. - 89. „A Légy meg a Méh.” 1 f. - 90. „Majmok.” 1 f. - 91. „A Méh és a Legyek.” 1 f. - 92. „A Remete és a Medve.” 2 f. - 93. „Az Egér meg a Patkány.” 1 f. - 94. „Kutyabarátság.” 2 f.

 

 

Ms 4663/95.

KRILOV, IVAN ANDREJEVICS válogatott meséi magyar nyelvű kiadásához készült nyersfordítások és listák.

Gépirat, kézírásos jegyzetekkel, 233 f.

 

 

Ms 4663/96-99.

KRILOV, IVAN ANDREJEVICS meséinek dramatizált töredékei.

Gépirat, autogr. jav. 4 db. 8 f.

 

 

Ms 4664/1-12.

LA FONTAINE, JEAN DE, válogatott meséi magyar nyelvű kiadásához készült fordítások.

Autogr. 111, gépiratok, 12 db. 23 f.

1-3. Gyorsírásos fordítástöredékek, 4 f. - 4. „A Farkas és a Bárány.” 2 f. - 5. „A kertész meg a Várura.” 3 f. - 6. „A Medve és a két Címbora.” 2 f. - 7. „A Nap és a Szél.” 2 f. - 8. „A Patkány és az Osztriga.” 2 f. - 9. „A Szarvas, aki a vízben nézegeti magát.”1 f. – 10. „A világtól elvonult Patkány.” 2 f. - 11. „Oroszlánné temetése.” Variáns, 2 f. - 12. „Ulysses társai.” 3 f.

 

 

Ms 4664/13-15.

LENAU, NICOLAUS: „Zsiska János. (Képek a huszita háborúból)”

Gyorsírás ill. gépirat, részben autogr. jav. 3 db. 55 f.

 

 

Ms 4664/16-24.

A „Lengyel költők antológiája” c. kötethez készült fordítások. Gépiratok autogr. jav. 9 db. 10 f.

Vészi Endre levele Szabó Lőrinchez. 1951. jún. 14. 2 f. - Szabó Lőrinc autogr. feljegyzése; 1 f. - Dobrowolski, Stanislaw Ryszard: „Barátomhoz.” Variáns, 1 f. - Kochanovski, Jan: „Ökreim, ti jó igások...” Variáns, 1 f. - 20-21. Kochanovski, Jan: „A hársfa szól” 2 db. 2 f. - 22. Konopnicka, Marija: „Csillagok. 1 f. - 23. Konopnicka, Marija: „Fűzfa.” 1 f. - 24. Staff, Leopold: „Hársfák.” 1 f.

 

 

Ms 4664/25-43.

LERMONTOV, MIHAIL JURJEVICS válogatott versei magyar nyelvű kiadásához készült fordítások.

Autogr. 19 db. 23 f.

25. „A halál.” Fogalm. variáns, 5 f. - 26. „A szikla.” Fogalm. variáns, 1 f. - 27. „Az én Démonom.” Kötetben: „A démonom”. Fogalm. variáns, 1 f. - 28. „Az ima.” Kötetben: „Imádság”. Fogalm. variáns, 1 f. - 29.
”Egy fiatal grúz lányhoz.” Fogalm. variáns, 1 f. - 30. „Hálaadás.” Fogalm, variáns, 1 f. - 31. „Így, ilyen forrón...” Fogalm. variáns, 1 f. - 32. „Ima.” Fogalm. variáns, 1 f. - 33. „Kimegyek az útra...” Fogalm. variáns, 1 f. - 34. „Megegyezés.” Fogalm. variáns, 1 f. - 35. „Monológ.” Fogalm. variáns, 1 f. - 36. „Nem vagyok Byron...” Fogalm. variáns, 1 f. - 37. „Ne tudja meg gúny s gyűlölet...” Fogalm. variáns, 1
f. - 38. „őszi napfény.” Fogalm. variáns, 1 f. - 39. „Sejtő remény.”Kötetben: „Hit és remény enyhíti benned...” Variáns, 1 f. - 40. „Szakítottunk...” Fogalm. variáns, 1 f. - 41. „Tengerparton.” Kötetben: „Emlékszel?” Fogalm. variáns, 1 f. - 42. „Törve az élet lánca...” Kötetben: „Lehullt az élet lánca.” Fogalm. variáns, 1 f. - 43. „Valakihez.” Kötetben: „Hagyj, ne fürkéssz...” Fogalm. variáns, 1 f.

 

 

Ms 4664/44-72.

LERMONTOV, MIHAIL JURJEVICS válogatott versei magyar nyelvű kiadásához

készült fordítások.

Gépiratok, részben autogr. jav. 29 db. 35 f.

44. „A démonom.” Variáns, 1 f. - 45-46. „A halál.” Variáns, 2 db. 8 f. - 47. „A szikla.” 1 f. - 48-49. „Egy fiatal grúz nőhöz.” Variáns, 2 db 2 f. - 50-53. „Eltört az élet lánca...” ill. „Törve az élet lánca... Kötetben: „Lehullt az élet lánca.” Variáns, 4 db. 4 f. - 54. „Hálaadás.” 1 f. - 55. „Így, ilyen forrón...” 1 f. - 56. „Ima.” Variáns, 1
f. - 57. „Le az útról...” Kötetben: „Kimegyek az útra...” Variáns, 1 f. - 58-59. „Megegyezés.” Variáns, 2 db. 2 f. - 60. „Monológ.” Variáns, 1 f. - 61. „Nem vagyok Byron...” 1 f. - 62-63. „Ne tudja meg gúny s gyűlölet...” Variáns, 2 db. 2 f. - 64. „Őszi napfény.” Variáns, 1 f. - 65-66. „Sejtő remény.” Kötetben: „Hit és remény enyhíti benned...” Variáns, 2 db. 2 f. - 67. „Szakítottunk...” Variáns, 1 f. - 68-70. „Tengerparton.” Kötetben: „Emlékszel?” Variáns, 3 db. 3 f. - 71-72. „Valakihez.” Kötetben: Hagyj, ne fürkéssz...” Variáns, 2 db. 2 f.

 

 

Ms 4664/73.

LERMONTOV, MIHAIL JURJEVICS válogatott versei korrektúra-töredéke.

Nyomt. autogr. jav. 18 f.

 

 

Ms 4664/74-85.

MAJAKOVSZKIJ, VLAGYIMIR VLAGYIMIROVICS válogatott versei magyar nyelvű kiadásához készült fordítások. Gépiratok, részben autogr. jav. 12 db. 25 f.

74. „Nos?” Kötetben: „Nos hát?” 1 f. - 75. „Hrenov elbeszélése Kuznyecksztrojról és Kuznyeck embereiről.” 3 f. - 76-77. „Az ifjúság titka.” Variáns, 2 db. 3 f. - 78. „A Notre Dame.” Variáns, 4 f. - 79. „Egyetemes válasz.” Variáns, 2 f. - 80. „A talpkő.” Variáns, 1 f. -81. „A pillér.” Variáns, 3 f. - 82. „Egy angol munkáshoz.” 3 f. A kötetben nem jelent meg. - 83-85.- „Ötből az első” ill. „Első az öt közül.” 3 db. 5 f. A kötetben nem jelent meg.

 

 

Ms 4664/86.

MAJAKOVSZKIJ, VLAGYIMIR VLAGYIMIROVICS válogatott versei hasábkorrektúrái.

Nyomt. 37 f.

 

Ms 4664/87-92.

MAJAKOVSZKIJ, VLAGYIMIR VLAGYIMIROVICS: „Százötven-millió.” Nyers- és

műfordítások.

Autogr. jegyzetek, gépiratok és korrektúrák. 6 db. 109 f.

 

 

Ms 4664/93-98.

MARSAK, SZAMUIL JAKOVLEVICS: „Írás-olvasás” c. versének eredeti szövege, nyers- és műfordítása,,

Kézírás, gépiratok, részben autogr. jav. 6 db. 6 f.

93. Rab Zsuzsa levele Szabó Lőrincnek. 1952. ápr. 1. 1 f. . 94. A vers orosznyelvű eredetije. 1 f. – 95. A vers nyersfordítása. I f. - 96-98. „Írás-olvasás.” 3 db. 3 f.

 

 

Ms 4664/99-143.

MICKIEWICZ, ADAM válogatott versei magyar nyelvű kiadásához készült nyers- és műfordítások, levelek.

Autogr. ill. gépiratok, 45 db. 70 f.

99-100. Radó György levele Szabó Lőrincnek. 1949. jún. 9. 2 db. 2 f. - 101. Lóránd Lajos levele Gáborjáni Klárának. 1950. jan. 17. 1 f. - 102-124. A versek eredeti szövege és nyersfordításai, 23 db. 29 f. - 125. Szabó Lőrinc autogr. feljegyzése. 1 f. - 126. „A görög szobára.” Fogalm. variáns, 3 db. - 127. „A görög szobára.” variáns, 2 f. - 128, „A liliom.” Fogalm. 8 f. - 129. „A liliom.” 10 f. - 130. „A magányhoz.” Fogalm. variáns, 1 f. - 131. „A magányhoz.” 1 f. - 132. „Nagy víz felett.” Fogalm. 1 f. - 133. „A nagy tiszta tó felett...” 1 f. -134. „A tékozló bánata.” Fogalm. 1 f. - 135. „A vándor dala.” Fogalm. variáns, 1 f. - 136. „A zarándok.” Fogalm. variáns, 1 f. - 137-140. „Bachcsiszeráj.” Variánsok, a 137-139. sz. fogalmazvány, 4 db. 4 f . -141-143. „Bachcsiszeráji éjszaka.” Variáns, a 141-142. sz. fogalm. 3 db 3 f.

 

 

Ms 4664/144-176.

PUSKIN, ALEKSZANDR SZERGEJEVICS válogatott versei magyar nyelvű kiadásához készült fordítások.

Autogr. 33 db. 46 f.

144. „A csalogány.” Fogalm. variáns. - „Ex ungue leonem...” Fogalmazvány, variáns, 1 f. - 145. „Álmatlan éj.” Fogalm. 1 f. - 146. „A magvető.” Fogalm. variáns, 1 f. - 147. „A próféta.” Fogalm. variáns, 2 f. - 148. „A tizedik parancsolat.” 1 f. - 149. „A visszhang.” Fogalm. 1 f. - 150. „Az élet szekerén.” Fogalm. variáns, 1 f. - 151, „Exegi monumentum...” Fogalm. variáns, 2 f. - 152. „Bacchusi dal,” Fogalm. variáns, 1 f. - 153. „Bocsásd meg a féltékenységemet...” Fogalm. variáns, 2 f. 1945. - 154. „Csőcselék.” Fogalm. variáns, 5 f. - 155. „Egy költőhöz.” Fogalm. variáns, 1 f. - 156. „Elcsalta tőlünk, hazacsalta..” Fogalm. variáns, 1 f. - 157. „Elégia.” Fogalm. variáns, 1 f. - 158. „Emlékezés.” Fogalm. variáns, 1 f. - 159. „Földi sor.” Fogalm. 1 f. - 160. „Hazatérés.” Fogalm. variáns, 4 f. - 161. „Kívánság,” Kötetben: „Vágy.” Fogalm. variáns, 1 f. - 162. „Királyi hatalom.” Kötetben: „Koronás jog.” Fogalm. variáns, 1 f. - 163. „Mickievic.(!) Fogalm. variáns, 1 f. - 164. „Nem vágyom rád...” Fogalm. variáns, 1 f. - 165. „Sötét felhő repül...” Fogalm. variáns, 1 f. - 166. „Szegény város.” Fogalm. variáns, 1 f. - 167. „Szegény város.” Fogalm. 1 f. - 168. „Szellemidézés.” Fogalm. variáns, 2 f. - 169. „Tanács.” Fogalm. variáns, 1 f. - 170. „Téli este.” Fogalm. variáns, 1 f. - 171. „Téli utazás.” Fogalm. variáns, 1 f. - 172. Töredék. Gyorsírás ill. fogalm. 1 f. - 173. „Vallomás.” Fogalm. variáns, 2 f. - 174. „Vas és arany.” 1 f. -175. „Virág.” Fogalm. variáns, 1 f. - 176. „Varázslatos múlt...” Variáns, 2 f.

 

 

Ms 4664/177-228.

PUSKIN, ALEKSZANDR SZERGEJEVICS művei különféle magyar kiadásaihoz készült fordítások.

Gépiratok részben autogr. jav. 52 db. 59 f.

177-178. „A csalogány.” Kötetben: „A csalogány és a rózsa.” 2 db. 2 f. 179-180. „A felhő.” 2 db. 2 f. - 181-183. „Csőcselék.” Kötetben: „A költő és a tömeg.” Variáns, 3 db. 6 f. - 184. „Álmatlan éj.” 1 f. -185-187. „A magvető.” 3 db. 3 f. - 188. „A próféta.” Variáns, 1 f. -189. „A tizedik parancsolat.” Variáns, 1 f. - 190. „A visszhang.” 1 f. - 191. „A virág.” 1 f. - 192. „Az élet szekerén.” Variáns, 1 f. - 193. „Az emlékmű.” Variáns, 1 f. - 184. „Bacchusi dal.” Variáns, 1 f. - 195. „Bocsásd meg féltékenységemet...” 2 f. - 196-198. „Egy költőhöz.” 2 db 2 f. 198. „Egy tubákoló széphez.” Variáns, 1 f. - 199.' „Elégia.” Variáns, 1 f. – 200-201. „Elhívta tőlünk, visszacsalta...” Variáns, 2 db. 2 f. - 202. „Emlékezés.” 1 f. - 203-204. „Ex ungue leonem...” Variáns, 2 db. 2 f. - 205. „Ha a városi zaj...” 1 f. - 206. „Hazatérés.” Variáns, 3 f. - 207. „Ima.” Kötetben: „Jámbor asszonyok és szerzetesek...” 1 f. - 208. „Kívánság.” Kötetben: „Vágy.” 1 f. - 209-211. „Koronás Jog s erő...” A 210-211. sz. variáns, 3 db. 3 f. - 212. „Mickievic.” (!) Variáns, 1 f. - 213. „Nem, már nem vonzanak...” Variáns, 1 f. - 214. „Nem vágyom rád...” 1 f. - 215. „Óh ne kérdezd...” Kötetben: „-hoz.” 1 f. - 216-217. „Sötét felhő repül...” 2 db. 2 f. - 218. „Szegény város.” 1 f. - 219. „Szellemidézés.” Variáns, 1 f. - 220-222. „Tanács.”3 db. 3 f. - 223. „Téli este.” Variáns, 1 f. - 224. „Téli utazás.” Variáns, 1 f. - 225. „Töredék.” Kötetben: „Derengő éj.” 1 f. - 226. „Vallomás.” 2 f. - 227. „Varázsos múlt múzsája...” Variáns, 1 f. - 228. „Vas és arany.” 1 f.

 

Ms 4664/229-240.

SHAKESPEARE, WILLIAM szonettjei. Szabó Lőrinc ifjúkori fordításai. Részben variánsok. Autogr. 12 db. 12 f.

229. A VIII. szonett. 1 f. - 230. A XXIV. szonett. 1 f. - 231. A XXXIII. szonett. Variáns, 1 f. - 232. A XLIII. szonett. 1 f. - 233. A LX. szonett. Variáns, 1 f. - 234. A LXVI. szonett. Variáns, 1 f. - 235. A LXX. szonett. 1 f. - 236. A LXXIII. szonett. 1 f. - 237. A XCV. szonett. Variáns, 1 f. - 238. A XCVII. szonett. Variáns, 1 f. - 239. A CXIX. szonett, 1 f. - 240. A CXXIX. szonett, 1 f.

 

Ms 4664/241.

SHAKESPEARE, WILLIAM szonettjei, Szabó Lőrinc ifjúkori fordításainak kéziratos kötete.

Autogr. ill. gépiratok, részben autogr. jav. 155 f.

 

Ms 4664/242.

SHAKESPEARE, WILLIAM szonettjei. Az 1948-as kötet kézirata. Mellette a terjesztési engedély. Gépirat, autogr. jav. 156 f.

 

Ms 4664/243-244.

SHAKESPEARE, WILLIAM szonettjeinek korrektúrája a „Világirodalom gyöngyszemei” sorozatban.

Nyomt. autogr. jav. 2 db. 198 + 92 f.

 

Ms 4665/1-25.

TYUTCSEV, FJODOR IVANOVICS versei magyar nyelvű kiadásához készült fordítások.

Autogr. 25 db. 25 f. 1. „A gleccserek.” Variáns, fogalm. 1 f. - 2. „A hattyú.” Fogalm. variáns, 1 f. - 3. „A két ikerpár.” Fogalm. variáns, 1 f. - 4. „A költészet.” Fogalm. 1 f. - 5. „A nappal és az éjszaka.” Fogalm. variáns, 1 f. - 6. „A szép őszi estékben...” Fogalm. variáns, 1 f. - 7. „A szökőkút.” Fogalm. variáns, részben gyorsírás, 1 f. - 8. „A vihar tovazúgott.” Kötetben: „Megbékülés.” Fogalm. variáns, 1 f. - 9. „Az álom.” Kötetben: „Álmok.” Fogalm. variáns, 1 f. - 10. „Az ég alján...” Kötetben: „Az éj.” Fogalm. variáns, 1 f. - 11. „Az eget komor éjbe...” Fogalm. variáns, 1 f. - 12. „Az őrület.” Fogalm. variáns, 1 f. - 13. „Erdei utazás.” Kötetben: „Kocsin.” Fogalm. variáns, részben gyorsírás, 1 f. - 14-15. „Fűz.” Kötetben: „Szomjú fejed...” Fogalm., a 15. sz. variáns, 2 db. 2 f. 1945. - 16. „Lángol a nap...” Kötetben: „Tüzel a nap.” Fogalm. variáns, 1 f. - 17. „Mért sírsz úgy...” Fogalm. variáns, 1 f. - 18. „Nyáridőn.” Fogalm. variáns, 1 f. - 19. „Puskin halálára.” Fogalm. variáns, 1 f. - 20. „Silentium.” Fogalm. variáns, 1 f. 1945. - 21. „Tanítás.” Fogalm. variáns, 1 f. - 22. „Tél és tavasz.” Kötetben: „Mért ne morogna...” Fogalm. variáns, 1 f. - 23. „Uram, küldd le vigaszod arra...” Fogalm. variáns, 1 f. - 24. „Vihar.” Kötetben: „Vihar, útközben...” Variáns, 1 f. - 25. „Zene.” Kötetben: „A tengert dallam csengi át.” Fogalm. variáns, 1 f.

 

Ms 4665/26.

„TYUTCSEV verseiből” c. füzet. 1953.

Gyorsírás, 41 f. (27-39. ff. üres.)

 

Ms 4665/27-54.

TYUTCSEV, FJODOR IVANOVICS versei magyar nyelvű kiadásához készült fordítások.

Gépiratok, részben autogr, jav. 28 db. 28 f.

27. „A gleccserek.” Variáns, 1 f. - 28. „A hattyú.” Variáns, 1 f. - 29. „A két ikerpár.” Variáns, 1 f. - 30. „A költészet.” 1 f. - 31. „A szép őszi estékben...” Variáns, 1 f. - 32. „A szökőkút.” Kötetben: „Szökőkút.” Variáns, 1 f. - 33. „A tél meg a tavasz.” Kötetben: „Mért ne morogna...” Variáns, 1 f. - 34. „A tengert dallam csengi át...” Variáns, 1 f. - 35. „A vihar tovazúgott.” Kötetben: „Megbékülés.” Variáns, 1 f. - 36. „Az álom.” Kötetben: „Álmok.” Variáns, 1 f. - 37, „Az eget komor éjbe vonják...” Variáns, 1 f. - 38. „Az őrület.” Variáns, 1 f. - 39.
 „Dúlt a vihar...” Variáns, 1 f. - 40. „Éj.” Kötetben: „Az éj.” Variáns,
1 f. - 41. „Emberi könnyek.” Variáns, 1 f. - 42. „Emberi könnyek.” 1 f. - 43. „Erdei út.” Kötetben: „Kocsin.” Variáns, 1 f. - 44. „Fűz.” Kötetben: „Szomjú fejed...” Variáns, 1 f. - 45. „Lángol a nap...” Kötetben: „Tüzel a nap...” Variáns, 1 f. - 46. „Mért sírsz úgy, éjszakai szél? Variáns, 1 f. - 47. „Nappal és éjszaka.” Variáns, 1 f. - 48. „Nyáridőn” Variáns, 1 f. - 49. „Puskin halálára. „Variáns, 1 f. - 50. „Silentium.”
1 f. - 51. „Tanítás.” Variáns, 1 f. - 52. „Uram, küldd le vigaszod arra...” Variáns, 1 f. - 53. „Vihar.” Kötetben: „Vihar, útközben.” Variáns, 1 f. – 54. Ungvári Tamás levele Szabó Lőrincnek. Bp., 1954. jan. 
22. 1 f.

 

Ms 4665/55.

VAS ISTVÁN lektori jelentése Szabó Lőrinc Tyutcsev-fordításáról.

Gépirat, autogr. aláírással, 10 f.

 

Ms 4665/56.

A TYUTCSEV-fordítások egy részét tartalmazó lista.

Autogr. 2 f.

 

Ms 4665/57.

TYUTCSEV, FJODOR IVANOVICS összes költeményei. 1953. Részben variáns.

Hiányos gépirat, 153 f.

Variánsok a kötet 5, 12, 13, 19, 25, 27, 31, 32, 34, 47, 54, 55, 57, 70, 71, 84, 96, 98, 100, 108, 119, 124, 125, 127, 131, 136. ff.-n.

 

Ms 4665/58.

TYUTCSEV, FJODOR IVANOVICS: Versek. Tördelt kottektúra-töredék.

Nyomt. autogr. jav. 79 f.

 

Ms 4665/59.

„A szegény VILLON Nagy Testamentuma.” 1940. Részben variáns.

Autogr. kötet, 164 f.

 

Ms 4665/60.

„A szegény VILLON Nagy Testamentuma és hat balladája.” 1944. Hiányos

tördelt korrektúra.

Nyomt. autogr. jav. 138 f. Hiányzik a 47-54. szakasz.

 

Ms 4665/61.

VILLON, FRANÇOIS. „A bocsánatkérés balladája.” Variáns.

Gépirat, rongált, 2 f.

 

Ms 4665/62.

VILLON, FRANÇOIS: „A Nagy Testamentum hasábkorrektúrája.

Nyomt. autogr. jav. 51 f.

 

Ms 4665/63.

SZABÓ LŐRINC pótlásai a Villon-kötet jegyzeteihez.

Gépirat, autogr. jav. 2 f.

 

Ms 4665/64-77.

CARCO, FRANCIS:” Nostalgie de Paris” c. művében szereplő versek fordításai. 1943.

Gépiratok, autogr. jav, 14 db, 14 f.

64. Vájna és Bokor kiadó levele Szabó Lőrincnek, Bp., 1943, ápr. 6. 1 f. - 65-77. A fordítások gépiratai autogr. jav. 13 db, 13 f.

 

Ms 4665/78.

ERENBURG [EHRENBURG], ILJA: „Párizs bukása” c. regényében szereplő verstöredékek

fordításai.

Gépiratok autogr. jav. 2 f.

 

Ms 4665/79-80.

OVIDIUS és Catullus-töredékek fordítása Kulcsár István egy könyvéhez. Autogr. 2 db, 2 f.

79. Kulcsár István levele - Szabó Lőrinchez. 1937. szept. 27. 1 f. - 80. Műfordítások, autogr. 1 f.

 

Ms 4665/81-84.

ROMASOV, BORISZ SZERGEJEVICS: „Mindenkivel megtörténik” c. vígjátékához az epilógus fordítása. 1953.

Autogr. ill. gépiratok, részben autogr. jav, 4 db, 4 f.

 

Ms 4665/85-88.

Az „Óz a csodák csodája” c. film feliratai és dalbetétei.

Autogr., gépiratok és újságkivágatok, 4 db, 79 + 42 + 1 + 1 f.

 

Ms 4666/1-16.

NAZIM HIKMET versei nyers- és műfordításban. Gépiratok részben autogr. jav. 16 db. 20 f.

1-5. Nyersfordítások. 5 db. 6 f. - 6-8. „Szomorúfűz.” 3 db. 3 f. 9-10. „Hazavágyás.” 2 db. 2 f. - 11-12. „Lehet, hogy árnyát.,.” 2 db. 2 f. - 13-14. „Művészeti elvek.” 2 db. 5 f. - 15-16. „Volt egy kékszemű óriás...” 2 db. 2 f.

 

Ms 4666/17-21,

JANUS PANNONIUS: „Az árvíz.” c. verse tartalma, műfordítása és korrektúrája.

Gépiratok ill. nyomt. autogr. jav, 5 db. 14 f. 17-19.

A vers gondolatmenete. 3 db. 3 f. - 20. „Az árvízről.” 3 f. - 21. „Az árvíz.” 3 f.

 

Ms 4666/22-27.

KETTUNEN, LAURI költeményei eredetiben, nyers- és műfordításban. 1942.

Ismeretlen kéz írása ill. gépiratok, 6 db. 8 f.

22. A vers finn szövege, 1 f. - 23. „Születésnapi köszöntő a szépség keresőjének.” 1 f. - 24-26. „Születésnapi köszöntő a szépség keresőjének,” 3 db. 3 f. - 27. „Üdvözlet a finn flottának.” 3 f.

 

Ms 4666/28-38.

KOSKENNIEMI, VEIKKO ANTERO költeményei eredetiben, nyers- és műfordításban.

Autogr. és gépiratok, 11 db. 13 f.

28-30. A versek finn szövege, 3 db. 3 f. - 31-33. Nyersfordítások, 3 db. 3 f. - 34-35. „Sí-nyomok a hóban.” 2 db. 2 f. - 36-37. „Katona-fiú.” 2 db. 4 f. - 38. „1940 újévére.” 1 f.

 

Ms 4666/39-50.

KOVAČIĆ, IVAN GORAN költeményei eredetiben, nyers- és műfordításban.

Autogr. ill. gépiratok, 12 db. 14 f.

39-41. A versek eredeti szövegei, 3 db. 4 f. - 42-44. Nyersfordítások. 3 db. 4 f. - 45-47. „Fügésnéni a tengerpartról.” 3 db. 3 f. - 48-49. „Vidám templom.” 2 db. 2 f. - 50. „Sejtelem.” 1 f.

 

Ms 4666/51-54.

KUBA (KURT BARTEL) „Dal az emberről” c. költeményének részletei.

Autogr. ill. gépiratok, 4 db. 9 + 12 + 1 + 2 f.

 

Ms 4666/55-56,

KUO MO-ZSO: „Ragyogó reggel” c. költeménye nyers- és műfordításban.

Gépiratok, 2 db. 2 f.

 

Ms 4666/57-58.

NEJEDLY, ZDENEK: „A husziták harci dala” c. költeménye nyers- és műfordításban.

Autogr, ill. gépirat, 2 db. 3 f.

 

Ms 4666/59-64.

Orosz népdal. „Volgai vontatók dala.” Eredeti szöveg, nyers- és műfordítások.

Eredeti kéziratok és gépiratok, 6 db. 6 f.

59. Erdődi József levele Szabó Lőrincnek, 1953. okt. 11. 1 f. - 60. Orosz szöveg és nyersfordítás, 1 f. - 61-64. Műfordítások, 4 db. 4 f.

 

Ms 4666/65-68,

PERVOMAJSZKIJ, LEONID SZOLOMONOVICS: „Katona” c. versének eredeti szövege, nyers- és műfordítása.

Autogr., gépiratok, 4 db. 19 f.

65. Eredeti szöveg, 4 f. - 66. Nyersfordítás, 4 f. - 67-68. Műfordítások, 2 db. 8 + 3 f.

 

Ms 4666/69-73.

PUSKIN, ALEKSZANDR SZERGEJEVICS: „A bachcsiszeráji szökőkút” c. költeményének nyers- és műfordítása.

Autogr, ill. ismeretlen kézírása, 5 db, 47 f.

69. A Magyar-Szovjet Művelődési Társaság levele Szabó Lőrincnek. 1948. dec. 13. 1 f. - 70. Nyersfordítás. 21 f. - 71. Műfordítás fogalm. töredékek. 23 f. - 72-73. Gyorsírásos feljegyzések. 2 db. 2 f.

 

Ms 4666/74-85.

RAZCVETNIKOV (ASZEN ?) költeményei. Eredeti szövegek, német ford. és műfordítások.

Kéziratok és gépiratok, 12 db. 14 f.

74. Eredeti szövegek. 1 f. - 75-77- Német fordítások. 3 db. 5 f. - 78-85.”A Szikrák-ból.” 8 db. 8 f.

 

Ms 4666/86-94.

A „Szovjet népek költészete” c. antológiához készült nyersfordítások.

Gépiratok, 9 db. 12 f.

86-87. A Magyar Szovjet Társaság levelei Szabó Lőrincnek. 1950. 2 db. 2 f. - 88. Gafuri Mazsit: „Kitépett lapok.” Nyersford. 1 f. - 89. Jerekejev, Ahmed Fazülovics: „Kívánság.” Nyersford. 1 f. - 90. Kazakov, Mikláj: „Vigyétek el üdvözletemet.” 1 f. - 91. Kudas, Szájfi: „Hadd virágozzon hazám kertje.” Nyersford. 1 f. - 92-94. Umetalljev, Temirkul: „A kirgiz szíve.” és „Ki boldogabb mint én?” Nyersford. 3 db. 6 f.

 

Ms 4666/95-102.

TYIHONOV, NYIKOLÁJ SZEMJONOVICS verseinek nyers- és műfordításai.

Autogr., idegen kézírásai ill. gépiratok, 8 db. 12 f. 95-96.' „A halászó kandúr mellékutcája.” Nyersford. 2 db. 3 f. - 97. „Álom.” Nyersford. 1 f. - 98. „Patakocska.” Nyersford; l f. - 99. „A Halászó Macska Utcája.” Fogalm. 2 f. - 100. „A Halászó Macska Utcája.”

3 f. - 101. „Álom.” 1 f. - 102. „Patak.” 1 f.

 

Ms 4666/103-108.

TO HUU: „Luom” c. költeményének francia fordítása és műfordításai.

Autogr. ill. gépiratok, 6 db. 10 f.

Gereblyés László levele Szabó Lőrincnek. 1955. szept. 22. 1 f. - A vers francia fordítása. 3 f. - 105. Autogr. műfordítás-töredékek. 1 f. - 106-108. Műfordítások. 3 db. 5 f.

 

Ms 4666/109-119.

TOMA, ALEXANDRU költeményeinek nyers- és műfordításai.

Autogr., gépiratok ill. nyomt. 11 db. 25 f.

109. A Szépirodalmi kiadó levele Szabó Lőrincnek. 1954. aug. 13. 1 f.- 110. A Magyar Rádió levele Szabó Lőrincnek. 1950. okt. 21. 1 f. - 111. „A nagy bírtokbavétel.” Nyersford. 4 f. - 112. „Traiasca Comuna.” Szövegmásolat. 1 f. - 113-115. „A nagy bírtokbavétel.” 3 db. 10 f. - 116-119. „Éljen a Kommün.” 4 db. 8 f.

 

Ms 4666/120-155.

TU FU költeményeinek nyers- és műfordításai.

Gépiratok, 36 db. 37 f.

120. A Szépirodalmi kiadó levele Szabó Lőrincnek. 1953. Júl. 27. 1 f. - 121-140. Nyersfordítások. 20 db. 20 f. - 141. Szabó Lőrinc fordításainak jegyzéke. 1 f. - 142. „A Hó-Császár-erőd.” 1 f. - 143. „A Lang-csu folyó.”1 f. - 144. „A mai estéről.” 1 f. Hiányos. - 145. „A megígért majom.” 1 f. - 146-147. „A sirály.” Variáns, 2 db. 2 f. - 148. „Cung-Vu fiam születésnapján.” 1 f. - 149. „Kis versek a magam üdítésére.” 1 f. - 150. „Kunyhóm körül.” 1 f. - 151. „Negyven sor Li-pó-nak.” 2 f. -152. „Rokonom.” 1 f. - 153. „Sóhaj a szélkidöntötte cédrus felett.” 1 f. - 154. „Szomorúság.” Variáns, 1 f. - 155. „Szomorúság.” Variáns, 1 f.

 

Ms 4666/156-163.

Vegyes nyersfordítások, Kochanovski, Jan, Staff, Leopold és megnevezetlen költők versei. Gépiratok, 8 db. 45 f.

 

Ms 4666/164-205.

Folyóiratokban és napilapokban megjelent műfordítások kivágatai.

 nyomt. 42 db, 48 f.

164. Silesius, Angelus: „Az arkangyali vándor,” 1 f. - 165. Blake, William: „A tigris.” 1 f. - 166. Dehmel, Richard: „Hegyi zsoltár,” 1 f. - 167. George, Stefan: „Július.” - „Hajnali borzongás.” - „A halottakhoz.” - „A költő a zűrzavarok idején.” 2 f. - 168. George, Stefan: „A hárfás.” 1 f. - 169. George, Stefan: „A bajnok.” 1 f. - 170. George, Stefan: „A nyárnak az őszbe kacag most...” - „A domb, melyen sétálunk” 1 f. - 171. Goethe, Johann Wolfgang: „Prométheusz.” - „Ősz.” - „A zürichi tavon,” - „Charlotte von Steinhez.” - „Vándor éji dala.” I-II. - „Hátem.” - „Kronosz sógorhoz.” 2 pl. 2 f. - 173. Jaksics, Mileta: „Vígabbat.” 1 f. - 174. Keats, John: „Amikor először pillantottam Chapman Homérosz-fordításába.” - „Mért nevettem az éjjel?” 1 f. - 175.
 Lermontov, Mihail Jurjevics „A vallomás.” 5 f. - 176. Meyer, Conrad Ferdinand: „A sixtini kápolnában.” 1 f. - 177. Meyer, Conrad Ferdinand: „Feketeárnyu cseresznye.” - „Az éj neszei,” 1 f. - 178-179. Mickiewicz, Adam: „A száműzött dala.” 2 db. 2 f. - 180. Monro, Harold: „Cicaetetés”
1 f. - 181. Mörike, Eduard: „Egy lámpára.” - „Kísértés.” 1 f. - 182. 
Omar Khayyám: „A mulandóság strófáiból,” 1 f. - 183. Rosetti, Dante Gabriel:”Az üdvözült lány.” 1 f. - 184-185. Schiller, Friedrich: „A kezesség.” 2 pl. 2 f. - 186. Shelley, Percy Bysshe: „Indián szerenád” 1 f. - 187. Staff, Leopold: „Gyerekkori emlék.” 1 f. - 188. Valéry, Paul: „Hajnal.” 1 f. - 189. Valéry, Paul: „Hajnal.” 1 f. - 190. Valéry, Paul: „Az elveszett bor. - „A szilfid.” 1 f. - 191. Verlaine, Paul: „Uram, szerelmed megsebesített...” 1 f. - 192. Verlaine, Paul: „Kocsmák est-zsivaja...” - „Green.” - „Charleroi.” - „Gaspard Häuser dalol.” - „Horatióhoz.” - „Börtönben.” - „Drága kezek, enyémek egykor.” - „Jégbe-fagytam, óh be fázom.” - „Fáradtság.” 1 f. - 193. Günther , Hans Christian: „Isten.” - George, Stefan: „Goethe-nap,” 1 f. - 194. George, Stefan: „Jöjj a holtnakhitt parkba.” - Liliencron, Detlev von „Szép júniusok.” 1 f. - 195. Silesius, Angelus: „Párversek az Arkangyali vándor-ból.” - Mörike, Eduard: „Elutazás.” 1 f. - 196. Housman, Alfred Edward: „Nyolc óra.” - Gray, Thomas: „Egy kényeztetett cicáról, amely az aranyhalas medencébe fúlt.” - Villon, François: „Ballada, melyet a költő anyjának írt...” - „Az ártatlan szentek temetőjében.” - „Rondó a halálról.” 1 f. - 197. Storm, Theodor: „Ne menj be.” - Dietmar von Aiste: „Három dal.” - Walter von der Vogelweide: „Jaj, hová tűntek az éveim.” - Grypius, Andreas: „Szonett a mulandóságról.” 1 f. - 198. Keats, John: „Ha rádöbbenek...” - Baudelaire, Charles: „A macska.” — „A macskák.” - Horatius: „Delliuszhoz.” 1 f. - 199. Gautier, Théophile „A művészet.”- Mörike, Eduard: „Postakocsi.” - Kipling, Rudyard: „A mélytengeri kábelek.” - Droste-Hülshoff, Annette von: „A tükörkép.” 1 f. - 200-201. Rimbaud, Arthur: „Álom, télire.” . Shakespeare, William „A zene hatalma,” - Mörike, Eduard: „Tréfa.” - Carossa, Hans: „A régi kút,” 1 f. - Meleagros: „Tölts és mondd a nevét...” - „Takarodj.” - Shelley, Percy Bysshe: „Dal.” - Goethe, Johann Wolfgang von: „Ő volt, szeme, szája, ő...” 2 pl. 2 f. - 202. Silesius, Angelus: „Jertek, mondja Krisztus a hős.” - Hölderlin, Friedrich: „A párkákhoz.” - Lenau, Nicolaus: „Gyászos ég.” - Byron lord: „Felírat egy újfounlandi kutya síremlékére. - Storm, Theodor: „Fiatal szerelem.” - Stephens, James: „Áprilisi eső.” 1 f. - 203. White, Joseph Bianco: „Az éjhez.” - Liliencron, Detlev von: „Szép júniusok.” - Verlaine, Paul: „Őszi dal,” George, Stefan: „Tájkép,” - Dehmel, Richard: „Fenyegető kilátás.” 1 f. - 204, Puskin, Alekszandr Szergejevics „Az élet szekerén.” - Baudelaire, Charles: „A fároszok,” 2 f. - 205. Meyer, Conrad Ferdinand: „A halott gyermek,” - Musset, Alfred de: „Szomorúság,” - Liliencron, Detlev von: „Egy pályaudvaron.” - Vega, Lope de: II. Fülöp monológja.”1 f.

 

Ms 4666/206-224.

Kisebb műfordítások korrektúrái.

Nyomt. 19 db. 22 f.

206. Frič Josef Václav: „Harci dal.” 1 f. - 207. Hálek, Vitezslav: „Az ember és a természet.” 1 f. -208, Heine, Heinrich: „Ízlett a tea.” 209. Heine, Heinrich: „Salamon.” 1 f. - Nazim Hikmet: „Művészeti elveim.” 1 f. - 211. Nazim Hikmet: „Volt egy kékszemű óriás.” 1 f. - 212, Jammes, Francis: „Szörnyű volt.” - „Salles mellett.” - „Darvak húztak.” „Ne higyj a szónak.” 1 f. - 213. Jammes, Francis: „A zöld víz partján.” - „A bűvész két kis madara,” - „Rózsákkal telne és...” - „A gyengélkedő fiatal lány.” 1 f. - 214. Jammes, „Francis: „A falu delel...” - „Mért húzzák az ökrök...” - „Az ebédlő.” - „Egy délután,” 2 pl. 2 f. 216-217, Jammes, Francis: „Szeptember,” 2 pl. 2 f. – 218. Lamartine, Alphonse de: „A tó.” 1 f. - 219. Nezval, Vitezslav: „Prága 1950 tavaszán.” 2 f. - Slowacki, Július: „Kozák lány dala,” 1 f. - 221. Szmirnenszki Hriszto: „Feketekávé,” 1 f. - Vrchicky, Jaroslav: „Őszi táj.” 2 f. - 223. Wolker, Jiři: „Mirogoj.” 2 f. - 224. Wordsworth, William: „A kakukhoz.” 1 f. -

 

Ms 4666/225.

SZABÓ LŐRINC egy műfordítás-kötetének jegyzetei. Korrektúra.

Nyomt. autogr. jav. 8 f.

 

8. DRÁMAFORDÍTÁSOK, DRÁMAFORDÍTÁS-ÁTDOLGOZÁSOK, DRÁMAI KÖLTEMÉNYEK FORDÍTÁSA

 

 

Ms 4667/1.

GOLDONI, CARLO: „A hazug.” 1952.

Autogr, fogalm. részben gyorsírás, 75 f. (+ 5 sztln üres f.)

 

Ms 4667/2.

GOLDONI, CARLO: „A hazug.” 1952. Gépirat, autogr. jav. 125 f.

 

Ms 4667/3,

GOLDONI, CARLO: „A hazug,” Átdolgozás hangjátékká a rádió számára,1955.

Gépirat, autogr. jav. 54 f.

 

Ms 4667/4.

JERSOV, PJOTR PAVLOVICS: „Mese a tűzmadárról.” (A púpos lovacska.)

Verses mesejáték.

Gépirat, ismeretlen kéz jav. 77 f.

 

Ms 4667/5.

JOHST, HANNS: „Thomas Paine.” Színjáték. 1937.

Autogr, fogalm. 71 f. (+ 7 sztln üres f.)

 

Ms 4667/6.

JOHST, HANNS: „Thomas Paine.” Színjáték.

Gépirat, autogr. jav, 53 f.

 

Ms 4667/7-8.

KLEIST, HEINRICH VON: „Amphitryon,” Vígjáték Molière nyomán. 1938.

Autogr, fogalm. 2 füzet, 45 (+ 35 sztln üres f.) + 23 (+, 23 sztln üres f.)

 

Ms 4667/.

KLEIST, HEINRICH VON: „Amphitryon”. Töredék.

Autogr, 1 f.

 

Ms 4667/10,

KLEIST, HEINRICH VON: „Amphitryon,” Tördelt korrektúra.

 nyomt. autogr, jav. 109 f.

 

Ms 4667/11.

VAJDA GYÖRGY MIHÁLY kontrollszerkesztői megjegyzései Szabó Lőrinc Kleist: „Amphitryon-fordításáról.

Gépirat, 10 f.

 

Ms 4667/12-24.

KLEIST, HEINRICH VON: „Amphitryon”-jával kapcsolatos újságkivágatok.

Nyomt. 13 db.

 

Ms 4667/25.

KRASINSKI, ZYGMUNT: „Pokoli színjáték.” Drámai költemény. Színpadra

írta: Franz Theodor Csokor.

Autogr. fogalm. 94 f. (+ 3 sztln üres f.)

 

Ms 4667/26-27.

KRASINSKI, ZYGMUNT: „Pokoli színjáték.” Drámai költemény. Színpadra

írta Franz Theodor Csokor,

Gépirat, autogr. jav. 78 f. mellette egy újságkivágat a darabról, 1 f.

 

Ms 4668/1.

MILTON, JOHN: „Elveszett Paradicsom.” Töredék.

Autogr. fogalm. részben Gépirat, ill. gyorsírás, 33 f. (+ 10 sztln üres f.) .

Az I-II. könyv teljes, a III. könyv töredék.

 

Ms 4668/2.

MILTON, JOHN: „Elveszett Paradicsom,” Töredék.

Gépirat, autogr, jav. 37 f.

Az I. könyv teljes, a II. könyv egyik példánya l-520. sor, másik 1-488.sor.

 

Ms 4668/3.

MOLIÈRE: „Az embergyűlölő,” 1950. Töredék.

Gépirat, autogr, jav. 82 f. (hiányzik a 32-36.ff.)

 

Ms 4668/4-7.

MOLIÈRE: „Az embergyűlölő.” Töredék. Mellette egy levél és két jegyzék.

Gépirat, autogr. jav. 26 + 1 + 1 + 1 f.

 

Ms 4668/8.

MOLIÈRE: „Nők iskolája” fordításához készült megjegyzések megnevezetlentől.

Gépirat, 4 f.

 

Ms 4668/9.

MOLIÈRE: „Psyché.” 1950.

Autogr. fogalm. 41 f. (+ 5 sztln üres f.)

 

Ms 4668/10-12.

MOLIÈRE: „Psyché.” 1950.

Mellette ismeretlen megjegyzései a fordításra.

Gépiratok, részben kéziratos jav. 69 + 2 + 2 f.

 

Ms 4668/13.

RACINE, JEAN: „Andromaché.” 1949.

Gépirat, autogr. jav. 68 f.

A 34-35. ff. ugyanaz két példányban.

 

Ms 4668/14.

STRINDBERG, AUGUST: „A csöndes ház.”

Gépirat, autogr. jav. 34. f. A vége rongált.

 

Ms 4668/15.

TURNEY, CATHERINE: „Keserű aratás.” Színmű. 1937.

Autogr. fogalm. 78 f.

 

Ms 4668/16,

TURHEY, CATHERINE: „Keserű aratás.

Gépirat, autogr. jav. 69 f.

 

Ms 4668/17.

WEDEKIND, FRANK: „Franziska.”

Gyorsírás, benne autogr. részek, 6 db. 12 + 20 + 23 + 16 + 17 + 11 f.

 

Ms 4669/1.

SHAKESPEARE, WILLIAM: „Ahogy tetszik.” 1938.

Autogr. fogalm. 84 f. (+ 14 üres f.)

 

Ms 4669/2.

SHAKESPEARE, WILLIAM: „Ahogy tetszik.” Tördelt korrektúra.

Nyomt. autogr. jav. 52 f.

 

Ms 4669/3.

SHAKESPEARE, WILLIAM: „Ahogy tetézik.” Tördelt korrektúra. Nyomt. kéziratos jav. 56 f.

 

Ms 4669/4.

SZÉPIRODALMI KIADÓ levele Szabó Lőrincnek. Bp., 1954. ápr. 6. 1 f.

 

Ms 4669/5.

SZENCZI MIKLÓS kontrollszerkesztői jelentése Szabó Lőrinc Shakespeare: „Ahogy tetszik” c. vígjátéka fordításáról.

Gépirat, autogr. jav. 11 f.

 

Ms 4669/6.

SZABÓ LŐRINC nyilatkozata Shakespeare: „Ahogy tetszik” c. vígjátéka fordításáról. Mellette kritikák újságkivágata.

Nyomt., füzet + 5 újságkivágat, 6 db.

 

Ms 4669/7.

SHAKESPEARE, WILLIAM: „Athéni Timon.” 1935.

Autogr. fogalm. benne gyorsírásos részek, 86 f. + 1 beillesztett f. (+ 8 sztln üres f.)

 

Ms 4669/8.

SHAKESPEARE, WILLIAM: „Athéni Timon.” Hasábkorrektúra.

Nyomt. autogr, jav. 39 f.

 

Ms 4669/9.

SHAKESPEARE, WILLIAM: „Athéni Timon.” Tördelt korrektúra.

Nyomt. autogr. jav. 50 f.

 

Ms 4669/10-11

SHAKESPEARE, WILLIAM: „Macbeth.” 1939.

Autogr. fogalm. 2 pl. a 11. sz. töredék, 73 + 85 f.

 

Ms 4669/12.

SHAKESPEARE, WILLIAM: „Macbeth.” Töredékek.

Autogr. ill. gépirat, 6 f.

 

Ms 4669/13.

SHAKESPEARE, WILLIAM: „Macbeth.” Hasábkorrektúra.

Nyomt. autogr. jav. 37 f.

 

Ms 4669/14.

SHAKESPEARE, WILLIAM: „Macbeth.” Tördelt korrektúra. Nyomt. autogr. jav. 45 f.

 

Ms 4669/15.

SHAKESPEARE, WILLIAM: „Macbeth.” Tördelt korrektúra. Nyomt. autogr. jav. 48 f.

 

Ms 4669/16.

SHAKESPEARE, WILLIAM: „Macbeth”. Az 1939-es kiadás korrektúra-töredéke.

Nyomt. autogr. jav. 16 f.

 

Ms 4669/17-18.

SZABÓ LŐRINC Shakespeare-fordításaira vonatkozó nyomtatványok.

Nyomt. 2 db.

 

Ms 4670/1-2.

SHAKESPEARE, WILLIAM: „Troilus és Cressida.”

Autogr. 45 f. (+ 83 sztln üres f.) + 52 f. (+ 9 sztln üres f.)

 

Ms 4670/3-4.

SHAKESPEARE, WILLIAM: „Troilus és Cressida.” Hasábkorrektúra.

Nyomt. autogr. jav. 2 pl. 64 + 64 f.

 

Ms 4670/5.

SHAKESPEARE, WILLIAM: „Troilus és Cressida.” Tördelt korrektúra-töredék.

Nyomt. autogr. jav. 74 f.

 

Ms 4670/6.

RUTTKAY KÁLMÁN kontrollszerkesztői jelentése Szabó Lőrinc: Shakespeare „Troilus és Creesida-fordításáról.

Gépirat, 10 f.

 

Ms 4670/7-l0.

SHAKESPEARE, WILLIAM: „Vízkereszt.” 1954.

Gépirat, autogr. jav. 3 pl. + gyorsírásos jegyzetek, 4 db. 110 + 110 + 110 + 4 f.

 

Ms 4670/11-13.

SHAKESPEARE, WILLIAM: „Vízkereszt.” Töredékek. 1953.

Autogr. benne gyorsírás is, 3 db. 22 + 17 + 16 f.

 

Ms 4670/14.

VÖRÖSMARTY MIHÁLY Shakespeare „Lear király”-fordításának átdolgozása. 1954.

Gépirat, ismeretlen kéz jav. 175 f.

 

Ms 4670/15.

ARANY JÁNOS Shakespeare: Szentivánéji álom”-fordításának átdolgozástöredéke.

Autogr. 2 f.

 

Ms 4670/16.

SZABÓ LŐRINC levele Bárdos Artúrnak.

Bp., 1946. aug. 8. 1 f.

 

Ms 4670/17-18.

SZÁSZ KAROLY Shakespeare: „Rómeó és Júlia”-fordításának átdolgozása. 1946.

Autogr. ill. gépirat, 2 db. 26 f. + 21 f.

 

9. PRÓZAI FORDÍTÁSOK

 

Ms 4671/1.

HARDY, THOMAS: „Tess of the d'Urbervilles” c. regényének töredéke. 1952.

Autogr. ill. gyorsírás, 13 f.

Nyomtatásban: „Egy tiszta nő” címmel jelent meg.

 

Ms 4671/2-3.

HARDY, THOMAS: D'Urberville Teréz. Egy tiszta nő” c. regényének fordítása.

Gépiratok autogr. jav. 2 pl. 370 + 370 f. Nyomtatásban „Egy tiszta nő” címmel jelent meg.

 

Ms 4672/1.

DROSTE-HÜLSHOFF, ANNETTE VON: „A zsidófa.” (Külső címlapján: „A zsidó-

bükk” címmel.) 1940.

Autogr. fogalm. 77 f. (+ 20 sztln üres f.)

A szöveg teljes, a számozás hibás: a 65. f. kimaradt.

 

Ms 4672/2.

GOETHE, JOHANN WOLFGANG: „Werther szerelme és halála.” Tördelt korrektúra. Töredék. Nyomt. autogr. jav. 24 f.

 

Ms 4672/3.

KELLER, GOTTFRIED: „Tükör a cica,” 1940.

Autogr. fogalm. 65 f. (+ 29. szltn. üres f.)

 

Ms 4672/4.

OVIDIUS, PUBLIUS O. NASO: „A szerelem művészete.” - Lothar, Rudolf: „Venus a zöldben.” Farsangi játék egy felvonásban.” Debrecen, 1917-18.

Autogr. fogalm. 56 f. (+ 13 sztln üres f.)

 

Ms 4672/5-7.

REMARQUE, ERICH MARIA: „Vissza a háborúból.” Regénytöredékek.

Újságkivágatok, 3 db. 3 f.

A Prágai Magyar Hírlap 1931.jan. 1., febr. 21. és márc. 18.-i száma; a regény 13., 53. és 72. folytatása.

 

Ms 4672/8.

STORM, THEODOR: „Aquis submersus.” 1940.

Autogr. fogalm. és Gépirat, autogr. jav. 119 f.

 

Ms 4672/9.

STORM, THEODOR: „Aquis submersus.” Tördelt korrektúra, 1957.

Nyomt. autogr. jav. 64 f.

 

Ms 4672/10-11.

SZABÓ LŐRINC prózai és drámafordításainak összeírásai feleségétől.

Autogr. 2 füzet, 5 (+ 46 sztln üres f.) + 4 (+ 9 sztln üres f.)

 

10. SZERKESZTÉSEK, ÁTDOLGOZÁSOK

 

Ms 4673/1-7.

A SZABÓ LŐRINC válogatásában készült Ady-antológiával kapcsolatos írások. 1927.

Autogr., idegen kézirat, Gépirat, ill. nyomt. 7 db. 1 + 36 + 4 + 6 + 13 + 1 + 6 f.

A 2. sz. kéziratban gyorsírásos bejegyzések, talán műfordítások.

 

Ms 4673/8-13.

A SZABÓ LŐRINC szerkesztésében megjelent „Az Est Hármaskönyve” kéziratai. 1939.

Több kéz írása, ill. gépiratok, 6 db.

8. Hunyady Sándor: „A pénzem.” Novella, 10 f. - 9. Kárpáti Aurél: „A hodricsi csata. Görgey Arthur emlékének.” Gépirat, autogr. jav. 9 f. - 10. Tersánszky Józsi Jenő: „Kétfélék az emberek.” Novella. Autogr. 20 f. - 11. Gulyás Pál: „A kakuk,” Vers. Gépirat, autogr. jav. 1 f. - 12. Sárközi György: „Dal,” Vers. Gépirat, autogr. aláírással, 1 f. - 13. Takáts Gyula: „Erdőirtás után.” Vers. Autogr. 1 f.

 

Ms 4673/14.

SZABÓ LŐRINC Madách Imre: „Az ember tragédiája” átdolgozása hangjátékká.

Gépirat, benne autogr. lapok, 86 f.

 

Ms 4673/15-23.

SZABÓ LŐRINC: Vörösmarty: „Csongor és Tünde” átdolgozása és ezzel kapcsolatos iratok. 1941.

Autogr., gépiratok ill. nyomt. 9 db. 5 + 5 + 14 + 57 + 17 + 4 + 2 + 1 + 1 f.

15-16. A „Csongor és Tünde” új változatának tartalma. 2 db. 10 f. - 17. Az „egyórás”„Csongor és Tünde” első jelenetének tervezete. 14 f. - 18. Vörösmarty: „Csongor és Tünde.” Átdolgozta – –, 57 f. - 19. „Gastspiel des Ungarischen Nationaltheaters in Deutschland.” 1941. Nyomt. 17 f. - 20-21. Szabó Lőrinc nyilatkozata 2 db. 6 f. - 22-23. Szabó Lőrinc életrajza. 2 db. 2 f.

 

11. JEGYZETEK, TÖREDÉKEK

 

Ms 4674/1-85.

Vegyes feljegyzések, listák stb.

Autogr. ill. gépiratok, 85 db. 123 f.

 

Ms 4674/86-102,

Gyorsírásos töredékek, mellettük Szabó Zoltán átírásai.

Autogr. ill. kéziratok, 17 db. 42 f.

 

Ms 4674/103-105.

Autográf és gyorsírásos verseket tartalmazó jegyzettömbök, bennük Szabó Zoltán átírásai I.

Autogr., gyorsírás ill. kézirat, 3 db. 8 f. (+ 51 sztln üres f.) + 6 f. (+ 26 sztln üres f.) + 20 f. (+ 26 sztln üres f.)

 

Ms 4674/106-108.

Autográf és gyorsírásos verseket és jegyzeteket tartalmazó jegyzettömbök, bennük Szabó Zoltán átírásai II.

Autogr., gyorsírás ill. kézirat, 3 db. 11 f. (+ 18 sztln üres f.) + 9 f. (+ 43 sztln üres f.) + 5 f. (+ 15 sztln üres f.)

 

Ms 4674/109-111.

Autográf és gyorsírásos feljegyzéseket, verseket tartalmazó jegyzettömbök, bennük Szabó Zoltán átírásai III.

Autogr., gyorsírás ill. kézirat, 3 db. 6 f. (+ 15 sztln üres f.) + 19 f., + 2 f. (+ 25 sztln üres f.)

 

Ms 4674/112-114.

Autográf és gyorsírásos feljegyzéseket, verseket tartalmazó Jegyzettömbök, bennük Szabó Zoltán átírásai IV.

Autogr., gyorsírás ill. kézirat, 3 db. 9 f. (+ 21 sztln üres f.) + 6 f. (+ 27 .sztln üres f .) + 117 f.

 

Ms 4674/115-117.

Autográf és gyorsírásos feljegyzéseket, verseket tartalmazó jegyzettömbök, bennük Szabó Zoltán átírásai V.

Autogr., gyorsírás ill. kézirat, 3 db. 86 f. + 10 f. (+ 3 sztln üres f.) + 15 f. (+ 31 sztln üres f.)

 

Ms 4674/118.

Autográf és gyorsírásos feljegyzéseket, verseket tartalmazó lapok, köztük Szabó Zoltán átírásai VI. Autogr., gyorsírás ill. kéziratok, 126 f.

 

Ms 4674/119-138.

Autográf és gyorsírásos feljegyzések, versek, töredékek, köztük Szabó Zoltán átírásai VII.

Autogr., gyorsírás ill. kézirat, 20 db. 42 f.

 

Ms 4674/139-158.

Autográf és gyorsírásos feljegyzések, versek, töredékek, köztük Szabó Zoltán átírásai VIII.

Autogr., gyorsírás ill. kézirat, 20 db. 65 f.

 

Ms 4674/159-173.

Autográf és gyorsírásos feljegyzések, versek, töredékek, köztük Szabó Zoltán átírásai IX.

Autogr., gyorsírás ill. kézirat, 15 db. 65 f.

 

Ms 4674/174-182.

Autográf és gyorsírásos feljegyzések, versek, töredékek, köztük Szabó Zoltán átírásai X.

Autogr., gyorsírás ill. kézirat, 9 db. 99 f.

 

Ms 4674/183-192.

Autográf és gyorsírásos feljegyzések, versek, töredékek, köztük Szabó Zoltán átírásai XI.

Autogr., gyorsírás ill. kézirat, 10 db. 120 f.

 

Ms 4674/193-195.

Autográf és gyorsírásos feljegyzéseket tartalmazó jegyzettömbök. I,

Autogr, ill. gyorsírás, 3 db. 3 f. (+ 25 sztln üres f.) + 3 f. (+ 32 sztln üres f.) + 54 f. (+ 32 sztln üres f.)

 

Ms 4674/196-198.

Autográf és gyorsírásos feljegyzéseket tartalmazó jegyzettömbök II.

Autogr. ill. gyorsírás, 3 db, 19 f. (+ 21 sztln üres f.) + 4 f. (+ 41 sztln üres f.) + 2 f. (+ 12 sztln üres f.)

 

Ms 4674/199-201,

Autográf és gyorsírásos feljegyzéseket tartalmazó jegyzettömbök III.

Autogr, ill. gyorsírás, 3 db. 21 f. (+ 3 sztln üres f.) + 52 f. (+ 12 sztln üres f.) + 39 f. (+ 18 sztln üres f.)

 

Ms 4674/202-204.

Autográf és gyorsírásos feljegyzéseket tartalmazó jegyzettömbök IV.

Autogr, 111, gyorsírás, 3 db. 6 f. (+ 31 sztln üres f.) + 4 f. (+ 18 sztln üres f.) + 2 f. (+3 sztln üres f.)

 

Ms 4675/1-3.

Autográf és gyorsírásos feljegyzéseket, verseket tartalmazó jegyzettömbök I.

Autogr, ill. gyorsírás, 3 db, 5 f. (+ 13 sztln üres f.) + 7 f. (+ 13 sztln.üres f.) + 8 f. (+ 20 sztln üres f.)

 

Ms 4675/4-6.

Autográf és gyorsírásos feljegyzéseket, verseket tartalmazó jegyzettömbök II.

Autogr. ill. gyorsírás, 3 db. 7 f. (+ 24 sztln üres f.) + 1 f. ( + 31 sztln üres f.) + 12 f. (+ 15 sztln üres f.

 

Ms 4675/7-9.

Autográf és gyorsírásos feljegyzéseket, verseket tartalmazó jegyzettömbök II.

Autogr. ill. gyorsírás, 3 db. 11 f. (+ 30 sztln üres f.) + 2 f. (+ 54 sztln üres f.) + 8 f. (+ 12 sztln üres f.)

 

Ms 4675/10-12.

Autográf és gyorsírásos feljegyzéseket, verseket tartalmazó jegyzettömbök IV.

Autogr. ill. gyorsírás, 3 db. 4 f. (+ 38 sztln üres f.) + 3 f. (+ 38 sztln üres f.; + 10 f. (+ 25 sztln üres f.)

 

Ms 4675/13-15.

Autográf és gyorsírásos feljegyzéseket, verseket tartalmazó jegyzettömbök V.

Autogr. ill. gyorsírás, 3 db. 4 f. (+ 7 sztln üres f.) + 2 f. (+ 24 sztln üres f.) + 2 f. (+ 22 sztln üres f.)

 

Ms 4675/16-18.

Autográf és gyorsírásos feljegyzéseket, verseket tartalmazó jegyzettömbök VI.

Autogr, ill. gyorsírás, 3 db. 2 f. (+ 4 sztln üres f .) + 2 f. (+ 12 sztln üres f.) + 3 f. (+ 12 sztln üres f.)

 

Ms 4675/19-22.

Autográf és gyorsírásos feljegyzéseket, verseket tartalmazó jegyzettömbök VII.

Autogr. ill. gyorsírás, 4 db. 32 f. + 2 f. (+ 20 sztln üres f.) + 2 f. (+ 12 sztln üres f.) + 9 f. (+ 24 sztln üres f.)

 

Ms 4675/23-75.

Gyorsírásos versek, verstöredékek I.

Gyorsírás, 53 db. 58 f.

 

Ms 4675/76-122,

Gyorsírásos versek, verstöredékek II.

Gyorsírás, 47 db. 52 f.

 

Ms 4675/123-143.

Gyorsírásos feljegyzések, versek, műfordítások. Gyorsírás, 21 db. 40 f.

 

MS 4675/144-206.

Gyorsírásos levelek, feljegyzések versek, köztük Szabó Zoltán átírástöredékei.

Gyorsírás ill. kéziratok, 62 db, 75 f.

 

Ms 4675/207-239.

Gyorsírásos műfordítások, a költők nevének kiírásával.

Autogr, ill. gyorsírás, 33 db. 51 f.

207. Alexandrescu, Grigorie: 1840. 3 f. – 208. Alexandrescu, Grigorie: „Szatíra a saját lelkemről.” 1950, 4 f. - 209, Browning, Robert; „Hazagondolás, a tengerről.” 1 f. - 210. Chesterton, Gilbert Keith: „A szamár.” 1947, 1 f. - 211. Davies, William Henry: „A Tél szépsége.” 1947. 1 f. - 212. Davies, William Henry: „Az igazság,” 1 f. - 213. Davies, William Henry: „Egy nő története.” 1 f. - 214, Davies, William Henry: „A kutya.”'1 f. - 215. Davies, William Henry: „Téli tűz.” 1 f. - 216. Eminescu, Mihai: „Romlott ifjak.” 1950. 1 f. – 217. Eminescu, Mihai: „A szegény Dioniz gondolatai.” 1950. 1 f. - 218. Goethe, Johann Wolfgang: „Prooemion.” 3 f. - 219. Goethe, Johann Wolfgang: „Korai kikelet.” 1947, 1 f. - 220. Hardy, Thomas: „Proud Sonsters.” 1 f. - 221. Hodgson, Ralph: „Idő, maradj még.” 1 f. - 222-225. Horatius, Quintus H. Flaccus-versek, 4 db. 4 f . - 226. Jonson, Ben: „To the Reader.” 1 f. - 227. Egy La Fontaine-vers. 1 f. - 228-230. Meyer, Conrad Ferdinand-versek. 3 db. 3 f. - 231. Meyer, Conrad Ferdinand: „Il Pensieroso.” 1947. 1 f. - 232-234. Ovidius, Publius O. Naso-versek. 3 db, 8 f. - 235. Scholtz, Wilhelm von: „Stützerbach.” 1 f. – 236. Shelley, Percy Bysshe: „A Holnap.” 1 f. - 237. Shelley, Percy Bysshe: „A világ Vándorai. 1947. 1 f. - 238. Shelley, Percy Bysshe: „Ha elhangzott a zene...” 1 f. - 239. Stephens, James: „A Piac.” 1947, 1 f.

 

Ms 4675/240-298.

Vegyes gyorsírásos feljegyzések I.

Gyorsírás, 50 db. 93 f.

 

Ms 4675/290-339.

Vegyes gyorsírásos feljegyzések II.

Gyorsírás, 50 db. 62 f.

 

Ms 4675/340-390.

Vegyes gyorsírásos feljegyzések III.

Gyorsírás, 51 db. 59 f.

 

II. ÉLETÉRE, MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ IRATOK

 

Ms 4676/1.

SZABÓ LŐRINC születési anyakönyvi kivonata, Miskolc, 1900. ápr. 4.

Eredeti irat, 1 f.

 

Ms 4676/2.

SZABÓ LŐRINC himlőoltási bizonylata, Miskolc, 1900. júl. 20.

Eredeti irat, 1 f.

 

Ms 4676/3-14.

SZABÓ LŐRINC iskolai bizonyítványai. (Elemi iskolai, gimnáziumi és érettségi bizonyítványok.) 1906-1918. Eredeti iratok, 12 db,

 

Ms 4676/15.

SZABÓ LŐRINC konfirmációs emléklapja. Mellette egy másik, vallásos nevelésével kapcsolatos irat. 1913-1914.

 

Ms 4676/16.

SZABÓ LŐRINC legációs karácsonyi beszéde. [1916.]

Autogr. 4 f.

 

Ms 4676/17-21.

SZABÓ LŐRINC magyar, görög és állattani iskolai füzetei. 1914-1918. Eredeti füzetek, 5 db. 18 + 6 (+12 sztln üres f.) + 14 + 8 (+ 4 sztln üres f.) + 4 f.

 

Ms 4676/22.

Kivonat a debreceni reformárus főgimnázium önképzőkörének jegyzőkönyvéből. 1914-1917. Gépirat, 5 f.

 

Ms 4676/23.

SZABÓ LŐRINC gimnazistakori versmásolatai Babits Mihály „Recitativ” c. kötetéből, 1916-1917. Autogr. 8 f.

 

Ms 4676/24.

SZABÓ LŐRINC gimnazistakori versmásolatai Ady Endre és Dutka Ákos verseiből. 1916.

Autogr., részben gyorsírás, 52 f. (39-44. ff. üres.)

 

Ms 4676/25.

SZABÓ LŐRINC gimnazistakori versmásolatai Baudelaire, Charles: „Les fleurs du mal” c. kötetéből, 1915-1916.

Autogr. 42 f.

 

Ms 4676/26.

SZABÓ LŐRINC gimnazistakori versmásolatai G .Walch: „Anthologie des Poètes français contemporains...” c. kötetéből. 1916-1917.

Autogr., benne gyorsírás, 28 f.

 

Ms 4676/27.

SZABÓ LŐRINC gimnazistakori versmásolatai Verlaine, Paul; „Choix de Poésies” c. kötetéből. 1916-1917.

Autogr. benne gyorsírás, 41 f. (31-39. ff. üres.)

 

Ms 4676/28-30.

SZABÓ LŐRINC érettségi találkozóival kapcsolatos írások, 1914-1968.

Eredeti iratok, 3 db. 9 f.

 

Ms 4676/31.

SZABÓ DEZSŐ meghatalmazása Szabó Lőrincnek az „Elsodort falu” példányai eladására. Bp., 1919. szept. 16.

Eredeti irat, rajta Szabó Lőrinc gyorsírásos feljegyzései, 1 f.

 

Ms 4676/32.

Meghívó a Magyar írók Szövetsége alakuló közgyűlésére. Bp., 1919. aug. 17. Lendvai István és Szabó Dezső aláírásával. Nyomt. 1 f.

 

Ms 4676/33.

SZABÓ LŐRINC: „Hadseregszervezet és szolgálati szabályzat” c. gyorsírásos feljegyzések.

Gyorsírás, 31 f.

 

Ms 4676/34.

SZABÓ LŐRINC „kisnaplója.” 1919-1920.

Autogr. 56 f.

 

Ms 4676/35-40.

SZABÓ LŐRINC „kisnaplójának gépelt másolatai, a Kortárs 1966. 4. sz.-ban megjelent töredékei és feleségének ill. leányának a naplóval kapcsolatos feljegyzései.

Kézirat, Gépirat, ill. nyomt. 7 db. 4 + 42 + 43 + 42 + 42 + 42 + 6 f.

 

Ms 4676/41.

SZABÓ LŐRINC töredékes naplófeljegyzése, „attól félek...”

Autogr. 4 f.

 

Ms 4676/42-61.

SZABÓ LŐRINC irodalmi estre szóló belépőjegyek a Lipótvárosi Demokrata Körbe. 1927. márc. 26.

Nyomt. 20 db.

 

Ms 4676/62-71.

SZABÓ LŐRINC különféle igazolványai és iratai. 1918-1953.

Nyomt. ill. sokszorosított iratok, 10 db.

 

Ms 4676/72-79.

SZABÓ LŐRINC „Újságírók Kórház és Szanatórium Egyesülete” tagságával kapcsolatos iratai. 1926-1927.

Eredeti iratok ill. nyomtatványok, 8 db. 13 f.

 

Ms 4676/80-83

SZABÓ LŐRINC részére készült orvosi receptek. 1931-1943.

Eredeti iratok, 4 db. 4 f.

 

Ms 4676/84.

SZABÓ LŐRINC adóíve. 1926.

Nyomt. irat kézzel kitöltve, 4 f.

 

Ms 4676/85-86.

SZABÓ LŐRINC által beadott kérvények a Werbőczi-gimnáziumba. 1945.

Gépiratok autogr. jav. 2 pl. + 1 cédula, 3 db. 3 f.

 

Ms 4676/87.

LOSONCZY GÉZA levele SZABÓ LŐRINC-nek

Bp., 1949. dec. 21. 1 f.

 

Ms 4676/88.

SZABÓ LŐRINC levélfogalmazványai LOSONCZY GÉZÁ-nak

[1949. dec.] 1 f. Hátlapján megnevezetlen [Péter Gábor] altábornagynak szóló levélfogalmazvány.

 

Ms 4676/89-92.

SZABÓ LŐRINC különféle ügyekben tanúskodásra, bizottsági tagságára stb. vonatkozó iratok. 1939-1943.

Eredeti iratok, 4 db. 4 f.

 

Ms 4676/93-97.

SZABÓ LŐRINC apró, mindennapi feljegyzéseket tartalmazó füzetei, jegyzettömbjei, naptára stb.

Autogr. ill. gyorsírásos feljegyzések, 5 db. 30 + 50 f. (a 11-19, 34. 41. 43-50. ff. üres) + 6 f (+ 17 sztln üres f.) + 6 f. (+ 18 sztln üres f.) + 27 f.

 

Ms 4677/1-3.

Budapest Székesfőváros Arany János emlékérmével kapcsolatos iratok.

1933-1944.

Gépiratok ill. nyomt. 3 db. 2 + 1 + 41 f.

 

Ms 4677/4-20.

A Baumgarten Ferenc Irodalmi Alapítvány iratai. 1932-1947.

Eredeti iratok, 17 db. 16 p + 21 f. Mellettük újságkivágatok.

 

Ms 4677/21-23.

A Csokonai Díjjal kapcsolatos iratok. 1943.

Eredeti iratok, 3 db. 3 f.

 

Ms 4677/24-30.

A Kisfaludy Társasággal kapcsolatos iratok. 1937-1952.

Eredeti iratok, 7 db. 12 f.

 

Ms 4677/31-33.

A Magyar Irodalompártoló Társasággal kapcsolatos iratok. 1943-1944.

Eredeti iratok, 3 db. 3 f.

 

Ms 4677/34-43.

A József Attila-díjjal kapcsolatos iratok, gratulációk. 1954.

Eredeti iratok, 10 db. 10 f.

 

Ms 4677/44-110.

A Kossuth-díjjal kapcsolatos iratok, gratulációk. 1957.

Eredeti iratok, 67 db. 74 f.

 

Ms 4677/111.

BRASSÓI LAPOK levele SZABÓ LŐRINCnek

Brassó, 1927. nov. 29. 2 f.

 

Ms 4677/112.

KELETI ÚJSÁG levele SZABÓ LŐRINCnek

Kolozsvár, 1940. jan. 19. 1 f.

 

Ms 4677/113.

PUSZTÁK NÉPE levele SZABÓ LŐRINCnek

Hódmezővásárhely, 1948. nov. 30. 1 f.

 

Ms 4677/114.

UJ IDŐK levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1948. Jan. 26. 1 f.

 

Ms 4677/115-118.

VÁLASZ levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1947. ápr. 21. 1 f. Mellette három előfizetési felhívás, 3 db. 3 f.

 

Ms 4677/119-128.

MAGYAR RÁDIÓ levelei SZABÓ LŐRINCnek

1941-1954. 10 db. 10 f.

 

M. 4677/129.

MAGYAR RÁDIÓ levele Gáborjáni Klárának

1950. 1 db. 1 f.

 

Ms 4677/130-133.

ÁLLAMI FALU SZÍNHÁZ levelei SZABÓ LŐRINCnek

1954-ből 4 db. 4 f.

 

Ms 4677/134.

ANDRÁSSY UTI SZÍNHÁZ levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1937. 1 db. 1 f.

 

Ms 4677/135-138.

IFJÚSÁGI SZÍNHÁZ levelei SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1952-1954. 4 db. 4 f.

 

Ms 4677/139.

MAGYAR KOMÉDIA levele SZABÓ LŐRINCnek

Pécs, 1946. 1 db. 1 f.

 

Ms 4677/140.

NEMZETI SZÍNHÁZ levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1939. 1 db. 1 f.

 

Ms 4677/141.

AMICUS kiadó megállapodása Szabó Lőrinccel.

K. n. 1 f.

 

Ms 4677/142.

ANONYMUS kiadó levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1944. 1 f.

 

Ms 4677/143-148.

ATHENAEUM kiadó levelei SZABÓ LŐRINCnek

1938-1950. 6 db. 6 f.

 

Ms 4677/149-151.

DANTE kiadó levelei SZABÓ LŐRINCnek

1936-1944. 3 db. 3 f.

 

Ms 4677/152-153.

EGYETEMI NYOMDA levelei SZABÓ LŐRINCnek

1946-1947. 2 db. 2 f.

 

Ms 4677/154.

EURÓPA kiadó levele SZABÓ LŐRINCNÉnek

Bp., 1967. 1 db. 1 f.

 

Ms 4677/155-158.

FRANKLIN TÁRSULAT levelei SZABÓ LŐRINCnek

1943-1947. 4 db. 4 f.

 

Ms 4677/159-162.

GENIUS kiadó levelei SZABÓ LŐRINCnek

1920. 4 db. 4 f.

 

Ms 4677/163.

GENIUS - LANTOS kiadó levele SZABÓ LŐRINCnek

1932. 1 db. 1 f.

 

Ms 4677/164-168.

IFJÚSÁGI kiadó levelei SZABÓ LŐRINCnek

1953. 5 db. 5 f.

 

Ms 4677/169-171.

MŰVELT NÉP kiadó levelei SZABÓ LŐRINCnek

1952-1953. 3 db. 3 f.

 

Ms 4677/172.

OFFICINA nyomda és kiadó levele SZABÓ LŐRINCnek

1943. 1 db. 1 f.

 

Ms 4677/173-176.

PANTHEON IRODALMI INTÉZET levelei SZABÓ LŐRINCnek

1934-1941. 4 db. 4 f.

 

Ms 4677/177-181.

PARTHENON EGYESÜLET levelei SZABÓ LŐRINCnek

1942-1944. 5 db. 5 f.

 

Ms 4677/182-183.

RÉVAI TESTVÉREK RT levelei SZABÓ LŐRINCnek

1920-1949. 2 db. 2 f.

 

Ms 4677/184-188.

SINGER ES WOLFNER RT levelei SZABÓ LŐRINCnek

1943. 5 db. 6 f.

 

Ms 4677/189-199.

SZÉPIRODALMI kiadó levelei SZABÓ LŐRINCnek

1951-1954. 11 db. 11 f.

 

Ms 4677/200-205.

UJ MAGYAR KÖNYVKIADÓ levelei SZABÓ LŐRINCnek

1951-1955. 6 db. 6 f. '

 

Ms 4677/206.

ZRÍNYI HONVÉD KIADÓ levele SZABÓ LŐRINCnek

1957. 1 db. 1 f.

 

Ms 4677/207-220.

SZABÓ LŐRINC különféle szerződései művei kiadására.

1920-1957. Eredeti iratok + egy nyomt. 14 db. 22 f.

 

Ms 4678/1-2.

A „Szabadság” c. lap ügyeinek rendezésével kapcsolatos jegyzőkönyvek. 1934.

Gépiratok, 2 db. 3 f.

 

Ms 4678/3.

A kassai Renaiasance-Társaság kéziratos névsora.

Autogr. rajta gyorsírásos sorok, 1 f.

 

Ms 4678/4.

Az „Anyanyelvünk dicsérete” c. esszé-kötettel kapcsolatos megállapodás. 1939.

Eredeti irat, 1 f.

 

Ms 4678/5-10.

A Sajtókamarába való felvételekkel kapcsolatos levelek és iratok.1940-1941.

Eredeti Iratok és levelek, 6 db. 10 f.

Köztük Rátkai Károly levelei Szabó Lőrincnek. 1940-1941. 3 db. 6 f.

 

Ms 4678/11-15.

SZABÓ LŐRINC különféle előadásaival kapcsolatos dokumentumok. 1941-1947.

Eredeti iratok, 5 db. 5 f.

 

Ms 4678/16-17.

SZABÓ LŐRINC útlevele és egy Jugoszláviai átutazási engedély. 1925-1942.

Eredeti iratok, 2 db. 16 + 1 f.

 

Ms 4678/18-32.

SZABÓ LŐRINC jugoszláviai utazásával kapcsolatos iratok. (Beszéd-kézirat, levelek, feljegyzések, fényképek stb.) 1941. Eredeti iratok, 15 db. 19 f. + újságkivágatok. Köztük: 19-21. Kelemen János levelei Szabó Lőrincnek. 1941., 2 db. 3 f. - 22-23. Szabó Lőrinc levelei Szabó Lőrincnének. 1941. 2 db. 2 f. Bókay János, Csuka Zoltán, Nyirő József. Szirmay Károly, Manojlovics Tódor, Csuka Zoltán stb. aláírásával. - 24. Szirmay Károly levele Szabó Lőrincnek. 1941. 1 db. 1 f.

 

Ms 4678/33.

A Magyar Katonai Írók Köre tagjainak névsora.

Bp., 1942. Soksz. 15 f.

 

Ms 4678/34-37.

A lillafüredi írótalálkozóval kapcsolatos iratok. 1942.

Eredeti iratok, 4 db. 11 f. + újságkivágat.

34-36. Nemzetvédelmi-Propaganda Miniszter Hivatala levelei Szabó Lőrincnek. 1942. 3 db. 5 f. - 37. Szabó Lőrinc beszéde a lillafüredi írótalálkozón.

Gépirat, autogr. jav. 6 f.

 

Ms 4678/38-45.

A weimari költőtalálkozóval kapcsolatos írások. (Levél, számla, nyomtatványok stb.) 1942.

Eredeti iratok, 8 db. 18 f.

 

Ms 4678/46-52.

SZABÓ LŐRINC: „Bírákhoz és barátokhoz.” Védőbeszéd a Magyar írók Szövetsége ill. az Újságírók Országos Szövetsége igazolóbizottsága előtt. 1945.

Gépiratok, a 49. és 52. sz. irat töredéke; 7 db. 44 + 24 + 24 + 6 + 12 + 12 + 2 f.

 

Ms 4678/53-58.

SZABÓ LŐRINC igazolásával kapcsolatos listák, feljegyzések.

Gépiratok, 6 db. 6 f.

 

Ms 4678/59-78.

SZABÓ LŐRINC igazolásával kapcsolatos levelek.

Eredeti iratok, 20 db. 25 f.

Köztük: 61. Fodor Gyula levele Szabó Lőrincnek. Bp., 1945. máj. 23. 1 f.- 62. Bassola Zoltán levele Szabó Lőrincnek. Bp., 1945. ápr. 30. 1 f. - 63. Gál István levele Szabó Lőrincnek. [Bp.] 1945. okt. 17. 1 f. - 64. Gáspár Endre levele Szabó Lőrincnek. Bp., 1945. máj. 5. 1 f. - 65-66. Gelléri Andor Endréné levelei Szabó Lőrincnek ill. Szabó Lőrincnének. 1945. máj. 6. és szept. 20. 2 db. 2 f. - 67. Gellért Oszkár levele Szabó Lőrincnek. Bp., 1945. máj. 5. 1 f. - 68-69. Horvát Henrik levelei Szabó Lőrincnek. Bp., 1945. ápr. 20. 1 f. K. n. „Klári majd elmondja...” 1 f. – 70. Kardos László levele Szabó Lőrincnek. Bp., 1945. máj. 4. 1 f. - 71. Kardos Mária levele Szabó Lőrincnek. Bp., 1945. máj. 8. 1 f. - 72. Keresztúry Dezső levele Szabó Lőrincnek. [Bp.] 1945. ápr. 20. 1 f. - 73. Moldvai Klára levele Szabó Lőrincnek. K. n. „most már megértem...” 2 f. - 74. Nagy Zoltán levele Szabó Lőrincnek. Debrecen, 1945. máj. 9. 1 f. - 75. Péchy Blanka levele Szabó Lőrincnek K. n. „Hallom, olvasom...” 2 f. - 76. Szép Ernő levele Szabó Lőrincnek. [Bp., 1945.] máj. 2. 2 f. - 77. Vas István levele Szabó Lőrincnek. Bp., 1944. [helyesen: 1945.] máj. 7. 1 f. - 78. Veres Péter levele Szabó Lőrincnek. Bp., 1945. máj. 11. 1 f.

 

Ms 4678/79.

SZABÓ LŐRINC anyagi, gazdasági, háztartási ügyeire vonatkozó iratok.

Eredeti iratok, egy csomó.

 

Ms 4678/80.

SZABÓ LŐRINC mindennapi életére vonatkozó apró, vegyes feljegyzései, iratok, töredékek. Eredeti iratok, egy csomó.

 

III. LEVELEZÉS

 

1. SZABÓ LŐRINC LEVELEI

 

Ms 4679/1-2,

SZABÓ LŐRINC levelei ANTAL HELÉNnek

Balatonfüred, 1951. aug. 6. 2 db. 2 f. Gáborjáni Klára írása ill. gépelt másolat.

 

Ms 4679/3.

SZABÓ LŐRINC levele BARABÁS TIBORnak

H. n. 1948. ápr. 22. 1 f. Gépelt másolat.

 

Ms 4679/4.

SZABÓ LŐRINC levele BÖLÖNI GYÖRGYnek

K. n, 1 f. Gépelt másolat, rongált, „Szóbeli beszélgetésünk,..”

 

Ms 4679/5.

SZABÓ LŐRINC levele KARDOS LÁSZLÓNÉnak

Bp., 1944. okt. 4. 1 f.

 

Ms 4679/6.

SZABÓ LŐRINC levele KODOLÁNYI JÁNOSnak

Bp., 1949. nov. 16. 4 f. Gépelt másolat.

 

Ms 4679/7.

SZABÓ LŐRINC levele a Magyarország Kiadóhivatalának Bp., 1942. ápr. 16. 1 f. + 1 melléklet.

 

Ms 4679/8.

SZABÓ LŐRINC levélfogalmazvány megnevezetlennek (A Goethe-könyvtárral

kapcsolatosan.)

K. n. 5 f. „A német szellem és irodalom...”

 

Ms 4679/9-13.

SZABÓ LŐRINC levele megnevezetlennek (KERESZTURY DEZSŐnek?) Bp., 194-2. okt. 19. 1 f. 4 melléklettel, 4 f.

 

Ms 4679/14.

SZABÓ LŐRINC levélfogalmazványa megnevezetlen államtitkárnak K. n. „Nagyon köszönöm...” 1 f.

 

Ms 4679/15.

SZABÓ LŐRINC levélfogalmazványa megnevezetlen professzornak K. n. „Szíves küldemény...” 1 f.

 

Ms 4679/16-17.

SZABÓ LŐRINC levele megnevezetlen Pistának

K. n. „Influenzával ágynak estem...” 1 f. Gépelt másolat. A 17. sz. Szabó Lőrinc Tvardovszkij, Alekszandr Trifonovics: „Mikor mégy a seregek útján...” c. versének fordítása. Gépirat, 1 f.

 

2. SZABÓ LŐRINCNEK ÍRT LEVELEK

 

Ms 4679/18.

ABA-NOVÁK JUDIT levele SZABÓ LŐRINCnek

K. n. „E rövid meghívóban...” 1 f.

 

Ms 4679/19.

ABÁDI IMRE levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1942. Júl. 25. 1 t.

 

Ms 4679/20.

ABRAKOVICS (?) levele SZABÓ LŐRINCnek

K. n. „Nem is tudom...” 1 f.

 

Ms 4679/21.

ÁCS LÁSZLÓ levele SZABÓ LŐRINCnek

Nagyvárad, 1944. jún. 26. 1 f.

 

Ms 4679/22.

ADORJÁN ANDOR levele SZABÓ LŐRINCnek

Eaubonne, 1930. szept. 7. 1 f.

 

Ms 4679/23.

AIGNER LÁSZLÓ levele SZABÓ LŐRINCnek

Párizs, 1931. ápr. 25. 1 f.

 

Ms 4679/24.

ALAPY GÁSPÁR levele SZABÓ LŐRINCnek

Komárom, 1942. jan. 5. 1 f.

 

Ms 4679/25.

ALMÁSI BÉLA levele SZABÓ LŐRINCnek

Biharnagybajom, 1949. ápr. 25. 2 f.

 

Ms 4679/26.

ALMÁSI GYULA levele SZABÓ LŐRINCnek

Hódmezővásárhely, 1943. okt. 25.

 

Ms 4679/27-28.

ALPÁR GÉZA levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1942. dec. 29. 1 f. Mellette Alpár Gyula versei, 4 f.

 

Ms 4679/29.

AMBRUS ISTVÁN levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1951. máj. 25. 1 f.

 

Ms 4679/30-32.

ANDERSEN FELICIA levelei SZABÓ LŐRINCnek

30. Bp., 1931. dec. 4. 1 f.

31. Párizs, (1936.) jún. 3, 1 f.

32. Párizs, (1943.) dec. 15. 1 f.

 

Ms 4679/33-35.

Anna Pia Monica, Habsburg fhgné levelei SZABÓ LŐRINCnek

33. (Alcsút, 1944. ápr.) 3 f.

34. Alcsút 1944. szept. 8. 1 f.

35. Berchtesgaden, 1944. dec. 7. 1 f.

 

Ms 4679/36-38.

ANTAL ISTVÁN levelei SZABÓ LŐRINCnek

36. (Bp.) 1942. okt. 28. 1 f.

37. Bp., 1943. máj. 31. 1 f.

38. (Bp., 1944. jan. 25.)1 f. Távirat.

 

Ms 4679/39.

APRILY LAJOS levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1931. febr. 4. 1 f.

 

 

Ms 4679/40.

ARADI IMRE levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1957. márc. 27. 1 f.

 

Ms 4679/141.

ARADI ZSOLT levele SZABÓ LŐRINCnek

Névjegyre írt csaknem olvashatatlan sorok, 1 f.

 

Ms 4679/42.

ARDÓ MÁRIA levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1944. ápr. 25. 1 f.

 

Ms 4679/43.

ARENTSCHILDT KÁROLYNÉ levele SZABÓ LŐRINCnek

Singapore, 1927. nov. 26. 1 f.

 

Ms 4679/44.

Az „ÁRVÍZKÖNYV” tárgyában írt levél SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1940. ápr. 29. 1 f.

 

Ms 4679/45-51.

ASBÓTH ALADÁRNÉ levelei SZABÓ LŐRINCnek

45. Sárospatak, 1947. jan. 1. 1 f.

46. Sárospatak,1947. márc. 2. 1 f.

47. Sárospatak,1948. jan. 14. Z f.

48. Sárospatak,1948. nov. 30. 1 f.

49. Sárospatak,1948. dec. 21. 1 f.

50. Sárospatak,1949. dec. 21. 1 f.

51. Egy feladóvevény, 1 f.

 

Ms 4679/51-55.

ASCHER OSZKÁR levelei SZABÓ LŐRINCnek

51. Bp., 1926. dec. 30. 1 f.

52. Debrecen, 1928. nov. 4. 1 f. Kardos Pál, Kardos László, Juhász Géza, Juhász Gézáné, Kardos Lászlóné, Vág Sándor, Páy Árpádné aláírásával.

53. Bécs, 1931. aug. 27. 1 f.

54. K. n. „Az elmúlt héten...” 1 f.

 

Ms 4679/56-57.

Az ATHENAEUM levelei SZABÓ LŐRINCnek

56. Bp., 1927. ápr. 5. 1 f.

57. Bp., 1927. máj. 5. 1 f.

 

Ms 4679/58.

BABAY JÓZSEF levele SZABÓ LŐRINCnek

(Szeged, 1926. ápr. l0.) 1 f.

 

Ms 4679/59-65.

BAJCSY-ZSILINSZKY ENDRE levelei SZABÓ LŐRINCnek

59. Bp., 1935. máj. 8. 1 f.

60. Bp., 1935. szept. 22. 1 f. 61r Bp., 1935. szept. 27. 1 f.

61. Bp., 1935. okt. 2. 1 f.

62. Bp., 1935. dec. 15. 1 f. 64. Bp., 1936. Jan. 28. 1 f.

65. Bp., 1936. febr. 2. 1 f.

 

Ms 4679/66-67.

BAYER JÁNOS levelei SZABÓ LŐRINCnek

66. Vác, 1938. febr. 24. 1 f.

67. Vác, 1938. márc. 22. 1 f.

 

Ms 4679/68-71.

BAJOR ÁGOST levelei SZABÓ LŐRINCnek

(Bp., 1927. jan. 6.) 1 f. Nyomt.

68. Taormina, 1927. aug. 18. 1 f.

69. K. n. „keddi beszélgetésünk...” 1 f.

70. K. n. „kissé megkésve...”1 f.

 

 

Ms 4679/72-73,

BAJOR GIZI levele SZABÓ LŐRINCnek

72. K. n. „gyűjtögetem a csodálatos...” 1 f.

73. Mellette Bayor [!] Gizi és Germán Tibor gyászjelentése. Bp., 1951. febr. 1 f.

 

 

Ms 4679/74-81.

BAKÓ JÓZSEF levelei SZABÓ LŐRINCnek

74. Orosháza, 1935. febr. 3. 1 f.

75. Orosháza, 1936. aug. 17. 1 f.

76. Orosháza, 1937. ápr. 3. 1 f.

77. Békéscsaba, 1938. jan. 30. 1 f.

78. Békéscsaba, 1938. febr. 3. 1 f.

79. Békéscsaba, 1938. febr. 9. 1 f.

80. Békéscsaba, 1938. febr.18. 1 f.

81. Békéscsaba, 1938. márc. 7. 1 f.

 

 

Ms 4679/82.

BAKOS ENDRE levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1950. márc. 31. 1 f.

 

 

Ms 4679/83,

BAKSA SOÓS GYÖRGY levele SZABÓ LŐRINCnek

É. n. szept. 6. 1 f.

 

 

Ms 4679/84.

BAKY GYŐZŐNÉ levele SZABÓ LŐRINCnek

(Bp., 1948. júl. 21.) 1 f.

 

 

Ms 4679/85.

BALASSA JÓZSEF levele SZABÓ LŐRlNCnek

Én. febr. 18. 1 f.

 

 

Ms 4679/86.

BALÁZS LÁSZLÓ levele SZABÓ LŐRlNCnek

H. n. 1934. febr. 24. 1 f.

 

 

Ms 4679/87,

BALKÁNY1 KÁLMÁN levele SZABÓ LŐRlNCnek

(1930.) „mélységéé részvétét fejezi ki...” 1 f.

 

 

Ms 4679/88.

BALLA BORISZ levele SZABÓ LŐRlNCnek

Brüsszel, 1939. dec. 18. 1 f.

 

 

Ms 4679/89.

BALOGH DÉNES levele SZABÓ LŐRlNCnek

Bp., 1950. márc. 23. 1 f.

 

 

Ms 4679/90-96.

BALOGH JÓZSEF levelei SZABÓ LŐRlNCnek

90. H. n. 1934. máj. 17.1 f.

91. Bp., 1939. jún. 21. 1 f.

92. Bp., 1940. márc. 7. 1 f.

93. Bp., 1940. máj. 8. 1 f.

94. Bp., 1940. júl. 12. 1 f.

95. Bp., 1940. júl. 16. 1 f.

96. Bp., 1943. nov. 23. 1 f.

 

 

Ms 4679/97.

BALOGH JÓZSEF levele SZABÓ LŐRlNCnek

Bp., 1947. júl. 19. 1 f.

 

 

Ms 4679/98-115.

BALOGH LÁSZLÓNÉ levelei SZABÓ LŐRlNCnek

98. Csorvás, 1951. júl. 11. 2 f.

99. Csorvás, 1951. júl. 29. 2 f.

100. Bp., 1951. aug. 5. 1 f. Szabó Lőrincné levele Balogh Lászlónénak.

101. Csorvás, 1951. nov. 9. 2 f.

102. Csorvás, 1951. nov. 18. 1 f.

103. Csorvás, 1951. dec. 2. 2 f.

104. Csorvás, 1951. dec. 28. 2 f.

105. Csorvás, 1952. jan. 20. 2 f.

106. Csorvás, 1952. febr. 15. 2 f.

107. Csorvás, 1952. máj. 21. 2 f.

108. Csorvás, 1952. aug. 11. 2 f.

109. Csorvás, 1952. szept. 28. 2 f.

110. Csorvás, 1952. nov. 14. 2 f.

111. Csorvás, 1952. dec. 21. 2 f.

112. Csorvás, 1953. jan. 12. 2 f.

113. Csorvás, 1953. ápr. l0. 2 f.

114. Csorvás, 1953. júl. 29. 2 f.

115. H. n. 1954. máj. 12. 1 f.

 

 

Ms 4679/116.

BALOGH MIKLÓS levele SZABÓ LŐRlNCnek

Baja, 1943. jan. 30. 1 f.

 

 

Ms 4679/117-118.

BÁN ATTILA levelei SZABÓ LŐRINCnek

117. (Szeged, 1941. szept. 22.) 2 f.

118. Szeged, 1942. jún. 27. 1 f.

 

 

Ms 4679/119-120.

BÁNYAI KORNÉL levelei SZABÓ LŐRINCnek

119. Esztergomtábor, 1926. febr. 16. 1 f.

120. Homok, 1932. nov. 26. 1 f.

 

 

Ms 4679/121-125.

BÁNYAI KORNÉLNÉ levelei SZABÓ LŐRINCnek

121. Esztergomtábor, 1937. dec. 11. 1 f.

121. Esztergomtábor, 1938. jan. 7. 1 f.

122. Esztergomtábor, 1940. nov. 8. 1 f.

123. Esztergomtábor, 1940. dec. 30. 1 f.

M é. n. aug. 18. 1 f. Csonka.

 

 

Ms 4679/126.

BARABÁS TIBOR levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1948. ápr. 15. 1 f.

 

 

Ms 4679/127-129.

BARÁNSZKY JÓB IMRE levelei SZABÓ LŐRINCnek

127. Bp., 1947. dec. 22. 1 f.

128. Bp., 1949. okt. 25. 2 f.

129. Bp., 1949. okt. 27. 1 t.

 

 

Ms 4679/130-142.

BARÁNSZKY JÓB LÁSZLÓ levelei SZABÓ LŐRINCnek

130. Bp., 1946. jún. 24. 1 f.

131. Bp., 1947. máj.. 19. 1 f.

132. Tihany, 1947. jún. 18. 1 f.

133. (Bp., 1949. febr. 15.)l f. Több aláírással.

134. Bp., 1947. júl. 2.. 1 f.

135. Tihany, 1949. júl. 2. 1 f.

136. Bp., 1949. júl. 8. 1 f.

137. Tihany, 1949. júl. 18. 1 f.

138. Bp., 1949. aug. 15. 1 f.

139. Bp., 1950. szept. 14. 1 f.

140. Bp., 1952. okt. 18. 1 f.

141. „Bús leoninusok a számtantanárhoz” c. tréfás vers. 1 f.

142. Bp., é. n. febr. 11. 1 f.

 

 

Ms 4679/143.

BARÁNSZKY JÓB LÁSZLÓNÉ levele SZABÓ LŐRINCnek

H. n, 1952. márc. 5. 1 f.

 

 

Ms 4679/144.

BARANYAI LIPÓTNÉ levele SZABÓ LŐRINCnek

(Bp., 1941. jan. 6.) 1 f.

 

 

Ms 4679/145.

BARANYAI ZOLTÁN levelei SZABÓ LŐRINCnek

Chicago, 1940. júl. 23. 1 f. Rongált.

 

 

Ms 4679/146.

BARANYAI ZOLTÁNNÉ levele SZABÓ LŐRINCnek

(Bp., 1946.) szept. 17. 1 f.

 

 

Ms 4679/147-150.

BARÁTH FERENC levelei SZABÓ LŐRINCnek

147. H. n. (1942.) aug. 29. 1 f.

148. H. n. (1942.) okt. 5. 1 f.

149. (Zalaegerszeg, 1945. nov. 28.) 1 f.

150. (Zalaegerszeg, 1945. okt. 28.) 1 f.

 

 

Ms 4679/151.

BÁRDOS ARTHUR levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1942. máj. 1. 1 f.

 

 

Ms 4679/152.

BARDOS SÁNDOR levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1928. febr. 2. 1 f.

 

 

Ms 4679/153-158.

BÁRDOSI NÉMETH JÁNOS levelei SZABÓ LŐRINCnek

153. Szombathely, 1935. febr. 19. 1 f.

154. Szombathely, (1935. febr. 28.) l f.

155. Szombathely, 1935. márc. 7. 1 f.

156. Szombathely, 1935i márc. 21. 1 f.

157. Szombathely, 1937. okt. 20. 1 f.

158. Pécs, 1952. ápr. 14. 1 f.

 

 

Ms 4679/159.

BARINKAY FERENC BERTALAN levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1931. jan. 19. 1 f.

 

 

Ms 4679/160-161.

BARTALIS JÁNOS levelei SZABÓ LŐRINCnek

160. Pilisvörösvár, 1937. szept. 20. 1 f.

161. Pilisvörösvár, 1938. febr. 6. 1 f.

 

 

Ms 4679/162-170.

BARTHA MIKLÓS TÁRSASÁG levelei SZABÓ LŐRINCnek

162. Bp., 1937, jún. 8. 1 f. Soksz.

163. Személyi lap. 1 f.

164. Bp., 1940. nov. 16. 1 f.

165. Bp., 1940. dec. 1. 2 f. Nyomt.

166. Bp., 1940. nov. 29. 1 f. Soksz.

167. Nyilvántartási lap, 1 f.

168. Bp., 1941. máj. 20. 1 f.

169. Bp., 1941. dec. 5. 1 f.

170. Bp., 1942. dec. 12. 1 f.

 

 

Ms 4679/171-173.

BASCH LORÁNT levelei SZABÓ LŐRINCnek

Párizs, 1937. okt. 14. 1 f. Rongált.

171. Bp., 1952. máj. 9. 1 f.

172. Bp., 1952. dec. 28. 1 f.

 

 

Ms 4679/174.

BASILIDES BARNÁNÉ levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1949. márc. 29. 1 f.

 

 

Ms 4679/175.

BAUMGARTEN MÁRIA levele SZABÓ LŐRINCnek

H. é. n. „Olvasva febr. 20-i...” 1 f.

 

 

Ms 4679/176-281.

BAUMGARTKER SÁNDOR és családja levelei SZABÓ LŐRINCnek

176. (Igal, 1943. okt. 15.) 2 f.

177. Igal, 1946. jún. 9. 1 f.

178. Igal, 1946. aug. 18. 1 f.

179. Igal, 1946. nov. 24. 1 f.

180. Igal, 1947. ápr. 5. 1 f.

181. Igal, 1947. jún. 6. 2 f.

182. Igal, 1947. aug. 29. 1 f.

183. Igal, 1947. szept. 26. 1 f.

184. Igal, 1947. okt. 14. 1 f.

185. Bp., 1947. okt. 16. 1 f. Cseh-Szombathy László -Szabó Lőrincnek szóló levele. Másolat.

186. Igal, 1947. nov. 8. 2 f.

187. Igal, 1948. febr. 2. 1 f.

188. Igal, 1948. márc. 3. 2 f.

189. Igal, 1948. márc. 13. 1 f.

190. Igal, 1948. máj. 3. 1 f.

191. Igal, 1948. júl. 5. 1 f.

192. Igal, 1948. júl. 8. 1 f.

193. Igal, 1948. szept. 15. 1 f.

194. Igal, 1948. okt. 7. 1 f.

195. Igal, (1948. dec. 24, 1 f.

196. Igal, 1949. febr. 27. 1 f.

197. Igal, 1949.máj. 15. 2 f.

198. Igal, 1949. máj. 19. 1 f.

199. Igal, 1949. máj. 30. 2 f.

200. Igal, (1949. jún. 23.) 1 f.

201. Igal, 1949. aug. 15. 1 f.

202. Igal, 1949. aug. 26. 1 f.

203. Igal, k. n. Az 1949. aug. 26-i levél mellett volt.

204. Igal, 1949. szept. 1. 2 f.

205. Igal, 1949. szept. 16. 1 f.

206. Igal, 1949. okt. 8. 1 f.

207. Igal, 1949. nov. 6. 1 f.

208. Igal, (1949. nov.) 1 f.

209. Igal, 1950. ápr. 27. 1 f.

210. Igal, 1950. máj. 6. 5 f.

211. Igal, 1950. jún. 16. 1 f.

212. Igal, 1950. jan. 22. 1 f.

213. Igal, (1950. júl. 29.) 1 f.

214. Igal, 1950. okt. 2. 1 f.

215. Igal, 1950. nov. 30. 1 f.

216. Igal, 1950. okt. 24. 1 f.

217. Igal, 1950. dec. 22. 1 f.

218. Igal, 1951. jan. 18. 1 f.

219. Igal, 1951. márc. 1. 1 f.

220. Igal, 1951. márc. 12. 1 f.

221. Igal, 1951. ápr. 8. 1 f.

222. Igal, 1951. jún. 9. 1 f.

223. Igal, (1951. júl. 7.) 1 f.

224. Igal, (1951. aug.) 1 f.

225. Igal, 1951. szept. 30. 1 f.

226. Igal, 1951. dec. 18. 1 f.

227. Igal, 1951. dec. 20. 1 f.

228. Igal, (1952.) „Már nyaralói címedre...” 1 f.

229. Igal, (1952. febr. 27.) 1 f.

230. Igal, (1952. ? 27.) 1 f.

231. Igal, 1952. szept. 9. 1 f.

232. Igal, (1952.) „Rég eljöttem...” 1 f.

232. Igal, 1952. nov. 7. 1 f.

234. Igal, 1952. nov. 23. 1 f.

235. Igal, 1952. dec. 7. 1 f.

236. Igal, 1952. dec. 14. 1 f.

237. Igal, 1952. dec. 21. 2 f.

238. Igal, (1953. jan. 5.)1 f.

239. Igal, 1953. febr. 8. 1 f.

240. Igal, 1953. febr. 15. 1 f.

241. Igal, 1953. ápr. 17. 1 f.

242. Igal, 1953. ápr. 29. 1 f.

243. Igal, 1953. jún. 3. 1 f.

244. Igal, 1953. jún. 6. 1 f.

245. Igal, 1953. jún. 12. 1 f.

246. Igal, 1953. jún. 19. 1 f.

247. Igal, 1953. júl. 13. 1 f.

248. Igal, (1953. júl. 17.)1 f.

249. Igal, (1953. júl. 23.H f.

250. Igal, (1953. aug. 2.) 1 f.

251. Igal, 1953. aug. 14. 1 f.

252. Igal, (1953. aug. 24.) 1 f.

253. Igal, 1953. szept. 25. 1 f.

254. Igal, 1953. nov. 12. 1 f.

255. Igal, (1953. nov. 18.) l f.

256. Igal, 1953. nov. 25. 2 f.

257. Igal, 1953. dec. 26. i f.

258. Igal, 1953. dec. 21. 1 f.

259. Igal, (1954.) „örömmel olvastuk...” 1 f.

260. Igal, 1954. ápr. 5. 2 f.

261. Igal, 1954. júl. 7. 1 f.

262. Igal, 1955. febr. 3. 2 f.

263. Igal, 1955. ápr. 17. 1 f.

264. Igal, 1955. ápr. 26. 1 f.

265. Igal, 1955. jún. 17. 1 f.

266. Igal, 1955. júl. 17. 1 f.

267. Igal, 1955. jan. 18. 2 f.

268. Igal, 1957. márc. 25. 2 f.

269. Igal, k. n. „ígéretemhez híven...” 1 f.

270. Igal, k. n. „Minapi írásodban...” 2 f.

271. Igal, k. n. „Kívánok Nektek...” 1 f.

272. Igal, k. n., „Egy kis igali...” 1 f.

273. Igal, k. n. „Szeretettel kívánok...” 1 f.

274. Igal, k. n. „Abban a reményben...” 1 f.

275. Igal, k. n. „Köszönettel nyugtatom...” 1 f.

276. Igal, k. n. „Visszakapván a látogatást...” 1 f.

277. Igal, k. n. „A nagy sietségben...” 1 f.

278. Igal, k. n. „Nyugtatom könyvügyben...” 1 f.

279. Igal, k. n. „Egy hónapja immár...” 1 f.

280. Igal, k. n. „Még külön is kívánom...” 1 f.

281. Igal, k. n. „Sokszor gondolok arra...” 1 f.

 

 

Ms 4679/282-283.

BAUMGARTNER OSZKÁR levelei SZABÓ LŐRINCnek

282. Igal, 1947. aug. l0. 2 f.

283. 1947. nov. 22. 1 f.

 

 

Ms 4679/284-287.

BAY ZOLTÁN levelei SZABÓ LŐRINCnek

284. London, 1937. aug. 30. 1 f.

285. Újpest, (1940. szept. 7.) 1 f.

286. Falls Church, (1950. júl. l0.) 1 f.

287, H. n. 1947. márc. 30. 1 f.

 

 

Ms 4679/288.

BÉBER LÁSZLÓ levele SZABÓ LŐRINCnek

Debrecen, 1919. szept. 30. 1 f.

 

 

Ms 4679/289.

BECK ANDRÁS levele SZABÓ LŐRINCnek Bp., 1953. nov. 25. 1 f.

 

 

Ms 4679/290.

BÉCSI MAGYAR AKADÉMIKUSOK EGYESÜLETE levele SZABÓ LŐRINCnek

Bécs, 1944. febr. 27. 1 f.

 

 

Ms 4679/291-298.

BECZKÓYNE RÉVÉSZ ÁGNES levelei SZABÓ LŐRINCnek

291. Debrecen, 1919. febr. 18. 2 f.

292. Bp., 1919. márc. 22. 1 f.

293. Túrkeve, 1920. márc. 16. 1 f.

294. Budakeszi, 1921. márc. 6. 1 f.

295. Budakeszi, 1921. jan. 28. 1 f.

296. Budakeszi, 1921. ápr. 6. 1 f.

297. Bp., 1943. dec. 27. 1 f.

298. Bp., 1948. márc. 16. 1 f.

 

 

Ms 4679/299-303.

BECZKÓY JÓZSEF levelei SZABÓ LŐRINCnek

299. K. n. „Roppant sajnáljuk...” 1 f.

300. K. n. „A Tolnai Simon...” 1 f.

301. K. n. „Ebben a minutában...” 2 f.

302-303. id. Beczkóy József gyászjelentése és a részvétnyilvánításért küldött köszönet.

Nyomt. 2 db. 2 f.

 

 

Ms 4679/304.

BECZKÓYNÉ RÉVÉSZ ÁGNES édesanyja levele SZABÓ LŐRINCnek

Debrecen, 1919. aug. 27. 1 f.

 

 

Ms 4679/305-313.

BÉKÉS ISTVÁN levelei SZABÓ LŐRINCnek

305. Debrecen, 1919. nov. 4. 8 f.

306. Debrecen, 1919. nov. 15. 1 f.

307. Debrecen, 1919. szept. 21. 5 f.

308. Bp., 1920. máj. l0. 1 f.

309. Berlin, 1922. júl. 13. 1 f.

310. Bp., 1948, jún. 9. 1 f.

311. Bp., 1949. máj. 21. 1 f.

312. K. n. „én igazán nem...” 1 f.

313. K. n, „este 8 után...” 1 f. Távirat.

 

 

Ms 4679/314.

BENDA JENŐ levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1940. dec. 5. 1 f.

 

 

Ms 4679/315.

BENDE LÁSZLÓ levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., (1939.) nov. 18. 1 f.

 

 

Ms 4679/316-332.

BENDER MAGDA levelei SZABÓ LŐRINCnek

316. (Penzance, 1946. júl. 16.) 1 f.

317. London, 1948. dec. 16. . 1 f .

318. London, 1949. 1 f. Nyomt. kártya.

319. London, 1949. márc. 26. 1 f.

320. London, 1949. máj. 8 f. 1 f.

321. London, 1949. jún. 14. 1 f.

322. London, 1949. máj. 31. 1 f. B. M. Bates levele Bender Magdának

323. London, 1949. júl. 4. 1 f.

324. London, 1949. aug. 20. 1 f.

325. London, 1949. okt. 19. 1 f.

326. London, 1950. márc. 25. 1 f.

327. Annecy, 1951. júl. 23. 1 f.

328. London, 1951. dec. 17. 2 f.

329. London, 1952. jan. 15. 1 f.

330. London, 1952. márc. 25. 1 f.

331. London, 1952. dec. 9. 2 f. Nyomt.

332. London, 1955. márc. 19. 1 f.

 

 

Ms 4679/333.

BENE VALERY levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., (1938. ápr. 20.) 2 f.

 

 

Ms 4679/334.

BENEDEK FERENC levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1922. szept. 22. 2 f.

 

 

Ms 4679/335-336.

BENEDEK MARCELL levelei SZABÓ LŐRINCnek

335. (Bp., 1924.) jan. 8. 1 f.

336. Bp., 1928. okt. 1. 2 f.

 

 

Ms 4679/337.

BERKES RÓBERT levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1938. dec. 28. 1 f.

 

 

Ms 4679/338-339.

BERCZELI ANSELM KAROLY levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1947. febr. 17. 1 f.

Bp., 1948. ápr. 14. 1 f.

 

 

Ms 4679/340-344.

BERDA JÓZSEF levelei SZABÓ LŐRINCnek

340. K. n. „Én önt személyesen...” 1 f.

341. Újpest, 1925. ápr. 3. 1 f.

342. Újpest, 1926. dec. 29. 1 f.

343. (Bp., 1928. febr. 11.) 1 f.

344. Újpest, 1944. nov. 7. 1 f.

 

 

Ms 4679/345.

BERECZ JÓZSEF levele SZABÓ LŐRINCnek

Nyíregyháza, 1946. jan. 10. 1 f.

 

 

Ms 4679/346.

BERECZKY ALBERT levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1945. júl. 1. 1 f.

 

 

Ms 4679/347.

BERECZKY GÁBORNÉ levele SZABÓ LŐRINCnek

H. n. 1946. okt. 7. 1 f. Mellette egy feladóvevény.

 

 

Ms 4679/348.

BERKY DÉNES levele SZABÓ LŐRINCnek

(Eger) 1957. márc. 26. 1 f.

 

 

Ms 4679/349-359.

BERNÁTH AURÉL levelei SZABÓ LŐRINCnek

349. H. n. 1933. aug. 21. 1 f.

350. Pöstyén, 1934. júl. 3. 1 f.

351. Kisőrs, 1948. júl. 15. 1 f.

352. Kisőrs, 1948. aug. 7. 1 f.

353. Bernáth Aurélnak egy, fordításra vonatkozó megjegyzései. 1 f.

354. Steffanits Pálné levele Bernáth Aurélnak, 1 f.

355. (Bp., 1951. márc. 31.) 1 f. Távirat.

356. Ábrahámhegy, 1953. júl. 26. 1 f.

357. Ábrahámhegy, 1955. szept. 6. 1 f.

358. Ábrahámhegy, 1955. szept. U. 1 f.

359. H. n. é. n. aug. 4. 1 f.

 

 

Ms 4679/360-387.

BERNÁTH AURÉLNÉ PÁRTOS ALICE levelei SZABÓ LŐRINCnek

Rajtuk többnyire Bernáth Aurél soraival

360. Pöstyén, 1934. júl. 12. 2 f.

361. Pöstyén, 1935. szept. 13. 1 f.

362. Pöstyén, 1938. aug. 2. 1 f.

363. Pöstyén, é. n. jún. 18. 1 f.

364. Pöstyén, é.n. aug. 13. 1 f.

365. Pöstyén, é. n. júl. 25. 1 f.

366. Pöstyén, é. n. aug. 13. 1 f.

367. Bp., 1946. aug. 14. 1 f.

368. Bp., 1947. jún. l0. 1 f.

369. Kisőrs, 1947. júl. 29. 1 f.

370. H. n. 1948. ápr. 17. 1 f.

371. H. n. 1948. aug. 5. 2 f.

372. Badacsonyörs, 1949. júl. 16. 3 f.

373. Badacsonyörs, 1949. júl. 21. 1 f.

374. Harkányfürdő, (1950.)máj. 13. 1 f. Több aláírással.

375. Badacsonyörs, 1950. júl. 8. 1 f.

376. H. n. 1951. júl. 29. 1 f.

377. Bp., 1951. aug. 1. 1 f.

378. Badacsonyörs, 1951. aug. 17. 1 f.

379. (Bp., 1952. márc. 4.) 1 f.

380. Ábrahámhegy, 1953. aug. 3. 1 f.

381. Ábrahámhegy, 1953. aug. 16. 1 f.

382. Ábrahámhegy, 1957. júl. 31. 1 f.

383. Kisőrs, k. n. 1 f.

384. H. é. n. „Legjobb születésnapi...” Távirat. 1 f.

385. H. n. 1947. ápr. 3. 1 f. dr. Adorjánnak szóló sorol

386. Badacsonyörs, 195(?) aug. 11. 1 f. Feladóvevény kéziratos sorokkal.

387. Bernáthné Pártos Alice: „A rheumagyógyászat jelentősége a szívbajok szempontjából” c. műve Szabó Lőrincnek szóló dedikációval.

 

 

Ms 4679/388.

BERNÁTH ISTVÁN levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., (1949.) márc. 4. 1 f.

 

 

Ms 4679/389.,

BERNÁTH KLÁRA levele SZABÓ LŐRINCnek

Balatonlelle, 1954. júl. 6. 1 f.

 

 

Ms 4679/390.

BERNÁT PÁL levele SZABÓ LŐRINCnek

(Bp., 1937. jan. 2.) 1 f.

 

 

Ms 4679/391.

BERZSENYI DÁNIEL IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI TÁRSASÁG levele SZABÓ LŐRINCnek Kaposvár, 1947. márc. 30. 1 f.

 

 

Ms 4680/1.

BETHLEN GÁBOR KÖR levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1935. febr. 12. 1 f. Rongált. Mellette egy tiszteletjegy.

 

 

Ms 4680/2-5.

BETHLEN GÁBOR SZÖVETSÉG levelei SZABÓ LŐRINCnek

2. Bp., 1943. szept. 16. 1 f.

3. Szabó Lőrinc által kiválasztott versek listája, 1 f.

4. Bp., 1947. dec. 4. 1 f.

5. Bp., 1950. márc. 18. 1 f.

 

 

Ms 4680/6.

BETHLEN MARGIT levele SZABÓ LŐRINCnek

(Párizs, 1939.) márc. 22. 1 f.

 

 

Ms 4680/7-8.

BIBLIOFILIA IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI KIADÓ levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1941. nov. 27. 1 f. Mellette egy soksz. körlevél, 2 f.

 

 

Ms 4680/9.

BIBÓ ISTVÁN és felesége levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1953. máj. 1 f.

 

 

Ms 4680/10-15.

BICZÓ FERENC levelei SZABÓ LŐRINCnek

10. Kaposvár, 1937. jan. 19. 1 f.

11. Kaposvár, 1938. márc. 11. 2 f.

12. Kaposvár, (1938. márc. 25.) 1 f.

13. Kaposvár, (1938. ápr. 20.) 2 f.

14. Kaposvár, 1938. máj. 15. 1 f.

15. Kaposvár, 1942. máj. 2. 2 f.

 

 

Ms 4680/16.

BJÖRKMAN, E. levele SZABÓ LŐRINCnek

Stockholm, 1938. máj. 19. Ném. 1 f.

 

 

Ms 4680/17-18.

BÓDÁS JÁNOS levelei SZABÓ LŐRINCnek

17. Székesfehérvár, 1943. jún. 29. 1 f.

18. H. é. n. „Megbeszélésünk szerint...” 2 f.

 

 

Ms 4680/19.

BODÓ LÁSZLÓ levele SZABÓ LŐRINCnek

Tihany, 1942. nov. 25. 1 f.

 

 

Ms 4680/20.

BODROGI GYULA levele SZABÓ LŐRINCnek

Kolozsvár, 1944. márc. 6. 1 f.

 

 

Ms 4680/21-24.

BODROSSY VERA levelei SZABÓ LŐRINCnek

21. Bp., 1951. dec. 28. 1 f. Mellette 22. sz. a. Szabó Lőrinc gyorsírásos feljegyzései 1 f.

22. Bp., 1952. ápr. 21. 1 f.

23. Bp., 1952. júl. 3. 1 f.

 

 

Ms 4680/25.

BOGYÓ MARGIT levele SZABÓ LŐRINCnek Bp., 1951. aug. 25. 1 f.

 

 

Ms 4680/26-28.

BÓKAY JÁNOS levelei SZABÓ LŐRINCnek

26. Veiden, 1930. aug. 24. 1 f.

27. Bp., 1941. okt. 13. 1 t,

28. Bp., 1943. jún. 22. 1 f.

 

 

Ms 4680/29.

B. BOKOR MARGIT levele SZABÓ LŐRINCnek

Szatmárnémeti, 1943. nov. 15. 1 f.

 

 

Ms 4680/30.

BOLGÁR LÁSZLÓ levele SZABÓ LŐRINCnek

Belgrád, 1939. dec. 18. 1 f.

 

 

Ms 4680/31.

BORBÉLY LÁSZLÓNÉ levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., k. n. „Gizikétől részvéttel értesültem...” 1 f.

 

 

Ms 4680/32.

BORBIRÓ PONGRÁC levele SZABÓ LŐRINCnek

Baja, 1932. dec. 27. 2 f.

 

 

Ms 4680/33.

BORBIRÓNÉ levele SZABÓ LŐRINCnek

Baja, 1932. nov. 6. 1 f.

 

 

Ms 4680/34.

BOROSS SÁNDOR levele SZABÓ LŐRINCnek

Tiszaberek, 1937. okt. 12. 1 f.

 

 

Ms 4680/35-38.

BORSAI MÁRIA levelei SZABÓ LŐRINCnek

35. Huedin, 1927. aug. 23. 2 f.

36. Huedin, 1927. nov. 4. 1 f.

37. Előjegyzési felhívás Borsai Mária „Varázskorona” c. meséskönyvére. 1 f.

38. Bánffyhunyad, 1928. szept. 22. 1 f.

 

 

Ms 4680/39-43.

BORSOS MIKLÓSNÉ levelei SZABÓ LŐRINCnek

39. Bp., 1949. jan. 4. 1 f.

40. Bp., 1949. jàn. 7. 1 f.

41. (Bp.) 1953. (dec.) 2 f.

42. K. n. „Borsos Miklós és Buba...” 1 f.

43. É. n. dec. 8. 1 f. Távirat.

 

 

Ms 4680/44-50.

BOSZNAI GABRIELLA levelei SZABÓ LŐRINCnek

44. Debrecen, 1947. jún. 27. 1 f.

45. Debrecen, 1947. júl. 28. 2 f.

46. Debrecen, 1947. szept. 15. 1 f.

47. Debrecen, 1947. dec. 6. 1 f.

48. Debrecen, 1947. dec. 23. 1 f.

49. Debrecen, 1951. dec. 23. 1 f.

50. Debrecen, k. n. „Nagyon jól érzem...” 1 f.

 

 

Ms 4680/51-52.

BRITISH COUNCIL levelei SZABÓ LŐRINCnek

51. Bp., 1946. ápr. 26. 1 f. Mellette egy lista. Angol ny. 1 f.

52. Bp., 1947. szept. 20. 1 f. Angol ny.

 

 

Ms 4680/53.

BRÜLL DÁNIEL levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1946. aug. 6. 1 f.

 

 

Ms 4680/54.

BRUNAUER ENDRE levele SZABÓ LŐRINCnek

Jászberény, 1937. jan., 29. 2 t.

 

 

Ms 4680/55. ,

BUDAPESTI ÁLLAMI TANÍTÓKÉPZŐ INTÉZET levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1931. máj. 5. 1 f.

 

 

Ms 4680/56.

BUDAPEST FŐVÁROS KÉPTÁRA levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1941. okt. 13. 1 f.

 

 

Ms 4680/57-59.

BUDAY GYÖRGY levelei SZABÓ LŐRINCnek

57. Szeged, 1936. jan. 28. 1 f.

58. Róma, 1937. szept. 11. 1 f. Csonka.

59. London, 1948. okt. 14. 1 f. Soksz.

 

 

Ms 4680/60-63.

BUJDOSSY ÉVA levelei SZABÓ LŐRINCnek

60. Bp., 1949. okt. .13. 1 f.

61. Bp., 1951. márc. 22. 1 f.

62. Bp., 1952. febr. 28. 1 f.

63. Bp., 1955. Jan. 7. 1 f.

 

 

Ms 4680/64.

CODEX KÖNYVKIADÓ VÁLLALAT levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1943. ápr. 20. 1 f.

 

 

Ms 4680/65-84.

CS.SZABÓ LÁSZLÓ levelei SZABÓ LŐRINCnek

65. Bp., 1937. jan. 28. 1 f.

66. Bp., 1938. aug. 1. 1 f.

67. Bp., 1939. júl. 20. 1 f.

68. Bp., 1939. dec. 15. 1 f.

69. Bp., 1940. júl. 20. 1 f.

70. Bp., 1941. nov. 22. 2 f.

71. Bp., 1942. máj. 4. 1 f.

72. Bp., 1943. dec. 3. 1.f.

73. Bp., 1946. febr. 21. 1 f.

74. K. n. „íme önkezemmel legépelve...n 2 f.

75. (Bp., 1946. aug. 7.) 1 ..

76. Bp., 1946. okt. 2. 2 f.

77. (Bp., 1946.) nov. 4. 1 f.

78. (Bp., 1946.) nov. 12. 1 f.

79. (Párizs,1947. jan. 30.) 1 f.

80. Bp., 1947. márc. 5. 1 f.

81. (Bp., 1947. nov. 4.) 1 f.

82. (Róma, 1948. dec. 30.) 1 f.

83. (Bp., é. n. okt. 27.) 1 f.

84. (Bp., 1946, márc. 6.)1 f. Távirat.

 

 

Ms 4680/85-87.

CSABA JÓZSEF levelei SZABÓ LŐRINCnek

85. Sopron, 1937. szept. 18. 1 f.

86. Sopron, 1937. okt. 27. 1 f.

87. Sopron, 1937. nov. 3. 1 f.

 

 

Ms 4680/88.

CSABÁKÉ FARKAS APOLLÓNIA levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1947. jan. 8. 1 f.

 

 

Ms 4680/89.

CSAJKA SÁNDORNÉ levele SZABÓ LŐRINCnek

Sárospatak, 1947. jan. 7. 1 f.

 

Ms 4680/90-94.

CSÁK GÉZA levelei SZABÓ LŐRINCnek

90. Ózd, 1948. aug. 17. 1 f.

91. Ózd, 1950. júl. 7. 1 f.

92. Ózd, 1950. okt. 11. 1 f.

93. Ózd, 1951. ápr. 12. 1 f.

94. Ózd, 1954. máj. 30. 1 f.

 

 

Ms 4680/95.

CSÁNK ENDRE levele SZABÓ LŐRINCnek

H. é. n. 1 f. Rongált.

 

Ms 4680/96.

CSATHÓ KÁLMÁN és Remenyik Zsigmond sorai SZABÓ LŐRINCnek

H. é. n. „Itt járt...” 1 f.

 

Ms 4680/97-98.

CSATLÓS JÁNOS levelei SZABÓ LŐRINCnek

97. (Miskolc, 1949. aug. 14.)1 f.

98. H. n. 1954. jún. 15. 1 f.

 

Ms 4680/99.

CSÉPÁNYI LORÁND levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1947. aug. 20. 1 f.

 

 

Ms 4680/100.

CSILLÉRY KLÁRA levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1947. máj. 30. 2 f.

 

 

Ms 4680/101.

CSIZMADIA GYÖRGY levele SZABÓ LŐRINCnek

Orosháza, 1946. nov. 19. 1 f.

 

 

Ms 4680/102-105,

CSOBÁN ENDRE levele SZABÓ LŐRINCnek

102. Debrecen, 1937. okt. 30. 1 f.

103. Debrecen, 1937. nov. 6. 1 f.

104. Debrecen, 1937. nov. 9. 1 f.

105. Debrecen, 1937. nov. 13. 1 f.

 

 

Ms 4680/106.

CSOPAKI ÁLLAMI GAZDASÁG DOLGOZÓI levele SZABÓ LŐRINCnek

Balatonfüred, 1953, nov. 23. 1 f.

 

 

Ms 4680/107-111.

CSORBA TIBOR levelei SZABÓ LŐRINCnek

107. Celldömölk, 1935. márc. 15. 1 f.

108. Bp., 1940. nov. 6, 1 f.

109. Bp., 1950. jún. 22. 1 f.

110. Csorba Tibor nyersfordítása Mickiewicz, Adam: „Pan Tadeusz”-ából. 5 f.

111. Varsó, 1957. ápr. 8. 1 f.

 

 

Ms 4680/112-113.

CSUKA ZOLTÁN levelei SZABÓ LŐRINCnek

112. Bp., 1942. febr. 26. 1 f.

113. Bp., 1943. jan. 2. 1 f.

 

 

Ms 4680/114.

DANCZINGER KLÁRA levele SZABÓ LŐRINCnek

Miskolc, 1939. nov. 15. 2 f.

 

 

Ms 4680/115.

DARÁNYI ÉVA levele SZABÓ LŐRINCnek

H. é. n. „Nagyon szépen köszönöm...” 1 f.

 

 

Ms 4680/116.

DARÁZS JÓZSEF levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1939. aug. 9. 1 f.

 

 

Ms 4680/117-120.

DEBRECENI NYÁRI EGYETEM levelei SZABÓ LŐRINCnek

117. Debrecen, 1942. okt. 5. 1 f.

118. Az 1942. aug. 15.-én tartott írói értekezlet jegyzőkönyve. Soksz. 2 f.

119. Debrecen, 1943. júl. 22. 1 f.

120. Debrecen, 1942. aug. 3. 1 f. Távirat.

 

 

Ms 4680/121-123.

DEBRECENI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM GIMNÁZIUMS levelei SZABÓ LŐRINCnek

121. (Debrecen, 1943. márc. 7.) 1 f.

Debrecen, 1943. márc. 25. 1 f.

Debrecen, 1948. szept. 17. 1 f.

 

 

Ms 4680/125.

DÉNES GIZELLA levele SZABÓ LŐRINCnek

H. é. n. „végtelenül sajnálom...” 2 f.

 

 

Ms 4680/126-130.

DÉRI JÓZSEF levelei SZABÓ LŐRINCnek

126. Csorvás, 1951. júl. 12. 1 f.

127. Csorvás, 1951. nov. 30. 1 f.

128. Csorvás, 1951. okt. 13. 2 f.

129. Csorvás, 1952. márc. 20. 1 f.

130. Csorvás, 1952. márc. 21. 1 f.

 

 

Ms 4680/131.

DÉRY TIBOR levele SZABÓ LŐRINCnek

H. é. n. máj. 19. 1 f.

 

 

Ms 4680/132-134.

DETRE LÁSZLÓ levelei SZABÓ LŐRINCnek

132. id. Detre László gyászjelentése. 1943. 1 f. Nyomt.

133. Nyomt. köszönő-kártya. 1 f.

134. Detre László gyászjelentése. 1953. Nyomt. 1 f.

 

 

Ms 4680/135-137.

DETRE LÁSZLÓNÉ Medveczky Bella levelei SZABÓ LŐRINCnek

135. Bp., 1953. dec. 3. 1 f.

136. Bp., 1955. jan. 1. 1 f.

137. Detre László és felesége fényképe. Mátraháza, 1952. szept. 1 f.

 

 

Ms 4680/138.

DEUTSCH-UNGARISCHE GESELLSCHAFT levele SZABÓ LŐRINCnek

Berlin, 1942. okt. 31. 1 f. Távirat.

 

 

Ms 4680/139.

DEZSE MARGIT levele SZABÓ LŐRINCnek

Szombathely, 1939. jún. 21. 2 f.

 

 

Ms 4680/140.

DIENES KÁLMÁNNE levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1954. máj. 10. 1 f.

 

 

Ms 4680/141.

DINER JÁNOS levele SZABÓ LŐRINCnek

Kassa, 1942. jún. 21. 1 f.

 

 

Ms 4680/142.

DOBLHOFF [?] levele SZABÓ LŐRINCnek

H. n. 1943. jún. 29. 1 f.

 

 

Ms 4680/143.

DOBÓ FERENC levele SZABÓ LŐRINCnek

Kolozsvár, 1942. jún. 4. 1 f.

 

 

Ms 4680/144.

DOBOS JÁNOS SÁNDORNE levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1942. jan. 28. 1 f.

 

 

Ms 4680/145-146.

DOBROVICS VIKTORNÉ levelei SZABÓ LŐRINCnek

145. Siófok, (1948.) jún. 21. 2 f.

146. Siófok, (1949.) júl. 23. 1 f.

 

 

Ms 4680/147-171.

DÓCZI ANTAL levelei SZABÓ LŐRINCnek

147. Ózd, 1946. jún. 27. 1 f.

148. Ózd, 1946. júl. 30. 1 f.

149. Ózd, 1946..dec. 14. 1 f.

150. Ózd, 1947. okt. 6. 2 f.

151. Ózd, 1947. nov. .14. 1 f.

152. Ózd, 1947. dec. 20. 1 f.

153. Ózd, 1948. márc. 25. 1 f.

154. Ózd, 1948. Jan. 10. 1 f.

155. Ózd, 1948. aug. 23. 1 f.

156. Ózd, 1948. szept. 30. 1 f.

157. Locarno, 1948. okt. 25. 1 f.

158. Ózd, 1949. jan. 11. 1 f.

159. Ózd, 1950. márc. 1. 1 f.

160. H. n. (1950. márc. 28.) l f.

161. (Tahi, 1950. júl. 29.) 1 f.

162. (Tahi, 1950. júl. 17.) 1 f.

163. Ózd, 1951. febr. 22. 1 f.

164. Ózd, 1951. „nagypéntek délutánja van.” 1 f.

165. Ózd, 1951. máj. 9. 2 f. 166.( „' 1951. máj. 9.)1 f.

166. Ózd, 1951. jún. 12. 1 f.

167. Ózd, 1951. júl. 6. 1 f.

168. Ózd, 1951. aug. 25. 1 f.

169. Fábián, 1951. júl. 10. 1 f.

170. Ózd, 1953. jan. 19. 1 f.

 

 

Ms 4680/172.

DOLGOZÓ IFJÚSÁG SZÖVETSÉGE levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1952. júl. 10. 2 f.

 

 

Ms 4680/173-174.

DOMINUS JENŐNÉ levelei SZABÓ LŐRINCnek

173. Hódmezővásárhely, 1947. nov. 28. 1 f.

174. Hódmezővásárhely, 1947. dec. 21. 1 f.

 

 

Ms 4680/175-176.

DOMOKOS JÁNOS levele SZABÓ LŐRINCnek

H. é. n. „még egy ügy...” 1 f. Rongált.

Miczkiewicz: Pan Tadeusz. II. ének. Részlet. Sebők Éva fordítása, 2 f.

 

 

Ms 4680/177.

DOMOKOS LÁSZLÓ levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1951. dec. 23. 2 f.

 

 

Ms 4680/178-179.

D. DORN XÉNIA levelei SZABÓ LŐRINCnek

H. é. n. „Kérem, ne vegye.,.” 1 f.

(Bp., 1949. ápr. 13.) 2 f.

 

 

Ms 4680/180.

DSIDA JENŐ levele SZABÓ LŐRINCnek

Kolozsvár, 1937. szept. 28. 1 f.

 

 

Ms 4680/181.

DUDÁS ZOLTÁN levele SZABÓ LŐRINCnek

Győr, 1937. máj. 21. 1 f.

 

 

Ms 4680/182.

DUNAY BERTALANNÉ levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1938. márc. 3. 2 f.

 

 

Ms 4680/183.

DUNKA JÁNOS levele SZABÓ LŐRINCnek

(Kisvárda, 1940. szept. 21.) 2 f.

 

 

Ms 4680/184.

DUST EDITH levele SZABÓ LŐRINCnek

Berlin, 1943. okt. 25. 1 f. Ném.

 

 

Ms 4680/185-187.

ECKHARDT SÁNDOR levelei SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1941. dec. 15. 1 f.

Bp., 1943. nov. 24. 1 f.

Bp., 1945. máj. 2. 2 f.

 

Ms 4680/188.

EGÉSZSÉGPOLITIKAI TÁRSASÁG levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1936. máj. 18. 1 f.

 

Ms 4680/189.

EGYED ZOLTÁN levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1941. nov. 21. 1 f.

 

Ms 4680/190.

„EMBERISMERET” levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1935. Jún. 15. 1 f.

 

 

Ms 4680/191.

ENGEL, KARLHEINZ levele SZABÓ LŐRINCnek

(Berlin, 1941. máj. 23.) 1 f. Nem.

 

 

Ms 4680/192.

ENGEL, WALTRAUT levele SZABÓ LŐRINCnek

(Berlin, 1940. szept. 17.) 1 f. Ném.

 

 

Ms 4680/193.

ENDRŐDI EDIT levele SZABÓ LŐRINCnek

H. é. n. „Kerestem Ont...” 1 f.

 

 

Ms 4680/194-196.

ENDRŐDI ISTVÁN levelei SZABÓ LŐRINCnek

194. (Bp.) 1948. ápr. 27. 1 f.

195. (Bp.) 1948. dec. 17. 1 f.

196. (Bp.) 1950. márc. 18. 1 f.

 

 

Ms 4680/197-200.

ERDŐHÁZI HUGÓ levelei SZABÓ LŐRINCnek

197. Komárom, 1933. febr. 6. 1 f.

198. (Komárom, 1933. ápr.) 1 f.

199. (Komárom,)1942. dec. 2. 1 f.

200. Komárom, k. n. „nem kaptam lapomra...” 1 f.

 

 

Ms 4680/201.

ERDŐS JÁNOS levele SZABÓ LŐRINCnek

H. n. (1941. máj. 16.) 1 f.

 

Ms 4680/202.

ERŐSS BÉLA levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1947. szept. 27. 1 f.

 

 

Ms 4680/203-215.

ERTSEY PÉTER levelei SZABÓ LŐRINCnek

203. Szeged, 1943. okt. 10. 1 f. Szabó Lőrincnének.

204. Szeged, 1947. okt. 7. 1 f.

205. Bp., 1948. aug. 29. 1 f. Szabó Lőrincnének.

206. Szeged, 1948. okt. 4. 1 f.

207. Szeged, 1949. jan. 20. 1 f.

208. Szeged, 1949. dec. 22. 1 f.

209. Szeged, 1950. jan. 1. 1 f.

210. Szeged, 1950. febr. 21. 1 f.

211. Szeged, 1950. jún. 4. 1 f.

212. (Szeged, 1952.) szept. 9. 1 f.

213. Szeged, 1952. nov. 17. 1 f. Ertsey Péterné gyászjelentése. Nyomt.

214. (Szeged, 1952. dec. 8.) 1 f.

215. (Szeged, 1953. febr. 9.) 1 f.

 

 

Ms 4680/216.

FÁBIÁN ISTVÁN nevében írt levél SZABÓ LŐRINCnek

Pécs, 1943. ápr. 6. 1 f.

 

 

Ms 4680/217-222.

FARKAS FERENC, bisztrai levelei SZABÓ LŐRINCnek

217. (Párizs, 1937. febr. 1.) 1 f. Csonka.

218. Bp., 1939. máj. 1. 1 f.

219. Bp., 1940. okt. 30. 1 f.

220. H. é. n. „Hálás köszönettel...” 1 f.

221. H. é. n. „Farkas Feriéknél...” 1 f.

222. Bp., 1947. máj. 14. 1 f. Farkas Ferenc nevében titkára által írt levél.

 

 

Ms 4680/223.

FARKAS FERENCNÉ, bisztrai levele SZABÓ LŐRINCnek

H. é. n. „Sajnos utolsó. percben...” 2 f.

 

 

Ms 4680/224-225.

FARKAS GYULA levelei SZABÓ LŐRINCnek

224. Berlin, 1943. Jún. 9. 1 f.

225. Berlin, 1943. Jún. 21. 1 f.

 

 

Ms 4680/226.

FARKAS ISTVÁN levele SZABÓ LŐRINCnek

Balassagyarmat, 1943. febr. 8. 1 f.

 

 

Ms 4680/227.

FÁY ANDORNÉ levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1940. aug. 24. 1 f.

 

 

Ms 4680/228-229.

FÁY DEZSŐNÉ levele SZABÓ LŐRINCnek

(Bp., 1954. ápr. 13.) 1 f.

Fáy Dezső gyászjelentése. 1954. 1 f. Nyomt.

 

 

Ms 4680/230.

FAZEKAS MIHÁLY GIMNÁZIUM levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1957. márc. 25. 1 f.

 

 

Ms 4680/231.

FÉJA GÉZA levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1955. márc. 28. 2 f.

 

 

Ms 4680/232.

FEJTŐ FERENC levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1934. ápr. 7. 1 f.

 

 

Ms 4680/233-234.

FEKETE LAJOS levelei SZABÓ LŐRINCnek

233. Bp., 1947. máj. 8. 1 f.

234. Bp., 1957. márc. 15. 1 f.

 

 

Ms 4680/235.

FÉNYES LÁSZLÓ levele SZABÓ LŐRINCnek

(Bp., 1934. febr. 1.) 1 f.

 

 

Ms 4680/236.

FENYŐ LÁSZLÓ levele SZABÓ LŐRINCnek

(Bp., 193? ápr.) 1 f.

 

Ms 4680/237.

FERENCZY BÉNI levele SZABÓ LŐRINCnek

(Bp., 1951. jún. 3.) 1 f.

 

 

Ms 4680/238-239.

FESZTY MÁSA levelei SZABÓ LŐRINCnek

(Bp., 1936. dec. 11.) 1 f.

(Bp., 1948. ápr. 16.) 1 f.

 

 

Ms 4680/240.

FINNUGOR KULTURBIZOTTSÁG MAGYAR OSZTÁLYA levele SZABÓ LŐRINCnek

Szeged, 1940. jan. 8. 1 f.

 

 

Ms 4680/241-254.

FODOR JÓZSEF levelei SZABÓ LŐRINCnek

241. Berlin, 1930. márc. 7. 1 f.

242. (Berlin, 1930. ápr.) 1 f.

243. Berlin, 1930. szept. 3. 1 f.

244. Berlin, 1931. jún. 6. 1 f. Megnevezetlen szerkesztőnek. Szabó Lőrincnek ?

245. (Berlin, 1931. jún. 18.) 1 f.

246. Berlin, 1931. jún. 27. 6 f.

247. (Bp., 1931. nov. 23.) 1 f.

248. H. é. n. „Üdvözölve - remélem gyönyörű...” 1 f.

249. H. é. n. „Nagyon köszönöm...” 1 f.

250. H. é. n. „Nagyon szépen kérlek...” 1 f.

251. A 250. sz. levél mellett Shelley: „Megszabadított Prometheus”. Részlet. Fodor József fordítása. 6 f,

252. Fodor József: „Lihegő erdők” c. verse. 2 f.

253. Fodor József: „Mint őszi gyümölccsel a fák...” c. verse. 2 f.

254. Fodor József: „Nincsenek már Kiáltók” c. verse. 2 f.

 

 

Ms 4680/255.

FORGÁCS RÓZSI levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1927. febr. 3. 1 f.

 

Ms 4680/256-269.

FORST KÁROLY FRIGYES levelei SZABÓ LŐRINCnek

256. Kisbér, 1925. jún. 16. 1 f.

257. Kisbér, 1926. dec. 31. 1 f.

258. Bp., 1927. dec. 30. 1 f.

259. Bp., 1928. febr. 1. 1 f.

260. Bp., 1930. ápr. 11. 2 f.

261. Fehérkőlápa, 1951. Jún. 26. 2 f.

262. Fehérkőlápa, 1951. júl. 5. 1 f.

263. Fehérkőlápa, 1951. okt. 17. 2 f.

264. Hollóstető, 1951. dec. 20. 3 f.

265-266. Két megíratlan levelezőlap, 2 db. 2 f.

267. Lillafüred, (1952.) febr. 13. 2 f.

268. Lillafüred, (1952.) dec. 23. 2 f.

269. Répáshuta, 1953. okt. 8. 2 f.

 

 

Ms 4680/270-273.

FÖLDESSY GYULA levelei SZABÓ LŐRINCnek

270. Bp., 1941. máj. 31. 1 f.

271. Földessy: Az ismeretlen Ady c. műve. Nyomt. 45 p.

272. Bp., 1944. febr. 29. 1 f.

273. H. n. 1944. márc. 3. 1 f.

 

Ms 4680/274.

FÖLDESSY dr. levele SZABÓ LŐRINCnek

Susak, k. n. „itt ülünk...” 1 f. Csonka.

 

Ms 4680/275-282.

FÖLDI MIHÁLY levelei SZABÓ LŐRINCnek

275. H. é. n. „telefonálása értelmében...” 1 f.

276. H. é. n. „kérem, legyen szives...” 1 f.

277. H. é. n. „Gratz kegyelmes úr...” 1 f.

278. H. é. n. „megkaptam cikkét...” 1 f.

279. H. é. n. „mellékelten - ne haragudjon...” 1 f.

280. H. é. n. „ne haragudjon kérem...” 1 f,

281. Földi Mihály gyászjelentése. Bp., 1943. okt. 17. Nyomt, 1 f.

282. Földi Mihályné nyomt. kártyája, melyben a részvétet megköszöni. Nyomt. 1 f.

 

Ms 4680/283-288.

FÖLDVÁRY HERMY levelei SZABÓ LŐRINCnek

283. Kolozsvár, 1942. júl. 25. 2 f. Ném.

284. Kolozsvár, 1942. szept. 1. 1 f. Ném.

285. Földváry Hermy: „Laurenz Szabd, der Dichter und Mensch” c. kézirata. 6 f. Ném.

286. Kolozsvár, 1942. szept. 26. 1 f. Ném.

287. Kolozsvár, 1942. nov. 15. 1 f. Ném.

288. Földváry Hermy kézirattöredéke. 2 f. Ném.

 

Ms 4680/289-290.

FRAHNE dr. levelei SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1942. aug. 25. 1 f. Ném.

Bp., 1942. szept. 24. 1 f. Ném.

 

Ms 4680/291-294.

FRANKENBURG IRODALMI KÖR levelei SZABÓ LŐRINCnek

291. Sopron, 1937. aug. 17. 1 f.

292. Sopron, 1939. dec. 17. 1 f.

293. Sopron, 1941. júl. 31. 1 f.

294. Sopron, 1941. aug. 28. 1 f.

 

Ms 4680/295.

FRANKL SÁNDOR levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1933. márc. 16. 2 f.

 

Ms 4680/296.

FREUND REZSŐ levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1937. nov. 19. 1 f.

 

Ms 4680/297-300.

FÜLEP LAJOS levelei SZABÓ LŐRINCnek

297. Zengővárkony, 1933. febr. 1. 1 f.

298. Bp., 1950. aug. 8. 1 f.

299. Bp., 1950. okt. 3. 1 f.

300. Bp., 1957. ápr. 26. 1 f. Másolat.

 

Ms 4680/301-304.

FÜLÖP JUDIT levelei SZABÓ LŐRINCnek

301. Bp., 1951. (dec. 31.) 1 f.

302. Bp., 1955. febr. 5. 1.

303. Bp., 1955. márc. 31. 1 f.

304. (Bp., 1957. márc. 25.) 1 f.

 

Ms 4680/305-307.

FÜLÖP ZOLTÁN és felesége levelei SZABÓ LŐRINCnek

305. Bp., 1952. jan. 21. 2 f.

306. Bp., 1954. jan. 7. 1 f.

307. (Bp., 1954. ápr. 3.) 1 f. Távirat.

 

Ms 4680/308.

F. FÜRST MARGIT levele SZABÓ LŐRINCnek

H. n. 1936. okt. 28. 1 f.

 

Ms 4680/309-310.

FÜSI JÓZSEF levelei BZABÓ LŐRINCnek

309. Visegrád, 1951. dec. 14. 1 f.

310. H. n. 1952. dec. 15. 1 f. Olasz ny.

 

Ms 4681/1-6.

GAÁL ENDRÉNE levelei SZABÓ LŐRINCnek

1. H. n. 1947. Júl. 19. 1 f.

2. H. n. (1951.) okt.. 1. 1 f.

3. H. é. n. „kaphatnék egy...” 1 f.

4. H. é. n. „nem ér- rá...” 1 f.

5. H. é. n. „I am so sorry...” 1 f. Angol ny,

6. H. é. n. „I am terribly sorry...w 1 f. Angol ny.

 

Ms 4681/7-10.

GAÁL JENŐ levelei SZABÓ LŐRINCnek

7. Bp., 1940. júl. 25. 1 f.

8. Bp., 1940. szept. 2. 1 f. 9.

9. (Bp., 1940. szept.24.)1 f.

10. Bp.1943. jún. 11. 1 f.

 

Ms 4681/11-13.

GÁBORJÁNI KLÁRA levelei SZABÓ LŐRINCnek

11. (Bükkszentkereszt, 1952.) júl. 23. 1 t.

12. (Bükkszentkereszt, 1952.) júl. 28. 1 f.

13. H. é. n. „remélem teljesen jól vagy...” 1 f.

 

Ms 4681/14.

G. SZABÓ CSABA levele SZABÓ LŐRINCnek

Sárospatak, 1940. febr. 12. 1 f.

 

Ms 4681/15-16.

G. SZABÓ GÁBOR levelei SZABÓ LŐRINCnek

15. Tiszaszőllős, 1930. aug. 25. 1 f.

16. H. n. 1943. márc. 23. 1 f.

 

Ms 4681/17-22.

G. SZABÓ KÁLMÁN levelei SZABÓ LŐRINCnek

17. (Debrecen, 1927. febr. 10.) 1 f.

Debrecen, 1927. nov. 28. 1 f.

Debrecen, 1928. jún. 9. 1 f.

20. Bp., 1945. ápr. 11. 1 f.

(Bp., 1946.) „tegnap akartam...” 1 f.

(Bp., 1950. nov. 22.) 1 f.

 

Ms 4681/23.

G. SZABÓ KÁLMÁNNÉ levele SZABÓ LŐRINCnek

H. é. n. „sajnos nem mehettem...” 1 f.

 

Ms 4681/24-25.

G. SZABÓ LŐRINC levelei SZABÓ LŐRINCnek

Debrecen, 1927. dec. 19. 1 f. Sáránd, 1943. jún. 4. 1 f.

 

Ms 4681/26-63.

ifj. G. SZABÓ LŐRINC levelei SZABÓ LŐRINCnek

26. H. é. n. „Édes Apunak...” 1 f.

27. Bp., 1940. aug. 25. 1 f.

28. Bp., 1940. júl. 11. 1 f. 29.

29. (Bp., 1940. aug. 27.) 1 f.

30. Bp., 1940. szept. 2. 1 f.

31. Bp., 1940. okt. 20. 1 f. Rajta két fénykép.

32. (Klotildliget, 1944. szept.) 1 f.

33. Bp., 1949. febr. 13. 1 f.

34. Bp., 1949. máj. 9. 1 f.

35. Bp., 1949. máj. 15. 2 f.

36. Salgótarján, 1949. nov. 14. 1 f.

37. Siófok, 1950. ápr. 6. 1 f.

38. Siófok, 1950. ápr. 11. 1 f.

39. Szófia, 1950. okt. 14. 1 f.

40. Szófia, 1950. okt. 20. 1 f.

41. Bp., 1951. aug. 17. 2 f.

42. Pécs, 1951. júl. 20. 1 f.

43. Pécs, 1951. júl. 23. 1 f.

44. Bp., 1951. okt. 5. 1 f.

45. Bp., 1952. ápr. 10. 1 f.

46. Bp., 1952. máj. 26. 1 f.

47. Tata, 1952. aug. 7. 2 f.

48. H. n. 1952. aug. 11. 1 f.

49. H. n. 1952. aug. 11. 1 f.

50. Moszkva, 1952. aug. 14. 1 f.

51. Moszkva, 1952. aug. 29. 1 f.

52. Moszkva, 1952. szept.2. 1 f.

53. Moszkva, 1952. szept.2. 1 f.

54. Moszkva, k. n. „Az izgalmak^..” 1 f.

55. Szabó Lőrinc üzenete Temirkul Umetalljevnek a Szovjet írószövetség útján. 1 f.

56. G. SZABÓ Lőrinc Moszkvából küldött üzenetei. 2 f.

57. Balatonfüred, 1952. szept. 14., 1 f.

58. Bp., 1953. Jan.. ~3~.l f.

59. Lökösnáza, 1953. júl. 29. 1 f.

60. Bp., 1953. szept. 15. 1 f.

61. Parádfürdő,. (1954.) ápr. 3. Illés Béla ós Csoóri Sándor aláírásával. 1 f.

62-63. G. SZABÓ Lőrinc 2 db feljegyzése szüleinek. 2 f.

Ms 4681/64-73.

G. SZABÓ LŐRINCNÉ levelei SZABÓ LŐRINCnek

64. (Debrecen,) 1927. márc. 12. 2 f.

65. Bp., 1934. jún. 19. 1 f.

66. Bp., 1934. jún. 19. 1 f. Kemény Lászlóné és megnevezetlen Klára sorai G. SZABÓ Lőrincné levelében. '

67-68. Gáborjáni Klára levele és G. SZABÓ Lőrinc szüleinek küldött rajza, 2 db. 3 f.

69. Bp., 1934. jún. 22. 1 f.

70. Bp., 1934. jún. 22. 1 f. Mellette Gáborjáni Klára szüleinek írt levele.

71-72. G. SZABÓ Lőrinc rajzai, 2 db. 2 f.

73. Bp., 1934. jún. 19. 1 f. Amy Wirth levele Szabó Lőrincéknek.

 

Ms 4681/74-75.

SZABÓ LŐRINCNÉ levelei SZABÓ LŐRINCnek

74. Bp., 1927. dec. 15. 1 f.

75. H. é. n. „Tegnap voltam...” 1 f.

 

Ms 4681/76-80.

G. SZABÓ MIHÁLY levelei SZABÓ LŐRINCnek

76. Csaholc, 1921. jan. 16. 1 f.

77. Csaholc, 1921. aug. 15. 1 f.

78. Csaholc, 1927. okt. 11. 1 f.

79. (Csaholc, 1943.) „A derék művet...” 1 f.

80. (Csaholc, 1946. nov. 22.) 1 f.

 

Ms 4681/81.

G. SZABÓ SZILÁRD levele SZABÓ LŐRINCnek

Tiszaszőllős, 1946. dec. 22. 1 f.

 

Ms 4681/82.

GÁL FERENC levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1941. nov. 30. 1 f.

 

Ms 4681/83-86.

GÁL ISTVÁN levelei SZABÓ LŐRINCnek

83. Bécs, 1938. jún. 25. 1 f.

84. Bp., 1939. febr.25. 1 f.

85. Bp., 1940. jún. 13. 1 f.

86. Bp., 1947. dec. 10. 1 f.

 

Ms 4681/87.

GALAMB SÁNDOR levele SZABÓ LŐRINCnek

Rouen, 1939. júl. 5. 1 f.

 

Ms 4681/88.

GÁSPÁR ANTAL levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1937. nov. 18. 1 f.

 

Ms 4681/89-90.

GÁSPÁR ENDRE levelei SZABÓ LŐRINCnek

90. Bp., 1945. jún. 5. 1 f.

91. Bp., 1949. márc. 26. 1 f.

 

Ms 4681/91.

GÁSPÁR MACZA levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1928. júl. 14. 1 f.

 

Ms 4681/92-94.

GÁTI ENDRE levelei SZABÓ LŐRINCnek

92. Bp., 1937. júl. 10. 2 f.

93. Bp., 1937. aug. 28. 1 f.

94. Gáti Endre: „Messzeség” c. verse. 1 f.

 

Ms 4681/95.

GAZETTE DE HONGIE levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1936. ápr. 21. 1 f.

 

Ms 4681/96.

GEBHARDTNÉ, KLÁRA levele SZABÓ LŐRINCnek

München, 1939. aug. 23. 1 f.

 

Ms 4681/97.

GEISZLER ISTVÁN levele SZABÓ LŐRINCnek

Kaposvár, 1957. márc. 18. 2 f.

 

Ms 4681/98-107.

GELLÉRI ANDOR ENDRE levelei SZABÓ LŐRINCnek

98. (Bp., 1927. jún. 20.) 1 f.

99. (Bp., 1927. nov. 12.) 1 f.

100.(Bp., 1927. dec. 17.) 1 f. Szabó Lőrincnének szóló levél,

101. (Frankfurt, 1928. jún. 22.) 1 f.

102. (Nürnberg, 1928. jún. 16.) 1 f.

103. H. n. (1928.) jún. 24. 2 f.

104. H. n. (1928.) jún. 25. 1 f.

105.(München, é. n. júl. 21.) 1 f.

106. H. é. n. „tessék egy könyv...” 1 f.

107. „Boldog ünnepet...” 1 f.

 

Ms 4681/108-110.

GELLÉRI ANDOR ENDRÉNÉ levelei SZABÓ LŐRINCnek

(Bp., 1946. dec.) 1 f.

(Bp., 1947. dec.) 1 f.

(Bp., 1949.)ápr. 2. 1 f.

 

Ms 4681/111-115.

GELLÉRT OSZKÁR levelei SZABÓ LŐRINCnek

111. Bp., 1921. dec. 17. 1 f.

112. Bp., 1922. júl. 4. 1 f.

113. Bp., 1942. jan. 5. 1 f. 114. Bp., 1943. máj. 27. 1 f.

115. H. é. n. „A jóleső baráti...” 1 f.

 

Ms 4681/116.

GENTHON ISTVÁN levele SZABÓ LŐRINCnek

Róma, 1941. márc. 3. 1 f.

 

Ms 4681/117.

GERENCSÉR JÓZSEF levele SZABÓ LŐRINCnek

Bécs, 1943. jan. 10. 2 f.

 

Ms 4681/118-120.

GERENTSÉR JÓZSEF levelei SZABÓ LŐRINCnek

118. Párizs, 1927. szept. 6. 2 f.

119. Gerentsér József: „O mon Paris.” 1 f.

120. (Rimini,) k. n. „Minthogy legjobb utón...” 1 f,

 

Ms 4681/121-129.

GERGELY SÁNDOR levelei SZABÓ LŐRINCnek

121. Miskolc, 1924. nov. 7. 1 f.

122. (Pozsony, 1926. jún. 4.)l f.

123. Pozsony, 1926. jún. 14. 2 f.

124. (Bp., 1926, szept. 8.}l f.

125. Debrecen, (1927. febr. 8.)l f.

126. H. é. n. „sajnos nem tudtam...” 1 f.

127. Kisbér, k. n. „sok oka van annak...” 1 f.

128. H. é. n. „Levele, küldeménye...” 3 f.

129. H. é. n. „Miért nem válaszol?” 1 f.

 

Ms 4681/130.

GERLEI MÁRIA levele SZABÓ LŐRINCnek

H. n. 1950. jún. 3. 1 f.

 

Ms 4681/131-135.

GERLŐTEI JENŐ levelei SZABÓ LŐRINCnek

131. Debrecen, 1944. jan. 2. 2 f.

132. Debrecen, 1944. febr.15. 1 f.

133. Bp., 1952. febr.25. 1 f.

134. H. é. n. „Rég vágyódom...” 1 f.

135. H. é. n. „Ne vegye rossz néven...” 2 f.

 

Ms 4681/136-137.

GERMANUS GYULA levelei SZABÓ LŐRINCnek

136. Bp., 1943. júl. 11. 1 f.

137. (Bp., 1943. júl. 12J 1 f. Távirat.

 

Ms 4681/138-141.

GESZTELYI NAGY ZOLTÁN levelei SZABÓ LŐRINCnek

138. Bp., 1942. máj. 20. 1 f.

139. Bp., 1948. jan. 23. 1 f.

140. Bp., 1948. febr. 5. 1 f.

141. A 140. levél melletti feljegyzés, 1 f.

 

Ms 4681/142.

GLATZ KÁROLY levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1935. febr. 25. 1 f.

 

Ms 4681/143.

GOMBASZÖGI FRIDA levele SZABÓ LŐRINCnek

H. é. n. „beszéltem nagy Klárával...” 1 f.

 

Ms 4681/144-145.

GÖLLNER ALADÁR levelei SZABÓ LŐRINCnek

144. Párizs, 1927. jan. 18. 1 f. Mellette egy újságkivágat.

145. Párizs, 1930. aug. 22. 1 f.

 

Ms 4681/146.

GÖNCZÖL IMRÉNÉ levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1957. márc. 15. 1 f.

 

Ms 4681/147.

GÖNCZÖL JÁNOS levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1951. aug. 2. 1 f.

 

Ms 4681/148-154.

GRAF FERENC levelei SZABÓ LŐRINCnek

148. Bp., 1925. dec. 28. 2 f. Ném.

149. Bp., 1926. dec. 30. 1 f. Ném.

150. H. é. n. „Szívélyes üdvözlettel...” 1 f.

151. (Kopenhaga) 1952. aug. 28. 1 f. Ném.

152. H. n. 1955. ápr. 3. 1 f. Ném.

153. São Paolo, 1955. ápr. 17. 1 f. Ném.

154. Bécs, 1955. jún. 3. 1 f. Távirat. Mellette egy vámigazolás.

 

Ms 4681/155.

GRAF OLGA levele SZABÓ LŐRINCNEK

Bécs, 1955. jún. 12. 1 f. Ném.

 

Ms 4681/156.

GRAEF FLÓRA levele SZABÓ LŐRINCnek

H. é. n. „Ne haragudjon...” 1 f.

 

Ms 4681/157-158.

GROÓ KRISZTINA levelei SZABÓ LŐRINCnek

157. Szentendre, 1949. júl. 24. 1 f.

158. Bp., 1950. márc.16. 1 f,

 

Ms 4681/159.

GRUBER JÓZSEF levele SZABÓ LŐRINCnek

Szolnok, 1933. júl. 13. 2 f.

 

Ms 4681/160-162.

GULYÁS GÁBOR levelei SZABÓ LŐRINCnek

160. Nánás, 1937. szept. 25. 2 f.

161. Bp., 1946. okt. 24. 1 f.

162. H. n. „Sajnos nem tudtam...” 1 f.

 

Ms 4681/163-180.

GULYÁS PÁL levelei SZABÓ LŐRINCnek

163. Debrecen, 1920. dec. 20. 1 f.

164. Debrecen, 1922. Júl. 1, 1 f.

165. Debrecen, 1928. dec. 12. 2 f.

166. Debrecen, 1932. dec. 15. 1 f.

167. Debrecen, 1937. ápr. 13. 2 f,

168. Debrecen, 1937. ápr. 14. 1 f.

169. Debrecen, 1937. máj. 1.1 f.

170. Debrecen, 1937. szept. 18. 1 f. Rajta Juhász Géza sorai. Mellette Gulyás Pál és Juhász Géza életrajza.

171 Debrecen, 1937. okt. 11. 1 f.

172. Debrecen, 1937. okt. 12. 1 f.

173. Debrecen, 1938, jún. 14. 1 f.

174. Bocskaykert, 1939, szept. 3. 1 f.

175. Debrecen, 1939. azept.21. 1 f.

176. Debrecen, 1942. Jan. 19. 1 f.

177. Debrecen, 1943. ápr. 12. 1 f.

178. Gulyás Pál: „Körről körre.” Gépirat, 7 f.

179. H. é. n. „Ne haragudj...” 1 f.

180. Debrecen, 1944. tavaszán. Gulyás Pál halála alkalmából nyomtatott, részvétet megköszönő kártya. 1 f.

 

Ms 4681/181.

GUNDA BÉLA levele SZABÓ LŐRINCnek

(Bp., 1937. ápr. 26.) 1 f.

 

Ms 4681/182.

GUTTMAN KÁROLY levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1940. márc. 27. 1 f.

 

Ms 4681/183-184.

GYERGYAI ALBERT levelei SZABÓ LŐRINCnek

183. Bp., 1926, nov. 25. 1 f.

184. Bp., 1926. dec. 15. 1 f,

 

Ms 4681/185.

GYÓNI GÉZA IRODALMI TÁRSASÁG levele SZABÓ LŐRINCnek

H. é. n. „Szeretettel közeledve...” 1 f.

 

Ms 4681/186-192.

GYÖRGY OSZKÁR levelei SZABÓ LŐRINCnek

186. Székesfehérvár, 1926, nov. 25, 2 f,

187. Székesfehérvár, 1930. szept. 3. 1 f,

188. Aliga, 1933, júl. 11. 2 f,

189. Székesfehérvár, 1934. jún. 5. 2 f.

190. Kőszeg, 1934. aug. 6. 1 f.

191. Székesfehérvár, 1936. nov. 21. 1 f.

192. H. é. n. „Szíveskedjék a Babitsnak...” 1 f,

 

Ms 4681/193-195.

GYŐRI PÁLNÉ levelei SZABÓ LŐRINCnek

193. Bp., 1946. okt. 28. 1 f.

194. Bp., 1946. okt. 28, 1 f. Győri Pálné Czeklernének írt sorai Szabó Lőrinc ügyében.

195. Bp., 1952. aug. 19. 1 f.

 

Ms 4681/196-197,

GYÖRKEI ERZSÉBET levele SZABÓ LŐRINCnek

196. Bp., 1949. ápr. 9, 1 f,

197. Egy átvételi elismervény, 1 f.

 

Ms 4681/198.

GYÖRKÖS GYULA levele SZABÓ LŐRINCnek

(Bp., 1947. dec. 24.) 2 f.

 

Ms 4681/199.

GYŐRY ? levele SZABÓ LŐRINCnek

Marrakech, 1933. márc. 8. 1 f.

 

Ms 4681/200-201.

GYULAI LENKE levelei SZABÓ LŐRINCnek

Makó, 1940. dec. 27. 1 f.

Szeged, 1941. jan. 15. 1 f.

 

Ms 4681/202.

H. SZEPES OLGA levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1957. márc. 22. 1 f.

 

Ms 4681/203-207.

HAJDÚ BÉLÁNÉ levelei SZABÓ LŐRINCnek

203. Galyatető, 1952. dec. 24. 1 f.

204. Galyatető, 1953. dec. 8. 1 f.

205. Galyatető, 1953. dec. 15, 1 f.

206. Galyatető, 1954. ápr. 18, 2 f.

207. H. é. n. „Szeretettel küldünk...11 1 f,

 

Ms 4681/208.

HAJDÚ HENRIK levele SZABÓ LŐRINCnek

Újpest, 1930. aug. 21. 1 f.

 

Ms 4681/209.

HAJDÚ JÁNOSNÉ levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1954. júl. 15. 1 f.

 

Ms 4681/210.

HAJDÚ MARCEL levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1932. máj. 18. 1 f.

 

Ms 4681/211-213.

HALÁSZ GÁBOR levelei SZABÓ LŐRINCnek

211. (Bp., 1934. febr. 22.) 1 f.

212. Bp., 1940. nov. 20. 2 f.

213. H. é. n. nov. 26. 1 f.

 

Ms 4681/214.

HALÁSZ GYULA levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1931. jan. 26. 1 f.

 

Ms 4681/215-217.

HALÁSZ JENNY levelei SZABÓ LŐRINCnek

215. Bp., 1953. jan. 9. 1 f.

216. Bp., 1953. febr. 11. 2 f.

217. H.n.1953. febr. 16. 1 f,

 

Ms 4681/218.

HALÁSZ SÁNDOR levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1930. aug. 20. 1 f.

 

Ms 4681/219.

HALMI BÓDOGNÉ levele SZABÓ LŐRINCnek

H. n. 1930. ápr. 28. 1 f.

 

Ms 4681/220-226.

HANKISS JÁNOS levelei SZABÓ LŐRINCnek

220. Debrecen, 1935. okt. 17. 1 f. Soksz.

221. (Debrecen, 1940. márc. 6.) 2 f.

222. (Debrecen, 1942. dec.) 1 f.

223. Debrecen, 1943. márc. 11. 1 f.

224. Bp., 1943. júl. 7. 1 f.

225. Bp., 1943. nov. 25. 1.f.

226. H. é. n. MS kitüntető és jóleső...” 1 f.

 

Ms 4681/227.

HARANGI LÁSZLÓ levele SZABÓ LŐRINCnek

(Narren, 1948. dec. 19.) 2 f.

 

Ms 4681/228.

HARANGI LÁSZLÓNÉ levele SZABÓ LŐRINCnek

H. é. n. „Férjemmel beszéltük ma...” 1 f.

 

Ms 4681/229-230.

„HÁROMCSŐRÜ KACSA” levelei SZABÓ LŐRINCnek

229. H. é. n. „Boldog új évet...” 1 f.

230. H. é. n. „Kellemes karácsonyi...” 1 f.

 

Ms 4681/231.

HÁRS BORI levele SZABÓ LŐRINCnek

H. é. n. „Sok boldog...” 1 f.

 

Ms 4681/232.

HARSÁNYI GRÉTE levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1943. dec. 9. 1 f.

 

Ms 4681/233-241.

HARSÁNYI ISTVÁN levelei SZABÓ LŐRINCnek

233. Sárospatak, 1940. dec. 22. 1 í.

234. Sárospatak, 1941. jan. 26. 1 f.

235. Sárospatak, 1941. febr. 2. 1 f.

236. Sárospatak, 1941. okt. 28. 1 f.

237. H. n. 1942. júl. 31. 1 f,

238. H. n. 1942. okt. 20. 2 f.

239. Bp., 1947. febr. 1. 1 f,

240. Bp., 1947. „Emlékeztetlek...” 1 f.

241. Bp., k. n. „Nagyon szeretnék...” 1 f.

 

Ms 4681/242.

HARSÁNYI LAJOS levele SZABÓ LŐRINCnek

Rábapatona, 1933. máj. 3. 1 f.

 

Ms 4681/243-245.

HARSÁNYI MÁRTA levelei SZABÓ LŐRINCnek

243. Bp., 1943. jún. 2. 1 f.

244. Gyula, 1943. nov. 16. 1 f.

245. H. é. n. „Igen örültem...” 1 f.

 

Ms 4681/246.

HARSÁNYI ZSOLT levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1943. szept. 1 f.

 

Ms 4681/247-249.

HATÁR GYŐZŐ levelei SZABÓ LŐRINCnek

247. Bp., 1948. júl. 14. 1 f.

248. Bp., 1949. jan. 1. 1 f.

249. Bp., 1949. okt. 26. 1 f.

 

Ms 4681/250.

HAVAS ISTVÁN levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1952. márc. 29. 1 f.

 

Ms 4681/251.

HAYNAL IMRE levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1952. máj. 9. 1 f.

 

Ms 4681/252.

HEGEDŰS TIBOR levele SZABÓ LŐRINCnek

H. é. n. „azóta is betegeskedem...” 1 f.

 

Ms 4681/253.

HELLEBRONDT GUSZTÁVNÉ levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1956. márc. 21. Német vers.

 

Ms 4681/254-255.

HELLER, MARIE-LOUISE levelei SZABÓ LŐRINCnek

254. Worms, 1942. okt. 10. 1 f. Ném.

255. Worms, 1943. jan. 7. 1 f. Ném.

 

Ms 4681/256-259.

HERCZEG FERENC levelei SZABÓ LŐRINCnek

256. Bp., 1937. okt. 24. 1 f.

257. Bp., 1940. márc. 4. 1 f.

258. Bp., 1947. dec. 21. 1 f.

259. Bp., 1938. júl. 4. Nyomt. Herczeg Ferenc édesanyjának gyászjelentése. 1 f.

 

Ms 4681/260.

HERDER u. Co. levele SZABÓ LŐRINCnek

Freiburg, 1943. júl. 16. 1 f, Ném.

 

Ms 4681/261.

HERTAY ÖDÖNNÉ levele SZABÓ LŐRINCnek

Szolnok, 1942. jún. 7. 2 f. Rajta Szilágyi Ágnes soraival.

 

Ms 4681/262.

HEVESI ANDRÁS levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1930. aug. 30. 1 f.

 

Ms 4681/263.

HEVESI PIROSKA levele SZABÓ LŐRINCnek

Nógrádverőce, 1944. febr. 5. 2 f,

 

Ms 4681/264-277.

HÉZSER ZOLTÁN levelei SZABÓ LŐRINCnek

264. Bp., 1943. okt. 5. 1 f.

265-266. A levélhez mellékelt kérdőív és lista. 2 db. 2 f.

267. Bp., 1947. máj. 8. 1 f.

268. Bp., 1947. máj. 24. 1 f.

269. Bp., 1947. okt. 16. 1 f.

270. Bp., 1948. febr. 12. 1 f. Mellette két meghívó.

271. Bp., 1948. júl. 30. 1 f,

272. Bp., 1948. szept. 18. 1 f.

273. Bp., 1948. nov. 18. 1 f.”

274. Bp., 1948. dec. 30. 1 f.

275. Izbég, 1949. aug. 15. 1 f.

276. Bp., 1949. okt. 6. 1 f.

277. H. é. n. „Kérem, ne méltóztassék...” 1 f.

 

Ms 4681/278.

HILLINGER ZOLTÁN levele SZABÓ LŐRINCnek

(Bp., 1939. máj. 12.) 1 f.

 

Ms 4681/279.

HITEL DÉNES levele SZABÓ LŐRINCnek

Szolnok, 1937. nov. 8. 1 f.

 

Ms 4681/280.

HLATKY ENDRE levele SZABÓ LŐRINCnek

Nagyvárad, 1944. „Hálás üdvözlettel...” 1 f.

 

Ms 4681/281.

HOFFMANN EDITH levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1931. márc. 4. 1 f.

 

Ms 4681/282-284.

HOLLÓ ERNŐ levelei SZABÓ LŐRINCnek

282. Bp., 1937. okt. 30. 1 f.

283. Holló Ernő: „Kis légy ősszel az ablakon” c. verse. Nyomt. 2 f.

284. (Székelyudvarhely, 1943. szept. 27.) 1 f.

 

Ms 4681/285-288.

HOMOKI NAGY ISTVÁN levelei SZABÓ LŐRINCnek

285. Kiskunfélegyháza, 1941. dec. 12. 1 f.

286. Monor, 1942. nov. 20. 1 f.

287. Monor, 1942. dec. 10. 1 f.

288. Monor, 1943. aug. 15. 1 f.

 

Ms 4681/289.

HONTVÁRI SZABÓ LAJOS levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1948. nov. 22. 1 f.

 

Ms 4681/290-291.

HOLLÓS ISTVÁN levelei SZABÓ LŐRINCnek

290. Goisern, 1935. szept. 6. 1 f.

291. Bp., 1933. nov. 25. 1 f.

 

Ms 4681/292.

HORVÁTH ÁKOS levele SZABÓ LŐRINCnek

H. é. n. „Sokat gondolkoztam...” 1 f.

 

Ms 4681/293.

HORVÁTH BOLDIZSÁR levele SZABÓ LŐRINCnek

H. é. n. „Karácsonyi meglepetésednek...” 2 f. Rajta Horváth Irma sorai.

 

Ms 4681/294-295.

HORVÁT HENRIK levelei SZABÓ LŐRINCnek

294. H. é. n. „Itt voltam...” 1 f.

295. Bp., 1947. júl. 22. Nyomt. 1 f. Horvát Henrik gyászjelentése.

 

Ms 4681/296-297.

HORVÁTH GEDEONNÉ levelei SZABÓ LŐRINCnek

296. H. n. 1946. dec. 21. 1 f.

297. Bp., 1951. febr. 12. 1 f.

 

Ms 4681/298.

HORVÁTH JÁNOS levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1940. szept. 4. 1 f.

 

Ms 4681/299.

HORVÁTH JÁNOS levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1955. jún. 24. 1 f.

 

Ms 4681/300.

özv. HORVÁTH JÓZSEFNÉ levele SZABÓ LŐRINCnek

(Kemenesmihályfa, 1935. jan. 2.) 2 f. A címzés Szabó Lőrincnek, a levél Szabó Lőrincnének szól.

 

Ms 4681/301.

HORVÁTH ZOLTÁN levele SZABÓ LŐRINCnek

(Balatonfüred, 1952. dec. 19.) 1 f.

 

Ms 4681/302.

HOLLÓS KORVIN LAJOSNÉ TÓTH ESZTER levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1948. dec. 12. 1 f.

 

Ms 4681/303.

HOLNAP IRODALMI KÖR levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1938. febr. 6. 1 f.

 

Ms 4681/304.

HÓMAN BÁLINT levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1943. jún. 5. 1 f.

 

Ms 4681/305.

HOPPE LÁSZLÓ levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1940. Okt. 7. 2 f.

 

Ms 4681/306.

HŐDL ÁRPÁD levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1941. dec. 18. 2 f.

 

Ms 4681/307-308.

HRUSCHA ÁGNES levelei SZABÓ LŐRINCnek

307. H. n. 1939. máj. 16. 1 f. Ném.

308. (Krems, 1939. jún.) 1 f. Ném.

 

Ms 4681/309-311.

HÚGAI PÁL levelei SZABÓ LŐRINCnek

309. Gyöngyös, 1943. okt. 5. 1 f.

310. (Gyöngyös, 1944. febr. 13.) l f,

311. Gyöngyös, 1944. febr. 24. 1 f.

 

Ms 4681/312.

HUNFALVY PÁL levele SZABÓ LŐRINCnek

Pest, 1935. júl. 31. 1 f.

 

Ms 4681/313-315.

HUNYADY SÁNDOR levelei SZABÓ LŐRINCnek

313. H. n. 1944. jan. 30. 2 f.

314. H. é. n. „Nem tudok bemenni...” 1 f.

315. H. é. n. „Ölellek.” 1 f.

 

Ms 4681/316.

HURZKA RÓZSI levele SZABÓ LŐRINCnek

(Komárom, 1941. aug. 14.) 2 f.

 

Ms 4681/317.

HUSZÁR ANDRÁS levele SZABÓ LŐRINCnek

H. é. n. „Amint látod...” 1 f.

 

Ms 4682/1-3.

IGNÁCZ RÓZSA levelei SZABÓ LŐRINCnek

1. Bp., 1933. nov. 5. 1 f, '

2. Bp., 1948. ápr. 8. 1 f.

3. Bp., 1948. nov. 20. 1 f. Távirat.

 

Ms 4682/4.

IGÓ ELEK levele SZABÓ LŐRINCnek

Szolnok, 1935. febr. 21. 1 f.

 

Ms 4682/5-6.

„AZ ILLATSZERÉSZ” levelei SZABÓ LŐRINCnek

5. Bp., 1938. febr. 12. 1 f.

6. Bp., 1938. febr. 23. 1 f.

 

Ms 4682/7-8.

ILLÉS E. GYULA levelei SZABÓ LŐRINCnek

7. Munkács, 1943. aug. 2. 1 f.

8. Munkács, 1944. jan. 2. 1 f.

 

Ms 4682/9-19.

ILLÉS ENDRE levelei SZABÓ LŐRINCnek

9. H. n. 1927. nov. 10. 1 f.

10. Újtátrafüred, 1928. okt. 14. 2 f. Szabó Lőrincnének írt levél.

11. H. n. 1929. febr. 24. 2 f.

12. H. n. 1935. jún. 24. 1 f.

Bp., 1936. jún. 14. 1 f.

Bp., 1939. szept. 13. 1 f.

Bp., 1942. febr. 20. 1 f.

Bp., 1942. mára. 3. 1 f.

Bp., 1943. aug. 13. 1 f.

Bp., 1943. okt. 9. 1 f.

Bp., 1944. júl. 1. 1 f.

 

Ms 4682/20.

ILLMANN, FRITZ levele SZABÓ LŐRINCnek

(Berlin,) 1928. szept. 17. 1 f. Ném.

 

Ms 4682/21.

ILLUSTRIERTE ZEITUNG levele SZABÓ LŐRINCnek

Lipcse, 1942. aug. 7. 1 f. Ném.

 

Ms 4682/22-26.

ILLYÉS GYULA levelei SZABÓ LŐRINCnek

22. Bp., 1937. jan. 16. 1 f.

23. (Párizs,) 1947. aug. 18. 1 f.

24. (Párizs,) 1954. febr. 18. 1 f.

25. (Amsterdam,) k. n. „l’espace qu’il faut...” 1 f. Benjámin László és Karinthy Ferenc aláírásával.

26. (Galyatető,) k. n. „sokat gondolunk...” 1 f. Illyés Gyuláné, Déry Tibor és Wessely László aláírásával.

 

Ms 4682/27-30.

IMAOKA DSUICSIRO levelei SZABÓ LŐRINCnek

27. Colombo, (1931.) nov. 29. 1 f.

28. (Antwerpen, 1934. aug. 11.) 1 f.

29. Bécs, 1929. aug. 10. 1 f.

30. H. é. n. „Japán szokás szerint...” 1 f. Nyomt.

 

Ms 4682/31.

IMECS BÉLA levele SZABÓ LŐRINCnek

(Bp., 1937. szept. 12.) 1 f.

 

Ms 4682/32.

INTERNATIONALER PSYCHOANALYTISCHER VERLAG levele SZABÓ LŐRINCnek

Bécs, 1932. jan. 23. 1 f. Ném.

 

Ms 4682/33.

„ÍRÁS” IRODALMI INTÉZET levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1942. ápr. 29. 1 f.

 

Ms 4682/34.

IVÁNFI JENŐ levele SZABÓ LŐRINCnek

H. é. n. „annyi dolgom van...” 1 f.

 

Ms 4682/35.

IVÁNYI MÁRTA levele SZABÓ LŐRINCnek (Hévíz, 1949. nov. 11.) 1 f.

 

Ms 4682/36.

IZSÁK GYARMATHY LÁSZLÓ levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1937. ápr. 5. 1 f.

 

Ms 4682/37.

JANCSÓ TIBOR levele SZABÓ LŐRINCnek

Pétfürdő, 1948. márc. 24. 2 f.

 

Ms 4682/38.

JANKOVICH FERENC levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1949. okt. 21. 1 f.

 

Ms 4682/39.

JANKOVICS MARCELL levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1935. okt. 8. 1 f.

121

 

Ms 4682/40.

JÁNOS ALFRÉD levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1942. okt. 25. 1 f.

 

Ms 4682/41.

JANUS PANNONIUS GIMNÁZIUM levele SZABÓ LŐRINCnek

Pécs, 1957. ápr. 15. 2 f.

 

Ms 4682/42-43.

JANUS PANNONIUS TÁRSASÁG levelei SZABÓ LŐRINCnek

42. Pécs, 1932. okt. 28. 2 f.

43. Pécs, 1932. nov. 6. 1 f.

 

Ms 4682/44.

JÁSZBERÉNYI JÓZSEF levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1957. márc. 15. 1 f.

 

Ms 4682/45-48.

JÉKELY LAJOS levelei SZABÓ LŐRINCnek

45. Bp., 1947. szept. 6. 1 f.

46. Bp., 1947. okt. 9. 1 f.

47. Bp., 1947. okt. . 4. 1 f.

48. Bp., 1947. okt. 28. 1 f.

 

Ms 4682/49.

JÉKELY ZOLTÁN levele SZABÓ LŐRINCnek

H. é. n. „Jókívánságaitokért mindkettőnk...” 1 f.

 

Ms 4682/50.

JELENKOR levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1939. dec. 5. 1 f.

 

Ms 4682/51.

JÓZSEF FERENC főherceg levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1942. márc. 26. 1 f.

 

Ms 4682/52.

JUHÁSZ ANDOR levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1957. márc. 17. 1 f.

 

Ms 4682/53-70.

JUHÁSZ GÉZA levelei SZABÓ LŐRINCnek

53. H. n. 1919. máj. 18. 1 f.

54. H. n. (1919. máj. 27.) 1 f.

55. H. n. 1919. nov. 4. 2 f.

56. H. n. 1919. nov. 12. 2 f.

57. H. n. 1919. nov. 19. 2 f.

58. H. n. 1919. nov. 27. 4 ..

59. Debrecen, 1920. jún. 29. 2 f.

60. Debrecen, 1928. jan. 4. 1 f.

61. Debrecen, 1928. máj. 8. 1 f.

62. Debrecen, 1928. jún. 20. 1 f.

63. Debrecen, 1930. júl. 1. 2 f.

64. Debrecen, 1930. aug. 24. 1 f.

65. Debrecen, 1934. febr. 15. 1 f. Rajta Gulyás Pál és Kardos László soraival.

66. Debrecen, 1934. márc. 2. 1 f.

67. Debrecen, 1934. márc. 22. 1 f.

68. Debrecen, 1947. szept. 26. 1 f.

69. H. é. n. „végre túljutottunk...” 2 f.

70. H. é. n. „ha olvasol még...” 1 f.

 

Ms 4682/71.

Juhász István levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1941. okt. 7. 1 f.

 

Ms 4682/72.

JUHÁSZ JÓZSEF levele SZABÓ LŐRINCnek

Örkénytábor, 1937. nov. 3. 1 f.

 

Ms 4682/73.

JUSTUS BERNÁT levele SZABÓ LŐRINCnek

Párizs, 1924. nov. 24. 2 f.

 

Ms 4682/74.

KALÁSZ MÁTYÁS levele SZABÓ LŐRINCnek

Galambos, 1943. szept. 6. 1 f.

 

Ms 4682/75.

KÁLDOR (GYÖRGY ?) levele SZABÓ LŐRINCnek

H. é. n. „Épen erre volt dolgom...” 1 f.

 

Ms 4682/76.

KÁLLAY MIKLÓS levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1940. szept. 15. 1 f.

 

Ms 4682/77.

KALMÁR GYULA levele SZABÓ LŐRINCnek

H. é. n. „A hozzám eljuttatott...” 1 f.

 

Ms 4682/78-79.

KANGAS, HELENA levelei SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1943. jún. 20. 1 f. Ném.

Turku, 1944. júl. 12. 1 f. Ném.

 

Ms 4682/80.

KÁNTOR ERNŐ levele SZABÓ LŐRINCnek

H. n. 1940. aug. 5. 1 f.

 

Ms 4682/81.

KAPISZTRÁN SAJTÓ SZÖVETKEZET levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1943. okt. 11. 1 f. Mellette egy meghívó.

 

Ms 4682/82-83.

KAPOSVÁRY GYÖRGYNÉ levele SZABÓ LŐRINCnek

82. Kaposvár, 1948. dec. 7. 2 f.

83. Mellette Geiszler István levele Szabó Lőrincnek. Kaposvár, 1948. dec. 7. 2 f.

 

Ms 4682/84-85.

KAPOSY.JÓZSEFNÉ levele SZABÓ LŐRINCnek

H. é. n. „A mellékelt emléklapot...” 1 f.

Kaposy József halálakor kiadott emléklap. Nyomt. 2 f.

 

Ms 4682/86.

KARÁCSONY ERZSÉBET levele SZABÓ LŐRINCnek

H. n. 1952. dec. 1 f.

 

MS 4682/87-88.

KÁRÁSZ JÓZSEF levelei SZABÓ LŐRINCnek

87. Bp., 1939. ápr. 5. 1 f.

88. Bp., 1939. okt. 30. 1 f.

 

Ms 4682/89-90.

KARDOS ALBERT levelei SZABÓ LŐRINCnek

89. Debrecen, 1926. ápr. 13. 1 f.

90. Debrecen, 1943. máj. 2. 1 f. Mellette egy cím. 1 f.

 

Ms 4682/91.

KARDOS KLÁRA levele SZABÓ LŐRINCnek

Szeged, 1938. febr. 4. 1 f.

 

Ms 4682/92-95.

KARDOS JÓZSEF levelei SZABÓ LŐRINCnek

92. Bácsalmás, 1941. máj. 16. 1 f.

93. Bácsalmás, 1941. júl. 30. 1 f.

94. Bácsalmás, 1941. aug. 6. 2 f.

95. Bácsalmás, 1941. aug. 12. 1 f.

 

Ms 4682/96-116.

KARDOS LÁSZLÓ levelei SZABÓ LŐRINCnek

96. Debrecen, 1926. jan. 4. 1 f.

97. Debrecen, 1926. szept. 11. 1 f.

98. Debrecen, 1926. okt. 11. 1 f.

99. H. n. 1927. dec. 11. 1 f.

100. Debrecen, 1928. jan. 16. 1 f.

101. Debrecen, 1927. ápr. 16. 1 f.

102. Debrecen, 1929. ápr. 25. 1 f.

103. Debrecen, 1933. jan. 18. 1 f,

104. (Debrecen, 1933. szept. 15.)1 f.

105. Debrecen, (1933. szept. 23.)l f.

106. Debrecen, (1934. jan. 12.)1 f.

107. Debrecen, (1934. ápr. 23.) 1 f.

108. Debrecen, 1934. dec. 23. 1 f.

109. Debrecen, 1943. febr. 20. 1 f.

110. Debrecen, 1943. máj. 10. 1 f.

111. Bp., 1947. febr. 20. 1 f.

112. Bp., 1947. jún. 2. 1 f.

113. H. é. n. „végre itt a korrektúra...” 1 f.

114. H. é. n. „Szabó. Lőrinc urat...” 1 f.

115. H. é. n. márc. 24. „Itt küldöm...” 1 f.

116. Szabó Lőrinc feljegyzései. 2 f.

 

Ms 4682/117.

KARDOS MÁRIA levele SZABÓ LŐRINCnek

H. n. 1925. dec. 9. 2 f.

 

Ms 4682/118-178.

KARDOS PÁL levelei SZABÓ LŐRINCnek

118. Debrecen, 1919. okt. 12. 2 f.

119. Debrecen, 1919. nov. 12. 1 f.

120. Debrecen, 1920. márc. 24. 2 f.

121. Debrecen, 1920. jún. 20. 2 f.

122. Debrecen, 1920. jún. 26. 2 f.

123. Debrecen, 1920. aug. 4. 2 f.

124. Debrecen, 1920. szept. 3. 1 f.

125. Debrecen, 1920. szept. 22. 1 f.

126. Debrecen, 1920. okt. 14. 2 f.

127. Debrecen, 1920. dec. 16. 1 f.

128. Debrecen, 1921. jan. 21. 2 f.

129. Debrecen, 1921. febr. 3. 1 f.

130. Debrecen, 1921. ápr. 14. 2 f.

131. Debrecen, 1921. jún. 12. 2 f.

132. Debrecen, 1921. aug. 15. 2 f.

133. Debrecen, 1921. szept. 5. 2 f.

134. Debrecen, 1921. dec. 5. 1 í.

135. Debrecen, 1921. dec. 24. 2 f.

136. Debrecen, 1922. jan. 18. 1 f.

137. Debrecen, 1922. febr. 15. 2 f.

138. Debrecen, 1922. márc. 19. 1 f.

139. Debrecen, 1922. jún. 24. 1 f.

140. Debrecen, 1922. jún. 29. 1 f,

141. Debrecen, 1922. júl. 16. 1 f.

142. Debrecen, 1922. aug. 10. 2 f. Rajta Kardos László soraival.

143. Debrecen, 1922. aug. 30. 1 f.

144. Debrecen, 1922. okt. 7. 1 f.

145. Debrecen, 1922. okt. 18. 2 f.

146. Debrecen, 1922. nov. 29. 2 f.

147. Debrecen, 1922. dec. 6. 1 f.

148. Debrecen, 1923. ápr. 18. 2 f.

149. Hosszúhát,1923. aug. 9. 1 f.

150. Debrecen, 1924. márc. 30. 2 f.

151. Debrecen, 1924. máj. 6. 1 f.

152. Debrecen, 1924. szept. 15. 1 f.

153. Debrecen, 1924. dec. ' 30. 1 f.

154. Debrecen, 1925. jan. 10. 1 f.

155. Debrecen, 1925. jan. 15. 2 f.

156. Debrecen, 1925. szept. 13. 2 f.

157. Debrecen, 1925. nov. 14. 1 f.

158. Debrecen, 1925. nov. 19. 2 f.

159. Debrecen, 1925. nov. 25. 2 f.

160. Debrecen, 1926. márc. 20. 3 f.

161. Debrecen, 1926. márc. 30. 1 ..

162. Debrecen, 1926. máj. 29. 2 f.

163. Debrecen, 1926. júl. 23. 2 f.

164. Debrecen, 1926. aug. 31. 1 f.

165. Debrecen, 1926. szept. 20. 1 f. Rajta Kardos László soraival.

166.Debrecen, 1926. okt. 28. 2 f. Rajta Kardos László soraival.

167. Debrecen, 1928. nov. 15. 1 f. Csonka.

168. Debrecen, 1933. szept. 1. 1 f.

169. Debrecen, 1934. máj. 25. 1 f.

170. Debrecen, 1935. ápr. 19. 1 f.

171. Debrecen, 1936. máj. 27. 1 f.

172. (Berlin,) 1936. szept. 28. 1 f.

173. (Bamberg) k. n. „Naumburg és Bamberg...” 1 f.

174. Debrecen, 1940. szept. 4. 1 f.

175. Debrecen, 1943. dec. 29. 1 f.

176. Debrecen, 1945. okt. 3. 2 f.

177. Debrecen, 1947. okt. 28. 2 f.

178. Debrecen, 1947. dec. 18. 1 f. Mellette két nyomt. műsor,

 

Ms 4682/179-181.

KARDOS TIBOR levelei SZABÓ LŐRINCnek

179. (Bp., 1951. márc. 13.) 1 f.

180. (Bp., 1951.) márc. 18, 1 f.

181. (Bp., 1951. jún. 18.) 1 f.

181/a. Bp., 1952. febr. 4. 1 f. Igazolás.

 

Ms 4682/182.

KARINTHY FERENC levele SZABÓ LŐRINCnek

Párizs, k. n. „Most kezdek beleszokni...” 1 f.

 

Ms 4682/183.

KÁROLYI AMY levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1941. dec. 1. 1 f.

 

Ms 4682/184.

KÁROLYI JÓZSEFNÉ levele SZABÓ LŐRINCnek

H. é. n. 1 f. „Szívesen látja...”

 

Ms 4682/185-193.

KÁROSY PÁL levelei SZABÓ LŐRINCnek

185. Bp., 1937. márc. 9. 1 f.

186. Bp., 1937. okt. 21. 1 f.

187. Bp., 1938. jan. 24. 1 f.

188. Bp., 1939. ápr. 1. 1 f.

189. Bp., 1940. jan. 20. 1 f.

190. Bp., 1942. szept.16. 1 f.

191. Bp., 1942. okt. 28. 1 f.

192. Bp., 1943. febr. 23. 1 f.

193. Bp., 1943. máj. 25, 2 f.

 

Ms 4682/194.

KÁRPÁTI AURÉL levele SZABÓ LŐRINCnek

H. n. 1938. jan. 7. 1 f .

 

Ms 4682/195.

KASSA VÁROS POLGÁRMESTERE levele SZABÓ LŐRINCnek

Kassa, 1942. aug. 7. 1 f. Soksz.

 

Ms 4682/196.

KASSÁK LAJOS levele SZABÓ LŐRINCnek

H. é. n. „hálásan köszönöm...” 1 f.

 

Ms 4682/197.

KATONA ALADÁR levele SZABÓ LŐRINCnek

Bécs, 1927. szept. 29. 1 f.

 

Ms 4682/198.

KATONA GÁBOR levele SZABÓ LŐRINCnek

Esztergom, 1937. nov. 19. 1 f.

 

Ms 4682/199-201.

KAZACSAY TIBOR levelei SZABÓ LŐRINCnek

199. Bp., 1941. szept. 25. 1 f.

200. Bp., 1944. jan. 16. 1 f.

H. é. n. „A kedves szerzőtársnak...” 1 f.

 

Ms 4682/202-208.

KELEMENNÉ TAKÁTS ILONA levelei SZABÓ LŐRINCnek

202. H. n. 1949. nov. 4. 5 f.

203. Lengyeltóti, 1949. nov. 17. 3 f.

204. Fonyód, 1952. márc. 19. 1 f.

205. Kelemenné Takáts Ilona versei, 1 f.

206. Fonyódfürdő, 1957. ápr. 6. 1 f.

207.(Fonyódfürdő, 1957. ápr. 13.) l f.

208. (Lengyeltóti, 1949. nov. 10.) l f. Feladóvevény, hátára írt sorokkal .

 

Ms 4682/209.

KELEN LÁSZLÓ levele SZABÓ LŐRINCnek

Nagykálló, 1932. dec. 14. 1 f.

 

Ms 4682/210.

KELÉNYI L. levele SZABÓ LŐRINCnek

Fez, 1938. Jan. 1. 1 f.

 

Ms 4682/211.

KELET NÉPE levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1942. aug. 11. 1 f.

 

Ms 4682/212.

KEMÉNY GYULA levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1937. nov. 30. 2 f.

 

Ms 4682/213.

KEMÉNY ISTVÁN levele SZABÓ LŐRINCnek

H. é. n. máj. 24. 1 f.

 

Ms 4682/214.

KEMÉNY ZSIGMOND IRODALMI TÁRSASÁG levele SZABÓ LŐRINCnek

Marosvásárhely, 1941. jan. 23. 1 f.

 

Ms 4682/215.

KEMÉNY ZSUZSA levele SZABÓ LŐRINCnek

H. é. n. (1957. márc.) 1 f.

 

Ms 4682/216-218.

KÉPES GÉZA levelei SZABÓ LŐRINCnek

216. Buda, 1931. dec. 3. 1 f. .

217. Buda, 1932. febr. 26. 1 f.

218. H. n. 1937. dec. 19. 1 f.

 

Ms 4682/219.

KERECSÉNYI DEZSÓ levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1943. máj. 30. 1 f.

 

Ms 4682/220-223.

KERÉK MIHÁLY levelei SZABÓ LŐRINCnek

220. Berlin, 1934. dec. 15. 1 f.

221. Berlin, 1935. ápr. 4. 1 f.

222. Königsberg, 1935. máj. 21. 2 f.

223. Rozsnyó, 1935. jún. 13. 1 f.

 

Ms 4682/224.

KERÉNYI GRÁCIA levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1954. ápr. 28. 1 f.

 

Ms 4682/225-226,

KERESZTES FLÓRA levelei SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1957. márc. 15. H.

Bp., 1957. ápr. 17. 1 f.

 

Ms 4682/227-228.

KERESZTES NŐVÉREK levelei SZABÓ LŐRINCnek

227. 1949. húsvét, 1 f.

228. 1949. karácsony, 1 f.

 

Ms 4682/229-244.

KERESZTURY DEZSŐ levelei SZABÓ LŐRINCnek

229. Berlin, 1935. jún. 7. 1 f.

230. Bp., 1938. máj. 5. 1 f.

231. Bp., 1938. máj. 21. 1 f. .

232. (Bp., 1939. jan. 9.)l f.

233. Bp., 1939. dec. 15. 1 f.

234. Bp., 1944. ápr. 4. 1 f.

235. Bp., 1946. febr. 27. 1 f. Mellette egy névsor, 1 f.

236. (Bp., 1946. márc. 4.) l f. Távirat.

237. (Bp., 1946. márc. 31.)l f. Távirat.

238. (Bp., 1946. máj. 4.) 1 f. Távirat.

239. (Bp., 1946. máj. 4.) l f. Távirat.

240. (Bp., 1946. júl. 1) 1 f. Távirat.

241. (Bp., 1947. nov. 12.) l f. Távirat.

242. H. é. n. „igen szépen kérlek...” 1 f.

243. Berlin, k. n. „Egyúttal küldöm...” 1 f.

244. H. é. n. „a levelet...” 1 f. Csonka.

 

Ms 4682/245.

KERTÉSZ DÁNIEL levele SZABÓ LŐRINCnek

H. é. n. „Ebben a hideg...” 1 f.

 

Ms 4682/246-249.

KERTÉSZ DÁNIELNÉ levelei SZABÓ LŐRINCnek

246. Bp., 1950. jún. 9. 1 f.

247. Bp., 1950. júl. 4. 1 f.

248. Bp., 1950. szept. 25. 1 f.

249. (Bp., 1950.) 1 f.

 

Ms 4682/250-254.

KÉRY LÁSZLÓ levelei SZABÓ LŐRINCnek

250. Debrecen, 1952. jan. 20, 1 f.

251. Debrecen, 1953. aug. 20. 1 f.

252. Debrecen, 1953. szept. 20.l f.

253. Debrecen, 1953. dec. 31.1 f.

254. Debrecen, 1954. jan. 3. 1 f.

 

Ms 4682/255.

KESZEI JÁNOSNÉ levele SZABÓ LŐRINCnek

Badacsonytomaj, 1942. máj. 19. 1 f.

 

Ms 4682/256.

KHOÓR ÖDÖN levele SZABÓ LŐRINCnek

Sopron, 1944. jan. 6. 1 f.

 

Ms 4682/257.

KIE LIEN NIO levele SZABÓ LŐRINCnek

H. é. n. „I just return...” 1 f. Angol ny.

 

Ms 4682/258,

KIJÁTZ ERVIN levele SZABÓ LŐRINCnek

Sárbogárd, k. n. „Tisztelettel kérem...” 1 f.

 

Ms 4682/259-267.

KILÉNYI IRMA levelei SZABÓ LŐRINCnek

259. Szeged, 1929. dec. 27. 2 f.

260. Szeged, 1930. jan. 17. 2 f.

261. Szeged, 1931. jan. 1. 4 f.

262. Szeged, 1938. nov. 15. 1 f.

263. Szeged, 1939. jan. 16. 2 f.

264. Szeged, 1939. febr. 28. 1 f.

265. Szeged, 1941. ápr. 17. 1 f.

266. Szeged, 1941. jún. 19. 1 f.

267. Szeged, 1942. febr. 22. 1 f.

 

Ms 4682/268-269.

KINCSES ÚJSÁG levelei SZABÓ LŐRINCnek

268. Bp., 1943. jún. 9. 1 f.

269. Bp., 1944. febr.23. 1 f.

 

Ms 4682/270-271.

KIS FÁBIÁN BÉLA levelei SZABÓ LŐRINCnek

270. Debrecen, 1932. okt. 22. 2 f.

271. Debrecen, 1932. okt. 24. 2 f.

 

Ms 4682/272.

KIS JUHÁSZ PÁL levele SZABÓ LŐRINCnek

H. n. 1941. máj. 5. 1 f.

 

Ms 4682/273.

KIS ÚJSÁG levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1941. jún. 11. 1 f.

 

Ms 4682/274.

KISS ANDRÁS levele SZABÓ LŐRINCnek

Debrecen, 1943. nov. 15. 2 f.

 

Ms 4682/275.

KISS ÁRPÁD levele SZABÓ LŐRINCnek

Debrecen, 1943. dec. 3. 1 f.

 

Ms 4682/276-277.

KIS FERENC költő adatai Szabó Lőrincnek címzett borítékban.

Kézirat, 2 f. kül. nagyság.

 

Ms 4682/278.

KISS FERENC levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1949. nov. 20. 1 f.

 

Ms 4682/279-283.

KISS JENŐ levele SZABÓ LŐRINCnek

279. Kolozsvár, 1937. szept. 29. 1 f.

280. Kiss Jenő: „Múló nyár ege” c. verse, 1 f.

281. Kiss Jenő: „De tudjuk...” c. verse, 1 f.

282. Kiss Jenő: „Eső után...” c. verse, 1 f.

283. Kiss Jenő: „Az első vacsora” c. verse, 2 f,

 

Ms 4682/284-293.

KISS JÓZSEF levelei SZABÓ LŐRINCnek

284. Rahó, 1943. dec. 20. 1 f.

285. Buda, 1946. dec. 22. 1 f.

286. Bp., 1947. ápr. 2. 1 f.

287. Buda, 1947. aug. 5. 1 f.

288. (Bp., 1948. dec. 24.)l f.

289. Bp., 1949. nov. 23. 1 f.

290. Buda, 1954. ápr. 4. 1 f.

291. Buda, 1954. ápr. 21. 3 f.

292. H. é. n. „Húsvéti...” 1 f.

293. H. é. n. „Üdvözletemet...” 1 f.

 

Ms 4682/294.

KIVIMAA, ARVI levele SZABÓ LŐRINCnek

Helsinki, 1943. jún. 11. 1 f. Ném.

 

Ms 4682/295-296.

KLEIN RÓZSI levelei SZABÓ LŐRINCnek

295. Parád, 1919. júl. 13. 1 f. Rongált.

296. Parád, 1919. jún. 26. 1 f. Rongált.

 

Ms 4682/297-299.

KLEIN, STEFAN levelei SZABÓ LŐRINCnek

297. Frankfurt, 1922. nov. 12. 1 f.

298. Frankfurt, 1923. júl. 15. 1 f.

299. Frankfurt, 1924. aug. 24. 1 f.

 

Ms 4682/300-413.

KNER IMRE levelei SZABÓ LŐRINCnek

300. Gyoma, 1921. márc. 31. 1 f.

301. Gyoma, 1921. ápr. 5. 1 f.

302. Gyoma, 1921. ápr. 7. 1 f.

303. Gyoma, 1921. nov. 25. 1 f.

304. Gyoma, 1921. dec. 14. 1 f.

305. Gyoma, 1921. dec. 22. 1 f.

306. Gyoma, 1922. jan. 14. 1 f.

307. Gyoma, 1922. jan. 30. 1 f.

308. Gyoma, 1922. febr. 15. 2 f.

309. Gyoma, 1922. febr. 20. 1 f.

310. Gyoma, 1922. márc. 24. 1 f.

311. Gyoma, 1922. ápr. 1. 1 f.

312. Gyoma, 1922. ápr. 8. 1 f.

313. Gyoma, 1922. ápr. 14. 1 f.

314. Gyoma, 1922. ápr. 26. 1 f.129

315. Gyoma, 1922. ápr. 28. 1 f.

316. Gyoma, 1922. máj. 4. H.

317. Gyoma, 1922. máj. 12. 1 f.

318. Gyoma, 1922. máj. 17. 1 f.

319. Gyoma, 1922. máj. 26. 1 f.

320. Gyoma, 1922. jún. 10. 1 f.

321. Gyoma, 1922. júl. 11. 1 f.

322. Gyoma, 1922. júl. 27. 1 f.

323. Gyoma, 1922. aug. 21. 1 f.

324. Gyoma, 1922. szept. 26. 1 f.

325. Gyoma, 1922. okt. 10. 1 f.

326. Gyoma, 1922. okt. 11. 1 f.

327. Gyoma, 1922. okt. 17. 1 f.

328. Gyoma, 1922. okt. 22. 1 f.

329. Gyoma, 1922. okt. 24. 1 f. „Egyidejűleg...

330. Gyoma, 1922. okt. 24. 1 f. „Ne haragudjon...”

331. Gyoma, 1922. nov. 28. 1 f.

332. Gyoma, 1922. dec. 7. 1 f.

333. Gyoma, 1923. jan. 4. 1 f.

334. Gyoma, 1923. jan. 10. 4 f.

335. Gyoma, 1923. jan. 26. 1 f.

336. Gyoma, 1923. febr. 20. 5 f.

337. Gyoma, 1923. márc. 18. 1 f.

338. Gyoma, 1923. ápr. 1. 1 f.

339. Gyoma, 1923. ápr. 6. 1 f.

340. Gyoma, 1924. nov. 17. 1 f.

341. Gyoma, 1925. jan. 2. 1 f.

342. Gyoma, 1925. márc. 12. 1 f.

343. Gyoma, 1925. jún. 22. 1 f.

344. Gyoma, 1925. júl. 30. 1 f,

345. Gyoma, 1926. jún. 13. 1 t.

346. Gyoma, 1926. szept. 4. 1 ..

347. Gyoma, 1927. jan. 5. 1 f.

348. Gyoma, 1928. febr. 7. 1 f.

349. Gyoma, 1930. jan. 19. 1 f.

350. Gyoma, 1930. jún. 16. 1 f.

351. Gyoma, 1930. jún. 22. 2 f.

352. Gyoma, 1930. jún. 26. 2 f.

353. Gyoma, 1930. júl. 1. 1 f.

354. Gyoma, 1930. júl. 5. 1 f.

355. Gyoma, 1930. júl. 18. 1 f.

356. Gyoma, 1930. júl. 24. 1 f.

357. Gyoma, 1930. aug. 1. 1 f.

358. Gyoma, 1930. aug. 2. 1 f.

359. Gyoma, 1930. aug. 5. 1 ..

360. Gyoma, 1930. aug. 20. 1 f.

361. Gyoma, 1930. aug. 26. 1 f.

362. Gyoma, 1930. okt. 2. 1 f.

363. Gyoma, 1930. okt. 13. 1 f.

364. Gyoma, 1931. febr. 2. 1. f.

365. Gyoma, 1932. febr. 6. 1 f.

366. Gyoma, 1932. márc. 5. 1 f.

367. Gyoma, 1932. márc. 20. 1 f.

368. Gyoma, 1932. ápr. 7. 1 f.

369. Gyoma, 1932. ápr. 8. 1 f.

370. Gyoma, 1932. ápr. 18. 1 f.

371. Gyoma, 1932. ápr. 23. 1 f.

372. Gyoma, 1932. ápr. 29. 1 f.

373. Gyoma, 1932. máj. 10. 1 f.

374. Gyoma, 1932. máj. 14. 1 f.

375. Gyoma, 1932. máj. 19. 1 f.

376. Gyoma, 1932. aug. 6. 1 f.

377. Gyoma, 1932. aug. 12. 1 f.

378. Gyoma, 1932. szept. 14. 1 f.

379. Gyoma, 1932. szept. 30. 1 f.

380. Gyoma, 1932. okt. 8. 1 f.

381. Gyoma, 1932. okt. 25. 1 f.

382. Gyoma, 1932. nov. 3. 1 f.

383. Gyoma, 1932. nov. 9. 1 f.

384. Gyoma, 1932. nov. 11. 1 f.

385. Gyoma, 1932. nov. 13. 1 f.

386. Gyoma, 1932. nov. 15. 1 f.

387. Gyoma, 1932. nov. 17. 1 f.

388. Gyoma, 1932. nov. 19. 1 f.

389. Gyoma, 1932. dec. 1. 1 f.

390. Gyoma, 1932. dec. 7. 1 f.

391. Gyoma, 1932. dec. 10. 1 f. Számla.

392. Gyoma, 1932. dec. 10. 1 f. „A hátralevő...”

393. Gyoma, 1932. dec. 30. 1 f.

394. Gyoma, 1933. jan. 13. 1 f.

395. Gyoma, 1933. jan. 31. 2 f.

396. Gyoma, 1933. márc. 4. 1 f.

397. Gyoma, 1933. márc. 27. 1 f.

398. Gyoma, 1934. márc. 1. 1 f.

399. Kner Imre : „Korunk egyik legfontosabb problémája” c. cikke. Nyomt. 3 f. 1935. febr. 27.

400. Gyoma, 1935. szept. 12. 1 f.

401. Gyoma, 1936. jún. 9. 1 f.

402. Gyoma, 1936. júl. 15. 1 f.

403. Gyoma, 1936. júl. 31. 1 f.

404. Gyoma, 1938. júl. 2. 1 f.

405. Gyoma, 1940. jan. 15. 1 f.

406. Gyoma, 1940. máj. 11. 1 f.

407. Gyoma, 1940. nov. 18. 1 f.

408. Gyoma, 1941. jan. 1. 1 f. Nyomt. kártya.

409. Gyoma, 1941. márc. 25. 1 f.

410. Gyoma, 1941. ápr. 7. 1 f.

411. Gyoma, 1942. jan. 1. 2 f. Nyomt. kártya.

412. Gyoma, 1943. jan. 1. 2 f. Nyomt. kártya. '

413. Gyoma, 1943. máj. 27. 1 f.

 

Ms 4682/414-428.

KNER IMRE levelezésének „A könyv mestere” c. kiadásához kiválasztott Kner Imre- és Szabó Lőrinc-levelek gépelt másolatai.

414. Európa könyvkiadó - Szabó Lőrincnének. Bp., 1968. máj. 25. 1 f.

415. Szabó Lőrinc - Kner Imrének. Bp., 1922. máj. 2. 2 f.

416. Szabó Lőrinc - Kner Imrének. Bp., 1922. máj. 16. 1 f.

417. Kner Imre - Szabó Lőrincnek. Gyoma, 1922. okt. 22. 2 f.

418. Kner Imre - Szabó Lőrincnek. Gyoma, 1923. jan. 4. 1 f.

419. Szabó Lőrinc - Kner Imrének. H. n.. 1923. jan. 8. 5 f.

420. Kner Imre - Szabó Lőrincnek. Gyoma, 1923. jan. 10. 5 £.

421. Szabó Lőrinc - Kner Imrének. Bp., 1923. jan. 14. 5 f.

422. Szabó Lőrinc - Kner Imrének. Bp., 1926. szept. 3. 2 f.

423. Kner Imre - Szabó Lőrincnek. Gyoma, 1930. jún. 16. 1 f.

424. Szabó Lőrinc - Kner Imrének. Bp., 1930. jún. 17. 1 f.

425. Kner Imre - Szabó Lőrincnek. Gyoma, 1930. jún. 22. 2 f.

426. Szabó Lőrinc - Kner Imrének. H. n. 193c jún. 24. 2 f.

427. Szabó Lőrinc - Kner Imrének. Bp., 1932. aug. 5. 2 f.

428. Kner Imre - Szabó Lőrincnek. Gyoma, 1933. márc. 27. 2 f.

 

Ms 4683/1-4.

KOCSIS LÁSZLÓ levelei SZABÓ LŐRINCnek

1. H. n. 1940. szept. 1. 1 f. Zágoni Dezsőné, Sági Pál, Vasa László és Baráth Ferenc soraival.

2. Kolozsvár, 1942. jún. 23. 1 f.

3. Kolozsvár, 1942. okt. 21. 2 f.

4. H. é. n. „reggel, délben és este...” 1 f.

 

Ms 4683/5-6.

KOCZOGH ÁKOS levelei SZABÓ LŐRINCnek

Szigliget, 1956. aug. 9. 1 f.

H. é. n. jan.24. 1 f.

 

Ms 4683/7.

KOCZOR GYULA levele SZABÓ LŐRINCnek

(Bp., 1942. dec. 21.) -1 f.

 

Ms 4683/8-65.

KODOLÁNYI JÁNOS levelei SZABÓ LŐRINCnek

8. Vajszló, 1923. ápr. 20. 1 f.

9. Püspökladány, 1924. jan. 15. 1 f.

10. Püspökladány, 1924. aug. 20. 1 f.

11. Nógrádverőce, 1925. jan. 16. 1 f.

12. Nógrádverőce, 1925. febr. 5. 1 f.

13. Nógrádverőce, 1925. ápr. 2. 1 f.

14. Rákospalota, 1931. febr. 25. 1 f.

15. H. n. 1935. jún. 6. 1 f.

16. Buda, 1935. nov. 13. 1 f.

17. Helsinki, 1936. aug. 21. 1 f.

18. Akarattya, 1948. jún. 3. 1 f.

19. Akarattya, 1948. júl. 26. 1 f.

20. Akarattya, 1948. aug. 23. 1 f.

21. Akarattya, 1948. szept. 20. 1 f. Szabó Lőrincnének.

22. Akarattya, 1949. márc. 17. 1 f,

23. Akarattya, 1949. ápr. 12. 1 f.

24. Akarattya, 1949. márc. 25. 1 f.

25. Akarattya, 1949. jún. 5. 1 f.

26. Akarattya, 1949. jún. 6. 1 f.

27. Akarattya, 1949. jún. 18. 1 f.

28. Akarattya, 1949. jún. 24. 1 f.

29. Akarattya, 1949. júl. 18. 1 f.

30. Akarattya, 1949. nov. 12. 1 f.

31. Akarattya, 1949. nov. 18. 1 f.

32. Akarattya, 1949. nov. 30. 2 f.

33. Akarattya, 1949. dec. 20. 1 f.

34. Akarattya, 1950. jan. 13. 1 f.

35. Akarattya, 1950. jan. 31. 1 f.

36. Akarattya, 1950. febr. 21. 2 f.

37. Akarattya, 1951. febr. 9. 1 f.

38. Akarattya, 1952. jan. 25. 1 f.

39. Akarattya, 1952. márc. 23. 1 f.

40. Akarattya, 1952. ápr. 10. 1 f.

41. Akarattya, 1952. szept. 3. 1 f.

42. Akarattya, 1952. szept. 17. 1 f.

43. Akarattya, 1952. nov. 25. 1 f.

44. Akarattya, 1952. dec. 23. 1 f.

45. Akarattya, 1952. dec. 31. 1 f.

46. Akarattya, 1953. jan. 24. 1 f.

47. Akarattya, 1953. márc. 23. 1 f.

48. Akarattya, 1953. jún. 17. 1 f.

49. Akarattya, 1953. okt. 10. 1 f.

50. Akarattya, 1953. szept. 14. 1 f.

51. Akarattya, 1953. dec. 27. 1 f.

52. Akarattya, 1954. ápr. 15. 1 f.

53. Akarattya, 1954. jún. 15. 1 f.

54. Akarattya, 1955. jan. 12. 1 f.

55. Akarattya, 1955. jan. 20. 1 f.

56. Akarattya, 1955. febr. 16. 1 f.

57. Akarattya, 1955. márc. 5. 1 f.

58. Akarattya, 1955. márc. 21. 1 f.

59. Akarattya, 1955. ápr. 8. 1 f.

60. Akarattya, 1955. máj. 25. 1 f.

61. Akarattya, „sok baj, nyomorúság...” 1 f.

62. H. é. n. „remélem, kiheverted...” 1 f.

63. H. é. n. „kifacsart agyvelőmből...” 1 f.

64. H. é. n. „Ms reggel... 1 f.

65. Kodolányi Gyula gyászjelentése. Bp., 1939. jún. 20. Nyomt. 1 f.

 

Ms 4683/66-99.

KOLLÁR KÁLMÁN levelei SZABÓ LŐRINCnek

66. Baja, 1925. dec. 11. 2 f.

67. Bécs és Baja közt, 1926. febr. 26. 2 f.

68. Baja, (1935.) jún. 27. 1 f.

69. Bécs, 1935. dec. 11. 2 f.

70. Amsterdam, 1936. ápr. . 9. 1 f.

71. (Amsterdam, 1936.) máj. 6. 1 f.

72. Amsterdam, 1936. júl. 14. 2 f.

73. Bécs, 1936. okt. 22. 1 f,

74. Bécs, 1936, nov. 16. 1 f. Csonka.

75. Bécs, 1936. nov. 25. 1 f. Csonka.

76. Bécs, 1936. dec. 24. 1 f.

77. Bécs, 1937. máj. 2. 1 f.

78. (Kleve, 1937. júl. 11.) 1 f.

79. Amsterdam, 1937. júl. 25. 1 f.

80. Lübeck, 1937. okt. 6. 1 f.

81. Amsterdam, 1937. dec. 22. 1 f. Ném. csonka.

82. H. n. 1938. Jan. 21. 1 f.

83. Amsterdam, 1938. aug. 11. 1 f. Csonka.

84. Amsterdam, 1938. okt. 4. 1 f.

85. Amsterdam, 1938. okt. 29. 1 f.

86. Amsterdam, 1938. nov. 13. 1 f.

87. Amsterdam, (1939.) jan. 23. 1 f.

88. Amsterdam, 1939. jan. 2. 1 f.

89. Baja, 1940. okt. 29. 1 f.

90. Baja, 1940. dec. 25. 1 f.

91. Amsterdam, 1941. júl. 29. 1 f. Ném. ny.

92. (Zürich, 1941. ápr. 2.) 1 f.

93. H. é. n. dec. 25. 1 f.

94. H. é. n. okt. 6. 2 f.

95. H. é. n. „Ein gutes...” 1 f. Részben német ny.

96. H. n. 1938. okt. 11. 1 f. Ném. Kollár Kálmánné levele.

97. H. n. 19.38. okt. 17. 1 f. Ném. Kollár Kálmánné levele.

98. Kollár Ágostonná gyászjelentése. Baja, 1939. jún. 27. Nyomt. 1 f.

99. Kollár .Ágoston gyászjelentése. Baja, 1939. nov. 10. Nyomt. 1 f. Mellette 3 nyomtatvány.

 

Ms 4683/100.

KOLLER ISTVÁN levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1939. máj. 16. 1 f.

 

Ms 4683/101.

KOLOSVÁRY-BORCSA MIHÁLY levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1939. jan. 19. 1 f.

 

Ms 4683/102.

KOLOZS PÁL levele SZABÓ LŐRINCnek

H. é. n. „Minden a fényből...” 1 f.

 

Ms 4683/103.

KOLOZSVÁRI GRANDPIERRE EMIL levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1946. okt. 29. 1 f.

 

Ms 4683/104-111.

KOMJÁTHY ALADÁR levelei SZABÓ LŐRINCnek

104. Bp., 1937. okt. 22. 1 f.

105. Schladming, 1938. júl. 6. 1 f.

106. Bp., 1940. júl. 13. 1 f.

107. Beregszász, 1940. aug. 28. 1 f.

108. Bp., 1947. aug. 2. 1 f.

109. Bp., 1948. jan. 17. 1 f.

110. H. é. n. „Klárának is Neked is...” 1 f.

111. H. é. n. „Jó ünnepeket...” 1 f. Komjáthy Aladárné sorai.

 

Ms 4683/112-115.

KOMLÓS ALADÁR levelei SZABÓ LŐRINCnek

112. Bp., 1927. aug. 28. 1 f.

113. (Bp.1928. szept. 23.)1 f.

114. H. é. n. „légy szíves...” 1 f.

115. H. é. n. „ne haragudj...” 1 f.

 

Ms 4683/116.

KOMOR MIHÁLY levele SZABÓ LŐRINCnek

H. é. n. „kedves családját...” 1 f.

 

Ms 4683/117.

KÓNYA FERENCNÉ levele SZABÓ LŐRINCnek

H. é. n. „Ne haragudjon...” 2 f. Csonka.

 

Ms 4683/118-120.

KORMOS ISTVÁN levelei SZABÓ LŐRINCnek

118. Bp., 1944. aug. 1. 1 f.

119. Bp., 1952. jan. 7. 1 f.

120. H. é. n. dec. 20. 1 f.

 

Ms 4683/121-122.

KORNIS GYULA levelei SZABÓ LŐRINCnek

121. Bp., 1943. jún. 12. 1 f.

122. Bp., 1943. szept. 10. 1 f.

 

Ms 4683/123.

KORONDI SÁNDORNÉ levele SZABÓ LŐRINCnek

(Bp., 1946. dec. 11.) 2 f.

 

Ms 4683/124.

KORUNK SZAVA levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1935. jún. 26. 1 f.

 

Ms 4683/125.

KÓS KÁROLY levele SZABÓ LŐRINCnek

Kolozsvár, 1928. márc. 9. 1 f.

 

Ms 4683/126-127.

KOSZTOLÁNYI DEZSŐ levele SZABÓ LŐRINCnek

126. Bp., 1920. jún. 24. 1 f.

127. Kosztolányi Dezső gyászjelentése. 1936. nov. 3. 1 f. Nyomt,

 

Ms 4683/128.

KOSZTOLÁNYI DEZSŐNÉ levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1938. szept. 16. 2 f.

 

Ms 4683/129-130.

KOTROCSÓ JÁNOS levelei SZABÓ LŐRINCnek

129. (Párád, 1937. márc. 14.) 1 f.

130. (Bodony, 1941. ápr. 11.) 3 f.

 

Ms 4683/131-133.

KOTZIÁN KATALIN levelei SZABÓ LŐRINCnek

131. Bp., 1943. szept. 11. 1 f.

132. Bp., 1943./ szept. 23. 1 f.

133. Bp., 1943.. okt. 5. 1 t.

 

Ms 4683/134.

KOVÁCS FERENC ANTAL levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1941. jan. 22. 1 f.

 

Ms 4683/135.

KOVÁCS IMRE levele SZABÓ LŐRINCnek

(Bp., 1946. máj. 17.) 1 f. Távirat.

 

Ms 4683/136-151.

KOVÁCS JÓZSEF levelei SZABÓ LŐRINCnek

136. H. n. (1949. dec. 7.) 1 f.

137. Balatonboglár, 1950. szept. 22. 1 f.

138. Bp., 1950. nov. 29. 1 f.

139. (Bp., 1951. jún. 22.) 1 f.

140. Bp., 1951. jún. 5. i f.

141. Balatonboglár, 1951. aug. 11. 1 f.

142. Balatonboglár, 1951. dec. 23. 1 f.

143. Balatonboglár, 1952. aug. 1. 1 f.

144. Balatonboglár, 1952. aug. 6. 1 f.

145. Balatonboglár, 1952. szept. 25. 1 f.

146. Balatonboglár, 1953. dec. 27. 1 f.

147. Balatonboglár, 1954. jún. 9. 1 f.

148. Balatonboglár, 1954. júl. 13. 1 f.

149. H. é. n. „Nagyon megörültem...” 1 f.

150. H. é. n. „Örültem lapodnak,..” 1 f.

151. H. é. n. „Olvastam Békéshez...” 1 f.

 

Ms 4683/152.

KOVÁCS KÁROLY levele SZABÓ LŐRINCnek

H. n. 1940. szept. 14. 1 f.

 

Ms 4683/153.

KOVÁCS LÁSZLÓ levele SZABÓ LŐRINCnek

Kolozsvár, 1932. márc. 10. 2 f.

 

Ms 4683/154-155.

KOVÁCS TIBOR levelei SZABÓ LŐRINCnek

154. H. é. n. „Lóci szept.2.-án...” 1 f.

155. H. é. n. „Hálásan köszönöm...” 1 f.

 

Ms 4683/156.

KOZMA BÉLA levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1940. jan. 8. 1 f.

 

Ms 4683/157.

KOZMA ESZTER levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1943. jún. 3. 1 f.

 

Ms 4683/158-167.

KOZMA MIKLÓS levelei SZABÓ LŐRINCnek

158. Bp., 1939. dec. 14. 1 f.

159. Bp., 1939. márc. 1 f.

160. Bp., 1939. febr. 10. 1 f.

161. Bp., 1940. máj. 1.1 f.

162. Bp., 1940. szept. 3. 1 f.

163. H. é. n. „szívélyes üdvözlettel...” 1 f.

164-165. Részvétnyilvánításért küldött nyomt. köszönetek, 2 db. 2 f.

166. Kozma Dénes gyászjelentése. Bp., 1939. aug. 29. Nyomt. 1 f.

165. Kozma Miklós gyászjelentése. Bp., 1941. dec. 8. Nyomt. 1 f.

 

Ms 4683/168-175.

KOZOCSA SÁNDOR levelei SZABÓ LŐRINCnek

168. (Bp., 1938. jan. 29.) 1 f.

169. Bp., 1943. jún. 1. 1 f. 17c Bp., 1941. dec. 15. 1 f.

170. Bp., 1943. júl. 30. 1 f,

171. Bp., (1949.) júl. 18. 1 f.

172. Bp., (1949.) nov. 7. 1 f.

173. Bp., 1950. dec. 17. 1 f.

174. Bp., 1954. ápr. 4. 1 f.

 

Ms 4683/176-177.

KŐHALMI BÉLA levelei SZABÓ LŐRINCnek

176. Bp., 1936. szept. 23. 1 f.

177. Bp., 1936. okt. 11. 1 f.

 

Ms 4683/178.

KÖNIG GYÖRGY levele SZABÓ LŐRINCnek

H. é. n. „mély részvéttel...” 1 f.

 

Ms 4683/179-181.

KŐRÖS ANDOR levelei SZABÓ LŐRINCnek

179. Bp., 1926. febr. 16. 1 f.

180. Bp., 1928. febr. 7. 1 f.

181. Bp., 1930. aug. 21. 1 f.

 

Ms 4683/182.

KÖVES GÁBOR levele SZABÓ LŐRINCnek

Szigetvár, 1944. febr. 13. 1 f.

 

Ms 4683/183.

KÜRTI PÁL levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1927. febr. 7. 1 f.

 

Ms 4683/184.

KRAJCSOVICS JÁNOS levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1951. jún. 10. 1 f.

 

Ms 4683/185-187.

KRISTÓ NAGY ISTVÁN levelei SZABÓ LŐRINCnek

185. (Bp., 1949. márc. 12.) 1 f.

186. (Bp., 1951. dec. 23.) 1 f.

187. (Bp., 1953. jan. 1.) 1 f.

 

Ms 4683/188.

KRÚDY ZSUZSA levele SZABÓ LŐRINCnek

H. n. 1955. jan. 19. 1 f.

 

Ms 4683/189.

KUDÁSZ ERNŐ levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1944. jan. 30. 1 f.

 

Ms 4683/190-191.

KULCSÁR ADORJÁN levelei SZABÓ LŐRINCnek

190. Bp., 1948. jan. 10. 1 f.

191. H. é. n. „Mellékelten küldök...” 1 f.

 

Ms 4683/192-193.

KULCSÁR ANDOR levelei SZABÓ LŐRINCnek .

192. Bp., 1949. aug. 5. 1 f.

193. Bp., 1949. dec. 14. 1 f.

 

Ms 4683/194.

KULIN GYÖRGY levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1949. márc. 25. 1 f. Mellette egy tiszteletjegy.

 

Ms 4683/195.

KUN ÁRMIN levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1936. jan. 29. 1 f.

 

Ms 4683/196.

KUNCZ ALADÁR levele SZABÓ LŐRINCnek

Kolozsvár, 1927. nov. 22. 1 f.

 

Ms 4683/197.

KUNCZE JÓZSEFNÉ levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1941. nov. 25. 1 f.

 

Ms 4683/198.

KÚT [KÉPZŐMŰVÉSZEK ÚJ TÁRSASÁGA] levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1927. ápr. 12. 1 f.

 

Ms 4683/199.

KÜRTHY GYÖRGY levele SZABÓ LŐRINCnek Bp., 1957. ápr. 11. 1 f.

 

Ms 4683/200-210.

LACZKÓ GÉZA levelei SZABÓ LŐRINCnek

200. Bp., 1932. aug. 25. 1 f.

201. Bp., 1938. szept. 10. 1 f.

202. H. é. n. „mellékelve küldöm...” 1 f.

203. H. é. n. „A mellékelt két...” 2 f.

204. H. é. n. „A Verlaine-ért nem...” 1 f.

205. H. é. n. „Megtaláltam a könyvet...” 2 f.

206. H. é. n. „B.csabáról öt...” 1 f.

207. H. é. n. „Kimerítő leveled...” 1 f.

208. H. é. n. „kérlek valahol...” 1 f.

209. H. é. n. „Én, azt hiszem...” 1 f.

210. Laczkó Géza gyászjelentése. Bp., 1953. dec. 3. Nyomt. 1 f.

 

Ms 4683/211-215.

LA FONTAINE IRODALMI TÁRSASÁG levelei SZABÓ LŐRINCnek

211. Bp., 1932. szept. 30. 1 f.

212. Bp., 1936. nov. 30. 1 f.

213. Bp., 1936. dec. 14. 1 t,

214. Bp., 1937. jan. 14. 1 f.

215. Bp., 1942. szept. 1 f. Mellette egy előfizetési ív, 1 f.

 

Ms 4683/216.

LAKATOS EMY és HÉDI levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1940. júl. 7. 1 f.

 

Ms 4683/217-229.

LAKATOS ISTVÁN levelei SZABÓ LŐRINCnek

217. (Bicske, 1943. júl.) 2 f.

218. Bp., 1949. aug. 28. 2 f.

219. Bp., 1949. szept. 30. 6 f.

220. (Bp., 1949. okt. 5.)l í. Falemez.

221. (Bp., 1949. okt. 31.) 1 í. Mellette egy meghívó, 1 f.

222. (Bp., 1949. nov. 11.) 1 f.

223. Bp., 1949. nov. 21. 1 f.

224. (Balatonalmádi, 1950. jún. 30.) 1 f. Szántó Judit aláírásával.

225. (Lillafüred,) 1951. jún. 26. 1 f.

226. Bp., 1953. máj. 15. 1 f.

227. Lakatos István: „Virágének” - „Virrasztó” - „Egyre kérdezem” és „Felejteni” c. versei. 2 f.

228. H. é. n. „A Parnasszus könyvkiadó...” 2 f.

229. Bp., 1943. máj. 3. 3 f.

 

Ms 4683/230.

LAKNER ARTÚR levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1940. jún. 1 1 f.

 

Ms 4683/231-245.

LANÁTOR POGÁNY FERENC levelei SZABÓ LŐRINCnek

231. Bp., 1927. ápr. 20. 1 f.

232. Bp., 1920. márc. 17. 2 f.

233. H. n. 1930. márc. 2. 2 f.

234. Bp., 1930. aug. 20. 1 f.

235. Párizs, 1930. nov. 15. 2 f.

236. Les Lilas, 1931. ápr. 9. 1 f.

237. „ 1931. ápr. 28. 1 f.

238. Párizs, 1931. okt. 9. 1 f.

239. Párizs, 1932. márc. 6. 2 f.

240. Párizs, 1932. aug. 28. 2 f.

241. Párizs, 1933. ápr. 18. 1 f.

242. Párizs, 1933. jún. 28. 1 f.

243. Párizs, 1934. szept. 7. 1 f.

244. Párizs, 1934. dec. 2. 1 f.

245. Párizs, 1935. márc. 1. 1 f.

 

Ms 4683/246.

LÁNCZY MARGIT levele SZABÓ LŐRINCnek

(Montecatini, 1940.) szept. 21. 1 f.

 

Ms 4683/247.

LANDAU, EDVIN MARIA levele SZABÓ LŐRINCnek

(Zürich,) 1949. szept. 9. 1 f. Ném.

 

Ms 4683/248.

LANG, ANDRÉ levele SZABÓ LŐRINCnek

Craon, (1940.) ápr. 29. 1 f.

 

Ms 4683/249.

LÁNG JÁNOSNÉ levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1953. dec. 26. 1 f.

 

Ms 4683/250-251.

LÁNG SÁNDOR levelei SZABÓ LŐRINCnek

250. Bp., 1938. szept. 3. 1 f.

251. Bp., 1950. márc. 30. 1 f.

 

Ms 4683/252-254.

LÁSZLÓ IVÁN levelei SZABÓ LŐRINCnek

252. Bp., 1947. jan. 5. 1 f.

253. (Bp., 1949. aug. 18.) 1 f.

254. László Ferenc gyászjelentése. Bp., 1949. júl. 30. Nyomt. 1 f,

 

Ms 4683/255.

LÁSZLÓ LAJOS levele SZABÓ LŐRINCnek

Hamburg, 1926. jún. 5. 1 f.

 

Ms 4683/256.

LÁSZLÓ SAMU levele SZABÓ LŐRINCnek Bp., 1939. dec. 22. 1 f.

 

Ms 4683/257.

LÁSZLÓNÉ levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1946. dec. 21. 1 f.

 

Ms 4683/258.

LÁZÁR ANNIE levele SZABÓ LŐRINCnek

Baja, 1937., jan. 13. 2 f.

 

Ms 4683/259-288.

LÁZÁR JÚLIA levelei SZABÓ LŐRINCnek

259. Baja, 1920. ápr. 5. 1 f.

260. Zágráb, 1920. máj. 17. 2 f.

261. Baja, 1920. aug. 31. 2 f.

262. Baja, 1920. okt. 3. 2 f.

263. H. é. n. „nagyon kérném...” 1 f.

264. Baja, 1920. nov. 22. 2 f.

265. Bécs, 1921. ápr. 10. 1 f.

266. Bécs, 1921. ápr. 30. 1 f.

267. Linz, 1921. júl. 17. 1 f.

268. Bécs, 1922. jan. 24. 2 f.

269. Bécs, 1922. jún. 27. 1 f.

269. Párizs, 1927. aug. 19. 1 f.

270. (Párizs, 1928.) júl. 30. 1 f.

272. Bp., 1935. jan. 23. 1 f.

273-274, Faragó Ilona két Henry de Régnier-fordítása. 2 db. 2 f.

275. Bp., 1937. ápr. 17. 1 f.

276. Bp., 1938. ápr. 15. 1 f.

277. London, 1938. aug. 2. 1 f.

278. Újtátrafüred, 1939. aug.12. 1 f.

279. Bp., 1939. júl. 30. 1 f.

280. Mátraháza, 1940. júl. 24. 1 f.

281. Bp., 1943. okt. 20. 1 f.

282. Bp., 1943. dec. 24. 1 f.

283. Bp., 1944. márc. 1. 1 f.

284. H. n. 1944. júl. 6. 1 f.

285. H. é. n. „küldöm az ittlevő...” 1 f.

286. H. é. n, „bin im allgemeinen...” 1 f. Ném. Távirat.

287. H. é. n. „egész héten...” 1 î'.

288. H. é. n. „ha reflektál...” 1 f.

 

Ms 4683/289-290.

LÁZÁR SÁMUELNÉ levelei SZABÓ LŐRINCnek

289. H. n. 1921. júl. 13. 1 f.

290. H. n. 1922. máj. 5. 1 f.

 

Ms 4683/291-293.

LENGYEL ISTVÁN levelei SZABÓ LŐRINCnek

291. Üllő, 1954. ápr. 15. 1 f. Latin ny.

292. Üllő, 1954. máj. 1. 1 f.

293. Üllő, 1957. márc. 24. 1 f.

 

Ms 4683/294-296.

LENGYEL LAJOS levelei SZABÓ LŐRINCnek

294. Buda, 1948. márc. 31. 1 f.

295. Kunhegyes, 1948. aug. 20. 2 f.

296. H. n. 1949. jan. 1. 1 f.

 

Ms 4683/297-316.

LENTE GÁBOR levelei SZABÓ LŐRINCnek

297. Hajdúnánás, 1947. aug. 21. 1 f.

298. Hajdúnánás, 1947. aug. 15. 1 f.

299. Tiszaszentmárton, 1947. aug. 22. 1 f.

300. Hajdúnánás, 1947. aug. 29. 1 f. Szabó Lőrincnének.

301. Tiszaszentmárton, 1947. szept. 2. 1 f.

302. Tiszaszentmárton, 1947. okt. 19. 1 f. Szabó Lőrincnének.

303. Tiszaszentmárton, 1947. nov. 30. 2 f. Mellette Lente Gábor versei, 2 f.

304 Tiszaszentmárton, 1947. dec. 5. 1 f. Szabó Lőrincnének .

305. Tiszaszentmárton, 1948. Jan. 19. 1 f.

306. Pécs, 1948. (máj. 8. 1 f.) Mellette egy újságkivágat.

307. Újpetre, 1948. máj. 31. 1 f.

308. Újpetre, 1948. jún. 22. 1 f.

309. Pécs, 1948. júl. 13. 1 f.

310. Pécs, 1948. júl. 28. 1 f.

311. Cegléd, 1948, dec. 1. 1 f.

312. Cegléd, 1948. dec. 4. H.

313. Cegléd, 1948. dec. 22. 1 f.

314. Cegléd, 1949. jan. 24. 1 f,

315. Pécs, 1949. aug. 1. 1 f.

316. Balatonzamárdi, 1954. febr. 13. 1 f.

 

Ms 4683/317.

LESTYÁN SÁNDOR levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1930. szept. 22. 1 f.

 

Ms 4683/318.

LEXIKON A PESTIEKRŐL levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1938. febr. 10. 2 f.

 

Ms 4683/319.

LIGETHY BÉLA levele SZABÓ LŐRINCnek

Bécs, 1925. máj. 23. 2 f.

 

Ms 4683/320.

LIGETI ERNŐ levele SZABÓ LŐRINCnek és Laczkó Gézának

H. é. n. „A K. H. számára...” 1 f.

 

Ms 4683/321-378.

LIPTÁK GÁBOR levelei SZABÓ LŐRINCnek

321. H. n. 1950. nov. 27. 1 f.

322. H. n. 1950. dec. 14. 1 f.

323. Balatonfüred, 1951. jan. 24. 1 f.

324. H. n. 1951. febr. 6. 1 f.

325. H. n. 1951. febr. 21. 1 f.

326. H. n. 1951. márc. 5. 1 f.

327. H. n. 1951. ápr. 11, 1 f,

328. H. n. 1951. máj. 7. 1 f.

329. H. n. 1951. máj. 8. 3 f.

330. H. n. 1951. máj. 24. 1 f.

331. H. n. 1951. máj. 28. 2 f.

332. H. n. 1951. jún. 2. 1 f.

333. (Balatonfüred, 1951. júl. 8.) 1 f.

334. H. n. 1951. nov. 26. 3 f.

335. H. n. 1951. dec. 14. 1 f.

336. H. n. 1951. dec. 29. 1 f.

337. H. n. 1951. dec. 21. 2 f.

338. H. n. 1952. jan. 8. 2 f.

339. H. n. 1952. jan. 23. 1 f.

340. H. n. 1952. jan. 26. 1 f.

341. H. n. 1952. febr. 12. 2 f.

342. H. n. 1952. febr. 21. 1 f.

343. H. n. 1952. ápr. 10. 1 f.

344. H. n. 1952. ápr. 23. 1 f. Mellette újságkivágat.

345. H. n. 1952. máj. 4. 3 f.

346. H. n. 1952. máj. 17-19.2 f.

347. H. n. 1952. jún. 18. 5 f.

348. H. n. 1952. júl. 19. 1 f.

349. H. n. 1952. aug. 1. 2 f.

350. H. n. 1952. szept. 1. 1 f.

351. H. n. 1952. szept. 12. 1 f.

352. H. n. 1952. nov. 3. 1 f.

353. H. n. 1952. nov. 6. 1 f.

354. (Balatonfüred, 1952. nov. 10.) 1 f.

355. H. n. 1952. nov. 27. 1 f.

356. H. n. 1952. dec. 2. 1 f.

357. H. n. 1952. dec. 9. 2 f.

358. H. n. 1953. jan. 7. 3 f. Mellette egy újságkivágat.

359. H. n. 1953. márc. 5. 2 f.

360. H. n. 1953. márc. 7. 1 f.

361. H. n. 1953. ápr. 6. 1 f.

362. H. n. 1953. máj. 14. 1 f.

363. H. n. 1953. jún. 10. 2 f.

364. H. n. 1953. júl. 20. 1 f.

365. H. n. 1953. aug. 6. 1 f.

366. H. n. 1953. aug. 7. 1 f.

367. H. n. 1953. aug. 24- 1 f.

368. H. n. 1953. nov. 6. 1 f.

369. H. n. 1953. dec. 16. 1 f.

370. (Balatonfüred, 1954. febr. 4.) 1 f.

371. H. n. . 1954. márc. 20. 1 f.

372. H. n. 1954. máj. 5. 1 f.

373. H. n. 1954. máj. 16. 2 f.

374. H. n. 1954. júl. 11. 2 f.

375. H. n. 1955. jan. 19. 1 f.

376. (Balatonfüred,1955. febr. 18.) 1 f.

377. H. n. 1955. máj. 14. 1 f.

378. H. n. 1957. ápr. 15. 1 f.

 

Ms 4684/1.

LISZT FERENC KÖR levele SZABÓ LŐRINCnek

Baja, 1932. nov. 9. 1 f.

 

Ms 4684/2.

LOVASS JÁNOS levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1941. márc. 14. 1 f. Egy lap melléklettel.

 

Ms 4684/3.

LOVÁSZ PÁL levele SZABÓ LŐRINCnek

Pécs, 1932. nov. 6. 1 f.

 

Ms 4684/4.

LŐRINCZ ERNŐ levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1930. aug. 22. 1 f.

 

Ms 4684/5.

LUGOSI FERENC levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1957. márc. 25. 1 f.

 

Ms 4684/6-8.

LUKÁČ, EMIL BOLESLAV levelei SZABÓ LŐRINCnek

6. Pozsony, 1948. dec. 22. 1 f.

7. Pozsony, 1949. jún. 23. 1 f.

8. Pozsony, 1949. szept. 15. 1 f.

 

Ms 4684/9.

LUKÁCS LAJOSNÉ levele SZABÓ LŐRINCnek

Kápolnásnyék, 1949. szept. 17. 1 f.

 

Ms 4684/10.

LUKÁCS PÁL levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1942. aug. 14. 1 f.

 

Ms 4684/11-12.

LUKÁCSY SÁNDOR levelei SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1947. okt. 20. 1 f.

Bp., 1949. okt. 24. 1 f.

 

Ms 4684/13.

LUCAS R. J. levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1946. márc. 8. 1 f. Angol ny.

 

Ms 4684/14-17.

MÁDAY ISTVÁN levelei SZABÓ LŐRINCnek

14. Bp., 1935. ápr. 21. 1 f.

15. Bp., 1937. okt. 17. 1 f.

16. Bp., 1949. dec. 14. 1 f.

17. H. é. n. „boldog újévet...” 1 f.

 

Ms 4684/18-20.

MAGOS LÁSZLÓ levelei SZABÓ LŐRINCnek

18. Szeged, 1947. szept. 21. 1 f.

19. Szeged, 1947. nov. 9. 1 f.

20. Szeged, 1947. dec. 18. 1 f.

 

Ms 4684/21.

MAGYAR BÉLA levele SZABÓ LŐRINCnek

Balatonlelle, 1942. jún. 30. 2 f.

 

Ms 4684/22-24.

MAGYAR BÁLINT levelei SZABÓ LŐRINCnek

22. (Görgény, 1937. júl. 4.) 1 f.

23. H. n. 1944. febr. 1. 1 f.

24. H. é. n. „A 60 éves...” 1 f.

 

Ms 4684/25-29.

MAGYAR ELEK levelei SZABÓ LŐRINCnek

25. (Pécs) 1938. aug. 19. 1 f. Rongált.

26. (Bp., 1939. júl. l.)l f. Nyomt. kártya.

27. Bp., 1946. aug. 24. 1 f.

28. H. é. n. febr. 8. 1 f,

29. Magyar Elek gyászjelentése. 1947. máj. 22. Nyomt. 1 f.

 

Ms 4684/30-39.

MAGYAR PÁL levelei SZABÓ LŐRINCnek

30. Radvány, 1947. Júl. 23. 1 f.

31. H. n. 1945. máj. 6. 1 f.

32. Bp., 1947. jún. 15. 1 f.

33. Bp., 1949. máj. 24. 1 f. 34. (Bp., 1949. jún. 10.) 1 f.

34. Bp., 1951. aug. 6. 1 f.

35. H. é. n. júl. 6. 1 f.

36. H. é. n. „boldog ünnepet...” 1 f.

37. H. é. n. „boldog karácsonyt...” Nyomt. kártya, 1 f.

38. Magyar Pál házassági értesítése. Nyomt. 1 f.

 

Ms 4684/40-41.

MAGYAR ÁLLAMI SZÉNBÁNYÁK RT levelei SZABÓ LŐRINCnek

40. Bp., 1948. okt. 22. 1 f.

41. Bp., 1948. nov. 18. 1 f.

 

Ms 4684/42-43.

MAGYAR EGYETEMI ÉS FŐISKOLAI HALLGATÓK ORSZÁGOS TERÜLETI SZÖVETSÉGE levelei SZABÓ LŐRINCnek

42. Bp., 1938. Jan. 29. 1 f.

43. H. é. n. „A Magyar Egyetemi...” 1 f.

 

Ms 4684/44.

MAGYAR ÉLET levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1944. febr. 7. 1 f.

 

Ms 4684/45-46.

MAGYAR-FINN TÁRSASÁG levelei SZABÓ LŐRINCnek

45. Bp., 1940. jún. 5. 1 f. Soksz.

46. Bp., 1943. aug. 9. 1 f.

 

Ms 4684/47.

MAGYAR HÍRLAPÍRÓK ORSZÁGOS NYUGDÍJINTÉZETE levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1936. okt. 3. 1 f.

 

Ms 4684/48-49.

MAGYAR IRODALOMPÁRTOLÓ TÁRSASÁG levelei SZABÓ LŐRINCnek

48. Bp., 1944. jan. 10. 1 f.

49. Bp., 1944. jan. 25. 1 f.

 

Ms 4684/50-83.

MAGYAR ÍRÓK SZÖVETSÉGE levelei SZABÓ LŐRINCnek

50. Bp., 1948. Jún. 24. 1 f.

51. Bp., 1948. aug. 31. 1 f.

52. Bp., 1949. okt. 31. 1 f.

53. Bp., 1950. febr. 24. 1 f. Soksz.

54. Bp., 1950. márc. 28. 1 f.

55. Bp., 1950. ápr. 15. 1 f.

56. Bp., 1950. okt. 12. 1 f. Soksz.

57. Bp., 1950. okt. 31. 1 f.

58. Bp., 1951. máj. 10. 1 f. Soksz.

59. Bp., 1951. máj. 26. 1 f. Soksz.

60. (Bp., 1951. nov. 8.) 1 f.

61. Bp., 1951. nov. 24. 1 f.

62. (Bp., 1951. dec. 31. előtt) 1 f. Soksz.

63. Bp., 1952. Jan. 9. 1 f.

64. Bp., 1952. Jan. 25. 1 f. Soksz.

65. Bp., 1952. febr. 8. 1 f.

66. Bp., 1952. márc. 27. 1 f.

67. Bp., 1952. ápr. 8. 1 f.

68. Bp., 1952. ápr. 16. 1 f. Soksz.

69. Bp., 1952. ápr. 25. 1 f. „Kérjük, hogy...”

70. Bp., (1952. ápr. 25.) 1 f. „Mellékelten...”

71. Bp., 1952. ápr. 25. 1 f. „Először is...”

72. Bp., 1952. jún. 11. 1 f. Mellette egy lista. 1 f.

73. Bp., 1952. jún. 6. 1 f. Mellette az Ady-emlékbizottság 1952. jún. 2-i ülésének jegyzőkönyvi határozatai. 2 f.

74. Bp., 1952. jún. 30. 1 f. Soksz.

75. Bp., 1952. júl. 5. 1 f.

76. Bp., 1952. aug. 15. 1 f.

77. Bp., 1952. szept. 13. 1 f.

78. Bp., 1953. febr. 6. 1 f.

79. Bp., 1953. okt. 20. 1 f. Soksz.

80. Bp., k. n. Kívánatos, hogy...” 1 f.

81. Bp., 1952. ápr. 18. 1 f. Mellette az Ady-emlékbizottság 1952. ápr. 15-i ülésének jegyzőkönyvi határozatai. 1 f.

82. (Bp., 1956. júl. 20, előtt) 1 f. Soksz.

83. A MAGYAR ÍRÓK SZÖVETSÉGE alapszabályai. Soksz. 10 f.

 

Ms 4684/84.

MAGYAR-JUGOSZLÁV TÁRSASÁG levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1948, febr. 11. 1 f.

 

Ms 4684/85.

MAGYAR KATONAI IRÔK KÖRE levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1943. febr. 26. 1 f. '

 

Ms 4684/86.

MAGYAR KELETI 'TÁRSASÁG levele SZABÓ LŐRINCnek

(Bp., 1948. aug. 23.) 1 f.

 

Ms 4684/87-89.

MAGYAR KULTURÁLIS EGYESÜLETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE levelei SZABÓ LŐRINCnek

87. Bp., 1941. máj. 19. 1 f.

88. Bp., 1941. máj. 27. 1 f.

89. Bp., 1941. dec. 7. 1 t,

 

Ms 4684/90-91.

MAGYAR KÜLÜGYMINISZTÉRIUM levelei SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1943. ápr. 3. 1 f.

Bp., 1945. júl. 14. 1 f.

 

Ms 4684/92-94.

MAGYAR MIHISZTERELNÖKSÉG levelei SZABÓ LŐRINCnek

92. Bp., 1941. jan. 16. 1 ..

93. Bp., 1945. júl. 10. 1 f. Szabó Lőrinc megnevezetlen miniszterelnökségi államtitkárnak. 1 f. Másolat.

94. Bp., 1945. aug. 3. 1 f.

 

Ms 4684/95.

MAGYAR MŰVÉSZETI TANÁCS levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1947. nov. 28. 1 f.

 

Ms 4684/96-107.

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG IRODALMI ALAPJA levelei SZABÓ LŐRINCnek

96. Bp., 1952. szept. 17. 1 f.

97. Bp., 1952. ;jan. 4. 1 f.

98. Bp., 1952. jan. 29. 1 f.

99. Bp., 1952. febr. 13. 1 f. Soksz.

100. Bp., 1952. ápr. 30. 1 f.

101. Bp., 1952. máj. 24. 1 f. Soksz.

102. Bp., 1952. nov. 24. 1 f.

103. Bp., 1953. jan. 15. 1 f.

104. Bp., 1953. aug. 24. 1 f.

105. Bp., 1954. ápr. 15. 1 f. Soksz.

106. Bp., 1954. Jún. 1. 1 f.

107. Bp., 1954. jún. 3. 1 f.

 

Ms 4684/108.

MAGYAR NŐI SZEMLE levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1940. máj. 31. 1 f. Mellette egy meghívó, 1 f.

 

Ms 4684/109-110.

MAGYARORSZÁG levelei SZABÓ LŐRINCnek

109. Bp., 1940. júl. 20. 1 f.

110. Bp., 1940. aug. 21. 1 f.

 

Ms 4684/111.

MAGYAR SZÍNHÁZI LEXIKON levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1927. okt. 7. 1 f. Mellette egy kérdőív, 1 f.

 

Ms 4684/112-118.

MAGYAR SZÍNPADI SZERZŐK EGYESÜLETE levelei SZABÓ LŐRINCnek

112. Bp., 1927. okt. 12. 1 f.

113. Bp., 1928. máj. 15. 1 f.

114. Bp., 1939. febr. 25. 1 f.

115. Bp., 1939. nov. 20. 1 f.

116. Bp., 1941. márc. 22. 1 f.

117. Bp., 1943. jan. 26. 1 f.

118. H. é. n. „Magyar Színpadi Szerzők...” 1 f.

 

Ms 4684/119.

MAGYAR TÁRSADALOMTUDOMÁNYI TÁRSULAT levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1940. máj. 1 f.

 

Ms 4684/120-127.

MAGYAR TELEFON HÍRMONDÓ ÉS RÁDIÓ levelei SZABÓ LŐRINCnek

120. Bp., 1935. jan. 31. 1 f.

121. Bp., 1941. jan. 10. 1 f. -

122. Bp., 1941. jan. 11. 1 f.

123. Bp., 1941. jan. 13. 1 f.

124. Bp., 1941. szept. 3. 1 f.

125. Bp., 1944. febr. 11. 1 f.

126. (Bp.1955. jan. 8.)l f.

127. (Bp.1955. jan. 21.)l f.

 

Ms 4684/128.

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1946. dec. 18. 1 f.

 

Ms 4684/129-130.

MAGYAR ÚJSÁGÍRÓK EGYESÜLETE levelei SZABÓ LŐRINCnek

129. Bp., 1931. dec. 3. 1 f.

130. Bp., 1938. aug. 5. 1 f.

 

Ms 4684/131.

MAGYARY BENŐNÉ levele SZABÓ LŐRINCnek

H. é. n. „Nevenapján fogadja...” 1 f.

 

Ms 4684/132.

MÁJER IVÁN levele SZABÓ LŐRINCnek

Pannonhalma, (1925. júl. 20.) 1 f.

 

Ms 4684/133.

MAJOR TAMÁS levele SZABÓ LŐRINCnek

(Bp., 1948. máj. 26.) 1 f. Távirat.

 

Ms 4684/134-135.

MAKAY MAGDOLNA levelei SZABÓ LŐRINCnek

134. Bp., 1941. szept. 19. 2 f.

135. Bp., 1941. szept. 30. 1 f.

 

Ms 4684/136.

MANDEL PÁL levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1930. aug. 29. 1 f.

 

Ms 4684/137.

MANDIS MARGIT levele SZABÓ LŐRINCnek

Kolozsvár, 1941. dec. 1. 2 f.

 

Ms 4684/138-142. .

MÁRAI SÁNDOR levelei SZABÓ LŐRINCnek

138. Bp., 1930. márc. 20. 1 f.

139. Bp., 1930. márc. 31. 1 f.

140. (Bp., 1942. júl. 12.) 1 f. Távirat.

141. Bp., 1943. máj. 30. 1 f.

142. (Bp.) 1943. dec. 8. 1 f.

 

Ms 4684/143-204.

MARCONNAY TIBOR levelei SZABÓ LŐRINCnek

143. H. n. 1933. dec. 6. 1 f.

144.(H. n. 1933. dec. 12.)l f. Töredék.

145. H. n. 1934. febr. 24. 1 f.

146. Klaipéda, 1934. aug. 14. 1 f.

147. Klaipéda, 1934. szept. 21. 2 f.

148. Bp., 1936. ápr. 15. 2 f.

149. Bp., 1936. szept. 28. 1 f.

150. Marconnay: „A Töprengő és a Nap” c. verse, 2 f.

151. Bp., 1937. szept. 2. 1 f.

152. Bp., 1937. okt. 9. 1 f.

153. Bp., 1938. dec. 30. 1 f.

154. Marconnay: „Post Scriptum” és „Tiszta téli tűz” c. versei, 1 f,

155. Bp., 1939. dec. 18. 1 f.

156. Marconnay: „Írók és könyvek. Szabó Lőrinc válogatott versei” c. kritikája. Gépirat,1 f.

157. Bp., 1940. márc. 27. 2 f.

158. Bp., 1942. aug. 25. 1 f.

159. (Bp., 1950. jan. 6.) 1 f.

160. Marconnay: „Ezüst és Arany” és „Szabó Lőrinc 50 éves” c. versei. Gépirat, 1 f.

161. Bp., 1950. febr. 21. 1 f.

162. H. n. 1951. febr. 12. 1 f.

163. Marconnay: „Az életen át” c. verses regényének vázlata. 1 f.

164. Bp., 1951. márc. 27. 1 f.

165. Bp., 1951. máj. 9. 1 f.

166. Bp., 1951. máj. 15. 1 f.

167. Bp., 1951. dec. 1. 2 f.

168. Bp., 1952. júl. 5. 1 f.

169. Bp., 1952. júl. 15. 1 f.

170. Bp., 1952. aug. 31. 1 f.

171. Bp., 1952. szept. 22. 1 f.

172. Bp., 1952. okt. 3. 1 f.

173. Bp., 1952. nov. 12. 1 f.

174. Marconnay: „Írószövetség” - „Marika meg a kiflik” - „Y. Béla a bor meg én” c. versei. Gépirat, 1 f.

175. Bp., 1952.' dec. 31. 1 f.

176. Marconnay: „Tarahumára. Az egészséges világ” c. verse. Gépirat, 1 f.

177. Marconnay: „Emberi Szépség” c. verse. Gépirat, 1 f.

178. Bp., 1953. aug. 24. 1 f. Szabó Lőrincnének.

179. Bp., 1953. aug. 24. 1 f. „Hálásan köszönöm...”

180. Bp., 1954. ápr. 10. 1 f.

181. Bp., 1955. febr. 22. 1 f.

182. Bp., 1957. márc. 20. 2 f.

183. Marconnay: „Írói Bátorság” c. verse. Autogr. 1 f.

184. H. é. n. „Remélem, hogy jót...” 1 f.

185. H. é. n. „Próbálom röviden...” 1 f.

186. H. é. n. „Sajnos a várt...” 1 f.

187. H. é. n. „Ma, két hót után...” 2 f.

188. H. é. n. „Ezt a pár verset...” 1 f.

189. Marconnay: „Szabó Lőrincnek. Egyszerű emlékezés” és „Az Alkotó csapdája” c. versei. Gépirat, 1 f.

190. Marconnay: „A Margitszigeti idill” és „Bolond Idő” c. versei. Gépirat, 1 f.

191. Marconnay: „Ónyx” és „Itália (A Tengerhez)” c. versei. Gépirat, 1 f.

192. Marconnay: „A Gigantikus Sugallat” és „Recept Grafomániám Ellen” o. versei. Gépirat, 1 f.

193. H. é. n. „Ez 33 oldal...” 1 f.

194. H. é. n. „Ha igaz volna is...” 1 f.

195. H. é. n. „Pár nap előtt...” 1 f.

196. H. é. n. „Hiába csengettem...” 1 f.

197. Marconnay: „Tarahumára. Univerzális regény” c. művének vázlata. Gépirat, 1 f.

198. H. é. n. „Boldog újévet...” 1 f.

199. H. é. n. „Kb. egy hónapja...” 1 f. Szabó Lőrincnének.

200. Marconnay: „Az életen át.” Gépirat, 1 f.

201. Marconnay: „1940.Karácsony.” - „Kirúgás” c. versei. Gépirat, 1 f.

202. H. é. n. „4-5 napja a balszerencse... 1 f.

203. H. é. n. „Hálásan köszönöm...” 1 f.

204. H. é. n. „Most beszéltem Sőtérrel...” 1 f.

 

Ms 4684/205-206.

MÁRFFY ÖDÖN levelei SZABÓ LŐRINCnek

205. (Bp., 1927. febr. 17.) 1 f.

206. Bp., 1927. okt. 8. 1 f.

 

Ms 4684/207-210.

MARGALIT GABRIELLA levelei SZABÓ LŐRINCnek

207. Stockholm, é. n. dec. 5. 3 f.

208-209. Egy svéd költemény eredeti szövege és Margalit Gabriella fordítása. 2 db. 6 f. 210. H. é. n. „Ne haragudjon...” 1 f.

 

Ms 4684/211.

MÁRJÁS VIKTOR levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1937. okt. 28. 2 f.

 

Ms 4684/212.

MARKÓ ELEK levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1943. jún. 20. 1 f.

 

Ms 4684/213.

MARKOS BÖSKE levele SZABÓ LŐRINCnek

H. é. n. „én fekszem még...” 1 f. Hátlapján Szabó Lőrinc válasza.

 

Ms 4684/214-215.

MÁRKUS EMÍLIA levele SZABÓ LŐRINCnek

(Bp., 1944. máj. 1 f.

Márkus Emília gyászjelentése. Bp., 1949. dec. 24. Nyomt. . ..

 

Ms 4684/216.

MÁRKUS ISTVÁN levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1946. nov. 18. 1 f.

 

Ms 4684/217.

MARÓTHY MÁRIA levele SZABÓ LŐRINCnek

Csepel, 1948. máj. 5. 1 f.

 

Ms 4684/218.

MARTIN GUYNÉ levele SZABÓ LŐRINCnek

H. é. n. „Minden vasárnap...” 1 f.

 

Ms 4684/219-220.

MARTON LAJOS levelei SZABÓ LŐRINCnek

219. Zebegény, 1951. júl. 26. 1 f. Rajta Magyar Vince aláírása.

220. H. é. n. „Viszontagságos út...” 1 f. Rajta Nagy Sándor aláírása.

 

Ms 4684/221.

MÁRTON ZSUZSA levele SZABÓ LŐRINCnek

Szeged, 1936. máj. 21. 1 f.

 

Ms 4684/222.

MÁRTONCSIK IMRE levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1937. szept. 16. 1 f.

 

Ms 4684/223-224.

MÁTRAI FERENC BÉLA levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1948. jan. 14. 1 f. Mellette Mátrai Ferenc Béla nyílt levele. 2 f.

 

Ms 4684/225-226.

MATTYASOVSZKY ZSOLNAY MARGIT levelei SZABÓ LŐRINCnek

225. Pécs, 1941. jan. 15. 1 f.

226. Pécs, 1941. szept. 29. 1 f.

 

Ms 4684/227.

MATUSKA-COMÁROMY PÉTER levele SZABÓ LŐRINCnek

Liptószentmiklós, 1944. aug. 25. 1 f.

 

Ms 4684/228-235.

MÁTRAI SÁNDOR levelei SZABÓ LŐRINCnek

228. Pásztó, 1923. aug. 9. 1 f.

229. Pásztó, 1923. aug. 17. 1 f.

230. Pásztó, 1923. okt. 17. 1 f.

231. Pásztó, 1924. jan. 18. 1 f.

232. Pásztó, 1924. márc. 27. 1 f.

233. Pásztó, 1924. máj. 28. 1 f.

234. Pásztó, 1924. szept. 18. 1 f.

235. Pásztó, 1926. jan. 12. 1 f.

 

Ms 4684/236.

MECHTL ÖDÖN levele SZABÓ LŐRINCnek

H. n. (1930. dec. 24.) 1 f.

 

Ms 4684/237-238.

MEGYERY SÁRI levelei SZABÓ LŐRINCnek

237. Carcassonne, (1942.) dec. 29. 1 f.

238. Párizs, (1943.) dec. 14. 1 f.

 

Ms 4684/239.

MELKA MÁRIA levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1957. márc. 26. 1 f.

 

Ms 4684/240-245.

MERÉNYI OSZKÁR levelei SZABÓ LŐRINCnek

240. Kolozsvár, 1932. szept. 29. 1 f.

241. H. n. (1938. júl. 10.) 1 f.

242. Merényi: „Csenden át...” c. verse. Gépirat, 1 f.

243. Merényi: „Szó pillanata” c. verse. Gépirat, 1 f.

244. Merényi: „Anyám háttérrel...” c. verse. Gépirat, 2 f.

245. Kaposvár, 1938. máj. 24. 1 f.

 

Ms 4684/246.

MÉSZÁROS LÁSZLÓ levele SZABÓ LŐRINCnek

(Róma, 1932. ápr. 20.) 2 f.

 

Ms 4684/247.

MÉSZÁROS SÁNDOR levele SZABÓ LŐRINCnek

Sopron, 1937. nov. 1. 1 f.

 

Ms 4684/248.

MESZLENY GYULÁNÉ levele SZABÓ LŐRINCnek

Balatonboglár, 1950. nov. 13. 1 f.

 

Ms 4684/249.

MÉSZÖLY DEZSŐ levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1955. febr. 27. 2 f.

 

Ms 4684/250.

MIHÁLYFI ERNŐ levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1946. nov. 11. 1 f.

 

Ms 4684/251.

MIHÁLYI ? levele SZABÓ LŐRINCnek

Pannonhalma, 1922. júl. 30. 1 f.

 

Ms 4684/252.

MIHELICS VID levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1939. jan. 6. 1 f.

 

Ms 4684/253.

MIKES LAJOS levele SZABÓ LŐRINCnek

H. é. n. „Ha beszél Kodolányival...” 2 f.

 

Ms 4684/254.

MIKLÓS ANDOR levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1927. dec. 1 f.

 

Ms 4684/255.

MIKOLA ÁRPAD levele SZABÓ LŐRINCnek Bp., 1928. ápr. 25. 1 f.

 

Ms 4684/256-258.

MINDE-POUET, GEORG levelei SZABÓ LŐRINCnek

256. Berlin, 1942. márc. 22. 1 f. Ném.

257. Berlin, 1942. jún. 8. 1 f. Ném.

258. Berlin, 1942. okt. 21. 1 f. Ném.

 

Ms 4684/259.

MISKOLCZY DEZSŐ levele SZABÓ LŐRINCnek

(Kolozsvár, 1943.) nov. 24. 1 f.

 

Ms 4684/260.

MITROVICS GYULA levele SZABÓ LŐRINCnek

Debrecen, 1939. nov. 11. 1 f.

 

Ms 4684/261-266.

MOLDVAI KLÁRA levelei SZABÓ LŐRINCnek

261. Szeged, (1945. jún. 10.) 1 f.

262. Bp., 1945. aug. 8. 1 f.

263. Szeged, (1945. okt. 14.) 1 f.

264. (Párizs, 1948.) 1 f.

265. H. é. n. .Addig is...” 1 f.

266. Márianosztra, 1952. márc. 22. 2 f.

 

Ms 4684/267-268.

MOLDVAY GYŐZŐ levelei SZABÓ LŐRINCnek

267. Hódmezővásárhely, 1947. Jan. 29. 1 f.

268. Hódmezővásárhely, 1947. nov. 4. 1 f.

 

Ms 4684/269-275.

MOLL KÁROLY Levelei SZABÓ LŐRINCnek

269. Hévíz, 1949. Jún. 21. 1 f.

270. Hévíz, 1949. okt. 31. 1 f.

271. Hévíz, 1949. dec. 30. 1 f.

272. Hévíz, 1950. máj. 10. 1 f.

273. Hévíz, 1950. jún. 16. 1 f.

274. Hévíz, 1953. okt. 2. 1 f.

275. H. é. n. „Itt Jártam...” 1 f.

 

Ms 4684/276.

MOLLINÁRY GIZELLA levele SZABÓ LŐRINCnek

H. é. n. „Igen kérem Magát...” 1 f.

 

Ms 4684/277.

MOLNÁR IMRE levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1940. jan. 8. 1 f.

 

Ms 4684/278.

MOLNÁR JÁNOS levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1947. jún. 13. 1 f.

 

Ms 4684/279-285,

MOLNÁR JÓZSEF levelei SZABÓ LŐRINCnek

279. Párizs, 1924. okt. 15. 2 f.

280. Párizs, 1924. okt. 26. 1 f.

281. Párizs, 1924. nov. 9. 1 f.

282. Párizs, 1925. jan. 4. 1 f.

283. Párizs, é. n. márc. 15. 2 f. Rajta Molnár József: „Beszélgetés Valéry Larbaud-val” c. írása.

284. Párizs, é. n. nov. Molnár József: „A Salon d’Automne megnyitása” c. cikke. 1 f.

285. Párizs, é. n. okt. Molnár József: „Látogatás az „Immoraliste” írójánál” c. cikke. 2 f.

 

Ms 4684/286.

MOLNÁR SÁNDOR levele SZABÓ LŐRINCnek

Petrozeni, 1927. jún. 9. 2 f. Mellette 2 verskötet.

 

Ms 4684/287-290. ,

MOLTER KÁROLY levelei SZABÓ LŐRINCnek

287. Marosvásárhely, 1939. aug. 30. 1 f.

288.( Marosvásárhely, 1940. nov.) 1 f.

289. H. n. 1943. dec. 10. 1 f.

290. Marosvásárhely, 1953. jún. 30, 1 f.

 

Ms 4684/291-294.

MORAVÁNSZKY ÁKOS levelei SZABÓ LŐRINCnek

291. Debrecen, 1941. máj. 6. 2 f.

292. Tiszafüred, 1942. júl. 15. 1 f.

293. Marosvásárhely, 1943. ápr. 2. 2 f.

294. Marosvásárhely, 1943. ápr. 29. 1 f.

 

Ms 4684/295-296.

MÓRICZ EMIL levelei SZABÓ LŐRINCnek

295. Győr, 1954. szept. 3. 2 f.

296. Győr, 1954. nov. 19. 1 f.

 

Ms 4684/297-298,

MÓRICZ MIKLÓS levelei SZABÓ LŐRINCnek

297. Bp., 1921. ápr. 6. 1 f.

298. Bp., 1940. okt. 14. 1 f.

 

Ms 4684/299-300.

MÓRICZ VIRÁG levelei SZABÓ LŐRINCnek

299. H. n. (1920.) „Ugye vörös radíromat...” 1 f.

300. Leányfalu, 1937. nov. 3. 1 f.

 

Ms 4684/301.

MÓRICZ ZSIGMOND levele SZABÓ LŐRINCnek

Leányfalu, 1940. aug. 28. 1 f.

 

Ms 4684/302.

MONOSZLÓY ÉVA levele SZABÓ LŐRINCnek

Pozsony, 1957. húsvét, 1 f.

 

Ms 4684/303-305.

MOSONYI MÁRTA levelei SZABÓ LŐRINCnek

303. Bp., 1945. jún. 22. 2 f.

304. Bp., 1949. szept. 16. 1 f.

305. Bp., 1953. márc. 29. 1 f.

 

Ms 4684/306.

MÜLLER TIBOR levele SZABÓ LŐRINCnek

(Kőrösmező, 1942. jún. 9.) 1 f.

 

Ms 4684/307.

MŰVÉSZ STÚDIÓ levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1938. jan. 20. 1 f.

 

Ms 4685/1.

NADÁNYI ZOLTÁN levele SZABÓ LŐRINCnek

Berettyóújfalu, 1937. aug. 31. 2 f.

 

Ms 4685/2.

NÁDASS JÓZSEF levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1936. ápr. 20. 1 f.

 

Ms 4685/3.

NAGY DEZSŐ levele SZABÓ LŐRINCnek

Mezőkeresztes, 1942. jan. 2. 1 f.

 

Ms 4685/4-9.

NAGY EMMA levelei SZABÓ LŐRINCnek

4. Mezőtúr, 1924. dec. 25. 2 f.

5. Bp., 1925. okt. 24. 1 f.

6. Polgár, 1926. jan. 29. 1 f.

7. Rákosliget, 1934. jún. 5. 1 f.

8. H. é. n. „Éppen most olvastam..,” 1 f.

9. Nagy Árpád gyászjelentése. Mezőtúr, 1927. máj. 7. Nyomt. . ..

 

Ms 4685/10-11.

NAGY JÁNOS levelei SZABÓ LŐRINCnek

10. Bp., 1928. okt. 28. 1 f.

11. H. é. n. „Kérem Szabó urat...” 1 f.

 

Ms 4685/12-13.

NAGY SÁNDOR levelei SZABÓ LŐRINCnek

12. Bp., 1949. ápr. 7. 1 f.

13. Bp., 1950. febr. 12. 1 f.

 

Ms 4685/14.

NAGY SÁNDOR levele SZABÓ LŐRINCnek

H. é. n. „itt voltam...” 1 f.

 

Ms 4685/15.

NAGY YVETTE levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1957. márc. 18. 1 f.

 

Ms 4685/16-17.

NAGY ZOLTÁN levelei SZABÓ LŐRINCnek

16. Bp., 1921. aug. 10. 1 f.

17. Debrecen, 1921. aug. 22. 1 f.

 

Ms 4685/18.

NAGY ZOLTÁNNÉ levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1945. júl. 26. 1 f.

 

Ms 4685/19.

NAGYLUCSKAY ezredes levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1944. jan. 6. 1 f.

 

MS 4685/20.

NAGYÖSZI FERENC levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1940. szept. 4. 1 f.

 

Ms 4685/21-22.

NÁRAY ANTAL levelei SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1943. márc. 26. 1 f.

Bp., 1943. ápr. 14. 1 f. Borítékján gyorsírásos jegyzetek.

 

Ms 4685/23.

NEMES DÉNES levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1930. aug. 23. 2 f.

 

Ms 4685/24-25.

NÉMETH ANDORNÉ levele SZABÓ LŐRINCnek

(Bp., 1953. nov.) „nagyon köszönöm...” 1 f.

Németh Andor gyászjelentése. Bp., 1953. nov. 16. Nyomt. 1 f.

 

Ms 4685/26-44.

NÉMETH ANTAL levelei SZABÓ LŐRINCnek

26. (Bp., 1935. jún.) 1 f.

27. Bp., 1937. febr. 4. 1 f.

28. Bp., 1939. ápr. 14. 1 f.

29. Bp., 1939. dec. 11. 1 f.

30. Bp., 1940. febr. 27. 1 f. Meghívó Németh Antal ünneplésére.

31. Bp., 1941. nov. 3. 1 f.

32. Bp., 1943. nov. 23. 1 f.

33. Bp., 1949. márc. 4. 1 f.

34. Bp., 1949. máj. 5. 1 f.

35. Bp., 1949. máj. 23. 1 f.

36. (Bp., 1949. szept. 12.)l f.

37. Bp., 1950. szept. 26. 2 f.

38. Bp., 1953. dec. 20.)l f.

39. (Bp., 1954. jún. 27.) 1 f.

40. (Mátraszentimre, 1954. júl. 31.) 1 f.

41. H. é. n. „Szűcs Laci mondta...” 1 f.

42. H. é. n. „Mellékelten átnyújtom...” 2 f.

43. H. é. n. „Jártam Bécsben...” 2 f.

44. H. é. n. „Levlapodat megkaptam...” 1 f.

 

Ms 4685/45.

NÉMETH ANTALNÉ levele SZABÓ LŐRINCnek

H. é. n. „Sajnos rossz hírt.” 1 f.

 

Ms 4685/46.

NÉMETH GYÖRGY levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1950. jún. 22. 1 f.

 

Ms 4685/47-66.

NÉMETH LÁSZLÓ levelei SZABÓ LŐRINCnek

47. Bp., 1931. júl. 3. 1 f.

48. Sátorkő, 1931. aug. 18. 1 f.

49. Sátorkő, 1931. aug. 31. 1 f.

50. Bp., 1931. okt. 25. 1 f.

51. (Bp., 1932. nov.) 1 f.

52. (Bp., 1932. nov. 26.)l f.

53. (Bp., 1933. máj. 25.)l f.

54. (Balassagyarmat, 1933.) 1 f.

55. (Bp., 1934. febr. 12.}l f.

56. (Bp., 1934. márc. 3.)l f.

57. Felsőgöd, 1934. márc. 30. 1 f. Rongált.

58. (Balatonkenese, 1940. aug. 6.) 1 f.

59. Bp., 1940. szept. 8. 2 f.

60. H. é. n. „Nem tudom szabad-e...” 1 f.

61. H. é. n. „feleségem meghívott...” 1 f.

62. H. é. n. „én Keresztúrynak,..” 1 f.

63. H. é. n. „itt küldöm a választ...” 1 f.

64. H. é. n. „holnap reggel...” 1 f.

65. Németh Kata gyászjelentése. Bp., 1942. okt. 29. Nyomt. 1 f.

66. Németh Magda esküvői értesítése. 1952. ápr. 12. Nyomt. 1 f.

 

Ms 4685/67-69.

NÉMETH TIBOR MIKLÓS levelei SZABÓ LŐRINCnek

67. Pápa, 1939. ápr. 21. 1 f.

68. Szárszó,1948. jún. 7. 1 f.

69. Szárszó,1950. okt. 17. 1 f.

 

Ms 4685/70-71.

NEMZETI PARASZTPART levelei SZABÓ LŐRINCnek

70. Bp., 1946. okt. 24. 1 f.

71. Bp., 1946. dec. 31. 1 f.

 

Ms 4685/72-74.

NEMZETI SAJTÓ-FOTO-PORTRAIT SERVICE levelei SZABÓ LŐRINCnek

72. Bp., 1941. dec. 4. 1 f.

73. Bp., 1942. febr.26. 1 f.

74. Bp., 1942. márc. 4. 1 f.

 

Ms 4685/75-76.

NEMZETPOLITIKAI SZOLGÁLAT levelei SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1941. nov. 30. 1 f.

Bp., 1942. nov. 4. 1 f.

 

Ms 4685/77-79.

NEMZETVÉDELMI-PROPAGANDA MINISZTÉRIUM levelei SZABÓ LŐRINCnek

77. (Bp., 1943. Jan. 29.) 2 f. Soksz.

78. Bp., 1943. febr.22. 1 f.

79. Bp., 1943. okt. 29. 1 f.

 

Ms 4685/80-81.

NOVÁGH GYULA levelei SZABÓ LÖRINCnek

80. Bp., 1940. szept. 5. 1 ..

81. H. n. 1946. jún. 18. 1 f.

 

Ms 4685/82.

NYÁRY JENŐKÉ levele SZABÓ LŐRINCnek

H. n. 1957. márc. 22. 1 f,

 

Ms 4685/83.

NYÁRY LÁSZLÓ levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1933. júl. 10. 1 f.

 

Ms 4685/84.

NYIRY LÁSZLÓ levele SZABÓ LŐRINCnek

H. é. n. jún. 25. 1 f.

 

Ms 4685/85.

O.NAGY GÁBOR levele SZABÓ LŐRINCnek

Debrecen, 1943. ápr. 6. 1 f.

 

Ms 4685/86.

OLÁH RÓZA levele SZABÓ LŐRINCnek

Debrecen, 1927. okt. 16. 2 f.

 

Ms 4685/87-103.

OLTVÁNYI IMRE levelei SZABÓ LŐRINCnek

87. H. n. 1926. júl. 2. 2 f.

88. Bp., 1926, nov. 9. 1 f.

89. Bp., 1926. nov. 22. 1 f.

90. H. n. 1926. nov. 28. 1 f.

91. Bp., 1927. febr. 15. 1 f.

92. Bp., 1927. febr. 22. 1 f.

93. H. n. 1927. aug. 7. 1 f.

94. Lugano, 1927. aug. 13. 4 f.

95. Bp., 1927. okt. 5. 1 f.

96. Bp., 1927. okt. 22. 1 f.

97. Bp., 1928. febr. 4. 2 f.

98. Velence, 1928. aug. 25. 1 f. Csonka,.

99. Firenze, 1928. szept. 9. 1 f.

100. Bp., 1952. nov. 17. 1 f.

101. Bp., 1954. ápr. 27. 1 f.

102. Bp., é. n. aug. 30. 1 f.

103. H. é. n. „Mikes bácsival...” 1 f.

 

Ms 4685/104-112.

ORSZÁGOS IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI TANÁCS levelei SZABÓ LŐRINCnek

104. Bp., 1939. máj. 5. 1 f.

105. Bp., 1941. nov. 17. 1 f.

106. Bp., 1942. márc. 31. 1 f.

107. Bp., 1942. jún. 27. 1 f.

108. Bp., 1942, ;júl. 9. 1 f.

109. Bp., 1942, szept. 14. 1 f. „Dicska János...”

110. Bp., 1942. szept. 14. 1 f. „Finta Zoltán...”

112. Bp., 1942. nov. 12. 1 f.

113. Bp., 1942. dec. 3. 1 f.

 

Ms 4685/113.

ORSZÁGOS MAGYAR IPARMŰVÉSZETI TÁRSULAT levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1942. szept. 24. 1 f.

 

Ms 4685/114.

ORSZÁGOS MAGYAR KATOLIKUS FŐISKOLAI DIÁKSZÖVETSÉG levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., é. n. „Az író munkájának... 1 f,

 

Ms 4685/115-116.

ORSZÁGOS MAGYAR SAJTÓKAMARA levelei SZABÓ LŐRINCnek

115. Bp., 1940, ápr. 27. 1 f.

116. Bp., 1941. ápr. 19. 1 f.

 

Ms 4685/117.

ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1938. ápr. 20. 1 f.

 

Ms 4685/118-119.

ORTUTAY GYULA levelei SZABÓ LŐRINCnek

118. Bp., 1943. febr. 24. 1 f.

119. Bp., 1950. máj. 24. 1 f.

 

Ms 4685/120-121.

OTTHON KÖR levelei SZABÓ LŐRINCnek

120. Bp., 1928. szept. 28. 1 f.

121. Bp., 1928. okt. 29. 1 f.

 

Ms 4685/122-123. ,

OTTLIK GÉZA levelei SZABÓ LŐRINCnek

H. é. n. .Ne haragudj...” 1 f.

H. é. n. „Arra kérlek...” 1 f.

 

Ms 4685/124-126.

OTTLIK GYÖRGY levelei SZABÓ LŐRINCnek

124. (Bp., 1940. márc. 1.) 1 f.

125. (Bp.) 1941. dec. 18. 1 f,

126. H. é. n. „a Fleurs du Mal...” 1 f.

 

Ms 4685/127.

ÖRLEY ISTVÁN levele SZABÓ LŐRINCnek

H. é. n. „Ha Te...” 2 f.

 

Ms 4685/128.

ÖRSY DÁNIELNÉ levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1957. márc. 12. 1 f.

 

Ms 4685/129-133.

PACZOLAY ZOLTÁNNÉ KACSKOVICS MÁRTA levelei SZABÓ LŐRINCnek

129. Balassagyarmat, 1943. febr. 10. 1 f.

130. Balassagyarmat, 1943. jún. 2. 2 f.

131. Balassagyarmat, 1950. dec. 7. 2 f.

132. Balassagyarmat, 1951. márc. 5. 2 f. Mellette két fénykép.

133. Paczolay Károly gyászjelentése. Orosháza, 1943. márc. 31. Nyomt. 
1 f.

 

Ms 4685/134.

PAJOR KÁROLY levele SZABÓ LŐRINCnek

Vasvár, 1952. szept. 12. 1 f.

 

Ms 4685/135.

PÁKOZDY FERENC levele SZABÓ LŐRINCnek Bp., 1922. dec. 4. 2 f.

 

Ms 4685/136-149.

PAKU IMRE levelei SZABÓ LŐRINCnek

136. Szeged, 1936. ápr. 28. 1 f. Mellette egy meghívó.

137. Szeged, 1936. máj. 26. 1 f.

138. Szeged, 1936. máj. 31. 1 f.

139. Szeged, 1936. szept. 14. 2 f.

140. Szeged, 1936. szept. 21. 1 f.

141. Üres szám.

142. Szeged, 1936. okt. 12. 1 f.

143. Szeged, 1937. márc. 4. 1 f.

144. Szeged, 1937. márc. 12. 1 f.

145. Szeged, 1940. ápr. 1. 1 f.

146. Szeged, 1941. jún. 19. 1 f.

147. Hódmezővásárhely, 1941. dec. 11. 1 f.

148. Hódmezővásárhely, 1942. máj. 28. 1 f.

149. Hódmezővásárhely, 1943. máj. 22. 1 f.

 

Ms 4685/150-152.

PÁLÓCZI EDGÁR levelei SZABÓ LŐRINCnek

150. Bp., 1936. dec. 6. 1 f.

151. Bp., 1937. jan. 21. 1 f.

152. Bp., 1937. febr. 16. 1 f.

 

Ms 4685/153-157.

PALOTAI BORIS levelei SZABÓ LŐRINCnek

153. Bp., 1946. ápr. 11. 1 f.

154. Bp., 1946. máj. 2. 1 f.

155. Bp., 1946. máj. 15. 1 f.

156. Bp., 1946. máj. 30. 1 f.

157. (Bp., 1947. jún. 7.) 1 f.

 

Ms 4685/158.

PAMINGER LIA levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1942. febr. 15. 1 f.

 

Ms 4685/159-161.

PAP KÁROLY levelei SZABÓ LŐRINCnek

159. Milano, 1934. máj. 25. 1 f.

160. H. é. n. „Telefonon próbáltam...” 1 f.

161. H. é. n. Kézzel írt névjegy. 1 f.

 

Ms 4685/162.

PAP KÁROLYNÉ levele SZABÓ LŐRINCnek

(Bp., 1934. jún.5.) 1 f.

 

Ms 4685/163-165.

bilkei PAP LAJOS levelei SZABÓ LŐRINCnek

H. é. n. „Sok hálás...” 1 f.

(Genf, 1947.) okt. 23. 1 f.

„Dóra” aláírású levél Szabó Lőrincnek. 1947. okt. 17. 1 f.

 

Ms 4685/166.

PAP, PUSKÁS levele SZABÓ LŐRINCnek

(Bp., 1948. febr. 10.) 1 f. Távirat.

 

Ms 4685/167.

PAPP JENŐ levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1940. márc. 4. 1 f.

 

Ms 4685/168.

PATKÓS GYÖRGY levele SZABÓ LŐRINCnek

(Bp., 1936. jún. 9.) 1 f.

 

Ms 4685/169-175.

PÁTZAY PÁLNÉ levelei SZABÓ LŐRINCnek

169. (Bp., 1926. dec. 2.) 1 f. Szabó Lőrincnének címzett levél,

170. Bp., 1927. jan. 30. 2 f.

171. (Bp., 1927. máj. 26.) 1 f.

172. Kolozsvár, 1927. jún. 22. 1 f.

173. Kolozsvár, é. n. júl. 5. 1 f.

174. Kolozsvár, é. n. Júl. 10. 1 f.

175. H. é. n. „a virágot Klárinak...” 1 f.

 

Ms 4685/176.

PAULAY ERZSI levele SZABÓ LŐRINCnek

Valenza, 1941. júl. 3. 1 f.

 

Ms 4685/177.

PÁZMANYNÉ KECZELI MÉSZÁROS MÁRIA levele SZABÓ LŐRINCnek

Velence, 1939. jan. 10. 1 f. Mellette egy töredékes kézirat és egy kép,

 

Ms 4685/178-179.

PÁZMÁNY PÉTER TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTANHALLGATÓK SEGÍTŐ EGYESÜLETE levelei SZABÓ LŐRINCnek

178. Bp., 1927. jún. 28. 1 f.

179. Bp., 1927. júl. 20. 1 f.

 

Ms 4685/180-182.

PAZURKIEWITZ SZANISZLÓ levelei SZABÓ LŐRINCnek

180. Varsó, 1929. febr. 23. 1 f.

181. Varsó, 1929. márc. 4. 2 f.

182. Varsó, 1929. okt. 4. 1 f.

 

Ms 4685/183.

PÉCHY BLANKA levele SZABÓ LŐRINCnek

H. é. n. „Legyen szíves...” 1 f.

 

Ms 4685/184-187.

PÉCSI ANNA levelei SZABÓ LŐRINCnek

184. (Bp., 1933. nov. 23.) 2 f.

185. (Bp., 1938. dec. 25.) 2 f.

186. (Bp., 1940. márc. 29.) 1 f.

187. H. é. n. „Bizonyosan meg kell...” 2 f.

 

Ms 4685/188.

PÉCSVÁRADI GYULÁNÉ levele SZABÓ LŐRINCnek

Sárospatak, (1950. nov. 20.) 1 f.

 

Ms 4685/189.

PÉCZELI BÉLA levele SZABÓ LŐRINCnek

H. é. n. „Őszinte bocsánatodat...” 1 f.

 

Ms 4685/190-192.

PEÉRY REZSŐ levelei SZABÓ LŐRINCnek

190. Sopron, 1954. jan. 20. 1 f.

191. Sopron, 1954. febr. 3. 2 f.

192. H. é. n. .'Soproni híveid...” 2 f.

 

Ms 4685/193.

PERÉNYI IMRE levele SZABÓ LŐRINCnek

(Bp., 1942. jún. 27.) 1 f.

 

Ms 4685/194-195.

PERR VIKTOR levelei SZABÓ LŐRINCnek

194. Szekszárd, 1947. júl. 14. 1 f.

195. Szekszárd, 1947. dec. 31. 1 f.

 

Ms 4685/196.

PÉTER DÓRA levele SZABÓ LŐRINCnek

H. é. n. „Nagyon kérem,...” 1 f.

 

Ms 4685/197.

PETŐFI SÁNDOR GIMNÁZIUM levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1947. ápr. 10. 1 f.

 

Ms 4685/198.

PETROVICS ELEK levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1935. máj. 11. 1 f.

 

Ms 4685/199.

PETTKÓ BEÁTA levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1935. jan. 7. 2 f.

 

Ms 4685/200-202.

PINTÉR JENŐ levelei SZABÓ LŐRINCnek

200. Bp., 1932. dec. 15. 2 f.

201. Bp., 1934. febr.27. 2 f.

202. Bp., 1937. febr. 3. 1 f.

 

Ms 4685/203.

POGÁNY BÉLA levele SZABÓ LŐRINCnek

H. é. n. „minthogy antológiánk...” 1 f.

 

Ms 4685/204.

PONGRÁCZ ZSUZSA levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1937. márc. 14. 2 f.

 

Ms 4685/205.

PRERAU MARGIT levele SZABÓ LŐRINCnek

Királyhelmec, 1931. szept. 2. 1 f.

 

Ms 4685/206-211.

PRIVORSZKY KÁROLYNÉ levelei SZABÓ LŐRINCnek

206. Márianosztra, 1951. okt. 23. 2 f.

207. Márianosztra, 1951. dec. 17. 2 f.

208. Márianosztra, 1952. jan. 9. 2 f.

209. Márianosztra, 1952. jan. 14. 2 f.

210. Márianosztra, 1952. febr. 12. 2 f.

211. H. n. 1952. ápr. 29. 1 f.

 

Ms 4685/212.

PROTESTÁNS ORSZÁGOS ÁRVAHÁZ levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1948. szept. 21. 1 f.

 

Ms 4685/213-215.

PUKÁNSZKY BÉLA. levelei SZABÓ LŐRINCnek

213. Balatonzamárdi, 1940. aug. 13. 1 f.

214. Bp., 1941. máj. 30. 1 f.

215. Bp., 1943. aug. 10. 1 f.

 

Ms 4685/216-217.

PUSKÁS ZOLTÁN levelei SZABÓ LŐRINCnek

216. Bp., 1948. febr. 1. 1 f.

217. Bp., 1948. nov. 18. 1 f.

 

Ms 4685/218.

PUSZTA SÁNDOR levele SZABÓ LŐRINCnek

Leányfalu, 1944. júl. 5. 1 f.

 

Ms 4685/219-221.

PÜSKI SÁNDOR levelei SZABÓ LŐRINCnek

219. Bp., 1945. szept. 14. 1 f.

220. Bp., 1945. szept. 28. 1 f.

221. (Békés, 1947. márc. 30.) 1 f.

 

Ms 4685/222.

RAB GUSZTÁV levele SZABÓ LŐRINCnek

H. n. 1949. szept. 16. 1 f.

 

Ms 4685/223-226.

RAB ZSUZSA levelei SZABÓ LŐRINCnek

223. (Mátrafüred, 1951. szept.; 2 f.

224. Pécs, 1953. máj. 2. 1 f.

225. H. é. n. „Sok szeretettel...” 1 f.

226. H. é. n. „Sok szeretettel üdvözöljük...” 1 f.

 

Ms 4685/227-228.

RÁCZ PÁLNÉ levelei SZABÓ LŐRINCnek

227. Békés, 1954. jún. 6. 1 f.

228. Békés, 1954. jún. 21. 1 f.

 

Ms 4685/229.

RÁDI PÉTER és GERGELY ISTVÁN levele SZABÓ LŐRINCnek

Felsőgöd, 1943. júl. 16. 1 f.

 

Ms 4685/230-238.

RADICH CHRYSOSTOMA levelei SZABÓ LŐRINCnek

230. Hévízfürdő, 1949. febr. 25. 2 f.

231. Hévízfürdő, 1949. márc. 10. 1 f.

232. Hévízszentandrás, 1949. húsvét, 2 f.

233. Hévízfürdő, 1949. ápr. 26. 1 f.

234. Bp., 1949. júl. 22. 2 f.

235. Bp., 1949. aug. 31. 1 f.

236. (Bp., 1949. dec. 24.)l f.

237. Bp., 1950. márc. 15. 1 f.

238. Bp., 1957. márc. 17. 2 f.

 

Ms 4685/239-240.

RADNAI BÉLA levelei SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1950. szept. 17. 2 f.

H. é. n. „Kellemes húsvéti...” 1 f.

 

Ms 4685/241-243.

RADNAI BÉLÁNÉ levelei SZABÓ LŐRINCnek

241. Bp., 1948. szept. 19. 1 f.

242. Bp., 1948. nov. 19. 1 f.

243. Radnai Béláné gyászjelentése. Bp., 1949. márc. 21. Nyomt. 1 f.

 

Ms 4685/244-245.

RADÓ GYÖRGY levelei SZABÓ LŐRINCnek

244. (Bp., 1948.) nov. 5. 1 f.

245. (Bp., é. n.) júl. 19. 1 f.

 

Ms 4685/246.

RADOSNÉ BOCK HILDE levele SZABÓ LŐRINCnek

(Bp., 1948. nov.) 1 f.

 

Ms 4685/247.

RÁKOS SÁNDOR levele SZABÓ LŐRINCnek

(Bp., 1947. dec. 25.) 1 f.

 

MS 4685/248.

RÁKOSI SZIDI levele SZABÓ LŐRINCnek

H. é. n. „kérem az öcsémet...” 1 f.

 

Ms 4685/249.

RÁSKAI LEA IRODALMI TÁRSASÁG levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1943. márc. 5. 1 f.

 

Ms 4685/250.

RÁSKAY LÁSZLÓ levele SZABÓ LŐRINCnek

Berlin, 1931. jún. 1. 1 f.

 

Ms 4685/251-254.

RÁTH ANDRÁS levelei SZABÓ LŐRINCnek

251. Bp., 1947. dec. 1 f.

252. Bálványos, 1951. szept. 29. 3 f.

253-254. karácsonyi üdvözletek, é. n. 2 db. 2 f.

 

Ms 4685/255-259.

RAVASZ LÁSZLÓ levelei SZABÓ LŐRINCnek

255. Bp., 1939. jan. 13. 1 f.

256. Bp., 1943. dec. 18. 1 f.

257. Bp., 1947. júl. 2. 1 f.

258. H. é. n. „hálásan köszönöm...” 1 f.

259. H. é. n. „A gazdag aratásnak...” 1 f.

 

Ms 4685/260-261.

REFORMÁTUS EGYHÁZ levelei SZABÓ LŐRINCnek

260. Bp., 1936. máj. 7. 1 f.

261. Bp., 1940. ápr. 22. 1 f.

 

Ms 4685/262.

REFORMÁTUS ESPERESI HIVATAL levele SZABÓ LŐRINCnek

Bácsfeketehegy, 1943. júl. 28. 1 f. Mellette egy nyomtatott tájékoztató.

 

Ms 4685/263-269.

REFORMÁTUS ÉLET levelei SZABÓ LŐRINCnek

263. Bp., 1940. júl. 4. 1 f.

264. Bp., 1940. júl. 20. 1 f.

265. Bp., 1940. aug. 21. 1 f.

266. Bp., 1941. febr. 21. 1 f.

267. H. é. n. „Mindig hálás...” 1 f. Olvasói levél.

268. Bp., 1941. ápr. 3. 1 f.

269. Bp., 1943. máj. 4. 1 f.

 

Ms 4685/270.

REDDESEN AD. levele SZABÓ LŐRINCnek

Freiburg, 1938. júl. 26. 1 f. Ném.

 

Ms 4685/271-282.

RÉDEY TIVADAR levelei SZABÓ LŐRINCnek

271. Tihany, 1930. aug. 21. 1 f.

272. Bp., 1931. jún. 11. 1 f.

273. Bp., 1936. dec. 12. 1 f.

274. Bp., 1939. márc. ' 6. 1 f.

275. Bp., 1939. dec. 6. 1 f.

276. (Bp., 1940.)márc. 2. 1 f.

277. Bp., 1943. máj. 26. 1 f.

278. Bp., 1943. dec. 17. 1 f.

279. Bp., 1949. márc. 26. 1 f.

280. Rédey Tivadar temetéséről értesítés. 1953. jan. 30. 1 f.

281. H. é. n. „A család szomorúan értesíti...” 1 f.

282. Rédey Tivadarné Hoffmann Mária gyászjelentése. Bp., 1949. márc. 21. Nyomt. 1 f.

 

Ms 4685/283.

REICHER ENDRE levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1947. júl. 12. 1 f.

 

Ms 4685/284.

REICHERNÉ, OLGA levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1953. jan. 11. 1 f.

 

Ms 4685/285-287.

REINER PÁL és felesége levelei SZABÓ LŐRINCnek

285. H. n. 1953. dec. 17. 1 f. Csonka.

286. H. é. n. „sajnáljuk, hogy...” 1 f.

287. H. é. n. „Szeretettel gondolunk...” 1 f.

 

Ms 4685/288.

REISZ ZOLTÁN levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1924. jan. 18. 2 f.

 

Ms 4685/289.

REJTŐ TAMÁS levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1941. nov. 6. 1 f.

 

Ms 4685/290-291.

REMÉNYI BÉLA levelei SZABÓ LŐRINCnek

290. Bp., 1942. júl. 9. 2 f.

291. Bp., 1947. szept. 24. 1 f.

 

Ms 4685/292.

REMÉNYI LÁSZLÓ levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1938. márc. 29. 1 f.

 

Ms 4685/293.

RÉNYI KÁROLY levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1941. jan. 2. 1 f. Csonka,

 

Ms 4685/294-295.

RÉVAY JÓZSEF levelei SZABÓ LŐRINCnek

294. Bp., 1940. febr. 13. 1 f,

295. Bp., 1942. szept. 23. 1 f.

 

Ms 4685/296-297.

RÉVÉSZ BÉLA levelei SZABÓ LŐRINCnek

296. (Párizs, 1927. Jan. 13.) 1 f.

297. (Bp., 1937.)jan. 27. 1 f. Mellette egy újságkivágat.

 

Ms 4685/298.

RÉVÉSZ EDITH levele SZABÓ LŐRINCnek

(Bp., 1949. máj. 25.) 1 f.

 

Ms 4685/299.

RÉVÉSZ SÁNDOR levele SZABÓ LŐRINCnek

Békéscsaba, 1938. márc. 9. 1 f.

 

Ms 4695/300-302.

RICHTER ALADÁR levelei SZABÓ LŐRINCnek

300. Bp., 1943. jún. 4. 1 f.

301. Bp., 1947. dec. 22. 1 f.

Ifj. Richter Aladár gyászjelentése. Szentes, 1950. nov. 9. 1 f. Nyomt.

 

Ms 4686/1-4.

RITOÓK EMMA levelei SZABÓ LŐRINCnek

1. Bp., 1924. máj. 8. 2 f.

2. H. é. n. jan. 19. 1 f.

3. H. é. n. máj. 2. 1 f.

4. H. é. n. júl. 3. 1 f.

 

Ms 4686/5.

ROHN BÉLÁNÉ levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1953. szept. 1 f.

 

Ms 4686/6-7.

ROMHÁNYI GYULA levelei SZABÓ LŐRINCnek

6. H. é. n. „Klárával megbeszéltük...” 1 f.

7. H. é. n. „Kérem Szabó Lőrinc...” 1 f.

 

Ms 4686/8-9.

RÓNAI PÁL levelei SZABÓ LŐRINCnek

8. Párizs, 1928. máj. 19. 4 f.

9. H. é. n. „Szerkesztő Urnák...” 1 f.

 

Ms 4686/10-11.

RÓNAY GYÖRGY levelei SZABÓ LŐRINCnek

10. (Bp., 1937. okt. 23.) 1 f.

11. (Bp., 1939. nov. 27.) 1 f.

 

Ms 4686/12-14.

ROSENBERG HENRIK levelei SZABÓ LŐRINCnek

12. Csepel, 1933. jan. 30. 1 f.

13. Csepel, 1936. máj. 8. 1 f.

14. Görömbölytapolca, k. n. „Szeretettel ölel...” 1 f.

 

Ms 4686/15.

ROSNER KÁROLY levele SZABÓ LŐRINCnek

H. n. 1927. ápr. 14. 1 f. A lap elején színikritika.

 

Ms 4686/16-17.

ROSNYAY GYÖRGY levelei SZABÓ LŐRINCnek

16. Bp., 1940. szept. 3. 1 f.

17. Bp., 1940. szept. 8. 1 f.

 

Ms 4686/18-28.

ROSNYAY GYÖRGYNÉ levelei SZABÓ LŐRINCnek

18. Bp., 1940. szept. 8. 1 f.

19. Bp., 1945. máj. 4. 1 f. Szabó Lőrincnének címzett levél.

20. Bp., 1949. márc. 7. 1 f. Szabó Lőrincnének címzett levél.

21. Mátraszentlászló, 1949. szept. 22. 1 f. Szabó Lőrincnének címzett levél.

22. (Bp., 1947.) okt. 18. 1 f.

23. Bp., 1949. okt. 21. 1 f.

24. Bp., 1950. febr. 19. 1 f. Szabó Lőrincnének címzett levél.

25. Balatonlelle, 1951. aug. 3. 1 f.

26. Balatonföldvár, 1952. aug. 21. 1 f.

27. (Debrecen,) k. n. „Tegnap elmondtam...” 1 f.

28. H. é. n. júl. 8. 1 f.

 

Ms 4686/29.

RÓZSAVÖLGYI ÉS TÁRSA levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1942. aug. 26. 1 f.

 

Ms 4686/30.

ROZSNYAY KÁLMÁN levele SZABÓ LŐRINCnek

Nógrádverőce, 1930. aug. 21. 1 f.

 

Ms 4686/31-32.

RUDAS PÁL levelei SZABÓ LŐRINCnek

31. H. n. 1930. dec. 31. 1 f.

32. Bp., 1939. ápr. 1 f.

 

Ms 4686/33.

RUHMANN MARTA levele SZABÓ LŐRINCnek

Békéscsaba, k. n. „eddigi fordításai...” 1 f.

 

Ms 4686/34.

RUPPRECHT GÁBOR levele SZABÓ LŐRINCnek

H. é. n. „Jósága ezen az úton...” 1 f.

 

Ms 4686/35.

RUPPRECHT TIBOR levele SZABÓ LŐRINCnek

(Klaipeda, 1934. szept. 6.) 1 f.

 

Ms 4686/36.

RUTTKAI GERTRUD levele SZABÓ LŐRINCnek

Sághegy, 1952. máj. 14. 3 f.

 

Ms 4686/37.

RUTTKAY GYÖRGY levele SZABÓ LŐRINCnek

Bécs, é. n. febr. 17. 1 f.

 

Ms 4686/38.

ROMASZKAN ALICE levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1943. dec. 28, 1 f. Fr. ny.

 

Ms 4686/39.

SAFRANEK JÁNOS levele SZABÓ LŐRINCnek

H. é. n. „Hálásan köszönjük...” 1 f. Csonka.

 

Ms 4686/40.

SAFRANEK KLÁRA levele SZABÓ LŐRINCnek

H. é. n. „Végtelenül kedves...” 1 f.

 

Ms 4686/41-42.

SÁGI MÁRTA levelei SZABÓ LŐRINCnek

41. (Csepel, 1937. okt. 25.) 2 f.

42. H. n. 1937. nov. 7. 1 f.

 

Ms 4686/43.

SAINT GENOIS, MAURICETTE levele SZABÓ LŐRINCnek

Pozsony, 1934. máj. 26. 1 f. Ném.

 

Ms 4686/44-45.

SALACZ TIBOR levelei SZABÓ LŐRINCnek

44. Sárospatak, 1946. dec. 6. 1 f.

45. Sárospatak, 1946. dec. 30. 2 f.

 

Ms 4686/46.

SALACZ TIBORNÉ levele SZABÓ LŐRINCnek

Sárospatak, 1947. febr. 17. 1 f.

 

Ms 4686/47.

SALGÓ OTTÓ levele SZABÓ LŐRINCnek (Bp., 1949. Jan. 30.) 1 f.

 

Ms 4686/48.

SÁNTHA LÁSZLÓ levele SZABÓ LŐRINCnek

Bábolna, k. n. „Tisztelettel kérem...” 1 f.

 

Ms 4686/49-50.

SÁRAY VILMOSNÉ levelei SZABÓ LŐRINCnek

49. Balatonfüred, 1953. nov. 12. 1 f.

50. Balatonfüred, 1953. nov. 30. 1 f.

 

Ms 4686/51.

SÁRKÁNY GYÖRGY levele SZABÓ LŐRINCnek

Berlin, 1923. ápr. 11. 3 f.

 

Ms 4686/52-61.

SÁRKÖZI GYÖRGY levelei SZABÓ LŐRINCnek

52. Sümeg, 1921. júl. 13. 1 f.

53. Velence, (1924.)okt. 29. 1 f.

54. (Párizs, 1926. jan. 2.) 1 f.

55. (Firenze, 1926. szept. 13.) 1 f.

56. H. é. n. „sokszor üdvözöllek...” 1 f.

57. (Menton, 1932. jan. 4.) 1 f.

58. (Abbázia, é. n.) ápr. 2. 1 f.

59. H. é. n. „vasárnap óta...” 1 f.

60. H. é. n. „A vers nagyon szép...” 1 f.

61. H. é. n. „Czizel Béla...” 1 f.

 

Ms 4686/62-64.

SÁRKÖZI GYÖRGYNÉ levelei SZABÓ LŐRINCnek

62-63. (Bp., 1949. máj. 16. körül) 1 f. Melléklete: Zahlboth (?) László levele Szabó Lőrincnek. Mád, 1949. máj. 16. 2 f.

64. H. é. n. „Illyés főszerkesztő...” 1 f.

 

Ms 4686/65.

SÁROSSY SÁNDORNÉ levele SZABÓ LŐRINCnek

H. é. n. „Tudomásomra jutott...” 1 f.

 

Ms 4686/66-69.

SÁROSPATAKI REFORMÁTUS FŐISKOLA levelei SZABÓ LŐRINCnek

66. Sárospatak, 1943. nov. 25. 1 f.

67. Sárospatak, (1943.) nov.25. 1 f. Aláírta Harsányi István.

68. Sárospatak, 1943. dec. 16. 1 f.

69. Sárospatak, 1947. máj. 2. 1 f.

 

Ms 4686/70.

SÁSKA JULISKA levele SZABÓ LŐRINCnek

Olaszliszka, (1950. jún. 2.) 1 f.

 

Ms 4686/71.

SCHARBERT GYULA levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1952. febr. 21. 1 f.

 

Ms 4686/72.

SCHIEBER PÁL levele SZABÓ LŐRINCnek

Orange Park, Florida, 1947. dec. 22. 1 f.

 

Ms 4686/73.

SCHIELE VIKTORNÉ levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., é. n. okt. 6. 1 f.

 

Ms 4686/74.

SCHIEN FERENC levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1941. jan. 1. 1 f.

 

Ms 4686/75.

SCHILLER PÁL levele SZABÓ LŐRINCnek

H. é. n. „régebbi hozzájárulásod... 1 f.

 

Ms 4686/76-77.

SCHÖPFLIN ALADÁR levelei SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1937. jan. 27. 1 f.

Schöpflin Aladár gyászjelentése. Bp., 1950. aug. 10. Nyomt. 1 f.

 

Ms 4686/78.

SCHÖPFLIN ALADÁRNÉ levele SZABÓ LŐRINCnek .

(Bp., 1950. aug.) „Nagyon köszönöm...” 1 f.

 

Ms 4686/79.

SCHULTZ IZSÁK levele SZABÓ LŐRINCnek

Neded, é. n. (máj. 20.) 1 f.

 

Ms 4686/80-81.

SEGESVÁRY IZABELLA levelei SZABÓ LŐRINCnek

80. H. n. 1939. szept. 4. 1 f.

81. H. n. 1939. szept. 23. 1 f.

 

Ms 4686/82.

SELINGER, RÓZSA levele SZABÓ LŐRINCnek

Pestszenterzsébet, 1944. márc. 30. 1 f. Ném.

 

Ms 4686/83-84.

SELMECZI TÓTH JÁNOS levelei SZABÓ LŐRINCnek

83. Bp., 1951. okt. 28. 2 f.

84. H. é. n. „Ezen mozaikok...” 1 f.

 

Ms 4686/85-86.

SÉNYI LÁSZLÓ levelei SZABÓ LŐRINCnek

85. Marosvásárhely, 1941. jan. 16. 2 f. Távirat.

86. H. é. n. 1 f. Névjegy.

 

Ms 4686/87.

SEREGI GABRIELLA levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1936. dec. 26. 2 f.

 

Ms 4686/88.

SÉRTŐ KÁLMÁN levele SZABÓ LŐRINCnek

H. é. n. „A Szerkesztő Urat...” 1 f.

 

Ms 4686/89.

SGARDELLI CAESAR levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1940. júl. 26. 1 f.

 

Ms 4686/90-91.

SÍK SÁNDOR levelei SZABÓ LŐRINCnek

90. Szeged, 1940. dec. 13. 1 f.

91. Szeged, 1941. jan. 11. 1 f.

 

Ms 4686/92-93.

SIKLÓS ALBERT levelei SZABÓ LŐRINCnek

92. Bp., 1930. aug. 22. 1 f.

93. H. é. n. „Nem hétfőn...” 1 f.

 

Ms 4686/94.

SILLEI REZSŐ levele SZABÓ LŐRINCnek

Varsó, 1937. jan. 30. 1 f.

 

Ms 4686/95-96.

SIMONYI ? levelei SZABÓ LŐRINCnek

95. Borsafüred, 1944. febr. 26. 1 f.

96. H. é. n. „Pont l/2 3-kor...” 1 f.

 

Ms 4686/97-102.

SIMON GY. FERENC levelei SZABÓ LŐRINCnek

97. Kaposvár, 1947. máj. 24. 2 f.

98. Kaposvár, 1947. okt. 22. 1 f.

99. Kaposvár, 1948. jan. 15. 1 f.

100. Kaposvár, 1948. febr. 20. 1 f.

101. Kaposvár, 1950. máj. 17. 2 f.

102. Dombóvár,1950. júl. 7. 1 f.

 

Ms 4686/103.

SIMON ISTVÁN levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1953. máj. 15. 1 f.

 

Ms 4686/104-149.

SIMON JÁNOS GYÖRGY levelei SZABÓ LŐRINCnek

104. Gornern, 1921. aug. 16 1 f.

105. Bern, (1921. szept.) 1 f.

106. Révfülöp, 1923. júl. 9. 1 f.

107. Zürich, 1923. okt. 29. 1 f. Szabó Lőrincnének címzett levél.

108. Bern, 1923. nov. 3. 1 f. Fr.

109. Bern, 1923. dec. 10. 9 f.

110. Bern, 1923. dec. 26. 2 f.

111. Bern, 1924. jan. 18. 2 f.

112. (Genf, 1924. márc. 5.)l f.

113. Párizs, 1924. márc. 23. 3 f.

114. Párizs, 1924. húsvét előtt. 3 f.

115. (Genf, 1924. jún. 17.)l f.

116. Bern, (1925.)márc. 31. 2 f.

117. H. n. 1925. jún. 10. 3 f.

118. (Újtátrafüred,1928. jún. 22.) 1 f.

119. Zürich, (1930. aug. 19.) 1 f.

120. Zürich, 1930. aug. 27, 1 f.

121. Düsseldorf, 1930. okt. 22. 1 f.

122. Düsseldorf, (1930. nov. 21.) 3 f.

123. H. n. 1931. húsvét. 1 f.

124. (Zürich, 1931. dec. 27.) 1 f.

125. (Fulham, 1938. nov. 30. 1 f. Mellette egy nyomtatott képkatalógus és három újságkivágat.

126. H. é. n. febr. 2. 2 f.

127. Párizs, é. n. „Eddig nem írtam...” 5 f.

128. H. é. n. „Már nagyon régen...” 2 f.

129. H. é. n. „Csak reggelfelé...” 1 f.

130. H. é. n. „Nem tudom megállni...” 5 f.

131. Zürich, k. n. „Nagyon köszönöm...” 2 f.

132. H. é. n. „Nem mintha sok...” 2 f.

133. H. é. n. „boldog vagyok..” 1 f.

134. H. é. n. „drága jó barátom...” 2 f. 135. H. é. n. „végtelen köszönet...” 1 f.

135. Genf, „Leveletek nagyon...” 1 f.

136. H. é. n. „Közeledem a svájci...” 2 f.

137. H. é. n. „most egészen vészes...” 4 ?.

138. Párizs, k. n. „Ha mostanáig...” Szabó Lőrincnének címzett levél. 2 f.

139. H. é. n. „nagyon köszönöm...” 5 ..

140. H. é. n. „sokáig hallgattam...” 2 f.

141. Párizs, k. n, „a napokban Írtam...” 2 f.

142. Genf, k. n. „minden bajon...” 1 f. .

143. Párizs, k. n. „már megint nem...” 2 f.

144. H. é. n. „sírtam, szomorú voltam...” 6 f.

145. Zürich, k. n. „Rövid lapom után...” 2 f.

146. H. é. n. „csak nagy gyorsan...” 2 f.

147. H. é. n. „beugrottam, hogy lássalak...” 2 f.

148. Simon János György levele Göllner Aladárnak, rajta Göllner Aladár Szabó Lőrincnek írt sorai. Párizs, k. n. „csak ma kaptam...” 1 f.

 

Ms 4686/150.

SIMON MIHÁLY PÁL levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1930. aug. 27. 1 f.

 

Ms 4686/151.

SIMON, PAT levele SZABÓ LŐRINCnek

Brüssel, (1938.) okt. 31. 2 f. Angol ny.

 

Ms 4686/152.

SIMON ZSUZSA levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1942. ápr. 22. 2 f.

 

Ms 4686/153.

SINGER ES WOLFNER levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1940. márc. 14. 1 f.

 

Ms 4686/154.

SINKÓ KAROLY levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1936. márc. 26. 1 f.

 

Ms 4686/155-157.

SMOLKA JÁNOS levelei SZABÓ LŐRINCnek

155. Bp., 1943. júl. 7. 1 t.

156. Bp., 1943. júl. 20. 1 f.

157. Bp., 1943. nov. 12. 1 f.

 

Ms 4686/158.

SÓLYOM MARGIT levele SZABÓ LŐRINCnek

Komárom, 1941. márc. 18. 1 f.

 

Ms 4686/159.

SOMLÓ IMRÉMÉ levele SZABÓ LŐRINCnek

Temesvár, 1945. ápr. 10. 1 f.

 

Ms 4686/160-161.

SOMLÓ ISTVÁN levelei SZABÓ LŐRINCnek

160. Bp., 1926. szept. 23. 1 f.

161. Bp., 1926. okt. 27. 1 f.

 

Ms 4686/162.

SOMLYÓ ZOLTÁNNÉ levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1937. febr. 23. 1 f.

 

Ms 4686/163-164.

SOMOGYVÁRY GYULA levelei SZABÓ LŐRINCnek

163. Bp., 1935. nov. 14. 1 f.

164. Bp., 1935. dec. 6. 1 f.

 

Ms 4686/165.

SOMOS JENŐ levele SZABÓ LŐRINCnek

Szentgotthárd, 1936. ápr. 6. 1 f.

 

Ms 4686/166.

SOÓS FERENC levele SZABÓ LŐRINCnek

(Pécs, 1952. szept. 2.) 1 f. Több aláírással.

 

Ms 4686/167-176.

SOÓS GYULÁNÉ levelei SZABÓ LŐRINCnek

167. Bp., 1943. márc. 30. 1 f.

168. Bp., 1943. jún. 15. 1 f.

169. Bp., 1944. febr. 14. 2 f.

170. Bp., 1944. febr. 18. 1 f.

171. Bp., 1944. febr. 24. 1 f.

172. Bp., 1944. márc. 25. 1 f.

173. Bp., 1951. jan. 14. 1 f.

174. Bp., 1954. márc. 1. 1 f.

175. Bp., 1954. máj. 25. 1 f.

176. H. é. n. „Végtelen sajnálatomra..”„ 1 f.

 

Ms 4686/177-179.

SŐTÉR ISTVÁN levelei SZABÓ LŐRINCnek

177. Bp., 1948. máj. 26. 1 f.

178. Bp., 1949. jan. 31. 1 f.

179. H. é. n. „a holnapra, 14-ére...” 1 f. Előtte megnevezetlen „Manci néni” levele Szabó Lőrincnének,

 

Ms 4686/180.

STARK VALÉRIA levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1944. jan. 8. 1 f.

 

MS 4686/181-182.

STEFÁNIAI IMRE levelei SZABÓ LŐRINCnek

181. Bp., 1938. nov. 7. 1 f.

182. H. é. n. „Mély tisztelettel...” 1 f.

 

Ms 4686/183.

STELLER MÁRIA levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., é. n. szept. 17. 1 f.

 

Ms 4686/184-185.

STOHL GÁBORNÉ levelei SZABÓ LŐRINCnek

184. Tihany, 1952. jún. 8. 1 f.

185. Tihany, 1953. jan. 14. 1 f.

 

Ms 4686/186-196.

STRAKA, ANTON levelei SZABÓ LŐRINCnek

186. Bp., 1933. Júl. 14. 1 f.

187. Stubnianske Teplice, 1933. aug. 6. 1 f.

188. Prága, (1936.) ápr. 14. 2 f.

189. Prága, (1936.) máj. 16. 2 f.

190. Hora, Josef: „Ének az angyalokhoz” c. versének nyersfordítása.4.f.

191. Prága, (1936.) jún. 24. 2 f. Mellette egy újságkivágat.

192. Prága, 1936. jún. 26. 1 f.

193. Prága, (1937.) nov. 23. 2 f.

194. Prága, 1939. ápr. 25. 1 f.

195. H. é. n. júl. 18. 1 f.

196. H. é. n. „Megjegyzem még azt...” 1 f.

 

Ms 4686/197-199.

STRAKOVA, ELLY levelei SZABÓ LŐRINCnek

197. (Varsó. 1937. júl. 12) 1 f. Csonka.

198. (Róma,) 1937. dec. 13. 1 f. Csonka.

199. (Capri,) é. n. márc. 8. 1 f. Csonka.

 

Ms 4686/200.

STROMWASSER LEÓ levele SZABÓ LŐRINCnek

(Bp., 1937. jan. 25.) 1 f.

 

Ms 4686/201.

STRUCKMANN W. levele SZABÓ LŐRINCnek

Krakkó, 1941. aug. 13. 1 f. Ném.

 

Ms 4686/202-203.

SURÁNY PÁLNÉ levele SZABÓ LŐRINCnek

202. Bp., 1943. dec. 9. 1 f.

203. Egy Szabó Lőrinccel kapcsolatos, Surány Pálnénak szóló levél. 1 f.

 

Ms 4686/204.

SURÁNYI MIKLÓS levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1932. okt. 29. 1 f.

 

Ms 4686/205-207.

SZABÓ ALBERT levelei SZABÓ LŐRINCnek

205. H. n. 1945. ápr. 22. 1 f.

206. Mosonmagyaróvár, 1947. márc. 4. 2 f.

207. H. n. 1947. júl. 27. 1 f.

 

Ms 4686/208.

SZABÓ GÉZÁNÉ levele SZABÓ LŐRINCnek

H. é. n. „Betegeket jöttünk...” 1 f.

 

Ms 4686/209-210.

SZABÓ IBOLYA levele SZABÓ LŐRINCnek

Kaposvár, 1947. szept. 7. 1 f.

Szabó Ibolya: „Gondolataimból.” 1 f.

 

Ms 4686/211-220.

SZABÓ KÁROLY levelei SZABÓ LŐRINCnek

211. Szombathely, 1934. máj. 1. 2 f. Braille-írással írt levél.

212. Szombathely, 1938. szept.5. 2 f.

213. Szombathely, 1938. nov. 8. 2 f. Mellette:

214. Bárdosi Németh János levele Szabó Lőrincnek. Szombathely, 1938. nov. 8. 1 f.

215. Szombathely, 1938. nov. 4. 1 f. ellette Szabó Lőrinc gyorsírásos feljegyzései, 1 f.

216. Szombathely, 1938. nov. 15. 1 f.

217. Szombathely, 1938. nov. 22. 1 f.

218. Szombathely, 1942. szept. 9. 2 f.

219. Szombathely, (1948.) jún. 10. 1 f.

220. Szombathely, 1948. dec. 30. 1 f.

 

Ms 4686/221.

SZABÓ LAJOSNÉ levele SZABÓ LŐRINCnek

Rákoshegy, 1942. máj. 20. 2 f.

 

Ms 4686/222-226.

SZABÓ PÁL levelei SZABÓ LŐRINCnek

222. Biharugra, 1934. febr. 20. 1 f.

223. Biharugra, 1937. nov. 16. 1 f.

224. (Biharugra, 1937. dec. 16.)l f.

225. Bp., 1939. márc. 3. 1 f.

226. Bp., 1948. febr. 24. 1 f.

 

Ms 4686/227.

SZABÓ ZOLTÁN levele SZABÓ LŐRINCnek

(Bp., 1939. dec. 31.) 1 f.

 

Ms 4686/228,

SZAKAL ANDORNÉ levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1954. jan. 4. 1 f.

 

Ms 4686/229-230.

SZALAY JÓZSEF levelei SZABÓ LŐRINCnek

229. Szeged, 1924. nov. 30. 1 f.

230. Szeged, 1924. okt. 24. 1 f.

 

Ms 4686/231.

SZALCZER MÁRIA levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1948. nov. 24. 1 f.

 

Ms 4686/232-236.

SZÁLKAI MIKLÓS levelei SZABÓ LŐRINCnek

232. Cegléd, 1948. nov. 4. 1 f.

233. Cegléd, 1954. márc. 25. 1 f.

234. Cegléd, 1954. jún. 8. 1 f.

235. Cegléd, 1951. jún. 14. 1 f.


236. Cegléd, 1957. márc. 15. 1 f.

 

Ms 4686/236.

SZÁNTÓ RUDOLF levele SZABÓ LŐRINCnek

(Milánó, é. n. szept. 15.) 1 f.

 

Ms 4686/237-239.

SZARKA GÉZA levelei SZABÓ LŐRINCnek

237. Székesfehérvár, 1940. okt. 26. 1 f.

238. Székesfehérvár, 1940. nov. 11. 1 f.

239. Székesfehérvár, 1940. nov. 17. 1 f.

 

Ms 4686/240.

SZÁSZ BÉLA levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1941. júl. 15. 1 f.

 

Ms 4686/241.

SZÁSZ EMIL levele SZABÓ LŐRINCnek

Ótátrafüred, 1940. febr. 3. 1 f.

 

Ms 4686/242.

SZÁSZ ENDRÉNÉ levele SZABÓ LŐRINCnek

H. é. n. „Megjöttem Kolozsvárról...” 1 f.

 

Ms 4686/243.

SZÁSZ IMRE levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1950. szept. 21. 1 f.

 

Ms 4686/244-246.

SZÁSZ MENYHÉRT levelei SZABÓ LŐRINCnek

244. (Bp., 1927. febr. 23.) 2 f.

245. H. n. 1938. dec. 28. 1 f.

246. H. é. n. „Ebben a pillanatban...” 1 f.

 

Ms 4686/247-249.

SZÉCHÉNYI ISTVÁN levelei SZABÓ LŐRINCnek

247. Szeged, 1941. máj. 15. 1 f.

248. Szeged, 1941. júl. 16. 1 f.

249. Szeged, 1941. júl. 31. 1 f.

 

Ms 4686/250.

SZÉCSEY EDIT levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1939. márc. 27. 1 f.

 

Ms 4686/251-252,

SZACSKÓ TAMÁS levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1952. jan. 30. 2 f.

Mellette Szecskó Tamás Szabó Lőrinc „Buborék” c. verséből írt filmforgatókönyve. 2 f.

 

Ms 4686/253.

SZEDERKÉNYI ANNA levele SZABÓ LŐRINCnek

H. é. n. „Jenő sógoromtól...” 1 f.

 

Ms 4686/254.

SZEGECZKY DEZSŐ levele SZABÓ LŐRINCnek

(Bp., 1948. márc. 9.) 1 f.

 

Ms 4686/255.

SZEGEDI ERNŐ levele SZABÓ LŐRINCnek

H. é. n. szept. 8. 1 f.

 

Ms 4686/256.

SZEGEDI EGYETEMI ÉS FŐISKOLAI HALLGATÓK BETHLEN GÁBOR KÖRE levele SZABÓ LŐRINCnek Szeged, 1937. ápr. 7. 1 f.

 

Ms 4686/257-271.

SZEGI PÁL levelei SZABÓ LŐRINCnek

257. (Bp., 1928. okt. 9.) 1 f. Mellette:

258. K. n. Szabó Lőrinc Szegi Pál által franciára fordított levele megnevezetlennek. 1 f.

259. (Bp., 1928.) „Egy igen tehetséges...” 1 f.

260. H. n. 1942. máj. 21. 1 f.

261. H. n. 1942. júl. 26. 2 f.

262. H. n. 1942. aug. 18. 1 f.

263. H. n. 1942. aug. 28. 1 f.

264. H. n. 1942. nov. 5. 2 f.

265. H. n. 1942. nov. 25. 1 f.

266. H. n. 1942. dec. 5. 1 f.

267. H. n. 1942. dec. 9. 1 f.

268. H. n. 1942. dec. 22. 2 f.

270. H. n. 1947. dec. 24. 1 f.

271. H. é. n. „I. Itt a Kosztolányi könyv...” 1 f.

272. H. é. n. „Jó karácsonyt kívánunk...” 1 f.

 

Ms 4686/272.

SZEGZÁRDY-CSENGERY JÓZSEF levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1950. szept. 20. 1 f.

 

Ms 4686/273.

SZÉKELY ALBERT levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1931. szept. 1. 1 f.

 

Ms 4686/274.

SZÉKELY MARGIT levele SZABÓ LŐRINCnek

H. é. n. „e sorok írója...” 3 f.

 

Ms 4686/275.

SZEKERES LÁSZLÓ levele SZABÓ LŐRINCnek

Kolozsvár, 1942. nov. 19. 1 f.

 

Ms 4686/276-279.

SZEKFŰ GYULA levelei SZABÓ LŐRINCnek

276. (Bp., 1939.) dec. 4. 1 f.

277. (Bp., 1940.) máj. 13. 1 f.

278. Bp., 1941. jún. 21. 1 f.

279. Bp., 1943. nov. 28. 1 f.

 

Ms 4686/280.

SZEKULA ISTVÁN [?] levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1943. jún. 12. 1 f.

 

Ms 4686/281.

SZELECSÉNYI ISTVÁN levele SZABÓ LŐRINCnek

Gyorszentiván, 1943. jan. 4. 2 f.

 

Ms 4686/282.

SZELEI SZABÓ GÁBORNÉ levele SZABÓ LŐRINCnek

Pestszentlőrinc, 1933. júl. 4. 4 f.

 

Ms 4686/283-284.

SZEMERE SAMU levelei SZABÓ LŐRINCnek

283. Bp., 1921. jan. 8. 1 f.

284. Bp., 1921. febr. 28. 1 f.

 

Ms 4686/285,

SZEMLÉR FERENC levele SZABÓ LŐRINCnek

Brassó, 1937. szept. 2. 1 f.

 

Ms 4686/286-287.

SZEMZŐ BLANCHE levelei SZABÓ LŐRINCnek

286. London, (1947.) máj. 3. 2 f. Angol ny.

287. (London, 1929. dec.) 2 f.

 

Ms 4686/288.

SZENDI (?) levele Szabó Lőrincnek

Csaholc, é. n. dec. 9. 1 f. Távirat.

 

Ms 4686/289-290.

SZENDRŐ JÓZSEF levelei SZABÓ LŐRINCnek

289. H. n. 1936. jan. 9. 1 f.

290. Bp., 1936. jan. 24. 1 f.

 

Ms 4686/291-292.

SZENTIMREY LAJOS levelei SZABÓ LŐRINCnek

291. Sopron, 1925. jan. 12. 1 f.

292. „ 1925. jan. 21. 1 f.

 

Ms 4686/293-294.

SZENT-IVÁNYI BÉLA levelei SZABÓ LŐRINCnek

293. Berlin, 1939. jún. 1 f.

294. H. é. n. „Délután fel foglak hívni...” 1 f.

 

Ms 4686/295.

SZENTKUTI KÁPOLNA ÉPITŐBIZOTTSÁGA levele SZABÓ LŐRINCnek

Csobánka, (1938. jún. 30.) 1 f.

 

Ms 4686/296.

SZÉP ERNŐ levele SZABÓ LŐRINCnek

(Bp., 1940. nov. 11.) 1 f.

 

MS 4686/297-299.

SZERB ANTAL levelei SZABÓ LŐRINCnek

297. Bp., 1930. szept. 2. 1 f. Szabó Lőrincnének írt levél.

298. H. é. n. „Nagyon köszönjük...” 1 f.

299. Párizs, k. n. „hát csak vagyogatok...” 1 f.

 

Ms 4686/300.

SZERB ANTALNÉ levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1947. márc. 18. 1 f.

 

Ms 4686/301.

SZERZŐI JOGVÉDŐ HIVATAL levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1953. szept. 16. 1 f. Soksz.

 

Ms 4686/302.

SZETEY ANDRÁS levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1939. jan. 29. 1 f.

 

Ms 4686/303-308.

SZIJ REZSŐ levelei SZABÓ LŐRINCnek

303. Pétfürdő, 1948. Jan. 17. 1 f.

304. Pétfürdő, 1948. jan. 26. 1 f.

305. Bp., 1948. febr. 4. 1 f.

306. Pétfürdő, 1953. febr. 22. 1 f.

307. Pétfürdő, 1953. márc. 9. 1 f.

308. Pétfürdő, 1953. márc. 26. 1 f.

 

Ms 4686/309-324.

SZIKLA GUSZTÁVNÉ LÁM ILONA levelei SZABÓ LŐRINCnek

309. Bp., 1948. nov. 16. 1 f.

310. Bp., 1948. dec. 23. 1 f.

311. Balatonszemes, 1949. jún. 12. 2 f.

312. Bp., 1950. máj. 9. keltezéssel küldött újságkivágat. 1. í.

313. Balatonszemes, 1951. márc. 23. 1 f.

314. Balatonszemes, 1952. jan. 18. 1 f.

315. Balatonszemes, 1952. febr. 2. 1 f.

316. Balatonszemes, 1952. ápr. 14. 1 f.

317. Balatonszemes, 1952. máj. 26. 1 f.

318. Balatonszemes, 1952. júl. 13. 1 f. „8-ról...”

319. Balatonszemes, 1952. júl. 13. 1 f. „Éppen...”

320. Balatonszemes, 1952. aug. 31. 1 f.

321. Balatonszemes, 1952. okt. 25. 1 f.

322. Balatonszemes, 1952. nov. 29. 1 f.

323. Balatonszemes, 1953. máj. 26. 1 f.

324. Balatonszemes, 1954. ápr. 21. 1 f.

 

Ms 4686/325-326.

SZILÁGYI JÁNOS GYÖRGY levelei SZABÓ LŐRINCnek

325. Bp., 1951. márc. 21. 1 f.

326. (Bp., 1951. aug. 7.) 1 f.

 

Ms 4686/327.

SZILÁGYI ÖDÖN levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1943. dec. 7. 1 f.

 

Ms 4687/1-5.

SZILVÁSSY MARGIT levelei SZABÓ LŐRINCnek

1. Bp., 1952. máj. 30. 1 f.

2. (Bp., 1952. okt. 7.) 2 f.

3. Bp., 1952. okt. 29. 5 f.

4. Bp., 1953. jan. 7. 1 f,

5. Sárospatak, 1955. jan. 16. 2 f.

 

Ms 4687/6-7.

SZILY ERNŐ levelei SZABÓ LŐRINCnek

6. Kaposvár, 1947. nov. 20. 2 f. Mellette 3 újságkivágat.

7. Kaposvár, 1948. máj. 8. 1 f.

 

Ms 4687/8.

SZINYEI-MERSE JENŐ levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1943. nov. 23. 1 f.

 

Ms 4687/9.

SZIRMAY KÁROLY levele SZABÓ LŐRINCnek

Ujverbász, 1941. máj. 2. 2 f.

 

Ms 4687/10.

SZIRMAI REZSŐ levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1938. okt. 21. 1 f.

 

Ms 4687/11.

SZITNYAI ZOLTÁN levele SZABÓ LŐRINCnek

Tápiósüly, (1939.) „úgy hallom...” 1 f.

 

Ms 4687/12-17.

SZOKOLAY BÁLINTNÉ levelei SZABÓ LŐRINCnek

12. Orosháza, 1950. dec. 5. 2 f.

13. Orosháza, 1950. dec. 7. 1 f. Szabó Lőrincnének címzett levél.

14. (Orosháza, 1950. dec. 29.)l f.

15. Orosháza, 1952. Jan. 15. 1 f.

16. Orosháza, 1952. jan. 15. 1 f. Szabó Lőrincnének címzett levél.

17. H. é. n. „Boldog ünnepeket...” 1 f.

 

Ms 4687/18-44.

SZOKOLAY KAROLY levelei SZABÓ LŐRINCnek

18. (Lillafüred, 1948. máj. 13.) 1 f.

19. Orosháza, 1948. szept. 10. 1 f. Mellette:

20-30. Szokolay Károly versei és fordításai: „Az örömhöz.” - „Ezüst pohárban.” - „Kimondom.” - „Neved.” - „Letűnt nyarakra.” - „Egy percre csak...” - „Napon.” - „Röpke gondolatok.” - „Egész éjszaka.” - „Sub pondere...” - „Vesd le burkod.” - „Zene.” - E. Barrett-Browning: „XXI. portugál szonett.” - R. Herrick: „Ne menjetek még, nárciszok... 11 f.

31. Szeged, 1948. nov. 14. 1 f.

32. Szeged, 1949. jan. 31. 2 f. Mellette:

33-36. Szokolay Károly versei: „Együtt.” - „Mi volt?” - „Hull a dió.” - „Vallomás.” - „Szeretlek, Éva.” - „Rabság.” - „Örök torna.” - „Zsongó idegekkel. „ - „Szédület előtt.” 4 f.

37. Szeged, 1949. márc. 18. 1 f. Mellette:

38-40. Stetka Éva versei: „Éjfél.” - „Példázat az életről.” - „Szonett a filozófiához.” 3 f.

41. Szeged, 1949. máj. 24. 1 f.

42. Veszprém, 1952. szept. 17. 1 f.

43. (Orosháza, 1952. ápr.) 1 f.

44. H. é. n. „Itt küldünk egy kis...' 1 f.

 

Ms 4687/45.

SZOMBATHELYI FERENC levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1943. jún. 5. 1 f.

 

Ms 4687/46.

SZOMBATI SÁNDOR levele SZABÓ LŐRINCnek

Brüsszel, 1944. (dec. 14.) 1 f.

 

Ms 4687/47.

SZOLNOKI ERIK levele SZABÓ LŐRINCnek

Szolnok, 1932. okt. 25. 2 f.

 

Ms 4687/48.

SZŐNYI GYŐZŐ levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1940. okt. 8. 1 f.

 

Ms 4687/49.

SZŐNYI ISTVÁN levele SZABÓ LŐRINCnek

Zebegény, 1954. jún. 21. 1 f.

 

Ms 4687/50.

SZŐTS SÁNDOR levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1941. máj. 9. 1 f.

 

Ms 4687/51-54.

SZVATKÓ PÁL levelei SZABÓ LŐRINCnek

51. Leányfalu, 1950. dec. 13. 1 f.

52. Leányfalu, 1951. jún. 8. 2 f.

53. Leányfalu, 1951. aug. 25. 1 f.

54. Leányfalu, 1952. máj. 1.1 f.

 

Ms 4687/55.

SZVATKÓ PÁLNÉ levele SZABÓ LŐRINCnek

Leányfalu, 1951. máj. 27. 1 f.

 

Ms 4687/56-57.

SZŰCS LÁSZLÓ levelei SZABÓ LŐRINCnek

56. Bp., 1938. aug. 4. 1 f.

57. Bp., 1940. szept. 10. 1 f.

 

Ms 4687/58.

TÁBORI KORNÉL levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1940. aug. 3. 1 f.

 

Ms 4687/59.

TAKÁCS F. levele SZABÓ LŐRINCnek

(Bp., 1949. júl. 7.) 1 f.

 

Ms 4687/60-67.

TAKÁTS GYULA levelei SZABÓ LŐRINCnek

60. Kaposvár, 1937. szept. 3. 1 f.

61. Takáts Gyula: „Reggeli szendergés” c. verse. 1 f.

62. (Kaposvár, 1938. máj. 24.) 1 f.

63. Kaposvár, (1938. jan. 28.) 1 f.

64. Kaposvár, (1938. márc. 7.) 1 f.

65. (Kaposvár, 1938. márc. 23.) 1 f.

66. Kaposvár, 1938. máj. 11. 1 f.

67. (Kaposvár, é. n. dec. 31. ) 1 f.

 

Ms 4687/68.

TAMÁS ERNŐ levele SZABÓ LŐRINCnek

H. n. 1925. máj. 4. 1 f.

 

Ms 4687/69.

TAMÁS LAJOS levele SZABÓ LŐRINCnek

Pozsony, 1937. okt. 29. 1 f.

 

Ms 4687/70-72.

TANKOVICH ENDRÉNÉ levelei SZABÓ LŐRINCnek

70. (Győr,) 1947. máj. 9. 1 f.

71. Győr, 1947. máj. 26. 1 f.

72. Győr, 1947. júl. 26. 1 f.

 

Ms 4687/73-75.

TAR KÁROLYNÉ levelei SZABÓ LŐRINCnek

73. Bp., (1943. febr. 8.) 1 f.

74. Bp., 1945. máj. 9. 2 f.

75. Bp., é. n. „Hálásan köszönöm...” 1 f.

 

Ms 4687/76.

TARJÁN GÉZÁNÉ levele SZABÓ LŐRINCnek

Párizs, (1928. dec. 15.) 1 f.

 

Ms 4687/77.

TARNAI KÁROLY levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1948. jún. 26. 1 f.

 

Ms 4687/78.

TARCSAY IZABELLA levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1942. márc. 28. 1 f.

 

Ms 4687/79-80.

TÁRSADALOM- ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYI ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1954. ápr. 21. 1 f. Soksz.

Mellette az irodalmi szakosztály alakulógyűlésének programja, 3 f.

 

Ms 4687/81.

TASNÁDINÉ, KLÁRA levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1954. ápr. 7. 1 f.

 

Ms 4687/82-83.

TATAY SÁNDOR levelei SZABÓ LŐRINCnek

82. Badacsonylábdihegy, 1945. nov. 29. 2 f.

83. Badacsonylábdihegy, 1945. nov. 30. 1 f.

 

Ms 4687/84.

TÉEL CLUB levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1923. szept. 29. 1 f. Mellette 2 nyomtatvány.

 

Ms 4687/85-87.

TELEKES BÉLA levelei SZABÓ LŐRINCnek

85. Bp., 1933. máj. 10. 1 f.

86. Bp., 1944. dec. 8. 1 f.

87. Bp., 1955. Jún. 1 f.

 

Ms 4687/88-89.

TÉREY SÁNDOR levelei SZABÓ LŐRINCnek

Debrecen, k. n. „Verlaine fordításom...” 1 f.

(Velence, 1924. júl. 31.) 1 f.

 

Ms 4687/90.

TERNAY KÁLMÁN levele SZABÓ LŐRINCnek

Trieszt, 1943. jan. 31. 1 f.

 

Ms 4687/91.

TERSÁNSZKY JÓZSI JENŐ levele SZABÓ LŐRINCnek

Kispest, 1925. dec. 21. 2 f.

 

Ms 4687/92.

TERSÁNSZKY JÓZSI JENŐNÉ levele SZABÓ LŐRINCnek

Aflenz, 1924. dec. 14. 2 f.

 

Ms 4687/93-104.

TESSITORI NÓRA levelei SZABÓ LŐRINCnek

93. Debrecen, 1927. szept. 23. 1 f.

94. Caliaora, 1934. okt. 3. 1 f. csonka.

95. H. n. 1938. dec. 9. 1 f.

96. Bp., 1939. márc. 22. 2 f.

97. Bp., 1939. máj. 21. 2 f.

98. Bp., 1939. jún. 2, 1 f. Mellette egy névjegy.

99. Bp., 1939. máj. 27. 1 f.

100. Révfülöp, 1939. szept. 3. 6 f.

102. Révfülöp,1939. okt. 8. 2 f.

101. Marosfő, (1942. okt. 24.) 1 f.

102. Rastolita, k. n. „újra itt vagyok...” 1 f.

103. K. n. Névjegy kézírásos sorokkal, 1 f.

 

Ms 4687/105.

THIENEMANN TIVADAR levele SZABÓ LŐRINCnek

Pécs, 1925. jan. 22. 1 f. Mellette egy névjegy.

 

Ms 4687/106-150,

THOMAS ERNŐ és családja levelei SZABÓ LŐRINCnek és családjának

106. Sóstóhegy, 1944. febr. 12. 2 f.

107. Sóstóhegy, 1944. febr. 27. 3 f.

108. Sóstóhegy, 1944. márc. 9. 3 f.

109. Sóstóhegy, 1944. márc. 10. 1 f. Mellette egy újságkivágat.

110. Sóstóhegy, 1945. ápr. 25. 2 f.

111. Sóstóhegy, 1945. máj. 6. 2 f.

112. Sóstóhegy, 1945. nov. 12. 2 f.

113. Sóstóhegy, 1945. nov. 25. 2 f.

114. Sóstóhegy, 1945. dec. 1. 2 f.

115. Sóstóhegy, (1946.) márc. 14. 3 f.

116. Sóstóhegy, 1946. júl. 3. 4 f.

117. (Nyíregyháza, 1946.) okt. 20. 1 f.

118. Sóstóhegy, 1947. jan. 29. 1 f.

119. Sóstóhegy, 1947. jún. 29. 1 f.

120. H. n. 1947. júl. 24. 1 f.

121. Sóstóhegy, 1947. nov. 12. 1 f.

122. Sóstóhegy, 1947. dec. 15. 2 f.

123. Sóstóhegy, (1948. febr. 17.)3 f.

124. Sóstóhegy, 1948. febr. 22. 2 f.

125. Sóstóhegy, 1948. márc. 11. 1 f.

126. Sóstóhegy, (1948. márc. 12.)l f.

127. Nyíregyháza, 1949. jan. 11. 2 f.

128. (Sóstóhegy, 1949. jan. 11.) 1 f.

129. (Sóstóhegy, 1950. jan. 25.) 2 f.

130. Sóstóhegy, 1950. márc. 5. 2 f.

131. (Bp., 1950. jún. 20.) 1 f.

132. H. n. 1952. jan. 25. 1 f.

133. Sóstóhegy, 1953. febr. 5. 4 f.

134. Sóstóhegy, 1954. ápr. 21. 2 f.

135. (Nyíregyháza, 1956. szept. 18.) 1 f.

136. (Nyíregyháza, 1957. ápr. 9.) 2 f.

137. H. é. n. „Nagyon restellem...” 2 f.

138. H. é. n. „Szomorúan értesültünk...” 1 f.

139. H. é. n. „Azt hiszem, nem kell...” 1 f.

140. H. é. n. „Igen megörültünk...” 1 f.

141. Sóstóhegy, é. n. nov. 15. 2 f.

142. H. é. n. „irigykedve hallgattam...” 1 f.

143. H. é. n. „Az örömtől boldogan...” 2 f.

144. Nyíregyháza, é. n. dec. 14. 2 f.

145. Sóstóhegy, é. n. aug. 6. 2 f.

146. H. é. n. márc. 4. 2 f. Csonka.

147. H. é. n. „Én is másodjára...” 2 f.

148. H. é. n. „Ma én írok...” 2 f.

149. H. é. n. „Én is nagyon...” 1 f.

150. H. é. n. „kérlek ne írjál...” 1 f. Megnevezetlen Margitnak [Kemény Lászlóné ?] írt sorok. Mellette egy újságkivágat.

 

Ms 4687/151.

THORMA KÁROLYNÉ levele SZABÓ LŐRINCnek

Pered, 1934. nov. 4. 1 f.

 

Ms 4687/152-155.

THURZÓ GÁBOR levelei SZABÓ LŐRINCnek

152. Bp., 1950. márc. 3. 1 f.

153. Bp., 1950. ápr. 5. 1 f.

154. Bp., 1950. jún. 11. 1 f.

155. Bp., 1954. jún. 28. 1 f. Gáborján! Klárának címzett levél.

 

Ms 4687/156-158.

THURY LEVENTÉNÉ levelei SZABÓ LŐRINCnek

156. (Mariazell, é. n.) aug. 22. 1 f. Rajta Magyar Elek sorai.

157. Irdning, é. n. júl. 11. 1 f,

158. H. é. n. „Boldog békés...” 1 f.

 

Ms 4687/159.

TISZATÁJ levele SZABÓ LŐRINCnek

Szeged, 1948. okt. 9. 1 f.

 

Ms 4687/160.

TOKODY LÁSZLÓ levele SZABÓ LŐRINCnek

H. n. 1955. júl. 11. 1 f.

 

Ms 4687/161-176.

TOMPA KÁLMÁN levelei SZABÓ LŐRINCnek

161. Bp., 1947. dec. 25. 1 f.

162. H. n. (1947.) „végtelenül jól esett...” 1 f.

163. (Bp., 1948. nov. 8.) 1 f.

164. (Bp., 1949. febr. 7.) 1 f.

165. (Bp., 1949. máj. 12.) 1 f.

166. (Pécs, 1949. júl. 5.) 1 f.

167. (Bp., 1949. okt. 14.) 1 f.

168. (Bp., 1949. okt. 27.) 1 f.

169. (Bp., 1949. dec.) 1 f.

170. (Mátraszentimre, 1950. ápr.2.) 1 f.

171. (Bp., 1950. ápr. 24.) 1 f.

172. (Bp., 1950. márc. 4.) 1 f.

173. (Bp., 1953. dec. 27.) 1 f.

174. H. é. n. „kedves lapod óta...” 1 f.

175. H. é. n. „megkértem ennek...” 1 f.

176. H. é. n. „mind 3 atokat...” 1 f.

 

Ms 4687/177.

TORDAI JUDIT levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1926. dec. 28. 2 f.

 

Ms 4687/178-179.

TORNAI JÓZSEF levelei SZABÓ LŐRINCnek

178. Dunaharaszti, 1950. júl. 10. 1 f.

179. Dunaharaszti, 1953. febr. 13. 1 f.

 

Ms 4687/180-181.

TOSCANO BÉLÁNÉ levelei SZABÓ LŐRINCnek

180. Bp., 1939. szept. 24. 1 f.

181. Bp., 1939. okt. 25. 1 f.

 

Ms 4687/182.

TÓTH ALADÁR levele SZABÓ LŐRINCnek

H. é. n. „Mellékelve küldöm...” 1 f.

 

Ms 4687/183.

TÓTH BÉLA levele SZABÓ LŐRINCnek

Debrecen, 1948. okt. 20. 1 f.

 

Ms 4687/184.

TÓTH ESZTER levele SZABÓ LŐRINCnek

Buda, 1940. „nagyon kérem...” 1 f.

 

Ms 4687/185.

TÓTH GYULA levele SZABÓ LŐRINCnek

Velence, 1925. júl. 18. 1 f.

 

Ms 4687/186-188.

TÓTH IRMA és SZIRÁCZKY KATALIN levelei SZABÓ LŐRINCnek

186. Szeghalom, 1939. ápr. 24. 2 f.

187. Szeghalom, k. n. „bocsánatot kérünk...” 1 f.

188. Szeghalom, 1939. mái. 5. 2 f.

 

Ms 4687/189.

TÓTH JÁNOS levele SZABÓ LŐRINCnek

H. n. 1956. máj. 15. 1 f.

 

Ms 4687/190.

TÓTH KLÁRA levele SZABÓ LŐRINCnek

Szeged, 1939. okt. 19. 1 f.

 

Ms 4687/191-193.

TÓTH LÁSZLÓ levelei SZABÓ LŐRINCnek

191. Kecskemét, 1938. ápr. 8. 1 f.

192. Kecskemét, 1938. ápr. 13. 1 f.

193. Kecskemét, 1938. ápr. 19. 1 f.

 

Ms 4687/194.'

TÖLGYES GYULA levele SZABÓ LŐRINCnek

Szeged, 1939. okt. 30. 2 f.

 

Ms 4687/195.

TÖREKVÉS DAL, ZENE ÉS ÖNKÉPZŐ EGYLET levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1939. máj. 23. 1 f.

 

Ms 4687/196-197.

TÖRŐ IMRE levelei SZABÓ LŐRINCnek

196. Debrecen, 1928. Jún. 19. 1 f.

197. Szilvásvárad, 1948. Júl. 14. 1 t.

 

Ms 4687/198.

TÖRS TIBOR levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1940. márc. 2. 1 f.

 

Ms 4687/199-200.

TRETTINA JEHŐNÉ levele SZABÓ LŐRINCnek

199. Bp., 1955. márc. 1. 2 f.

200. Trettina Jenő gyászjelentése. Bp., 1949. márc. 22. Nyomt. 1 f.

 

Ms 4687/201-202.

TSCHURL FERENCNÉ levelei SZABÓ LŐRINCnek

201. Bp., 1954. máj. 5. 2 f. Tschurl Ferenc soraival.

202. H. é. n. „ha nektek is...” 1 f.

 

Ms 4687/203.

UDVARHELYI MARIANNE levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1943. dec. 21. 1 f.

 

Ms 4687/204.

UJFALUSSY MÁRIA levele SZABÓ LŐRINCnek Bp.,

1943. nov. 17. 1 f.

 

Ms 4687/205.

UJ IDŐK levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1939. nov. 28. 1 f.

 

M8 4687/206.

UNGERLEIDER hadnagy levele SZABÓ LŐRINCnek

H. n. 1940. szept. 3. 1 f.

 

Ms 4687/207.

VAÁD FERENCNÉ levele SZABÓ LŐRINCnek

Érsekújvár, 1942. aug. 17. 2 f.

 

Ms 4687/208-216.

VÁGH. SÁNDOR levelei SZABÓ LŐRINCnek

208. Újtátrafüred, 1924. nov. 12. 2 f.

209. Újtátrafüred, 1926. jan. 8. 1 f.

210. Újtátrafüred, 1927. febr. 18. 2 f.

211. Újtátrafüred, 1927. ápr. 14. 1 f.

212. Újtátrafüred, 1928. máj. 22. 2 f.

213. Lőcse, k. n. „sok, sok, sok...” 1 f.

214. H. é. n. „Pandora jól...” 1 f.

215. H. é. n. dec. 10. 2 f.

216. Bp., 1957. márc. 15. 1 t,

 

Ms 4687/217.

VÁGÓ MÁRIA levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1943. okt. 3. 1 f.

 

Ms 4687/218.

VAJDA ÁGOSTON levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1942. jan. 19. 1 f. Mellette egy újságkivágat.

 

Ms 4687/219.

VAJDA BENŐ levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1957. márc. 15. 1 f.

 

Ms 4687/220.

VAJDA ISTVÁN levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1935. jan. 16. 2 f.

 

Ms 4687/221-228,

VAJDA JÁNOS TÁRSASÁG levelei SZABÓ LŐRINCnek

221. (Bp., 1936. márc. 8.) 1 f.

222. (Bp., 1936. márc. 16.) 1 f.

223. Bp., 1936. szept. 20. 1 f.

224. (Bp., 1937. szept. 3.) 1 f. A Vajda János Társaság balatoni irodalmi estjeinek programja.

225. Bp., 1938. jan. 2. 1 f.

226. Bp., 1940. jan. 30. 1 f.

227. Bp., 1943. nov. 13. 1 f.

228. Bp., é. n. márc. 23. 1 f.

 

Ms 4687/229.

VAJKAI AURÉL levele SZABÓ LŐRINCnek

(Veszprém.) k. n. „sajnos influenzás... 1 f.

 

Ms 4687/230-231.

VAJKAI JÚLIA levelei SZABÓ LŐRINCnek

230. H. é. n. „Tegnap egy hasonló...” 1 f.

231. H. é. n. „Nem tudok...” 1 f.

 

Ms 4687/232-234.

VÁLASZ levelei SZABÓ LŐRINCnek

232. (Bp., 1937. dec. 10.) 1 f.

233. (Bp., 1947. szept. 15.) 1 f.

234. Bp., 1947. okt. 20. 1 f.

 

Ms 4687/235-236.

VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI MINISZTÉRIUM levelei SZABÓ LŐRINCnek

235. Bp., 1943. máj. 20. 1 f.

236. Bp., 1947. szept. 17. 1 f.

 

Ms 4687/237-238.

VÁLYI NAGY GÉZÁNÉ levelei SZABÓ LŐRINCnek

237. Bp., 1937. ápr. 9. 1 f.

238. Bp., 1942. dec. 3. 2 f.

 

Ms 4687/239.

VÁMOS FERENC levele SZABÓ LŐRINCnek

Pécs, 1926. szept. 28. 1 f.

 

Ms 4687/240-242.

VÁRADI MARGIT levelei SZABÓ LŐRINCnek

240. Bp., 1952. febr. 16. 1 f.

241. Bp., 1952. okt. 24. 1 f.

242. Bp., 1954. ápr. 19. 1 f.

 

Ms 4687/243-246.

VÁRADY MIKLÓS levelei SZABÓ LŐRINCnek

243. Bp., 1942. máj. 23. 1 f.

244. Mosonmagyaróvár, 1948. máj. 25. 1 ..

245. Kápolnásnyék, 1948. jún. 29. 1 f.

246. Kuncsorba, 1948. aug. 19. 1 f.

 

Ms 4687/247-252.

VÁRADY MIKLÓSNÉ levelei SZABÓ LŐRINCnek

247. H. n. 1947. júl. 21. 1 f.

248. H. n. 1947. aug. 1. 1 f.

249. Mosonmagyaróvár, 1948. dec. 22. 1 f.

250. M (1948. dec. 24.) 1 f. Távirat.

251. H. n. 1949. dec. 21. 1 f.

252. Mosonmagyaróvár, 1952. jan. 13. 2 f.

.

Ms 4687/253-269.

VÁRADY SZABOLCS levelei SZABÓ LŐRINCnek

253. H. n. 1947. júl. 7. 1 f.

254. H. n. 1947. nov. 9. 1 f.

255. H. n. 1947. dec. 12. 1 f.

256. H. n. 1948. Jan. 2. 1 f.

257. H. n. 1948. júl. 14. 1 f.

258. H. n.(1948. nov. 2.) 2 f.

259. H. n. 1948. okt. 3. 1 f.

260. Bp., 1949. máj. 10. 2 f.

261. (Hévíz, 1949. máj. 15.) 1 f. Távirat

262. Szeged, 1949. jún. 25. 2 f.

263. Mosonmagyaróvár, 1949. nov. 13. 3 f.

264. Mosonmagyaróvár, 1949. nov. 16. 3 f.

265. Mosonmagyaróvár, 1950. márc. 31. 1 f.

266. Mosonmagyaróvár, 1950. márc. 31. 1 f.

267. Mosonmagyaróvár, 1951. máj. 16. 2 f.

268. Mosonmagyaróvár, 1952. jún. 4. 2 f.

269. Győr, (1952.) szept. 4. 1 f.

 

Ms 4687/270.

VÁRADY (?) levele SZABÓ LŐRINCnek

H. n. 1949. ápr. 6. 1 f.

 

Ms 4687/271-281.

VARGA IRÉN levelei SZABÓ LŐRINCnek

271. Bp., 1947. ápr. 29. 1 f.

272. Bern, 1947. dec. 12. 2 f.

273. Bern, 1948. jún. 4. 2 f.

274. Bern, 1948. nov. 7. 2 f.

275. Bern, 1949. jan. 9. 2 f.

276. Bern, 1949. jan. 14. 1 f.

277. Bern, 1949. márc. 22. 2 f.

278. Bern, 1949. ápr. 18. 2 f.

279. Bern, 1949. ápr. 27. 2 f.

280. Bp., 1949. szept. 8. 1 f. Szabó Lőrincnének írt levél.

281. Bp., 1950. szept. 22. 2 f.

 

Ms 4687/282.

VARGA ISTVÁN levele SZABÓ LŐRINCnek

Almásfüzitő, 1936. Jún. 19. 1 f.

 

Ms 4687/283-285.

VARGA KÁROLYNÉ levelei SZABÓ LŐRINCnek

283. Tiszakürt, 1927. márc. 21. 2 f.

284. Az „Árpád-otthon” levele Varga Károlynénak. Szeged, 1927. márc. 3. 1 f.

285. Tiszakürt, 1928. okt. 2. 2 f.

 

Ms 4687/286.

VARGA TIBOR levele SZABÓ LŐRINCnek

Kapuvár, 1938. márc. 30. 1 f.

 

Ms 4687/287-297.

VÁRKONYI NÁNDOR levelei SZABÓ LŐRINCnek

287. (Pécs, 1928.) okt. 17. 4 f.

288. Pécs, 1928. okt. 11. 2 f.

289. (Pécs, 1928. nov. 4.) 1 f.

290. Pécs, 1929. febr. 3. 2 f.

291. Pécs, 1929. febr. 21. 1 f.

292. Pécs, 1942. aug. 31. 1 f.

293. Pécs, 1942. okt. 9. 1 f.

294. Pécs, 1946. dec. 5. 1 f.

295. Pécs, 1947. ápr. 14. 2 f.

296. H. é. n. „Boldog új évet...” 1 f.

297. H. é. n. Névjegy. 1 f.

 

Ms 4687/298-302.

VAS ISTVÁN levelei SZABÓ LŐRINCnek

298. Bp., 1937. szept. 2. 1 f.

299. Bp., 1949. máj. 19. 1 f.

300. Bp., 1950. máj. 22. 1 f.

301. Bp., 1950. szept.18. 1 f.

302. Bp., 1951. aug. 21. 1 f.

 

Ms 4687/303-304.

VASADI BALOGH LAJOS levelei SZABÓ LŐRINCnek

303. Bp., 1942. ápr. 14. 1 f.

304. Bp., 1942. júl. 13. 2 f.

 

Ms 4687/305-307.

VASS ELEMÉR levelei SZABÓ LŐRINCnek

305. Tihany, 1952. dec. 24. 2 f. Fr. ny. ny.

306. Tihany, 1954. karácsony, 1 f.

307. Tihany, 1955. febr. 17. 1 f.

 

Ms 4687/308-314.

VASS ELEMÉRNÉ levelei SZABÓ LŐRINCnek

308. Tihany, 1951. febr. 7. 1 f. Angol ny.

309. Tihany, 1951. márc. 13. 1 f. Angol ny.

310. Tihany, 1951. Jún. 7. 1 f. Angol ny.

311. Tihany, 1951. Júl. 14. 1 f. Angol ny.

312. Tihany, 1951. nov. 15. 1 f. Angol ny. Rajta Vass Elemér soraival.

313. (Tihany, 1952. jún. 11.) 2 f. Angol ny.

314. Tihany, 1953. Jan. 11. 1 f. Angol ny.

 

Ms 4687/315-316.

VASS LÁSZLÓ levele SZABÓ LŐRINCnek

315. Párizs, 1928. szept. 27. 1 f.

316. Vass László gyászjelentése. Bp., 1950. máj. 1. Nyomt. 1 f.

 

Ms 4687/317.

VASVÁRMEGYE ÉS SZOMBATHELY VÁROS KULTÚREGYESÜLETE levele SZABÓ LŐRINCnek

Szombathely, 1935. márc. 1. 1 f.

 

Ms 4687/318.

VAVRIK, ZDENEK levele SZABÓ LŐRINCnek

Moravská Ostrava, 1933. márc. 22. 1 f.

 

Ms 4687/319.

VECZEY JÁNOS levele SZABÓ LŐRINCnek

Cegléd, 1940. márc. 29. 1 f.

 

Ms 4687/320.

VÉGH GYÖRGY levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1950. febr. 12. 1 f.

 

Ms 4687/321-323.

VÉKES ENDRE levelei SZABÓ LŐRINCnek

321. H. é. n. „Elnézést kérek...” 1 f,

322. H. é. n. „Kellemesen telnek...” 1 f.

323. H. é. n. „Szívélyes üdvözlet...” 1 f.

 

Ms 4687/324.

VELIS, BLANCHE levele SZABÓ LŐRINCnek

H. é. n. okt. 31. 2 f. Ném.

 

Ms 4687/325-326.

VÉR ERZSÉBET levelei SZABÓ LŐRINCnek

325. Eger, 1931. jún. 1 f.

326. Eger, 1931. aug. 2. 1 f.

 

Ms 4688/1-3.

VERECKEl ZOLTÁN levelei SZABÓ LŐRINCnek

1. Kassa, 1943. máj. 7. 1 f.

2. Kassa, 1943. máj. 27. 1 f.

3. Kassa, 1943. szept. 2. 1 f.

 

Ms 4688/4.

VERES CSALÁD levele SZABÓ LŐRINCnek

Balatonöszöd, 1949. jan. 5. 1 f.

 

Ms 4688/5.

VERESS ENDRE levele SZABÓ LŐRINCnek

Pécs, 1947. ápr. 1. 1 f.

 

Ms 4688/6-7.

VERESS LÁSZLÓ levelei SZABÓ LŐRINCnek

6. Zombor, 1941. dec. 25. 1 f.

7. Bp., 1942. ápr. 1. 1 f.

 

Ms 4688/8-10.

VÉRTES ISTVÁNNÉ levelei SZABÓ LŐRINCnek

8. (Balatonföldvár, 1951. júl. 4.) 1 f.

9. Balatonföldvár, (1951.) júl. 23. 1 f.

10. Balatonföldvár, 1954. jún. 26. 1 f.

 

Ms 4688/11.

VÉSZI MARGIT levele SZABÓ LŐRINCnek

Róma, 1924. febr. 6. 1 f.

 

Ms 4688/12.

VIDOR MIKLÓS levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1948. nov. 25. 1 f.

 

Ms 4688/13-17.

VIKÁR BÉLA levelei SZABÓ LŐRINCnek

13. Bp., 1932. ápr. 20. 1 f.

14. (Bp., 1932. okt.) 1 f.

14. Bp., 1936. dec. 8. 1 f.

15. Vikár Béla: „A Júlia szép leány népballadánk problémája.” Nyomt. 8 f.

16. Vikár Béla: „Nyolcvan évvel.” 1 f. vers.

 

Ms 4688/18-23.

VIKTOR ISTVÁN levelei SZABÓ LŐRINCnek

18. Csongrád, 1947. jún. 17. 2 f.

19. Csongrád, 1947. nov. 17. 1 f.

20. Csongrád, 1947. nov. 29. 1 f.

21. (Csongrád, 1948. jan. 15.) 1 f.

22. (Csongrád, 1948. febr. 15.) 2 f.

23. Csongrád, 1948. ápr. 10. 1 f.

 

Ms 4688/24.

VILLANI LAJOS levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1940. szept. 7. 1 f.

 

Ms 4688/25.

VINCZE JÓZSEF levele SZABÓ LŐRINCnek

Tamási, 1946. febr. 12. 1 f.

 

Ms 4688/26-34.

VOINOVICH GÉZA levelei SZABÓ LŐRINCnek

26. Bp., 1939. dec. 6. 1 f.

27. (Bp., 1943.) máj. 29. 2 f.

28. Bp., 1948. okt. 11. 1 f.

29. Bp., 1949. szept. 12. 1 f.

30. (Bp., 1949.) szept. 26. 1 f.

31.(Bp., 1949.) nov. 18. 1 f.

32.(Bp., 1950. márc. 7. 1 f.

33. H. é. n. „Valaki általam...” 1 f.

34. H. é. n. „A Kisfaludy-Társ.” 1 f.

 

Ms 4688/35.

VOITH LÁSZLÓ és felesége levele SZABÓ LŐRINCnek

Kakasd, 1947. júl. 3. 2 f.

 

Ms 4688/36.

VOITH LÁSZLÓNÉ levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1937. jan. 21. 1 f.

 

Ms 4688/37.

VÖRÖSMARTY IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI TÁRSASÁG levele SZABÓ LŐRINCnek Székesfehérvár, 1940. dec. 10. 1 f.

 

Ms 4688/38.

VÖRÖSMARTY TÁRSASÁG levele SZABÓ LŐRINCnek (?)

Kaposvár, 1920. nov. 15. 1 f.

 

Ms 4688/39-40.

WACHTER KLÁRA levelei SZABÓ LŐRINCnek

39. Bp., 1944. márc. 21. 1 f.

40. Bp., 1948. Jan. 27. 1 f.

 

Ms 4688/41-50.

WALLA FERENC levelei SZABÓ LŐRINCnek

41. Zirc, 1949. aug. 29. 1 f.

42. Walla Ferenc: „Válogatott költeményeim.” 2 f.

43. (Zirc, 1949. okt. 19.) 1 f.

44. Zirc, (1949. okt. 29.)l f.

45. Zirc, 1949. nov. 3. 1 f.

46. Bp., 1952. dec. 19. 2 f.

47. Bp., (1953. febr. 27.)l f.

48. Bp., 1954. máj. 27. 1 f. Mellette egy cédula.

49. Walla Ferenc versei és műfordításai. 2 f .

50. (Zirc, 1949. okt. 3.) Csomagszállítólapra írt sorok, 1 f.

 

Ms 4688/51-52.

WALLESHAUSEN ÉVA levelei SZABÓ LŐRINCnek

51. Bp., 1941. szept. 18. 1 f.

52. Bp., 1942. ápr. 23. 1 f.

 

Ms 4688/53.

WEGER LILLA levele SZABÓ LŐRINCnek

(Bp.) 1948. febr. 10. 1 f.

 

Ms 4688/54.

WELVARD LILLY levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1957. ápr. 10. 1 f.

 

Ms 4688/55-57.

WEÖRES SÁNDOR levelei SZABÓ LŐRINCnek

55. Kőszeg, 1935. febr. 11. 1 f.

56. Csönge, 1937. szept. 2. 2 f.

57. Weöres Sándor: „Öldöklő magány” c. verse, alatta a költő életrajzi adataival. 1 f.

 

Ms 4688/58.

WERTHEIMER KLÁRA levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1939. dec. 19. 1 f.

 

Ms 4688/59.

WIDMAREK (?) levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1937. dec. 13. 1 f. Távirat.

 

Ms 4688/60.

WIESMEYER EMIL levele SZABÓ LŐRINCnek

H. é. n. febr. 26. 1 f. Mellette egy névjegy.

 

Ms 4688/61.

WILDNER ÖDÖN levele SZABÓ LŐRINCnek H. n.

1921. jan. 6. 1 f. Névjegy.

 

Ms 4688/62-72.

WIRTH KÁROLYNÉ levelei SZABÓ LŐRINCnek és feleségének

62. Bp., (1948.) dec. 7. 1 f. Ném.

63. Bp., (1949.) jan. 22. 1 f.

64. Bp., 1949. szept.19. 1 f. Ném.

65. Bp., 1950. dec. 26. 1 f. Ném.

66. Bp., 1951. jan. 7. 1 f. Ném.

67. Bp., 1952. szept. 15. 1 f. Ném.

68. Bp., 1952. szept. 6. 1 f. Ném.

69. Bp., 1952. nov. 24. 1 f. Ném.

70. Bp., (1953.) márc. 12. 1 f. Ném.

71. Bp., 1955. jún. 14. 1 f. Ném.

72. (Bp., 1956. aug. 26.) 1 f.

 

Ms 4688/73-74.

WOLFNER GYÖRGYNÉ levelei SZABÓ LŐRINCnek

73. Bp., 1942. márc. 4. 1 f.

74. Bp., 1942. márc. 6. 1 f.

 

Ms 4688/75-76.

WUORIMAA, AARNE levelei SZABÓ LŐRINCnek

75. Bp., 1942. febr. 27. 1 f. Ném.

76. Bp., é. n. jan. 14. 1 f.

 

Ms 4688/77.

SZABÓ LŐRINC válaszfogalmazványa WUORIMAA, AARNEnak

H. é. n. „Beiliegend sende ich...” 1 f. Ném.

 

Ms 4688/78.

ZÁGONI DEZSŐNÉ levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1940. szept. 2. 1 f. Szvatkó Pál ós mások soraival.

 

Ms 4688/79.

ZALAI MIHÁLY levele SZABÓ LŐRINCnek

Zirc, 1922. aug. 28. 1 f.

 

Ms 4688/80-81.

ZEMECSNIK LAJOS ÉS HARANTH ETEL levelei SZABÓ LŐRINCnek

80. Bp., 1954. jan. 27. 1 f.

81. Bp., 1954. márc. 1. 1 f.

 

Ms 4688/82.

ZANKÓ ZOLTÁNNÉ levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1948. febr. 9. 1 f.

 

Ms 4688/83.

ZEMPLÉNYI M. AGNELLA levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1949. szept. 2. 1 f.

 

Ms 4688/84.

ZEMPLÉNYI MAGDA levele SZABÓ LŐRINCnek

Komjáti, 1942, dec. 31. 1 f.

 

Ms 4688/85,

ZIEGLER VILMOS levele SZABÓ LŐRINCnek

Szeged, 1955. ápr. 12. 1 f.

 

Ms 4688/86.

ZILAHI-SEBESS JENŐ levele SZABÓ LŐRINCnek

Brassó, 1944. jan. 10. 1 f.

 

Ms 4688/ 87-110.

ZILAHY LAJOS levelei SZABÓ LŐRINCnek

87. Bp., 1923. szept. 17. 1 f.

88. (Velence, 1934. júl. 27.)l f.

89. (Bp., 1935. ápr. 20.) 1 f.

90. (Velence, 1935. ápr. 30.) 1 f.

91. (Firenze, 1935. máj. 7.) 2 f.

92. (Firenze,) k. n. .Végre túl vagyok...” 2 f.

93. (London, 1935. máj. 25.) 1 f.

94. (London, 1936.) jan. 24. 1 f.

95. (London, 1936. márc. 7.) 1 f.

96.(London, 1936.) márc. 9. 1 f.

97.(London, 1936.) márc. 16. 1 f.

98. London, 1936. jún. 3. 1 f.

99.(London, 1936.)”Most jöttem vissza...” 1 f.

100. London, 1936. szept. 28.)l f.

101. (Abbázia, 1937. ápr. 17.) 1 f. Távirat.

102. Bp., 1940. szept. 7. 1 .

103. Bp., 1940. szept. 8. 1 f. Szabó Lőrincné levélfogalmazványa Zilahy Lajosnak.

104. Bp., 1940. dec. 3. 1 f. Kállay Miklós, Németh László és Tamási Áron aláírásával.

105. Bp., 1952. szept. 24. 1 f.

106. H. é. n. „Nagyon hálás volnék...” 1 f.

107. H. é. n. „itt küldök egy kis...” 1 f,

108. H. é. n. „Van szerencsém...” 1 f.

109. Gömbös Gyula távirata Zilahy Lajosnak. 1 f.

110. Sokszorosított tématervezet, 2 f. Mellette 7 db újságkivágat Zilahy Lajosnak a Magyarország c. laptól való megválásával kapcsolatosan.

 

Ms 4688/111.

ZIMÁNYI KÁROLYNÉ levele SZABÓ LŐRINCnek

H. é. n. „Engedje meg...” 1 f.

 

Ms 4688/112-124.

ZOLNAI BÉLA levelei SZABÓ LŐRINCnek

112. (Szeged, 1927.) máj. 30. 1 f.

113. München, 1930. jan. 3. 1 f,

114. Abbázia, 1930. aug. 21. 1 t.

115. Szeged, 1937. febr. 6. 1 f.

116. Dragignan, 1938. aug. 12. 1 f.

117. (Szeged, 1939.) nov. 21. 1 f.

118. „ 1940. szept. 13. 1 f. Csonka.

119. Kolozsvár, 1941. jan. 21. 1 f.

120. Galyatető, 1941. okt. 4. 1 f.

121. (Kolozsvár, 1943. febr. 12.)1 f.

122. Bp., 1948. febr. 4. 1 f.

123. H. é. n. „örömmel hallom...” 1 f.

124. H. é. n. „Hallottam a Mikes...” 1 f.

 

Ms 4688/125-127.

ZOLNAI GYULA levelei SZABÓ LŐRINCnek

125. Bp., 1943. okt. 7. „Minthogy Z. P. A. cikkének...” 1 f.

126. Bp., 1943. okt. 7. „Engedje meg...” 1 f.

127. H. é. n. „Szívességét hálásan köszöni...” 1 f.

 

Ms 4688/128.

ZSADÁNYINÉ levele SZABÓ LŐRINCnek

Visegrád, 1957. márc. 26. 1 f. Mikes Lajosnénak címzett borítékban.

 

Ms 4688/129-130.

ZSÍROS JÓZSEF levelei SZABÓ LŐRINCnek

129. Holland, 1951. febr. 8. 1 f.

130. Holland, 1951. ápr. 7. 1 f.

 

Ms 4688/131-133.

ZSINDELY FERENC levelei SZABÓ LŐRINCnek

131. (Balatonboglár, 1952. jan. 7.) 1 f.

132. Balatonlelle, 1952. jún. 8. 1 f.

133. Balatonlelle, 1952. dec. 28. 1 f.

 

Ms 4688/134-138.

ZSINDELY FERENCNÉ TÜDŐS KLÁRA levelei SZABÓ LŐRINCnek

134. Bp., 1941. máj. 23. 1 f.

135. Bp., 1945. máj. 7. 1 f. .

136. Bp., 1945. nov. 20. 1 f.

137. Bp., 1946. ápr. 17. 1 f.

138. Bp., 1947. aug. 23. 1 f.

 

Ms 4688/139.

ZSÜRGER LÁSZLÓNÉ levele SZABÓ LŐRINCnek

Tiszaújlak, 1942. dec. 2. 2 f. Ném.

 

Ms 4688/140-149.

SZABÓ LŐRINCnek írt névtelen és álneves olvasói levelek.

1938-1945. 10 db. 16 f.

 

Ms 4688/150-181.

SZABÓ LŐRINCnek írt olvashatatlan vagy csonka aláírású levelek.

1921-1957. 31 db. 33 f.

 

Ms 4688/182-185.

SZABÓ LŐRINCnek írt köszönőlevelek „Te meg a világ” c. kötetéért.

1932-1933. 4 db. 4 f. Közte .

182. Fischer Béláék. - 183. Illés Endre. - 184. Lovász Pál.

 

Ms 4688/186-192.

SZABÓ LŐRINCnek írt köszönőlevelek „Különbéke” c. kötetéért.

1936. 7 db. 7 f.

186. Bajcsy-Zsilinszky Endre. - 187. Kardos László. - 188. Márai Sándor. - 198. Németh Antal. - 190. Pintér Jenő. - 191. Safranek János. - 192. Schöpflin Aladár.

 

Ms 4688/193-197.

SZABÓ LŐRINCnek írt köszönőlevelek „Harc az ünnepért” c. kötetéért. 1930. 5 db. 6 f.

193. Cs. Szabó. László. - 194. Kardos László. - 195. Kozma Miklós. - 196.
 Ravasz László. - 197. Rédey Tivadar.

 

Ms 4688/198-222.

SZABÓ LŐRINCnek írt köszönőlevelek „Örök Barátaink” c. fordításkötetéért.

1941-1942. 25 db. 29 f.

198. Dorner. - 199. Eckhardt Sándor. - 200. Farkas Gyula. - 200. Gáborjáni Szabó Jolánka. - 202. G. SZABÓ Lőrinc. – 203. G. SZABÓ Mihály. - 204. Harsányi István. - 205. Herczeg Ferenc. - 206. Herczeg Lajos. - 207. Hóman Bálint. - 208. Horvát Henrik. - 209. Kardos László. - 210. Kardos Pál. - 211. Kibédi Varga Sándor. - 212. Kner Imre. - 213. Kozma Miklósné. - 214. Németh Antal. - 215. Oláh Gábor. - 216. bilkei Pap Lajos. - 217. Ravasz László. - 218. Rédey Tivadar. - 219. Thienemann Tivadar. - 220. Tihamér Lajos. - 221. Várady Zsigmondné. - 222. Lista.

 

Ms 4688/223-225.

SZABÓ LŐRINCnek írt vegyes köszönőlevelek.

1938-1943. 3 db. 3 f.

 

Ms 4688/226-233.

SZABÓ LŐRINCnek írt gyermeklevelek.

1948. 8 db. 8 f.

 

 

IV. A PANDORA SZERKESZTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ANYAG

 

1. LEVELEK, KÉZIRATOK

 

Ms 4689/1-2.

ÁCS KLÁRA levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1927. márc. 29. 1 f,

Mellette: Ács Klára: „Ne, ne.” c. novellája. Gépirat, 4 f.

 

Ms 4689/3-4.

AIGNER LÁSZLÓ levele SZABÓ LŐRINCnek

Párizs, 1927. márc. 3. 1 f.

Mellette: Aigner László „Párizsi levél” c. cikke. Gépirat, autogr. jav. 7 f.

 

Ms 4689/5-7.

ANDAI ISTVÁN levelei SZABÓ LŐRINCnek

5. Bp., 1927. jún. 1. 1 f.

6. Bp., 1927. jún. 23. 1 f.

7. H. é. n. „Nagyon kérem, hagyja kint... 1 f.

 

Ms 4689/8.

ASCHER OSZKÁR levele SZABÓ LŐRINCÉKnek

[Bp., 1927. máj. 7. előtt] „május 7-én elutazom...” 1 f.

 

Ms 4689/9-13.

BÁLINT GYÖRGY versei.

Bp., 1927. Gépiratok autogr. jav. 5 db. 6 f.

9. Jazz-band Szilveszter éjszakáján.” 1 f, - 10. „A mai tavasz.” 2 f. - 11. „A munkás énekel.” 1 f. - 12. „Óh, fehér angyal.” 1 f. - 13. „Szerelem.”

 

Ms 4689/14.

BÁLINT LÁSZLÓ levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1927. ápr. 1. 2 f.

 

Ms 4689/15.

BÁN ALADÁR levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1927. máj. 3. 1 f.

 

Ms 4689/16-18.

BÁN RICHARD levelei SZABÓ LŐRINCnek

16. Bp., 1927. márc. 31. 1 f.

17. Bp., 1927. ápr. 29. 1 f.

18. Bp., 1927. dec. 23. 1 f.

 

Ms 4689/19-23.

BÁNYAI KORNÉL levelei SZABÓ LŐRINCnek

19. Esztergomtábor, 1927. jan. 20. 1 f.

20. Esztergomtábor, 1927. aug. 28. 1 f.

21. Esztergomtábor, 1927. aug. 31. 1 f.

22. Esztergomtábor, 1927. szept. 5. 2 f.

23. Esztergomtábor, 1927. okt. 5.) 1 f.

 

Ms 4689/24-25.

BÁTORI IRÉN versei.

Autogr. 2 db. 2 f.

24. „Asszony-alázat.” 1 f. - 25. „Vers.” 1 f.

 

Ms 4689/26-42.

BERDA JÓZSEF levelei SZABÓ LŐRINCnek

26-28. Újpest, 1927. márc. 15. 1 f. Mellette 2 vers. 2 f.

29. Újpest, 1927. ápr. 23. 1 f.

30-33. Újpest, 1927. máj. 22. 1 f. Mellette 3 vers. 3 f.

34. Újpest, 1927. jún. 12. 1 f.

35-38. Újpest, 1927. júl. 26. 1 f. Mellette 3 vers. 3 f.

39-42. Újpest, 1927. aug. 21. 1 f. Utána 3 vers. 3 f.

A versek: 27. „Kamasz: örülj a sorvadásnak.” 1 f. - 28. „Isten vére, virág: megölnek a szelek.” 1 f. - 31. „Áprilisi keresztmetszet.” 1 f. - 32. „Húsvéti temető.” 1 f. - 33. „A bolond költő: elétek áll.” 1 f, - 36. Fiatal fiú térde: én régi magam.” 1 f. - 37. „Apám halála elé.”
1 f. - 38. „Bogár a füvön: - én.” 1 f. - 40. „Harangzúgás a városvégen.” 1 f. - 41. „Kapitalista proletár: kegyelmezz.” 1 f. - 42. „Katholicizmus: köszöntöm benned a Monumentálist.” 1 f.

 

Ms 4689/43.

BEREND MIHÁLY levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1927. ápr. 21. 1 f.

 

Ms 4689/44-46.

BIHARI FERENC levele SZABÓ LŐRINCnek

(Bp., 1927. márc. 31.) 1 f. Mellette:

45. „Bolond felhők, a tavasz boldogít.” c. prózai írás 4 f. - 46. „Hajnali szélben.” Vers. 1 f.

 

Ms 4689/47-50.

BORAI RÓZSA levele SZABÓ LŐRINCnek

(Esztergom, 1927. okt. 12.) 1 f. Mellette Borai Rózsa versei 3 db. 3 f.

48. „Beszélgetésem a Holddal.” 1 f. - 49. „Szobában.” 1 f. - 50. „Túl mindenen.” 1 f.

 

Ms 4689/51-53.

BORDÁS SÁNDOR levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1927. máj. 28. 1 f.

Mellette Bordás Sándor novellája, verse, fordítása ós filmnovellája, 2 db. 4 f.

52. „A visszaeső.” Elbeszélés. - „Sóhaj.” Vers, - „A réti rózsa.” Goethe versének fordítása. 2 f. - 53. „Emberhús.” Filmnovella. 2 f.

 

Ms 4689/54.

BÖLÖNI GYÖRGYNÉ levele SZABÓ LŐRINCnek

(Párizs, 1927. máj. 15.) 1 f.

 

Ms 4689/55-58.

BRICHTA CÉZÁR levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1927. máj. 24. 1 f. Mellette Brichta Cézár versei, 3 db. 4 f.

56. „Csak egy lépést előre.” 1 f. - 57. „Megcsókolt a tavasz.” 2 f, - 58. „Miatyánk.” 1 f.

 

Ms 4689/59-63.

DÁN GYÖRGY műfordításai és kritikái. Gépiratok és autogr. kéziratok, 5 db. 15 f.

59. Mallarmé: „Kikelet.” Fordítás. 1 f. - 60. Mallarmé: „Ó közeli s fehér s oly kedves távolod...” Fordítás, 1 f. - 61. Kőrös Andor: „Forgószél.” Kritika. 8 f. - 62. Kőrös Andor: „Forgószél.” Kritikatöredék 
1 f. - 63. H. G. Wells: „A halhatatlan tűz.” Kritika. 4 f.

 

Ms 4689/64-65.

DÁNIELISZ SÁNDOR levele SZABÓ LŐRINCnek

Aszód, 1928. ápr. 1. 2 f. Mellette:

Dánielisz Sándor műfordítása: Edmond Rostand: „Az atomok bálja.” 4 f.

 

Ms 4689/66-67.

EGRI VIKTOR levele SZABÓ LŐRINCnek

Nagyszombat, 1927. márc. 3. 1 f.

Mellette: Egri Viktor: „Ítélkezés” c. elbeszélése. 4 f.

 

Ms 4689/68-71.

ERDÉLYI JÓZSEF levelei SZABÓ LŐRINCnek

68. (Pápa, 1927. júl. 23.) 1 f.

69. Pápa, 1927.szept.30. 1 f. Mellettük Erdélyi József versei, 2 db. 3 f.

70. „Béreslegény dala.” 2 f. - 71. „Sasok.” 1 f.

 

Ms 4689/72.

FEKETE LAJOS: „Rettenet.” vers. Bp., 1927. okt. 26.

Autogr. 1 f.

 

Ms 4689/73-78.

FEKETE MIHÁLY levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1927. máj. 12. 1 f.

Mellette Fekete Mihály „Fráter Julián álnéven beküldött versei.

1925-1927. 5 db. 5 f.

74. „De itt kell maradnom...” 1 f. - 75. „És...meghalok.” 1 f. - 76. „Látni...nézni...” 1 f. - 77. „Lenni...” 1 f. - 78. „Szeretnék.” 1 f.

 

Ms 4689/79-83.

FENYŐ LÁSZLÓ versei és kritikája.

Autogr. 5 db. 8 f.

79. „Beteg kedvesemnek.” vers. 1 f. - 80. „Kaland.” Vers. 1 f. - 81. „Sápadt pohár.” Vers. 1 f. - 82. „Szerelmi bűn látomása.” Vers. 1 f. - 83. Mollináry Gizella: „Asszonyi alázat.” Kritika. 4 f.

 

Ms 4689/84-90.

FODOR JÓZSEF levelei SZABÓ LŐRINCnek

84. Bp., 1927. m áj. 26. 4 f.

85. (Bp., 1927. jún. 4. előtt) 1 f.

86. Bp., 1927. júl. 2. 2 f.

87. Bp., 1927. júl. 3. 1 f. Szabó Lőrinc válasza az előző levélre.

88. Bp., 1927. júl. 4. 2 f.

Mellette Fodor József egy verse és egy kritikája. 2 db. 6 f.

89. „Rohan a Nappal.” vers. 2 f. - 90. „Megindul a mező. Kúti László verses könyve.” Kritika. 4 f.

 

Ms 4689/91-193.

FORST KÁROLY FRIGYES levelei SZABÓ LŐRINCnek

91-93. Kisbér, 1925. ápr. 12. 1 f. Mellette 2 vers, 11 f,

94. Bp., 1926. okt. 5. 1 f.

95. Kisbér, 1926. dec. 3, 1 f.

96. Kisbér, 1927. márc. 2. 1 f.

97-100. Kisbér, 1927. márc. 14. 1 f. Mellette 3 vers, 5 f.

101. Kisbér, 1927. júl. 18. 1 f.

Mellette Forst Károly Frigyes versei, 95 db. 160 f.

92. „Kilenc.” - „A Zafetta homlokára.” - „A démon.” - „Az esernyő.”- „A papagály.” - „A vér dala.” - „A másik.” - „Tükrök.” - „Kisbér, halottak napján.” 8 f. - 93. „A terméketlenség nyoszolyái.” - „A visszhang.” Újságkivágat, 3 f. - 98. „Ide kétszázkét kilométerre.” 2 f. - 99. „Mikor jobb volna ágyaszélén.” 2 f. - 100. „Morgueok szemeid: feketék.” 1 f. - „Pár óra november délután.” 1 f. - 103. „De jó a fűnek a fának.” 2 f. - 104. „Vasárnap, ilyenkor ketten vagyunk.” 1 f. - 105. „A harmadik nagyhatalom is.” 2 f. - 106. „Akarlak, értsd meg.” 2 f. - 107. „Borzasztó ez a szívbaj.” 2 f. - 108. „Ms jó, ha egyetlen sugár akad.” 2 f. - 109. „Pénz, csupa pénz vagy.” 5 f. -110. „Mint fénnyel balzsamozott múmia.” 2 f. - 111. „Nem is rossz üzlet nőnek lenni.” 2 f. - 112. „Örvök.” 1 f. - 113. „Csak érzem egyetlen szívgörcs vagyok.” 1 f. - 114. „Hallod, hát semmi meg nem hathat” 2 f. - 115. „Az utolsó ötven perc is letelt.” - „Morgueok szemeid: feketék.” 2 f. - 116. „A bosszú pénzbe kerül.” 2 f. - 117. „Ne csókolj, mert a csók is elkeserít már.” 2 f. - 118. „Senki a szeretőm, senki.” 2 f. - 119. „Míg Dávos alatt bádogzene bőg.” 2 f. - 120. „A múltat kell fertőtleníteni.” 1 f. - 121. „Ott se találsz rám mire odaérsz.” 2 f. - 122. „Mindgyárt Budapest, ne még.” 2 f. - 123. „Lesz minden mingyárt és nem lesz semmi.” 1 f. - 124. „Csak ide ne jöjj, csak itt ne láss.” 2 f. - 125. „Hiába ugranék, szublimátra már.” 2 f. - 126. „A másik.” 1 f. - 127. „Rádiószeizmográf vagyok.” 2 f. - „Mellényzsebemben van a halál.” 1 f. - 129. „Hát vesszen minden, ma ölni akarok.” 2 f. - 130. „A halál ma éjjel a faluba járt.” 1 f. - 131. „A pénz őfelsége meglátogat.” 1 f. - 132. „Bennem hiába kotorász.” 1 f. - 133. „Ma éjjel.” 1 f. - 134. „Álomszínpad: - valószerűtlen.” 1 f. - 135. „Mikor annyi a hús és oly jó szabadon.” 1 f. -136. „Itt az alkalom s nem látlak többé.” 2 f. - 137. „Zsetont, élelemért krupié.” 2 f. - 138. „Takarodj innen, de várj csak.” 3 f. - 139. „Valakit alkotni, aki mer...” 1 f. - 140. „Habzsoljatok lázári vágyak.” 2 f. - 141. „Violasugarak - ez az egész.” 1 f. .- 142. „Ma. Tegnap. Holnap. Holnapután.” 1 f. - 143. „Átizzít az öröm, hogy adtam.” 3 f. - 144. „Kilenc.” 2 f. - 145. „Ott lenn.” 1 f. - 146. „Banjo-siratás-fortissimo.” 2 f. - 147. „Olgi, Oigim, látni akarlak.” 1 f. - 148. „Megkontreminálni a kint.” 2 f. - 149. „Így török rád éjszaka is.” 1 f. - 150. „Szánjatok meg, egy luminált.” 1 f. - 151. „Meglátod, minden jóra fordul.” 1 f. - 152. „A kanca.” 2 f. - 153. „Még el se mozdultál, már látom.” 1 f. - 154. „Néha olyan jó örülni is.” 1 f. - 155. „Késő van, úgy félek most.” 2 f. - 156. „Épen elég volt a csömörből.” 2 f. - 157. „Névtelen bomba vagyok nekik.” 2 f. - 158. „Öt napja lestelek.” 1 f. - 159. „Munkát. Kenyeret.” 2 f. - 160. „A Zafetta homlokára.” 1
f. - 161. „Pá pá, az istent tiszteltetem.” 1 f. - 162. „Hogy virít az a veres hónaljszőr.” 1 f. - 163. „Az ingyen halál reklamál.” 1 f. -
164. „Gyűlöllek nyűg, gyűlöllek.” 2 f. - 165. „Bokák,” 1 f. - 166. „A démon.” 1 f. - 167. „Hazug hazugság ha leroskad is.” 1 f. - 168. „Az istent máris gyúrják belőled.” 2 f. - 169. „Az öröm ultraviola sugarai.” 2 f. - 170. „Szeretlek.” 1 f. - 171. „Nagyszerű barátom a patika.” 2 f. - 172. „Nő, ezerfejű ellenségem.” 2 f. - 173. „Egyik énje a legfenségesebb akaratnak.” 2 f. - 174. „Köd, légnemű hús, szeretőm.” 2 f. - 175. „Te Svájcba is mehetsz.” 1 f. - 176. „Idegen vidéki szálloda.” 2 f. - 177. „Nézd, Párizs int.” 1 f. - 178. „Micsoda cirkusz vert itt tanyát.” 2 f. - 179. „Halott, kiégett és sötét.” 2 f. - 180. „Hogy édes, hogy édes, hogy igen édes élni.” 2 f. - 181. „Még el se mozdultál, már látom.” 1 f. - 182. „Most toloncol el a nyomor.” 1 f. - 183.
”Benned szeretem a nőt.” 2 f. - 184. „Éjszaka.” 1 f. - 185. „Ha itt volnál, megcsókolnálak.” 2 f. - 186. „Hamar, hamar luminált, mérget.” 1 f. - 187. „Ha tudnád, mily szomorú hallani az éjszakában.” 2 f. - 188. „Ma. Tegnap. Holnap. Holnapután.” 1 f. - 189. „Mondják Nápoly s Velence szép.” 2 f. - 190. „Olgi, Olgim, látni akarlak.” 1 f. - 191. „Táborozik az áhítat.” 1 f. - 192. „Tavasz. Leveled. Szerelem.”1 f. -193. „Valaki vár s én nem mehetek.” 2 f.

 

Ms 4689/194-198.

FRISS ENDRE levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1927. ápr. 1 f. Mellette Friss Endre versei, 4 db. 4 f. 195. „Álom...” 1 f. - 196. „Indulás magunkhoz.” 1 f. - 197. „Önzés erdőből Szt. Ferenchez.” 1 f. - 197. „Ősz.” 1 f. - 198. „Tavasz.”! f.

 

Ms 4689/199-203.

FUCHS PÁL levelei SZABÓ LŐRINCnek

H. n. 1927. jún. 17. 1 f.

Bp., 1927. szept. 10. 2 f. Mellette Fuchs Pál „Péter Pál” álnéven írt versei és elbeszélése. 3 db. 4 f. - 201. „A második március margójára.” Vers. 1 f. - 202. „Az én szerelmem.” Vers. 1 f. - 203. „Soha többé.” Elbeszélés. 2 f.

 

Ms 4689/204.

FÜLEP LAJOS levele SZABÓ LŐRINCnek

Zengővárkony, 1928. febr. 14. 1 f.

 

Ms 4689/205-206.

G. SZABÓ KÁLMÁN levelei SZABÓ LŐRINCnek

(Debrecen, 1927. márc. 16.) 1 f.

(Debrecen,) 1927. jún. 4. 1 f.

 

Ms 4689/207-208.

GACHOT, FRANÇOIS könyvkritikái a Pandora számára.

Autogr. 2 db. 6 f.

207. Boylesve: „Cloque kisasszony.” Komor András fordítása. 3 f . - 208. Duhamel: „Éjféli vallomás.” Komor András fordítása. 3 f.

 

Ms 4689/209-210.

GAJDOS ALFRÉD levele SZABÓ LŐRINCnek

Edelény, 1927. máj. 20. 1 f.

Mellette: Gajdos Alfréd. „Levél a kedveshez.. c. verse. 3 f.

 

Ms 4689/211-214.

GELLÉRI ANDOR ENDRE levele SZABÓ LŐRINCnek

(Bp., 1927. jún. 26.) 1 f.

Mellette Gelléri Andor Endre 3 elbeszélése, 21 f.

212. „Három híd ég és föld között..” 7 f. - 213. „Mezőkövesdi út.” 10 f. - 214. „Szabadulás... 4 f.

 

Ms 4689/215.

GEREBLYÉS LÁSZLÓ levele SZABÓ LŐRINCnek

(Bp., 1927. febr. 2.) 1 f.

 

Ms 4689/216.

GERENTSÉR JÓZSEF levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1927. márc. 26. 2 f.

 

Ms 4689/217.

GERGELY SÁNDOR levele SZABÓ LŐRINCnek

(Debrecen,) 1927. febr. 14. 1 f.

 

Ms 4690/1-4.

GONDA JENŐ levele SZABÓ LŐRINCnek

Debrecen, 1927. márc. 2. 2 f.

Mellette Gonda Jenő versei, 3 db. 3 f.

2. „Csipkerózsa.”. 1 f. - 3. „Szomorú őszi vers...” 1 f. - 4. „Tornyok.” 1 f.

 

Ms 4690/5-6.

GOVRIK ELEMÉR versei.

Autogr. 2 db. 3 f.

5. „Az Isten hypnotizál... 2 f. - 6. „Ugye megértjük egymást egy virágban?” 1 f.

 

Ms 4690/7.

GÖLLNER ALADÁR levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1927. jún. 20. 1 f.

 

Ms 4690/8-28.

GULYÁS PÁL levelei SZABÓ LŐRINCnek

8-13. Debrecen, 1927. máj. 29. 1 f. Mellette 5 vers, 6 f.

14. Debrecen, 1927. júl. 5. 1 f.

15. Debrecen, 1927. júl. 18. 1 f.

Mellette Gulyás Pál versei, 18 db. 20 f.

9. „Óh Daedalus, adj égi szárnyakat.” 2 f. - 10. „Ismét virág lesz.” 1 f. - 11. „Elsuhanó felhő.” 1 f. - 12. „Óh szabadítsátok ki véremet.” 1 f. - 13. „1317.” 1 f. - 16. „Óh balga Archimedes.” 1 f. - 17. „A nap vigasztaló keze.” 1 f. - 18. „Hová lett Krisztus vére?” 1 f. - 19. „A vonat ablakából.” 1 f. - 20. „Szárnyaló harangok.” 1 f. - 21. „A katona szíve.” 1 f. - 22. „Hajnali gyászinduló.” 1 f. - 23. „Üvegszemek.” 1 f. - 24. „Idegen világ.” 2 f. - 25. „Óh hol akadna bányász?” 1 f. -
 26. „Fagyott kövek.” 1 f, - 27. „A tárgyak ébredése.” 1 f. - 28. „Apám.” 1 f.

 

Ms 4690/29-31.

GYERGYAI ALBERT levelei SZABÓ LŐRINCnek

29. (Bp., 1927. jan. 17.) 1 f.

30. Bp., 1927. márc. 8. 1 f.

31. (Bp., 1927. márc. 10.) 2 f.

 

Ms 4690/32-42.

GYÖRGY OSZKÁR levelei SZABÓ LŐRINCnek

32. Székesfehérvár, 1927. jan. 11. 2 f.

33-37. Székesfehérvár, 1927. márc. 15. 2 f. Mellette 4 vers, 8 f.

38. Székesfehérvár, 1927. jún. 4. 2 f. Mellette 4 vers ill. fordítás 7 f.

34. „Kutyák.” 2 f. - 35. „A tó.” 2 f. - 36. Jules Romains: „Óda.” Fordítás. 2 f. - 37. Jules Romains: „Óda.” Fordítás. 2 f. - 39. Ivan Goll: „Akác.” Fordítás. - Ivan Goll: „Indulás.” - Ivan Goll: „Nap.” 2 f. - 40 Ivan Goll: „Akác.” Fordítás. - Ivan Goll: „Indulás.” Ford. 1 f. – 41. Ivan Goll: „Nap.” - Valéry Larbaud: „Óda.” Fordítás. - 42. Valéry Larbaud: „Óda.” Fordítás. 2 f.

 

Ms 4690/43.

HORVÁT HENRIKNÉ MEDGYASZAY VILMA levele SZABÓ LŐRINCnek

(Bp., 1927. febr. 9.) 2 f.

 

Ms 4690/44-45.

HALASI LIPÓT levele SZABÓ LŐRINCnek

Nyitra, 1927. okt. 18. 1 f.

Mellette Halasi Lipót műfordítása németre: Szabó Lőrinc „Ich fürcht mich...” 1 f.

 

Ms 4690/46-48.

HALÁSZ RÓZSI levelei SZABÓ LŐRINCnek

46. Bp., 1927. márc. 28. 1 f.

47. (Bp., 1927. ápr. 14.) 1 f.

48. Bp., 1927. máj. 7. 2 f.

 

Ms 4690/49-50.

HEVESI ANDRÁS könyvkritikái.

Autogr. 2 db. 10 f.

49. „Jászai Mari kettőssége.” 5 f. - 50. „Szabó Dezső: Tenger és temető.” 5 f.

 

Ms 4690/51-53.

HEVESI FERENC levelei SZABÓ LŐRINCnek

51. Székesfehérvár, 1927. márc. 1. 1 f.

52. Székesfehérvár, 1927. máj. 4. 1 f.

53. H. é. n. „Sajnálattal származtatom...” 1 f.

 

Ms 4690/54.

HID, IRODALMI.MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT levele SZABÓ LŐRINCnek Bp., 1927. ápr. 25. 1 f.

 

Ms 4690/55.

HORVÁTH LÁSZLÓ levele SZABÓ LŐRINCNÉnek

Bp., 1927. jan. 15. 1 f.

 

Ms 4690/56-57.

HRUSTINSZKY KÁROLY levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1927. márc. 2. 1 f.

Mellette Hrustinszky Károly: „Egykor később” és „A görcsvégű sétapálcám” c. versei. 1 f.

 

Ms 4690/58.

IBUSZ levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1928. jan. 5. 1 f.

 

Ms 4690/59-61.

IGNOTUS PÁL bírálatai.

Autogr. 3 db. 59 f.

59. „Hatvany Lajos: Urak és emberek.” 12 f. - 60. „Szabó Lőrinc: A sátán műremekei.” 23 f. - 61. „Jiddis színház Budapesten.” 24 f.

 

Ms 4690/62-76.

ILLÉS ENDRE levelei SZABÓ LŐRINCnek

62. Mátyásföld, 1926. ápr. 7. 1 f.

63.( Mátyásföld, 1927. jún. 28.)l f.

64. Mátyásföld, 1927. nov. 7. 1 f.

65. H. é. n. „Ahogy megbeszéltük...” 1 f.

Mellette Illés Endre elbeszélése, könyv- és színikritikái, valamint Szabó Lőrinc gyorsírásos feljegyzései. 11 db. 57 f. - 66. „Kopogtatnak.” Elbeszélés. 10 f. - 67. „Laczkó Géza: Sátán Trismegistos olvasója.” Bírálat. 5 f. - 68. „Nagy Endre s új könyve.” Bírálat. 6 f. - 69. „Alfred Neumann: Oroszország.” Bírálat. 5 f. - 70. - „Zilahy Lajos: A világbajnok.” Bírálat. 2 f. - 71. „Fodor László: Díszelőadás.” Bírálat. 5 f. - 72. „Négy színházi bemutató.” Bírálat. 7 . - 73. „Négy színdarab.” Bírálat. 6 f. - 74. „Négy színházi bemutató.” Bírálat. 5 f. - 75. „Karinthy Frigyes: Lepketánc.” Bírálat. 4 f. - 76. Szabó Lőrinc gyorsírásos feljegyzései.

 

Ms 4690/77.

JELENITS ISTVÁN: „A halott Ady ellen.” Cikk.

Gépirat, autogr. jav. 6 f.

 

Ms 4690/78-81.

JEMNITZ SÁNDOR levelei SZABÓ LŐRINCnek

78. Bp., 1927. jún. 6. 1 f.

79. Bécs, 1927. aug. 9. 1 f.

80-81. H. é. n, „Mellékelten a mai...” 1 f. Mellette Jemnitz Sándor: „Beethoven európai missziója” c. cikke. 11 f.

 

Ms 4690/82-90.

JUHÁSZ ÁRPÁD levele SZABÓ LŐRINCnek

Kassa, 1927. febr. 15. 1 f.

Mellette Juhász Árpád és Szenes Erzsi versei, 3 db. 5 f. ill. 5 db. 5 f.

Juhász Árpád versei: 83. „Éjjel egyedül.” 1 f. - 84. „Harminc év.” 2 f. - 85. „Isten.” 2 f.

Szenes Erzsi versei: 86. „Felszakadó emlék.” 1 f. - 87. „Ima munka előtt.” 1 f. - 88. „Őszi szerelmes vers.” 1 f. - 89. „Resignatio.” 1 f. - 90. „Szüzesség.” 1 f.

 

Ms 4690/91-100.

JUHÁSZ GÉZA levelei SZABÓ LŐRINCnek

91. Debrecen, 1927. febr. 3. 4 f.

92. Debrecen, 1927. ápr. 5. 1 f.

93. Debrecen, 1927. máj. 2. 1 f.

94. Debrecen, 1927. jún. 20. 2 f.

95. Debrecen, 1927. jún. 27. 1 f.

Mellette Juhász Géza versei és kritikái. 5 db. 11 f.

96. „Cigánylány.” Vers. 1 f. - 97. „Király a fergetegben.” Vers. 1 f, -
 98-99. „Makkai Sándor: Magyar fa sorsa.” Bírálat. 2 db. 6 f. - 100.
”Pásztor Árpád: Gina és Rozamunda.” Bírálat. 3 f.

 

Ms 4690/101.

JUHÁSZ VILMOS: „Doktori értekezések a háború után.” Kritika.

Gépirat, Szabó Lőrinc javításaival. 2 f.

 

Ms 4690/102-130.

JUSTUS PÁL levelei SZABÓ LŐRINCnek

102. H. n. 1927. máj. 4. 2 f.

103. Bp., 1927. júl. 1. 1 f.

Mellette Justus Pál versei és műfordításai. 1924-1927. 27 db. 30 f.

104. „Mind keserűbb szemekkel...” - „Sínek.” - „Úgy, mint a föld.” -
 „Olasz éj.” - „És jött a messzeség.” - „Én és a mezők.” - „Túl.” -
 „Hiába.” - „Október.” - „Még visszanézek...” 4 f. - 105. „Önarckép.”
1 f. - 106. „Ködből messzederengő.” 1 f. - 107. „Két sugár valahol összecsendül.” 1 f. - 108. „Vándorének.” 1 f. - 109. „Az utak éneke.” 1 f. - 110. „Az induló.” 1 f. - 111. „Én Istenem.” 1 f. - 112. „Barátaimnak mondom.” - „Szerelmes vers.” 1 f. - 113. „A dolgozóknak.” - „A tavaszi fák üzenete.” 1 f. - 114. „A munka.” 1 f. - 115. „Legenda.” 1 f. - 116. „Fekete földek álma.” 1 f. - 117. „Elébed ejtem napjaimat.” 1 f. - 118. „Új mitológia.” 1 f. - 119. „Magamnak.” 1 f. - 120. „Asszonyok, virrasszatok az időben,” 1 f. - 121. „Az évek és bűnök vermeiből.” 1 f. - 122. „Én is közéjük tartozom.” 1 f. - 123. „Az életem.” 1 f. - 124. „Talán a föld.” - 125. „Ének a mélyből.” 1 f. - Rilke: A. Stundenbuch-ból. „Und deine Armen leiden unter diesen...” Fordítás. 1 f. - 126. Verhaeren, Emile: „December.” Fordítás. - Baudelaire, Charles: „Utazás.” Fordítás. 1 f. - 127. Maeterlinck, Maurice: „Harminc évig.” Fordítás. - Pascoli, Giovanni: „Lyányok.” Fordítás. 1 f. - 128. Rilke, Rainer Maria: Stundenbuch II. 17. Fordítás. - Stundenbuch I. 2. Fordítás. - Stundenbuch: „Nem ez az életem...” Fordítás. - 129. Rilke, Rainer Maria: Stundenbuch. 1. 5. - Stundenbuch III. 1. — Stundenbuch III.32. Fordítás. 1 f. - 130. Rilke, Rainer Maria: „Ifjú Apollo.” Fordítás. - D’Annunzio, Gabriele: „A költőkhöz.” Fordítás. 1 f.

 

Ms 4690/131.

KÁLDOR GYÖRGY: „Hermann Gróf Keyserling: Új világ születése.” Kritika.

Autogr. 10 f.

 

Ms 4690/132.

KÁLMÁN JÓZSEF levele SZABÓ LŐRINCnek

(Bp., 1927. febr.6.) 1 f.

 

Ms 4690/133-159.

KARDOS LÁSZLÓ levelei SZABÓ LŐRINCnek

133. (Debrecen, 1927. febr. 10.) 1 f.

134. (Debrecen, 1927. márc. 8.) 1 f.

135. (Debrecen,.1927.) márc. 16. 1 f.

136. Debrecen, (1927.) márc. 29. 2 f.

137. (Debrecen, 1927.) ápr. 1. 1 f.

138. (Debrecen, 1927.) ápr. 5. 1 f.

139. Balmazújváros, 1927. ápr. 25. 1 f,

140. (Debrecen, 1927.) jún. 3. 1 f.

141. (Debrecen, 1927. jún. 16.) 1 f.

142. (Debrecen, 1927. jún. 23.) 1 f.

143. (Debrecen, 1927. nov. 7.) 1 f.

144. (Debrecen, 1927. nov. 9.) 1 f.

145. (Debrecen, 1927. dec. 27.) 1 f.

146. H. é. n. „itt küldjük a...” 2 f.

147. H. é. n. „Itt küldöm a Szilágyi...” 1 f.

Mellette Kardos László műfordításai és kritikái. 12 db, 18 f.

148-149. Rimbaud, Arthur: „A Zöld Ivóban.” Fordítás. 2 db. 2 f. - 150-151. Rimbaud, Arthur: „Szegények a templomban.” Fordítás. 2 db. 2 f. - 152-153. Rimbaud, Arthur: „Ami Ninát visszatartja.” Fordítás. 2 db. 3 f. - 154. „Kárpáti Áurél: A nyolcadik pohár.” Bírálat. 2 f. - 155. „Marconnay Tibor: Kacagva tört ki a faun a pagonyból.” Bírálat. 1 f. - 156. „Molnár Ákos: Gyereknek lenni.” Bírálat. 1 f. - 157. „Móricz Zsigmond: Baleset.” Bírálat. 3 f. - 158. „Pákozdy Perenc: Embermérleg.” Bírálat. 2 f. - 159. „Zsolt Béla: Házassággal végződik.” Bírálat. 2 f.

 

Ms 4690/160-173.

KARDOS PÁL levelei SZABÓ LŐRINCnek

160. Debrecen, 1927. jan. 10. 2 f.

161. Debrecen, 1927. jan. 17. 2 f.

162. Debrecen, 1927. febr. 12. Rajta Kardos László soraival.

163. Debrecen, 1927. márc. 4. 1 f.

164. Debrecen, 1927. ápr. 7, 1 f,

165. Debrecen, 1927. ápr. 11. 1 f. Rajta Kardos László soraival.

166. Debrecen, 1927. máj. 9. 1 f.

167. Debrecen, 1927. máj. 18. l-f.

168. Debrecen, 1927. júl. 30. 2 f.

169. Debrecen, 1927. aug. 22. 1 f. Mellette Kardos Pál kritikái. 4 db. 14 f.

170. „P. Gulácsy Irén: Fekete vőlegények.” 3 f. - 171. „Lakatos László: Az ember, az asszony és a tolvaj.” 3 f. - 172. „Leacock-humoreszkek.”
3 f. - 173. „Szabó Dezsői Tenger és temető.” 5 f.

 

Ms 4690/174-175.

KENÉZ MIKLÓS levele SZABÓ LŐRINCnek

Sátoraljaújhely, 1927. máj. 16. 1 f.

Mellette: Kenéz Miklós: „Napvágyak” c. novellája. 4 f.

 

Ms 4690/176-181.

KERTÉSZ DÁNIEL levelei SZABÓ LŐRINCnek

(Bp., 1927. Jan. 8.) 1 f.

Kézírásos névjegy. 1 f.

Mellette Kertész Dániel versei. 4 db. 5 f.

178. „Az ember célja.” 1 f. - 179. „Jőjj, várlak.” 1 f. - 180. „Kodály Zoltánhoz.” 1 f. - 181. „Magyar évszakok.” 2 f.

 

Ms 4690/182-183.

KOBELA KÁROLY levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1927. jún. 7. 1 f.

Mellette Kobela Károly „Eső” c. irása. 2 f.

 

Ms 4690/184-192.

KODOLÁNYI JÁNOS levelei SZABÓ LŐRINCnek

184. Rákospalota, 1927. aug. 15. 1 f.

185. Rákospalota, 1927. szept. 8. 1 f.

Mellette Kodolányi János kritikái és cikkei. 7 db. 18 f.

186. „Kosztolányi: Édes Anna.” Bírálat. 2 f. - 187. „Nádass József: Egy körben az arc.” Bírálat. 1 f, - 188. „Nagy Lajos: Vadember.” Bírálat. 5 f. - 189. „Pákozdy Ferenc: Embermérleg.” - „Tabéry Géza: Szarvasbika.” Bírálat. 1 + 2 f. - 191-192. „Mussolini válogatott beszédei. Sebestyén Imre álnéven megjelent bírálat. Kézirat és korrektúra. 2 db. 7 f.

 

Ms 4691/1-3.

KÓKAY ISTVÁN KAMILLO versei.

Autogr. 3 db. 3 f.

1. „Megdobban.” 1 f. - 2. „Nem kell az igazság.” 1 f. - 3. „Testek.” 1 f.

 

Ms 4691/4-12.

KOMÁROMY JÓZSEF versei.

Gépiratok, 9 db. 9 f.

4. „Álmok szerét.” 1 f. - 5. „Elhullt mesék.” 1 f. - 6. „Gépek és halk mesék.” 1 f. - 7. „Hideg testedre.” 1 f. - 8. „Maradj szép. 1 f. - 9. „Megáll a kocsim.” 1 f. - 10. „Örök ifjúság városában.” 1 f. - 11. „Őszülő halk csillagok.” 1 f. - 12. „Pária, Pária,” 1 f.

 

Ms 4691/13.

KOMJÁTHY ALADÁR: „A temetés.” Elbeszélés.

Gépirat, autogr. jav. 8 f.

 

Ms 4691/14-17.

KOMLÓS ALADÁR versei.

Autogr. ill. gépirat, 4 db. 4 f.

14. „Ártatlanság énekszavával.” 1 f. - 15-16. „Fagyban, robotban, koromban, mocsokban.” 2 db. 2 f. - 17. „Ősz isten előtt.” 1 f.

 

Ms 4691/18-32.

KOMOR ANDRÁS levelei SZABÓ LŐRINCnek

18. Bp., 1927. márc. 31. 1 f.

19. Bp., 1927. ápr. 1. 1 f. .

20. Bp., 1927. máj. 12. 1 f.

21. H. é. n. „félpercnyi késéssel...” 1 f.

22. H. é. n. „tegnap este...” 1 f.

23. H. é. n. „tegnap megkaptam...” 1 f.

Mellette Komor András versei és kritikái. 9 db. 16 f.

24. „Dal első szeretőmről.” Vers. 1 f. - 25. „Az egyetlen zsoltár.” Vers. 1 f. - 26. „Vers fáradtan és idegesen.” Vers. 1 f. - 27. „Venus Sacrosancta.” Vers. 1 f. - 28. „Zsolt Béla: Házassággal végződik.” Bírálat, 2 f. - 29-32. Képzőművészeti kritikák, 4 db. 10 f.

 

Ms 4691/33-35.

KORTSMÁROSSY T.ZOLTÁN versei.

Autogr. 3 db. 3 f.

33. „Meghalt ember ódája a szent Emberiséghez.” 1 f. - 34. „A szobor.” 1 f. - 35. „Új Dózsa Györgyök az Isten előtt.” - „Kéne sok-sok édes minden.” 1 f.

 

Ms 4691/36-40.

KŐRÖS ANDOR levelei SZABÓ LŐRINCnek

36. (Bp., 1927. márc. 7.) 1 f.

37. Bp., 1927. márc. 30. 1 f.

38. Bp., 1927. jún. 16. 1 f.

Mellette Kőrös Andor elbeszélése és kritikája. 2 db. 6 f.

39. „Mici nagysád fél a varangytól.” Elbeszélés. 4 f. - 40. „Hatvany Lily: En garde.” Kritika. 2 f.

 

Ms 4691/41-43.

KUBÁNYI GYULA „Berlini levelei”.

Autogr. 3 db. 10 f.

 

Ms 4691/44-46.

KUBÁTS MARIANNA levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1927. Jún. 15. 1 f.

Mellette Kubáts Marianna írásai. 2 db. 15 f.

45. „A kutya.” 7 f. - 46. „Sors uram irodája.” 8 f.

 

Ms 4691/47-48.

KULTSÁR MIKLÓS levele SZABÓ LŐRINCnek

(Bp., 1927. ápr. 11.) 1 f.

Mellette Kultsár Miklós: „Saltomortale” c. írása. 5 f.

 

Ms 4691/49-50.

KÜRTI PÁL levele SZABÓ LŐRINCnek

H. é. n. „a fehér Egérről...” 1 f. Mellette Kürti Pál: „Három színházi bemutató” c. írása. 2 f.

 

Ms 4691/51-58.

LAKOS ANDRÁS levelei SZABÓ LŐRINCnek

51. Aszód, 1927. febr. 23. 1 f.

53. H. é. n. „mellékelten küldök...” 1 f. Mellette Lakos András versei. 6 db. 11 f.

52. „Mint alkonyégen bágyadó hold.” - „Üres pohár.” - „Harakiri.” -
 „A szél.” 4 f. - 54. „Az árokparton hulla fekszik.” - „Akik a jövőt egy szemszögből látják.” 1 f. - 55. „Tükördarab.” - „Idegesség.” 1 f. - 
56. „Zászlót bontok.” - „Álom az igazi Élet.” - „Idő, végtelen csillagnyi számsor.” - „Meddő lány.” - „Üzenet.” - „Principálisom.” - „Folytonosság.” 2 f. - 57. „Szodoma.” - „Nem tudom az élet nyelvén elmondani.” 2 f. - 58. „Végzetem.” - „Volt egyszer...” 1 f.

 

Ms 4691/59-68.

LANÁTOR POGÁNY FERENC levele SZABÓ LŐRINCnek

H. n. 1927. dec. 15. 1 f.

Mellette Lanátor Pogány Ferenc művei. 9 db. 20 f.

60. „Elválnak tőled az indulatok.” Vers. 1 f. - 62. „Hó a bérház udvarán.” Vers. 1 f. - 62. „A meztelen.” Vers. 2 f. - 63. „Óriás.” Vers. 1 f. - 64. „Távoli, idegen csillagzatról.” Vers. 1 f. - 65. „A befalazott.” Novella, 10 f. - 66. „Berend Mihály: Tisztesség és szerelem.” Kritika. 1 f. - 67. „Remenyik Zsigmond: Hetedik hónap.” Kritika. 1 f. - 68. „Szép Ernő: Egy falat föld, egy korty tenger.” Kritika. 2 f.

 

Ms 4691/69-70.

LÁSZLÓ ISTVÁN levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., (1927.) aug. 20. 2 f.

Mellette: László István „Karinthy és új könyve a Színház” c. írása. 14. f.

 

Ms 4691/71-72.

LÁZÁR ENDRE verse és műfordítása.

Gépiratok, 2 db. 2 f.

71. „A macska.” Vers. 1 f. - 72. Mombert, Alfred: Részlet „A föld hőséből.” Fordítás. 1 f.

 

Ms 4691/73-74.

LENGYEL MENYHÉRTNÉ levelei SZABÓ LŐRINCnek

73. Bad Fuchs, (1927.) aug. 24. 1 f.

74. (Bp., 1927.) szept. 26. 1 f.

 

Ms 4691/75-76.

LIGETI ERNŐ levelei SZABÓ LŐRINCnek

75. H. é. n. „hálás vagyok...” 1 f.

76. H. é. n. „A Kolozsváron megjelenő...” 1 f.

 

Ms 4691/77-79.

LONDESZ ELEK verse és közleménye.

Autogr. ill. gépirat, 3 db. 15 f.

77-78. „Vajda János agyveleje.” Vers. 2 db. 14 f. - 79. Vajda Jánossal kapcsolatos híradás. 1 f.

 

Ms 4691/80-84.

LUKÁCS LÁSZLÓ levele SZABÓ LŐRINCnek

H. é. n. „Engedje meg...” 1 f.

Mellette Lukács László műfordításai és kritikája. 4 db. 7 f.

81. Dehmel, Richard: „Dolgozó.” - Dehmel, Richard: „Aratódal.” - Li-Tai-po: „Az örök betűk.” - Li-Tai-po: „Piros rózsa.” Fordítások. 2 f. - 82. Busch, Wilhelm: „A Légy.” - Hoffmansthal, Hugo von: „A kívüli élet balladája.” Morgenstern, Christian: „A nátha.” - Morgenstern: „A légyplanétán.” Fordítások. 1 f. - 83. Si-King: „A fáradt katona.” - Rilke, Rainer Maria: „Asszonysors.” Morgenstern, Christian: „Fütyül a szél.” - Morgenstern, Christian: „Zsebkendőfaló.” Fordítások. 2 f. - 84. Kritika Szélpál Olga mozdulatművészeti bemutatójáról. 2 f.

 

Ms 4691/85.

M. POGÁNY BÉLA: „Párizsi levél.”

Autogr. 10 f.

 

Ms 4691/86-93.

MAJOR MÁTÉ levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1927. márc. 1. 1 f.

Mellette Major Máté versei. 7 db. 14 f.

87. „Antheus.” 3 f. - 88. „Csak sírunk...” 1 f. - 89. „Egy balga pap.” 1 f. - 90. „Együgyű.” 3 f. - 91. „Kedvesem.” 1 f. - 92. „Nyárvégek.” 1 f. - 93. „Változatlan.” 4 f.

 

Ms 4691/94-101.

MAJOROS ISTVÁN levelei SZABÓ LŐRINCnek

94. Bp., 1927. márc. 13. 1 f.

95. H. é. n. „Egész héten...” 1 f.

96. H. é. n. „nagy kínlódás után...” 1 f.

Mellette Majoros István kritikái és cikke. 5 db. 12 f.

97. „Dormándi László: Sólyommadár,” 1 f, - 98. „Szép Ernő: Valentine.” 2 f. Bírálat. - 99. „Ez Párizs. Bohémélet. A sejk fia.” Filmkritika. 3 f. - 100. „Jazz-band. Dagfilm. A Visztula hajósa. A Citroën-expedíció,” Filmkritika. 3 f. - 101, „A film: a rendező művészete.” Cikk. 3 f.

 

Ms 4691/102-103.

MAJZIK VIKTOR írásai.

Autogr. 2 db. 6 f,

102. „A szerelem himnusza,” - „Jegyzetekből.” - „Versekből.” 2 f. .- 103. „A Tisza történelme.” 4 f.

 

Ms 4691/104-105.

MÁRAI SÁNDOR levele SZABÓ LŐRINCnek

Párizs, 1927. márc. 29. 1 f.

Mellette Márai Sándor: „Csillag” c. verse. Gépirat, 1 f.

 

Ms 4691/106-112.

MARCONNAY TIBOR versei és kritikái.

Gépiratok, 7 db. 9 f.

106. „Elégia.” Vers. 1 f. - 107. „Katedrális.” Vers. 1 f. - 108. „Kikötőben.” Vers. 1 f. - 109. „Be jó volna...” Vers. 1 f. - Uo. „Koszorú Kosztolányi szobrára.” Vers, 3 f. - 111. „Bródy László: Bábjáték.” Kritika. 1 f. - 112. „Heltai Jenő: Papírkosár.” Kritika. 1 f.

 

Ms 4691/113.

MARG1TTAI LÁSZLÓ levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1927. márc. 22. 1 f.

 

Ms 4691/114-118.

MIHÁLYI ÖDÖN levelei SZABÓ LŐRINCnek

114. Bogdány, 1927. jan. 11. 1 f.

115. Bogdány, 1927. márc. 3. 1 f. Mellette Mihályi Ödön versei. 3 db. 3 f.

116. „Hajnali vers.” 1 f. - 117. „Öreganyó.” 1 f. - 118. „Virág.” 1 f.

 

Ms 4691/119.

MIKES LAJOS levele SZABÓ LŐRINCnek

H. é. n. „Azt hiszem...” 1 f.

 

Ms 4691/120-122.

MIKES MARGIT versei.

Gépiratok autogr. Jav. 3 db. 4 f.

120. „Futnak jólábú napjaim...” 1 f. - 121. „Harag.” 2 f. - 122. „Uram ne üss.” 1 f.

 

Ms 4691/123.

MOHÁCSI JENŐ: „Hódolat Amerika asszonynak.” Vers.

Gépirat, 1 f.

 

Ms 4691/124-126.

MOLLINÁRY GIZELLA levelei SZABÓ LŐRINCnek

124. Bp., 1927. febr. 4. 2 f.

125. Bp., 1927. ápr. 9. 1 f.

126. Mellette Gebauer Gusztáv levele Szabó Lőrincnek. Bp., 1927. febr. 4. 1 f.

 

Ms 4691/127-129.

MOLNÁR ÁKOS levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1927. febr. 25. 1 f.

Mellette Molnár Ákos novellája és kritikája. 2 db. 23 f.

128. „A hivatalnok.” Elbeszélés. 20 f. - 129. „Komor András: Jane and Jonny”

Kritika, 3 f.

 

Ms 4691/130.

MOLNÁR ERZSI levele SZABÓ LŐRINCnek

Szeged, 1927. máj. 25. 1 f.

 

Ms 4691/131-134.

MOLNÁR GYÖRGY elbeszélései.

Gépiratok autogr. jav. 4 db. 22 f.

131. „Két csillag.” 6 f. - 132, „Mese.” 8 f. - 133. „A múzsa.” 6 f. - 134. „Tükör.” 2 f.

 

Ms 4691/135-138.

MOLNÁR PÁL levele SZABÓ LŐRINCnek

Kiskőrös, 1927. febr. 9. 1 f.

Mellette Molnár Pál versei. 3 db. 4 f.

136. „Oly jól süt a nap.” 1 f. - 137. „Realitás.” 1 f. - 138. „Sugaras lelked szép hullámai.” 2 f.

 

Ms 4691/139-140.

MOLNÁR SÁNDOR levelei SZABÓ LŐRINCnek

139. Petrozsény, 1927. máj. 26. 1 f.

140. Petrozsény, 1927. dec. 31. 1 f. Mellette 3 db 20 leies bankjegy.

 

Ms 4691/141-150.

NAGY ANDRÁS levelei SZABÓ LŐRINCnek

141. Debrecen, 1927. máj. 3. 1 f. Mellette Nagy András versei, 8 db. 18 f.

150. Debrecen, 1927. dec. 12. 1 f.

142. „Épitőállványok.” 2 f. - 143. „Az ég hatalmas fénye.” 1 f. - 144. „Arany madarak ünnepe.” 2 f. - 145. „Episztola Kazinczy Ferenchez.” 3 f. - 146. „Virágvasárnap.” 2 f, - 147. „Korom dicsérete.” 2 f. - 148. „Mozi.” 4 f. - 149. „Óda a rádióról.” 2 f.

 

Ms 4691/151-155.

NAGY EMMA levele SZABÓ LŐRINCnek

Szarvas, 1927. febr. 7. 1 f.

Mellette Nagy Emma versei. 4 db. 4 f.

152. „A kisváros uccáin.” 1 f. - 153. „Mária vallomásaiból.” 1 f. - 154. „Nézd...” 1 f. - 155. „Testvéreim igaz dalokban.” 1 f.

 

Ms 4691/156-158.

NAGY MARGIT levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1927. márc. 19. 1 f.

Mellette Nagy Margit: „Kár volt” c. verse, 1 f. és megnevezetlen Szabó Lőrincnek szóló levele. 1 f.

 

Ms 4691/159.

HELLER MÁTYÁS levele SZABÓ LŐRINCnek

(Bp., 1927. okt. 3.) 1 f.

 

Ms 4691/160-170.

NÉMETH ANTAL levelei SZABÓ LŐRINCnek

160. (Bp., 1927. márc. 10.) 1 f. .

161. Bp., 1927. ápr. 6. 1 f.

162. Bp., 1927. ápr. 11. 1 f.

163. Magdeburg, 1927. jún. 25. 1 f.

164. H. é. n. „íme néhány sor...” 1 f.

Mellette Németh Antal cikkei és kritikái. 6 db.”16 f.

165. „Faust rendezése.” Cikk. 5 f. - 166. „Simon János György.” Cikk. 3 f. - 167. „Ben Hur.” Kritika. 1 f. - 168. „Enczi Endre: ÚJ passió.” Kritika. 1 f. - 169. „Gró Lajos: A film útja.” Kritika. 4 f. - 170.
 „Prágai diák.” Kritika. 2 f.

 

Ms 4691/171.

OLTVÁNYI IMRE levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1927. márc. 5. 1 f.

 

Ms 4691/172-177.

ÓRIÁS PÁL levelei SZABÓ LŐRINCnek

172. Kaposvár, 1927. márc. 20. 1 f.

173. Kaposvár, 1927. jún. 26. 1 f.

Mellette Óriás Pál versei és novellája. 4 db. 12 f.

174. „Az én temetőm.” Vers. 1 f. - 175. „Mérgek.” Vers. 2 f. - 176.
 „Mi lesz velünk?” Vers. 1 f. - 177. „A szerelem halála.” Elbeszélés. 8 f.

 

Ms 4691/178-185.

ÖSZTREICHER ANDRÁS levele SZABÓ LŐRINCnek

(Bécs, 1927. máj. 7. előtt) 2 f. Mellette Ösztreicher András versei. 7 db. 7 f.

179. „Satyr I.” 1 f. - 180. „Satyr II.” 1 f. - 181. „Minden halál kevés.” 1 f. - 182. „Gondolni embertelen.” 1 f. - 183. „Ború.” 1 f. - 184. „Szép kedvemet kinek kössem bokrétába.” 1 f. - 185. „Kövemre.”! f.

 

Ms 4691/186-188.

PÁKOZDY FERENC versei.

Autogr. 3 db. 3 f.

186-187. „Versek 1-2.” 2 db. 2 f. - 188. „Szonett.” 1 f.

 

Ms 4691/189-190.

PALÁGYI RÓBERT levelei SZABÓ LŐRINCnek

189. Bp., 1927. febr. 22. 1 f.

190. Bp., 1927. máj. 11. 1 f.

 

Ms 4691/191-193.

PÁLÓCZI HORVÁTH GYÖRGY levele SZABÓ LŐRINCnek

191. Cleveland, (1927. jún. 3.) 1 f.

Mellette Pálóczi Horváth György írásai. 2 db. 13 f.

192. „Az emberenkívüli ember.” 6 f. - 193. „Nem kell tragikusan venni.” 7 f.

 

Ms 4691/194-195.

PÁLÓCZI HORVÁTH LAJOS levele SZABÓ LŐRINCnek

Locarno, 1927. szept. 5. 1 f. ellett. Egy francia verstöredék. 1 f.

 

Ms 4691/196-199.

PALOTAI BORIS levelei SZABÓ LŐRINCnek

196. Kassa, 1927. jan. 1 f.

197. H. é. n. „mellékelten küldöm...” 1 f.

Mellette Palotai Boris versei. 2 db. 3 f.

198. „Hiábavalóság.” - „Uccai lány.” 1 f, - 199. „Halál.” - „Álom.” -”Szerelem.” - „Az én gyermekem.” 2 f.

 

Ms 4691/200.

PAP KAROLY: Két jeggyűrű. Elbeszélés.

Gépirat, autogr. jav. 7 f.

 

Ms 469l/201-210.

PÁSINT ÖDÖN levelei SZABÓ LŐRINCnek

201. Bp., 1927. szept. 19. 1 f.

202. Bp., 1927. okt. 12. 1 f.

203. Bp., 1927. okt. 17. 1 f.

204. Bp., 1927. okt. 31. 1 f.

205. Bp., 1927. nov. 4. 1 f.

Mellette Pásint Ödön irásai. 5 db. 26 f.

206. „Joenak.” 6 f. - 207. „Mondja meg neki, mondja,” 5 f. - 208. „Pszt.” 6 f. - 209. „Szeretlek.” 5 f. - 210. „A virág.” 4 f.

 

Ms 4691/211.

PÁSZTORTŰZ levele SZABÓ LŐRINCnek

Kolozsvár, 1927. máj. 27. 1 f.

 

Ms 4691/212-222.

PÉCHY-HORVÁTH REZSŐ levelei SZABÓ LŐRINCnek

212. Pécs, 1927. jan. 21. 1 f.

213. Pécs, 1927. jún. 13. 1 f.

214. Pécs, 1927. aug. 12. 1 f.

217. Pécs, 1927. aug. 29. 1 f.

Mellette Péchy-Horváth Rezső cikkei és egy újságkivágat. 7 db. 18 f.

215. A Pandorára vonatkozó újságkivágat. 1 f. - 216. „Sannicolo.” Elbeszélés. 8 f. - 218. „Magyar irodalmi állapotok Jugoszláviában.” Cikk. 3 f. - 219. „Szerkesztői megjegyzés a Magyar irodalmi állapotok Jugoszláviában c. cikkhez.” 1 f. - 220. „Spanyol–magyar kultúrkapcsolatok.”
1 f. - 221. „A felvidéki magyar irodalom. 2 f. - 222. „Marsa-Falset. Délamerikai emlékeimből.” 2 f.

 

Ms 4691/223-233.

POLONYI GYÖRGY levelei SZABÓ LŐRINCnek

223. Bp., 1927. febr. 4. 1 f.

225. Bp., 1927. márc. 19. 1 f.

227. Bp., 1927. jún. 25. 1 f.

228. Bp., 1927. dec. 23. 1 f.

Mellette Polonyi György írásai. 7 db. 48 f.

224. „Fenyőfák beszélgetnek a finn filológia írógépében.” 2 f. - 226. „Az a bizonyos első szerelem.” 18 f. - 229. „Ki a gyilkos?” 18 f. - 230. „Egy adás-vételi szerződés története.” 5 f. - 231. „Haastelevat kuuset. Finn népmeseutánzat.” 2 f. - 232. „Jazz-band.” 1 f. - 233. „Vadász Tibor: Tilos.” 2 f.

 

Ms 4692/1-4.

RADVÁNYI SÁNDOR levele SZABÓ LŐRINCnek

Kótaj, 1927. jan. 29. 1 f.

Mellette Radványi Sándor versei. 3 db. 3 f.

2. „Derű.” 1 f. - 3. „Sokszor úgy fáj...” 1 f. - 4. „Voltam.” 1 f.

 

Ms 4692/5.

REGGEL, POLITIKAI NAPILAP levele SZABÓ LŐRINCnek

Prága, 1927. febr. 17. 1 f.

 

Ms 4692/6-7.

RÉTHALAPY ANDRÁS levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1927. júl. 27. 1 f.

Mellette Réthalapy András: „Fölfelé az Életfolyón” c. verse. 1 f.

 

Ms 4692/8.

RÉTHY GYÖRGY levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1927. máj. 4. 2 f.

 

Ms 4692/9.

RÉVAI TESTVÉREK levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1927. márc. 11. 1 f.

 

Ms 4692/10.

ROCHLIK KATÓ levele SZABÓ LŐRINCnek

(Mándok, 1927. aug. 22.) 1 f.

 

MS 4692/11-14.

RÓNA TIBOR levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1927. márc. 14. 2 f.

Mellette Róna Tibor versei. 3 db. 3 f.

12. „Érdekes...” 1 f. - 13. „Legyél az én kicsi leányom...” 1 f. - 14. „Ó, oly jó volna szállni.” 1 f.

 

Ms 4692/15-41.

RÓNAI PÁL levelei SZABÓ LŐRINCnek

15. Bp., 1927. júl. 2. 1 f. >

16. Bp., 1927. júl.13. 1 f.

Mellette Rónai Pál műfordításai. Autogr. ill. gépiratok autogr. jav.
24 db. 31 f. és Szabó Lőrinc jegyzetei, 1 f.

17. Catullus, Caius Valerius: „Lesbiához.” 1 f. - 18. Horatius, Quintus H. Flaccus: „Vergilius Görögországba induló hajójához.” 2 f. - 19. Horatius, Quintus H. Flaccus: „Lydiához.” 1 f. - 20. Pentadius: „Tavasz jöttére.” 1 f. - 21. Prudentius: „Temetési himnusz.” 1 f. - 22. Vergilius, Publius V. Maro: „I.Ecloga.” 2 f. - 23. „Pervigilium Veneris.” 4 f. - 24. Horatius, Quintus H. Flaccus: „Sestiushoz.” 1 f. - 25. Horatius, Quintus H. Flaccus: „Munatius Plancushoz.” 1 f. - 26. Horatius, Quintus H. Flaccus: „Leuconoé-hoz.” 1 f. - 27. Horatius, Quintus H. Flaccus: „Az állam hajójához.” 1 f. - 28. Horatius, Quintus H. Flaccus: „Fuscushoz.” 1 f. - 29. „Vergiliushoz, Quintilius halálakor.” -1 f. -30. Horatius, Quintus H. Flaccus: „Önmagához.” 1 f. - 31. Horatius, Quintus H. Flaccus: „Rabszolgájához.” 1 f. - 32. Horatius, Quintus H. Flaccus: „Neobuléhez.” 1 f. - 33. Horatius, Quintus H. Flaccus: „Torquatushoz.” 1 f. - 34. Horatius, Quintus H. Flaccus: „Melpomenéhez.” 1 f. - 35. Horatius, Quintus H. Flaccus: Liciniushoz.” 1 f. - 36. Horatius, Quintus H. Flaccus: „Neaerához.” 1 f. - 37. Horatius, Quintus H. Flaccus: „A rómaiakhoz.” 1 f. - 38. Horatius, Quintus H. Flaccus: „Lolliushoz.” 1 f. - 39. Lucretius, Titus Carus: „De Herum Natura, Invocatio.” 1 f. - 40. Tibullus, Albius I. könyvének IV. elégiája. 3 f. - 41. Szabó Lőrinc jegyzetei. 1 f.

 

Ms 4692/42-45.

ROSENBERG HENRIKKÉ levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1927. máj. 12. 1 f.

Mellette Rosenberg Henrikné versei. 3 db. 3 f,

43. „Özvegyasszony.” 1 f. - 44. „Tébolyangyal.” 1 f. - 45. „Két új szemet…” 1 f.

 

Ms 4692/46-50.

SÁGI MÁRTA versei.

Gépiratok autogr. jav. 5 db. 5 f.

46. „Betegágy.” 1 f. - 47. „Este.” 1 f. - 48. „Ősz.” 1 f. - 49. „Tél, keresztény évszak.” 1 f. - 50. „Uccai lárma.” 1 f.>

 

Ms 4692/51-58.

SÁRKÖZI GYÖRGY versei ós kritikái.

Autogr. ill. gépiratok, 8 db. 13 f.

51. „Futni akartam.” Vers. . f . „ 52. „Mi.01” gyúlnak az esti lámpák” Vers. 1 f. - 53-54. „Önéletrajz.” Vers. Az 53. sz. töredék, 2 db. 3 f. – 55. „Doni kozákok.” Kritika. 1 f. - 56. „Fiatal magyar zeneszerzők.” Kritika. 3 f. - 57. „Kodály Zoltán magyar dalestje.” Kritika. 3 f. - 58. „A Societa Polifonica Romana hangversenyei,” Kritika, 1 f.

 

Ms 4692/59-60.

SÁSDI SÁNDOR levelei SZABÓ LŐRINCnek

59. Pécs, 1926. dec. 27. 1 f.

60. Pécs, 1927. febr. 4. 1 f.

 

Ms 4692/61-63.

SASSY ATTILA levelei SZABÓ LŐRINCnek és feleségének

61. Bp., 1927. márc. 5. 2 f.

62. Bp., 1927. márc. 29. 2 f. .63.

63. Bp., 1927. ápr. 21. 2 f.

 

Ms 4692/64-75.

SELLYEI (MISKOVICS) JÓZSEF levelei SZABÓ LŐRINCnek

64. Vágsellye, 1927. máj. 8. 1 f.

Vágsellye, 1927. máj. 19. 1 f.

Vágsellye, 1928. febr.23. 1 f.

Mellette Sellyei József versei és elbeszélése. 9 db. 13 f.

67. „Alamizsnakenyér.” 1 f. - 68. „Bicska.” 1 f. - 69. „Kiáltás,” 1 f.- 70. „Magam mulató éjjele.” 1 f. - „A más bűne miatt.” 2 f. - 72.
”Részegen.” 1 f. - 73. „Szabadságos katona.” 1 f. - 74. „A szobor.” 1 f. -”Légy paraszt.” - 75. „Vitéz.” 4 f.

 

Ms 4692/76-81.

SIMÁN ERZSÉBET levelei SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1927. márc. 21. 1 f.

Bp., 1927. febr. (?) 1 f.

Mellette Simán Erzsébet versei. 4 db. 4 f.

78. „Éjszaka.” 1 f. - 79. „Mint csenevész proletár lányka.” 1 f. - 80.
”A vágy csúcsán.” 1 f. - 81. „Esti fürdő.” 1 f.

 

Ms 4692/82-96.

SIMON ANDOR levelei SZABÓ LŐRINCnek

82. Sajókaza, 1927. márc. 24. 1 t.

83. Sajókaza, 1927. szept. 1. 1 f.

84. Simon Andor címe egy papírlapon. 1 f.

Mellette Simon Andor versei. 12 db. 12 f.

85. „Derült lélekkel.” 1 f. - 86. „Szerelmesem.” - „Virradatkor: esős éjszaka után.” 1 f. - 87. „Este.” 1 f, - 88. „Írtják az erdőt.” 1 f. -89. „Kinyilatkoztatás.” 1 f. - 90. „Mire gondol az ember.” 1 f. - 91. „A szerelem piros rózsabimbó.” 1 f. - 92. „Szülőföldem: szép arany-nyoszolyám.” 1 f. - 93. „Te édes.” 1 f, - 94. „Üzenet.” 1 f. - 95. „Vándordal.” 1 f. - 96. „Virradatkor: esős éjszaka után.” 1 f.

 

Ms 4692/97-99.

SIMON JÁNOS GYÖRGY levelei SZABÓ LŐRINCnek

97. (Zürich, 1927. febr. 16.} 2 f.

98. (Davos, 1927. márc. 27.) 3 f.

99. H. é. n. „nagyon sajnálom...” 2 f. Mellette egy nyomtatott katalógus.

 

Ms 4692/100.

SONKOLY BÉLA levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1927. jan. 14. 1 f.

 

Ms 4692/101-122.

SZABÓ LŐRINC versei, műfordításai és cikkei.

Gépiratok autogr. jav. 22 db. 99 f.

101. „Az isten nem tud elaludni.” Vers. 1 f. - 102. „Mind vereség és fájdalom.” Vers. 3 f. - 103. „Mint járvány vagy zsarnok látogató.” Vers. 3 f. - 104. „Napos tél egy tátrai üvegteraszon.” Vers. 5 f. - 105. „Szerelem és rongyos állatok.” Vers. 4 f. - 106. „A tavasz társult hatalmai.” Vers. 3 f. - 107. „Tíz éve, hogy megkívántalak,” Vers. 3 f. - 108. Benn, Gottfried: „Az ifjú Hebbel.” Fordítás. 2 f. - 109. Browning, Robert: „Instans tyrannus.” Fordítás. 4 f. - 110. Coleridge, Samuel Taylor: „Kubla kán.” Fordítás. 5 f. - 111. George, Stefan: „Az Antikrisztus.” 2 f. - 112. George, Stefan: „A Költő a zűrzavarok idején” Fordítás. 5 f. - 113. George, Stefan: „Nietzsche.” Fordítás. 2 f. -114. Hegesippos: „Sírfelirat a tengerparton.” 1 f. - 115. Klemm, Wilhelm: „A marne-i csata.” 1 f. - 116. Stadler, Ernst: „Éjszakai utazás a kölni Rajna-hídon át.” Fordítás. 2 f. - 117- Werfel, Franz: „Jót tettem.” Fordítás. 2 f. - 118. „Séta idegenben.” Cikk. 31 f. - 119. „Erdélyi József a ponyván.” Kritika. 2 f. - 120. „Karinthy, a kritika és az alapszabálvszerű modernség.” Cikk. 4 f. - 121. „Kodolányi János: Tavaszi fagy.” Kritika. 1 f. - 122. „Magyar sors és a Fehér szarvas.” Kritika. 12 f.

 

Ms 4692/123-124.

SZABÓ PÁL: „Tojásos Mikó.”

Elbeszélés. Gépirat, és hasábkorrektúra. 2 db. 9 + 7 f.

 

Ms 4692/125-135.

SZEGI PÁL levelei SZABÓ LŐRINCnek

125. (Bp., 1927. jan. 6.) 1 f.

126. (Bp., 1927. máj. 16.) 1 f.

127. (Bp., 1927. júl. 1.) 1 f.

129. (Bp., 1927. ?) 1 f.

Mellette Szegi Pál versei és cikkei. 7 db. 26 f.

126. „Művészet és világnézet.” Cikk. 2 f. - 130. „Dal a mulandóságról.” Vers. 1 f. - 131. „Elhasadt életeknek zúgása.” Vers. 1 f. - 132. „Koldusok a ligetben.” Vers. 1 f. - 133. „Nyári éj.” Vers. 1 f. - 134. „Kodolányi János.” Cikk. 16 f. - 135. „Szintézis. Tanulmányok a szellemi tudományok köréből.” Kritika. 4 f.

 

Ms 4692/136-137.

SZEGŐ ENDRE levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1927. márc. 24. 1 f.

Mellette Szegő Endre: „Néhány tanulság a Műcsarnok Magyar táj- és életképek-kiállításából.” 10 f.

 

Ms 4692/138-142.

SZERB ANTAL levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1927. jún. 28. 1 f”

Mellette Szerb Antal cikke és kritikái. 4 db. 17 f. 139. „Irodalomtudomány 1926-ban.” 6 f. - 140. „Giovanni Papini: Élőhalott.” 2 f. - 141. „Szomory Dezső: Levelek egy barátnőmhöz.” 4 f. - 142. „A szörnyeteg közeledése.” 5 f.

 

Ms 4692/143-144.

SZITNYAI ZOLTÁN levele SZABÓ LŐRINCnek

Győr, 1927. aug. 23. 1 f.

Mellette Szitnyai Zoltán: „Senatusconsultum” c. elbeszélése. 9 f.

 

Ms 4692/145-148.

SZÜTS SÁNDOR levele SZABÓ LŐRINCnek

Székesfehérvár, 1927. jan. 16. 1 f.

Mellette Szűts Sándor versei. 3 db, 3 f.

146. „Nincs tavasz.” 1 f. - 147. „Reggel.” 1 f. - 148. „Visszatértem.” 1 f.

 

Ms 4692/149-150.

TÁBORI TERKA levele SZABÓ LŐRINCnek

Athen, 1927. aug. 24. 1 f.

Mellette Tábori Terka: „A bürgözdi minisztérium” c. elbeszélése. 9 f.

 

Ms 4692/151-155.

TAMÁS SÁRI versei.

Autogr. 5 db. 5 f1

151. „Hintáskedvű szívem virága.” 1 f. - 152. „A lélek az.” 1 f. - 153. „A sárga, szép virág.” 1 f. - 154. „A zöld tűz.” 1 f. - 155, „A zöld tűz.” 1 f.

 

Ms 4692/156.

TAVI GYULA levele SZABÓ LŐRINCnek

Szolnok, 1927. jún. 25. 5 f.

Benne Tavi Gyula „Mint az Ember vagy mint a Fű”, „Tragédia”, „Szó és gondolat”, „Nyáresti ének”, „Rabok” és „Különös” c. versei.

 

Ms 4692/157,

TERESCSÉNYI GYÖRGY: „Bealkonyul”. Vers.

Autogr. 2 f.

 

Ms 4692/158,

TÖRÖK SOPHIE: „Zilahy Lajos: Két fogoly.”

Kritika, Gépirat, 2 f.

 

Ms 4692/159.

ÜJ ÉLET levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1927. febr. 24. 1 f.

 

Ms 4692/160-163.

URR IDA levele SZABÓ LŐRINCnek

Pécs, 1927. márc. 27. 1 f.

Mellette Urr Ida versei. 3 db. 3 f.

161. „Két galamb.” 1 f. - 162. „Nagy mesevárás.” - „Súlyos nyugalom.” 1 f. - 163. „Rohanó kerék.” 1 f.

 

Ms 4692-164-178.

VARGHA SÁNDOR levelei SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1927. márc. 4. 1 f.

Turkeve, 1927. márc. 27. 1 f.

Mellette Vargha Sándor versei és elbeszélése, 12 db. 17 f. - Zolnai Béla véleménye 1 f. és egy újságkivágat. 1 f.

166. „Az álom.” Vers. 1 f. - 167. „Az élet zátonyán.” Vers. 1 f. - 168. „Igézet, eressz el.” Vers. 1 f. - 169. „Körutak tarka transzparensei.” Vers. 1 f. - 170. „Lehull a fátyol.” 1 f. - 171. „Tavasz - csodacsengettyű.” Vers. 1 f. - 172. „A tél angyalai.” 1 f. - 173. „Az utak éneke.” 1 f. - 174. „Kusza kis öröm.” 1 f. - 175. „Tánc.” 1 f. - 176.
”Vad záporában Délnek és Tavasznak.” Vers. 1 f. - 177. Zolnai Béla Vargha Sándorról írt kritikája. 1 f. - 178. „És halkan alá száll a köd.” Elbeszélés. 5 f.

 

Ms 4692/179-187.

VÁRKONYI NÁNDOR levelei SZABÓ LŐRINCnek

179. Pécs, 1927. ápr. 1. 2 f.

180. Mellette Várkonyi Nándor: „Sokarcú költő. Szabó Lőrinc új verskötetei” c. cikkének újságkivágata. 1 f.

181. Pécs, 1927. márc. 10. 2 f.

182. Pécs, 1927. máj. 29. 8 f.

183. (Pécs, 1927. jún. 11.) 1 f.

184. Pécs, 1927. jún. 7. 1 f.

Mellette: 185. Várkonyi Nándor: „Ezüst éjjel” c. verskötet-kézirata. 59 f. - 186. „Verlaine, és Verlaine magyarul.” Kritika. 12 f. - 187. „A Párizsi Magyar Akadémia tanulmánykötete.” Kritika. 1 f.

 

Ms 4692/188-194.

VASS LÁSZLÓ levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., (1927.) máj. 19. 1 f. Mellette egy névjegy.

Mellette Vass László versei. 6 db. 7 f.

189. „Anyám, csókjaid visszacsókolom.” 1 f. - 190. „Ökörnyál.” 1 f, - „Négylevelűm, mutasd magad.” - „Válaszolni fáj és nehéz.” 1 f, - „Sarjúgyűjtés.” 1 f. - 193. „Tátrai napkúrázók.” 2 f. - 194. „Virágének,” 1 f.

 

Ms 4692/195-197.

VOZÁRI DEZSŐ levele SZABÓ LŐRINCnek

Prága, 1927. máj. 3. 1 f.

Mellette Vozári Dezső versei. 2 db. 2 f.

196. „Európaiak.” - „Obligát tavaszi vers.” - 1 f. - 197. „Elégia.” - „Virágének.” - „Szentimentális dal.” 1 f.

 

Ms 4692/198.

WAGNER GYÖRGY levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1927. aug. 5. 3 f.

Rajta Wagner György: „Az Isten meglátogatta a templomokat” és „Íme az

élet” c. versei.

 

Ms 4692/199.

WOLKOWISSKY, NIKOLAUS: „Die jüngste Sovjetliteratur? Cikk.

Gépirat, 6 f.

 

Ms 4692/200.

ZSOLDOS ISTVÁN: „Holló Magda úrhölgynek.” Vers.

Autogr. 1 f.

 

Ms 4692/201-218.

A PANDORÁhoz beküldött névtelen vagy töredékes kéziratok.

Kéziratok és gépiratok, 18 db. 23 f.

 

Ms 4692/219-221.

SZABÓ LŐRINCnek, mint a Pandora szerkesztőjének írt névtelen levelek. 1927.

Eredeti levelek, 3 db. 3 f.

 

2. FELJEGYZÉSEK, KORREKTÚRÁK

 

Ms 4692/222-250.

SZABÓ LŐRINC gyorsírásos feljegyzései, részben a Pandorával kapcsolatosan.

Autogr. 2 füzet és külön lapok, 7+55 sztln üres f.; 4+34 sztln üres f. + 28 db. 34 f.

 

Ms 4693/1-6.

A PANDORA töredékes hasábkorrektúrái.

Nyomt. kéziratos jav. 6 db. 34 + 2 + 28 + 44 + 17 ♦ 3 f.

1-5. A Pandora 1-6.számainak korrektúrái.

6. Meg nem jelent művek hasábkorrektúrája.

 

Ms 4693/7-13.

A PANDORA részben töredékes tördelt korrektúrái.

Nyomt. kéziratos jav. 7 db. 67 + 43 + 9 + 1 + 67 + 15 + 104 f.

7-8. A Pandora 1. számának korrektúrája.

A Pandora 2. számának korrektúrája.

A Pandora 3. számának korrektúrája.

11-12. A Pandora 4. számának korrektúrája.

13. A Pandora 5-6. számának korrektúrája.

 

3. AZ ELŐÁLLÍTÁS ÉS TERJESZTÉS IRATAI

 

Ms 4693/14-16.

A PANDORA engedélyezésére vonatkozó iratok. 1927.

Eredeti iratok, a 15. sz. csonka. 3 db.'

 

Ms 4693/17-18.

A PANDORA címlapterve és fedőlap-nyomatai.

Rajz, ill. nyomt. 3 db.

 

Ms 4693/19-25.

A PANDORA tartalomjegyzékei és fedőoldal-tervei.

Gépiratok Szabó Lőrinc autogr. jav. 7 db. 14 f.

 

Ms 4693/24-46.

A PANDORA visszaküldött számainak borítékjai.

Eredeti iratok, 21 db.

 

Ms 4693/47-48.

G. SZABÓ KÁLMÁN a Pándorában megjelent fametszetének levonata.

Nyomt. 2 db. 3 f.

 

Ms 4693/49-59.

A PANDORÁban megjelent hirdetésekre vonatkozó iratok.

Eredeti iratok, 11 db. 11 f. + 3 színes borítószalag.

 

Ms 4693/60-70.

A PANDORA megjelenésére vonatkozó kommünikék stb.

Gépiratok autogr, jav. ill. soksz. 11 db. 11 f.

 

Ms 4693/71.

A PANDORA könyvakciójára vonatkozó hirdetés.

Gépirat, kézírásos jav. 1 f.

 

Ms 4693/72-73.

A PANDORAhoz ismertetésre küldött könyv kísérőlevele és ismertetése. Gépiratok 2 db. 2 f.

 

Ms 4693/74.

SZABÓ LŐRINC jegyzete a Pandorához küldött versekről.

Gépirat, autogr. jav. 2 f.

 

Ms 4694/1-49.

A PANDORA előfizetési ívei. 1927.

Eredeti iratok, 49 db. 66 f.

 

Ms 4694/50-117.

A PANDORA iránt érdeklődőkre vonatkozó adatgyűjtés.

Eredeti iratok, 68 db. 68 f. Mellette néhány üres nyomtatvány.

 

Ms 4694/118-185.

A PANDORÁval kapcsolatos levelek. Előfizetési kérések, mutatványszámkérések, hiányzó számok sürgetése, lemondások stb. 1927.

Eredeti iratok, 68 db. 68 f.

 

Ms 4694/186-240.

A PANDORÁval kapcsolatos feljegyzések. Előfizetésekre, mutatványszámokra stb. vonatkozó jegyzetek.

Eredeti iratok, 56 db. 60 f.

 

Ms 4694/241-285.

A PANDORA adminisztrációjára, terjesztésére stb. vonatkozó levelezés és iratanyag. 1927. Eredeti iratok, 45 db. 46 f.

 

Ms 4694/286-290.

A PANDORA adójára vonatkozó iratok. 1927.

Eredeti iratok, 5 db. 6 f.

 

Ms 4694/291-304.

A PANDORA nyomdai előállítására vonatkozó levelek, számlák. 1926-1927.

Eredeti iratok, 14 db. 14 f.

 

Ms 4694/305-379.

A PANDORÁval kapcsolatos szállítólevelek, elszámolások, nyugták.

Eredeti iratok, 75 db. 83 f.

 

Ms 4694/380-451.

A PANDORA bankszámlái. 1927.

Eredeti iratok, 72 db. 75 f.

 

Ms 4694/452-478.

A PANDORA anyagi ügyeire vonatkozó feljegyzések.

Eredeti iratok, 27 db. 47 f.

 

MS 4694/479-572.

A PANDORÁra, főleg az anyagi ügyekre és a terjesztésre vonatkozó iratok. 1927.

Eredeti iratok, 6 füzet + 88 kisebb irat.

 

V. SZABÓ LŐRINC SZEMÉLYÉVEL ÉS MŰVEIVEL KAPCSOLATOS ÍRÁSOK

 

1. ÚJSÁGKIVÁGATOK ÉS NYOMTATVÁNYOK

 

Ms 4695/1-2.

SZABÓ LŐRINCcel kapcsolatos újságkivágatok és nyomtatványok.

Nyomt. 2 csomó.

 

Ms 4695/3-13.

SZABÓ LŐRINC köteteire vonatkozó újságkivágatok. Kritikák, ismertetések.

3. „Föld, erdő, isten.”- 4. „A sátán műremekei.”- 5. „Fény, fény, fény.”- 6. „Kalibán.”- 7. „Te meg a világ.” - 8. „Különbéke.” - 9. „Harc az ünnepért.” - 10. „Válogatott versek.”1934. - 11. „Válogatott versek.” 1939. -12. „Összes versek.” 1943. - 13. „Tücsökzene.”

 

Ms 4695/14.

SZABÓ LŐRINC „katonaversei” elleni támadás kivágatai. 1940.

Nyomt. 1 csomó.

 

Ms 4695/15.

SZABÓ LŐRINC versparódiák.

Újságkivágatok, 2 db.

 

Ms 4695/16.

SZABÓ LŐRINC előadásairól megemlékező újságkivágatok.

Nyomt. 1 csomó.

 

Ms 4695/17.

SZABÓ LŐRINC nyilatkozatainak újságkivágatai.

Nyomt. 2 db.

 

Ms 4695/18.

SZABÓ LŐRINCről a főváros Arany János-emlékérme elnyerése alkalmából megjelent újságcikkek. 1940.

Nyomt. 3 db. 3 f.

 

Ms 4695/19.

SZABÓ LŐRINCről a Baumgartén-dij elnyerése alkalmából megjelent újság-. cikkek. 1937. Nyomt. 2 db.

 

Ms 4695/20.

SZABÓ LŐRINCről a Kisfaludy Társaságba való beválasztása alkalmából megjelent újságcikkek. 1937.

Nyomt. 1 csomó.

 

Ms 4685/21.

A PANDORÁval kapcsolatos újságkivágatok. 1925-1927.

Nyomt. 1 csomó.

 

Ms 4695/22.

SZABÓ LŐRINC igazoltatásával kapcsolatos újságcikk. 1945.

Nyomt. 1 db.

 

Ms 4696/1.

SZABÓ LŐRINC „Örök Barátaink” c. műfordításgyűjteményéről megjelent kritikák, ismertetések kivágatai. 1941-1942.

Nyomt. 1 csomó.

 

Ms 4696/2.

SZABÓ LŐRINC, Babits Mihály és Tóth Árpád közös fordításában megjelent Baudelaire: „A romlás virágai” c. kötetről szóló kritikák, ismertetések. 1943-1944.

Nyomt. 1 csomó.

 

Ms 4696/3.

SZABÓ LŐRINC Goethe-fordításköteteiről megjelent kritikák, ismertetések. 1932.

Nyomt. 1 csomó.

 

Ms 4696/4.,

SZABÓ LŐRINC Shakespeare: „Ahogy tetszik” c. fordításáról megjelent kritikák, ismertetések. 1938-1949.

Nyomt. 1 csomó.

 

Ms 4696/5.

SZABÓ LŐRINC Shakespeare: „Athéni Timon” c. fordításáról megjelent kritikák, ismertetések. 1935.

Nyomt. 1 csomó.

 

Ms 4696/6.

SZABÓ LŐRINC Shakespeare: „Macbeth”-fordításáról megjelent kritikák, ismertetések. 1939.

Nyomt. 1 csomó.

 

Ms 4696/7.

SZABÓ LŐRINC Shakespeare-szonett-fordításáról megjelent kritikák, ismertetések. 1921.

Nyomt. 1 csomó,

 

Ms 4696/8.

SZABÓ LŐRINC Villon-fordításairól megjelent kritikák, ismertetések. 1931-1941.

Nyomt. 1 csomó.

 

Ms 4696/9.

SZABÓ LŐRINC műfordításairól megjelent kritikák, ismertetések,

Nyomt. 1 csomó.

 

Ms 4696/10.

SZABÓ LŐRINC által gyűjtött újságkivágatok. Illyés Gyula, Kardos László, Kardos Pál, Kodolányi János, Kemény Simon és Tóth Aladár művei.

Nyomt. 1 csomó.

 

Ms 4696/11.

Vegyes újságkivágatok.

Nyomt. 1 csomó.

 

2. CIKKEK, ELŐADÁSOK, EMLÉKEZÉSEK KÉZIRATAI

 

Ms 4697/1.

BENEDEK MARCELL: „Kalibán. Szabó Lőrinc versei.”

Autogr. fogalm. 2 f.

 

Ms 4697/2.

ILLÉS ENDRE bevezetése Szabó Lőrinc verseihez egy előadói esten. K. n.

Gépirat, 1 f.

 

Ms 4697/3-4.,

ILLYÉS GYULA: „Szabó Lőrinc vagy: boncoljuk-e magunkat elevenen?”

Gépirat, egyiken autogr. jav. 2 db. 34+22 f.

 

Ms 4697/5-6.

SIMÁNDY PÁL írása Illyés Gyula Szabó Lőrincről szóló tanulmányáról. 1955.

Gépirat, 2 db. 2 + 3 f.

 

Ms 4697/7-8.

MARCONNAY TIBOR levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1942. júl. 14. 1 f.

Mellette Marconnay Tibor: „Villám-beszéd Szabó Lőrinccel” c. rádióelőadása.

Gépirat, autogr. jav. 2 f.

 

Ms 4697/9.

MÓRICZ ZSIGMOND: „Szabó Lőrinc válogatott versei.” 1934.

Gépirat, 3 f.

221

 

Ms 4697/10-11.

REMÉNYI JÓZSEF levele SZABÓ LŐRINCnek

Cleveland, 1950. febr. 16. 1 f.

Mellette Reményi, Joseph: „Lőrinc Szabó, Contemporary Hungarian Poet” c. cikke.

Újságkivágat.

Nyomt. 3 f.

 

Ms 4697/12.

SOMLYÓ GYÖRGY: „Megjegyzések Szabó Lőrinc kisebb műfordításainak első gyűjteményéhez. Bp., 1949. szept. 5.

Gépirat, 2 f.

 

Ms 4697/13.

SZABÓ LŐRINCről szóló cikk töredéke megnevezetlentől.(Lőrinc Szabó, ein Ungar und ein Europäer” címmel.)

Gépirat, 1 f.

 

Ms 4697/14.

SZABÓ LŐRINCről szóló cikk megnevezetlentől. („Szabó Lőrinz, der Dichter und der Mensch. Wie er sich mir aus seinen - Ausgewählten Gedichten enthüllte” címmel.)

Gépirat, 3 f.

 

Ms 4697/15.

BERNÁTH AURÉL: „Arcképvázlat Szabó Lőrincről.” A rádió számára készült emlékezés. 1959.

Gépirat, 8 f.

 

Ms 4697/16.

BERNÁTH AURÉLNÉ: „Szabó Lőrinc utolsó látogatása Ábrahámhegyen,” A rádió számára készült emlékezés. 1959.

Gépirat, 7 f.

 

Ms 4697/17.

DÓCZI ANTAL: „Szabó Lőrinc Ózdon.” A rádió számára készült emlékezés. 1959.

Gépirat, 9 f.

 

Ms 4697/18.

Illyés Gyula emlékezése szabó Lőrincről. Készült a rádió számára.1959.

Gépirat, 14 f.

 

Ms 4697/19-20.

KARDOS PÁL levele SZABÓ LŐRINCNÉnek

Debrecen, 1959. dec. 27. 1 f.

Mellette Kardos Pál: „Emlékezés Szabó Lőrincről.” Debrecen, 1959.dec. Készült a rádió számára.

Gépirat, 12 f.

 

Ms 4697/21.

PÜSKI SÁNDOR: „Az első kiadó vallomása a „Tücsökzené”-ről. Bp., 1959. febr. 19.

Gépirat, 3 f.

 

Ms 4697/22.

PÜSKI SÁNDORNÉ emlékezése Szabó Lőrincről. Bp., 1959. márc. 5.

Gépirat, 7 f.

222

 

Ms 4697/23./

RADNAI BÉLA emlékezik Szabó Lőrincre. Készült a rádió számára. 1959.

Gépirat, 15 f.

 

Ms 4697/24.

BECZKÓY JÓZSEFNÉ megemlékezése Szabó Lőrincről. Készült a rádió számára. 1959.

Gépirat, 19 f.

 

Ms 4697/25.

SZABÓ ZOLTÁN: „Kevés emlékem van Lőrincről.” Készült a rádió számára. 1959.

Gépirat, 32 f.

 

Ms 4697/26.

SZEGI PÁLNÉ MARKOS ERZSÉBET: „Emlékezés Szabó Lőrincre.” Készült a rádió számára. 1959.

Gépirat, 8 f.

 

Ms 4697/27.

SZEGSZÁRDY-CSENGERY JÓZSEF: „Mozaikok Szabó Lőrinc arcképéhez.” Készült a rádió számára. 1959.

Gépirat, 7 f.

 

Ms 4697/28.

THOMAS MARIANNA megemlékezése (Szabó Lőrincről.) Készült a rádió számára. 1959. Gépirat, 11 f.

 

Ms 4697/29.

TOMPA KÁLMÁN: „Szabó Lőrincről...” Készült a rádió számára, 1959.

Gépirat, 52 f.

 

VI. KÉPEK, RAJZOK

 

Ms 4697/30.

SZABÓ LŐRINC-versek gyerekrajz-illusztrációi.

Egy kötet, 25 f. Fvk.

 

Ms 4697/31-33.

GÁBORJÁNI KLÁRA fényképei Vilma szerepében Mikszáth: „A Noszty-fiú esete Tóth Marival” c. színművéből.

Eredeti képek, 3 db. 3 f.

 

Ms 4697/34.

SZABÓ LŐRINC hagyatéka. A gubacsi-úti „Gyermekszeretet” otthon lakóinak csoportképe.

Eredeti felvétel, 1 f.

 

Ms 4697/35-41.

SZABÓ LŐRINC rajzai.

Eredeti rajzok, 7 db, 7 f.

 

Ms 4697/42-51.

SZABÓ LŐRINCet ábrázoló rajzok.

Eredeti rajzok, 10 db. 12 f.

Közte: 42. Ascher Oszkár rajza. - 43. Erdélyi rajza. 1930. - 44. Kemény László rajza. 1943. [Megj.: Magyar Csillag, 1943. II. 59.] - 45. Orosz József rajza. 1943. - 47. Szabó Vladimir rajza. - 48. Szigethy rajza. - 50. Lóránt Mihály rajza.

 

Ms 4697/52-53.

G. SZABÓ LŐRINC gyerekkori rajzai. 2 db. 2 f.

 

VII. SZABÓ LŐRINCHEZ BÍRÁLATRA KÜLDÖTT KÉZIRATOK KÍSÉRŐLEVELEKKEL

 

Ms 4698/1.

BÁRDOS PÁL levele SZABÓ LŐRINCnek

Sashalom, 1942. nov. 25. 1 f.

Rajta Bárdos Pál versei.

 

Ms 4698/2-4.

BELIKEI ZOLTÁN levele SZABÓ LŐRINCnek

Sopron, 1940. jún. 11. 1 f.

Mellette Belikei Zoltán versei.2 f.

 

Ms 4698/5-29.

BIRÓNÉ GRABER EMMA levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1956. márc. 16. 1 f.

Mellette Novotny Gergely versei. 24 db. 28 f.

 

Ms 4698/30-31.

BODÓ LÁSZLÓ levele SZABÓ LŐRINCnek

Tihany, 1942. okt. 18. 2 f. Mellette Bodó László versei. 17 f.

 

Ms 4698/32.

BOGDÁN ISTVÁN levele SZABÓ LŐRINCnek

(Bp., 1943. jan. 14.) 1 f.

Rajta Bogdán István versei.

 

Ms 4698/33-34.

BONTA FERENC levele SZABÓ LŐRINCnek

(Bp., 1954. máj. 31.) 1 f.

Mellette Bonta Pereno versei. 24 f.

 

Ms 4698/35-38.

CSÁK GÉZA levele SZABÓ LŐRINCnek

Ózd, 1955. jan. 3. 1 f.

Mellette Gáborjáni Klára válaszlevelének másolata és Csák Géza versei, 1 + 2 f.

 

Ms 4698/39-40.

CSILLAGHY GÁBOR levele SZABÓ LŐRINCnek

Diószeg, 1944. jan. 8. 2 f.

Mellette Csillaghy Gábor műfordítása. 1 f.

 

Ms 4698/41.

DARÁZS ENDRE levele SZABÓ LŐRINCnek

H. é. n. „mint hazánk egyik...” 1 f.

Rajta Darázs Endre verse.

 

Ms 4698/42-53.

DÁRDAINÉ HARASZTHY MÁRIA levele megnevezetlennek

Rahó, 1944. jún. 24. 1 f.

Mellette Dárday István versel. 11 db. 11 f.

 

Ms 4698/54-60.

DÁVIDHÁZY IMRE levelei SZABÓ LŐRINCnek

Bp., (1946. máj. 31.) 3 f. Rajta Dávidházy Imre versei.

(Debrecen, 1934. dec. 3.) 2 f. Mellette Dávidházy Imre prózai írásai. 5 db. 14 f.

 

Ms 4698/61-62.

DEÁK KÁROLY levele SZABÓ LŐRINCnek

H. n. 1954. jún. 2. 1 f.

Mellette Deák Károly egy írása. 4 f.

 

Ms 4698/63-71.

DÉRY ISTVÁN levele SZABÓ LŐRINCnek

Sashalom, 1942. jan. 10. 2 f.

Mellette Déry István versei. 8 db. 8 f.

 

Ms 4698/72-75.

DONKÓ IRÉN levele SZABÓ LŐRINCnek

Jászladány, 1943. máj. 19. 2 f.

Mellette Donkó Irén versei. 3 db. 3 f.

 

Ms 4698/76-80.

ELŐD MARCELL levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1938. jún. 18. 1 f.

Mellette Gyárfás Viktor Szabó Lőrincnek írt levele. K. n. 2 f. és Előd Marcel versei. 3 f.

 

Ms 4698/81-82.

ERDŐS MÁRK levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1941. dec. 3. 1 f.

Mellette Erdős Márk versei. 4 ..

 

Ms 4698/83-84.

FALK HENRIK levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1937. nov. 30. 1 f.

Mellette Falk Henrik verse. 4 t.

 

Ms 4698/85-102.

FODOR FERENCHÉ KEMÉNY ERZSÉBET levele SZABÓ LŐRINCnek

H. é. n. „Csak így írok...” 1 f.

Mellette Fodor Ferencné. versei. 17 db. 17 f.

 

Ms 4698/103-133.

FORST KÁROLY FRIGYES versei.

Gépiratok, 31 db. 61 f.

 

Ms 4698/133a.

FORST KÁROLY FRIGYES gyászjelentése.

1984. jan. 4.

 

Ms 4698/134-153.

FUCHS ÉVA levele SZABÓ LŐRINCnek

Pozsony, 1941. máj. 25. 1 f.

Mellette Fuchs Éva versei. 19 db. 19 f.

 

Ms 4698/154-158.

GÁBOR ILONA levele SZABÓ LŐRINCnek

H. n. 1948. szept. 14. 4 f.

Mellette Gábor Ilona versei. 4 db. 6 f.

 

Ms 4698/159-165.

GÁRDOS MIKLÓS levele SZABÓ LŐRINCnek

Debrecen, 1937. ápr. 4. 2 f.

Mellette Gárdos Miklós versei és fordítása. 6 db. 12 f.

 

Ms 4698/166-168.

GELLÉRT ENDRE levele SZABÓ LŐRINCnek

(Bp., 1935. okt.10.) 1 f.

Mellette Gellért Endre versei. 2 db. 3 f.

 

Ms 4698/169-170.

GYÖRKÖS GÁBOR levele SZABÓ LŐRINCnek

(Bp., 1942. jún. 17.) 1 f.

Mellette Györkös Gábor verse. 1 f.

 

Ms 4698/171-172.

HARSÁNYI MÁRTA levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1942. aug. 25. 1 f,

Mellette Harsányi Márta versei. 7 f.

 

Ms 4698/173-174.

HUGAI PÁL levele SZABÓ LŐRINCnek

Gyöngyös, 1944. márc. 2. 1 f.

Mellette Hetényi Horváth László versei. 26 f.

 

Ms 4698/175.

HIRSCHL GYÖRGY levele SZABÓ LŐRINCnek

(Újvidék, 1949. márc. 14.)1 f.

Rajta Hirschl György verse.

 

Ms 4698/176-177.

HORVÁTH KAROLYNÉ levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1953. aug. 22. 1 f.

Mellette Horváth Károlyné versei. 8 f.

 

Ms 4698/178.

HULESCH BÉLA versei.

Gépirat, 39 f.

 

Ms 4698/179-184.

HUSZITSKA ENDRE levele SZABÓ LŐRINCnek

H. é. n. „Bocsásson meg...” 2 f.

Mellette Huszitska Endre versei. 5 db. 5 f.

 

Ms 4698/185-191.

KECSKEMÉTI MÁRIA levele SZABÓ LŐRINCnek

Kalocsa, 1941. nov. 11. 2 f.

Mellette Kecskeméti Mária versei. 7 db, 7 f.

 

Ms 4698/192-200.

KELEMEN ELEK versei.

Kéziratok, 9 db. 9 f.

 

Ms 4698/201-206.

KISS JÓZSEF levele SZABÓ LŐRINCnek

Nagyberezna, 1944. febr. 28. 2 f.

Mellette Kiss József versei és feljegyzése. 5 db. 12 f.

 

Ms 4698/207-209.

KULKÁSS JÓZSEF levele SZABÓ LŐRINCnek

(Bp., 1938. jan. 17.) 1 f.

Mellette Kulkáss József versei. 2 db. 2 f.

 

Ms 4698/210-217.

LÁSZLÓ SÁNDOR levelei SZABÓ LŐRINCnek

(Bp., 1941. jan. 18.) 2 f. Rajta László Sándor versel.

211. Bp., 1941. jan. 20. 2 f.

Mellette László Sándor versei. 4 db. 4 f.

216. Szolnok, 1941. okt. 10. 1 f.

Mellette László Sándor verse. 1 f.

 

Ms 4698/218-223.

LÉNÁRD SÁNDOR levelei SZABÓ LŐRINCnek

218. Róma, 1943. jún. 28. 1 f.

Mellette Lénárd Sándor által németre fordított Szabó Lőrinc-versek. 3 db. 5 f.

222. Róma, 1947. jan. 31. 1 f.

Mellette egy Szabó Lőrinc vers német fordítása. 1 f.

 

Ms 4698/224.

LENDVAI LEHRFELD LAJOS levele SZABÓ LŐRINCnek

(Bp., 1938. dec. 30.) 2 f.

Rajta Lendvai Lehrfeld Lajos versei.

 

Ms 4698/225-235.

LIBIK ANDRÁS versei.

Gépiratok, 11 db. 11 f.

 

Ms 4698/236-237.

MAJOR ZSUZSANNA levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1942. jún. 22. 1 f.

Mellette Major Zsuzsanna versei. 6 f.

 

Ms 4698/238-239.

MARÓTHY MÁRIA levelei SZABÓ LŐRINCnek

238. Csepel, 1948. jan. 14. 1 f. Rajta Maróthy Mária verse.

239. H. é. n. „Elnézését kérem...” 1 f.

 

Ms 4698/240-241.

MIKLÓS KATALIN levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1943. Júl. 10. 1 f.

Mellette Miklós Katalin versei. 1 f.

 

Ms 4698/242-243.

ORDÓDY ERNŐ levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1943. máj. 12. 2 f.

Mellette Ordódy Ernő versei. 1 f.

 

Ms 4698/244-248.

ORGOVÁNYI GYÖRGY levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1939. febr. 28. 2 f.

Mellette Orgoványi György versei. 4 db. 4 f.

 

Ms 4698/249-253.

PÁL JÓZSEF levelei SZABÓ LŐRINCnek

249. Zalaegerszeg, 1949. jún. 25. 1 f.

Zalaegerszeg, 1949. okt. 28. 1 f.

Zalaegerszeg, 1949. nov. 3. 2 f. Mellette Pál József versei. 2 db. 16 f.

 

Ms 4698/254-255.

PAPPNÉ TARCZAY GIZELLA levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1943. márc. 1. 1 f.

Mellette Pappné Tarczay Gizella verse. 1 f.

 

Ms 4698/256-259.

PAPP MENYHÉRT levele SZABÓ LŐRINCnek

Kunágota, 1948. nov. 6. 1 f.

Mellette Papp Menyhért verse és fordításai. 2 db. 10 f.

 

Ms 4698/260-263.

PETRIKOVICS JÓZSEF levele SZABÓ LŐRINCnek

Csepel, 1942. febr. 27. 1 f.

Mellette Petrikovics József versei. 3 db. 4 f.

 

Ms 4698/264-267.

RAJHÁTHY JÚLIA levele SZABÓ LŐRINCnek H. é. n. „Ne vegye rossz néven..” 2 f.

Mellette Rajháthy Júlia versei. 3 db. 3 f.

 

Ms 4698/268-279.

SÁRI GÁL IMRE versei,

Gépiratok, 12 db. 12 f.

 

Ms 4698/280-283.

SZABÓ LÁSZLÓ levele SZABÓ LŐRINCnek

(Balatonboglár, 1948. márc. 14.) 1 f. Mellette Szabó László versei. 3 db. 3 f.

 

Ms 4698/284-295.

SZEBENI K. GÁBOR levele SZABÓ LŐRINCnek

Kispest, 1937. jan. 7. 1 f.

Mellette Szebeni K. Gábor versei. 11 db. 11 f.

 

Ms 4698/296.

SZENICZEY ÖDÖNNÉ levele SZABÓ LŐRINCnek

Sátoraljaújhely, (1944.) ápr. 14. 1 f. Rajta Szeniczey Ödönné verse.

 

Ms 4698/297-302.

SZILÁGYI FERENC versei és műfordítása.

Gépiratok 6 db. 6 f.

 

Ms 4698/303-309.

SZILY ERNŐ levele SZABÓ LŐRINCnek

Kaposvár, 1947. jún. 24. 2 f.

Mellette Szily Ernő műfordításai. 6 db. 9 f.

 

Ms 4698/310-311.

SZITNYAI ZOLTÁN levele SZABÓ LŐRINCnek

Tápiósüly, 1939. aug. 27. 1 f.

Mellette Szitnyai Zoltán elbeszélése. 28 f.

 

Ms 4698/312-315.

TAMÁS SÁRI levele SZABÓ LŐRINCnek

H. n. 1937. okt. 5. 1 f.

Mellette Tamás Sári versei. 3 db. 3 f.

 

Ms 4698/316-317.

TATAI JÓZSEF levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1944. jan. 19. 1 f.

Mellette Tatai József verse, 10 f.

 

Ms 4698/318-320.

TÓTH IRÉN levele SZABÓ LŐRINCnek

Prága, 1941. szept. 30. 1 f.

Mellette Tóth Irén két novellafordítása. 2 db. 9 f.

 

Ms 4698/321-374.

TÖRŐ KÁROLY levelei SZABÓ LŐRINCnek

321. (Eger, 1941. okt. 9.) 1 f.

322.(Eger, 1942. márc.28.) 1 f.

Mellette Törő Károly versei, fordításai és prózai írásai. 52 db. 52 f.

 

Ms 4698/375.

VÁGÓ SÁNDORNÉ levele SZABÓ LŐRINCnek

Mezőszilas, 1948. jan. 8. 2 f. Rajta Vágó Sándorné versei.

 

Ms 4698/376-387.

VÁRKONYI TAMÁS levele SZABÓ LŐRINCnek

Montana sur Sierre, 1944. jan. 23. 2 f.

Mellette egy megnevezetlen költő versei. 11 db. 11 f.

 

Ms 4698/388-415.

thardi VERESS LÁSZLÓ levele SZABÓ LŐRINCnek

Békés, 1941. máj. 2. 2 f.

Mellette ifj.thardi Veress László versei. 26 db. 27 f. Gépirat, + egy nyomt. füzet.

 

Ms 4698/416-417.

VIKTOR ISTVÁN levele SZABÓ LŐRINCnek

Csongrád, 1947. aug. 13. 1 f.

Mellette Viktor István versei, 39 f. + 20 üres f.

 

Ms 4698/418-435.

WALDBOTT LÁSZLÓ levele SZABÓ LŐRINCnek

Tolcsva, 1946. dec. 21. 1 f.

Mellette Waldbott László versei. 17 db. 17 f.

 

Ms 4698/436-440.

WEIS, ANNI levele SZABÓ LŐRINCnek

Berlin, 1942. dec. 10. 1 f. Ném.

Mellette Weis, Anni versei. 4 db. 4 f. Ném.

 

Ms 4698/441-442,

WINTER ZSUZSA levele SZABÓ LŐRINCnek

Debrecen, 1944. jan. 25. 1 f.

Mellette Austerweil Ferenc műfordítása. 2 f.

 

Ms 4698/443.

ZÁBRÁK ZSUZSANNA levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., (1941. ápr. 21.) 1 f. Rajta Zábrák Zsuzsanna verse.

 

Ms 4698/444.

ZALA JÓZSEF versei.

Autogr. 2 f.

 

Ms 4698/445-522.

SZABÓ LŐRINCnek bírálatra küldött versek két megnevezetlen költőtől.

465-497. Versek és műfordítások egyik szerzőtől. 32 db. 32 f.

498-522. Versek a másik szerzőtől. Mellette Szabó Lőrinc bírálata.25 db. 25 f.

 

VIII. MÁSOK KÉZIRATAI

 

1. BABITS MIHÁLY-ANYAG

 

Ms 4699/1-34.

BABITS MIHÁLY versei.

Autogr. ill. gépiratok, 34 db. 38 f.

1. „Csillagokig.. Gépirat, 1 f. - 2. „Előszó.” Gépirat, 1 f. - 3-4. „Dal, prózában.” Gépiratok, a 4. sz. autogr. jav. 2 db. 2 f. Hátlapján autogr. versfogalmazványok. - 5. „Fortissimo.” Gépirat, autogr. jav. 1 f. - 6. „Kriksz-kraksz.” Kötetben: „A könnytelenek könnyei.” Autogr. 1 f. Rongált. - 7. „A régi kert.” Gépirat, autogr. jav. 2 f. - 8. „Strófák egy templomhoz.” Gépirat, 1 f. - 9. „Szerelmi vers.” 1 f. - 10. „Szittál-e lassú mérgeket...” Gépirat, 1 f. - 11. „Kisiklani...” Autogr. 1 f. -12. „Nyár.” Autogr. 1 f. - 13. „Pihenés.” Autogr. 1 f. - 14. „Sivatag.” Gépirat, autogr. kiegészítésekkel 1 f. - 15. „Új rigmusok a télre.” . Autogr. 1 f. - 16. „Egy verseskönyv epilógusa.” Nyomt. 3 f. - 17. „Annyit szenvedtünk...” Autogr. 1 f. Rongált. - 18. „Boldog vagyok mint senki más...” Autogr. 1 f. - 19. „Borzasztó a háború...” Hátlapján: „Én nem tudom, mi volna...” Autogr. 1 f. - 20. „A bús kert orgonát csinál...” Gépirat, 2 pl. 2 f. - 21. „Elindultunk kánikulában...” Autogr. 1 f. - 22. „Az Eszme drága lobogóját...”'Autogr. 1 f. Hátlapján egy névsor és feljegyzések. - 23. „Nem őrültség, csak ostobaság” és egyéb töredékek. Autogr. 1 f. - 24. „Hát verseket - mondjunk ma verseket...” Autogr. 1 f. Rajta gyorsírásos feljegyzések, verstöredékek és két cím. - 25. „Házak éles csúcsai...” Autogr. 1 f. - 26. „A holdvilág ma nyájas és kövér..” Autogr. 1 f. - 27. „Jaj a nap hideg nyila szúr..” és egyéb verstöredékek. Autogr. 1 f. - „Jó volna most is kívül állni..” Autogr. 1 f. - 29. „Künn kacag enyhe s tarka nyár...” Autogr. 1 f. - 30. „Ki hallana gyönge verseket...” Autogr. 1 f. - 31. „Ó líra, líra úgy ömlesz elő...” Autogr. 1 f. - 32. „Ott künn a tavasznak napja ég...” Autogr. 1 f. - 33. „Vasárnap napja...” Autogr. 1 f. Rajta más versek is. - 34. „A veranda hűvös már...” Autogr. 1 f. Hátlapján levéltöredék megnevezetlennek.

 

Ms 4699/35-42.

BABITS MIHÁLY kisebb verstöredékei.

Autogr. 8 db. 9 f.

 

Ms 4699/43-44.

BABITS MIHÁLY előszava Baudelaire „A romlás virágai” c. kötetének magyar kiadásához. - Baudelaire előszóterve a kötet második kiadásához. Fordítás. Autogr. 2 db. 3 f.

 

Ms 4699/45-57.

BABITS MIHÁLY Baudelaire-fordításai.

Autogr. 13 db. 17 f.

45. „Áldás.” Autogr. variáns, 2 f. - 46. „Bánatos holdvilág.” Autogr. variáns, 1 f. - 47. „Egy Ikarusz panasza.” Autogr. variáns, 1 f. - 48. „Egy pogány imája.” - „A nap vége.” (Az utóbbi a kötetben Szabó Lőrinc fordításában jelent meg.) - „Horror sympaticus.” (A kötetben „Tetsző borzalom” címmel Szabó Lőrinc fordításában jelent meg.) Autogr. 1 f. - 49. „Éjféli számvetés.” Autogr. variáns, 2 f. - 50. „Az ékszerek.” Autogr. 3 f. - 51. „Gyónás.” Autogr. 1 f. - 52. „Hazugság szerelme.” Autogr. 1 f. - 53. „Őszi szonett,” - „A gőg büntetése.” Autogr. variáns, 1 f. - 54. „Párisi álom.” (A kötetben Szabó Lőrinc fordításában jelent meg.) Autogr. 1 f. - 55. „Sed non satiata.” Autogr. variáns, 1 f. - 56. „A szép hajó.” Autogr. 1 f. - 57. „A vízesés.” Kötetben „Szökőkút” címmel. - „Visszaesés.” (A kötetben „Ami rád visszafordul” címmel Szabó Lőrinc fordításában jelent meg.) Autogr. 1 f.

 

Ms 4699/58.

BABITS MIHÁLY: „Dante hat soráról.” Mellette a hat sornyi töredék fordítása.

Autogr. 6 f.

 

Ms 4699/59.

BABITS MIHÁLY műfordítása. Chénier, André: „Éjjeli vendégség.” Variáns.

Autogr. 2 f.

 

Ms 4699/60.

BABITS MIHÁLY műfordítása. Gautier, Théophile: „Titkos múzeum.” Variáns.

Autogr. 2 f.

 

Ms 4699/61.

BABITS MIHÁLY műfordításai. Heine, Heinrich: „Énekek éneke.” Variáns.- Rimbaud, Arthur: „Esti imádság.” Variáns.

Autogr, 1 f.

 

Ms 4699/62.

BABITS MIHÁLY műfordításai. „Propertius elmondja gyönyörűségeit.” Variáns.

Autogr, 1 f,

 

Ms 4699/63.

BABITS MIHÁLY műfordítása, Theokritosz után: „Paraszt hexameterek.” 1919.

Gépirat, autogr. aláírással, 1 f.

 

Ms 4699/64-66.

BABITS MIHÁLY műfordításai. Verlaine, Paul versei.

Autogr. ill. gépirat, 3 db. 3 f. -

64. Cím nélküli vers.(Ugyanez Szabó Lőrinc fordításában: „Nyitány.”) 1920. jan. (?) 1 f. - 65. „Levél Lilyhez.” - „Behódolás”. 1 f. - 66. „Pasztel.” Rajta Szabó Lőrinc megjegyzése. 1 f.

 

Ms 4699/67.

BABITS MIHÁLY: A „Pávatollak” bevezetése. - Rajta műfordítástöredékek és jegyzetek.

Autogr. 2 f. (a 2. f. csonka.)

 

Ms 4699/68.

BABITS MIHÁLY: „Timár Virgil fia” c. regényének töredékei. Variánsok.

Gépiratok, közte autogr, töredékek, 116 f,

 

Ms 4699/69-70.

BABITS MIHÁLY: „Szerelem.” Elbeszélés.

Autogr. és gépirat, 2 db., 10 + 8 f.

 

Ms 4699/71. ,

BABITS MIHÁLY: „A szagokról.” Értekezés.

Autogr. 6 f.

 

Ms 4699/72.

BABITS MIHÁLY aforizmái.

Autogr. 1 f.

 

Ms 4699/73.

BABITS MIHÁLY: „A literátor” c. jelenetének töredéke, rajta a jelenetre vonatkozó jegyzetekkel. Autogr. 2 f.

 

Ms 4699/74.

BABITS MIHÁLY: „Dalnokverseny.” Jelenet-töredék. Hátlapján gyorsírásos

feljegyzések.

Autogr. 1 f.

 

Ms 4699/75.

BABITH MIHÁLY: „The Knights of Europe.” (Európa lovagjai.) Tervezet.

Gépirat, autogr. jav. rajta Szabó Lőrinc megjegyzése. 5 f.

 

Ms 4699/76.

BABITS MIHÁLY sajtónyilatkozata Szabó Dezső Kosztolányi elleni nyilatkozata tárgyában.

(Megj. Az Est 1920. nov.7.)

Autogr. fogalm. 2 f.

 

Ms 4699/77.

SZABÓ LŐRINC gyorsírásos jegyzetei Babits Mihály egyetemi előadásairól.(?) 1919.

Autogr. 17 f.

 

Ms 4699/78-85.

BABITS MIHÁLY feljegyzései versei keletkezéséről.

Autogr. ill. gyorsírás, 8 db. 11 f.

 

Ms 4699/86-91.

BABITS MIHÁLY vegyes apró feljegyzései.

Autogr. 6 db. 6 f.

 

Ms 4699/92.

BABITS MIHÁLY verseinek listája. Ismeretlen célú válogatás.

Autogr. 2 f.

 

Ms 4699/93.

BABITS MIHÁLY levele SZABÓ DEZSŐnek

Bp., 1919. aug. 19. 1 f. Másolat.

 

Ms 4699/94.

HORVÁT HENRIK és Szabó Lőrinc nyilatkozata Babits Mihály és Szabó Dezső polémiája tárgyában. 1919.

 

Ms 4699/95-103.

BABITS MIHÁLY levelei SZABÓ LŐRINCnek

95. (Újtátrafüred, 1925. dec. 23.) 1 f. Több aláírással.

96. (Esztergom, 1927. jún. 23.) 2 f. Rajta Török Sophie Szabó Lőrincnének írt sorai.

97. (Esztergom, 1930. szept. 3.) 2 f.

98. (Esztergom, 1930. szept.15.) 1 f.

99. (Esztergom, 1930.) „már rég...” Rajta Török Sophie Szabó Lőrincnének írt sorai. 2 f.

100. (Bp., 1938.) „E héten nagyon...” 1 f.

101. H. é. n. „szörnyű késéssel...” 1 f.

102. H. é. n. „Aladár nagyon éhesen...” 1 f.

103. H. é. n. „itt voltunk...” 1 f.

 

Ms 4699/104.

BABITS MIHÁLY levele megnevezetlennek

H. é. n. „G. Szabó Lőrinc fiatal költőt...” 1 f.

 

Ms 4699/105.

BABITS MIHÁLY névjegye kéziratos sorokkal.

Autogr. 1 f.

 

Ms 4699/106-107.

TÖRÖK SOPHIE levelei SZABÓ LŐRINCnek

106. Szekszárd, 1921. aug. 6. 2 f. Babits aláírásával. Benne Török Sophie (Tanner Ilonka) névjegye.

107. (Szekszárd, 1921. aug. 23.) 1 f. Babits aláírásával. .

 

Ms 4699/108-111.

TÖRÖK SOPHIE levelei SZABÓ LŐRINCNÉnek

108. (Szekszárd, 1925.) „pár nap óta...” 1 f. Babits Mihály aláírásával.

109. (Esztergom, 1925. jún. 13.) 1 f.

110. (Esztergom, 1929. aug. 8.) 1 f. Babits Mihály aláírásával.

111. (Bp., 1950. febr. 13.) 1 f.

 

Ms 4699/112.

SZABÓ LŐRINC levele BABITS MIHÁLYnak

H. é. n. „kénytelen vagyok ismét...” 1 f.

 

Ms 4699/113.

FÖLDI MIHÁLY levele BABITS MIHÁLYnak vagy Szabó Lőrincnek

H. é. n. „ne haragudj...” 1 f.

 

Ms 4699/114-119.

BASCH LÓRÁNT levelei SZABÓ LŐRINCnek

114. Bp., 1949. júl. 15. 1 f.

115. Bp., 1949. júl. 22. 1 f.

116. Bp., 1950. márc.30. 1 f.

117. Bp., 1950. aug. 29. 2 f.

118. Bp., 1952. okt. 7. 1 f.

Mellette Basch Lóránt Babits-dokumentumok átvételéről szóló elismervénye. 1 f.

 

Ms 4699/120-123.

SZABÓ LŐRINCnek szóló üzenetek Babitsnál lakása idejéből megnevezetlenektől.

Kéziratok 4 db. 4 f.

 

Ms 4699/124.

SÁRKÖZI GYÖRGY: „Babits Mihály.” Ismertetés. Hasábkorrektúra, 2 f.

 

Ms 4699/125-126.

SZABÓ LŐRINC feljegyzései Babits Mihály 1920. okt. 23-án elmondott családi emlékeiről. Gépirat, 2 pl. 4 f.

 

Ms 4699/127-129.

SZABÓ LŐRINC gyorsírásos feljegyzései Babits Mihály családi és ifjúkori emlékeiről, valamint a jegyzetek gépírásos áttétele. 1919-1920. 1944.

Autogr. ill. Gépirat, 3 db. 1 füzet 74 f. (32-48, 50-55, 57-60, 63-72.ff.üres) +49+23 f.

 

Ms 4699/130.

SZABÓ LŐRINC: „Babits műhelyében.” Gépirat, autogr. jav. 12 f.

 

Ms 4699/131-132.

SZABÓ LŐRINC: „Babits betegágyánál.” Bp., 1941. febr. 16. Autogr. fogalmazvány és gépelt másolat, 2 db. 10 + 5 f,

 

Ms 4699/133.

SZABÓ LŐRINC: „A halálhír órájában.” (Babits Mihály halálakor.)

Gépirat, 2 f.

 

Ms 4699/134.

SZABÓ LŐRINC feljegyzései Babits Mihályról.

Gépirat, 3 f.

 

Ms 4699/135.

SZABÓ LŐRINC: Babits Mihály „Esti kérdés” c. versének szerkezeti elemzése. Bp., 1956. okt. 1. Gépirat, autogr. jav. 1 f.

 

Ms 4699/136.

SZABÓ LŐRINCNÉ emlékezése Babits Mihályról.

Gépirat, 4 f. + 1 f. duplum.

 

Ms 4699/137.

BABITS MIHÁLY egyetemi könyvtári térítvénye.

Eredeti irat, 1 f.

 

Ms 4699/138-139.

BABITS MIHÁLLYAL kapcsolatos két irat. (Idézés és tüzifajegy.)

Eredeti iratok 2 db. 2 f.

 

Ms 4699/140-141.

BABITS MIHÁLY gyászjelentései. Bp., 1941. aug. 5.

Nyomt. 2 db. 2 f.

 

Ms 4699/142.

TŐRÖK SOPHIE gyászjelentése. Bp., 1955. febr. 1. Nyomt. 1 f.

 

Ms 4699/143-145.

BABITS MIHÁLY-emlékünnepélyek és emlékmúzeum megnyitásának meghívói.

1943-1961.

Nyomt. 3 db. 4 f.

 

Ms 4699/146.

id. BABITS MIHÁLYNÉ fényképe.

Eredeti felvétel, 1 db. 1 f.

 

Ms 4699/147.

BABITS MIHÁLLYAL kapcsolatos újságkivágatok.

Nyomt. 3 csomó.

1. csomó: Szabó Lőrinc és Babits Mihály 1927-i debreceni felléptéről szóló újságkivágatok.

2. csomó: Szabó Lőrinc 1956-os szegedi Babits-előadásáról szóló újságkivágatok.

3. csomó: Egyéb kivágatok.

 

2. TÓTH ÁRPÁD-ANYAG

 

Ms 4700/1-49.

TÓTH ÁRPÁD versei és verstöredékei I.

Autogr. 49 db. 55 f.

1. „Álarcosán,” Fogalm. variáns, 1 f, - 2. „Áldott legyen...” Fogalm. - „Kint jártam a ligetben.” Fogalm. variáns, 1 f. - 3-15. „Áldott nyári délután.” Variáns, töredékek, 13 db. 13 f. A 3. sz.: 1925. júl.23. - 16. „Alföldi emlék.” Fogalm. variáns, 1 f. - 17. „Alkony, barna hajós.” Fogalm. variáns, 2 f. - 18-27. „Amíg a csókot megtaláltam.” Variánsok, részben töredékek, 10 db. 10 f. A 24. sz.: 1927. jan. 25. - 28-29. „Andrássy út.” Fogalm. a 29. sz. variáns, 2 db. 2 f. - 30. „Áprilisi capriccio.” Fogalm. 3 f. 1927. ápr. 26. - 31-32. „Arad.” Variánst töredék, 2 db. 2 f. - 33-34. „Arany felhő.” Fogalm. Variáns, töredék, 2 db. 2 f. - 35-41. „Aranylöveg a messzi égen.” A 35. sz. fogalmazvány, kelte 1927. ápr. 4., a 36-41. sz. variáns, töredék, 7 db. 8 f. - 42. „Aranytó az égen.” Fogalm. 1 f. - 43. „Elégia.” Kötetben: „Az árnyból szőtt lélek.” Fogalm. variáns, 2 f. - 44. „Bazsalikomlevél.” Fogalm. 2 f. - 45. „Be szép az ég...” Fogalm. 1 f. - 46-47. „Betörő.” A 46. sz. fogalm., a 47. sz. variáns, töredék, 2 db. 2 f. - 48. „Betűk, betűk..” Rajta a vers fogalmazványa és variánsa, 1 f. - 49. „Boldog csönd.” Fogalm. 1 f.

 

Ms 4700/50-100.

TÓTH ÁRPÁD versei és verstöredékei II.

Autogr. 51 db, 54 f.

50-51. „Bús bérház-udvar ez...” Az 50. sz. fogalm., az 51. sz. variáns, 2 db. 2 f. - 52. „Csöndes már...” Fogalm. variáns, 1 f. - 53-57. „Csillagász I-II.” Fogalm. variáns, töredék, 5 db. 5 f. - 58. „Csönd, csönd” Rajta a vers három változata, egyik azonos a kötetbelivel, 1 f. - 59. „Csupa kudarc.” Fogalm. 1 f. - 60. „A dalt, a dalt...” Fogalm. 1 f. -61. „Derűt dalolnék...” Fogalm. variáns, 1 f. - 62. „De szétnéz aztán...” Fogalm. 1 f. - 63-68. „Édes komám...” Töredék, variáns, 6 db. 6 f. - 69. „Egy aggot ismerék...” Fogalm. 1 f. - 70. „Egy ebről.” Fogalm. 1 f. - 71. „Egyhelyben ülni...” Fogalm. 1 f. - 72. „Egy-két sugárnyi régi nap.” Fogalm. variáns, 2 f. 1924. jún. 27. - 73. „Egy pisztoly csattant el.” Fogalm. variáns, 1 f. - 74. „Egy végső igaz szót...” Fogalm. 1 f. - 75. „E halk tájt nemrég...” Fogalm. variáns, 2 f. - 76-77. „Éjféli litánia.” A 76. sz. Fogalm. variáns, a 77. sz. variáns, töredék, 2 db. 2 f. A 76. sz.: Svedlér, 1917. szept. 11. - 78-84. „Elégia egy rekettyebokorhoz.” Fogalm. variáns, töredék, 7 db. 7 f. - 85. „Életem fölött...” Rajta a vers két változata, egyik azonos a kötetbelivel, 1 f. - 86-90. „Elkopik az ember...” A 86. sz. fogalmazvány, rajta még az „Alig kér már szerelmet...” c. vers variánsa. A 87-89. sz. variáns, töredék, a 90. sz. töredék, rajta a „Rádió” c. vers variáns-töredéke. 5 db. 5 f. - 91-93. „Elkoptam.” A 91. sz. variáns fogalmazvány, a 92-93. sz. töredék, variáns. 3 db. 3 f. - 94. „Éllel hulló...” Variáns, fogalm. 1 f. - 95. „Elmúlt az élet...” Fogalm. 1 f. - 96.”Elzeng az élet.” Fogalm. 1 f. - 97. „Erdőszél.” Fogalm. variáns, 1 f. 98. „Eredj szerelem, szép sehonnai...” Töredék, 1 f. - 99. „Este.” Fogalm. variáns, 1 f. Rajta Szabó Lőrinc jegyzete, - 100. „Esti kertben,” Fogalm. variáns, 1 f.

 

Ms 4700/101-149.

TÓTH ÁRPÁD versei és verstöredékei III.

Autogr, 49 db. 55 f.

101-105. „Esti sugárkoszorú,” A 101. sz. azonos fogalm., a 102-105. sz. töredék, variáns, 5 db. 5 f. - 106. „Ez már nem nyári alkonyat.” Fogalm. variáns, 1 f. - 107. „Esti dal.” Kötetben: „Ez a nap is...” Fogalm. variáns, 1 f. 1927. jún. 1. - 108. „Ez világnak dolga...” Fogalm. 1 f. - 109. „Fájva szeretni...” Fogalm. variáns, 1 f. - 110. „Fehér lesz akkor...” Fogalm. variáns, 1 f. - 111. „A fényes lóg már..” Fogalm. variáns, 1 f. - 112. „Fénylő búzaföldek között.” Fogalm. 3 f. 1925. jún. 22. - 113. „Forró nyári nap.” Fogalm. variáns, 1 f. - 114. „Csöndes húsvéti vers.” Kötetben: „Gyerekszemekkel.” Fogalm. variáns, 1 f. 1923. márc. 28. - 115. „A haja...” Fogalm. variáns, 1 f. - 116. „Hajó a dokkban.” Fogalm. variáns, 1 f. 1924. dec. 21. - 117. „Harangvirág.” Fogalm. 1 f. - 118-122. „Hegedülnéd; sóhajtanád...” Variáns, töredék, 5 db. 5 f. - 123-130. „Hegyi beszédek felé.” Variáns, töredék, 8 db. 9 f. A 123. sz.: 1923. szept. 6. - 131. „Hej Debrecen..” Fogalm.

1 f. - 132. „A herceg.” Autogr. másolat, 1 f. - 133-139. „A hídon.” A 133. sz. variáns, a 134-139. sz. variáns, töredék, 7 db. 8 f. - 140-144. „Hívogató.” Fogalm., a 141-144. töredék, variáns, 5 db. 5 f. A 140. sz.: 1924. ápr. 14. - 145. „A hold leckéje.” Fogalm. variáns, 1 f. 1927. júl. 21. - 146. „Hová repülsz?” Fogalm. variáns, 1 f. 1924. dec. 16-17. - 147. „Ifjonti jók múlásán.” Fogalm. variáns, 2 f. - 148-149. „Illatlavinák alatt.” Fogalm. variáns, 2 db. 3 f. A 149. sz.: 1927. aug. 15-16.

 

Ms 4700/150-199.

TÓTH ÁRPÁD versei és verstöredékei IV.

Autogr. 50 db. 63 f.

150-151. „Az isten oltókése.” Kötetben: „Isten oltókése.” A 150. sz. autogr. másolat, a 151. sz. Fogalm. variáns, 2 db. 2 f. - 152. „Isten veled...” Fogalm. 1 f. - 153-154. „Jó éjszakát.” Variáns, töredék, 2 db. 2 f. A 154. sz.: 1924.dec.4-5. - 155. „Jól van ez így.” Fogalm. 1 f. 1923. jún. 20. - 156-157. „Jó volna szépen...” Fogalm. variáns, 2 db. 3 f. Az 156. sz.-n még az „Esti harangjáték”. Fogalm. - 158-165. „Hűvösen és fantáziátlanul.” Kötetben: „Józanul és fantáziátlanul.” A 158. sz. variáns, a 159-165. sz. töredék, variáns, 8 db. 9 f. - 166. „Kecskerágó.” Fogalm. variáns, 1 f. - 167-170. „A kerti fák közt.” Fogalm. variáns, 4 db. 4 f. - 171. „Ki elveszíté életét...” Fogalm. variáns, 1 f. 172. „Kik egy-úton...” Fogalm. 1 f. jún. 16. - 173. „Ki tudja...” Fogalm. 1 f. - 174. „Kora márciusi napsugár.” Fogalm. variáns, 1923. márc. 28. 1 f. - 175. „Költő könnye.” Fogalm. 1 f. - 176-178. „Körúti hajnal.” Töredékek, 3 db. 3 f. - 179. „Köszönöm.” Autogr. másolat, 2 f. 1927. jún. 12. - 180-181. „Köszönöm hegedűd...” Töredékek, 2 db. 5 f. - 182. „Láz, dühök, kínok...” Fogalm. 1 f. - 183-188. „Lélektől-lélekig.” A 183. sz. variáns, a 184-188. variáns, töredék, 6 db. 7 f. A 183. sz.: Bp., 1923. júl.26-27. - 189-192. „Levél Osvát Ernőhöz.” A 189. sz. fogalm. variáns, a 190. sz. variáns, töredék, a 191. sz. variáns, töredék, 4 db. 7 f. A 189. sz.: 1923. jún. 4., a 191. sz.: 1923. jún.4. - 193. „Lomha gályán.” Fogalm. töredék, hátlapján: „Beültem már...” Fogalm. 1 f. - 194-195. „Május éjén a régi bor.” Fogalm. variáns, 2 db. 4 f. A 195. sz. 1925. máj. 26. - 196. „Ma lelkemet...” Fogalm. 1 f. - 197. „A Marson.” Autogr. másolat, 1 f. 1928. febr. 20. - 198. „Már éjfél..” Fogalm. Rajta még: „Az utcán, most...” Fogalm. 1 f. - 199. „Már vége...” Fogalm. Rajta még: „És éjjel a holt...” 2 f.

 

Ms 4700/200-248.

TÓTH ÁRPÁD versei és verstöredékei V.

Autogr. 49 db. 55 f.

200-20l. „Megcsaltalak...” Fogalm. variáns, 2 db. 2 f. - 202. „Megüzenem...” Fogalm. variáns, 1 f. - 203-204. „Megváltozik...” Fogalm. variáns, 2 db. 2 f. - 205. „Miért?” Fogalm. 1 f. - 206. „Miért kelsz újra...” Fogalm. Rajta még:. „A vérnek és nyomornak idején. ..”Fogalm.1 f. - 207. „Mi lett a sárga virágokból?” Fogalm. 1 f. - 208. „Mi mámor volt..” Fogalm. variáns, 1 f. - 209-210. „Mint halk hegedűszó.” Fogalm. variáns, 2 db. 2 f. A 209. sz.-n még: „ó örök Isten...” Fogalm. variáns. - 211-212. „Ifumia.” Kötetben: „A múmia”. Variáns, a 212. sz. variáns, töredék, a 211. sz.: Svedlér, 1924. ápr. 24. 2 db. 2 f. - 213-216. „A Halottak élén új kiadásának margójára.” Variánsok, a 215-216. sz. variáns, töredék, 4 db. 4 f. - 217-218. „Non piu leggevano...” Fogalm., a 218. sz. variáns, 2 db. 2 f. - 219. „Ó ezek a...” Fogalm. 1 f. Hátlapján gyorsírásos feljegyzések. - 220. „Ó édes napsütés...” Fogalm. 1 f. - 221. „Ó fontaine lumineuse...” Autogr. (?) másolat, 1 f. - 222. „Óh én nem a halált...” Fogalm. 1 f. - 223-224. „Óh furcsa társak...” Fogalm. variáns, 2 db. 2 f. - 225. „Óh lankadó bübájú alkonyat...” Fogalm. 1 f. - 226. „Óh líra...” Fogalm. variáns, 1 f. - 227-232. „Óh napsugár..” A 227. sz. fogalm., a 228-229. sz. variáns, a 230-232. sz. variáns, töredék. 6 db. 6 f. - 233. „Óh régi költő...” Fogalm. 1 f. - 234-235. „Óh tudsz-e szállani...” A 234. sz. variáns, a 235. sz. variáns, töredék, 2 db. 2 f. - 236. „Olykor, éjjel...” Autogr. másolat, 1 f. - 237. „Oh minden míly szép...” Fogalm. 1 f. - 238-240. „Ó örök Isten...” A 238. sz. fogalmazvány, hátán a „Boldog óra lesz-e még...” kezdetű töredék, a 239. sz. variáns, a 240. sz. variáns, töredék, 3 db. 3 f. - 241. „Óh rímek fáradt mestere…” Fogalm. 2 f. 1924. jún. 24. - 242. „Ó távoli…” Fogalm. variáns, 1 f. - 243-244. „Az öröm illan...” Variáns, töredék, 2 db. 3 f. - 245-247. „Örök tavaszban járnék...” Fogalm. variáns, 3 db. 4 f. - 248. „Őszi beszélgetés.” Fogalm. variáns, 4 f. Bp., 1923. nov. 16.

 

Ms 4700/249-295.

TÓTH ÁRPÁD versei és verstöredékei VI.

 Autogr. 47 db. 59 f.

249-251. „Pajtás igyunk...” Töredék, 3 db. 8 f. - 252-261. „A Palace-ban.” Variáns, töredék, 10 db. 10 f. A 255. sz. címe: „1925 október a Palace-ban.” - 262-263. „Pompázó lusta, édes alkonyat...” Fogalm., a 263. sz. variáns, 2 db. 2 f. - 264. „Próbálom, hátha...” Fogalm. variáns, 2 f. - 265-268. „A rab.” Fogalm. variáns, 4 db. 4 f. - 269-277. „Rádió.” A 269-271. sz. variáns, a 270. sz. címe: „Charleston”, a 272-277. sz. variáns, töredék, 9 db. 13 f. - 278. „Ripacs.” Fogalm. variáns, 1 f. 1917. szept. 12. - 279-281. „Sóhajféle.” Fogalm., a 280-281. sz. variáns, 3 db. 3 f. - 282-283. „A Sorbonne halottja.” Autogr. másolat, 2 db. 3 f. - 284. „Sötétedik.” Fogalm. variáns, 1 f. - 285. „Sötét szín izzik...” Fogalm. rajta még az „Óh őszi esték...” kezdetű töredék. 1 f. - 286. „Szavak szobrásza én...” Autogr. másolat, 1 f. -287. „Száz év után. (Vajda János emlékének.)” Fogalm. variáns, 2 f. -288-293. „Szédület.” Fogalm., a 289-293. sz. variáns, töredék, 6 db. 6 f. - 294. „Szemben a fenséges...” Fogalm. 1 f. - 295. „Szent őrületben..” Fogalm. 1 f.

 

Ms 4700/296-340.

TÓTH ÁRPAD versei és verstöredékei VII.

Autogr. 45 db. 50 f.

296. „Szeretnék átölelni...” Fogalm. 1 f. - 297. „Szeretsz?” Fogalm. 2 f. - 298. .Széthullt légiókkal.” Fogalm. variáns, 1 f. 1925. jún. 8-9. - 299-301. „Szigeti emlék.” Fogalm., a 300. sz. variáns, címe: „Szigeti csemege.”, a 301. sz. variáns, töredék. Kelte 1927. jún.30. 3 db. 3 f. - 302. „Szomorúság Anteusa.” Fogalm. variáns, 2 f. 1927. aug. 1. - 303-304. „Takarodó.” Variáns, töredék, 2 db. 2 f. A 304. sz.-n még: „Fájva szeretni...” c. töredék. - 305-307. „Taposom még egy kissé... Fogalm. variáns, 3 db. 3 f. - 308-312. „A tavaszi sugár.” Variáns, töredék, 5 db. 5 f. - 313-314. „A test csodája.” Fogalm., a 314. sz. variáns, 2 db. 4 f. - 315-321. „Az ősök ritmusa.” (Részben azonos „A test csodájá”-val.) A 315-317. sz. variáns, a 318-321. sz.variáns, tőredék, 7 db. 8 f. A 315. sz. 1923. aug. 16. - 322-324. „Tetemrehívás.” Fogalm. variáns, töredék, 3 db. 3 f. - 325. „Tháliánál.” Fogalm. variáns, 1 f. 1914. jan. 15. - 326. „Úgy, úgy...” Fogalm., rajta még egy vers. 1 f. - 327-331. „Új tavaszig vagy a halálig.” A 327-329. sz. Fogalm. variáns, a 330-331. sz. töredék, variáns. A 329. sz.: Újtátrafüred, 1925. dec. 16. 5 db. 5 f. - 332. „Vasárnap.” Autogr. másolat, 1 f. - 333. „A végtelen bús éjszakában.” Fogalm. 1 f. - 334-335. „A vén magyar hegy...” Fogalm. variáns, a 335. sz. töredék. 2 db. 2 f. - 336. „Vergődni mindhalálig.” Fogalm. variáns, 1 f. - 337. „Vitézek, mi lehet...” Fogalm. variáns, 1 f. - 338. „Volt-e tavasz az idén?” Fogalm. variáns, 1 f. - 339. „Vonatra ülnék...” Fogalm. Rajta még: „Micsoda reflektor elé...” c. fogalmazvány. 1 f. - 340. „F. L. úrleány sírkövére.” Fogalm. 1 f.

 

Ms 4700/341-414.

TÓTH ÁRPÁD vegyes verstöredékei.

Autogr. 74 db. 78 f.

 

Ms 4700/415-416,

TÓTH ÁRPÁD verseit és műfordításait tartalmazó füzetek betétlapokkal.

Autogr. 2 db. 16 f. (a 4. f. üres) + 20 f. (l-3, 5-6, 8-9, 12-13.ff. üres.)

 

Ms 4700/417-431,

TÓTH ÁRPÁD-versek újságkivágatai és korrektúrája, valamint Tóth Árpád újságban megjelent verseinek bibliográfiai adatai Szabó Lőrinc kézírásával .

Nyomt. ill. kéziratok, 16 db. 20 f. (Egyik „A toll” egy száma.) 417-418. Szabó Lőrinc jegyzetei, 3 db. 3 f. - 419. „Aranylöveg a messzi égen.” 2 f. - 420. „Egy-két sugárnyi régi nap.” Autogr. jav. 1 f. -421. „A hídon.” 1 f. - 422-423. „Köszöntő.” 2 db. 2 f. - 424. „A Palace-ban.” 1 f. - 425-426. Prospero szigete.” 2 db. 4 f. - 427. A Reményhez.” 1 f. - 428. „Richard.” 1 f. - 429. „Szigeti emlék.” 1 f. -. 430. Kardos László: „Tóth Árpád három ismeretlen verse.” - 431. Bródy Pál: „Tóth Árpád hagyatékából.” 1 f,

 

Ms 4700/432-435.

TÓTH ÁRPÁD gyorsírásos versei.

Autogr. gyorsírás, 4 db. 5 f.

 

Ms 4700/436-438.

TÓTH ÁRPÁD gyorsírásos feljegyzései.

Autogr. gyorsírás, 3 db. 3 f.

 

Ms 4700/439-451.

TÓTH ÁRPÁD novellái és novella-töredékei.

Autogr. 13 db. 54 f.

439. „A .,Kéremszépen’ felesége.” Autogr. Fogalm. 5 f. - 440. „A küstenfelsi gyémánt.” Autogr. Fogalm. 6 f. - 441. „A titkár úr frakkja.” Autogr. Fogalm. 5 f. - 442. „Festeni.” Autogr. kézirat kevés jav. 16 f. - 443. „Rettenetes idő volt...” kezdetű, cím nélküli novella. Autogr. Fogalm. 7 f. - 444-447. Novellatöredékek. 4 db. 8 f. - 448-450. A „Bigey bácsi” c. novella töredékei. 3 db. 4 f. - 451. Egy prózai töredék. 1 f.

 

Ms 4700/452.

TÓTH ÁRPÁD Petőfiről szóló jelenetének töredékei.

Autogr. 11 f.

 

Ms 4700/453-455.

TÓTH ÁRPÁD kritika-töredékei.

Autogr. 3 db. 6 f.

453. Kritikatöredék Kosztolányi Dezső verseiről. 1921. 1 f. - 454. Kritikatöredék Szabó Dezső „Az elsodort falu” c. regényéről. 2 f. - 455. Kritikatöredék Szomory Dezső „II. Lajos király” c. drámájáról. 3 f.

 

Ms 4700/456.

TÓTH ÁRPÁD előadása Vörösmarty Mihályról.

Autogr. fogalm. 5 f.

 

Ms 4700/457.

TÓTH ÁRPÁD előadása a háborús költészetről. Kolozsvár, 1918.

Autogr. 12 f.

 

Ms 4701/1-79.

TÓTH ÁRPÁD „Arpetto” ós „Torpedó” álnéven megjelent írásai a Debreceni Nagy Újságban. 1911. nov. 17.- 1913. szept. 28,

Nyomt. 79 db.

 

Ms 4701/80-90.

TÓTH ÁRPÁD tárcái a Magyarország, Az Est és a Pesti Napló c. lapokban. 1917.nov.3. - 1923. aug. 26.

Nyomt. 11 db.

 

MS 4701/91-92.

TÓTH ÁRPÁD két cikkének töredékei ill. vázlata. (Beszámoló egy sakkversenyről. - Miltonról szóló cikk.)

Autogr. 2 db. 2 + 4 f.

 

Ms 4701/93-100.

TÓTH ÁRPÁD kritikái és cikkei.

Nyomt, 8 db.

 

Ms 4701/101-141.

TÓTH ÁRPÁD Baudelaire-fordításai. 1920-1923. Autogr. fogalm. 41 db. 62 f.

101. „Előhang.” Fogalm. variáns, 2 f. 1920. szept. 12. - 102. „Ős, meztelen korok emlékén csüggnöm oly jó...” Fogalm. 2 f. 1921. febr. 25.- 103. „Az ember és a tenger.” Fogalm. 1 f. 1920. szept. 7. - 104. „Don Juan a pokolban.” Fogalm. variáns, 1 f. Bp., 1920. szept. 15. körül. - 105. „Théodore de Banville-nak.” Fogalm. variáns, 1 f. 1921. febr. 26-27. – 106-108. „Omló, gyöngyházszínű ruhájában ha jár...” Fogalm. variáns, 1 f. febr. 7. - 110. .A balkon.” Fogalm. 2 f. 1921. febr. 22-23. - 111. „A lélek hajnala.” Fogalm. variáns, 1 f. Máj. 11-12. - 112. „Esti harmónia.” Fogalm. 1 f. Ápr. vége - máj. 4-12. - 113. „Az illatszeres üveg.” Fogalm. 1 f. Máj. 4. - 114. „Borús ég.” Fogalm. 1 f. 1922. dec. 8. - 115. „A Helyrehozhatatlan.” Fogalm. variáns, 3 f. 1921. febr. 23. - 116. „Egy Madonnához. Spanyol izlésű fogadalmi kép.” Fogalm. variáns, 2 f. Jan. 16-17. - 117. „Vera Honoré Daumier arcképére. Fogalm. 1 f. 1922. dec. 27. - 118. „Egy kreol hölgynek.” Fogalm. 1 f. 1921. márc.8. és 10. - 119. „A pipa.” Fogalm. 1 f. Ápr. 26. - 120. „A zene.” Fogalm. variáns, 2 f. 1922. dec. 14. - 121. „A Gyűlölet hordója.” Fogalm. variáns, 1 f. 1922. dec. 5-6. - 122. „Spleen.” Fogalm. 1 f. 1923. jan. 7. - 123. „A fedő.” Fogalm. 1 f. - 124. „Egy malabár nőhöz.” Fogalm. 2 f. 1923. jan. 7. - 125. „A hang.” Fogalm. 2 f. 1923. jan. 8. – 126. „A lázadó,” Fogalm. 1 f. 1921. márc. 6. - 127-128. „Áhitat.” Fogalm., a 128. sz. variáns, a 128. sz. címe a kéziraton: „Csitító,” 2 db.

f. Máj. 9-10. - 129. „Lola de Valence. Edouard Manet festményére.” Fogalm. variáns, 1 f, - 130. „A nap.” Fogalm. variáns 1 f. 1923. febr. 11, márc. 5. - 131. „A megsértett Hold.” Kötetben: „A megbántott holdvilág.” Fogalm. 1 f. 1923. febr. 28. - 132. „Egy vöröshajú koldusleány-hoz.” Fogalm. 2 f. 1921. márc. 30. - 133. „A hattyú,” Fogalm. variáns, 6 f, 1923. márc. 1-4, - 134. „Én nem feledtem el...” Fogalm. variáns, 1 f. 1923. jan. 3. - 135. „A rongyszedők bora.” Fogalm. variáns, 3 f, 1923. márc. 5. - 136-138. „A vérkút.” Fogalm., a 137-138. sz. variáns, 3 db. 3 f. A 136. sz.:1922.dec. 10. - 139. „Allegória.” Fogalm. variáns, töredék, 1 f. - 140. „Utazás Cytherébe.” Fogalm. variáns, 5 f. 1923. márc. 11. - 141. „A szegények halála,” Fogalm. 1 f. 1921. márc. 11.

 

Ms 4701/142-143.

TÓTH ÁRPÁD műfordításai. Browning, Robert versei.

Gépirat, rajta kézírásos szavak, 2 db. 2 f.

142. „Az elvesztett kedves.” 1 f. - 143. „Három nap múlva.” 1 f.

 

Ms 4701/144-146.

TÓTH ÁRPÁD műfordításai, Milton, John versei.

Autogr, 3 db. 3 f.

144-145.”L’allegro.” Variáns, töredék, 2 db. 2 f. - 146. „Il penseroso”

Variáns, töredék, 1 f.

 

Ms 4701/147-151.

TÓTH ÁRPÁD műfordítása. Musset, Alfred de. „A hold balladája,” Variáns,

töredék.

Autogr. 5 db. 5 f.

 

Ms 4701/152.

TÓTH ÁRPÁD műfordítása, Villon, François: „Epitafium.” Variáns, töredék,

Autogr., rajta Szabó Lőrinc jegyzete, 1 f,

 

Ms 4701/153.

TÓTH ÁRPÁD műfordításai, Samain, Albert: „Tavaszi est.” - „Bacchánsnő.”

Nyomt. 2 f,

 

Ms 4701/154-158.

TÓTH ÁRPÁD kisebb műfordítástöredékei.

Autogr. 5 db, 5 f.

 

Ms 4701/159.

TÓTH ÁRPÁD fordítása. Philippe, Charles-Louis: „A szegény Mária.”

Autogr. 34 f.

 

Ms 4701/160-162.

TÓTH ÁRPÁD három Rilke-vers másolata.

Autogr. 3 db, 3 f.

 

Ms 4701/163,

TÓTH ÁRPÁD feljegyzése műfordításairól.

Autogr. 1 f.

 

Ms 4701/164-168.

TÓTH ÁRPÁD fordításaihoz készített szószedetei.

Autogr. 5 db. 16 f.

 

Ms 4701/169.

TÓTH ÁRPÁD érettségijéről írt naplója. 1904. nov. 5. Töredék.

Autogr. 9 f.

 

Ms 470l/170-172.

TÓTH ÁRPÁD noteszai.

Eredeti feljegyzések, 3 db. 47 + 29 + 21 f. A noteszok tasakjában cédulákon feljegyzések, kenyérjegyek stb.

Tartalma apró, részben .gyorsírásos feljegyzések, elszámolások, verses müfordítástöredékek, rajzok.

 

Ms 4701/173.

TÓTH ÁRPÁD: „Önéletrajz.” Hasábkorrektúra.

Nyomt., rajta kézírás, 1 f.

 

Ms 4701/174.

TÓTH ÁRPÁD:” Ady Endrének” c. versének paródiája. Más Ady-paródiák között.

Nyomt. 2 f.

 

Ms 4701/175-177.

TÓTH ÁRPÁD apró feljegyzései. (Egy igazolás-fogalmazvány, a Debrecen-Budapest vasútvonal állomásai, műveire vonatkozó feljegyzések.)

Autogr. 3 db. 3 f.

 

Ms 4701/178.

TÓTH ÁRPÁD levele megnevezetlen Jancsinak

Bp., 1908. febr. 8. 4 f.

 

Ms 4701/179.

GELLÉRT OSZKÁR levele TÓTH ÁRPÁDnak

Bp., 1917. ápr. 14. 1 f.

 

Ms 4701/180-189.

TÓTH ÁRPÁDról megjelent ismertetések, kritikák.

Nyomt. 10 db. 10 f. + a Nyugat 1928. nov. 16.-i száma.

 

Ms 4701/190.

FODOR JÓZSEF kritika-tervezete Tóth Árpádról.

Autogr. 12 f.

 

Ms 4701/191-194.

TÓTH ÁRPÁDdal kapcsolatos nyomtatványok.

Nyomt. 4 db. 4 f.

191. A debreceni Csokonai-kör meghívója. 1918. nov. 17.

192. Tóth Árpád egy hotelszámlája.

193. Újságkivágat Tóth Árpád házasságáról.

194. Újságcikk Tóth Árpád említésével.

 

Ms 4701/195-196.

TÓTH ÁRPÁD két rajza.

Eredeti rajzok, 2 db. 2 f.

 

Ms 4701/197.

TÓTH ÁRPÁD és felesége fényképe.

Eredeti felvétel (alig kivehető), 1 db. 1 f.

 

Ms 470l/198.

KARINTHY FRIGYES rajza Tóth Árpádról. 1911. jún. 1.

Eredeti rajz, 1 f.

 

Ms 470l/199-201.

TÓTH ANDRÁS fényképei.

Eredeti fényképek, a 200. sz.-ra rárajzoltak, a 20l. sz.-on a fej kivágva és fordítva visszaragasztva. 3 db. 3 f.

 

Ms 4701/202-205.

özv. TÓTH ANDRÁSNÉ segélye ügyében írt levelek és irat. 1943-1944.

Eredeti iratok, 4 db. 7 f.

202. Kölcsey Sándor levele Szabó Lőrincnek. Debrecen, 1943. dec. 20. 1 f. - 203. Határozat Tóth -Árpád édesanyjának, özv. Tóth Andrásnénak állandó segélyben való részesítéséről. Debrecen, 1943. dec. 20, 2 f. -204. Kölcsey Sándor levele Szabó Lőrincnek. Debrecen, 1944. jan. 3. 2 f. - 205. özv. Tóth Andrásné levele Szabó Lőrincnek. (Debrecen.) 1944. jan. 11. 2 f.

 

Ms 4701/206-211.

SZABÓ LŐRINC boríték-címzésel Tóth Árpád nála levő kézirataihoz.

Autogr. 7 db. 7 f.

 

3. EGYÉB KÉZIRATOK

 

Ms 4702/1.

BRÓDY SÁNDORról szóló előadás ismeretlen szerzőtől.

Eredeti fogalm. 8 f.

 

Ms 4702/2.

ERDÉLYI JÓZSEF: „Világverő” c. versének töredéke.

Autogr. 1 f.

 

Ms 4702/3-5.

FODOR ANDRÁS versel.

Gépiratok 3 db. 3 f.

3. „A költő.” 1 f. - 4. „Sárközi lány.” 1 t. - 5.” A vízrenéző. Egry József emlékének.” 1 f.

 

Ms 4702/6-30.

FODOR JÓZSEF versei.

Autogr. ill. eredeti irat, 25 db. 43 f.

6. „Bátor szívem, vitéz, katonás...” 1 f. - 7. „Dadogó-nyelvű Pythia” 2 f. - 8. „Fájdalom.” 2 f. - 9. „Jaj neked, ország...” 1 f. - 10. „Keats,” 1 f. - 11. „Magyarország.” 1 f. - 12. „Minden rosszul van,” 2 f. - 13. „Ne ismerjenek...” 1 f.. - 14. „Óda Juvenálishoz.” 3 f. -15. „Óda a Nőhöz.” 2 f. - 16. „Az oroszlán és a tetű.” Bp., 1927. júl. 6. 1 f. - 17. „Az örök harc.” 1 f. - 18. „Őrült szerelem.” 2 f. - 19. „Párbeszéd a holddal.” 4 f. - 20. „Piramis.” 1 f. - 21. „A rettenetes óriás.” 4 f. - 22. „Sóhaj 1926-ban.” 2 f. - 23. „Szavak, szavak.” 1925. máj. 12. 1 f. - 24. „Szomorú vers magamhoz.” 2 f. - 25. „Tudom, van Igazság.” 2 f. - 26. „Utálatok kavarganak...” 1 f. - 27. „Üvölts ma, próféta, üvölts...” 1 f. - 28. „Vádak, magam ellen.” 2 f. - 29. Verstöredék, 1 f. – 30. Kimutatás Fodor Józsefnek az Est-lapoknál megjelent verseiről. 2 f.

 

Ms 4702/31-34.

ILLYÉS GYULA versei.

Autogr. ill. nyomt. 4 db. 6 f.

31. „Én tudom...” 1 f. - 32. „Szabó Lőrincnek.” 3 f. 1936. máj. 18. - 33. „A tihanyi templom-hegyen.” 1 f. 1953. ápr. 19. - 34. „Az építőkhöz.” 1 f.

 

Ms 4702/35-36.

JÁVOR JÓZSEP levele Az Est szerkesztőjének, mellette írásai.

Iharospuszta, 1924. dec. 7. 2 db. 11 f.

A cikkek: „Ahol Jókai Mór kocsija elakadt.”- „A semleges őr.” -. „Vége a végek aranykorának.” - „Kínlódik az ember egyik napról a másikra.” - „Így múlik itt kérem az idő.”

 

Ms 4702/37.

KEMÉNY SIMON: „Öböl.” Vers.

Autogr. 2 f.

 

Ms 4702/38.

KERÉNYI GRÁCIA: „Wladyslaw Broniewski.”

Gépirat, 2 f.

 

Ms 4702/39-101

KODOLANYI JÁNOS kisebb prózai írásai.

Autogr. ill. gépiratok, részben autogr. jav, 63 db, 82 f,

39. „A kékhegy” o. mű címlapja. 2 f. - 40. „Aki magyar: zsidó?” 1 f. - 41. „Bagi naplója.” 1 f. - 42. „A békák.” 1 f. - 43. „Bocsánat. Emlékek a Városból.” 2 f. - 44. „Böhm néni meghalt.” 2 f. - 45. „Csak az vigasztal...” 1 f. - 46. „A csók.” 1 f, - 47. „Délibáb.” 3 f. - 48. „Egyenes utakat.” 2 f. - 49. „Egy német.” 1 f. - 50. „Ellopott beszélgetés egy padon.” 1 f. - 51. „Elveszett a kutya.” 1 f. - 52. „Az én társaságom.” 1 f. - 53. „Félreértés.” 2 f. - 54. „A féltékeny Biró Júli,” 1 f. - 55. „Forgószínpad.” 1 f. - 56. „Földbirtokreform.” 1 f. -57. „A furcsa sekrestyés.” 1 f. - 58. „Gyerekek.” 1 f. - 59. „Gyermekek a temetőben.” 1 f. - 60. „György és a grófnő,” 2 f. - 61. „György és a harisnya.” Emlékek a Városból. 1 f. - 62. „Háromszáz új bérpalota.” 2 f. - 63. „Hisztéria.” 1 f. - 64. „Hónapos szoba.” 2 f. - 65. „Igazság és hazugság.” 1 f. - 66. „Impresszionista kép Miskolcról.” 2 f. - 67. „Interpelláció.” 1 f. - 68. „Az író.” 1 f. - 69. „Ismerkedés.” 1 f. 70. „A jeggyűrűk útja.” 2 f. - 71. „A kádi tanácsa.” 1 f. - 72. „Két hölgy beszélget.” 1 f. - 73. „Két levél.” 1 f. - 74. „Kihagytak a számításból. Egy történelmi mű fejezete.” 1 f. - 75. „Komoly szándékok.” 1 f. - 76. „Korszerű indítványok.” 1 f. - 77. „Körmömre üt a füstös pipaszárral...” 1 f. - 78. „Külvárosi reggel.” 1 f. - 79. „Legendás pályafutás.” 1 f. - 80. „Levél önmagamhoz. 1 f. - 81. „A magyar állameszme hanyatlása.” 2 f. - 92. „Magyar írók szövetsége.” 2 f. - 93. „Műteremben.” 1 f. -84. „Művész.” 1 f. - 85. „A nagy drámaíró.” 1 f. - 86. „Németajkú magyarok.” 1 f. - 87. „Népnevelés.” 2 f. - 88. „A novella.” 1 f. - 89. „Öregek.” 1 f. - 90. .Polgári est.” 1 f. - 91. „A politika és az asszonyok.” 2 f. - 92. „Szerelmi házasság.” 2 f. - 93. „Szegény plébános úr...” 1 f. - 94. „A szövetkezet, mint konkurrens.” 1 f. - 95. „Unalom.” 1 f. - 96. „Úrnapi körmenet.” 1 f. - 97. „Választások Latyakfalván.” 2 f. - 98. „Vidéki hírek.” 1 f. - 99. „Vigyázzunk az erkölcsre. 2 f. - 100. „Vonaton.” 1 f. - 101. „Zene.” 1 f.

 

Ms 4702/102.

KRÚDY GYULA: „Váci utcai levél.” Elbeszélés.

Gépirat, autogr. aláírással, 6 f.

 

Ms 4702/103.

MARCUS, CARL DAVID: „Egy magyar nemzeti költő, Zsigmond Móricz: Gold im Kote.”

Gépirat, kéziratos jav. 1 f.

 

Ms 4702/104-105.

MARCONNAY TIBOR: „Szabó Lőrinc barátom egyik portréja.” Vers. 1957. -”Memorandum 4 Kiváló írótársunknak.” Autogr. ill. gépirat, 2 db. 4 f.

 

Ms 4702/106.

LUKÁČ, EMIL BOLESLAV: „Új arcú magyarok?”

Gépirat, 3 f.

 

Ms 4702/107.

MERÉNYI OSZKÁR: „Költő.” Vers.

Gépirat, autogr. jav. 1 f.

 

Ms 4702/108.

MÁRPFY ÖDÖN nyilatkozata az Ady-művek jogdíjával kapcsolatos helyzetről. Rajta Szabó Lőrinc sorai.

Gépirat, autogr. jav. 4 f.

 

Ms 4702/109-110.

MÉSZÁROS LÁSZLÓ aláírásai.

Autogr. 2 db.

 

Ms 4702/111.

MÓRICZ ZSIGMOND: „Kiki alapon.” Elbeszéléstöredék.

Gépirat, 21 f. (Az eredeti számozás szerint h. a 2. és a 17. f.; kétszer van 13. sz. lap, a szöveg nem azonos.)

 

Ms 4702/112.

PÉCHY MIHÁLYról szóló mű töredéke ismeretlen szerzőtől.

Gépirat, 14 f.

 

Ms 4702/113-114.

RÓZSA MIKLÓS: „Két őrült lángész.”

Autogr. 6 f.

Mellette: Rózsa Miklós levele megnevezetlen szerkesztőnek, Párizs,

1925. jan. 29. 1 f.

 

Ms 4702/115-117.

SÉRTŐ KÁLMÁN versei és karcolata.

Autogr. 3 db. 10 f.

115. „Ébresztő korbács.” vers. 2 f. - 116. „Szüleim.” Vers. 1 f. - 117. „Hallgató képvieslő úr.” Karcolat. Szabó Lőrinc bevezető soraival. 7 f.

 

Ms 4702/118-119,

[TAMKÓ] SIRATÓ KÁROLY verse és manifesztuma,

Gépirat, autogr. aláírással ill. nyomt. 2 db. 4 f.

118. „Kérdőjelek.” Vers. 1 f. - 119. „Le planisme. La décomposition de la littérature.” Fr. ny. Nyomt.3 f.

 

Ms 4702/120-121.

SZÉP ERNŐ versei.

Autogr. 2 db. 3 f.

120. „A Bois de Boulogne-ban, a padon egyedül.” 2 f. - 121. „Tiszapart.” 1 f.

 

Ms 4702/122-123.

SZILI JENŐ: „Goethe mint okkultista.” - „Okkult tudomány és Természettudomány.”

Gépirat, 2 db. 13 + 18 f.

 

Ms 4702/124.

VASZARY JÁNOS nyilatkozata.

Autogr. 2 f.

 

Ms 4703/1-10.

CZELLÁR FERENC levelei SZABÓ LŐRINCnek

1. Bp., 1917. jan. 20. 2 f.

2. Bp., 1917. júl. 2. 2 f.

3. Bp., 1917. aug. 13. 2 f.

4. Bp., 1917. szept. 22. 2 f.

5. (Bp.1917. nov. 11.)1 f.

6. Bp., 1917. nov. 20. 2 f.

7. Bp., 1917. dec. 11. 2 f.

8. Bp., 1918. jan. 7. 1 f.

9. Bp., 1918. márc. 15. 2 f.

10. Czellár Ferenc fényképe. 1 db. 1 f.

 

Ms 4703/11-15.

DIENES BARNA levelei SZABÓ LŐRINCnek

11. Bp., 1920. máj. 6. 1 f.

12. New York, 1921. ápr. 19. 1 f.

13. New York, 1921. máj. 6. 1 f.

14. New York, 1921. aug. 18. 2 f.

15. H. é. n. „Már egy örökkévalóság óta...” 1 f.

 

Ms 4703/16.

DIENESNÉ levele SZABÓ LŐRINCnek

Debrecen, 1925. szept. 28. 1 f.

 

Ms 4703/17-42.

DIENES KATA levelei SZABÓ LŐRINCnek

17. (Debrecen,) k. n. „először is..” 1 f.

18. Debrecen, 1917. nov. 14. 1 f.

19. Bp., Debrecen, 1917. nov. 1. 1 f.

20. Tokaj, 1918. júl. 22. 2 f.

21. (Bp., 1918. szept. 4.)l f.

22. Bp., 1918. szept. 16. 1 f.

23. Bp., 1918. szept. 19. 2 f.

24. Bp., 1918. szept. 30. 2 f.

25. Bp., 1918. okt. 20. 1 f.

26. Bp., 1918. okt. 25. 3 f.

27. Bp., 1918. nov. 3. 2 f.

28. (Bp., 1918. nov. 9.) 1 f.

29. Debrecen, 1919. jan. 3. 1 f.

30. Bp., 1919. febr. 10. 2 f. 31.

31. (Bp., 1919. febr. 15. 2 f.

32. Debrecen, 1920. máj. 4. 2 f.

33. Debrecen, 1920. okt. 10. 2 f.

34. Debrecen, 1920. nov. 1. 2 f. 35.

35. Kolozsvár,1925. aug. 24. 2 f.

36. Bp., 1949. júl. 21. 2 f.

37. Bp., 1949. nov. 3. 1 f.

38. Bp., 1949. nov. 23. 1 f.

39. Bp., 1950. febr. 2. 1 f.

40. Bp., 1950. szept. 9. 1 f.

41. Bp., 1947. aug. 3. 1 f. Szabó Lőrincnének írt levél,

42. H. é. n. „képzeld ezt a...” 1 f. Szabó Lőrincnének írt levél.

 

Ms 4703/43.

DIEMES KATA Szabó Lőrincről írt tréfás verse..1917. ápr. 1.

Autogr. 1 f.

 

Ms 4703/44.

DIENES KATA Szabó Lőrincnek szóló dedikációja. Debrecen, 1918. márc. 31.

Autogr. 1 f.

 

Ms 4703/45-50.

DIENES KATA iskolai dolgozata, fordításai, versei stb.

Autogr. 6 db. 17 f.

 

Ms 4703/51-57. .

DIENES KATA fényképei. 1917-1918.

Eredeti fényképek, 7 db. 7 f.

 

Ms 4703/58.

A DIENES- és Révész-család fényképe.

Eredeti felvétel, 1 db. 1 f.

 

Ms 4703/59-60.

BÉBER LÁSZLÓ fényképei. 1918.

Eredeti felvételek, 2 db. 2 f.

 

Ms 4703/61-65.

HORVÁTH LAJOS és GYULA fényképei. 1917-1918.

Eredeti felvételek, 5 db. 5 f.

 

Ms 4703/66.

KASZANYICZKY OLGA fényképe. 1918.

Eredeti felvétel, 1 db. 1 f.

 

Ms 4703/67.

KÖKÖSSY LAJOS fényképe.

Eredeti felvétel, 1 db. 1 f.

 

Ms 4703/66-69.

RÉVÉSZ ÁGNES fényképei.

Eredeti felvételek, 2 db. 2 f.

 

Ms 4703/70-71.

A debreceni református gimnázium színielőadásán készült képek. 1917.

Eredeti felvételek, 2 db. 2 f.

 

Ms 4703/72-74.

DIENES LÁSZLÓ: „Egyéniség és kommunizmus.” 1919. máj. 30. - „Szellemi munkások a proletárdiktatúrában.” - „Könyvtárak a tanácsköztársaságban.” Gépiratok kéziratos jav. 3 db. 34 + 16 + 4 f.

 

Ms 4703/75-76.

DIENES LÁSZLÓ levelei SZABÓ LŐRINCnek

75. Kolozsvár, 1927. jún. 1. 1 f.

76. Bp., 1948. jún. 15. 1 f.

 

Ms 4703/77-82.

DIENES LÁSZLÓ könyvtárügyi jegyzetei.

Autogr. 6 db. 7+7+4+4+4+1 f.

 

Ms 4703/83-90,

DIENES LÁSZLÓ: „A tisztviselő a proletárdiktatúrában” c. előadásával kapcsolatos polémia. 1919.

Újságkivágatok, 8 db. 11 f.

 

Ms 4703/91-104.

DIENES LÁSZLÓ apró könyvtári utasításai. 1919.

Autogr. 14 db. 14 f.

 

Ms 4703/105-109.

DIENES LÁSZLÓ: A Tanácsköztársaság Könyvtárügye. 1919. 1-4. sz.

Nyomt. 5 db. 17 f.

 

Ms 4703/110.

DIENES LÁSZLÓnak írt. névtelen levél. 1919.

Eredeti irat 1 f.

 

Ms 4703/111-113.

SIMONYI ANNA könyvtárosi kinevezésével kapcsolatos levelek. 1919.

Eredeti levelek, 3 db. 6 f.

111. Simonyi Zsigmond - Meller (?) Simonnak, Bp., 1919. jún. 15. 2 f. – 12. Meller (?) Simon - Lukács Györgynek. Bp., 1919. jún. 16. 2 f. - .13. Lukács György - Dienes Lászlónak. Bp., 1919. jún. 18. 2 f.

 

Ms 4703/114.

KŐHALMI BÉLA belépési nyilatkozata a Magyar Írók Szövetségébe. 1919. aug. 27.

Eredeti irat, 1 f. Rongált.

 

Ms 4703/115-127.

KANYÓ BÉLA önéletrajzai, versei, fordításai, levelei, iratmásolatok,

rajzok stb.

Autogr. és gépiratok, nyomt. 13 db. 16 f. Mellette 10 exlibris.

Közte:

118. Kanyó Béla - Szabó Lőrincnek. Keszthely, 1938. szept. 2. 1 f. - 119. Kanyó Béla - Szabó Lőrincnek. Szeged, 1956. szept. 26. 2 f.

 

Ms 4703/128-142.

DARVAS JÁNOSnak szóló levelek felvidéki újságíróknak a csehszlovák általános nyugdíjbiztosító újságírói alapjával szemben fennálló igényeiről. 1938-1940. Eredeti iratok, 15 db. 18 f. Mellette 3 apró felvétel.

 

4. MÁSOKNAK ÍRT LEVELEK

 

Ms 4703/143.

APÁTHY GYULA levele megnevezetlen szerkesztőségnek

H. n. 1934. szept. 4. 1 f.

 

Ms 4703/144.

ARDAY MIKLÓSNÉ levele SZABÓ LŐRINCNÉnek

(Sarkad, 1955. jan. 11.) 3 f.

 

Ms 4703/145.

ASCHER OSZKÁR levele SZABÓ LŐRINCNÉnek

Bp., 1926. febr. 8. 2 f.

 

Ms 4703/146.

ASCHER OSZKÁRNÉ levele SZABÓ LŐRINCNÉnek

Párizs, 1930. aug. 30. 1 f.

 

Ms 4703/147.

BABITS MIHÁLYNAK (?) szóló levél megnevezetlentől

H. n. 1930. júl. 15. 1 f. Másolat.

 

Ms 4703/148.

BALKÁNYI [KÁLMÁN ?] levele HORVÁTH ISTVÁNnak

H. é. n. „üdvözlöm az egész…” 1 f.

 

Ms 4703/149.

BARÁNSZKY JÓB LÁSZLÓNÉ levele SZABÓ LŐRINCNÉnek

Balatonkenese, 1948. jan. 10. 1 f.

 

Ms 4703/150.

BASCH LÓRÁNT levele SZABÓ LŐRINCNÉnek

[Bp.] 1965. okt. 21. 1 f.

 

Ms 4703/151.

BAUMGARTNER SÁNDORNÉ levele SZABÓ LŐRINCNÉnek

Igal, 1961. jún. 17. 1 f.

 

Ms 4703/152-154.

BAY ZOLTÁN és felesége levelei SZABÓ LŐRINCNÉnek .

152. (Falls, Church, 1949. dec. 20.) 2 f,

153. (Washington, 1950. dec. 18.) 2 f.

154. (Washington, 1966. dec. 6.) 2 f.

 

Ms 4703/155-157.

BAY ZOLTÁNNÉ levelei SZABÓ LŐRINCNÉnek

155. Nógrádverőce, 1944. aug. 11. 1 f.

156. (Washington,) 1966. júl. 9. 1 f.

157. H. n. 1966. dec. 4. 1 f.

 

Ms 4703/158.

BERDA JÓZSEF levele Az Est szerkesztőségének

 (Bp., 1938. dec. 28.) 1 f.

 

Ms 4703/159-167.

BERNÁTH AURÉLNÉ PÁRTOS ALICE levelei SZABÓ LŐRINCNÉnek

159. Ábrahámhegy, 1955. aug. 15. 1 f.

160. Ábrahámhegy, 1956. aug. 3. 1 f. Rajta Bernáth Aurél sorai.

161. Ábrahámhegy, 1956. aug. 9. 1 f.

162. Ábrahámhegy, 1957. aug. 10. 1 f.

163. Ábrahámhegy, 1965. júl. 30. 1 f.

164. Ábrahámhegy, 1966. aug. 31. 1 f.

165. H. é. n. „köszönöm soraidat...” 1 f.

166-167. Bernáth Aurélné gyászjelentése, nyomt. 1 f. - és temetésének időpontjára vonatkozó sorok Bernáth Auréltól. 1 f. 1966. nov. dec.

 

Ms 4703/160.

BIBÓ ISTVÁN és felesége levele SZABÓ LŐRINCNÉnek és Gáborjáni Klárának

(Bp., 1967. okt. 18.) 1 f.

 

Ms 4703/169.

DÓCZI ANTAL levele SZABÓ LŐRINCnek

Ózd, 1951. aug. 23. 1 f.

 

Ms 4703/170.

DÓCZI ANTALNÉ levele SZABÓ LŐRINCNÉnek

Ózd, 1948. febr. 26. 1 f.

 

Ms 4703/171-172.

ERTSEY PÉTER levelei SZABÓ LŐRINCNÉnek

(Szeged, 1957.) nov. 21. 1 f.

H. é. n. „Elnézését kérem...” 1 f.

 

Ms 4703/173.

FEKETE ISTVÁN levele SZABÓ LŐRINCNÉnek

Tiszadob, 1955. febr. 28. 1 f.

 

Ms 4703/174-190.

G. SZABÓ LŐRINC levelei SZABÓ LŐRINCNÉnek

174. Klotildliget, 1944. szept. 2. 1 f.

175. (Balatonföldvár,) 1948. júl. 15. 1 f.

176. Lillafüred, 1949. júl. 29. 1 f.

177. Siófok, 1950. ápr. 9. 1 f.

178. (Dunaföldvár,) 1949. aug. 8. 1 f.

179. Siófok, 1950, okt. 14. 1 f.

180. Szófia, 1950. okt. 15. 1 f. „Ebbe a szállóba...”

181. Szófia, 1950. okt. 15. 1 f. „Biztosan...

182. Szófia, 1950. okt. 20. 1 f.

183. Szófia, 1950. okt. 21. 1 f.

184. Szófia, 1950. okt. 24. 1 f.

185. Tata, 1952. júl. 5. 1 f.

186. Moszkva, 1952. aug. 17. 1 f.

187. Moszkva, 1952. aug. 19. 1 f.

188. Tata, 1953. júl. 22. 1 f.

189. Bukarest, 1953. aug. 1. 1 f.

190. Szabó Lőrincné: „A fiam Moszkvából beszél...” 1 f.

 

Ms 4703/191.

P.GULÁCSY IRÉN levele SZABÓ LŐRINCNÉnek

(Balatonföldvár, k. n.) nov. 11. 1 f.

 

Ms 4703/192.

GURGYIK BÉLÁNÉ levele SIMONFFY MARGITnak

Újpest, 1942. jún. 17. 1 f.

 

Ms 4703/193.

HOFFMANN EDITH levele SZABÓ LŐRINCNÉnek

H. n. 1930. nov. 17. l f.

 

Ms 4703/194-195,

ILLÉS ENDRÉNÉ levelei SZABÓ LŐRINCNÉnek

194. (Bp., 1949.) jan. 4.) 1 f.

195. (Bp., 1949.) jan. 25.) 1 f.

 

Ms 4703/196-198.

JUHÁSZ JULIANNA levelei SZABÓ LŐRINCNÉnek

196. (Debrecen, 1942. aug. 22.) 1 f.

197. (Debrecen, 1945. ápr. 11.) 2 f.

198. (Debrecen, 1945. aug. 29.) 1 f.

 

Ms 4703/199.

KÁNYA MÁRIA levele GÁBORJÁNI KLÁRÁnak

H. é. n. „hívtam édesapádat...” 1 f.

 

Ms 4703/200.

KARINTHY FRIGYES levele megnevezetlennek

Bp., 1922. febr. 10. 1 f.

 

Ms 4703/201.

KEMÉNY ZSUZSA levele SZABÓ LŐRINCNÉnek

(Vác, 1949. júl.) 1 f.

 

Ms 4703/202.

KERTÉSZ DÁNIEL levele megnevezetlennek

Debrecen, 1934. ápr. 3. 1 f.

 

Ms 4703/203-205.

KODOLÁNYI JÁNOS levelei SZABÓ LŐRINCNÉnek

203. Akarattya, 1955. jan. 20. 1 f.

204. Akarattya, 1955. márc. 31. 1 f.

205. Akarattya, 1955. máj. 25. 1 f.

 

Ms 4703/206-207.

KOMJÁTHY ALADÁRNÉ levelei SZABÓ LŐRINCNÉnek

Beregszász, 1943. aug. 14. 1 f,

H. é. n. „itt ápoljuk magunkat...” 1 f. Több aláírással.

 

Ms 4703/208.

KORDA SÁNDOR levele HELTAI JENŐnek (?)

Bécs, 1924. aug. 28. 2 f.

 

Ms 4703/209.

KRÚDY GYULA levele a Forum kiadónak

Bp., 1922. jún. 12. 1 f.

 

Ms 4703/210-213.

KUN FRANCISKA levelei SZABÓ LŐRINCNÉnek

210. Párizs, 1930. máj. 29. 1 f.

211.(Párizs, 1930. nov. 23.)l f.

212. Párizs, 1931. jún. 14. 4 f.

213. (Passaic, 1938. aug.4.) 1 f. Rongált.

 

Ms 4703/214.

LÁZÁR JÚLIA levele SZABÓ LŐRINCNÉnek

H. é. n. márc. 10. 1 f.

 

Ms 4703/215.

LÁZÁR JÚLlÁnak - megnevezetlen Zsófi levele

H. é. n. „azt hittem...” 2 f.

 

Ms 4703/216.

LÁZÁR LAJOSNÉ levele SZABÓ LŐRINCNÉnek

H. n. 1942. ápr. 23. 1 f.

 

Ms 4703/217.

LÁZÁR MIKLÓS levele GYÁRFÁS ELEMÉRnek

H. é. n. „egész szívemből...” 1 f.

 

Ms 4703/218.

LEHEL JUDIT levele GÁBORJÁNI KLÁRÁnak

H. n. 1957. márc. 16. 1 f.

 

Ms 4703/219-226.

LIPTÁK GÁBOR levelei SZABÓ LŐRINCNÉnek

219. H. n. 1956. szept. 8. 1 f.

220. (Balatonfüred,) 1960. dec. 17. 1 f.

221. Balatonfüred, 1965. dec. 31. 1 f. Rajta Illyés Gyula sorai,

222. Balatonfüred, 1966. szept. 20. 1 f.

223. Balatonfüred, 1966. szept. 22. 1 f.

224. (Zakopane,) 1966. nov. 20. 1 f.

225. (Hévíz,) 1967. febr. 20. 1 f.

226. Balatonfüred, 1967. dec. 19. 1 f.

 

Ms 4703/227.

LONDON, UNIVERSITY levele LÁM FRIGYESnek

London, 1947. ápr. 28. 1 f. Angol ny.

 

Ms 4703/228.

NAGY JÓZSEF levele VÁRADY SZABOLCSnak

Bp., 1946. okt. 5. 1 f.

 

Ms 4703/229.

NÉMETH LÁSZLÓ levele GÁL ANNÁnak

Bp., 1932. szept. 30. 2 f.

 

Ms 4703/230.

NÉMETH LÁSZLÓ levele MARCONNAY TIBORnak

H. é. n. „el kell mennem.. „ 1 f. Gépelt másolat.

 

Ms 4703/231-248.

NÉMETH LÁSZLÓNÉ levelei SZABÓ LŐRINCNÉnek

231. (Tihany, 1942. aug. 6.) 1 f.

232. Balatonkenese, 1943. márc. 9. 2 f.

233. Kakasd, 1943. márc. 19. 1 f.

234. Kassa, 1943. máj. 19. 1 f.

235. (Balatonkenese,)1943.júl. 13. 1 f.

236. Bocskaykert, 1943.aug. 28. 2 f.

237. (Bp., 1949. máj. 11.)l f.

238. (Zebegény, 1951.) 1 f.

239. (Balatonfüred, 1952. jún.) 1 f. Németh László. aláírásával.

240. Moszkva, 1959. szept. 25.1 f.

241. H. é. n. „Nehéz Lócinak...” 1 f.

242. H. n. 1962. aug. 18. 1 f.

243. (Batina,) 1963. aug. 9. 1 f.

244. H. é. n. szeretettel gondolunk...” 1 f.

245. H. é. n. „egy hónapja...” 1 f.

246. H. é. n. „Laci köszöni Lőrinc...” 1 f.

247. H. é. n. „megígértem Lőrincnek...” 1 f. . ~

248. H. é. n. „két hete nem...” 1 f.

 

Ms 4703/249.

OLÁH GÁBOR levele a Nyugat egyik szerkesztőjének. [Babits Mihálynak ?]

Debrecen, 1920. dec. 21. 1 f.

 

Ms 4703/250.

OLTVÁNYI IMRÉNÉ levele SZABÓ LŐRINCNÉnek

(Schaffhausen,) é. n. aug. 18. 1 f.

Oltványi Imre soraival.

 

Ms 4703/251.

ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR levele SZABÓ LŐRINCNÉnek

Bp., 1964. ápr. 17. 1 f.

 

Ms 4703/252.

PÉCHY BLANKA levele SZABÓ LŐRINCNÉnek

H. é. n. „nagyon fájlalom... 1 f.

 

Ms 4703/253.

POLGÁR ISTVÁN levele a Válasz szerkesztőségének

Balassagyarmat, 1948. febr. 6. 1 f.

 

Ms 4703/254.

PÜSKI SÁNDOR levele JUHÁSZ GÉZÁnak

(Bp., 1946. márc. 16.) 1 f. Távirat.

 

Ms 4703/255-258.

PÜSKI SÁNDOR és felesége levelei SZABÓ LŐRINCNÉnek

255. Bp., 1957. dec. 24. 1 f.

256. Toronto, 1966. dec. 26. 1 f.

257. H. n. 1967. márc.28. 1 f.

258. Buffalo, 1967. máj.31. 1 f.

 

Ms 4703/259-262.

RADNAI BÉLÁNÉ levelei SZABÓ LŐRINCNÉnek

259. Bp., 1948. márc. 23. 1 f.

260. Bp., 1948. ápr. 6. 1 f.

261. Bp., 1948. okt. 3. 1 f.

262. Bp., 1949. jan. 14. 1 f.

 

Ms 4703/263.

RAFFAELLI RAFFAELLA levele SZABÓ LŐRINCNÉnek

Nagykanizsa, 1967. márc. 20. 1 f.

 

Ms 4703/264-265.

RICHTER ALADÁRNÉ levelei SZABÓ LŐRINCNÉnek

264. Bp., 1948. jan. 12. 1 f.

265. Bp., 1950. dec. 1. 1 f.

 

Ms 4703/266.

S.TÓTH SÁNDORNÉ levele JUHÁSZ ILONÁnak

(Mezőtúr, 1946. szept. 12.) 1 f.

 

Ms 4703/267.

SÁRKÖZI GYÖRGY levele SZABÓ LŐRINCNÉnek H. n. 1930. aug. 20. 1 f.

 

Ms 4703/268.

SCHÖPFLIN GYULA levele dr. FOGASnak

Bp., 1921. jan. 3. 1 f.

 

Ms 4703/269-272.

SIMON JÁNOS GYÖRGY levelei SZABÓ LŐRINCNÉnek

269. Párizs, k. n. „A kicsi és nagy...” 1 f.

270 Párizs, k. n. „nem tudok elaludni,..” 3 f.

271. H. é. n. „nagyon köszönöm...” 4 f.

272. Párizs, k. n. „ne gondolja ám...'' 1 f.

 

Ms 4703/273.

SIMON JÁNOS GYÖRGY levele GÁBORJÁNI KLÁRÁnak

H. é. n. „nagy, nagy fehérségből...” 1 f.

 

Ms 4703/274.

STEIN PIROSKA levele SZABÓ LŐRINCNÉnek

Bp., (1927.) ápr. 5. 1 f.

 

Ms 4703/275.

SZABÓ LŐRINCNÉ levele NÉMETH LÁSZLÓnak

Bp., 1969. jún. 7. 1 f. Fogalm.

 

Ms 4703/276.

SZÁSZY BÉLÁNÉ levele megnevezetlen Margitnak Bp., 1942. márc. 9. 1 f.

 

Ms 4703/277.

TAMÁSI LAJOS levele ILLYÉS GYULÁnak

Bp., 1948. szept. 23. 1 f.

 

Ms 4703/278.

TAR LAJOSNÉ levele SZABÓ LŐRINCNÉnek

(Bp., 1942. jún. 18.) 1 f.

 

Ms 4703/279.

TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK SZABAD ISKOLÁJA levele megnevezetlennek (Babits Mihálynak ?)

Bp., 1916. okt. 13. 1 f. Hátlapján kézírásos feljegyzések.

 

Ms 4703/280-281.

TELEKI GÉZÁNÉ levele bilkei PAP LAJOSnak

(Bp., 1945.) Jún. 19. 1 f,

Mellette megnevezetlen levele Szabd Lőrincnek. 1945. máj. 30. 1 f. .

 

Ms 4703/282-300.

THOMAS ERNŐNE levelei SZABÓ LŐRINCNÉnek

282. Sóstóhegy, 1944. márc. 16. 1 f.

283. Sóstóhegy, 1944. ápr. 24. 2 f.

284. Sóstóhegy, 1944. máj. 9. 2 f.

285. Sóstóhegy, 1944. jún. 11. 2 f.

286. Sóstóhegy, 1944. aug. 17. 4 f.

287. Sóstóhegy, (1944. aug. 31.) 1 f.

288. Nyíregyháza,1947. jan. 25. 2 f.

289. Sóstóhegy, 1948. febr. 22. 1 f.

290. Sóstóhegy, 1948. máj. 10. 2 f.

291. Sóstóhegy, 1948. szept. 9. 1 f.

292. Sóstóhegy, (1948. szept. 23.) 1 f.

293. Sóstóhegy, (1948. nov. 24.) 2 f.

294. Nyíregyháza, 1948. dec. 21. 4 f. Thomas Marianne soraival.

295. Nyíregyháza, 1949. febr. 23. 2 f.

296. H. é. n. „Igen bánt...” 1 f.

297. H. é. n. „Örülök, hogy... 1 f,

298. H. é. n. „Ha a jó isten segit...” 1 f.

299. H. é. n. „Ernő már mindent...” 2 f.

300. H. é. n. „Megkaptam s köszönöm...” 2 f.

 

Ms 4703/301-306.

THOMAS MARIANNE levelei SZABÓ LŐRINCNÉnek

301. (Balatonföldvár, 1967. máj. 25.) 1 f.

302.H.é.n. „Nagy megdöbbenéssel...” 1 f.

303. H. é. n. „Igyekszem, hogy...” 2 f. Thomas Ernő soraival.

304. H. é. n. „Megkaptam nagyon kedves...” 2 f. Csonka.

305. H. é. n. „A postáról Írok...” 1 f.

306. H. é. n. „Sajnos, kosárhiány miatt...” 1 f.

 

Ms 4703/307.

THURZÓ GÁBOR levele SZABÓ LŐRINCNÉnek

H. n. 1947. szept. 23. 1 f.

 

Ms 4703/308.

TOMPA KÁLMÁN levele SZABÓ LŐRINCNÉnek

H. é. n. „okozzon sok jóérzést...” 1 f.

 

Ms 4703/309.

TRETTINA JENŐNÉ levele SZABÓ ZOLTÁNnak

Bp., (1928. jún. 11.) 1 f.

 

Ms 4703/310.

UNGHVÁRY LÁSZLÓ levele SZABÓ LŐRINCNÉnek

Bp., 1955. márc. 25. 1 f. Mellette egy különnyomat. Nyomt. 2 f.

 

Ms 4703/311.

VÁRADY MIKLÓS levele VÁRADY SZABOLCSnak

H. n. 1944. nov. 23. 1 f.

 

Ms 4703/312.

VÁRADY MIKLÓSNÉ levele SZABÓ LŐRINCNÉnek

H. n. 1943. aug. 19. 1 f.

 

Ms 4703/313.

VARGA IRÉN levele SZABÓ LŐRINCNÉnek

Debrecen, 1952. dec. 27. 1 f.

 

Ms 4703/314.

SZABÓ LŐRINCNÉ levele VASS ELEMÉRNÉnek

Bp., 1967. júl. 22. 1 f. Fogalm.

 

Ms 4703/315.

VASS ELEMÉRNÉ levele SZABÓ LŐRINCNÉnek

Tihany, 1967. júl. 31. 1 f.

 

Ms 4703/316.

WAGNER OSZKÁR levele SZABÓ LŐRINCNÉnek

Bp., 1955. febr. 12. 1 f.

 

Ms 4703/317.

ZILAHY LAJOS levele BÁNYAI SÁNDORnak

H. é. n. „Barátomat, szerkesztőtársamat…” 1 f.

 

Ms 4703/318.

ZSADÁNYNÉ levele MIKES LAJOSNÉnak

Visegrád, 1957. márc. 24. 2 f. Ném. ny.

 

IX. NYOMTATVÁNYOK, ÚJSÁGKIVÁGATOK

 

Ms 4704/1-6.

SZABÓ LŐRINC hagyatékában őrzött vegyes nyomtatványok,

Nyomt. 6 csomó.

1. Esküvői, eljegyzési értesítések, gyászjelentések stb. 1 csomó.

2. Névjegyek. 1 csomó.

3. Meghívók, műsorok I. 1 csomó.

4. Meghívók, műsorok II. 1 csomó.

A spanyol polgárháborúval kapcsolatos térképkivágatok. 1 csomó.

Vegyes nyomtatványok. 1 csomó.

 

X. AZ UTÓLAG AJÁNDÉKOZOTT LEVELEZÉS

 

Ms 4705/1.

SZABÓ LŐRINC levele a II. kerületi elöljáróságnak

Bp., 1948. jan. 10. 1 f. Rajta az Elöljáróság válasza.

 

Ms 4705/2.

SZABÓ LŐRINC levele WEÖRES SÁNDORnak

Bp., 1939. szept. 6. 1 f.

 

Ms 4705/3.

SZABÓ LŐRINC levele megnevezetlen Júliának

Bp., 1921. jan. 21. 2 f.

 

Ms 4705/4.

SZABÓ LŐRINC levele megnevezetlen szerkesztőnek

H. é. n. „A mellékelt lapokon...” 1 f.

 

Ms 4705/5.

ASBÓTH ALADÁRHÉ levele SZABÓ LŐRINCnek

Sárospatak, (1948. márc. 29.) 2 f.

 

Ms 4705/6.

BALASSA IMRE levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1948. márc. 30. 1 f.

 

Ms 4705/7.

BALÁSSY LÁSZLÓ levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1957. húsvét. 1 f.

 

Ms 4785/8.

BALIKÓ ZOLTÁN levele SZABÓ LŐRINCnek

Sopron, 1940. jún. 1. 1 f.

 

Ms 4705/9-10.

BALOGH JÓZSEF levelei SZABÓ LŐRINCnek

9. Bp., 1935. dec. 31. 1 f.

10. Bp., 1942. ápr. 14. 1 f.

 

Ms 4705/11-12.

BARANSZKY JÓB LÁSZLÓ levelei SZABÓ LŐRINCnek

11. H. é. n. „Kérjük szíves segítségedet...” 1 f.

12. H. é. n. jan. 23. 1 f. Rajta Szabó Lőrincné soraival,

 

Ms 4705/13.

BARANSZKY JÓB LÁSZLÓNÉ levele SZABÓ LŐRINCNÉnek

Tihany, 1948. júl. 18. 1 f.

 

Ms 4705/14.

BÁRD FERENC és FIA levél. SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1947. jún. 7. 1 f,

 

Ms 4705/15.

BASCH LORÁNT levele SZABÓ LŐRINCnek

(Bp., 1949.) aug. 30. 1 f.

 

Ms 4705/16.

BAUMGARTNER OSZKÁR levele SZABÓ LŐRINCnek

Igal, 1948. aug. 26. 1 f.

 

Ms 4705/17-26.

BAUMGARTNER SÁNDOR és családja levelei SZABÓ LŐRINCnek

17. Igal, 1947. jan. 20. 2 f.

18. Igal, 1947. júl. 7. 2 f.

19. (Igal, 1947. júl. 12.)1 f.

20. Igal, 1937. aug. 6. 1 f.

21. Igal, 1947. okt. 6. 1 f.

22. Igal, 1948. ápr. 10. 1 f.

23. Igal, 1948. jún. 8. 1 f.

24. Igal, 1948. jún. 19. 1 f.

25. Igal, 1950. aug. 30. 1 f.

26. H. é. n. „Háziasszonyom szíves...” 1 f.

 

Ms 4705/27.

BAJOR GIZI levele SZABÓ LŐRINCnek

(Bp., 1942. ápr. 10.) 1 f..

 

Ms 4705/28.

BÉBER LÁSZLÓ levele SZABÓ LŐRINCnek

H. é. n. „Ma érkezett...” 1 f.

 

Ms 4705/29.

BECZKÓYNÉ RÉVÉSZ ÁGNES levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1948. ápr. 4. 1 f.

 

Ms 4705/30.

BÉKÉS ISTVÁN levele SZABÓ LŐRINCnek

(Bp., 1948.) jún. 13. 1 f.

 

Ms 4705/31.

BENKÓ GYÖRGY levele SZABÓ LŐRINCnek

H. n. 1944. jún. 12. 1 f.

 

Ms 4705/32-33.

BICZÓ FERENC levelei SZABÓ LŐRINCnek

32. Kaposvár, 1942. máj. 15. 2 f.

33. Kaposvár, 1942. jún. 10. 2 f.

 

Ms 4705/34.

BOSZNAI GABRIELLA levele SZABÓ LŐRINCnek

Debrecen, 1947. jún. 21. 1 f.

 

Ms 4705/35.

BUCSEK HENRIK levele SZABÓ LŐRINCnek

(Bp., 1957. márc. 13.) 1 f.

 

Ms 4705/36-41.

BUJDOSSY ÉVA levelei SZABÓ LŐRINCnek

36. Bp., 1949. nov. 8. 1 f.

37. Bp., 1951. márc. 14. 1 f.

38-40. Mellette Szabó Lőrinc három angol egyházi ének-fordítása. Fogalm.

3 db. 3 f. 41.

41. (Bp., 1952, máj. 19.) 1 f. Fajta Szabó Lőrinc sorai.

 

Ms 4705/42.

CSABA JÓZSEF levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1937. szept. 22. 1 f.

 

Ms 4705/43-44.

CSIZMADIA GYÖRGY levelei SZABÓ LŐRINCnek

43. Orosháza, 1946. okt. 8. 1 f.

44. Orosháza, 1946. okt. 24. 1 f.

 

Ms 4705/45.

DARÁZS ENDRE levele SZABÓ LŐRINCnek

H. é. n. „Bár már egy esetben...” 1 f.

 

Ms 4705/46.

DEKÁNY AMBRUS levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1946. okt. 15. 1 f.

 

Ms 4705/47-48.

DOBROVICS VIKTORNÉ levelei SZABÓ LŐRINCnek

Siófok, (1948.) 2 f.

Balatonlelle, (1950.) aug. 12. 2 f.

 

Ms 4705/49.

DOBROVITS ALADÁR levele SZABÓ LŐRINCnek

H. é. n. „Wertheimer Klára...” 1 f.

 

Ms 4705/50.

DÓCZI ANTAL levele SZABÓ LŐRINCnek

Ózd, 1948. máj. 22. 1 f.

 

Ms 4705/51.

ERTSEY PÉTER levele SZABÓ LŐRINCnek

H. é. n. nov. 26. 2 f.

 

Ms 4705/52-53.

ETTER-DOMOSZLAY FERENC levelei SZABÓ LŐRINCnek

52. Tata, 1951. ápr. 7. 1 ..

53. Tata, 1951. máj. 3. 1 f.

 

Ms 4705/54-56.

FARKAS FERENC, bisztrai levele SZABÓ LŐRINCnek Bp., 1957. ápr. 15. 1 ..

55, Farkas Ferenc levele a Magyar Forradalmi Munkás-paraszt Kormány Tájékoztatási Hivatalának. Bp., 1957. ápr. 15, 1 f. Másolat.

56. Tervezet a „Magyar Írás” folyóirat, az Arany János Társaság, valamint a „Magyar Írás Szövetkezet” tárgyában. Bp., 1957. ápr. Másolat, 2 f.

 

Ms 4705/57-58.

FARKAS GYULA levelei SZABÓ LŐRINCnek

57. Berlin, 1939. máj. 12. 1 f.

58. (Berlin, 1940. jan. 2.) 2 t.

 

Ms 4705/59.

FARKAS IMRE levele SZABÓ LŐRINCnek

Kolozsvár, 1936. dec. 20. 4 f.

 

Ms 4705/60.

FEKETE LAJOS levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1947. jún. 14. 1 f.

 

Ms 4705/61.

FISCHER MARIKA levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1949. jún. 3. 1 f,

 

Ms 4705/62.

G. BEKE MARGIT levele SZABÓ LŐRINCnek

H. é. n. „Ha Gabiékhoz...” 1 f.

 

Ms 4705/63.

G. KOVÁCS TIBOR levele SZABÓ LŐRINCnek

Szentes, 1936. jan. 1 f.

 

Ms 4705/64.

GÁL ENDRÉNE levele SZABÓ LŐRINCnek

H. n. 1947. karácsony. 1 f.

 

Ms 4705/65-67.

GERLŐTEI JENŐ levelei SZABÓ LŐRINCnek

65. (Debrecen,) 1944. jan. 20. 2 f.

66. Bp., 1946. okt. 3. 1 f.

67. Gerlőtei Jenő kultúrdiplomáciai jelentése. Bp., 1946. szept. 28.2 f.

 

Ms 4705/68-70,

GESZTELYI NAGY ZOLTÁN levelei SZABÓ LŐRINCnek

68. Bp., 1948. jún. 1. 1 f.

69. Bp., 1948. jún. 10. 1 f.

70. Bp., 1948. júl. 5. 1 f.

 

Ms 4705/71.

GRAF, OLGA levele G. SZABÓ LŐRINCnek

Bécs, 1955. jún. 12. 1 f. Ném. ny. 4 melléklettel,

 

Ms 4705/72,

GROSS IMRE levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1948. júl. 13. 1 f.

 

Ms 4705/73-74.

GUBA DEZSŐ levelei SZABÓ LŐRINCnek

73. Heves, 1944. ápr. 3. 2 f.

74, Heves, 1944. máj. 11. 1 f.

 

Ms 4705/75.

HILLINGER KÁLMÁN levele SZABÓ LŐRINCnek

Székesfehérvár, 1935. dec. 3. 1 f.

 

Ms 4705/76.

HOLLÓS ISTVÁN levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1935. júl. 30. 1 f.

 

Ms 4705/77.

HORVÁTH BÖZSI levele SZABÓ LŐRINCnek

Békéscsaba, 1942. szept. 25. 1 f.

 

Ms 4705/78.

HORVÁTH ERNŐ levele SZABÓ LŐRINCnek

H. é. n. „Engedje meg...” 3 f.

 

Ms 4705/79.

HÚGAI PÁL levele SZABÓ LŐRINCnek

Gyöngyös, 1943. okt. 25. 1 f.

 

Ms 4705/80.

HUNYADY SÁNDOR levele SZABÓ LŐRINCnek

H. é. n. „Susákra nem mehettem...” 1 f. Csonka.

 

Ms 4705/81.

ILLÉS ILLYESEVICS MIHÁLY levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1948. febr. 19. 1 f.

 

Ms 4705/82.

JOBBÁGY ZOLTÁN levele SZABÓ LŐRINCnek

Komárom, 1948. júl. 26. 1 f.

 

Ms 4705/83.

JÓZSEF ATTILA IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI TÁRSASÁG levele SZABÓ LŐRINCnek

Makó, 1948. máj. 28. 1 f.

 

Ms 4705/84.

KERÉNYI GRÁCIA levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1948. júl. 2. 1 f.

 

Ms 4705/85-86.

KIE LIEN NIO levelei SZABÓ LŐRINCnek

85. (Bp., 1944. jan. 12.) 1 f. Angol ny.

86. (Bércei, 1944. febr. 28.) 2 f. Ném. ny.

 

Ms 4705/87-89.

KIRÁLY PÉTERNÉ JUHÁSZ MARGIT levele SZABÓ LŐRINCnek

Szeged, 1937. szept. 4. 1 f.

Mellette: 88. Juhász Gyula: „A Rém. Szabó Lőrincnek.” c. verse. Autogr. 1f. - 89. özv.Juhász Illésné meghatalmazása Szabó Lőrinc részére. Szeged, 1937. szept. 4. 1 f.

 

Ms 4705/90-91.

KISFALUDY-TÁRSASÁG levelei SZABÓ LŐRINCnek

190. (Bp., 1946. nov. 28.) 1 f.

191. H. é. n. MS Kisfaludy-Társaság elnöksége...” 1 f.

 

Ms 4705/92.

KISIPARI SZÖVETKEZETI KIADÓVÁLLALAT levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1957. máj. 17. 1 f.

 

Ms 4705/93-100.

KISS JÓZSEF levelei SZABÓ LŐRINCnek

93. (H. n. 1944. márc. 29.) 1 f.

94. H. n. (1944.) Júl. 6. 1 f.

95. Keszthely, (1944.) aug. 19. 1 f.

96. Hévíz, 1944. szept. 3. 1 f.

97. Pest, 1946. Jan. 29. 2 f. Rajta Kiss József verse.

98. Kiss József verse. Buda, 1946. Jan. 24. 1 f.

99. Pest, 1946. Jún. 29. 1 f.

100. Dunapataj, 1946. okt. 31. 1 f.

 

Ms 4705/101.

KISS TAMÁS levele SZABÓ LŐRINCnek

Debrecen, 1948. okt. 8. 2 f.

 

Ms 4705/102.

KOLLÁR KÁLMÁN levele SZABÓ LŐRINCnek

H. n. 1934. dec. 15. 1 f.

 

Ms 4705/103.

KOMJÁTHY ALADÁR levele SZABÓ LŐRINCnek

(Seefeld, 1938. júl. 18.) 1 f.

 

Ms 4705/104.

KOVÁCS JÓZSEF levele SZABÓ LŐRINCnek

H. n. (1950. nov. 23.) 1 f.

 

Ms 4705/105.

KOZOCSA SÁNDOR levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1944. aug. 8. 1 f.

 

Ms 4705/106.

KŐHALMI BÉLA levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., k. n. „Végtelenül köszönöm...” 1 f.

 

Ms 4705/107-108.

KÖTELES ÁRPÁD levelei SZABÓ LŐRINCnek

107. H. n. 1944. szept. 17. 1 f.

108. H. n. 1944. okt. 3. 1 f.

 

Ms 4705/109.

KÖTELES PÁL levele SZABÓ LŐRINCnek

Nagyvárad, 1947. nov. 16. 1 f.

 

Ms 4705/110.

KRESKA FRIGYES levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1936. jan. 19. 1 f.

 

Ms 4705/111.

LEINER LÁSZLÓ levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1947. júl. 8. 1 f.

 

Ms 4705/112-115.

LENTE GÁBOR levelei SZABÓ LŐRINCnek

112. Tiszaszentmárton, 1948. jan. 3. 1 f.

113. Tiszaszentmárton, 1948. jan. 25. 1 f.

114. Tiszaszentmárton, 1948. jan. 30. 1 f.

115. Pécs, 1948. ápr. 22. 1 f.

 

Ms 4705/116.

LÉVAI JÓZSEFNÉ levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1939. febr. 24. 1 f.

 

Ms 4705/117.

LIGETI MÁRIA levele SZABÓ LŐRINCnek

H. é. n. „Nem tudom...” 1 f.

 

MS 4705/118.

LIPTÁK GÁBOR levele SZABÓ LŐRINCnek

(Balatonfüred,) 1952. júl. 19. 1 f.

 

Ms 4705/119.

LIPTÁK GÁBOR és felesége levele SZABÓ LŐRINCNÉnek

(Róma,)1967. szept. 7. 1 f.

 

Ms 4705/120,

LUCAS, R. F. levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1946. jún. 21. 1 f. Angol ny. A borítékon Szabó Lőrinc feljegyzései.

 

Ms 4705/121.

LUSZTIG ZOLTÁN levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1944. jún. 29. 2 f.

 

Ms 4705/122.

MÁDAY ISTVÁN levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1935. aug. 13. 1 f.

 

Ms 4705/123.

MÁDAY MARGIT levele SZABÓ LŐRINCNÉnek

H. é. n. „Könnyelmű pofák...” 1 f.

 

Ms 4705/124.

MAGYAR-FINN TÁRSASÁG levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1943. aug. 3. 1 f.

 

Ms 4705/125-126.

MAGYAR ÍRÓK SZÖVETSÉGE levelei SZABÓ LŐRINCnek

125. (Bp., 1948. máj. 24.) 1 f. Soksz.

126. Bp., 1950. nov. 27. 1 f. Soksz,

 

Ms 4705/127.

MAGYAR SZÍNPADI SZERZŐK EGYESÜLETE levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1927. jan. 1. 1 f.

 

Ms 4705/128-129.

MÁLY [?] levelei SZABÓ LŐRINCnek

128. Bp., 1947. szept. 27. 1 f.

129. Bp., 1947. szept. 29. 1 f.

 

Ms 4705/130.

MARGALITNÉ levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1946. okt. 18. 1 f.

 

Ms 4705/131.

MARKOS BÖSKE levele SZABÓ LŐRINCnek

H. é. n. „holnap 3 órakor...” 1 f.

 

Ms 4705/132.

MARSCHALKÓ L. levele SZABÓ LŐRINCnek

(Balatonfüred, 1924. szept. 19.) 1 f.

 

Ms 4705/133. ,

MATTYASOVSZKY JENŐ levele SZABÓ LŐRINCnek

H. é. n. „Nem tudom, tudtad-e...” 1 f.

 

Ms 4705/134.

MENDLIK BÉLA levele SZABÓ LŐRINCnek

Alsógöd, 1944. márc. 30. 1 f.

 

Ms 4705/135.

MERÉNYI OSZKÁR levele SZABÓ LŐRINCnek

Kaposvár. 1936. jan. 8. 1 f.

 

Ms 4705/136.

NACHE VON MILLER M.(?) levele SZABÓ LŐRINCnek

Schloss Meersburg, 1939. jan. 31. 1 f. Ném. ny.

 

Ms 4705/137-138.

NAGY EMMA levelei SZABÓ LŐRINCnek

137. Ráckeve, 1927. dec. 6. 1 f.

138. Ráckeve, k. n. „Az előbb kaptam..” 1 f.

 

Ms 4705/139.

NAGY GUSZTÁV levele SZABÓ LŐRINCnek

H. é. n. „Bocsánatot kérek...” 1 f.

 

Ms 4705/140.

NAGY SÁNDOR levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1948. szept. 10. 1 f. '

 

Ms 4705/141.

NÉMETH TIBOR levele SZABÓ LŐRINCnek

Balatonszárszó, 1948. máj. 29. 1 f.

 

Ms 4705/142.

OLTVÁNYI IMRE levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1942. febr. 18. 1 f.

 

Ms 4705/143-151.

ORSZÁGOS BETHLEN GÁBOR SZÖVETSÉG levelei SZABÓ LŐRINCnek

143. Bp., 1943. okt. 29. 1 f.

144. Bp., 1947. nov. 3. 1 f.

145. Bp., 1948. jan. 30. 1 f.

146. Bp., 1948. máj. 15. 1 f.

147. Bp., 1948. máj. 21. 1 f.

148. Bp., 1948. jún. 1. 1 f.

149. Bp., 1948. jún. 24. 1 f.

150. Bp., 1948. szept.6. 1 f.

151. Bp., 1949. ápr. 14. 1. f.

 

Ms 4705/152.

ŐRE ISTVÁN levele SZABÓ LŐRINCnek

Gyopárhalma, 1937. febr. 4. 1 f. Rajta Őre István versei.

 

Ms 4705/153-155.

PANYICZKÏ GYULA levelei SZABÓ LŐRINCnek

153. Nyékládháza, 1946. szept. 4. 2 f.

154. Panyiczky Gyula kérvény-másolata. 1 f.

155. Nyékládháza, 1946. okt. 18. 1 f.

 

Ms 4705/156.

PAP KÁROLYNÉ levele SZABÓ LŐRINCnek

(Bp., 1948. jan. 27.) 1 f.

 

Ms 4705/157.

PARRAGI ISTVÁN levele SZABÓ LŐRINCnek

Budatétény, 1944. júl. 1. 1 f.

 

Ms 4705/158.

PÓKASZ ENDRE levele SZABÓ LŐRINCnek

Jászapáti, 1944. júl. 18. 2 f.

 

Ms 4705/159.

RADICH GÉZA levele SZABÓ LŐRINCnek

H. é. n. „Bocsánatát kérem...” 1 f.

 

Ms 4705/160.

RAVASZ JÁNOS levele SZABÓ LŐRINCnek Bp., 1948. máj. 29. 1 f.

 

Ms 4705/161-162.

REÉ ANDOR levelei SZABÓ LŐRINCnek

161. H. n. 1944. febr. 10. 1 f.

162. H. n. 1944. ápr. 5. 1 f.

 

Ms 4705/163-168.

REFORMÁTUS EGYHÁZ levelei SZABÓ LŐRINCnek

163. Bp., 1946. nov. 30. 1 f.

164. Bp., 1947. jún. 11. 1 f.

165. Bp., 1947. máj. 19. 1 f,

166. Bp., 1947. Jún. 2. 1 f.

167. Bp., 1947. Jún. 13. 1 f.

168. Bp., 1947. dec. 1. 1 f. Mellette két műsor.

 

Ms 4705/169-170.

REMÉNYI JÓZSEF levelei SZABÓ LŐRINCnek

169. Cleveland, 1949. máj. 10. 1 f. Mellette egy újságkivágat.

170. Cleveland, 1950. máj. 6. 1 f.

 

Ms 4705/171.

RÉVAI MICI levele SZABÓ LŐRINCnek

H. é. n. „Tévedésből ma jött el...” 1 f.

 

Ms 4705/172.

ROTTMANN ANTAL levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1935. aug. 17. 1 f.

 

Ms 4705/173.

S. SZABÓ JÓZSEF levele SZABÓ LŐRINCnek

Cegléd, 1940. ápr. 6. 1 f.

 

Ms 4705/174-175.

SAÁGHY GYULA levelei SZABÓ LŐRINCnek

174. (Nyíregyháza, 1946, jún. 19.) 1 f.

175. Nyíregyháza, 1946. okt. 20. 1 f.

 

Ms 4705/176.

SÁGI MÁRTA levele SZABÓ LŐRINCnek

Csepel, 1936. jún. 7. 1 f.

 

Ms 4705/177-178.

SALACZ TIBOR levelei SZABÓ LŐRINCnek

177. Sárospatak, 1946. okt. 26. 2 f.

178. Sárospatak, 1946. nov. 6. 2 f.

 

Ms 4705/179.

SALACZ TIBORNÉ levele SZABÓ LŐRINCnek

Sárospatak, 1947. szept. 21. 1 f.

 

Ms 4705/180.

SARKADI SÁNDOR levele SZABÓ LŐRINCnek

Debrecen, k. n. „Bocsánatot kérek...” 2 f.

 

Ms 4705/181.

SÁRKÖZI GYÖRGYNÉ levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1947. dec. 30. 1 f.

 

Ms 4705/182.

SÁRKÖZY GYÖRGY levele SZABÓ LŐRINCnek

Balatonföldvár, 1943. júl. 3. 1 .

 

Ms 4705/182.

SÁSKA JÚLISKA levele SZABÓ LŐRINCnek

(Olaszliszka, 1949. ápr. 2.) 1 f.

 

Ms 4705/183.

SASSY ATTILA levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1944. okt. 30. 1 f.

 

Ms 4705/184.

SEBESTYEN JÁNOSNÉ levele SZABÓ LŐRINCnek

Szekszárd, 1947. szept. 21. 2 f.

 

Ms 4705/185.

SOMOGYI VILMOS levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1943. okt. 23. 2 f.

 

Ms 4705/186.

STEFFANITS PÁLNÉ levele BERNÁTH AURÉLnak

H. é. n. aug. 14. 1 f. Másolat.

 

Ms 4705/187.

STEPFANITS PÁLMÉ levele SZABÓ LŐRINCnek

H. é. n. aug. 14. 1 f. Másolat.

 

Ms 4705/188.

STELLA ADORJÁN levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1945. szept. 10. 1 f.

 

Ms 4705/189.

SZABÓ ERZSÉBET levele SZABÓ LŐRINCnek

Biharugra, 1943. júl. 7. 1 f.

 

Ms 4705/190-191.

SZABÓ KÁROLY levelei SZABÓ LŐRINCnek

190. Szombathely, 1948. jún. 21. 1 f.

191. Szombathely, 1948. jún. 29. 1 f.

 

Ms 4705/192.

SZENT MARGIT LEÁNYGIMNÁZIUM levele SZABÓ LŐRINCnek

H. é. n. „nagy szomorúsággal jelentem...” 1 f.

 

Ms 4705/193.

SZU GIZELLA (?) levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1946. jún. 14. 1 f.

 

Ms 4705/194.

SZIKLA GUSZTÁVNÉ LÁM ILONA levele SZABÓ LŐRINCnek

Balatonszemes, 1948. aug. 19. 1 f.

 

Ms 4705/195.

ifj. SZLADITS KÁROLY levele SZABÓ LŐRINCnek

H. é. n. „Mindnyájatoknak sok...” 2 f.

 

Ms 4705/196.

TAMÁSI LAJOS levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1957. ápr. 3. 1 f.

 

Ms 4705/197-198.

TAR KÁROLYNÉ levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1946. okt. 24. 1 f.

Mellette Tar Károlyné versei 2 f.

 

Ms 4705/199.

THOMAS MARIANNE levele SZABÓ LŐRINCnek

Sóstóhegy, 1946. ápr. 26. 1 f.

Rajta Thomas Ernő és felesége soraival.

 

Ms 4705/200.

TOMPA KÁLMÁN levele SZABÓ LŐRINCnek

(Bp., 1950. szept. 14.) 1 f.

 

Ms 4705/201.

TÓTH LÁSZLÓ, levele SZABÓ LŐRINCnek

H. é. n. „Szeretettel köszöntelek...” 1 f.

 

Ms 4705/202-203.-

TÖRŐ KÁROLY levele SZABÓ LŐRINCnek

Eger, 1944. márc. 14. 1 .f.

Mellette Törő Károly egy verse. 1 f.

 

Ms 4705/204.

UJ HANG levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1953. szept. 15. 1 f.

 

Ms 4705/205.

VAGYON GIZELLA levele SZABÓ LŐRINCnek

H. é. n. „Most rendeztem...” 1 f.

 

Ms 4705/206,

VAJDA LÁSZLÓ. levele SZABÓ LŐRINCnek

Kisvárda, 1943. febr. 6. 2 f.

 

Ms 4705/207-208.

VAJKAI AURÉL levelei SZABÓ LŐRINCnek

207. (Balatonalmádi, 1951. szept. 15.) 1 f.

208. Balatonalmádi, k. n. „sajnos akadályok...” 1 f.

 

Ms 4705/209.

VÁLASZ levele SZABÓ LŐRINCnek

(Bp., 1948. máj. 20.) 1 f. Csonka.

 

Ms 4705/210.

VÁRADY MIKLÓSNÉ levele SZABÓ LŐRINCnek

Magyaróvár, 1950. szept. 11. 2 f.

 

Ms 4705/211-213.

VÁRADY SZABOLCS levelei SZABÓ LŐRINCnek

211. Magyaróvár, 1949. aug. 24. 1 f.

212. Fehértó, 1949. szept. 5. 1 f.

213. Magyaróvár, 1950. aug. 24. 1 f.

 

Ms 4705/214.

VARGA IRÉN levele SZABÓ LŐRINCnek

Debrecen, 1948. márc. 28. 1 f.

 

Ms 4705/215.

VASTAG JÁNOS levele SZABÓ LŐRINCnek

Bp., 1944. okt. 25. 1 f.

 

Ms 4705/216.

ifj.WALLA FERENC levele SZABÓ LŐRINCnek

Zirc, 1950. júl. 16. 1 f.

 

Ms 4705/217-272.

SZABÓ LŐRINCnek szóló csonka vagy olvashatatlan aláírású levelek.

Eredeti levelek, 56 db. 66 f.

 

Ms 4705/273-278.

SZABÓ LŐRINCnek írt névtelen vagy álneves levelek.

Eredeti levelek, 6 db. 7 f.

 

Ms 4705/279-288.

SZABÓ LŐRINChez szóló vagy neki küldött versek.

Eredeti kéziratok, 10 db. 14 f.

Közte: 279. Gyárfás Lajos verse, 1 f. - 280-282. Kiszely Dezsőné levelei és verse, 3 db. 6 f . - 283. Kossán Klára verse, 1 f . - 284. Lente Gábor verse,1 f. -285. Lőwy Márton verse, 1 f.

 

Ms 4705/289-304.

SZABÓ LŐRINC vegyes apró feljegyzései.

Nagyrészt autogr. 16 db. 17 f.

 

Ms 4705/305-308.

SZABÓ LŐRINC „Újságírók Szanatórium Egyesülete” tagságával kapcsolatos iratok. 1928-1949. Eredeti iratok 4 db. 4 f.

 

Ms 4705/309-315.

SZABÓ LŐRINC hagyatéka. Vegyes iratok, névjegy, tagsági jegy, igazolások, kérdőív stb. Eredeti iratok 7 db. 8 f.

 

RÖVIDÍTÉSEK

 

autogr. - autográf

c. - című

db. - darab

é. n. - év nélkül

f. - folió

ff, - foliók

Fogalm. - fogalmazvány

gyüj t. - gyűjteményes

H. é. n. - hely, év nélkül

H. n. - hely nélkül

Jav. - javítással, javításával, javított

k. n. - kelet nélkül

megj . - megjelent

nyomt. - nyomtatott

p. - pagina

sz. - számú

sztln. - számozatlan

v. - verso

 

KATALOG DES LITERARISCHEN NACHLASSES VON LŐRINC SZABO

 

Den handschriftlichen Nachlass von Lőrinc Szabó (1900-1957) hat die Autographen Sammlung der Akademiebibliothek im Jahre 1970 käuflich erworben. Dieses - allein schon mengenmässig sehr ansehnliche, inhaltlich u

Mso reichere - Material enthält OriginalstUcke aus dem Schaffen dieses hervorragenden ungarischen Lyrikers des 20. Jahrhunderts, und zwar in grosser Zahl Textvarianten von Gedichten, Rundfunkvorträge und einige Zeitungsartikel. Eine andere bedeutende Gruppe seiner Werke bilden die Übertragungen. In der an und für sich sehr reichen ungarischen Übersetzungsliteratur gebührt dem Dichter Szabó ein Rang unter den Ersten - sowohl an Zahl wie auch an künstlerischem Wert der übertragenen Gedichte. In seinen jüngeren Jahren übertrug er hauptsächlich Dichtungen aus dem Deutschen, Englischen und Französischen sowie aus den klassischen Sprachen Latein und Griechisch (Goethe, Stefan George, Shakespeares Sonette, Shelley, Baudelaire, Verlaine u.a.); später wandte sich sein Interesse auch der russischen Lyrik und der Literatur der Nachbarvölker - vor allem der tschechischen und polnischen Literatur - zu. Dabei übersetzte er noch viel auch aus anderen Literaturen. Auf dramatischem Gebiet sind seine Shakespeare-Übersetzungen hervorzuheben; an Prosa übersetzte er Werke von Goethe, Gottfried Keller, Annette von Droste-Hülshoff und Thomas Hardy.

Einen wertvollen Teil des Nachlasses bilden die Schriften im Zusammenhang mit der Redigierung der Zeltschrift „Pandora”, die In seiner Redaktion i. J. 1927 erschien, und das Organ einer Gruppe júnger Schriftsteller der Zwanzigerjahre war.

Der Nachlass enthält noch Dokumente über das Leben L.Szabós sowie in grosser Zahl (vorwiegend an ihn gerichtete) Briefe.

Ausser den im Pan dora-Material vorfindbaren Manuskripten anderer Literaten hatte L. Szabó auch mehrere Handschriften seines Meisters aus der Jugendzeit Mihály Babits aufbewahrt - Dichtungen, Übersetzungen, Prosaschriften - sowie zahlreiche Manuskripte von den 1928 gestorbenen Dichter Árpád Tóth, dessen hinterlassene Ge-

dichte gerade er zum Druck besorgt hatte. Auch unter den ihm als Kritiker eingesandten Versen gibt es etliche, deren Verfasser sich seitdem einen Namen in der ungarischen Literatur erworben haben.

 

 

Függelék

 

Ms 4693/l7a.

SZABÓ Lőrinc levele BÁN Richárd-nak

(Budapest), 1927. ápr. 29. 1 fol.

Poss. MTAK 1/1970

 

Ms 2160/43-81.

SZABÓ LŐRINC levelei BERNÁTH AURÉL-nak

43.(Balatonfüredfürdő, 1947. dúl. 24.) 1 f.

44. H. n. [1948.] júl. 10. 1 f.

45. Igal, 1948.-júl. 31. 1 f.

46. Budapest, 1948. aug. 4. 1 f.

47. Igal, 1949. júl. 13. 1 f. 48.

48. (Tihany) 1949. aug. 13. 1 f. Illyés Gyula, Illyés Gyuláné, Farkas Ferenc aláírásaival.

49. Budapest, 1950. ápr. 3. 1 f.

50. Budapest, 1950. júl. 12. 2 f.

51. Bakonyszentlászló, 1950. aug. 3. 1 f.

52. Balatonboglár, 1950. szept. 3. 2 f.

 

Ms 2160/43-81.

SZABÓ LŐRINC levelei BERNÁTH AURÉL-nak

53. Balatonfüred, 1951. márc. 21. l f. Lipták Gábor soraival.

54. Tihany, 1951. aug. 1. 1 f.

55. Budapest, 1951. aug. 15. 1 f.

56. Balatonfüred, 1952. okt. 26. 1 f,

57. Budapest, 1953. dúl. 31. 2 f.

58. Tihany, 1953. aug. 5. 1 f. Illyés Gyula és Illyés Gyuláné aláírásaival.

59. Budapest, 1953. aug. 10. 2 f.

60. Igal, 1953. szept. 12. 1 f.

61. Galyatető, 1953. dec. 30. 1 f. Illyés Gyula és Illyés Gyuláné aláírásával.

62. Igal, 1954. júl. 22. 2 f.

63. Balatonfüred, (1954. aug. 1.) 1 f.

64. Ábrahámhegy, (1954.) aug. 9. 1 f.

65. Balatonfüred, 1954. aug. 31. 1 f.

66. Budapest, 1954. szept. 8. 1 f.

67. Budapest, 1955. júl. 18. 1 f.

68. Igal, 1955. aug. 1. 2 f.

69. Igal, 1955. aug. 6. 1 f.

70. Igal, 1955. aug. 12. 1 f.

71. Igal, (1955.) aug. 15. 1 f. Távirat .

72. Balatonfüred, 1955. szept. 7. 1 f. Lipták Gábor soraival.

73. Tihany, 1953 szept. 8. 1 f,

74. (Budapest, 1955. okt. 5.) 1 f. Távirat.

75. Balatonszemes, 1956. júl. 26. l f,

76.(Balatonboglár, 1956. aug. 6.) 1 f,

77. Tihany, 1957. júl. 25. 1 f.

78. Balatonszemes, 1957. aug. 26. 1 f.

79. Tihany, 1957. aug. 28. 1 f.

H. é. n. „Itt küldöm mintának...” 1 f,

Szabó Lőrinc: Hajnali látomás. (Vers), újságkivágat a [Magyar Nemzet]-ből. 1 f.

Poss. UTAK 26/1992.

 

Ms 2173/287.

SZABÓ LŐRINC levele BERNÁTH AURÉL-nak

(Szekszárd) 1947. aug. 4. 1 f.

Poss. MTAK 10/2008.

 

Ms 4679/4.

SZABÓ LŐRINC levele BÖLÖNI GYÖRGY-nek

K. n. 1 f. Gépelt másolat, rongált. Szóbeli beszélgetésünk…”

Poss. MTAK 1/1970.

 

Ms 4711/238


SZABÓ LŐRINC levele CSEKEY ISTVÁN-nak

1940-ből 1 db. 1 f. gépir.

Poss. Csekeyné, MTAK 58/1967, 40/1968.

 

Ms 10.250/55.


SZABÓ LŐRINC levele ELEK ARTÚR-nak

Bp., 1921. máj. 12. 1 f.

Poss. MTAK 35/1959.

 

Ms 5597/280.

SZABÓ LŐRINC levele ERDÉLYI JÓZSEF-nek

Bp.1926. dec. 2. 2 f.

Poss. MTAK 51/1979.

 

Ms 10.249/r

SZABÓ LŐRINC levele FARKAS ISTVÁN-nak

1938-ból 1 db 1 f, + boríték Mellékl. 3 db 4 f.

Poss. Paku, MTAK 1/1959.

 

Ms 4589/276.

SZABÓ LŐRINC levele FÜLEP LAJOS-nak

Budapest, 1957. jún. 27. 1 f.

Poss. MTAK 9/1971.

 

Ms 391/15-18.

SZABÓ LŐRINC levelei HATVANY LAJOS-nak

15. Budapest, 1923. febr. 25. 2 f.

16. Budapest, 1923. júl. 14.. 2 f.

17. Budapest, 1924. jún. 11. 2 f.

18. Budapest, 1927. jún. 1. 4 f.

Foss. M'TAK 688/1952.

 

Ms 5316/191.

SZABÓ LŐRINC levele KARDOS KLÁRÁ-nak

1937-ből 1 db. 1 f.

Poss. MTAK. 17/1969.

 

Ms 6282/62.

SZABÓ LŐRINC levele KODOLÁNYI JÁNOS-nak

Budapest, 1948. júl 23. 2 f. Xeroxmásolat.

Poss. Kabdebó Lóránt, Horányi Károly, MTAK.

 

Ms 5358/51.

SZABÓ LŐRINC levele KOPP JENŐ-nek

Bp., 1940. jan. 17. 1 db. 1 f.

Poss. MTAK. 59/1973.

 

Ms 4625/3-4.

SZABÓ LŐRINC levele KOSZTOLÁNYI DEZSŐNEK

Bp., 1923. máj. 29. 1 f. Gépelt másolattal

Poss. Kosztolányi Ádám, MTAK 1969/19.

 

Ms 1395/26-29.


SZABÓ LŐRINC levelei MEGYERY SÁRI-nak

Bp., 1936. jan. 27. 1 f. Mellette a versírással kapcsolatos kérdésre adott válasz, 1 f. Bp., 1937. jún. 28. 2 f.

Poss. MTAK. 45/1972.

Közte: 28. Megyery Sári: A magasban c. verse. 1936.nov. 3. 1 f. Szabó Lőrinc jav. és autogr. másolata.

 

Ms 4311/461-462.

SZABÓ LŐRINC levelei MIHÁLYFI ERNŐ-nek

Titisee, 1928. júl. 38.

Bp., 1947. júl. 17. 1 f.

Poss. MTAK 18, 29/1982.

 

Ms 368/40-41.

SZABÓ LŐRINC levelei MIKES LAJOS-nak

Bécs, (1924.) júl. 3. 3 f.

H. n. 1926. aug. 4. 1 f.

Poss. Mikes Lajosné, MTAK 21/1957.

 

Ms 368/42-46.

SZABÓ LŐRINC levelei MIKES LAJOSNÉ-nak

42. H. n. 1932. jan. 25. 1 f.

43. Kolozsvár, 1942, jún. 7. 1 f.

44. Kisörs-szöllőhegy, 1949. júl. 30. 1 f. Egry József aláírásával.

45. Balatonfüred, 1951. márc. 23. 1 f.

46. H. é. n. „Klárinak el kellett jönnie velem.;.” 1 f.

Poss. Mikes Lajosné, MTAK 21/1957.

 

Ms 6021/360-368.


SZABÓ LŐRINC levelei MOLTER KÁROLY-nak

360. Marosvásárhely, 1927. óul. 24. 1 f.

361. Bp., 1935. aug. 19. 1 f.

362. Bp., 1939. aug. 25. 1 f.

363. Bp., 1939. szept. 5. 1 f.

364. Bp., 1939. szept. 6. 1 f.

365. H. n. 1940. szept. 6. 1 f.

366. Bp., 1943. júl. 1 f. Esküvői kártya.

367. Bp., 1943. szept. 1 f.

368. Bp., 1953. júl. 29. 3 f.

Poss. MTAK 53, 55/1991, 14/1992, 42/1993.

 

Ms 5466/10.

SZABÓ LŐRINC levele MOLDVAI KLÁRÁ-nak

[Bp.], 1945. dec. 2. 6 f. Xeroxmásolat.

Poss MTAK 40/1984.

 

Ms 5322/71-72.

SZABÓ LŐRINC levelei MOLLINÁRY GIZELLÁ-nak

1927–1937. 2 db. 2 f.

Poss. MTAK 20/1968

 

Ms 484/23-24.

SZABÓ LŐRINC levelei MOLNÁR ÁKOS-nak

23. H. n. 1926. nov. 26. 1 f.

24. H. n. 1926. dec. 27. 1 f.

Poss. Molnár, MTAK 30/1958.

 

Ms 5272/67-72

SZABÓ LŐRINC levelei NAGY EMMÁ-nak

1927–1935. 5 db. 5 f. 4 bor. 1 mell.

Poss. Nagy Ilona, MTAK 41/1966.

 

Ms 6330/429.

SZABÓ LŐRINC levele NÉMETH LÁSZLÓ-nak

1957. febr. 26.

Poss. MTAK 42/2004

 

Ms 6327/242-247.

SZABÓ LŐRINC levelei OLTVÁNYI IMRÉ-nek

242. Bp., 1923. aug. 16. 2 f.

243. Bp., 1923. aug. 23. 4 f.

244. Bp., 1927. jún. 12. 2 f.

245. Bp., 1927. júl. 14.

246. Balatonfüred, 1952. nov. 25. 1 f.

247. Bp., 1954. máj. 5. 1 f.

Poss. MTAK 39/1993 és 17/1995.

 

Ms 2167/837-849.

SZABÓ LŐRINC levelei PÁRTOS ALICE-nak

836. Budapest, 1943. máj. 26. 1 f.

837. H. n. 1948. aug. 7. 1 f.

838. Igal, 1949. júl. 30. 2 f;

839. Igal, 1949. aug. 23; 1 f.

840. Budapest, 1949. aug. 19. 2 f;

841. Budapest, 1951. júl. 29. 1 f.

842. H. n. 1931. aug. 21. 1 f.

843. Budapest, 1932. dúl. 12; 2 f.

845. Szemes, 1932. aug. 28. 1 f.

843. Balatonfüred, 1932. nov. 20. 1 f.

846. Budapest, 1933 . aug.17. 1 f.

847. Ábrahámhegy, (1953.) aug. 31. 1 f. A levélen Tarján Imrené Pártos Klára sorai.

848. H. n. 1956. aug. 14. 1 f.

849. H. é. n. „Azt kérem, hogy ha...” 1 f.

Poss. MTAK 26/1992.

 

Ms 5917/217. VI.

SZABÓ LŐRINC levele RAFFAELLI RAFAELÁ-nak

Bp., 1956. szept. 29. 1 f. Fotómásolat.

 

Ms 4539/199-207.

SZABÓ LŐRINC levelei RÉDEY TIVADAR-nak

Bp., 1944. febr. 28. 1 í. Mellette Szabó Lőrinc versei. 7 db. 9 f. Bp., 1949. márc. 24. 1 f.

Poss. MTAK. 41/1973.

 

SZABÓ LŐRINC levélborítékja SZABÓ LŐRINCNÉ-nek

ld.

KORZÁTI ERZSÉBET levelei SZABÓ LŐRINCNÉ-nek

Ms 6310/126-143.

 

Ms 4258/29.


SZABÓ LŐRINC levele SZALATNAI REZSŐ-nek

Bp.1951. máj. 3. 1 f..

Poss. MTAK 15/1978.

 

Ms 4160/91.

SZABÓ LŐRINC levele SZIKLA GYULÁNÉ LÁM ILUS-nak

Bp., 1955. dec. 14. 1 f.

Poss. MTAK 32/1981.

 

Ms 4503/230.

SZABÓ LŐRINC levele TRENCSÉNYI-WALDAPFEL IMRÉ-nek

[Bp.] 1947. máj. 27. 1 f.

Poss. MTAK 45/1978.

 

Ms 2287/63.

SZABÓ LŐRINC levele [TRETTINA] JENŐ-nek

Bp., 1937. máj. 17. 1 f.

 

Ms 1375/32-55.


SZABÓ LŐRINC levelei VARGA IRÉN-nek

32. Bp., 1947. dec. 18. 1 f. „Ebben a félórában...”

33. Bp., 1947. dec. 18, 1 f. „Nem tudok...”

34. Bp., 1948. ápr. 22. 1 f.

35. Bp., 1948. máj. 25. 1 f.

36. Bp., 1948. júl. 1. 1 f. „roppantul...”

37. Bp., 1948. júl. 1. 1 f. „28-i levele...”

38. Bp., 1948. okt. 1. 1 f.

39. Bp., 1948. okt. 27. 1 f.

40. Bp., 1948. nov. 6. 1 f.

41. Bp., 1948. dec. 16. 2 f.

42. Bp., 1948. dec. 28. 1 f.

43. Bp., 1949. jan. 31. 1 f. Rajta Szabó Lőrincné soraival.

44. Bp., 1949. márc. 19. 1 f.

45. Bp., 1949. ápr. 12. 1 f.

46. Bp., 1949. ápr. 22. 2 f.

47. Hévíz, 1949. máj. 9. 1 f.

48. Tihany, 1949. aug. 13. 1 f. „E sorokat...”

49. Tihany, 1949. aug. 13. 1 f. „E hó 7-i...”

50. 1gal, 1950. szept.12. 1 f.

51. Balatonfüred, 1951. márc. 25. 1 f. Lipták Gábor és felesége aláírásával.

52. Galyatető, 1952. márc. 3. 1 f. Szabó Lőrincné soraival

53. H. é. n. 1 f. „Sz. Lőrinc itt lakik...”

54. H. é. n. 1 f. „? 15-kor kereste...”

55. H. é. n. 1 f. „A Dózsa-opera...”

Poss. MTAK 25/1976.

 

Ms 4610/286-292.

SZABÓ LŐRINC ill. SZABÓ LŐRINCNÉ levelei VÉKES ENDRÉ-nek

286. Balatonfüred, 1950. júl. 5. 1 f. Fénymásolat.

287. Balatonszemes, 1950. júl. 24. 2 f. Fénymásolat.

288. Tihany, 1950. okt. 24. 2 f. Fénymásolat.

289. Balatonfüred, 1951. márc. 23. 2 f. Fénymásolat.

289/a. H. n. 1954. jan. 17. 2 f. Fénymásolat.

290. Balatonfüred, 1954. szept. 6. 2 f. Fénymásolat.

291. Balatonfüred, 1952. nov. 16. 2 f.

291/a Balatonfüred, 1975. szept. 19. 2 f. Szabó Lőrinc levele Szabó Lőrincné soraival. Fénymásolat.

292. Bp., 1961. márc. 19. 2 f. Fénymásolat. Szabó Lőrincné levele.

 

Ms 4610/45-237.

SZABÓ LŐRINC levelei VÉKESNÉ KORZÁTl ERZSÉBET-nek

45. Bp., /1926./ aug. 23. 1 f. Társaslap.

46. Újtátrafüred, 1926. dec. 13. 2 f.

47. H. n. 1927. jan. 1. 1 f.

48. Bp., 1928. júl. 14. 1 f. Rongált.

49. Bp., é. n. júl. 20. 1 f.

50. H. n. 1928. júl. 22. 2 f.

51. H. n. 1928. júl. 23. 2 f.

52. Bp., 1928. júl. 25. 1 f.

53. H. n. 1928. júl. 28. 1 f.

54. H. é. n. „Kedves levelét...” 1 f.

55. H. n. 1928. júl. Gépelt másolat. 2 f.

56. H. n. 1928. júl. 29. 2 f.

57. H. n. 1928. júl. 30. 4 f.

58. H. n. 1928. aug. 2. 2 f.

59. Bp., 1928. aug. 4. 1 f. ./.

60. H. n. 1928. aug. 10. 1 f. „Tudtam...”

61. Bp., 1928. aug. 10. 2 f. „Nem azt a...»

62. Bp., 1928. aug. 16. 2 f.

63. Bp., 1928. szept. 2. 3 f.

64. H. n. 1928. szept. 14. 1 f. Szabó Lőrinc-né sorai után Szabó Lőrinc levele.

65. Bp., 1928. szept. 19. 2 f.

66. H. n. 1931. jan. 15. 5 f.

67. H. n. 1931. jan. 20. 7 f.

68. H. n. 1931. jan. 22. 2 f.

69. Az előző levél gépelt másolata. 1 f.

70. H. n. 1931. jan. 27. 6 f.

71. H. n. 1931. febr. 2. 4 f.

72. H. n. 1931. febr. 7. 3 f. ./.

73. H. n. 1931. febr. 10. 8 f.

74. H. n. 1931. febr. 17. 10 f.

75. H. n. 1931. febr. 24. 4 f.

76. H. é. n. „nagyon megijesztett...” 6 f.

77. H. n. 1931. febr. 27. 4 f.

78. H. n. 1931 [?] „Talán nem...” 2 f.

79. H. n. 1931. márc. 2. 6 f.

80. Az előző levél gépelt másolata. 2 f.

81. H. n. 1931. márc. 4. 2 f.

82. az előző levél gépelt másolata. 1 f.

83. H. n. 1931. márc. 13. 1 f.

84. H. n. 1931. márc. 20. l f.

85. H. n. 1931. ápr. 7. 2 f.

86. Kairó, 1931. júl. 3. 2 f. ./.

87. H. n. 1931. júl. 31. 4 f.

88. H. n. 1932. „látja, látja...” 3 f. Csonka.

89. Az előző levél gépelt másolata. 1 f.

90. H. n. 1933. jan. 31. 2 f.

91. H. n. 1933. febr. 1. 7 f.

92. H. n. 1933. febr. 7. 2 f.

93. H. n. 1933. márc. 23. 2 f.

94. Bp., 1933.ápr. 27. 1 f.

95. Drezda, 1933. aug. 29. 1 f.

96. [Paris, 1934. jún. 23.] 1 f.

97. Paris, 1934. jún. 25. 2 f.

98. Abbázia, 1934. szept. 17. 1 f. ./.

99. Abbázia, 1934. szept. 18. 4 f.

100. Abbázia, 1934. szept. 25. 1 f.

101. [Abbázia] 1934. szept. 1 f.

102. H. n. 1934. okt. 25. 7 f.

103. H. n. 1934. dec. 8. 2 f.

104. H. n. 1935. máj. 15. 7 f.

105. H. n. 1935. júl. 22. 2 f.

106. H. n. 1935. okt. 15. 2 f.

107. H. é. n. „Ma megyek második...” 5 f.

108. H. n. 1935. dec. [?] 2 f.

109. H. n. 1935. dec. 17. 1 f.

110. H. n. 1935. dec. „Ma de.” 5 f.

111. Az előző levél gépelt másolata. 2 f.

112. H. n. 1935. dec. „nem kaptad...” 2 f.

113. Az előző levél gépelt másolata. 2 f.

114. Veszprém, 1936. júl. 13. 3 f.

115. H. n. 1936. „ne légy szomorú...” 3 f.

116. H. n. 1936. júl. 2. 2 f.

117. H. n. 1937. „látod, ez már...” 1 f.

118. H. n. 1937. ápr. „mindjárt...” 5 f.

119. H. n. 1937. júl. 20. 6 f.

120. H. n. 1937. júl. 31. 5 f.

121. Bp., 1937. aug. 2. 2 f.

122. H. n. 1938. júl. 29. 3 f.

123. H. n. 1938. aug. 3. 2 f.

124. H. n. 1938. aug. 5. 1 f.

125. H. n. 1938. aug. 12. 1 f.

126. H. n. 1938. „vártam a leveledet...” 5 f.

127. Bp., 1938. nov. 16. 1 f.

128. Ótátrafüred, 1939. júl. 20. 2 f.

129. Az előző levél gépelt másolata. 2 f.

130. Ótátrafüred, 1939. júl. 26. 1 f.

131. H. n. 1940. „nagy baj, hogy...” 7 f.

132. Örkénytábor, 1940. júl. 9. 2 f.

133. Az előző levél gépelt másolata. 1 f.

134. H. n. 1940. aug. 27. 1 f.

135. Örkénytábor, 1940. aug. 21. 1 f.

136. H. n. 1940. aug. 30. 1 f.

137. H. n. 1940. szept. 1. 1 f.

138. H. n. 1940. szept. 4. 1 f.

139. H. n. 1940. szept. 5. 1 f.

140. H. n. 1940. szept. 5. éjjel. 2 f.

141. H. n. 1940. szept. 11. 2 f.

142. Kisvárda, 1940. szept. 14.

143. Kisvárda, 1940. szept. 14-15. 3 f.

144. H. n. 1940. szept. 15. 1 f.

145. Az előző levél gépelt másolata

146. Kisvárda, 1940. okt. 4. 2 f.

147. Az előző levél gépelt másolata. 2 f.

148. Galyatető, 1940. okt. 25. 4 f.

149. H. n. [1941. jan. 18.] 1 f.

150. H. n. 1941. ápr. 15. 1 f.

151. H. n. 1941. ápr. 19. 1 f.

152. Bp., 1941. ápr. 23. 2 f.

153. H. n. 1942. „iszonyú sok..” 1 f.

154. H. n. 1942. „sajnálom...” 2 f.

155. H. n. 1942. „nagyon sajnállak..” 2 f.

156. Dés, 1943. márc. 15. 1 f.

157. Szófia, 1943. márc. 16. 1 f.

158. Bp., 1943. júl. [?] 1 f.

159. Bp., 1943. júl. 19. 1 f.

160. Bföldvár, 1944. „ megjöttem!” 2 f.

161. H. n. 1944. „Most már csak...” 2 f.

162. Balatonlelle, 1944. aug. 4. 2 f.

163. Veszprém, 1944. nov. 11. 1 f.

164. Noszlop, 1944. nov. 13. '<L f.

165. H. n. 1945. máj. 8. 1 f. Csonka.

166. H. n. 1945. júl. 8. 2 f.

167. H. n. 1945. dec. 8. 2 f.

168. H. n. 1946. júl. 20. 2 f.

169. Békés, 1946. aug. 19. 5 f.

170. Ózd, 1946. szept.17. 2 f.

171. Ózd, 1946. szept.25. 1 f.

172. Ózd, 1946. szept.30. 2 f.

173. (Badacsony, 1947. júl.) 1 f.

174. H. n. 1948. febr. 15. 1 f.

175. H. n. 1948. júl. 24. 2 f.

176. Az előző levél gépelt másolata. 2 f.

177. Andocs, 1948. júl. 29. 2 f.

178. H. n. 1948. aug. 5. 2 I.

179. Bp., 1948. aug. 17. 1 f.

180. Bp., 1948. aug. 18. 1 f.

181. H. n. 1948. aug. 22. 1 f.

182. H. n. 1949. febr. 11. b f.

183. H. é. n. „a távirat megjött...” 1 f.

184. Hévíz, 1949. febr. 20. 7 f.

185. H. é. n. „Tűnődtem, feladjam-e...” 1 f.

186. Hévíz, 1949. febr. 23. 1 f.

187. Hévíz, 1949. máj. 4. 3 f.

188. Hévíz, 1949. máj. 16. 1 f.

189. H. n. 1949. júl. 12. 1 f.

190. Igal, 1949. júl. 19. 2 f.

191. H. n. 1949. júl. 23. v. 24. 3 f.

192. Kisőrs, 1949. aug. 6. 1 f.

193. Szárszó, 1949. aug. 16. 1 f.

194. H. n. 1949. aug. 30. 1 f.

195. H. n. 1949. szept. 1. 1 f.

196. H. n. 194^. okt. 7. 1 f.

197. H. n. 1949 vége felé. Gépelt másolat, 1 f.

198. H. n. 1950. jan. 16. 1 f.

199. H. é. n. „Menj el az Iparcsarnokba..” 3 f.

200. Az előző levél gépelt másolata. 1 f.

201. H. é. n. „Édes pihenőm...” 3 f.

202. H. é. n. márc. 3. 4 f.

203. Az előző levél gépelt másolata. 1 f.

204. H. é. n. „futva, munka közben...” 3 f.

205. Az előző levél gépelt másolata. 1 f.

206. H. é. n. „Csak azt írhatom...” 3 f.

207. Az előző levél gépelt másolata. 1 f.

208. H. é. n. „hogy vagy?”5 f.

209. H. é. n. „nem kaptam...” 2 f.

210. H. é. n. „A villamoson...” 6 f.

211. H. é. n. „harmadszor kezdek...” 2 f.

212. H. é. n. „Köszönöm drágám...” 2 f.

213. H. é. n. „ahogy csütörtökön...” 2 f.

214. H. é. n. „Köszönöm érdeklődésedet.” 1 f. „ Mellette: Goethe: Ezer alakba...” kezdetű versének fordítása. 2 f. Rajta Szabó Lőrinc sorai.

215. H. é. n. „Azt hiszem, most...” 4 f.

216. Az előző levél gépelt másolata. 2 f.

217. H. é. n. „csak be akarok...” 2 f.

218. H. é. n. jan. 6. 3 f.

219. H. é. n. „nagyon sokat szenvedtem...” 2 f.

220. H. é. n. „tudom, sokat...” 5 f.

221. H. é. n. „most kaptam...” 1 f.

222. H. é. n. „nem tudtam hamarabb...” 1 f.

223. H. é. n. ápr. 24. 1 f.

224. H. é. n. máj. 1. 2 f.

225. H. é. n. „el kell utaznod...” 1 f.

226. H. é. n. „Mindez egészen lehetetlen...” 5 f.

227. H. é. n. „Hogy vagy?” 4 f.

228. H. é. n. „nagyon örültem...” 2 f.

229. H. é. n. „rémes, hogy ilyen...” 1 f.

230. H. é. n. „beütött a baj.” 1 f.

231. H. é. n. „végre jó hírt...” 4 f.

232. H. é. n. febr. 19. 6 f.

233. H. é. n. „szombaton bemegyek...” 4 f.

234. H. é. n. okt. 14. 1 f.

235. H. é. n. „Csak sietve pár szót...” 2 f.

236. H. é. n. „hogy vagy, mit csinálsz...« 5 f.

237. H. é. n. „mit szólna...” 7 f.

Poss. Vékesné Korzáti Erzsébet, Vékes Endre, MTAK 20/1984.

 

Ms 5499/216.

SZABÓ LŐRINC levele VERES PÉTER-nek

Bp., 1956. jún. 13.

Poss. MTAK 40/1971

 

Ms 4119/728-729.

SZABÓ LŐRINC levele ZOLNAI BÉLÁ-nak

[Bp.1928], 2 f. Mellette Richard Dehmel: „A gyorsvonatból” c. versének fordítása. 2 f.

Poss. MTAK. 53/1969.

 

Ms 4127/6-12.

SZABÓ LŐRINC levelei ZOLNAI BÉLÁ-nak

6. Bp., 1937. febr. 12. 1 f.

7. Titisee, 1938. aug. 11. 1 f.

8. Bp., 1930. nov.4. 1 f.

9. Bp., 1939. dec. 1. 1 f.

10. Táboriposta, 1940. aug. 25. 1 f.

11. Bp., 1943. febr. 5. 1 f.

12. Szabó Lőrinc névaláírása. 1 db.

Poss. MTAK 53/1969.

 

Ms 5073/34

SZABÓ LŐRINC költő arcképe Bernáth Aurél festményének fényképe.

Eredeti fénykép, 1 f. 18 x 13 cm.

Poss. MTAK

 

Ms 5466/20.

SZABÓ LŐRINC dolgozószobájának részlete.

Fotómásolat, 1 db.

Poss. Moldvai Klára, MTAK. 40/1984.

 

Ms 4610/320-324.

SZABÓ LŐRINC fényképei.

Eredeti felvételek, 5 db.

Poss. Vékesné Korzáti Erzsébet, Vékes Endre,

MTAK 20/1984.

 

Ms 2171/54.

SZABÓ LŐRINC fényképe. [1940 körül].

Korabeli másolat, 1 db.

Poss. MTAK 26/1992.

 

Ms 2173/286.

SZABÓ LŐRINC fényképe.

Ábrahámhegy, 1957. aug. 5-8. között, Bernáth Mária, felvétele.

Korabeli fényképmásolat, 1 db.

Poss. MTAK 10/2008.

 

Ms 2287/66-68.

SZABÓ LŐRINC fényképei. [Balatonfüred, 1957. szept. 7.]

Urbach László és Lipták Gábor felvételei, 3 db.

Poss. MTAK 6/2007

 

Ms 4610/325-326.

SZABÓ LŐRINCET és Korzáti Erzsébetet ábrázoló fényképek.

Eredeti felvételek, 2 db.

Poss. Vékesné Korzáti Erzsébet, Vékes Endre,

MTAK 20/1984.

 

Ms 4610/368.

SZABÓ LŐRINC [?] kezét ábrázoló röntgenfelvétel.

Eredeti felvétel, 1 db.

Poss. Vékesné Korzáti Erzsébet, Vékes Endre. MTAK 20/1984.

 

Ms 6282/63.

SZABÓ LŐRINC: Anyám mesélte. Vers. 1933. Variáns.

Autogr. 1 db. 1 f.

Poss. MTAK. 26/1986.

 

Ms 2171/75.

SZABÓ LŐRINC: A huszonhatodik év. Szabó Lőrinc százkét szonettje, 1950.

Gépelt másolatok, 110 f.

Poss, MTAK 26/1992.

Megj. A szonettek cím nélkül szerepelnek és sorrendjük eltér a kötetben megjelentektől.

 

Ms 2171/68-69.

[SZABÓ LŐRINC: Két szonett A huszonhatodik év c. versciklusból.]

Gépelt másolatok, 2 db. 2 f.

Poss. MTAK 26/1992.

Tart. 68. „40. Így beszélgettünk,..” [kötetben 44. sz.] - 69. „58. Ha tudott rólad...” [kötetben 62. sz.]

 

Ms 4154/81.

SZABÓ LŐRINC ifjúkori verseiből.

Gépirat, 2 f.

Poss. Zolnai Béla, MTAK 54/1969.

„Füst Milánhoz.” – „Majdnem kielégített hölgy lovagja dicséretét zengi.” – „Franciscae meae laudes.” - „Reuige Lüstlinge in der Hölle.” – „Népdal.” –”Blaha Lujza műsorából.” – „Postahivatalnok távozása előtt a feleségéhez.” – „Füst Milán mint dekadens.” - „Bécsi kislány.” – „Kéjes sóhaj.” – „Szerelmi tragédia a cselédszobában.” – „Féltékeny, de esztéta szerető nézi kedvesét.” – „Symphonie en noir et rose.” – „Barátom emlékkönyvébe.” – „Vajda János legeslegutolsó dala Ginához.” – „A zsugori Kéjenc aforizmája.” – „A Bástya utcai Beatrice édeleg.” – „Pederaszta.” – „Miniszterelnök és grande cocotte.”

 

Ms 2171/72.

SZABÓ LŐRINC ismeretlen céllal egybegyűjtött versei.

Gépelt másolatok, 17 f. (eredeti számozással 34 p.)

Poss. MTAK 26/1992.

Tart. 1-3. p. „Gyermekek, tiétek a jövő.” - 3-9. p. „Vang-An-Si.” - 10-12. p. „A bolond igazsága” -12-14. p. „Vezér” - 15-18. p. „Magam ügyében.” -13-20. p. „Az első döntés.” - 20-22. p. „Az Ipoly ünnepén.” - 22-24. p. „Szeptember 5-e Kisvárdán.” - 24-26. p. „Közel és messze.” - 27. p. „Bűn?” – 28. p. „Te is? (Brutushoz)” - 28-34. p. „Vereség után.”

 

Ms 6310/147-155.

SZABÓ LŐRINC újságcikkeinek kivágatai, vele kapcsolatos nyomtatványok. 1932-1942.

Nyomt. 9 db. 21.f.

Poss. MTAK 26/1986•

Közte: 154. Szabó Lőrinc „Szeretlek” c. verse H. Várady Ilona megzenésítésében. 1 db. 2 f.

 

Ms 2171/70.

SZABÓ LŐRINC: „A végső harc.” 1933. (Vers)

Autogr. másolat az 1950-es[?] évekből, 1 f.

Poss. MTAK 26/1992.

 

Ms 4610/284.

SZABO LŐRINC visszaemlékezése Korzáti Erzsébetre.

Bp., 1950. febr. 17.

Xeroxmásolat, 11 f.

Poss. Vékes Endre, MTAK 20/1984.

 

Ms 6282/91.

SZABÓ LŐRINC: Vers és valóság. I. példány.

Gépirat, autogr. jav. 2 db. 2 sztl. + 403 + 4 sztl. f.

Poss. MTAK 32/1991.

A sztlnff. a 231., 232., 255-257. oldalakhoz tartoznak,

Az autogr. jav. a f. 231-232-höz tartozó sztl. lapokon találhatók.

 

Ms 6232/66-67.

SZABÓ LŐRINC vers-, vagy versfordítástöredékei. 193[?]-194[?] után.

Autogr. 2 db. 2 f.

Poss. MTAK 26/1986.

67. hátlapján: „Budapest I.” „Szerdán nála.” A „Tücsökzene” „Reviczky u. 7.” gépiratos másolata.

 

Ms 2171/56-57.

SZABÓ LŐRINC versei. A verseket tartalmazó dosszién Szabó Lőrincné ajándékozó sorai. 1939 Karácsonyán.

Autogr. 2 db, 8 f,

Poss. MTAK 26/1992.

Tart. 56. „Vereség után.” 4 f. - 57. „Varázsló illatok.” 4 f.

 

Ms 2171/58-66.

SZABÓ LŐRINC versei. Kisörs, 1949. július 31–augusztus 6.

Autogr. és gépir. 9 db. 9 f.

Poss. MTAK 26/1992.

Tart. 58. „Valóság.” Gépir, 1 f. - 59. „Nemsoká.” Gépir. 1 f. - 60. „Ébredés.” Autogr. 1 f. - 61. „Ébredés.” Gépir. 1 f. - 62. „Megnyugvás.” Gépir. 1 f. - 63. „A Megnyugvás” c. vers fogalmazványtöredéke. Autogr. 1 f. - 64. [„Rabság”], Első variáns, címe: A rab boldogság. Gépir. autogr. javításokkal, 1 f. - 65. [„Rabság.”] Autogr, 1 f. 66. „Rabság.” Gépir. autogr. javításokkal, 1 f, A tetején autogr. megj.: „A végső szöveg.”

 

Ms 4610/1-26

SZABÓ LŐRINC versei. Részben variánsok.

Autogr. ill. gépirat, 26 db. 45 f,

Poss. Vékesné Korzáti Erzsébet, Vékes Endre,

MTAK 20/1984.

1. „Csók.” Autogr. Var. 2 f. - 2. „Az Egy álmai.” Autogr. var. 6 f. - 3. „Együtt.” [Kötetben: „Képelt képzeleteddel”.] Autogr. Var. 1 f. 4. „Egy raguzai leanderhez.” Autogr. 2 f. - 5. „Hullámok.” [Kötetben: „Tenger.”] Autogr. 2 f. - 6. Kereszten. (Kötetben: „Latrok.”) Autogr. Var. 2 f. - 7. „Kirándulás.” Autogr. 2 f. - 8. [„Emlék.”] Autogr. Var. 1 f. - 9. „Mint még sohasem.” Autogr. Var. 3 f. 10. „Párbeszéd a tükörrel.” [Kötetben: „A tükör vallomása.”] Autogr. Var. 2 f. - 11. [„Szeretlek.”] Autogr. Var. 1 f. - 12. „Urvasi és Pururavasz.” Autogr. Var. 5 f. 13. „Ujjaink.” Autogr. Var. 1 f. - 14-17. „És ha szerettem, hát szerettem.” Autogr. ill. gépirat, 4 db. 5 f. - 18-21. „Felirat.” Autogr. ill. gépirat. Var. 4 db. 4 f. - 22-25. „Isten, kit nem hiszek, vezess.” Autogr. ill. gépirat, 4 db. 5 f. - 26. „Piros kis húsbarlang a szád...” Gépirat, var. 1 f.

 

Ms 6282/69-70.

SZABC LŐRINC versjegyzéke és Molière fordítás jegyzéke.

Autogr. 2 db. 2 f.

Poss. MTAK 26/1986.

 

Ms 4160/92.

SZABÓ LŐRINC gyászjelentése. Bp.1957. okt. 3.

Nyomt. 1 f.

Poss. MTAK 32/1981.

 

Ms 5466/12-16.

SZABÓ LŐRINC Moldvai Klárának dedikált könyveinek címlapjai. 1939-1957.

Xeroxmásolatok, 5 db. 10.f.

Poss. Moldvai Klára, MTAK, 40/1984.

 

Ms 4610/31.

SZABÓ LŐRINC fordítása. Racine: Andromache. Tragédia öt felvonásban. 1949.

Gépirat, autogr. javításokkal. 6 f.

Poss. Vékesné Korzáti Erzsébet, Vékes Endre, MTAK 20/1984.

 

Ms 4610/37-43.

SZABÓ LŐRINC műfordításai.

Autogr. ill. gépirat, 7 db. 21 f.

Poss. Vékesné Korzáti Erzsébet, Vékes Endre,

MTAK 20/1984.

37. Baudelaire: „A macska.” Autogr. var. 1 f. – 38. Polonszki: „Jó annak...” 1 f. Autogr. var. – 39. Polonszki: „Az este.” 1949. nov. 27. 1 f. Autogr. var. - 40-41. Shelley: Óda a nyugati szélhez. 1945.jún. 13. 2 db. 4 + 5 f. Autogr. fogalm. Var. - 42-43. Shelley: „Óda a Nyugati szélhez.” 2 db. 4 + 5 f. Gépirat autogr. jav. ill. gépirat. Var.

 

Ms 6282/71-72.

SZABÓ LŐRINC számára készített nyersfordítás. Kettunen, Lauri: „Pikku Eliaksen nälkä.” „A kis Illés éhsége.” Bp., 1942. Magyar és finn ny.

Ismeretlen kézírása, gépiratos másolat, 2 db. 2 f.

Poss. MTAK 26/1986.

 

Ms 6282/64.

SZABÓ LŐRINC: „Az elefántok.” Leconte de l’Isle versének fordítása. Fogalmazvány. 1942.

Autogr. 1 db. 5 f.

Poss. MTAK 26/1986.

 

Ms 4610/32.

SZABÓ LŐRINC fordítása, Shakespeare-szonettek. 1948. jún.-aug.

Autogr. fogalm. 30 f.

Poss. Vékesné Korzáti Erzsébet, Vékes Endre, MTAK 20/1984.

Tartalma:

A 36., 37., 38., 39., 41., 42., 43., 44., 45., 46., 47., 48., 49., 50., 51., 53., 78., 79., 80., 81., 82., 83., 109., 138., 139., 149., 142., 141. 127. és 153. szonett.

 

Ms 4610/33.

SZABÓ LŐRINC fordítása, Shakespeare-szonettek. 1948. júl.-aug.

Autogr. fogalm. 28 f.

Poss. Vékesné Korzáti Erzsébet, Vékes Endre, MTAK 20/1984.

Tartalma:

A 83., 121., 123., 84., 85., 86., 87., 88., 89., 91., 92., 93., 95., 96., 99., 100., 101., 102., 104., 105., 106., 110., 111., 114., 115., 108., 116. szonett.

 

Ms 4610/34,

SZABÓ LŐRINC fordításai. Shakespeare-szonettek. 1948. jún.

Autogr. fogalmazványok, 15 f.

Poss. Vékesné Korzáti Erzsébet, Vékes Endre,

MTAK 20/1984.

 

Ms 4610/35.

SZABÓ LŐRINC fordításai. Shakespeare-szonettek. 1948. jún.-júl.

Autogr. fogalmazványok, 27 f.

Poss. Vékesné Korzáti Erzsébet, Vékes Endre, MTAK 20/1984.

Tartalma:

A 17., 18., 19., 20., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 31., 32., 34., 76., 130., 131., 132., 133., 63., 64., 61., 67., 68., 69., 72. szonett.

 

Ms 4610/36.

SZABÓ LŐRINC fordítása. Shakespeare-szonettek. 1948. júl.-aug.

Autogr. fogalm. 19 f.

Poss. Vékesné Korzáti Erzsébet, Vékes Endre,

MTAK 20/1984.

Tartalma:

A 74., 103., 107., 117., 122, 124., 125., 126., 134., 135., 136., 137., 140., 145., 148., 140., 151., 152., 151., 152. szonettek.

 

Ms 2171/67.

SZABÓ LŐRINC: Az óra. [Versfordítás?]

Autogr. 2 f.

Poss. MTAK 26/1992.

 

Ms 2171/71.

SZABÓ LŐRINC: 1952. április ?-án. (Naplószerű feljegyzés)

Gépir. autogr. javításokkal, 1 f.

Foss. MTAK 26/1992.

 

Ms 2171/55.

SZABÓ LŐRINC növénygyűjteménye; Ábrahámhegyi emlék 1954.

Összefűzött lapokra ragasztott szárított növények gépiratos ill. autogr. meghatározásokkal, 8 f,

Poss. MTAK 26/1992.

 

Ms 6282/81-90.

SZABÓ LŐRINC írói, szerkesztői munkásságával kapcsolatos levelek, kéziratok, nyomtatványok.

192[?]-1955.

Korabeli kéziratok, gépiratok, nyomt. 10 db. 13 f.

Poss. MTAK 26/1986

Közte: 81. Földi [Mihály] levele Szabó Lőrincnek 192[?] 1 f. – 82. Révész Béla: Egyedül mindenkivel c. könyvéről ismertetésvázlat. 2 f. – 85. Finnország nagykövetének levele Szabó Lőrincnek. 1943.

 

Anna Pia Monica, Habsburg fhgné levelei SZABÓ LŐRINC-nek

1943–1948. 15 db. 20 f.

É. n. márc. 9. 1 db. 1 f.

K. n. 2 db. 3 f.

A 9-17. sz. levelek Dóra aláírással; feladóként Hauer Dóra szerepel a 9. és a 12. levélen.

 

Ms 6282/73.

Anna Pia Monica, Habsburg fhgné levelei SZABÓ LŐRINC-nek

1947-ből 1 db. 1 f. Fr. ny.

 

Ms 6282/74.

[ANTAL ISTVÁN] levele SZABÓ LŐRINC-nek

1942-ből 1 db. 1 f.

 

Ms 6282/75.

Finnország nagykövetének levele Szabó Lőrinc-nek

1944-ből 1 db. 1 f. Ném. ny.

Poss. MTAK 26/1986.

 

Ms 6285/85.

Finnország nagykövetének levele Szabó Lőrinc-nek

1 db. Szabó Lőrinc írói, szerkesztői munkájával kapcsolatos levelek között.

Poss. MTAK 26/1986.

 

Ms 6282/76.

PERCZEL ERZSÉBET levele SZABÓ LŐRINC-nek

1946-ból 1 db. 1 f. Rajta Baranyai Denise sorai.

Poss. MTAK 26/1986.

 

Ms 6282/77-78.

PINTÉR BÉLÁNÉ SÁSKA JULISKA levelei SZABÓ LŐRINC-nek

1949-ből 2 db. 4 f.

Poss. MTAK 26/1986.

 

Ms 6282/79.

Sinkó Ferenc levele Szabó Lőrinc-nek

1947-ből 1 db. 1 f.

Poss. MTAK 26/1986.

 

Ms 6282/80

Várady Miklósné levele Szabó Lőrinc-nek

1949-ből 1 db. 1 f.

Poss. MTAK 26/1986.

 

Ms 6282/81.

FÖLDI MIHÁLY levele SZABÓ LŐRINC-nek

1 db. Szabó Lőrinc írói, szerkesztői munkájával kapcsolatos levelek között.

Poss. MTAK 26/1986.

 

Ms 6310/144.

VÉKES ÖDÖN levele SZABÓ LŐRINC-nek

1928. szept. 22. 1 f.

Poss. MTAK 26/1986.

 

Ms 1375/2.

VÉKES ÖDÖNNÉ KORZÁTI ERZSÉBET levelei SZABÓ LŐRINC-nek

1928-1937.

Gépelt másolatok, 126 f. Benne Vékes Ödön levele – 32. f. -, úti feljegyzések, versmásolatok.

Poss. MTAK 25/1976.

 

Ms 6310/19-109.

VÉKES ÖDÖNNÉ KORZÁTI ERZSÉBET levelei SZABÓ LŐRINC-nek

1928-1949-ből 89 db. 222 f. Mellette egy boríték-töredék és a levelek keletkezésére vonatkozó feljegyzés. 2 db. 2 f.

Poss. MTAK 26/1986.

 

Ms 6310/125-143.

VÉKES ÖDÖNNÉ KORZÁTI ERZSÉBET levelei SZABÓ LŐRINCNÉ-nek

1920-1928-ból 19 db. 42 f.

Poss. MTAK 26/1986.

125. címzése: Rudnayné Mikes Klára néven.

Mellette Szabó Lőrinc levélborítékja Szabó Lőrincné Mikes Klárának címezve.

 

Ms 6310/145.

SZABÓ LŐRINC-nek írt levél megnevezetlentől

Chamonix, [1930.] júl. 30. 1 f.

Poss. MTAK 26/1986.

 

Ms 6228/112-113.

KODOLÁNYI GYULA: „1956. Szabó Lőrinc [„A huszonhatodik év” 98. „Valami örök” c.] versére.” Vers és a fogalmazványa. 2006. szept.-okt.

Autogr. 2 db. 2 f.

Poss. MTAK 2/2007

 

Ms 2147/136.

BERNÁTH AURÉL vegyes feljegyzései.

Autogr. ill. a 2. f.-ón Szabó Lőrinc sorai, 12 f.

Poss. MTAK 26/1992.

 

Ms 391/19.

HATVANY LAJOS feljegyzése Szabó Lőrincről.

Autogr. 7 f. 30 x 21 cm.

Poss. MTAK 688/1952.

 

Ms 4154/68.

Horvát Henrik és G. Szabó Lőrinc nyilatkozata Babits Mihály és Szabó Dezső levélváltásáról. 1920.

Gépiratos másolat, 2 f.

Poss. Zolnai Béla, MTAK 53/1969.

 

Ms 5675-Ms 5682/1-520.

KABDEBO, THOMAS–MAKKAI, ADAM–TABORI, PAUL: The Poetry of Hungary. An Anthology of Hungarian Poetry in English Translation from the 12th Century to the Present. Az antológia számára fordított Szabó Lőrinc-versek.

 

Ms 5562/102.

SEBESTYÉN IMRE könyvismertetése Anita Loos „Szőkék előnyben” c. regényéről.

Gépirat autogr. jav. 2 f. Szabó Lőrinc kézírásos javításaival.

Poss MTAK.

 

Ms 10.502/11.

SÍK SÁNDOR: „Újabb magyar remekművek elemzése.” Előadások a szegedi egyetemen, 1940-1941. I-II. rész.

Gépirat, 32 f. Többek közt Szabó Lőrincről.

Poss. MTAK 58/1963.

 

Ms 5982/49.

SŐTÉR ISTVÁNNÉ JÁSZ VERONIKA visszaemlékezése SZABÓ LŐRINC-re. [1957 után.]

Gépirat, 6 f.

Poss. MTAK 18/1989.

 

Ms 2267/212-265.

SŐTÉR ISTVÁNNÉ JÁSZ VERONIKA feljegyzései, naplórészletei. 1957-1988.

Közötte:

212-214. Részlet egy naplóból: Szabó Lőrinc.

3 db. 20 f.

 

Ms 4311/497.

TAMÁSI ÁRON és SZABÓ LŐRINC leveleinek gépelt másolatai Mihályfi Ernő hagyatékában.

Gépirat, 2 f.

Poss. MTAK 18, 29/1982.

 

Ms 2160/82-86.

SZABÓ LŐRINCNÉ levelei BERNÁTH AURÉL-nak

82. Tihany, 1959. aug. 27. 2 f.

83. Tihany, 1963. szept. 4. 1 f.

84. Bp., 1971. aug. 27. 1 f.

85. Bp., 1972. aug. 2. 1 f.

86. H. é. n. „péntek reggel...” 1 f. Távirat.

Poss. MTAK 26/1992.

 

Ms 5790/521.

SZABÓ LŐRINCNÉ levele KRAMMER JENŐ-nek

1969-ből 1 db. 1 f.

Poss. MTAK 47/1985.

 

Ms 2167/850-891.

SZABÓ LŐRINCNÉ levelei BERNÁTH AURÉLNÉ PÁRTOS ALICE-nak

850. Bp., 1947. febr. 18. 1 f.

851. Bp., 1948. szept. 21. 1 f.

852. Bp., 1950. aug. 17. 1 f.

853. Ózd, 1951. ápr. 17. 1 f.

854. Bp., 1952. jan. 25. 1 f.

855. Galyatető, 1952. febr. 29. 1 f. Szabó Lőrinc soraival.

856. Galyatető, 1952. márc. 6. 1 f.

857. Kékestető, 1952. márc. 15. 1 f.

858. Kékestető, 1952. márc. 22. 1 f.

859. Kékestető, 1952. ápr. 7. 1 f.

860. Kékestető, 1952. ápr. 21. 1 f.

861. Bp., 1952. júl. 13. 1 f.

862. Bp., 1952. júl. 25. 1 f.

863. Bp., 1955. júl. 21. 1 f.

864. Bp., 1955. aug. 14. 1 f.

865. Tihany, 1955. szept. 11. 1 f. Szabó Lőrinc soraival, Illyés Gyula és Illyés Gyuláné aláírásával.

866. Gézaháza, 1956. jún. 23. 1 f.

867. Bp., 1956. aug. 1. 1 f.

868. Bp., 1956. aug. 8. 1 f.

869. Bp., 1956. aug. 24. 1 f.

870. Bp., 1957. febr. 16. 1 f.

871. Tihany, 1957. aug. 16. 1 f. Szabó Lőrinc soraival

872. Bp., 1958. máj. 14. 2 f. Gáborjáni Klára soraival.

873. Balatonfüred, 1958. jún. 9. 1 f.

874. Bp., 1958. aug. 15. 1 f.

875. Tihany, 1960. júl. 6. 1 f.

876. Tihany, 1960. júl. 29. 1 f.

877. Bp., 1960. aug. 18. 1 f.

878. Tihany, 1960. szept. 7. 1 f.

879. Tihany, 1961. júl. 21. 1 f.

880. Tihany, 1962. júl. 3. 1 f.

881. Bp., 1962. aug. 13. 1 f.

882. Bp., 1962. aug. 26. 1 f.

883. Sopron, 1963. márc. 14. 1 f.

884. Tihany, 1963. szept. 2. 1 f.

885. Tihany, 1964. júl. 21. 1 f.

886. Pilisszentkereszt, 1964. dec. 24. 1 f.

887. [Bp., 1965. ápr. 20.] 1 f.

888. Tihany, 1965. júl. 17. 1 f.

889. Tihany, 1965. júl. 30. 1 f.

890. Bp., 1965. aug. 6. 1 f.

891. Tihany, 1966. júl. 23. 2 f.

Poss. MTAK 26/1992.

 

Ms 4258/30-33.

SZABÓ LŐRINCNÉ levelei SZALATNAI REZSŐ-nek

1957-1969-ből 4 db. 4 f.

Poss. MTAK 15/1978.

 

Ms 5986/244.

SZABÓ LŐRINCNÉ levele VARGHA KÁLMÁN-nak

Bp., 1972. nov. 27. 1 f.

Poss. MTAK 10/1986.

 

Ms 5983/120.

VARGHA KÁLMÁN levele SZABÓ LŐRINCNÉ-nek

Bp., 1972. nov. 20. 1 f. Gépelt másodpéldány.

Poss. MTAK 10/1986.

 

MS 4610/238-283.

SZABÓ LŐRINCNÉ levelei VÉKES ÖDÖNNÉ KORZÁTI ERZSÉBET-nek

238. H. n. 1920. máj. 21. 2 f.

239. H. n. 1920. júl. 26. 2 f.

240. H. n. 1920. nov. 19. 2 f.

241. H. n. 1921. márc. 9. 3 f.

242. H. é. n. „Nagyon gyorsan írok...” 2 f.

243. H. n. 1921. aug. 6. 2 f.

244. H. n. 1922. máj. 11. 2 f.

245. H. n. 1921. nov. 9. 1 f.

246. H. n. 1921. nov. 18. 1 f.

247. H. n. 1921. dec. 24. 2 f. Csonka.

248. H. n. 1922. ápr. 29. 2 f.

249. H. n. 1923. júl. 27. 2 f.

250. H. n. 1923. aug. 22. 1 f.

251. H. n. 1924. júl. 14. 2 f.

252. H. n. 1925. jún. 21. 2 f.

253. H. n. 1925. aug. 26. 1 f.

254. H. n. 1926. jún. 18. 2 f. Hátlapján Szabó Lőrinc jegyzete.

255. H. n. 1926. júl. 8. 1 f.

256. H. n. 1928. júl. 2. 1 f.

257. H. n. 1928. júl. 30. 1 f.

258. H. n. 1928. aug. 6. 1 f.

259. H. n. 1928. aug. 10. 3 f. Szabó Lőrinc soraival.

260. H. n. 1928. aug. 13. 1 f. Szabó Lőrinc aláírásával.

261. H. n. 1928. aug. 15. 1 f.

262. H. n. 1928. aug. 26. 2 f.

263. H. n. aug. 19. 2 f.

264. H. n. 1928. aug. 21. 2 f.

265. H. n. 1928. aug. 26. 1 f. Szabó Lőrinc soraival.

266. H. n. 1928. aug. 21. 2 f. Szabó Lőrinc soraival.

267. H. n. 1928. szept. 24. 2 f. Szabó Lőrinc soraival.

268. H. n. 1928. szept. 29. 1 f.

269. H. n. 1928. okt. 1. 1 f.

270. H. n. 1928. okt. 10. 2 f.

271. H. n. 1929. nov. 7. 4 f.

272. H. n. 1928. dec. 20. 1 f.

273. H. n. 1929. jan. 2. 2 f.

274. H. n. 1929. jan. 23. Szabó Lőrinc betoldásával.

275. H. n. 1929. febr. 5. 4 f.

276. H. n. 1929. febr. 21. 1 f.

277. H. n. 1929. febr. 23. 1 f.

278. H. n. 1929. ápr. 14. 1 f.

279. H. n. 1929. júl. 23. 1 f.

280. H. n. 1930. szept. 23. 1 f.

281. 1925. aug. 9. 1 f. Szabó Lőrinc soraival.

282. 1930. karácsony 1 f.

283. H. é. n. „Nagyon sajnálom Bözsi...” 1 f.

Poss. Vékesné Korzáti Erzsébet, Vékes Endre, MTAK 20/1984.

 

Ms 5499/217.

SZABÓ LŐRINCNÉ levele VERES PÉTER-nek

Bp., 1957. aug. 23. 1 f.

Poss. MTAK 40/1971.

 

Ms 4127/13.

SZABÓ LŐRINCNÉ levele ZOLNAI BÉLÁ-nak

1940-ből 1 db. 1 f.

Poss. MTAK 53/1969.

 

Ms 1375/3-5.

VÉKES ÖDÖNNÉ KORZÁTI ERZSÉBET arcképe, valamint lakását ábrázoló fényképek.

Eredeti felvételek, 3 db. 3 f.

Poss. MTAK 25/1976.

 

Ms 1375/6-9.

VÉKES ÖDÖNNÉ KORZÁTI ERZSÉBET temetésén készült fényképek 1950. febr.

Eredeti felvételek, 4 db. 4 f.

Poss. MTAK 25/1976.

 

Ms 5466/21.

VÉKES ÖDÖNNÉ KORZÁTI ERZSÉBET síremlékének képe.

Fotómásolat, 1 db.

Poss. MTAK 40/1984.

 

Ms 6310/110-116.

[VÉKES ÖDÖNNÉ KORZÁTI ERZSÉBET] számára pénzutalvány feladóvevényei. 1949. febr.-1949. nov.

Eredeti szelvények Menyhárt István megjegyzésével és írásával. 7 db.

Poss. MTAK 26/1986.

A szelvények egy „939” feliratú, Szabó Lőrincnek címzett borítékban voltak elhelyezve, mely Korzáti Erzsébet 1939. jún. 12-én feladott levelének volt a borítékja. Az eredeti levél nincs az átadott levelek között.

 

Ms 6310/117.

VÉKES ÖDÖNNÉ KORZÁTI ERZSÉBET levelei SZABÓ LŐRINC-nek

1928-1937.

Gépiratos másolatok, 1 db. 124 f.

Poss. MTAK 26/1986.

F. 124. A másolatok készítőjének megjegyzése a levélíróról és a levelek eredetijéről.

Gépiratos másolat.

F. 1. hiányzik.

 

VÉKES ENDRE HAGYATÉKÁBÓL

 

Ms 4610/285.

SZABÓ LŐRINC: „A huszonhatodik év” c. ciklusának megírási sorrendje.

Xeroxmásolat, 4 f.

Poss. Vékes Endre, MTAK 20/1984.

 

Ms 4610/366-367.

VÉKES ENDRE fényképei

Eredeti felvételek, 2 db.

Poss. Vékesné Korzáti Erzsébet, Vékes Endre, MTAK 10/1984.

A 367. sz. feleségével ábrázolja Vékes Endrét. Rajta Vékesné Korzáti Erzsébetnek szóló dedikáció.

 

Ms 4610/327-358.

VÉKES ÖDÖNNÉ KORZÁTI ERZSÉBET fényképei.

Eredeti felvételek, 32 db.

Poss. Vékesné Korzáti Erzsébet, Vékes Endre, MTAK 20/1984.

A 327-330., a 331-339., a 340-341., a 342-343. sz. azonos.

 

Ms 4610/359-365.

VÉKES ÖDÖNNÉ KORZÁTI ERZSÉBET férjével és fiával, ill. gyermekkorában csoportképeken ábrázoló fényképek.

Eredeti felvételek, 7 db.

Poss. Vékesné Korzáti Erzsébet, Vékes Endre, MTAK 20/1984.

 

Ms 4610/294-298.

VÉKES ÖDÖNNÉ KORZÁTI ERZSÉBET feljegyzései.

Autogr. 5 db. 12 + 7 + 1 + 1 + 2 f.

Poss. Vékes Endre, MTAK 20/1984.

 

Ms 4610/317-319.

VÉKES ÖDÖNNÉ KORZÁTI ERZSÉBET hagyatékában lévő prózai írások ismeretlenektől.

Gépiratok, 3 db. 5 f.

Poss. Vékes Endre, MTAK 20/1984.

 

Ms 4610/369.

VÉKES ÖDÖNNÉ KORZÁTI ERZSÉBET hagyatékában őrzött fotónegatívok.

Eredeti, 1 csomó.

Poss Vékesné Korzáti Erzsébet, Vékes Endre, MTAK 20/1984.

 

Ms 4610/299-301.

VÉKES ÖDÖNNÉ KORZÁTI ERZSÉBET notesza és apró feljegyzései, elismervénye, 1926-1948.

Eredeti iratok, 3 db.

Poss. Vékes Endre, MTAK 20/1984.

 

Ms 4610/307-308.

VÉKES ÖDÖNNÉ KORZÁTI ERZSÉBET levelei VÉKES ENDRÉ-nek

1931-1934-ből 2 db. 7 f. A második csonka.

Poss. Vékes Endre, MTAK 20/1984.

 

Ms 4610/302-306.

VÉKES ÖDÖNNÉ KORZÁTI ERZSÉBET levelei VÉKES ÖDÖN-nek

1924-1934. 5 db. 20 f.

Poss. Vékes Endre, MTAK 20/1984.

 

Ms 4610/309.

VÉKES ÖDÖNNÉ KORZÁTI ERZSÉBET vegyes levélfogalmazványai.

Autogr. 1 csomó.

Poss. Vékes Endre, MTAK 20/1984.

 

Ms 4610/310.

Anna Pia Monica, Habsburg fhgné titkársága levele VÉKES ÖDÖNNÉ KORZÁTI ERZSÉBET-nek

Alcsút, 1944. ápr. 27.

Poss. Vékes Endre, MTAK 20/1984.

 

Ms 4610/311-316.

MÁDAY ISTVÁN levelei VÉKES ÖDÖNNÉ KORZÁTI ERZSÉBET-nek

1937-1949. 6 db. 6 f. Egy fénymásolat.

Poss. Vékes Endre, MTAK 20/1984.

 

Ms 4610/44.

BABITS MIHÁLY műfordítása. Baudelaire, Charles: „A szép cseléd, kitől féltettél egykor engem...”

Autogr. fogalmazvány, variáns 1 f.

Poss. Vékesné Korzáti Erzsébet, Vékes Endre, MTAK 20/1984.

 

Ms 4610/293.

ILLYÉS GYULA beszéde Szabó Lőrinc koporsója felett. Bp., 1957. okt. 8.

Fénymásolat, 1 f.

Poss Vékes Endre, MTAK 20/1984.