Vers és valóság

A Miskolci Egyetem Szabó Lőrinc Kutatóhelyének és a
Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központnak
Szabó Lőrinc-honlapja

Projektfelelős: Kabdebó Lóránt, DSc, professor emeritus, a Szabó Lőrinc Kutatóhely vezetője
Összeállította: Horányi Károly, Szabó Lőrinc Kutatóhely, MTA KIK Kézirattár
Internetes kiadás: Dr. Sajó Tamás, Studiolum
Fotók: Láng Klára, Horányi Károly

Budapest, 2011
2018

Az MTA Könyvtár és Információs Központ Szabó Lőrinc-gyűjteményében őrzött dokumentum képeinek felhasználásához, közzétételéhez az © MTA Könyvtár és Információs Központ, a kísérőszövegek, a dokumentumleírások és a bibliográfia felhasználásához © Horányi Károly engedélye szükséges.

 
Beköszöntő

Szabó Lőrinc szellemi örökségét, pályaképét, mindmáig nem tárta fel teljes mértékben az irodalomtudomány. Honlapunk fejlesztésével egy olyan hálózati archívum kialakítását tervezzük, mely fontos bázisává válik költői életműve kutatásának.

E webhely a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karán működő Szabó Lőrinc Kutatóhely és a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára megállapodása nyomán jött létre. Az összefogás elsőrendű célja Szabó Lőrinc életműve hagyományos, valamint elektronikus kritikai kiadásának előkészítése, a költői hagyaték jelentős részének digitális archiválása és dokumentumairól készült elektronikus reprodukcióknak közzététele.

A Miskolci Egyetem a Bölcsészettudományi Kar megalapításával egy időben, 1992-ben létrehozta az OTKA, a Széchenyi Terv és az MTA TKI támogatásával, illetőleg a doktori program bevezetésével a Szabó Lőrinc Kutatóhelyet, mely Kabdebó Lóránt professor emeritus vezetésével szervezeti keretet biztosít a költő életműve kutatására. Munkatársai alapvető munkát végeztek Szabó Lőrinc műveinek filológiai igényű kiadásával, költészetének világirodalmi összehasonlító bemutatásával, Szabó Lőrinc életrajzi vonatkozásainak feltárásával és közzétételével, könyvtárának adatolt feldolgozásával, valamint a hazai és külföldi Szabó Lőrinc-helyszínek dokumentálásával, ugyanakkor megkülönböztetett jelentőségű feladata a kritikai kiadás megindítása.

A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára állományában található Szabó Lőrinc hagyatékának nagyobbik hányada. Első része 1970-ben került a Könyvtár birtokába, majd 1972-ben Szabó Lőrincné mintegy 300 kéziratot – főként levelet – ajándékozott a Kézirattárnak. Ezt a hatalmas, verseket, műfordításokat, levelezést és életrajzi iratanyagot magában foglaló kézirategyüttest F. Csanak Dóra dolgozta fel, katalógusa, melynek digitalizált változatát most honlapunkon is közzétesszük, 1973-ban jelent meg könyv alakban az MTA Könyvtára kiadásában. A költő örököseinek birtokában maradt kéziratos anyagból 2002-ben ismét egy nagyobb hányad került a Könyvtár Kézirattárába. Ezek a kéziratok részben kiegészítik a korábban a Könyvtár állományába került és feldolgozott, a költői életműhöz kapcsolódó dokumentumegyüttest. Szabó Lőrinc hagyatékának ezt a részét Körmendy Kinga rendezte és katalogizálta, munkája könyv alakban 2007-ben jelent meg szintén a Könyvtár kiadásában. Digitalizált változata szintén hozzáférhető honlapunkon. A hagyatékról készült katalógusok alapvető segédletei a Szabó Lőrinc-kutatásnak, az eljövendő kritikai kiadás munkálatainak.

A kutatóhely működését támogató OTKA pályázat két ciklusa (OTKA T 013884 és T 25486) ezt a nevet viseli: „a kritikai kiadás előkészítése”. Ez a feladat – a tudományos előkészítés mellett – egy új formai és technológiai megvalósítás. A kritikai kiadás előkészítése munkafolyamatának első fázisában a digitális reprodukciós munka, illetve képfeldolgozás segítségével a variánsok képi egymás mellé tételét szándékozzák a Kutatóhely munkatársai megvalósítani (nyomtatványok esetében karakterfelismertetéssel együtt) a honlapon. Az ismert mennyiségű és formátumú kéziratok a pálya egészét figyelembe véve indokolttá teszik ezt a megjelenítést, ugyanakkor kiegészítésként lehetővé válnak a hagyományos típusú kiadásforma párhuzamos megvalósításának számára is. A Szabó Lőrinc Kutatóhely és az MTA Könyvtára közötti együttműködési megállapodásnak megfelelően a szükséges reprodukciós munkákat az állományvédelmi szakemberek szempontjainak teljes körű figyelembevételével, a Kutatóhely munkatársai készítik el a Kutatóhely eszközeivel, a kettős célkitűzésnek megfelelően. Az eredeti felvételek nagy felbontásban készülnek, olyan file-formátumban, mely minden későbbi lehetséges felhasználást lehetővé tesz, és ezáltal az eredeti dokumentumok újbóli kézbevétele a kutatók számára szükségtelenné válik, ugyanakkor elkészül a felvételeknek egy honlapon való közzétételre alkalmas változatuk is. A honlap kialakításáról és fenntartásáról a Kutatóhely gondoskodik. Az MTA Könyvtára biztosítja belső segédletek alapján a szükséges felvilágosítással a Szabó Lőrinc-kéziratok kutatását, illetve technikai segítséggel vesz részt a munkában.

A költői életmű összes fellelhető dokumentumának reprodukciója (kéziratok, könyvek, lapkivágatok, korrektúrák stb.) kötetekre bontva kerülnek közlésre. A Dokumentumok elnevezésű menüpontra rákattintva megjelennek a költő életében napvilágot látott, illetve az általa összeállított kötetek linkelt címei, majd egy címre rákattintva különféle további fejezeteket nyithatunk meg. Az első, a kiválasztott kötet digitális kiadásának bevezetője összefoglalja a kötet keletkezésére vonatkozó történeti tényeket, közli az egyes versek megjelenésére vonatkozó könyvészeti adatokat, leírja az egyes közgyűjteményekben fellelhető autográf, illetve gépiratos példányokat és korrektúrákat, kiadásainak ún. „nyomdai kéziratait” – jelezve természetesen lelőhelyük adatait –, beleértve a későbbi, még Szabó Lőrinc életében megjelent gyűjtemények (Válogatott versei, 1934; Válogatott versei, 1939; Összes versei, 1943; Válogatott versei, 1956) közléseit. E helyen közzétesszük még az egyes kötetek kortársi recenzióit, a hozzájuk kapcsolódó, még a költő életében megjelent tanulmányokat. Az egyes leírásokhoz kapcsolódóan megtekinthetőek a költemények dokumentumainak a reprodukciói, kutatásra alkalmas minőségben, és a honlap lehetőséget nyújt azok egymással történő összevetésére. Közlésre kerülnek még Szabó Lőrinc visszaemlékezéseinek, a Vers és valóságnak a kötettel, illetve a kötet egyes verseivel kapcsolatos részletei, megfelelő jegyzetapparátussal. A későbbiekben ez a keret töltődik fel folyamatosan.

Honlapunkkal azonban nem csak a szakmai igényeknek szeretnénk megfelelni, hanem a szélesebb közönségréteg érdeklődését is szeretnénk felkelteni. Ezért adjuk közzé a költő Örök Barátaink cím alatt egybegyűjtött kisebb lírai versfordításainak digitalizált változatát, mely az Osiris Kiadónál jelent meg utoljára 2003-ban. Szabó Lőrinc életrajza itt közzétett változatának összeállításakor a legújabb történeti kutatások eredményeit is felhasználtuk, és a Könyvtár állományába tartozó, illetve a magángyűjteményekben őrzött dokumentumok reprodukcióival illusztráltuk. Hozzáférhetővé, önmagukban is tanulmányozhatóvá válnak digitális formában Szabó Lőrinc versesköteteinek életében megjelent, ma már könyvritkaságokká váló kiadásai, egy-egy kötetének nyomdai kézirata és fennmaradt korrektúrája.

Szeretnénk köszönetet mondani, Huzella Eleknének és Körmendy Kingának, amiért Szabó Lőrinc katalógusainak internetes közzétételéhez hozzájárultak, Szabó Lőrincné Blazovits Évának és Gáborjáni Szabó Rékának, Szabó Lőrincet és családját ábrázoló fotók kölcsönzéséért, illetve engedélyükért, hogy azokat honlapunkon publikálhassuk.