Bibliográfia

Tartalom

I. Életében megjelent könyvei

II. Jelentősebb posztumusz könyvei

III. Versei napilapokban és folyóiratokban

IV. Prózai írásai gyűjteményes kötetekben, napilapokban és folyóiratokban

V. Könyvek munkásságáról

VI. Levelezése, kisebb szövegközlések

VII. Életrajzának forrásai, feldolgozások, emlékezések, kultusza

VIII. Tanulmányok, egyéb írások

IX. Egyes köteteiről

 
I. Életében megjelent könyvei

Barbusse, Henri: Világosság, ford. Schöpflin Aladár, Franklin Társulat, Bp. [é. n. 1919.] [A művet valójában nevének feltüntetése nélkül jelentős részben Szabó Lőrinc fordította. Ld. Szabó Lőrinc: Vallomások: Naplók, beszélgetések, levelek, s. a. r., jegyz. Horányi Károly, Kabdebó Lóránt, Osiris, Bp. 2008, 36.]

Baudelaire, Charles: Kis költemények prózában (Petits Poëmes en Prose), ford. G. Szabó Lőrinc, átnézte Babits Mihály, Lantos, Bp. 1920.

Omár Khájjám: Rubáiját, ford. Szabó Lőrinc, Táltos, Bp. 1920.

Wilde Oszkár [Wilde, Oscar]: Az odaadó barát, ford. Szabó Lőrinc, Lantos, Bp. 1920 (Kétnyelvű Klasszikus Könyvtár 31.) [Második, hasonmás kiadás: Uránia kiadás = Aczél testvérek–, Budapest, 1935.]

Verlaine, Paul: Nők, [Bp. 1920]. [A kötet történetére vonatkozóan ld. a mű újabb kiadását: M. Helikon, Bp. 1983.]

Shakespeare szonettjei, ford. Szabó Lőrinc, Genius, Bp. 1921.

Coleridge, Samuel Taylor: Ének a vén tengerészről, ford. Szabó Lőrinc. Kner Izidor, Gyoma 1921 (Monumenta Literarum, 1. sor., 10.)

Stifter, Adalbert: A pusztai falu, ford. Szabó Lőrinc, Kner Izidor, Gyoma 1921 (Monumenta Literarum, 1. sor., 9.)

Föld, erdő, isten. Kner Izidor, Gyoma 1922.

Baudelaire, Charles: Romlás virágai, ford. Babits Mihály, Szabó Lőrinc, Tóth Árpád, Genius, Bp. 1923.

Zola Emil: A föld. Zola: ford. Szabó Lőrincz., Révai Testvérek Irodalmi Intézet R-t. kiadása, Bp. [é. n.] (A Rougon-Macquart család [Egy család természetrajza és szociális története a második császárság korában] 15.) [A fordítás valójában Kardos Pál és Kardos Mária munkája, ld. Érlelő diákévek: Napló, levelek, dokumentumok, versek Szabó Lőrinc pályakezdésének éveiből, emlékezések az 1915–1920-as évekről, összeáll., s, a, r., bev., jegyz. Kabdebó Lóránt, PIM–NPI, Bp. 1979, 333. Ld. még Szabó Lőrinc: Vallomások: Naplók, beszélgetések, levelek, s. a. r., jegyz. Horányi Károly, Kabdebó Lóránt, Osiris, Bp. 2008, 52, 652, 767.]

Maupassant, Guy de: Amit a nap s az éj mesél, ford. Szabó Lőrinc, Athenaeum, Bp. 1923.

Kalibán! Athenaeum, Bp. 1923.

Fény, fény, fény, Kultura R.-T., Bp. 1926. [1925-ben már kritika is megjelent róla.]

Paul Verlaine válogatott versei, ford. Szabó Lőrinc, Pandora, Bp. 1926.

A sátán műremekei. Pandora, Bp. 1926.

Antológia Ady Endre verseiből, összeáll. Szabó Lőrinc, Athenaeum, Bp. 1927.

A Sion-hegy alatt: Ady Endre istenes versei, összeáll. Szabó Lőrinc, Athenaeum, Bp. [é.n].

Halhatatlan szerelem: Nagy költők és nagy festők művészetének tükrében, szerk. Mikes Lajos, Mihályfi Ernő, Szabó Lőrinc. Pesti Napló, Bp. 1930 [karácsonyán].

Omar Khajjám: Rubáíját, ford. Szabó Lőrinc. Kner Izidor, Gyoma 1930. [A fordítás második változata mint exkluzív kiadvány = megállapodás szerint = egyetlen, valójában több példányban; újabb kiadása: Szász Endre metszeteivel: M. Helikon, Bp. 1965.]

A szegény Villon tíz balladája és A szép fegyverkovácsné panasza, ford. Szabó Lőrinc, Bisztrai Farkas Ferencz, Bp. 1931.

Az ifjú Goethe. 1749–1776: Antológia a költő ifjúkorának műveiből, ford. Szabó Lőrinc, Turóczi-Trostler József. Kner Izidor, Gyoma, 1932.

A férfi Goethe. 1777–1800: Antológia a költő férfikorának műveiből, ford. Szabó Lőrinc, Turóczi-Trostler József, Kner Izidor, Gyoma, 1932.

Az öreg Goethe. 1801–1832: Antológia a költő öregkorának műveiből, ford. Szabó Lőrinc, Turóczi-Trostler József, Kner Izidor, Gyoma, 1932.

Te meg a világ, Pantheon, Bp. 1932.

Bibliofil kalendárium, szerk. Szabó Lőrinc. Bibliofilia, Bp. 1933. [A szedés és nyomás a Helikon–Biró-nyomda R. T. munkája.]

Csinnadratta, ill. Janovits István, Athenaeum, [1933].

Goethe, Johann Wolfgang von: Werther, ford. Szabó Lőrinc sorozatban, Bp. 1933 (Az Est-lapok Filléres Klasszikusai).

Szabó Lőrinc Válogatott Versei, Nagy Károly és Társai, Debrecen, 1934 (Uj Irók 8.).

Shakespeare, William: Athéni Timon, ford. Szabó Lőrinc, Athenaeum, Bp. 1935.

Schaukal, [Richard von]: E. T. A. Hoffmann, ford. Szabó Lőrinc, Kultúra, Bp. [1935] (Kultúra Könyvtár).

Naegele, Otto: A rosszrahajló gyermek, ford. Szabó Lőrinc, Káldor, Bp. 1935 (Szülői gondok).

Különbéke, Athenaeum, Bp. 1936.

Cseh és szlovák költők antológiája. Renaissance, Bp. 1936 [A kötetben többek között Szabó Lőrinc fordításai.]

Johst, Hanns: Thomas Paine, ford. Szabó Lőrinc, Bp. [1937] (Krónika a Nemzeti Színház műsorkísérő füzetei).

Harc az ünnepért, Bartha Miklós Társaság, Kecskemét, 1938. [A Királyi Magyar Egyetemi Nyomda Könyvesboltjának bizománya. Első Kecskeméti Hírlapkiadó, és Nyomda-Rt. Igazgató Tóth László. Bp. 1938.]

Reggeltől estig: Egy repülőutazás emléke, ill. Molnár C. Pál, Magyar Bibliofilek Szövetsége, Bp. 1937.

Kleist, Heinrich von: Amphitryon: Vígjáték Molière nyomán, ford. Szabó Lőrinc, Singer és Wolfner, Bp. 1938.

Shakespeare, William: Ahogy tetszik, ford. Szabó Lőrinc, Singer és Wolfner, Bp. 1938.

Shakespeare, William: Macbeth, ford. Szabó Lőrinc, Singer és Wolfner, Bp. 1939.

A szegény Villon tíz balladája és A szép fegyverkovácsné panasza, ford. Szabó Lőrinc. Singer és Wolfner, Bp. 1939.

Válogatott versei, Singer és Wolfner, Bp. 1940.

Villon, François: Nagy testámentuma, ford. Szabó Lőrinc, Singer és Wolfner, Bp. 1940.

Keller, Gottfried: Tükör, a cica: mese, ford. Szabó Lőrinc, Niels Kampmann Verlag, Berlin–Dahrem, 1941.

Droste-Hülshoff, Anette von: A zsidóbükk: Erkölcskép a vestfáliai hegyekből, ford. Szabó Lőrinc, Niels Kampmann Verlag, Berlin–Dahrem, 1941.

Storm, Theodor: Aquis submersus, ford. Szabó Lőrinc, Niels Kampmann Verlag, Berlin–Dahrem, 1941.

Örök Barátaink: Szabó Lőrinc kisebb műfordításai, Singer és Wolfner, Bp. 1941.

Szabó Lőrinc–Szalay Lajos: Tizenkét vers = Tizenkét rajz, Singer és Wolner [1943].

Szabó Lőrinc Összes versei. Singer és Wolfner, Bp. 1943. [Benne egy kötetnyi új vers Régen és Most cím alatt.]

Baudelaire, Charles: A Romlás Virágai, ford. Babits Mihály, Szabó Lőrinc, Tóth Árpád, s. a. r., jegyz. Szabó Lőrinc. Révai, Bp. 1943.

Omár Khájjám: Rubáíját, ford. [Edward Fitzgerald angol változata alapján] Szabó Lőrinc, Új Idők Irodalmi Intézet Rt, Bp. 1943. [Műfordításának harmadik változata.]

Villon, François: Nagy testámentuma, ford. Szabó Lőrinc, Új Idők Irodalmi Intézet Rt, Bp. 1944. [Hat balladával bővített második kiadás.]

Tücsökzene: Rajzok egy élet tájairól, Magyar Élet, Bp. 1947.

Doyle, Sir Arthur Conan: Rejtelmes világ a tenger alatt, ford. Szabó Lőrinc, Fehér-holló könyvek, Bp. 1947.

Shakespeare, William Összes drámái, Franklin, Bp. 1948. [Benne Szabó Lőrinc fordításában: Ahogy tetszik, Athéni Timon, Macbeth, Troilus és Cressida]

Shakespeare szonettjei, ford. Szabó Lőrinc, Franklin, Bp. 1948. [Új, átdolgozott kiadás.]

Örök Barátaink: Kisebb lírai versfordítások második gyűjteménye, Egyetemi Nyomda, Bp. 1948.

Puskin, Alekszandr Szergejevics: Bahcsiszeráji szökőkút, in uő.: Költemények és egyéb verses munkák, szerk. Gábor Andor, Gáspár Endre, Szikra–Új Magyar Könyvkiadó, Bp. 1949., 201–208.

Racine, Jean: Andromaché, in Racine összes drámai művei, szerk. Illyés Gyula, Franklin,  Bp. 1949, 135–208.

Szabó Lőrinc Válogatott műfordításai, szerk. Somlyó György, Franklin, Bp. 1950.

Hardy, Thomas: Egy tiszta nő, ford. Szabó Lőrinc, Szépirodalmi, Bp. 1952.

Krilov, Ivan Andrejevič: Válogatott mesék, ford. Szabó Lőrinc, Ifjúsági, Bp. 1952.

Tyutcsev, Fjodor Ivanovics: Versek, ford. Szabó Lőrinc, Új Magyar, Bp. 1953.

Majakovszkij, Vlagyimir Vlagyimirovics: 150.000.000, in uő: Elbeszélő költemények, szerk. Devecseri Gábor, Gáspár Endre, Simon István, Szépirodalmi, Bp. 1953, 21–73.

La Fontaine, Jean de: Mesék, szerk. Gyergyai Albert, Új Magyar Könyvkiadó, Bp. 1954).

Shakespeare, William: Ahogy tetszik, ford. Szabó Lőrinc, bev. Both Béla, ill. Schey Ferenc, Művelt Nép, Bp. 1954 (Népszerű drámák).

Goldoni, Carlo: A hazug, ford. Szabó Lőrinc, in Goldoni: Válogatott vígjátékai, Új Magyar, Bp. 1955.

Shakespeare, William: Összes drámái. I-IV, Új Magyar, Bp. 1955. [Benne Szabó Lőrinc fordításában: Ahogy tetszik, Athéni Timon, Macbeth, Troilus és Cressida; Szabó Lőrinc megigazításában Vörösmarty fordításai: Lear király, Julius Caesar.]

Molière Válogatott vígjátékai, Új Magyar, Bp. 1954 (A világirodalom klasszikusai). [Benne: Embergyűlölő, Nők iskolája.]

Szabó Lőrinc Válogatott versei, bev. Illyés Gyula, Magvető, Bp. 1956. [Kötetben új versei Valami szép cím alatt.]

Molière: Embergyűlölő, ford. Szabó Lőrinc, Új Magyar, Bp. 1956 (Világirodalmi kiskönyvtár).

Molière: Nők iskolája, ford. Szabó Lőrinc, Új Magyar, Bp. 1956 (Világirodalmi kiskönyvtár).

Shakespeare, William: Ahogy tetszik, ford. Szabó Lőrinc, Művelt Nép, Bp. 1956. [Új, átdolgozott kiadás.]

Keller, Gottfried: Tükör, a cica: mese, ford. Szabó Lőrinc, Magvető, Bp. 1957. [Új, átdolgozott kiadás.]

Storm, Theodor: Aquis submersus, ford. Szabó Lőrinc, Magvető, Bp. 1957. [Új, átdolgozott kiadás.]

Coster, Charles de: Thyl Ulenspiegel, ford. Illyés Gyula, Szabó Lőrinc, Európa, Bp. 1957. [A mű jelentős részét valójában Wessely László fordította.]

Kleist, Heinrich von: Az eltört korsó: Amphitryon, ford. Németh László, Szabó Lőrinc. Európa, Bp. 1957. [A kötetben Szabó Lőrinc fordításának átdolgozott változata.]

Villon, François: Összes versei, ford. Szabó Lőrinc, Európa, Bp. 1957. [Új, átdolgozott kiadás.]

Coleridge, Samuel Taylor: Rege a vén tengerészről, ford. Szabó Lőrinc., ill. Gustave Doré, Magvető, Bp. 1957. [Új, átdolgozott kiadás.]

Maupassant, Guy de: La parure: Az ékszer, ford. Szabó Lőrinc, Bp. Terra, 1957 (Kétnyelvű kiskönyvtár 16.).

A huszonhatodik év: Lírai rekviem százhúsz szonettben, Magvető, Bp. 1957. [2. változatlan kiadás: Magvető, 1958.]

Tücsökzene: Rajzok egy élet tájairól, Szépirodalmi, Bp. 1957. [Második, bővített kiadás.]

 

II. Jelentősebb posztumusz könyvei

Örök Barátaink: A költő kisebb lírai versfordításai, utószó Szabó Lőrincné, jegyzetanyagot átd. és kieg. Hárs Ernő, Szépirodalmi, Bp. 1958, 2 köt.

Szabó Lőrinc Összegyűjtött versei, utószó Sőtér István, lektor Szabolcsi Miklós, Magvető, Bp. 1960. [Második változatlan kiadás: 1962.]

Szabó Lőrinc Válogatott versei, vál. Somlyó György, életrajzot és a jegyzeteket írta Szijgyártó László, Móra, Bp. 1963 (A Magyar Irodalom Gyöngyszemei, szerk. Kormos István). [Második kiadás: 1977.]

A költészet dicsérete: Válogatott cikkek, tanulmányok, vál., bev., szerk. Simon István, Szépirodalmi, Bp. 1967.

Szavakkal nő a gyász: Posztumusz szonettek, utószó Kabdebó Lóránt, ill. Borsos Miklós, Szépirodalmi, Bp. 1974 (Mikrokozmosz füzetek).

Napló, levelek, cikkek. vál., s. a. r., bev., jegyz. Kabdebó Lóránt, Szépirodalmi, Bp. 1974 (Műhely).

Szabó Lőrinc Összegyűjtött versei, szöveggond. Szilágyi Péter, Szépirodalmi, Bp. 1974.

Káprázat: Válogatott versek, vál., utószó Domokos Mátyás, Szépirodalmi, Bp. 1975 (Olcsó Könyvtár).

Lóci óriás lesz, vál. Steinert Ágota, ill. Würtz Ádám, Móra, Bp. 1975.

A költő és a földiek: Versek és műfordítások, vál., előszó, szerk. Kántor Lajos, Dacia Kolozsvár–Napoca, 1977.

Érlelő diákévek: Napló, levelek, dokumentumok, versek Szabó Lőrinc pályakezdésének éveiből, emlékezések az 1915–1920-as évekről, összeáll., s, a, r., bev., jegyz. Kabdebó Lóránt, PIM–NPI, Bp. 1979.

Szabó Lőrinc hévízi versfüzete, szerk. Kabdebó Lóránt, M. Helikon, Bp. 1980 (Kézirattár).

Szabó Lőrinc Összes versei, vál., szöveggond., jegyz. Domokos Mátyás, Szépirodalmi, Bp. 1982 (Magyar Remekírók). [Az első olyan kiadás, amelyben az első négy kötet eredeti szövege is szerepel a függelékben.]

Könyvek és emberek az életemben: Prózai írások, vál., szerk., jegyz. Steinert Ágota, Magvető, Bp. 1984. [Interneten: www.irodalmiakademia.hu = Szabó Lőrinc címszó alatt.]

Húz a liba papucsot, Móra, Bp. 1987.

NŐK, habzó májusi rózsák: Szerelmes versek, vál. Steinert Ágota. M. Helikon, Bp. 1987.

Harminchat év: Szabó Lőrinc és felesége levelezése 1921–1944, s. a. r., bev. jegyz. Kabdebó Lóránt. Magvető, Bp. 1989.

Bírákhoz és barátokhoz: Napló és védőbeszédek 1945-ből, s. a. r., jegyz., utószó Kabdebó Lóránt, Magvető, Bp. 1990.

Vers és valóság: Összegyűjtött versek és versmagyarázatok. szerk., s. a. r., jegyz., utószó Kabdebó Lóránt, Magvető, Bp. 1990.

Buddha tenyerén: A költő keleti témájú versei, összeáll. Steinert Ágota, utószó Simon Zoltán. M. Helikon, Bp. 1991.

Utazás Erdélyben: cikkek versek, levelek, s. a. r., utószó Kabdebó Lóránt, Mikszáth, Salgótarján, 1992.

Harminchat év: Szabó Lőrinc és felesége levelezése 1945–1957, s. a. r., bev. jegyz. Kabdebó Lóránt. Magvető, Bp. 1993.

Magyar sors és fehér szarvas: Válogatott prózai írások, szerk. Bognár József, előszó Csurka István, Magyar Fórum, Bp. 1994.

Válogatott versek, vál., szerk. Kaiser László, utószó Kabdebó Lóránt, Talentum-Akkord, Bp. 1995 (Talentum diákkönyvtár).

Szabó Lőrinc hévízi versfüzete. szerk. Kabdebó Lóránt, Önkormányzat, Hévíz, 1997 (Hévízi könyvtár).

Az Egy álmai, vál. Demény Péter, Kriterion, Bukarest–Kolozsvár, 1998.

Szabó Lőrinc Összes versei, s. a. r. Kabdebó Lóránt, Lengyel Tóth Krisztina, Unikornis, Bp. 1998 (A Magyar Költészet Kincsestára). [Akkor ismert összes verseinek kiadása. A szöveggondozás és az imprimálás a Miskolci egyetem Bölcsészettudományi Karának Modern Magyar Irodalom Tanszékére telepített, az OTKA és az MTA által támogatott Szabó Lőrinc Kutatóhely eredményeinek felhasználásával készült.]

Huszonöt év: Szabó Lőrinc és Vékesné Korzáti Erzsébet levelezése, s. a. r., jegyz. Kabdebó Lóránt, Lengyel Tóth Krisztina. Magvető, Bp. 2000.

Szabó Lőrinc Összes versei, s. a. r. Kabdebó Lóránt és Lengyel Tóth Krisztina, Osiris, Bp. 2000. [Második javított kiadása 2003. Interneten: http://dia.jadox.pim.hu/jetspeed/displayXhtml?offset=1&origOffset=-1&docId=1053&secId=102628&qdcId=3&libraryId=-1&filter=Szabó+Lőrinc&limit=1000&pageSet=1]

Vers és valóság: Bizalmas adatok és megjegyzések, s. a. r. Lengyel Tóth Krisztina, jegyz. Kiss Katalin, Lengyel Tóth Krisztina, utószó Kabdebó Lóránt, Osiris, Bp. 2001. [Interneten: www.irodalmiakademia.hu = Szabó Lőrinc címszó alatt.]

Örök Barátaink: A költő kisebb lírai versfordításai. s. a. r. Horányi Károly, Kabdebó Lóránt, utószó Kabdebó Lóránt, Osiris, Bp. 2002.

Ne panaszold a magányodat! Kodolányi János levelezése Szabó Lőrinccel és Szabó Lőrincné Mikes Klárával 1948–1957, s. a. r., előszó, jegyz. Horányi Károly, Argumentum, Bp. 2002.

Emlékezések és publicisztikai írások. s. a. r., jegyz. utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2003. [Interneten: www.irodalmiakademia.hu = Szabó Lőrinc címszó alatt.]

„A megélt költemény”: Szabó Lőrinc levelezése Bernáth Auréllal és családjával. 1933–1957. s. a. r., előszó, jegyz. Horányi Károly, Miskolci Egyetem BTK Szabó Lőrinc Kutatóhely–MTA Könyvtára, Miskolc, 2003 (Szabó Lőrinc Füzetek 4., sorozatszerk. Kabdebó Lóránt).

Válogatott versek, vál., jegyz. Ferencz Győző, Osiris, Bp. 2004 (Osiris diákkönyvtár).

Szabó Lőrinc németországi utazásai. Fekete-erdő és Ulm: Fahrten von Lorenz Szabó in Deutschland. Schwazwald und Ulm, s. a. r. Pásztor Imre, ford. Bárczi Katalin, Miskolci Egyetem BTK Szabó Lőrinc Kutatóhely–MTA Könyvtára, Miskolc, 2003 (Szabó Lőrinc Füzetek 4., sorozatszerk. Kabdebó Lóránt).

Vissza a háborúból: Szabó Lőrinc Remarque-fordítása, s. a. r., jegyz., bemutatja Juhász Gábor, Szemán Renáta, Miskolci Egyetem, BtK Szabó Lőrinc Kutatóhely, Miskolc. 2008 (Szabó Lőrinc Füzetek 9.)

Shakespeare, William: Vízkereszt, vagy: amit akartok, bev. Kabdebó Lóránt, s. a. r., utószó Szele Bálint, Csokonai, Debrecen, 2004 (Szabó Lőrinc kiadatlan drámafordításai 1).

Turney, William: Keserű aratás, bev. Bécsy Tamás, s. a. r., utószó Szele Bálint, Csokonai, Debrecen, 2004 (Szabó Lőrinc kiadatlan drámafordításai 2).

Krasiński, Zygmunt: Pokoli színjáték, átdolg. Csokor, Franz Theodor bev. Kiss Gy. Csaba, s. a. r. Szele Bálint, Csokonai, Debrecen, 2004 (Szabó Lőrinc kiadatlan drámafordításai 3).

Strindberg, August: A csöndes ház, bev., s. a. r. Kontor István, Csokonai, Debrecen, 2007 (Szabó Lőrinc kiadatlan drámafordításai 4).

Vallomások: Naplók, beszélgetések, levelek, s. a. r., jegyz. Horányi Károly, Kabdebó Lóránt, Osiris, Bp. 2008.

Szabó Lőrinc: Irodalmi tanulmányok, előadások, kritikák, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp., 2013, 1120 p.

Babits Mihály: Egyetemi előadások 1919: Szabó Lőrinc lejegyzése alapján, Szabó Lőrinc gyorsírásos lejegyzését megfejtette, a korábbi megfejtéseket átdolgozta és sajtó alá rendezte Lipa Tímea, Ráció, 2014, 296. p.

 

III. Versei napilapokban és folyóiratokban

 

Föld, erdő, isten (Kner Izidor kiadása, Gyoma, 1922)

I. A vándor elindul = Dunántúli idillek gyűjtőcím alatt az I. sz. költemény: Nyugat, 1921. 15.  (aug. 1.) 1140. p.; Új versek, régi dallamok gyűjtőcím alatt négy más verssel együtt átdolgozva: Új Idők, 1943. máj. 1.

II. Reggel = Dunántúli idillek gyűjtőcím alatt a VI. sz. költemény: Nyugat, 1921. 15.  (aug. 1.) 1140. p.

III. Este (Élő csillagok gyúlnak a füvek közt…) = Dunántúli idillek gyűjtőcím alatt a XVIII. sz. költemény: Nyugat, 1921. 15.  (aug. 1.) 1141. p.; Este címmel már átdolgozva: Keleti Ujság, 1937. máj. 10.

IV. Sötétség, holdfény = valójában: Három vers gyűjtőcímmel: Nyugat-korrektúrában: MTAK Kézirattára Ms 4652/321.; feltételezhetően csak kötetben jelent meg.

V. Egyedűl = Álarc mögül címmel: Nyugat, 1921. 7.  (ápr. 1.) 533. p.

VI. Pásztorsípon = Dunántúli idillek gyűjtőcím alatt a XXIV. sz. költemény: Nyugat, 1921. 15.  (aug. 1.) 1141. p.

VII. A hazatért kedvesről = Dunántúli idillek gyűjtőcím alatt a XXIX. sz. költemény: Nyugat, 1921. 15.  (aug. 1.) 1141–1142. p.

VIII. Zavar (A fák kezei égbe kulcsolódtak…) = Versek gyűjtőcím alatt az III. sz. költemény: Nyugat, 1921. 21.  (nov. 1.) 597. p; Új versek, régi dallamok gyűjtőcím alatt négy más verssel együtt, átdolgozva: Új Idők, 1943. máj. 1. 70. p.

IX. Titkok = Versek gyűjtőcím alatt az II. sz. költemény: Nyugat, 1921. 21.  (nov. 1.) 597 p.

X. Mondják, hogy szép = Dunántúli idillek gyűjtőcím alatt a XXXII. sz. költemény: Nyugat, 1921. 15.  (aug. 1.) 1142. p.

XI. Kirándulás = Feltételezhetően csak a kötetben jelent meg.

XII. Hajnali himnusz = Vers a hajnali erdőről címmel: Nyugat, 1921. 7. (ápr. 1.) 533–534. p.

XIII. Gyógyulás = Feltételezhetően csak a kötetben jelent meg.

XIV. Erdei szerelem = Vers cím alatt: Nyugat, 1922. 3.  (febr. 1.) 169. p.

XV. Csodatevő szemek = Feltételezhetően csak a kötetben jelent meg.

XVI. Hasztalan lázadás = Feltételezhetően csak a kötetben jelent meg.

XVII. A szelíd tanitvány = Feltételezhetően csak a kötetben jelent meg.

XVIII. Az elhagyott lány = Feltételezhetően csak a kötetben jelent meg.

XIX. Elmentél, s megnémult a táj = Feltételezhetően csak a kötetben jelent meg.

XX. Magány (Sok kétely és bűn a halálba láncol…) = Versek gyűjtőcím alatt az V. sz. költemény: Nyugat, 1921. 21.  (nov. 1.) 597. p.

XXI. Titkos fájdalom = Versek gyűjtőcím alatt a IV. sz. költemény: Nyugat, 1921. 21.  (nov. 1.) 597. p.

XXII. Tétlen jövendő = Három vers gyűjtőcímmel: Nyugat-korrektúrában: MTAK Kézirattára Ms 4652/321.

XXIII. A vágy szégyene = Feltételezhetően először csak a kötetben jelent meg; Új versek, régi dallamok gyűjtőcím alatt négy más verssel együtt, átdolgozva: Új Idők, 1943. máj. 1. 70. p.

XXIV. A halál csiráival… = Dunántúli idillek gyűjtőcím alatt a XXXIII. sz. költemény: Nyugat, 1921. 15.  (aug. 1.) 1142–1143. p.

XXV. A következő pillanat = Három vers gyűjtőcímmel: Nyugat-korrektúrában: MTAK Kézirattára Ms 4652/321.

XXVI. Az idő kisértetei = Feltételezhetően csak a kötetben jelent meg.

XXVII. Könyvvel a temetőben = Dunántúli idillek gyűjtőcím alatt a XXXIV. sz. költemény: Nyugat, 1921. 15.  (aug. 1.) 1143. p.

XXVIII. Pannón ősz = Versek gyűjtőcím alatt az I. sz. költemény: Nyugat, 1921. 21.  (nov. 1.) 596. p.; Új versek, régi dallamok gyűjtőcím alatt négy más verssel együtt átdolgozva: Új Idők, 1943. máj. 1. 70. p.

XXIX. Rutilius levele = Dunántúli idillek gyűjtőcím alatt a XLIX. sz. költemény: Nyugat, 1921. 15.  (aug. 1.) 1145. p.

XXX. Sulyos felhők = Feltételezhetően csak a kötetben jelent meg.

XXXI. Jelenések = Novus nascitur ordo címmel: Nyugat, 1920. 11–12.  (jún.) 609. p.

XXXII. A föld barátai = Legyünk mi is egyszerű emberek címmel: Nyugat, 1921. 7. (ápr. 1.) 534–535. p.

XXXIII. A barbár tanítvány = Feltételezhetően csak a kötetben jelent meg. Valójában Kacagó Dionysos címmel: Nyugat, 1921. 7. (ápr. 1.) 535. p.

XXXIV. Torzonborz, fekete állat = Hemperegve a porban, a fényben címmel: Nyugat, 1921. 7. (ápr. 1.) 535. p.

XXXV. Fák között = Dunántúli idillek gyűjtőcím alatt a XLVI. sz. költemény: Nyugat, 1921. 15.  (aug. 1.) 1144. p. Új versek, régi dallamok gyűjtőcím alatt négy más verssel együtt átdolgozva: Új Idők, 1943. máj. 1.

XXXVI. Uránia = Dunántúli idillek gyűjtőcím alatt a XLV. sz. költemény: Nyugat, 1921. 15.  (aug. 1.) 1144. p.

XXXVII. Szélcsend = Feltételezhetően csak a kötetben jelent meg.

XXXVIII. Párbeszéd = Dunántúli idillek gyűjtőcím alatt az L. sz. költemény: Nyugat, 1921. 15.  (aug. 1.) 1145. p.

 

Kalibán!

Kalibán = Égesd el a könyveket, Kalibán! címmel: Az Est, 1923. nov. 11., 8.

Város = Házak, paloták, kopasz bűnösök címmel: Pesti Napló, 1923. aug. 28., 5.

Szénásszekér = Szénásszekér ment át a városon címmel Pesti Napló, 1923. szept. 8., 9.

Hajnal a nagyvárosban = Verebek címmel: Magyarország, 1923. szept. 2., 3.; Új versek, régi dallamok gyűjtőcím alatt három másik verssel együtt átdolgozva: Új Idők, 1943. máj. 29., 638.

Ellentétek = Reménytelen ég alatt címmel: Az Est, 1923. aug. 31., 6.

Meghalni ilyen fiatalon (Éjszaka, fény. Autók suhognak…) = Feltételezhetően csak a kötetben jelent meg.

Akkor = Pókokat rakok a szemeibe címmel feltételezhetően csak a kötetben jelent meg.

Nincs rád időm = Hagyj el kis szitakötőm címmel: Magyarország, 1923. okt. 14., 8.; átdolgozva: Magyar Csillag, 1943. 10.  (máj. 15.) 575.

Idegenek = Magyarország, 1923. aug. 19., 3.

A szörnyeteg városa = Átkozd meg a várost és menekülj! címmel: Pesti Napló, 1923. szept. 23., 8; átdolgozva: Pesti Napló, 1933. nov. 5., 34.

Csigabiga = Április címmel: Pesti Napló, 1923. jún. 8., 6.

Tavaszban = Tavaszi dal címmel: Az Est, 1923. ápr. 1., 12.; átdolgozva: Pesti Napló, 1933. okt. 15., 37.

Örökzöld bánat = Dal címmel: Nyugat, 1923. 6.  (márc. 16.) 400.; kötetben: Mint a fagyöngy sír címmel.; Új versek, régi dallamok gyűjtőcím alatt három másik verssel együtt átdolgozva: Új Idők, 1943. máj. 29. 638.

Fűben = Erdő címmel: Nyugat, 1923. 6.  (márc. 16.) 400.; Fekszem hanyatt címmel: Pesti Napló, 1933. okt. 15., 37.

Szél hozott, szél visz el = Magyarország, 1923. máj. 20., 9.

Hajnali séta = Hajnali szél címmel: Magyarország, 1923. dec. 25., 12.

Séta közben = Mint szép, ártatlan akác címmel: Pesti Napló, 1923. júl. 8., 11.; Séta közben címmel átdolgozva: Magyar Csillag, 8. (1943. ápr. 15.) 451.

Tóparton = Két testvér-dal cím alatt az I. sz. költemény: Nyugat, 1923. 6.  (márc. 16.) 400.; kötetben: Milyen jó szállni, mint a csónak címmel.

Vízipók = Két testvér-dal cím alatt az II sz. költemény: Nyugat, 1923. 6.  (márc. 16.) 400.; kötetben: Milyen jó jónak lenni, jónak! címmel.

Elvesztett vigasz = Tegnap megbántott valaki címmel: Az Est, 1923. máj. 15., 7.

Éjjel az erdőn = Éjszaka címen: Nyugat, 1923. 6.  (márc. 16.) 400.

Pán ajándéka = Nem voltam én mindig ilyen címmel: Magyarország, 1923. máj. 31., 8.

Záporban = Nyugat, 1920. 11–12.  (márc. 16.) 610.

Augusztus = Nyugat, 1920. 11–12.  (márc. 16.) 611.

Őszi éjszaka = Rothadni ázott bokrok alatt címmel: Az Est, 1923. dec. 2., 8.

Misztikus hódolat = Örök ösztönzőm, áldott Anyaföld! címmel feltételezhetően csak a kötetben jelent meg.

Mitológia = Nagy nyaramban tavaszi lepke… címmel: Az Est, 1923. júl. 25., 6.

Varázskert = Lombosodó, napos tavaszban címmel: Pesti Napló, 1923. júl. 29., 11.

Pillanatok = Kacéran és ellenszegülve címmel: Nyugat, 1922. 21.  (nov. 1.) 1294.; Pillanatok címen átdolgozva: Magyar Csillag, 1943. 8.  (ápr. 15) 450.

És mikor újra megcsókoltalak = Nyugat, 1922. 21.  (nov. 1.) 1294.

Az ifjú Kheiron dala = Csöndes esti ének címmel: Nyugat, 1923. 11–12. (jún. 16.) 913. ; kötetben először: Nők, habzó májusi rózsák címmel; végleges címmel átdolgozva: Magyar Csillag, 1943. 8.  (ápr. 15.) 450.

Hajnali burleszk = Hajnal, szerelem, szomorúság címmel: Pesti Napló, 1923. máj. 10., 5.

Felhő = Erdei lomb és széllengette bokor címmel: Nyugat, 1922. 21.  (nov. 1.) 1295.

Tihany partján a hegy alatt = Nyugat, 1922. 21.  (nov. 1.) 1296.; Új versek, régi dallamok gyűjtőcím alatt három másik verssel együtt átdolgozva: Új Idők, 1943. máj. 29. 638.

Menj haza = Menj haza kislányom címmel: Magyarország, 1923. júl. 15., 7.

Nem nyúlok hozzád, csak nézem, hogy alszol = Nyugat, 1922. 15–16.  (aug. 1.) 1026.; Új versek, régi dallamok gyűjtőcím alatt három másik verssel együtt átdolgozva: Új Idők, 1943. máj. 29. 638.

Menekülés (Csókolj, csókolj, szerelem…) = Meghalt, csókolj, szédület … címmel feltételezhetően csak a kötetben jelent meg.

A legjobb tündér = Tagadd le, hogy boldogítottál címmel: Magyarország, 1923. aug. 12., 8.

Láz = Alszik, megnőtt szakálla, körme címmel feltételezhetően csak a kötetben jelent meg.

Istár = Ki védi a lelkem erdejét? címmel feltételezhetően csak a kötetben jelent meg.

Tréfálkozó őszi levelekkel (Milyen száraz és hideg a lelkem…) = Nyugat, 1922. 21.  (nov. 1.) 1296.

Enyém volt s mégse enyém ma = Virágzene címmel: Pesti Napló, 1923. febr. 11., 6.

Anyám mesélte (Anyám mesélte, régen, amikor még…) = Az Est, 1923. ápr. 29., 9.; Új versek, régi dallamok gyűjtőcím alatt átdolgozva: Új Idők, 1943. máj. 22., 18.

Egy kis értelmet a reménynek! (Nem boldogságot, csak hitet, csak…) = Könyörgés címmel: Az Est, 1923. okt. 20., 6.

Hazám, keresztény Európa = Pesti Napló, 1923. aug. 23., 6.

Megint vas-korban, I–III. = A III. rész Vas-korban élünk, nincs mit menteni! címmel: Az Est, 1923. jún. 23., 6.; az I. rész Zendülj föl bennem, Isten, Eljövendő! címmel: Magyarország, 1923. nov. 25., 11.

Altató dal (Valaki, valaki, vad kötelen…) = Feltételezhetően csak a kötetben jelent meg.

Az eretnek tragédiája, I–X. = Nyugat, 1922. 5.  (márc. 1.) 346–348.

Testvérsiratók, I–V. = Nyugat, 1922. 13–14.  (júl. 1.) 901–908.

Isten (Lobogó folyamok zuhannak az éjszakába…) = Nyugat, 1923. 3.  (febr. 1.) 143–145.

 

Fény, fény, fény

Álarc mögül = Ki van itt az éghez közelebb? címmel: Az Est, 1924. márc. 9., 10.; Új versek, régi dallamok gyűjtőcím alatt négy másik költeményel együtt átdolgozva: Új Idők, 1943. júl. 10. 34.

Hangok (A tavasz ideges villámai…) = A tavasz ideges villámai címmel: Az Est, 1925. jún. 7., 12.

Kísértetek = Nézek s ezer arcom visszanéz címmel: Pesti Napló, 1924. jún. 22., 11.; Kísértetjáték címmel: Pesti Napló, 1933. okt. 15., 37.

Fény (Sötét fényszórók: szemeim az eget…) = Pesti Napló, 1924. szept. 21., 3.; Új versek, régi dallamok gyűjtőcím alatt négy másik költeménnyel együtt átdolgozva: Új Idők, 1943. júl. 10., 34.

Utazás háború után = Mit kaptam én még a világtól? címmel: Magyarország, 1924. jan. 6., 11.

Csodálkozás (Tavaszi szaga van a sárnak…) = Ma valami bolond öröm ér! címmel: Az Est, 1925. márc. 22., 11.; kötetben: Ma minden léggömb égbe szökik címmel.

Szédület = Ölelj meg, ölj meg, Istenem! címmel: Az Est, 1924. júl. 13., 6.

Tavasz elé = Jövel, szentlélek-úristen! címmel: Magyarország, 1925. márc. 8., 7.

Sikolts, gejzir, tavasz, égbetörő! (Tavasz! = Zúg, tisztít valami…) = Magyarország, 1924. febr. 24., 10.

Mind-Egy, I–II. = Isten címmel: Pesti Napló, 1925. júl. 26., 3.

Kihívás = Nap, idd ki, idd ki a szemeimet! címmel: Pesti Napló, 1924. márc. 2., 8.

Nyári utazás = Táncos kacajjal, sima sugár címmel: Magyarország, 1921. jún. 29., 7.

Óh, Nizza, tenger! = Óh, Nizza! tenger, aranyfövény! címmel: Magyarország, 1924. jan. 20.; Oh, Nizza, tenger! címmel átdolgozva: Magyar Csillag, 1943. 8.  (ápr. 15.) 452.

Kenyér = Iszonyodva nézlek, áldott kenyér címmel: Pesti Napló, 1924. nov. 23., 39

Képzelt utazások = E kacagó, nápolyi alkonyatban címmel: Pesti Napló, 1924. nov. 9., 38.

Búcsú Avelengótól = Avelengo címmel: Az Est, 1924. júl. 27., 8.

Embertelen szépség = Marmoláták és Latemárok címmel: Magyarország, 1924. aug. 3., 10.; Embertelen szépség címmel átdolgozva: Magyar Csillag, 1943. 8.  (ápr. 15.) 452–453.

Háború után = Zümmögő, kalandor, sugarakon keresztül címmel: Magyarország, 1924. szept. 7., 10.; kötetben: Zümmögő, kalandor, sugarakon címmel.

Szerelmes erdő = Az erdő bírkózik velem címmel: Pesti Napló, 1925. júl. 12., 7.

Hatalom és dicsőség = Én mondom: te vagy a koldús! címmel: Pest Napló, 1925. máj. 3., 3.; kötetben: Ne dobj el öröm címmel.

Nyugtalanság = Tízezer éhes nyíl vagyok címmel: Pesti Napló, 1925. aug. 9., 9.

Szerelmes junius = Tavasz és nyár megütközik címmel: Az Est, 1925. ápr. 19. 12.; Szerelmes junius címmel átdolgozva: Magyar Csillag, 1943, 8.  (ápr. 15.) 451.

Menekülés (Mint kigyulladt, éjszakai kikötőből…) = Mint hajók kigyulladt kikötőből címmel: Magyarország, 1924. dec. 7., 7.

Őrizni fogsz = Sugarak érett kalászaival címmel: Magyarország, 1925. júl. 5., 4.

Jildiz, keleti táncosnő = Tüzek csengői, lila csóvák címmel: Pesti Napló, 1924. jan. 27., 12.

Káprázat (Először a szem csókol, aztán a kezem…) = Fény vagy és tenger, emelsz, ölelsz címmel: Az Est, 1924. nov. 16., 12.; Káprázat címmel átdolgozva: Magyar Csillag, 1943. 10.  (máj. 15.) 576.

Üzenet, messzire = Legázolt kilométereken át címmel: Magyarország, 1924. febr. 10., 9.; Új versek, régi dallamok gyűjtőcím alatt négy másik költeménnyel együtt átdolgozva: Új Idők, 1943. júl. 10., 34.

Balaton, vakáció (1922) (Robbanó dél, a vén gyík…) = csak a kötetben jelent meg.

Lidérc = Fény, fény, fény: táncolsz meztelenűl címmel: Az Est, 1925. febr. 8., 11.

A megszállott = Nem akarlak, s csak rád gondolok címmel: Az Est, 1924. dec. 31., 10.

Vezényszó, tűzvész = Vezényszó, tűzvész, zene, minden címmel: Az Est, 1925. jan. 18., 11.

Ima, a nők ellen = De a nő, jaj, megszomorít címmel csak a kötetben jelent meg.

Az Örömhöz = Távoli kürtök címmel csak a kötetben jelent meg.

Vesztett sugár = Ha itt marad belőled egy sugár címmel: Magyarország, 1925. ápr. 26., 9.

Szövetség = Magunknak mi már megmaradjunk címmel: Az Est, 1924. dec. 25., 16.

Az isten darabkái = Legnagyobb, leggyönyörübb szeretőmnek címmel: Az Est, 1924. máj. 13., 11.; Az Isten darabkái címmel átdolgozva: Magyar Csillag, 1943. 8.  (ápr. 15.) 455.

Szökj, lélek! = Nem ülni a kényszerek rabpiacán! címmel: Az Est, 1924. jan. 11. 8.; Új versek, régi dallamok gyűjtőcím alatt négy másik költeménnyel együtt átdolgozva: Új Idők, 1943. júl. 10., 34.

Idegen pénz = És lerogyok az indulás küszöbén címmel: Az Est, 1924. febr. 17., 12.

Szélcsöndes ormok = Most tele vagyok vérrel, mézzel címmel: Az Est, 1924. aug. 10., 10.

Az Őszhöz = Erdők tűzvésze, Ősz, köszöntlek! címmel: Az Est, 1924. okt. 22., 7.; Új versek, régi dallamok gyűjtőcím alatt négy másik költeménnyel együtt átdolgozva: Új Idők, 1943. júl. 10., 34.

Hasonlat a vakondról = Mit várod vakon a hajnalt? címmel: Az Est, 1924. júl. 8., 7.

Kétségbeesés (Villámló égboltot ágyúz fölém…) = Zengő, fájdalmas életem címmel: Az Est, 1924. nov. 30., 13.

Szegénynek lenni s fiatalnak = Pesti Napló, 1925. máj. 31., 39.

A hülye szolga szól (Igenis kérem, kidobtak, igenis…) = csak a kötetben jelent meg.

Akkor se, vagy csak akkor? = Pesti Napló, 1925. jan. 11., 5.

Klió = Szétlőtték a páncélvonatot címmel csak a kötetben jelent meg.

A varázsló szemei = Szemeim, ezek a nyomorultak címmel: Pesti Napló, 1924. dec. 14., 3.; kötetben: Óh félhomály, gyáva lemondás címmel.

Azután = Színből, hangból, testből kihullni címmel: Magyarország, 1925. jan. 25., 5.

Az álmodó halott = Dicsértessék a föld, s aludjunk címmel: Pesti Napló, 1925. ápr. 12., 4.

Eljön a nap = Hamis művészek ezredei címmel: Pesti Napló, 1925. márc. 1., 7.

A mélység tűnődése = Tárnák kövesült paraleljeiből címmel: Pesti Napló, 1925. jún. 14., 3.

Árnyék a szélben = Ízenként porlok el a szélben címmel: Pesti Napló, 1925. jún. 28., 9.

Lekötött bója = Nagy vizek rohannak címmel: Magyarország, 1925. aug. 2., 12.

Este (Este van, pillám lezuhan…) = Megsemmisülés címmel: Magyarország, 1925. júl. 19., 15.

A föld panasza = A föld sír és meghal címmel: Az Est, 1924. jún. 8., 8.

A húnyt szem balladája = Óh élet, iszonyú csatatér címmel csak a kötetben jelent meg; átdolgozva: Magyar Csillag, 1943. 8.  (ápr. 15.) 453–454.

Zűrzavar és kétségbeesés = Minden szent fények elbúcsúznak címmel: Pesti Napló, 1925. febr. 1., 15.

Takarodó = Visszafelé néznek a távcsövek címmel: Magyarország, 1925. febr. 22., 7.

Édenek = Parzifál címmel: Az Est, 1925. jún. 21., 11.

Ima a repülőgépen = „H-MAC A” címmel: Pesti Napló, 1925. máj. 17.

Egy eltünt városban = Balassagyarmat, 1924 címmel: Pesti Napló, 1924. aug. 31., 7.

Repülőgép az Alföldön = Az Est, 1925. szept. 13., 9.

Ujsághírben a végtelen (Földrészek nyílhatnak föl szemedben…) = Az Est, 1924. szept. 28., 10.

Óda a genovai kikötőhöz, I–IV. = Magyarország, 1925. aug. 30., 13.; Változat alcímmel: Pesti Napló, 1933. dec. 17., 33.

 

A sátán műremekei (Pandora-kiadás, Bp., 1926)

Mérget, revolvert = Mérget! Revolvert! címmel: Pesti Napló, 1926. febr. 14., 9.

Negyedóra Isten és a Hivatal közt = Az Est, 1926. febr. 28., 9.

Operába indul az autó = Pesti Napló, 1926. ápr. 11., 9.

Áldozatok = Üzlet, revolver, csönd címmel: Az Est, 1926. márc. 28., 10.

Az örök járvány = Borzadó szánalom könnye címmel: Magyarország, 1926. ápr. 18., 15.

Magasból = A koldus kezet csókol címmel: Az Est, 1926. ápr. 25., 10.

Miénk a napfény = Nélkülözések rémuralma címmel feltételezhetően csak a kötetben jelent meg.

Játszópajtások = A szép kis borjú a társzekeren címmel: Pesti Napló, 1926. okt. 17., 13.

Isten országa = Az egyedül irgalmas halálban címmel feltételezhetően csak a kötetben jelent meg.

Wild West Európa = Feltételezhetően csak a kötetben jelent meg.

Nincs pénz és enni kell (Nincs pénz, s te azt mondod: egyéni pech…) = Magyarország, 1926. jún. 6., 13.

Nézlek, szeliden, szótlanúl = Akarom, hogy félj, ha látsz címmel: Kút, 1926. (1. évf.) 1.  (márc. 28.) 15.; kötetben: Sebeinket tányérodra rakom címmel.

Harminc ezüst = Rablók kis cinkosa vagy címmel feltételezhetően csak a kötetben jelent meg.

Grand Hotel Miramonti = Magyarország, 1926. ápr. 4., 23.

Egy jelentéktelen író halálára = Térdre az elrabolt élet előtt címmel: Az Est, 1926. jún. 20., 9.

Az Első Kút panasza = Minden vigalom kétségbeesés címmel: Az Est, 1926. szept. 19., 10.

Beszéd a szomorú őrülthöz = Téged sajnállak, nem az embert címmel: Az Est, 1926. júl. 25., 9.

Három törvény, I–III. = Három pillanat az időben, I–III. címmel csak a kötetben jelent meg.

Őrangyalok = Az Antikrisztus szent aranya címmel: Pesti Napló, 1926. júl. 4., 13.

Van lelke a pénznek = Van a pénznek lelke, barátaim! címmel: Pesti Napló, 1926. máj. 9., 21.

Az örök virrasztó = Az isten nem tud elaludni címmel: Pesti Napló, 1926. jún. 13., 10.

Tárlat: a sátán műremekei = Pesti Napló, 1926. máj. 16., 10.

A Bazilikában zúg a harang (A Bazilikában zúgott a harang…) = Feltételezhetően csak a kötetben jelent meg.

Gyermekek, tiétek a jövő = Magyarország, 1926. máj. 23., 15.

Szövetségesek = Talán nem is rossz, ami rossz címmel: Pesti Napló, 1926. szept. 12., 7.

Töprengés egy körúti padon = Az ucca ezer mozdulata előtt címmel: Az Est, 1926. aug. 20., 9.

Bérletjegy a MÁV vonalaira (Ahogy az ember élete lejár…) = Feltételezhetően csak a kötetben jelent meg.

Örülni kell, akárminek = Pesti Napló, 1926. máj. 30., 10.

A zene kardot ránt = Pesti Napló, 1926. márc. 21., 9.

Szépség, egy pillanat = Szépség, egy perc alatt címmel: Pesti Napló, 1926. júl. 18., 15.

Zavar (Dadogok, szédülök, leplezek…) = Ma még csak zavaromat tudom elmondani címmel: Magyarország, 1926. szept. 5., 14.

Lányok a nyárban = Lányok a nyár napfürdőjében címmel: Pesti Napló, 1926. aug. 22., 18.

Szeretők = Szeretők teste-lelke címmel: Pesti Napló, 1926. okt. 3., 11.

Ma már megint = Ma már megint kedves vagy nékem címmel: Az Est, 1926. dec. 5., 10.

Isten zenekara = Az isten összevissza integet címmel: Az Est, 1926. nov. 21., 11.

Az utolsó perc a vigasz előtt (Nem te vagy, még mindig nem te vagy, hosszú…) = Pesti Napló, 1926. aug. 8., 19.

Késő bánat = Kellenek a gonosz fegyverei címmel feltételezhetően csak a kötetben jelent meg.

Ünnep = Amiért nemcsak templomokat címmel: Pesti Napló, 1926. nov. 14., 33.

A Költő és a Földiek (Hasznos esőt hoz a nyári vihar…) = A költő éljen a földön címmel: Magyarország, 1926. máj. 1., 14.; A költő és a földiek címmel átdolgozva: Magyar Csillag, 1943. 10.  (máj. 15.) 576–577.

 

Te meg a világ (Pantheon-kiadás, Bp., 1932; készült a Kner-nyomdában, Gyomán)

Húsz óra mulva, I–II. = Mikes Lajos emlékére alcímmel: Pesti Napló, 1930. aug. 31., 12.

Célok és hasznok között = Pesti Napló, 1931. febr. 8., 41.

Gyermek és bolond = Nyugat, 1929. 24.  (dec. 16., karácsonyi szám) 707.

Arany = Nyugat, 1930. 4.  (febr. 16.) 268.

Új lakásban = Vizvezeték [sic!] és villanykapcsoló címmel: Pesti Napló, 1927. okt. 2., 15.

Materializmus = Pesti Napló, 1928. máj. 20., 12.; Széphalom, 1930. 10–12.  (okt.–dec.) 269–270.

Évek = Pesti Napló, 1928. júl. 15., 36.

Kiváncsiság = Nyugat, 1930. 4.  (febr. 16.) 268.

A belső végtelenben = Pesti Napló, 1929. dec. 25., 49.; Széphalom, 1930. 1–2.  (jan.–febr.) 20.

Árnyék (Egy hosszú-hosszú éve már…) = Hiába címmel: Pesti Napló, 1930. ápr. 20., 35.

Győztes vereség = Féreg, operatőr! címmel: Pesti Napló, 1930. ápr. 6., 33.

Testem = Testem, szegény címmel: Magyarország, 1928. ápr. 22., 9.

Ketrec = Pesti Napló, 1930. márc. 30., 33.

Halálfélelem = Pesti Napló, 1930. máj. 25. 14.; Széphalom, 1930.  5–6.  (máj.–jún.) 136–137.

Ébredés (Mintha puha üvegtenger alatt…) = Pesti Napló, 1930. okt. 12., 13.

Két sárga láng = Pesti Napló, 1931. ápr. 19., 42

Testünk titkaiból = Pesti Napló, 1931. jún. 14., 34.

Cigarettafüst = Nyugat, 1929. 24.  (dec. 16., karácsonyi szám), 707.

Magány (Mint héjj az almát, borít a magány…) = Nyugat, 1929. 24.  (dec. 16., karácsonyi szám), 708.

Gyanakvás = Pesti Napló, 1930. aug. 3., 39.

Szigeten = Pesti Napló, 1930. jún. 8., 35.

Harminc év = Nyugat, 1929. 24.  (dec. 16., karácsonyi szám), 708.

Majd = Pesti Napló, 1930. febr. 16., 39.

Felirat = Pesti Napló, 1930. márc. 2., 42.

Tehetetlenűl = Meztelen címmel: Nyugat, 1930. 22.  (nov. 16.) 675.

Útrakészen = Örvendj lelkem, ha bántanak címmel: Pesti Napló, 1930. márc. 13., 13.

Jégesőben = Jégeső címmel (ajánlás nélkül): Pesti Napló, 1931. febr. 22., 40.

A bolond kezei közt = Pesti Napló, 1930. nov. 1., 13.

Egyetlenegy vagy = Pesti Napló, 1930. szept. 28., 5.

Pária = Pária, büszke légy! címmel: Pesti Napló, 1928. aug. 5., 35.

Ne magamat? = Pesti Napló, 1931. jan. 25., 21.

Az Egy álmai = Pesti Napló, 1931. márc. 15., 41.; Széphalom, 1931. 5–6.  (máj.–jún.) 97–98.

Menekűlni = Légy hát bolond! címmel: Pesti Napló, 1931. márc. 1., 34.

Bolondok = Bolond vigasz címmel: Pesti Napló, 1932. márc. 13., 11.

Politika = Névtelen Jegyző, 1932. jún.–aug., 17.

Mint ti = Pesti Napló, 1931. okt. 25., 12.

A Párt válaszol = A párt válaszol címmel: Pesti Napló, 1931. márc. 29., 43.

Tűzbe és fegyverbe = A mérgeket és ellenmérgeket címmel: Az Est, 1927. febr. 13., 10.

Fiatalokhoz, I–II. = Pesti Napló, 1932. júl. 24., 19.

Hazám = Köreim címmel, ajánlás nélkül: Pesti Napló, 1930. máj. 11., 21.

Tao Te King = „Tao te King” címmel: Pesti Napló, 1931. máj. 31., 43.

Rigvéda = Pesti Hírlap Vasárnapja, 1932. 4.  (1932.  jan. 24.) 18.

Csillagok közt = Pesti Napló, 1932. jan. 6., 10.

Boldogság = Pesti Napló, 1932. jan. 10.;  Szabadság (Cleveland), 1932. febr. 18.

Két lány térdtől bokáig = Az Est, 1928. ápr. 15., 10.

Körúti éjszaka = Szerelem és rongyos állatok címmel Pandora, 1927. 2.  (márc. 22.) 94–95.

Szeretlek = Pesti Napló, 1928. aug. 12., 11.

Melletted = Melletted mindig jó vagyok címmel: Pesti Napló, 1928. júl. 8., 5.

Meg fogok halni = Meg fogok halni, én, e test, e lélek címmel: Együtt, 1928. 2.  (márc. 2.) 10.

Tenger = Hullámjáték címmel: Pesti Napló, 1931. febr. 15., 38.

Nők, I–II. = Nyugat, 1930. 4.  (febr. 16.) 269.

A test védekezik = Pesti Napló, 1930. aug. 10., 41.

Vidám tudomány = Bűn a bűnt tudni címmel: Pesti Napló, 1930. aug. 17., 39

Vigaszok = Mámorok, I–II. címmel: Pesti Napló, 1930. nov. 9., 42

Két ország határán = Jó volna bűnösnek lenni utoljára címmel: Pesti Napló, 1928. jan. 15., 11.

Egy asszony beszél = Az I. rész Neki az élet a szerelem címmel: Pesti Napló, 1928. nov. 18., 37.; a II. rész Nekem az élet a szerelem címmel: Pesti Napló, 1928. nov. 11., 37.

Vámpirok ellen = Értelem! címmel: Pesti Napló, 1930. jún. 15., 38.

Semmiért Egészen = Pesti Napló, 1931. máj. 24., 35.; Békésmegyei Közlöny, 1938. febr. 27.

A homlokodtól fölfelé = Pesti Napló, 1931. febr. 1., 9.

Börtönök = Magyarország, 1931. ápr. 5., 13.

Egyszerre mindenféle = Az egyik nem elég címmel: Pesti Napló, 1931. máj. 17., 38.

Embertelen = Magyarország, 1931. dec. 25., 13.

Büntetés = Az a perc címmel: Pesti Napló, 1930. jún. 29., 37.

Gyermekünk, a halál = Pesti Napló, 1931. jún. 7., 41.; Békésmegyei Közlöny, 1938. febr. 27.

A semmittevő halál = Pesti Napló, 1931. jún. 21., 39.

Tovább (Már vége lehetne…) = Sors címmel: Pesti Napló, 1932. máj. 15., 11.

Szamártövis = Pesti Napló, 1931. aug. 30., 16; Körösvidék, 1938. febr. 27., 2.

Hajnali rigók = Pesti Napló, 1931. jún. 28., 38.

Egy pohár víz = Pesti Napló, 1932. febr. 28., 9.

Az ég az ablakon = Feltételezhetően csak a kötetben jelent meg.

Erdei patak = Megjelent Névtelen kis patak címmel az Úti jegyzetek Merán körül ciklus darabjaként: Pesti Napló, 1928. máj. 6. , 35.

Belül a koponyádon = Pesti Napló, 1932. febr. 7., 7.

Csodálkozás (Ugye? csak csodálkozni jó!…) = Pesti Napló, 1932. febr. 21., 33.

Mosztári tücsök = Tücsök címmel: Pesti Napló, 1932. júl. 31., 33.

Farkasrét, I–II. = az I. rész, mely Másvilág címet kapott, Farkasrét címmel: Pesti Napló, 1930. szept. 14., 33.; a II. rész Virágok közt címmel: Pesti Napló, 1932. júl. 17., 10.

Kár = Pesti Napló, 1932. jún. 5., 37.

Számadás = Pesti Napló, 1932. máj. 26., 10.; Szabadság (Cleveland), 1932. júl. 14.

Egy egér halálára = Pesti Napló, 1928. júl. 1., 12.

Szentjánosbogár = Nyugat, 24.  (1930. dec. 16.) 850–852.

Betűk és Emberek, I–IX. = Pesti Napló, 1930. ápr. 27., 33.

Kortársak = Nyugat, 1932. 3.  (febr. 1.) 133.

 

Különbéke (Athenaeum, Bp., 1936)

Nincs idő = Pesti Napló, 1933. júl. 30., 9.

Ősapám = Pesti Napló, 1933. márc. 25., 4.

A föld álma = Pesti Napló, 1934. jan. 6., 35.

Fölkelni = Pesti Napló, 1934. jan. 28., 40.

Reggeli ének = Pesti Napló, 1934. márc. 4., 35.

Gyomrok = Állatok címmel: Pesti Napló, 1933. márc. 19., 33.

Nagyanyám = Álláspont, 1933. 8–9.  (aug.-szept.) 283.

Nagyságos úr = Pesti Napló, 1933. júl. 16., 37.

Tragédia = Tékozló fiú címmel: Pesti Napló, 1934. szept. 8., 13.

Találkozás (Jó így, csavarogni, néha…) = Nyugat, 1932. 20.  (okt. 16.) 396.

Kutyák = Pesti Napló, 1933. jan. 29., 11.

Komédia = Pesti Napló, 1933. jún. 11., 35.

Itt vagy itthon! = Nyugat, 1932. 20.  (okt. 16.) 397.

Öreg barátaimhoz = Magyarország, 1932. dec. 25., 9.

Mindennap valaki = Pesti Napló, 1933. ápr. 30., 18.

Monológ a sötétben = Miklós Andor emlékének ajánlással: Pesti Napló, 1933. dec. 31., 34.

A rabszolga = Pesti Napló, 1935. febr. 10., 17.

Szégyen (Épp akkor léptem ki a kádból…) = Pesti Napló, 1933. jún. 4., 34.

Megoldás = Pesti Napló, 1933. szept. 5., 13.; Szabadság (Cleveland), 1933. okt. 5.

Piszkosságok = Pesti Napló, 1933. szept. 10., 15.

Igazság? = Pletyka címmel: Pesti Napló, 1936. jan. 12., 17.

A végső harc = Pesti Napló, 1933. okt. 29., 38.

Ami menthető = Pesti Napló, 1933. okt. 1., 10.

A tapintáshoz = Tapintás címmel: Színházi Élet, 1934. 53. (dec. 23.) 37. [Az öt érzék c. költői blokkban Zsolt Béla, Kemény Simon, Somlyó Zoltán, Illyés Gyula verseivel együtt.]

Esteledik = Nyugat, 1932. 20.  (okt. 16.) 397.

Nyitott szemmel = Pesti Napló, 1933. júl. 9., 34.; Szabadság (Cleveland), 1933. szept. 21.

Polyhymniához = Színházi Élet, 1935. 43. (okt. 20., jubileumi sz.) 131. [A kilenc múzsának szentelt költői blokkban Zsolt Béla, Somlyó Zoltán, Emőd Tamás, Pünkösti Andor, Kosztolányi Dezső, Sértő Kálmán, Karinthy Frigyes és Kemény Simon versével együtt.]

A vége = Pesti Napló, 1934. aug. 26., 17.

A szomorú tavaszhoz = Pesti Napló, 1934. ápr. 8., 34.

Kis Klára csodálkozik = Pesti Napló, 1933. okt. 8., 35.

Téli este = Pesti Napló, 1933. márc. 5., 35.; Dunántúli Hétfői Újság, 1935. dec. 23.

Lóci elalszik = Pesti Napló, 1933. máj. 28., 35.

Lóci óriás lesz = Pesti Napló, 1933. júl. 23., 35.

A bagoly = Pesti Napló, 1933. okt. 22., 39.; Szabadság (Cleveland), 1933. nov. 23.

A légy = Pesti Napló, 1934. máj. 13., 37.

A rádió = Pesti Napló, 1934. aug. 5., 21.

Lóci lázadása = Pesti Napló, 1935. jan. 1., 21.

Csirkék = Pesti Napló, 1935. jún. 16., 37.

Lóci verset ír = Az Est, 1936. ápr. 15., 8.

Versek a gyerekszobából, I–V. = Pesti Napló, 1932. dec. 25., 66.

Nyitnikék = Pesti Napló, 1933. febr. 12., 19.

Kaland = Pesti Napló, 1933. máj. 14., 34.

Májusi éjszaka = Tavaszi éjszaka címmel: Pesti Napló, 1934. máj. 6., 15.

Hangverseny után = Pesti Napló, 1933. ápr. 9., 18.

Nyári hajnal = Egy verseskönyv olvasása után, 1933 alcímmel: Pesti Napló, 1935. febr. 17., 19.; Híd, 1941. 34.  (aug. 12.) 7. [Babits Mihály emlékének szentelt blokkban József Attila, Tóth Árpád, Juhász Gyula és Ady Endre versével együtt.]

Lepkék tánca = Pesti Napló, 1935. jún. 23., 9.

Vasárnap = Pesti Napló, 1933. máj. 21., 13.; Lillafüredi fürdőújság, Írókongresszusi különszám, 1933 (1. évf.) 5–6.  (jún. 10.) 10.

Vihar után = Pesti Napló, 1934. aug. 12., 16.

Szivárvány Pest fölött = Pesti Napló, 1933. jún. 15., 9.

Trieszt előtt = Pesti Napló, 1933. ápr. 2., 17.

Tengeren = Pesti Napló, 1934. szept. 23., 17.

Ősz az Adrián = Pesti Napló, 1934. szept. 30., 17.

Sivatagban (Láttam őt, aki mindent látott…) = Pesti Napló, 1933. ápr. 23., 33.

Versek a havasról, I–IV. = Válasz, 1935. (2. évf.) 12.  (dec.) 687–690.

Versek a havasról, V. Az erdő fiai = Pesti Napló, 1936. febr. 16., 35.; Szabadság (Cleveland), 1936. márc. 20.

Versek a havasról, VI. Éjszaka = Pesti Napló, 1936. febr. 9., 5.

Idegen = Pesti Napló, 1933. szept. 24., 33.

Ősz = Pesti Napló, 1934. okt. 21., 15.

Őszi fák = Pesti Napló, 1933. nov. 12., 33.

Az üdvözült lány = Nyugat, 1933. 8.  (ápr. 16.) 467–468.

A kurtizán prédikációja = Válasz, 1934. (1. évf.) 3–4.  (okt.) 191–192.

Mara lányai = Pesti Napló, 1934. máj. 31., 17.

Urvasi és Pururavasz = Pesti Napló, 1935. máj. 12., 34.

Dsuang Dszi álma = Pesti Napló, 1935. febr. 24., 17.

Az irígység erdejében = Pesti Napló, 1934. júl. 22., 18.

Jang Dsu üzenete = Pesti Napló, 1934. júl. 29., 34.

Vang-An-Si = Válasz, 1935. (2. évf.) 3.  (márc.) 176–179.

A bolond igazsága = A Bolond igazsága címmel: Pesti Napló, 1934. nov. 4., 16.

Szun Vu Kung lázadása = Pesti Napló, 1935. ápr. 21., 40.

„Ez vagy te!” = „Ez Vagy Te!” címmel: Pesti Napló, 1934. jún. 3., 7.; Sárospataki Református Lapok, 1941. febr. 15., 30.

Együtt és külön = Ember címmel: Pesti Napló, 1935. márc. 10., 36.; Szabadság (Cleveland), 1935. ápr. 11.; már Együtt és külön címmel: Egyedül Vagyunk, 1938. (1. évf.) 1.  (okt. 1.) 31.

A sokféle hazáról = Válasz, 1935. (2. évf.) 5–6.  (máj.–jún.) 309.

Szánalom = Pesti Napló, 1936. jan. 12., 17.

Csak az imént = Pesti Napló, 1936. jan. 5., 9.

Tékozló fiú = Pesti Napló, 1936. jan. 26., 33.

Apa és fiú = Pesti Napló, 1934. jan. 14., 34.

Sors és tömeg = A tömeg címmel: Pesti Napló, 1935. dec. 29., 7.

Különbéke (Ha tudtam volna régen, amit…) = Pesti Napló, 1933. ápr. 16., 17.

 

Harc az ünnepért

Rádiózene a szobában = Zene címmel: Az Est, 1937. febr. 14., 8.

Ibisz = Pesti Napló, 1937. jan. 10., 12.

Esőben = Harmadik hete esik az eső címmel: Pesti Napló, 1927. szept. 18., 38.

Kánikulában = Szárítkozni e roppant fény alatt címmel: Pesti Napló 1927. jún. 12., 13.

Én és ti, többiek = Pesti Napló, 1928. júl. 29., 43.

Megint anyámnál = Anyám, utált háború vagyok én címmel: Az Est, 1927. ápr. 24., 10.

Harc az ünnepért = Falba léptem és ajtót nyitott a fal címmel: Pesti Napló, 1928. jan. 22., 38.; Harc az ünnepért címmel átdolgozva: Az Est, 1938. ápr. 17., 8.

Feltámadás = A tavasz társúlt hatalmai címmel: Magyarország, 1927. márc. 27., 21.; Feltámadás címmel átdolgozva: Pesti Napló: 1938. ápr. 3., 10.

Könyv és álom = Szümpozion címmel: Pesti Napló, 1932. nov. 20., 6.

Lelle Mária = Pesti Napló, 1936. ápr. 26., 17.

Egy szó = Pesti Napló, 1937. jan. 1., 3.

Dalmácia tücskeihez = Pesti Napló, 1937. aug. 1., 29.

Álom a tengeren = Pesti Napló, 1937. júl. 25., 5.

Éjszaka a vonaton = Pesti Napló, 1937. nov. 28., 30.

Lóci és a szakadék = Pesti Napló, 1937. aug. 20., 9.

A sorsjegy = Lóci meg a sorsjegy címmel: Pesti Napló, 1937. jún. 6., 4.

Kis Klára énekel = Pesti Napló, 1938. febr. 6., 7.

Egy császár temetésekor = A császár temetésén címmel: Pesti Napló, 1936. ápr. 19.

Éjféli közjáték = Pesti Napló, 1937. márc. 28., 17.

Bajrám ünnepén = Pesti Napló, 1937. febr. 28., 13.; Szabadság (Cleveland), 1937. márc. 25., 5.

Új szemüveg = Az Est, 1937. jún. 27., 8.

Gyengeség = Az Est, 1937. márc. 7., 8.; Szabadság (Cleveland), 1937. ápr. 1.

Rossz férj panasza = Az Est, 1936. dec. 25., 4.

Házasság = Az Est, 1937. nov. 7., 8.; Ellenzék, 1937. nov. 14., 8.; Szabadság (Cleveland), 1937. ?

Glóriás asszonyok = Pesti Napló, 1936. dec. 6., 11.

Hervadó asszonyok = Az Est, 1936. dec. 13., 8.; Szabadság (Cleveland), 1937. jan. 7.

Varázsló illatok = Az Est, 1938. febr. 13.; Szabadság (Cleveland), 1938. márc. 24.

Kísértet = Pesti Napló, 1937. máj. 23., 11.; Aradi Közlöny, 1937. máj. 30., 8.

Ének az orrszarvuról = Az Est, 1938. márc. 27., 8.

A jaguár szemei = Pesti Napló, 1934. dec. 9., 35. [A  kötetben már átdolgozva.]

Petale hetéra levele Szimalionhoz = Petale hetéra levele Simalionhoz címmel: Pesti Napló, 1933. nov. 26., 38.

Az Arany Várban = Az aranyvárban címmel: Budapesti Hírlap, 1938. ápr. 24., 1.

Dsuang Dszi halála = Pesti Napló, 1936. dec. 25., 7.; Aradi Közlöny, 1937. jan. 1., 3.

A hitetlen büntetése = Budapesti Szemle, 1937 dec. (721. sz.) 346–348.

Én = Az Est, 1938. febr. 27., 8.

Örök élet = Én címmel: Az Est 1937. dec. 5., 6.

Halott hugom könyvei = Az Est, 1936. okt. 31., 8.; Szabadság (Cleveland), 1936. nov. 25., 1.

Egy kripta lakójához, I–III. = Az Est, 1938. jan. 30., 9.; Szabadság (Nagyvárad), 1938. febr. 6., 6.; Szabadság (Cleveland), 1938. ?

Egy döglött légyhez = Az Est, 1937. okt. 3., 8.; Szabadság (Cleveland), 1937. okt. 28., 5.

Válasz = Két kis vers gyűjtőcím alatt a Ködben c. verssel együtt: Pesti Napló, 1937. dec. 19., 19.

Werthert fordítva és mindig = Az Est, 1938. jan. 16., 8.

Barátaimhoz = Az Est, 1937. jan. 24. 9.; Fiatalok, 1941. márc., 3.

Ellenségeimhez = Nyugat, 1937. 5.  (máj.) 353.

Egy hazatért emigránshoz = Nyugat, 1937. 5.  (máj.) 352.

Egy humanistához = Egy emberbaráthoz címmel: Pesti Napló, 1933. febr. 26., 19.

Eszmék = Az Est, 1937. ápr. 18., 8.

Vezér = Pesti Napló, 1928. szept. 16., 35.; Magyar Élet, 1938. 5.  (máj.), 4.; Virradat, 1938. máj. 2., 5.; Egyedül Vagyunk, 1938. (1. évf.) 2.  (nov.) 36.

Kegyetlen éjszaka = Hazafelé címmel: Az Est, 1937. febr. 21., 8.

Keserű pillanat = Ma és holnap címmel: Nyugat, 1937. 5.  (máj.) 353.

Példázat a lepkéről a szépasszonyoknak, I–III. = Példázat címmel: Pesti Napló, 1937. dec. 25., 7.; Szabadság (Cleveland), 1937. ?

Halott nép = Az Est, 1937. jún. 13., 8.; Magyar Élet, 1938. (3. évf.) 4.  (ápr.) 5.

Az örök Magyarországhoz = Az Est, 1937. okt. 26., 2.; Szabadság (Cleveland), 1937. nov. 18., 1.

Műhelytitok = Költői levél barátaimhoz alcímmel: Pesti Napló, 1938. márc. 20., 29

Számvetés = Az Est, 1938. márc. 13., 9.

Téli fák = Pesti Napló, 1937. jan. 31., 9.

Tél = Az Est, 1937. jan. 10., 8.

Az áprilisi rügyekhez = Pesti Napló, 1937. ápr. 18., 9.

Ima az utcán = Az Est, 1937. dec. 25., 13.

A fákhoz, a költőkhöz = Az Est, 1937. máj. 16., 8.; Szabadság (Cleveland), 1937. jún. 3., 1.

Egy raguzai leánderhez = Az Est, 1937. aug. 8., 8.; Szabadság (Cleveland), 1937. szept. 1.; Keleti Újság, 1937. szept. 13., 12.

Beszélgetés a tengerrel = Pesti Napló, 1937. nov. 14., 5.; Szabadság (Nagyvárad) 1937. nov. 28.; Aradi Közlöny, 1937. nov. 23., 6.; Szabadság (Cleveland), 1937. dec. 2., 1.

A nyárvégi naphoz = Pesti Napló, 1937. aug. 29., 3.

Őszi ég alatt = (1932) Feltételezhetően csak a kötetben jelent meg.

Ősöd és unokád = Dedikáció nélkül: Pesti Napló, 1937. szept. 26., 13.

Ködben = Két kis vers gyűjtőcím alatt a Válasz c. verssel együtt: Pesti Napló, 1937. dec. 19., 19. ; Szabadság (Cleveland), 1937. ??.

Egy téli bodzabokorhoz = Pesti Napló, 1938. jan. 9., 15.

Betegágyon = Pesti Napló, 1938. márc. 6., 17.

Megnyugvás (Beteg voltam, öt napon át feküdtem…) = Pesti Napló, 1938. febr. 20., 29.

Reggeltől estig, I–IX. = Egy repülőutazás emléke címmel: Pesti Napló, 1936. aug. 9., 33–34. [Önálló kötetben: Szabó Lőrinc: Reggeltől estig: Egy repülőutazás emléke, Molnár C. Pál fametszeteivel, Magyar Bibliofilek Szövetsége, Bp., 1937.]

 

Régen és Most (1938–1943)

Március a körúton Városi tavasz címmel: Új Idők, 1940. 11. (márc. 10.) 263.

Úgy látszik – Pesti Napló, 1927. dec. 11. , 13.

Lemondás (Nem elég, nem elég, nem elég…) – Pesti Napló, 1928. aug. 26.,  35.

Operáció után – Betegen a tavaszban címmel: Budapesti Szemle, 1940. jan.,  60.

Egy orvos halálára – Pesti Napló, 1939. jan. 29.,  1.

Fűz a tóparton – Parti fűz címmel: Budapesti Szemle, 1940. jan.,  60.

Pocsolyák – Új idők, 1939. 39.  (szept. 24.)  422.

Szakadék – Hegytető, Avelengo címmel (Úti jegyzetek Merán körül gyűjtőcím alatt): Pesti Napló, 1928. máj. 6.,  35.

Csavargók – Csavargó Meránban címmel (Úti jegyzetek Merán körül gyűjtőcím alatt): Pesti Napló, 1928. máj. 6.,  35.

A Fekete Erdőben – Az Est, 1938. szept. 4.,  8.

Titi tó – Az Est, 1938. aug. 14.,  8.; Szabadság (Cleveland), 1938. szept. 1.

Utazó szemek – Új Idők, 1940. 22. (máj. 26.) 587.

Gyanutlan perc – (1940) Feltételezhetően csak a kötetben jelent meg.

Az aranyhegy alatt – Magyarország, 1939. dec. 23. (Esti lap) 7.

Munkanélküli a Dunaparton – A Dunaparton címmel: Az Est, 1927. júl. 17., 10.

Kilátón Budapest fölött – Örök gazda címmel: Az Est, 1938. júl.17.,  8.; Szabadság (Cleveland) 1938. aug. 11.

Falusi lányok – Lányok a Grand Hotelben címmel: Budapesti Szemle, 1941. máj. (762. ) 362–363.

Ősz a Galyatetőn – Új Idők, 1940. 50. (dec. 8.) 688.

Őszi erkélyen – Napsütés az erkélyen címmel: Pesti Napló, 1927. nov. 6., 37.

Madarak – (1939) Feltételezhetően csak a kötetben jelent meg.

Kegyetlen út – Magyarország, 1942. dec. 24. (Esti lap) 7.

Kályha előtt – Pesti Napló, 1933. febr. 26., 19.

Gépek – Testvérek címmel: Pesti Napló, 1932. okt. 16., 4.; átdolgozva: Új Idők, 1942. 12. (febr. 22.) 331.

A földgömb – Pesti Napló, 1934. ápr. 1., 49.; átdolgozva: Magyar Csillag, 1943. 10. (máj. 15.) 578–579.

A halottak – (1936) Feltételezhetően csak a kötetben jelent meg.

Lóci meg a számok – Pesti Napló, 1938. dec. 25., 9.

Gyerekek közt – Az Est, 1938. júl. 3. (147. ) 8.

Bicikli – Álom címmel: Pesti Napló, 1938. okt. 9., 9.

Káprázatok – Új Idők, 1940. 13.  (húsvéti) 328.

Ima a gyermekekért – Új Idők, 1939. 31. (júl. 30.) 149.; Ima a gyermekért címmel – Kincses Újság, 1943 (3. évf.,) 23. (jún. 9.) 10.

Prológus szerelmi versekhez – Pesti Napló, 1928. jún. 17., 19.

Tíz éve – Tíz éve, hogy megkívántalak címmel: Pandora, 1927. 1.  (febr. 25.) 6–7.

Vereség és fájdalom – Mind vereség és fájdalom címmel: Pandora, 1927. 1. (febr. 25.) 7–8.

Mint járvány vagy zsarnok látogató – Pandora, 1927. 1. (febr. 25.) 8–9.

A tűkör vallomása – Magyar Könyvbarátok Diáriuma, 1939. 3. (jún.–júl.) 103.

Intelem – Magyar Csillag, 1942. 3. (márc. 1.) 137.

Szakítás – Magyar Csillag, 1942. 3. (márc. 1.) 137.

Titkos követelés – Magyar Csillag, 1942. 3. (márc. 1.) 138–139.

Ujjaink – (1928) Feltételezhetően csak a kötetben jelent meg.

Csók – (1928) Feltételezhetően csak a kötetben jelent meg.

Piros kis húsbarlang a szád – (1928) Feltételezhetően csak a kötetben jelent meg.

Még egyszer – (1928) Feltételezhetően csak a kötetben jelent meg.

Kiránduláson – Híd, 1940. 13. (dec. 20.) 17.

Mint még sohasem – (1928) Feltételezhetően csak a kötetben jelent meg.

Latrok – (1928) Feltételezhetően csak a kötetben jelent meg.

Gyönyör (Végy karjaidba, legvégső menekvés…) – Erotika címmel: Pesti Napló, 1928. aug. 19., 36.

Köszönöm, hogy szerettelek – Pesti Napló, 1928. júl. 22., 37.

Emlék – (1928) Feltételezhetően csak a kötetben jelent meg.

Itt, bent – Magyarország, 1941. dec. 24. (Esti lap) 7.

Álmok – Magyar Csillag, 1942. 3. (márc. 1.) 139.

Tapasztalatok – Money in Italia címmel (Úti jegyzetek Merán körül gyűjtőcím alatt): Pesti Napló, 1928. máj. 6., 35.

Radír – Ansichts-üzenet Messziről címmel (Úti jegyzetek Merán körül gyűjtőcím alatt): Pesti Napló, 1928. máj. 6., 35.

Gyönge szív – Hagyd el, aki ma még szeret címmel: Pesti Napló, 1931. ápr. 26., 17.

A buta szív – Marha! címmel: Pesti Napló, 1933. nov. 19., 15.; Magyar Könyvbarátok Diáriuma, 1934. 5–6. 148.

Könyörgés a megváltásért – Megváltás címmel: Új Idők, 1941. 19. (máj. 11.) 576.

A tékozló fiú csalódása – Apámnál címmel: Pesti Napló, 1928. febr. 5., 64.

Fegyvertelen – Itt fekszem most fegyvertelen címmel: Pesti Napló, 1927. dec. 25., 71.

Ének és visszhang – Pesti Napló, 1927. nov. 27., 38.

A siker szégyene – Szégyen címmel: Pesti Napló, 1928. szept. 8., 37..; A siker szégyene címmel átdolgozva: Magyar Csillag, 1943. 10. (máj. 15.) 579–580.

A rab Szapáry az övéihez – Arckép, Szapáry Péter címmel: Magyar Csillag, 1942. 3. (márc. 1.) 139.

Angyal – Az Est, 1938. júl. 31., 8.

Szeneka halála – Seneca a fürdőben címmel: Magyarország, 1941. dec. 24. (Esti lap) 7.

Vizió egy hangversenyen – Operában címmel: Az Est, 1938. ápr. 24., 9.

A festő a függöny előtt – Magyarország, 1940. febr. 3. (Esti lap) 7.

Első éjszaka Kairóban – Pesti Napló, 1933. márc. 12., 33.

Ramzesz kolosszusán – Új idők, 1939. 37. (szept. 10.) 369.

Dsuang Dszi csontjai – Új idők, 1939. 33. (aug. 13.) 224.

Buddha válaszol – Új idők, 1943. 8. (febr. 20.) 212.

Más világok – Árnyak a kertben címmel: Az Est, 1938. jún. 19., 9.

Személytelen – Ardsuna címmel: Pesti Napló, 1938. máj. 15., 17.

Beszélgetés egy gyufaszállal – Magyarország, 1940. dec. 25. (Reggeli lap) 11.

Ardsuna és Siva – Ardsuna címmel: Az Est, 1938. jún. 5., 8.

Az óriás intelme – Pesti Napló, 1938. máj. 1.,15.; Szabadság (Cleveland), 1938. júl. 2.

Panasz és vigasz – Magam teremtem a vigaszt címmel: Az Est, 1938. máj. 22., 8.; Szabadság (Cleveland) 1938. jún. 9.

Lecke – Pesti Napló, 1938. szept. 25. (194. ) 29.; Szabadság (Cleveland) 1938. okt. 27.

Meditáció egy zalai szöllőshegyen – Meditáció egy zalai szőlőhegyen címmel: Magyar Élet, 1939. (4. évf.) 12.  (dec.) 4. A vers végén a datálás: „(Diszel, 1939. augusztus)”.

Nehéz napokban – Pesti Napló, 1938. okt. 2., 7.

Magam ügyében – Félelmes a fegyverem… címmel: Az Est, 1938. máj. 10., 8. p.; már Magam ügyében címmel: Egyedül Vagyunk, 1938. (1. évf.) 1.  (október 1.) 31.

Vádak – (1941) Feltételezhetően csak a kötetben jelent meg.

Társadalom – Álom címmel: Magyarország, 1939. nov. 18. ( Esti lap) 11.

Az első döntés – Feltámadás címmel: Új Idők, 1938. 47. (nov. 20.) 769.; Egyedül Vagyunk, 1938. 1. évf. 3. (okt.) 41. p.; Kecskeméti Lapok, 1939. 4.  (jan. 22.) 3.

Az Ipoly ünnepén – Ipolyság ünnepén címmel: Pesti Napló, 1938. okt. 23., 17.

Örkénytábor felé – Magyarország, 1940. nov. 8. (Esti lap) 7.

Kovács szakaszvezető – Magyarország, 1940. nov. 9. (Esti lap) 7.

A pirosszoknyás Gizi – Magyarország, 1940. nov. 11. ( Esti lap) 7.

Meleg víz – Magyarország, 1940. nov. 12. (Esti lap) 7.

Békák – Magyarország, 1940. nov. 13. (Esti lap) 7.

Álom egy raktárban – Álom egy lőszerraktárban címmel, Magyarország, 1940. nov. 14. (Esti lap) 7.

Dinnye az önkéntesek asztalán – Magyarország, 1940. nov. 15. (Esti lap) 7.

1940 szeptember 5.-e Kisvárdán – Szeptember 5-én címmel: Magyarország, 1940. nov. 16. (Esti lap) 9.

Búcsú (Jött a parancs: ,,Lőszert feladni…) – A Löszke búcsúzik címmel: Magyarország, 1940. nov. 18. (Esti lap) 9.

Vidéki állomáson – (1940) Közlésének újságkivágata meghatározatlan.

Gyerekek – Jóllehet az Magyarország 1940. nov. 16-i Esti lapja a vers következő számban való megjelenését ígéri, csak a kötetben jelent meg.

Tavasz előtt – Új Idők, 1941. 13. (márc. 30.) 363.

Ima – Új Idők, 1942. 13. (febr. 22.) 311.; Film Színház Irodalom, 1942. karácsony.

A földvári vadgesztenyefákhoz – Magyar Csillag, 1942. 7. (júl. 1.) 27.

Közel és messze – Magyar Csillag, 1942. 7. (júl. 1.) 26–27.

Valami fájt – Magyar Csillag, 1942. 7. (júl. 1.) 28.

Nyár (Nézd csak, bolondul karikázva…) – Ég felé címmel: Új Idők, 1942. 29. (júl. 18.) 61.

A kimondhatatlan – Új Idők, 1940. (jan. 7.) 27.

A Szabadság c. clevelandi lap példányai nem lelhetők fel hazai közkönyvtárakban, így az ott megjelent közléseket nem minden esetben tudtuk azonosítani.

 

Tücsökzene (1947, 1957)

A felsorolásban csak a kötet megjelenése előtt publikált versek címeit tüntettük fel

 

I. Nyitány

A férfi összegez

1945

1. A nyugodt csoda = Sorsunk, 1946. 1. (okt.) 14.

2. Síppal, hegedűvel = Sorsunk, 1946. 1. (okt.) 14.; Válasz, 1946. 1. (okt.) 34.

3. Óriás szív = Sorsunk, 1946. 1. (okt.) 15.

4. Férgek, istenek = Sorsunk, 1946. 1. (okt.) 15.

5. Ezer határon túl = Sorsunk, 1946. 1. (okt.) 15–16.

6. A ti dalotok = Sorsunk, 1946. 1. (okt.) 16.

7. Táj épül, omlik = Sorsunk, 1946. 1. (okt.) 16.

 

II. Miskolc

A gyermekkor bűvöletében

1900–1905

8. Ezerkilencszáz = Válasz, 1946. 1. (okt.) 34.

9. Egy Volt a Világ = Délsziget, 1947. 1. (márc.) 19.

10. Nefelejcs = Délsziget, 1947. 1. (márc.) 19.

11. Bárányfű = Délsziget, 1947. 1. (márc.) 20.

12. Piroskával nagyanyóhoz = Délsziget, 1947. 1. (márc.) 20.

13. Apám = Délsziget, 1947. 1. (márc.) 21.

14. A farkas = Délsziget, 1947. 1. (márc.) 21.

15. Első emberek = Délsziget, 1947. 1. (márc.) 22.

16. Daróci Erzsi = Délsziget, 1947. 1. (márc.) 22.

17. Miskolc = Délsziget, 1947. 1. (márc.) 23.

18. Apa komor volt = Válasz, 1946. 1. (okt.) 35.

19. Tűzvész = Válasz, 1946. 1. (okt.) 35.

20. A varázsboltban = Délsziget, 1947. 1. (márc.) 23.

21. A másik varázs = Délsziget, 1947. 1. (márc.) 24.

22. A vasút felé = Délsziget, 1947. 1. (márc.) 24.

23. A nagyhídon = Délsziget, 1947. 1. (márc.) 24.

24. Mozdonyon = Délsziget, 1947. 1. (márc.) 25.

26. Lányok = Délsziget, 1947. 1. (márc.) 26.

27. Nők keresztje = Délsziget, 1947. 1. (márc.) 26.

28. Rossz gyanuk = Délsziget, 1947. 1. (márc.) 27.

29. Közjáték: a tücskökhöz = Délsziget, 1947. 1. (márc.) 27.

 

III. Balassagyarmat

Idillek az Ipoly körül

1905–1908

30. Balassagyarmat = Válasz, 1946. 1. (okt.) 35–36.

31. Templom-utca 10 = Válasz, 1946. 1. (okt.) 36.

33. Napfény és vihar = Válasz, 1946. 1. (okt.) 36–37.

50. Ipoly fűzei = Válasz, 1946. 3. (dec.) 203.

53. Nők titka = Válasz, 1946. 1. (okt.) 37.

67. A szem örömei = Szerettem a... címmel: Válasz, 1946. 3. (dec.) 203.

68. Hangok (Hangok játéka is vonzott: ahogy…) = Válasz, 1946. 3. (dec.) 204.

69. Nap napra telt = Válasz, 1946. 1. (okt.) 37.

72. A rét meghal = Válasz, 1946. 3. (dec.) 204.

73. Tutajon = Válasz, 1946. 3. (dec.) 205.

 

IV. Debrecen

Érlelő diákévek

1908–1918

89. Terepszemle = Debrecen, 1908 címmel: Sorsunk, 1947. 6. (jún.) 327.

90. Buborék = Válasz, 1946. 3. (dec.) 206.

93. Gimnáziumban = A kollégiumban címmel: Sorsunk, 1947. 6. (jún.) 327.

97. A nagyerdő = Nagyerdő címmel: Sorsunk, 1947. 6. (jún.) 328.

100. Latin dolgozat = Sorsunk, 1947. 6. (jún.) 328.

104. A titkok mocskai = Válasz, 1946. 1. (okt.) 38.

105. Tavak világa = Pocsolyák gyűjtőcím alatt: Válasz, 1946. 3. (dec.) 205

106. Víziborjú = Pocsolyák gyűjtőcím alatt: Válasz, 1946. 3. (dec.) 205

107. Az első vers = Válasz, 1946. 1. (okt.) 38.

108. A megjegyzett ütem = Válasz, 1946. 1. (okt.) 38–39.

115. Szatmár, Tiszabecs = Válasz, 1946. 1. (okt.) 39.

136. Kató = Válasz, 1946. 1. (okt.) 39–40.

139. Mézpergetés = Válasz, 1946. 1. (okt.) 40.

141. A tanító úr = Válasz, 1946. 1. (okt.) 40–41.

154. A túlsó part = A másik parton címmel: Válasz, 1946. 3. (dec.) 207.

168. Ezeregyéj = Valóság címmel: Válasz, 1946. 3. (dec.) 207.

188. A vasúti tavak = Válasz, 1946. 1. (okt.) 41.

203. A Nagyerdőn = Diárium, 1947. húsvéti sz. 10.

204. A Régi játék = Régi játék címmel: Diárium, 1947. húsvéti sz. 10.

205. Szégyen = Diárium, 1947. húsvéti sz. 10.

206. A Megszűnt Én = Diárium, 1947. húsvéti sz. 10.

 

V. Budapest

Ember és világ

1918–1947

226. Budapest (November-éj,18 ősze. A…) = Válasz, 1947. 2. (febr.) 123.

227. A Mozdonyfűtők Otthonában = Válasz, 1947. 2. (febr.) 123.

228. Kövek és látomások = Válasz, 1947. 2. (febr.) 124.

229. Széthullott világ = Válasz, 1947. 2. (febr.) 124.

232. Verlaine a szemináriumban = Válasz, 1947. 2. (febr.) 125.

233. Vers és szorongás = Válasz, 1947. 2. (febr.) 125.

234. Pokol = Válasz, 1947. 2. (febr.) 126.

235. Fenn és lenn = Válasz, 1947. 2. (febr.) 126.

237. Új lakás = Válasz, 1947. 2. (febr.) 127.

239. A szerkesztő elé = Válasz, 1947. 2. (febr.) 127.

240. „Akkor hát szerdán…” = Válasz, 1947. 2. (febr.) 128.

241. Vissza, és mégis = Válasz, 1947. 2. (febr.) 128.

242. Reviczky-utca 7 = Válasz, 1947. 2. (febr.) 129.

243. Babits = Válasz, 1946. 3. (dec.) 208.

246. Rendetlen ifjúság = Válasz, 1947. 2. (febr.) 129.

251. Az eltűnt Idill = Válasz, 1947. 2. (febr.) 130.

256. Sárga liliom = Csapda címmel: Válasz, 1947. 3. (márc.) 239.

259. Adria = Válasz, 1947. 3. (márc.) 239.

260. Hangok tükrében = Válasz, 1947. 2. (febr.) 130.

272. Pillanat = Válasz, 1947. 5. (máj.) 456.

273. Dalmácia = Válasz, 1947. 5. (máj.) 456.

276. Idő = Tejut kerekén címmel: Válasz, 1947. 2. (febr.) 131.

288. A virágzó havason = A virágzó havason gyűjtőcím alatt: Válasz, 1946. 3. (dec.) 209.

289. Varázs-tó = A virágzó havason gyűjtőcím alatt: Válasz, 1946. 3. (dec.) 209.

290. Húrik, heterák = A virágzó havason gyűjtőcím alatt: Válasz, 1946. 3. (dec.) 210.

294. Zene (Hangok, tündérek, láthatatlanok…) = Zene gyűjtőcím alatt csak számozva: Válasz, 1947. 2. (febr.) 131.

295. Mint a szerelem = Zene gyűjtőcím alatt: Válasz, 1947. 2. (febr.) 132.

296. Nincs értelme? = Zene gyűjtőcím alatt: Válasz, 1947. 2. (febr.) 132.

305. Ketten a strandon = Válasz, 1946. 3. (dec.) 210.

306. Cila = Válasz, 1946. 3. (dec.) 211.

307.  1938 = Válasz, 1946. 1. (okt.) 41–42.

311. Felejteni? = Válasz, 1946. 1. (okt.) 42.

317. A neved = Válasz, 1946. 3. (dec.) 208.

326. Két éjszaka közt = Két semmi közt címmel: Válasz, 1946. 3. (dec.) 211.

327. Gombák = Válasz, 1946. 1. (okt.) 42.

331. Nyár (Megy le a nap a Jánoshegy fölött…) = Válasz, 1947. 3. (márc.) 240.

333. Galagonya = Válasz, 1946. 3. (dec.) 212.

335. Kérdezhetek? = Válasz, 1946. 3. (dec.) 212.

338. A fehér táj = Ködben címmel: Válasz, 1947. 3. (márc.) 240.

 

Valami szép (1944–1956)

„Kis nép fia” = Válasz, 1948. 12. (dec.) 893.

Egy barátnőnk temetésén = Új Idők, 1944. karácsonyi szám.

A kiszolgáltatottak = Válasz, 1947. 12. (dec.) 553.

Kisértetszonáta = Válasz, 1948. 12. (dec.) 894.

A budai Várban = Válasz, 1948. 12. (dec.) 896.

Hálaadás (1945) = Válasz, 1948. 9. (szept.) 655–657.
1. Sivatagomban, csontok és kövek
2. Délben, hogy szomjasan-éhesen
3. Jók voltak a nők, drága kenetek
4. Itt az éj. Némán feküszöm

Vers versek helyett = Válasz, 1948. 9. (szept.) 653–655.

A Holdhoz = Válasz, 1948. 9. (szept.) 657–658.

Ember voltam = Válasz, 1948. 9. (szept.) 657.

Versírás = Válasz, 1948. 9. (szept.) 657.

A rossz szerető = Válasz, 1949. 3–4. (márc.–ápr.) 145.

Mégis isteni? = Válasz, 1947. 12. (dec.) 553.

Az eredmény = Válasz, 1949. 3–4. (márc.–ápr.) 146.

Körszivárvány = Válasz, 1949. 3–4. (márc.–ápr.) 146.

Fent és lent = Válasz, 1948. 12. (dec.) 893.

Nézz föl: a Nap! = Nap címmel: Válasz, 1948. 12. (dec.) 894.

Ostromzár alatt = Válasz, 1948. 12. (dec.) 895

Asztronauták = Válasz, 1948. 12. (dec.) 894.

Ember panasza = Válasz, 1948. 9. (szept.) 655.

Correggio Lédája előtt = Válasz, 1948. 12. (dec.) 896.

A forzicia éneke = Művelt Nép, 1954. ápr. 25.

Ficseri-füsti = Irodalmi Újság, 1954. aug. 21.

Be másképp! = Feltételezhetően csak a kötetben jelent meg..

Májusi orgonaszag = Csillag, 1954. 7. 1046–1047.

Eső? = Válasz, 1948. 5–6. (máj.–jún.) 401.

Falusi hangverseny = Hangverseny címmel: Óvodások verseskönyve, Ifjúsági, Bp. 1954.

Vakáció = Vakáció előtt címmel: Kisdobos, 1953. jún.

Országos eső = Kisdobos, 1954. aug.

Vadliba = Kisdobos, 1954. ápr.

A földvári mólón = Válasz, 1948. 9. (szept.) 658.

Kisörsi nádas = Csillag, 1954. 7. 1047.

Julius csatája = Irodalmi Újság, 1954. júl. 17.

Nájlon és celofán = Válasz, 1948. 12. (dec.) 895.

Hajnali látomás = Feltételezhetően csak a kötetben jelent meg.

Ébredés = Csillag, 1954. 7. 1048.

Nemsoká = Feltételezhetően csak a kötetben jelent meg.

Őszi meggyfa = Diárium, 1948. 5–6. 156.; Válasz, 1949. 3–4. (márc.–ápr.) 148.

Egy igali ól előtt = Feltételezhetően csak a kötetben jelent meg.

Januáréji olvadás = Csillag, 1954. 7. 1047.

Három szonett a téli Hévízről, I–III. = Hévíz télen gyűjtőcím alatt: Válasz, 1949. 3–4. (márc.–ápr.) 147–148.

Valami szép = Csillag, 1954. 7. 1048.

Jég = Válasz, 1949. 3–4. (márc.–ápr.) 145.

Minusz 20 Pál-fordulásakor = Feltételezhetően csak a kötetben jelent meg.

Téli fasor = Feltételezhetően csak a kötetben jelent meg.

Két pokol = Feltételezhetően csak a kötetben jelent meg.

Sokízületi gyulladás = Alföld, 1956. 3. (máj.–jún.) 23.

Mozart hallgatása közben = „1956 február” dátum megjelöléssel: Művelt Nép, 1956. ápr. 1.; Alföld, 1956. 3. (máj.–jún.) 75–76.

 

A huszonhatodik év

A felsorolásban csak a kötet megjelenése előtt publikált versek címeit tüntettük fel.

 

Első rész

Amit még látott

1. Önvád = „Köszönöm!” címmel: Alföld, 1956. 1. (jan.–febr.) 8.

2. Ostrom után = Két évtized múlva címmel: Alföld, 1956. 1. (jan.–febr.) 8.

3. Képzelt képzeleteddel = Egymásba zárva címmel: Alföld, 1956. 1. (jan.–febr.) 8–9.

 

Második rész

A halála után

5. Ami közbejött = Alföld, 1956. 1. (jan.–febr.) 9.

6. A hír = Alföld, 1956. 1. (jan.–febr.) 9.

7. Bolond tükör = Alföld, 1956. 1. (jan.–febr.) 9–10.

8. A jó hatalom = Alföld, 1956. 1. (jan.–febr.) 10.

9. Mindenütt ott vagy = Alföld, 1956. 1. (jan.–febr.) 10.

10. Mert sehol se vagy = Alföld, 1956. 1. (jan.–febr.) 10.; majd Válogatott versei (1956) kötetében is megjelent.

11. „Nem!” = Alföld, 1956. 1. (jan.–febr.) 10–11.

12. Új hazád = Alföld, 1956. 1. (jan.–febr.) 11.

13. A meghitt perc = Csak nem egészen... címmel: Alföld, 1956. 1. (jan.–febr.) 11.

14. Emlék a szivednek = Emlék címmel: Alföld, 1956. 1. (jan.–febr.) 11.

15. Csillag = Testünk keresztjén címmel: Alföld, 1956. 1. (jan.–febr.) 12.

16. Tétova angyal = Riadt, régi angyal címmel: Alföld, 1956. 1. (jan.–febr.) 12.

17. Megszületés = Születés címmel: Alföld, 1956. 1. (jan.–febr.) 12.

18. Hova? = Alföld, 1956. 1. (jan.–febr.) 12–13.

19. Visszacsókolhatatlan = Visszacsókolhatnál címmel: Alföld, 1956. 1. (jan.–febr.) 13.

20. Kettős vereség = Vereség címmel: Alföld, 1956. 1. (jan.–febr.) 13.

21. Huszonkétéves = Huszonkétéves voltál címmel: Alföld, 1956. 1. (jan.–febr.) 13.

22. Utolsó magány = Utolsó éjszakád címmel: Alföld, 1956. 1. (jan.–febr.) 13–14.

23. Föld alatt, ég alatt = Alföld, 1956. 1. (jan.–febr.) 14.

25. A végtelen pillanat = Alföld, 1956. 4. (júl.–aug.) 43.

27. Bizalom = Alföld, 1956. 4. (júl.–aug.) 44.

28. Parancs = Irodalmi Újság, 1956. júl. 21. 4.

29. Mi, hárman = Mi hárman címmel: Alföld, 1956. 4. (júl.–aug.) 44.

30. Keresztények = Először csak a Válogatott versei (1956) kötetében jelent meg.

31. Sohasem eléggé = Először csak a Válogatott versei (1956) kötetében jelent meg.

32. Túlélt mese = Szent-Iván-éj meséje címmel: Alföld, 1956. 4. (júl.–aug.) 44.

33. A titkolt rém = Alföld, 1956. 4. (júl.–aug.) 45.

34. Folyton átlengsz… = Alföld, 1956. 4. (júl.–aug.) 45.

36. „Isten békéje!” = Alföld, 1956. 4. (júl.–aug.) 45.

37. Mulasztások = Először csak a Válogatott versei (1956) kötetében jelent meg.

39. Kéküveg nyár = Először csak a Válogatott versei (1956) kötetében jelent meg.

41. Üldöző hiány = Alföld, 1956. 4. (júl.–aug.) 46.

42. Szárnyrakelt hangszerek = Először csak a Válogatott versei (1956) kötetében jelent meg.

43. Képzelt párbeszéd = Alföld, 1956. 4. (júl.–aug.) 46.

44. Maradék élet = Alföld, 1956. 4. (júl.–aug.) 46.

46. Csodálatos-rémületes = Dunántúl, 1956. 17.

47. Két halántékom között = Dunántúl, 1956. 17.

48. Idegen nő egy vitorláson = Dunántúl, 1956. 17.

49. Kétszáz napja = Széphalom [a Magyar Írók Szövetsége Miskolci Csoportjának kéthavonta megjelenő folyóirata], 1956. 3–4. (júl.–aug.) 58.

50. Ahol élőbb a föld = Széphalom, 1956. 3–4. (júl.–aug.) 58.

51. Pár négyszögláb rét = Válogatott versei (1956) kötetében jelent meg

52. Tízezerszer = Széphalom, 1956. 3–4. (júl.–aug.) 59.

53. Szárszó = Széphalom, 1956. 5–6. (dec.) 1.

55. Balatonföldvár = Széphalom, 1956. 5–6. (dec.) 1.

58. Hiányzó köznapok = Hogy egyféle csak! címmel: Irodalmi Újság, 1956. júl. 21. 4.

59. Alkatrészemként = Dunántúl, 1956. 17.

60. Tihanyban = Dunántúl, 1956. 17.

61. Az álom gyanui = Dunántúl, 1956. 17.

62. Lelkeknek egyessége = Először csak a Válogatott versei (1956) kötetében jelent meg.

63. A kis tények = Esti Budapest, 1956. júl. 7.

65. Pókhálók = Magyar Nemzet, 1956. okt. 21.

66. Feloldás és fenyegetés = Irodalmi Újság, 1956. júl. 21. 4.

67. A legrövidebb vezeték = Szabad Hazánkért [a Magyar Néphadsereg irodalmi és művészeti folyóirata, szerk. biz. vezetője Devecseri Gábor], 1956. okt. 1.

69. Mint nekem te = Erósz címmel: Széphalom, 1956. 5–6. (dec.) 1.

71. Akkor is, hogyha…? = Ősz és Tél között cikluscím alatt öt másik verssel együtt: Új Hang, 1955. 12. 17.

74. Bárhova = Ha jönnél, kedves címmel: Magyar Nemzet, 1956. jún. 10.; Ősz és Tél között cikluscím alatt öt másik verssel együtt: Új Hang, 1955. 12. 17.

75. November = Ősz és Tél között cikluscím alatt öt másik verssel együtt: Új Hang, 1955. 12. 17.

77. A szép lepke = Ősz és Tél között cikluscím alatt öt másik verssel együtt: Új Hang, 1955. 12. 17.

78. Névnap = Esti Budapest, 1956. júl. 7.

82. A fekete határról = Magyar Nemzet, 1956. jún. 10.

87. Az álom roncsai = Magyar Nemzet 1956. okt. 21

89. Végérvényesen = Esti Budapest, 1956. júl. 7.

90. Most csak lélekben = Először csak a Válogatott versei (1956) kötetében jelent meg.

95. Egyéb nem = Először csak a Válogatott versei (1956) kötetében jelent meg.

98. Valami örök = Ősz és Tél között cikluscím alatt öt másik verssel együtt: Új Hang, 1955. 12. 17.; majd a Válogatott versei (1956) kötetében is megjelent.

99. Akkor megrezzen = Ősz és Tél között cikluscím alatt öt másik verssel együtt: Új Hang, 1955. 12. 17.

103. Igy döntöttem! = Először csak a Válogatott versei (1956) kötetében jelent meg.

104. Omló szirtről = Először csak a Válogatott versei (1956) kötetében jelent meg.

105. Mintha tündér! = Közelebb vagy címmel: Magyar Nemzet, 1956. jún. 10.

106. Soha = Először csak a Válogatott versei (1956) kötetében jelent meg.

 

A költő által kötetbe nem rendezett versek megjelenései periodikákban:

A szerelem lángpiros darazsai = Pesti Napló, 1926. dec. 19., 6.

Vissza hófehér életedbe = Pesti Napló, 1926. dec. 25., 59.

Csak te maradsz meg = Az Est, 1927. jan. 23., 10.

City = Az Est, 1927. febr. 27., 10.

Napos tél egy tátrai üvegterraszon = Pandora, 1927. 2.  (márc. 22.) 92–93.

Tavasz, és roham a Nap ellen = Pesti Napló, 1927. márc. 13., 7.

Duruzsolj, tátrai villamos = Pesti Napló, 1927. ápr. 3., 37.

Tízezer magyar gyermek = Pesti Napló, 1927. ápr. 17., 66.

Budapest = Pesti Napló, 1927. júl. 10., 38.

Hétköznap = Pesti Napló, 1927. aug. 14., 13.

Futballversenyen = Az Est, 1927. szept. 27, 37.

Kínod: szabályok dialektikája = Pesti Napló, 1928. márc. 4.

Szegények kincse ez a szerelem = Együtt, 1928. 2. (márc. 5.) 9.

Öreg úr a Balaton partján = Az Est, 1928. márc. 25., 9.

Hol vagy? ki vagy? milyen? mi voltál? = Pesti Napló, 1928. ápr. 8., 74.

Partok = Pesti Napló, 1928. szept. 2., 40.

Búcsú egy gyermektől, idegenben = Magyarország, 1929. ápr. 14., 9.

Tulvilág = Az Est Hármaskönyve, 1930, II. A nő könyve, Az Est Lapkiadó Rt. [1929] 86–87.

Találkozás = Pesti Napló, 1930. jan. 26., 35.

Jaj = Pesti Napló, 1930. márc. 18., 6.

Jöhet egy végső rémület = Pesti Napló, 1930. jún. 1., 9.

Nyilj ki, kéjes Szédület! = Pesti Napló, 1931. máj. 3., 37.

Torokfájás = Pesti Napló, 1932. dec. 25., 66.

Miért? Miért? = Pesti Napló, 1932. dec. 25., 66.

Virgács = Pesti Napló, 1932. dec. 25., 66.

Bőgőmasina = Pesti Napló, 1932. dec. 25., 66.

Bolhanóta = Pesti Napló, 1932. dec. 25., 66.

A másik emberhez = Válasz, 1935. 1. (jan.) 11.

Utókor = Magyarország, 1943. karácsony.

Misztikus párbeszéd = Új Idők, 1944. 1.  (jan. 8.) 1.

Tünődés = Új Idők, 1944. 10.  (márc. 11.) 273.

Kibékülés = Új Idők, 1944. 11.  (márc. 18.) 310.

Öregedés = Esti Magyarország, 1944. febr. 15.; Új Idők, 1944. 15.  (ápr. 15.) 425.

A küszöbön túl = Új Idők, 1944. 12.  (márc. 25.) 334.

Gépek viharában = Magyar Ünnep, 1944. 1.  (aug. 4–11.) [8.]

Köszöntő = Kisdobos, 1956. 6.  (jún.) 2.

A Holló meg a Róka = Kisdobos, 1956. 10.  (okt.) 6.

 

IV. Prózai írásai gyűjteményes kötetekben, napilapokban és folyóiratokban

[Kisnapló, 1919 december–1920. május 29.] = részletek: Kortárs 1966. 4. (ápr.) 603–613.; kötetben: Szabó Lőrinc: A költészet dicsérete: Válogatott cikkek, tanulmányok, vál., bev., szerk. Simon István, Szépirodalmi, Bp. 1967, 506–526. [kihagyásokkal]; Érlelő diákévek: Napló, levelek, dokumentumok, versek Szabó Lőrinc pályakezdésének éveiből, emlékezések az 1915–1920-as évekről, összeáll., kiad., bev., jegyz. Kabdebó Lóránt, Petőfi Irodalmi Múzeum, Népművelési Propaganda Iroda, Bp. 1979, 203–248. [kevés kihagyással]; Szabó Lőrinc: Vallomások: Naplók, beszélgetések, levelek, szerk., jegyz., utószó, életrajz Horányi Károly, Kabdebó Lóránt, Osiris, Bp. 2008, 34–73.

Edward Fitzgerald: Omár Khájjám négysorosai = Nyugat, 1920. 3–4. (febr.) 216–221.; kötetben: Szabó Lőrinc: Irodalmi tanulmányok, előadások, kritikák, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2013, 7–14.

Előszó [Omár Khájjám: Rubáiyát c. kötetéhez] = Omár Khájjám: Rubáiyát, ford. Szabó Lőrinc, Táltos, Bp. 1920, 5–11.; kötetben még: Szabó Lőrinc: Irodalmi tanulmányok, előadások, kritikák, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2013, 15–17.

Nyugtalanság völgye: Babits Mihály legújabb versei = Nyugat, 1921. 1. (jan. 1.) 47–51.; kötetben: Szabó Lőrinc: A költészet dicsérete: Válogatott cikkek, tanulmányok, vál., bev., szerk. Simon István, Szépirodalmi, Bp. 1967, 233–239.; Szabó Lőrinc: Könyvek és emberek az életemben: Prózai írások, vál., szerk., jegyz. Steinert Ágota, Magvető, Bp. 1984, 331–337.; Szabó Lőrinc: Irodalmi tanulmányok, előadások, kritikák, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2013, 21–27.

Bevezetés [a Shakespeare szonettjei c. kötethez] = Shakespeare szonettjei, ford. Szabó Lőrinc, Genius, Bp. 1921 (Nagy írók – Nagy írások sorozat), IX–XXXIX.; kötetben még: Szabó Lőrinc: Irodalmi tanulmányok, előadások, kritikák, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2013, 28–52.

Kassák Lajos: Máglyák énekelnek = Nyugat, 1921. 7. (ápr. 1.) 551–552.; kötetben: Érlelő diákévek: Napló, levelek, dokumentumok, versek Szabó Lőrinc pályakezdésének éveiből, emlékezések az 1915–1920-as évekről, összeáll., kiad., bev., jegyz. Kabdebó Lóránt, Petőfi Irodalmi Múzeum, Népművelési Propaganda Iroda, Bp. 1979, 283–284.; Szabó Lőrinc: Könyvek és emberek az életemben: Prózai írások, vál., szerk., jegyz. Steinert Ágota, Magvető, Bp. 1984, 459–460.; Szabó Lőrinc: Irodalmi tanulmányok, előadások, kritikák, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2013, 53–55.

Jegyzetek [a Shakespeare szonettjei c. kötet jegyzeteinek bevezetése, 1921] = Shakespeare szonettjei, ford. Szabó Lőrinc, Genius, Bp. 1921 (Nagy írók – Nagy írások sorozat IX.) 161–162.; kötetben még: Szabó Lőrinc: Irodalmi tanulmányok, előadások, kritikák, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2013, 975–976.

A fordító megjegyzései [a Shakespeare szonettjei c. kötethez, 1921] = Shakespeare szonettjei., fordította: Szabó Lőrinc, Genius, Bp. 1921 (Nagy írók – Nagy írások sorozat IX.) 261–262.; kötetben még: Szabó Lőrinc: Irodalmi tanulmányok, előadások, kritikák, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2013, 977–978.

Tóth Árpád Wilde-fordítása = Nyugat, 1921. 10. (máj. 16.) 790–793.; kötetben: Szabó Lőrinc: Irodalmi tanulmányok, előadások, kritikák, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2013, 55–60.

Babits Goethe-fordítása = Nyugat, 1921. 10. (máj. 16.) 793–794.; kötetben: Szabó Lőrinc: Könyvek és emberek az életemben: Prózai írások, vál., szerk., jegyz. Steinert Ágota, Magvető, Bp. 1984, 337–339; Szabó Lőrinc: Irodalmi tanulmányok, előadások, kritikák, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2013, 60–63.

Debreczeny Dezső: Miért büntetsz engem = Nyugat, 1921. 14. (júl. 16.) 1125–1126.; kötetben: Szabó Lőrinc: Könyvek és emberek az életemben: Prózai írások, vál., szerk., jegyz. Steinert Ágota, Magvető, Bp. 1984, 461–463.; Szabó Lőrinc: Irodalmi tanulmányok, előadások, kritikák, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2013, 64–66.

Komlós Aladár: Voltam poéta én is… [1.] = Nyugat, 1921. 17. (szept. 1.) 1362–1365.; kötetben: Szabó Lőrinc: Könyvek és emberek az életemben: Prózai írások, vál., szerk., jegyz. Steinert Ágota, Magvető, Bp. 1984, 1362–1365.; Szabó Lőrinc: Irodalmi tanulmányok, előadások, kritikák, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2013, 67–72.

Komlós Aladár: Voltam poéta én is… [2.] = Pesti Napló, 1921. szept. 4., 9.; kötetben: Szabó Lőrinc: Irodalmi tanulmányok, előadások, kritikák, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2013, 72–73.

Fóthy János: Üvegház = Pesti Napló, 1921. szept. 4., 9.; kötetben: Szabó Lőrinc: Irodalmi tanulmányok, előadások, kritikák, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2013, 73–74.

Charles Sealsfield: A vén squatter elbeszélése = Pesti Napló, 1921. szept. 11., 9.; kötetben: Szabó Lőrinc: Könyvek és emberek az életemben: Prózai írások, vál., szerk., jegyz. Steinert Ágota, Magvető, Bp. 1984, 60–61.; Szabó Lőrinc: Irodalmi tanulmányok, előadások, kritikák, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2013, 74–75.

Ligethy Béla: Ecce homo = Nyugat, 1921. 18. (szept. 16.) 1445–1446.; kötetben: Szabó Lőrinc: Irodalmi tanulmányok, előadások, kritikák, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2013, 76–78.

Az irodalmi divat = Pesti Napló, 1921. szept. 25., 9.; kötetben: Szabó Lőrinc: Könyvek és emberek az életemben: Prózai írások, vál., szerk., jegyz. Steinert Ágota, Magvető, Bp. 1984, 151–153.; Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2003, 11–13.

Zsolt Béla: Minden hiába = Nyugat, 1921. 19. (okt. 1.) 1507–1508.; kötetben: Szabó Lőrinc: Könyvek és emberek az életemben: Prózai írások, vál., szerk., jegyz. Steinert Ágota, Magvető, Bp. 1984, 469–471.; Szabó Lőrinc: Irodalmi tanulmányok, előadások, kritikák, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2013, 78–81.

Jablonkai Pethes Béla: Út, üdvösség, élet = Pesti Napló, 1921. okt. 9., 6.; kötetben: Szabó Lőrinc: Irodalmi tanulmányok, előadások, kritikák, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2013, 81–82.

Lilike eltévedt = Az Est, 1921. okt. 28., 6.; kötetben: Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2003, 13–14.

Egy léggömb 20 korona, ötven léggömb 1200 korona = Az Est, 1921. okt. 30., 8.; kötetben: Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2003, 14–15.

Dosztojevszkij: A siheder = Pesti Napló, 1921. nov. 6., 8.; kötetben: Szabó Lőrinc: Irodalmi tanulmányok, előadások, kritikák, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2013, 82–83.

Szitáry Zelma: Percek = Nyugat, 1921. 22. (nov. 16.) 1701–1702.; kötetben: Szabó Lőrinc: Irodalmi tanulmányok, előadások, kritikák, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2013, 83–84.

Király György: A magyar ősköltészet = Pesti Napló, 1921. nov. 20., 6.; kötetben: Szabó Lőrinc: Irodalmi tanulmányok, előadások, kritikák, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2013, 85.

Nagy Lajos: Képtelen természetrajz = Pesti Napló, 1921. nov. 20., 6.; kötetben: Szabó Lőrinc: Irodalmi tanulmányok, előadások, kritikák, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2013, 86.

Magyar klasszikusok = Pesti Napló, 1921. dec. 18., 9.; kötetben: Szabó Lőrinc: Irodalmi tanulmányok, előadások, kritikák, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2013, 87–88.

Stefan George = Irodalmi miniatűrök, 2. sorozat, szerk. Benedek Marcell, Dante, Bp. [1921] 51–59.; kötetben még: Szabó Lőrinc: Irodalmi tanulmányok, előadások, kritikák, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2013, 89–94.

Hatvany Lili: Ők Kalandok és kalandorok = Nyugat, 1922. 16. (jan. 16.) 142–143.; kötetben: Szabó Lőrinc: Irodalmi tanulmányok, előadások, kritikák, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2013, 97–99.

Bardócz Árpád: Japán versek = Nyugat, 1922. 16. (jan. 16.) 149.; kötetben: Szabó Lőrinc: Irodalmi tanulmányok, előadások, kritikák, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2013, 99–100.

Csanády György: Az évek = Nyugat, 1922. 16. (jan. 16.) 149.; kötetben: Szabó Lőrinc: Irodalmi tanulmányok, előadások, kritikák, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2013, 100–101.

Egy új Ady-plagizátor (Faludi Imre: Grál sereg-szemle) = Nyugat, 1922. 4. (febr. 16.) 295–296.; kötetben: Szabó Lőrinc: Irodalmi tanulmányok, előadások, kritikák, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2013, 101–104.

Csengeri János: Szophoklész drámái = Pesti Napló, 1922. márc. 5., 8.; kötetben: Szabó Lőrinc: Irodalmi tanulmányok, előadások, kritikák, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2013, 104–105.

Egy magyar nemzeti költő: Móricz Zsigmond sikere Svédországban = Pesti Napló, 1922. márc. 19., 5.; kötetben: Kabdebó Lóránt: Feleselő szövegek. Móricz Zsigmond és Szabó Lőrinc szövegeik tükrében, in uő: Mesék a költőről: Szabó Lőrinc-tanulmányok, Ráció, Bp. 2011, 169–170. [részletek]; Szabó Lőrinc: Irodalmi tanulmányok, előadások, kritikák, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2013, 105–107.

Politikai és egyházi háborúságok Debrecenben: Néhány ezer polgár felekezetnélküli akart lenni: Beszélgetés Jánosi Zoltánnal = Az Est, 1922. ápr. 28., 4.; kötetben: Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2003, 19–21.

Az ellenkezőjét = Pesti Napló, 1922. máj. 9., 1.; kötetben: Szabó Lőrinc: Irodalmi tanulmányok, előadások, kritikák, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2013, 1049–1050.

Önéletrajz-töredékek: Király György = Nyugat, 1922. 10. (máj. 16.) 687–691.; kötetben: Szabó Lőrinc: A költészet dicsérete: Válogatott cikkek, tanulmányok, vál., bev., szerk. Simon István, Szépirodalmi, Bp. 1967, 299–306.; Érlelő diákévek: Napló, levelek, dokumentumok, versek Szabó Lőrinc pályakezdésének éveiből, emlékezések az 1915–1920-as évekről, összeáll., kiad., bev., jegyz. Kabdebó Lóránt, Petőfi Irodalmi Múzeum, Népművelési Propaganda Iroda, Bp. 1979, 197–202.; Szabó Lőrinc: Könyvek és emberek az életemben: Prózai írások, vál., szerk., jegyz. Steinert Ágota, Magvető, Bp. 1984, 325–330.; Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2003, 21–26.

Súlyos vádak Lloyd George ellen = Pesti Napló, 1922. máj. 12., 2.; kötetben: Szabó Lőrinc: Irodalmi tanulmányok, előadások, kritikák, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2013, 1051–1054.

Páll Rózsa: Örökmécs = Nyugat, 1922. 12. (jún. 16.) 834–835.; kötetben: Szabó Lőrinc: Irodalmi tanulmányok, előadások, kritikák, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2013, 108–109.

Kodolányi János: Üzenet enyéimnek = Nyugat, 1922. 12. (jún. 16.) 835.; kötetben: Szabó Lőrinc: Könyvek és emberek az életemben: Prózai írások, vál., szerk., jegyz. Steinert Ágota, Magvető, Bp. 1984, 472.; Szabó Lőrinc: Irodalmi tanulmányok, előadások, kritikák, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2013, 109.

Sacer Mons Pannoniae: Látogatás a bencések ezeréves főmonostorában = Pesti Napló, 1922. júl. 9., 11.; kötetben: Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2003, 27–30.

Utazás a Bakony szívében: A Cuha völgye: Zirc és a ciszterciták = Pesti Napló. 1922. júl. 16. 12.; kötetben: Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2003, 30–34.

Gellért Oszkár: Tesvérbánat csillaga = Nyugat, 1922. 15–16. (aug. 1.) 1035–1036.; kötetben: Szabó Lőrinc: Könyvek és emberek az életemben: Prózai írások, vál., szerk., jegyz. Steinert Ágota, Magvető, Bp. 1984, 478–479.; Szabó Lőrinc: Irodalmi tanulmányok, előadások, kritikák, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2013, 110–111.

Kétezer évvel ezelőtt: Fantasztikus reális riport egy porrá lett világról, amely kultúránk őse volt = Pesti Napló, 1922. aug. 20. 11.; kötetben: Szabó Lőrinc: Könyvek és emberek az életemben: Prózai írások, vál., szerk., jegyz. Steinert Ágota, Magvető, Bp. 1984, 511–516.; Szabó Lőrinc: Magyar sors és fehér szarvas, szerk., Bognár József, Magyar Fórum, Bp. 1994, 5–10.; Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2003, 35–40.

Öt új verseskönyvről [Márai Sándor: Emberi hang, Somló Lipót: Romlás útján, Fenyő László: Építés orgonája, Szőke Jenő: Parlag és Laurisin Lajos: Alkonyi mesék kötetéről] = Nyugat, 1922. 17–18. (szept. 1.) 1113–1114.; kötetben: Szabó Lőrinc: Irodalmi tanulmányok, előadások, kritikák, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2013, 111–113.

A hatvanéves Maeterlinck = Pesti Napló, 1922. szept. 3. 4.; kötetben: Szabó Lőrinc: Könyvek és emberek az életemben: Prózai írások, vál., szerk., jegyz. Steinert Ágota, Magvető, Bp. 1984, 146–147.; Szabó Lőrinc: Irodalmi tanulmányok, előadások, kritikák, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2013, 114–115.

Karl Hans Strobl: Kísértetek az ingoványban = Pesti Napló, 1922. szept. 3. 4.; kötetben: Szabó Lőrinc: Irodalmi tanulmányok, előadások, kritikák, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2013, 116.

Két fiatal magyar költőről [Sárközi György és Erdélyi József] = Pesti Napló, 1922. szept. 10. 4.; kötetben: Szabó Lőrinc: Könyvek és emberek az életemben: Prózai írások, vál., szerk., jegyz. Steinert Ágota, Magvető, Bp. 1984, 479–480.; Szabó Lőrinc: Irodalmi tanulmányok, előadások, kritikák, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2013, 117–118.

M. Fabius Quintilianus szónoklattana (II. kötet. Fordította Prácser Albert. Franklin kiadás) = Pesti Napló, 1922. szept. 10. 4.; kötetben: Szabó Lőrinc: Irodalmi tanulmányok, előadások, kritikák, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2013, 119.

Vándorló négyemeletes ház = Pesti Napló, 1922. szept. 12. 4.; kötetben: Szabó Lőrinc: Irodalmi tanulmányok, előadások, kritikák, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2013, 1054.

A legnagyobb élő magyar kritikus a régi és a modern magyar irodalomról: Beszélgetés a nyolcvanéves Rákosi Jenővel = Az Est, 1922. nov. 1. 3.; kötetben: Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2003, 40–45.

Monumenta literarum: II. sorozat = Nyugat, 1922. 24. (dec. 16.) 1482–1483.; kötetben: Szabó Lőrinc: Könyvek és emberek az életemben: Prózai írások, vál., szerk., jegyz. Steinert Ágota, Magvető, Bp. 1984, 26–29.; Szabó Lőrinc: Irodalmi tanulmányok, előadások, kritikák, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2013, 120–124.

Babits Mihály: Gondolat és írás = Pesti Napló, 1922. dec. 24. 6.; kötetben: Szabó Lőrinc: Irodalmi tanulmányok, előadások, kritikák, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2013, 124–125.

Jászai Mari, az első magyar Éva, Az ember tragédiájáról: Beszélgetés a legnagyobb magyar tragikával = Az Est, 1923. jan. 21. 3. [részben megegyező: Jászai Mariról, Új Idők, 1944. 16. (ápr. 22.) 460–462.]; kötetben: Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2003, 49–54.

A világirodalom története = Pesti Napló, 1923. febr. 25. 4.; kötetben: Szabó Lőrinc: Irodalmi tanulmányok, előadások, kritikák, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2013, 129.

Hatvany Lajos: Feleségek felesége (Petőfi mint vőlegény) = Március [1923 márc.], 28–29.; kötetben: Szabó Lőrinc: Irodalmi tanulmányok, előadások, kritikák, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2013, 130–132.

Beszélgetés Gombaszögi Fridával [1923. márc.] = Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2003, 54–58.

Ismeretlen Gyulai- és Petőfi-ereklyék Leányfalun: A Petőfi Társaság Gyulai-szobát akart berendezni = Az Est, 1923. ápr. 22. 6.; kötetben: Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2003, 58–62.

Egy uszódi földműves a legújabb magyar festőtehetség: Beszélgetés Benedek Péterrel = Az Est, 1923, ápr. 29. 4.; kötetben: Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2003, 62–67.

A művészet haldoklása = Pesti Napló, 1923. máj. 11. 6.; kötetben: Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2003, 67–69.

Móricz Zsigmond: Sári bíró = Az Est, 1923. máj. 13. 9.; kötetben: Szabó Lőrinc: Irodalmi tanulmányok, előadások, kritikák, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2013, 132–133.

Egész Szeged ünnepelte Juhász Gyulát: Jubiláris matiné a költő tiszteletére = Az Est, 1923. máj. 23. 2.; kötetben: Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2003, 69–71.

Zilahy Lajos: A jégcsap (Bohózat három felvonásban: Bemutatja ma este a Belvárosi Színház) = Az Est, 1923. szept. 16. 10.; kötetben: Kabdebó Lóránt: Szabó Lőrinc és Zilahy Lajos találkozásaiból, in Ünnepi tanulmányok Szigeti Jenő 70. születésnapjára, szerk. Daniel Heinz, Fazekas Csaba és Rajk Zoltán, Bíbor, Miskolc, 2006, 173–186.; Kabdebó Lóránt: Szabó Lőrinc „pere”, Argumentum, Bp. 2006, 93–94.; Szabó Lőrinc: Irodalmi tanulmányok, előadások, kritikák, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2013, 134–135.

[Fernand Crommelynck:] A csodaszarvas: A Renaissance Színház szombat esti bemutatója = Pesti Napló, 1923. szept. 30. 7.; kötetben: Szabó Lőrinc: Irodalmi tanulmányok, előadások, kritikák, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2013, 136–138.

Szép Ernő: Lila ákác (Szerelmes história öt képben. Bemutatja ma este a Renaissance Színház) = Az Est, 1923. okt. 31. 8.; kötetben: Szabó Lőrinc: Irodalmi tanulmányok, előadások, kritikák, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2013, 138–139.

Bevezetés = Shakespeare szonettjei, ford. Szabó Lőrinc, Genius, [Bp. 1923] 5–6.; kötetben: Szabó Lőrinc: Irodalmi tanulmányok, előadások, kritikák, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2013, 139–140.

Búzakalász: Móricz Zsigmond háromfelvonásos vígjátéka a Renaissance Színházban – Az Est tudósítójától = Az Est, 1924. jan. 20. 11.; kötetben: Szabó Lőrinc: Irodalmi tanulmányok, előadások, kritikák, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2013, 143–144.

Színház = Genius, 1924. 2. (febr.) 41–42.; kötetben: Szabó Lőrinc: Irodalmi tanulmányok, előadások, kritikák, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2013, 145–148.

Nagy Zoltán: Elégiák = Az Est, 1924. márc. 1. 8.; kötetben: Szabó Lőrinc: Irodalmi tanulmányok, előadások, kritikák, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2013, 149.

[Avery Hopwood:] A zöld lift = Az Est, 1924. máj. 6. 13.; kötetben: Szabó Lőrinc: Irodalmi tanulmányok, előadások, kritikák, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2013, 150.

Kodolányi János: Látogatás a Börtön írójának nádfödeles otthonában = Az Est, 1924. jún. 29. 4.; kötetben: Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2003, 75–79.

[Az élet érdekel, minden megnyilvánulásában] = Magyarország, 1924. jún. 29. 7.; kötetben: Szabó Lőrinc: Vallomások: Naplók, beszélgetések, levelek, szerk., jegyz., utószó, életrajz Horányi Károly, Kabdebó Lóránt, Osiris, Bp. 2008, 77–80.

Mámorosak: Földi Mihály új regénye = Az Est, 1924. júl. 6. 11.; kötetben: Szabó Lőrinc: Irodalmi tanulmányok, előadások, kritikák, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2013, 151–152.

Schnitzler: Garlan Berta asszony = Az Est, 1924. júl. 6. 8.; kötetben: Szabó Lőrinc: Irodalmi tanulmányok, előadások, kritikák, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2013, 153.

Rakéta Merán fölött = Az Est, 1924. júl. 29. 6.; kötetben: Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2003, 79–82.

A Dolomitok útján: Canazei = Az Est, 1924. júl. 31. 2.; kötetben: Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2003, 82–84.

Cortina és a fehér keresztek = Az Est, 1924. aug. 1. 4.; kötetben: Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2003, 84–87.

Harmadnapja folyik az első osztrák–magyar vitorlásverseny a Balatonon: Az első két nap eredménye: 370 pont a magyarok, 90 pont az osztrákok javára = Az Est, 1924. aug. 9. 4.; Szabó Lőrinc két balatoni riportja, közreadta Kabdebó Lóránt, Jelenkor, 1965. 7. (júl.) 628–633. kötetben: Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2003, 88–90.

500:190 arányban a magyarok nyerték meg a háromnapos balatoni vitorlásversenyt: Motorkirándulás Tihanyba az osztrák versenyzőkkel = Az Est, 1924. aug. 10. 7.; Szabó Lőrinc két balatoni riportja, közreadta Kabdebó Lóránt, Jelenkor, 1965. 7. (júl.) 628–633., kötetben: Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2003, 91–93.

Karamazov testvérek = Az Est, 1924. szept. 27. 9.; kötetben: Szabó Lőrinc: Irodalmi tanulmányok, előadások, kritikák, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2013, 154.

Látogatás a pécsi egyetemen és klinikákon = Az Est, 1924. okt. 5. 7.; kötetben: Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2003, 93–97.

Utcai árvizek, papok, turistakorzó, szolid erkölcsök, székesegyház, mecset és tudomány: Látogatás Baranya megye székvárosában = Az Est, 1924. okt. 8. 7.; kötetben: Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2003, 98–102.

Baranya megye: miniatűr Magyarország = Az Est, 1924. okt. 9. 7.; kötetben: Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2003, 102–105.

A határmegnyitástól várja fellendülését a szegedi kereskedelem = Az Est, 1924. okt. 15. 5.; kötetben: Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2003, 106–109.

Ibsen: Kísértetek (Bemutatja ma este a Renaissance Színház) = Az Est, 1924. okt. 18. 9.; kötetben: Szabó Lőrinc: Irodalmi tanulmányok, előadások, kritikák, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2013, 155.

Hetivásár, házikenyér, kultúra és irodalom a paprika és szalámi városában: Aigner főispán Szeged és Hódmezővásárhely mai életéről = Az Est, 1924. okt. 19. 6.; kötetben: Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2003, 110–114.

Ady-múzeum = Az Est, 1924. okt. 28. 8.; kötetben: Szabó Lőrinc: Irodalmi tanulmányok, előadások, kritikák, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2013, 156–157.

Az olasz asszony: Szenes Béla háromfelvonásos vígjátéka: Bemutatja ma este a Belvárosi Színház = Az Est, 1924. nov. 1. 13.; kötetben: Szabó Lőrinc: Irodalmi tanulmányok, előadások, kritikák, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2013, 157–158.

Noémi fia: Laczkó Géza regénye második kiadásban = Az Est, 1924. nov. 13. 6.; kötetben: Szabó Lőrinc: Irodalmi tanulmányok, előadások, kritikák, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2013, 158–159.

A háború utáni magyar irodalom Miskolcon = Reggeli Hírlap, Miskolc, 1924. nov. 30. 23.; közreadta: Zircz Péter Napjaink, 1966. 6. (jún.), 10.; kötetben: Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2003, 114–115.

Ady tragédiája: Révész Béla új Ady-könyve az Athenaeum kiadásában = Az Est, 1924. dec. 7., 10.; kötetben: Szabó Lőrinc: Irodalmi tanulmányok, előadások, kritikák, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2013, 160–162.

A vörös ember: Drégely Gábor és Liptai Imre háromfelvonásos vígjátéka: Bemutatja ma este a Magyar Színház = Az Est, 1924. dec. 14., 13.; kötetben: Szabó Lőrinc: Irodalmi tanulmányok, előadások, kritikák, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2013, 162–163.

Beethoven: Miniatűrök: Révész Béla könyve új kiadásban az Athenaeumnál = Az Est, 1925. márc. 25. 6.; kötetben: Szabó Lőrinc: Irodalmi tanulmányok, előadások, kritikák, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2013, 167–168.

Pillangó – Idill: Móricz Zsigmond új regénye = Az Est, 1925. máj. 6. 8.; kötetben: Szabó Lőrinc: Irodalmi tanulmányok, előadások, kritikák, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2013, 169–170.

Az eke szarvánál ráér az ember = Az Est, 1925. máj. 13. 8.; kötetben: Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2003, 119–122.

Goethe, vagy repüljünk? = Az Est, 1925. máj. 15. 9.; kötetben: Szabó Lőrinc: Könyvek és emberek az életemben: Prózai írások, vál., szerk., jegyz. Steinert Ágota, Magvető, Bp. 1984, 525–527.; Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2003, 122–124.

Ezerháromszáz jókedvű vasutas = Pesti Napló, 1925. jún. 4. 9.; kötetben: Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2003, 124–127.

Magyarország, Itália és Jugoszlávia csak közösen mentheti meg Fiumét = 1925. júl. 28. 8.; kötetben: Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2003, 127–131.

Jéghegyek a Chianti-tengerben = Pesti Napló, 1925. júl. 28. 3.; kötetben: Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2003, 131–134.

Fiume:négy interjúban = Az Est, 1925. júl. 31. 2.; kötetben: Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2003, 134–137.

Néger a Dolomitok közt = Az Est, 1925. szept. 17. 5.; kötetben: Szabó Lőrinc: Könyvek és emberek az életemben: Prózai írások, vál., szerk., jegyz. Steinert Ágota, Magvető, Bp. 1984, 527–530.; Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2003, 137–139.

Somlay Hamletje: Bemutató a Renaissance Színházban = Az Est, 1925. szept. 20. 9.; kötetben: Szabó Lőrinc: Irodalmi tanulmányok, előadások, kritikák, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2013, 171–172.

Galsworthy: Úriemberek: A Vígszínház ma esti bemutatója = Az Est, 1925. szept. 26. 8.; kötetben: Szabó Lőrinc: Irodalmi tanulmányok, előadások, kritikák, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2013, 172–174.

Mókusok: Miklós Jenő háromfelvonásos vígjátéka a Kamaraszínházban = Az Est, 1925. okt. 2. 9.; kötetben: Szabó Lőrinc: Irodalmi tanulmányok, előadások, kritikák, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2013, 174–175.

A szerelem és a halál játéka: Romain Rolland színműve a Belvárosi Színházban = Az Est, 1925. okt. 25. 11.; kötetben: Szabó Lőrinc: Irodalmi tanulmányok, előadások, kritikák, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2013, 176–177.

Börtön: Kodolányi János új regénye = Az Est, 1925. nov. 19. 12.; kötetben: Szabó Lőrinc: Irodalmi tanulmányok, előadások, kritikák, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2013, 177–179.

Zágon István: Marika = Az Est, 1925. nov. 20. 8.; kötetben: Szabó Lőrinc: Irodalmi tanulmányok, előadások, kritikák, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2013, 179–180.

Egyetemi tanárok és tudósok riportjai a tudomány világából: Megjelent Az Est Hármaskönyve = Az Est, 1925. dec. 18. 13.; kötetben: Szabó Lőrinc: Irodalmi tanulmányok, előadások, kritikák, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2013, 180–182.

Móricz Zsigmond, a magyar élet: A nagy író minden munkája egységes kiadásban jelenik meg az Athenaeumnál = Az Est, 1926. jan. 14. 11.; kötetben: Szabó Lőrinc: Irodalmi tanulmányok, előadások, kritikák, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2013, 185–186.

Móricz Zsigmond új regénye: Kivilágos-kivirradtig, Athenaeum, 1926 = Magyarország, 1926. febr. 21. 6.; kötetben: Szabó Lőrinc: Könyvek és emberek az életemben: Prózai írások, vál., szerk., jegyz. Steinert Ágota, Magvető, Bp. 1984, 298–300.; Szabó Lőrinc: Irodalmi tanulmányok, előadások, kritikák, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2013, 187–190.

Asszonyvásár = Pesti Napló, 1926. márc. 20. 15.; kötetben: Szabó Lőrinc: Irodalmi tanulmányok, előadások, kritikák, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2013, 190–192.

Karinthy a szerelemről gondolkodik: Megjegyzések a Capillária III. kiadásának előszava alkalmából = Az Est, 1926. márc. 25. 6.; kötetben: Szabó Lőrinc: Irodalmi tanulmányok, előadások, kritikák, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2013, 192–195.

[Előszó Berda József Áradás c. verseskötetéhez] = Berda József versei: Áradás, 1926. 5–6.; kötetben: Szabó Lőrinc: Irodalmi tanulmányok, előadások, kritikák, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2013, 195–196.

Révész: Ady tragédiája II. = Az Est, 1926. jún. 19. 6.; kötetben: Szabó Lőrinc: Irodalmi tanulmányok, előadások, kritikák, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2013, 196–197.

Látogatás Gandhinál = Az Est, 1926. aug. 7. 6.; kötetben: Szabó Lőrinc: Irodalmi tanulmányok, előadások, kritikák, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2013, 1055–1060.

[A debreceni Nagyerdőben sétáltam...] = Harminchat év: Szabó Lőrinc és felesége levelezése (1921–1944), s. a. r., bev., jegyz. Kabdebó Lóránt, Magvető, Bp. 1989, 255–261. p; Szabó Lőrinc: Vallomások: Naplók, beszélgetések, levelek, szerk., jegyz., utószó, életrajz Horányi Károly, Kabdebó Lóránt, Osiris, Bp. 2008, 83–87.

Aranyat – de csak titokban = Századunk, 1926. szept., 301–302.; kötetben: Szabó Lőrinc: Irodalmi tanulmányok, előadások, kritikák, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2013, 198–200.

Angyalok harca: Sárközi György versei = Pesti Napló, 1926. okt. 22. 10.; kötetben: Szabó Lőrinc: Irodalmi tanulmányok, előadások, kritikák, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2013, 201–202.

Komor András: Jane and Jonny (Regény) = Pesti Napló, 1926. okt. 29. 10.; kötetben: Szabó Lőrinc: Irodalmi tanulmányok, előadások, kritikák, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2013, 202–203.

Heltai Jenő: Az asszony körül (Elbeszélések) = Pesti Napló, 1926. nov. 12. 11.; kötetben: Szabó Lőrinc: Irodalmi tanulmányok, előadások, kritikák, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2013, 203–204.

Kodolányi János: Kántor József megdicsőülése (Regény) = Pesti Napló, 1926. nov. 12. 11.; kötetben: Szabó Lőrinc: Irodalmi tanulmányok, előadások, kritikák, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2013, 205–206.

Paul Verlaine = Paul Verlaine válogatott versei, ford. Szabó Lőrinc, Pandora, Bp. 1926, 5–34.; kötetben: Szabó Lőrinc: A költészet dicsérete: Válogatott cikkek, tanulmányok, vál., bev., szerk. Simon István, Szépirodalmi, Bp. 1967, 117–140.; Szabó Lőrinc: Könyvek és emberek az életemben: Prózai írások, vál., szerk., jegyz. Steinert Ágota, Magvető, Bp. 1984, 122–140.; Szabó Lőrinc: Irodalmi tanulmányok, előadások, kritikák, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2013, 206–227.

Négyszáz kilométeres film: Budapest–Magas-Tátra = Pesti Napló, 1926. dec. 22. 5.; Reggeli Hírlap (Miskolc), 1926. dec. 25.; Prágai Magyar Hírlap, 1926. dec. 25. 13.; kötetben: Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2003, 143–144.

Egy költő disznók, virágok és verebek között [1926] = Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2003, 145–147.

Nem törődni az ablakokkal! = Pesti Napló, 1926. dec. 29. 8.; kötetben: Szabó Lőrinc: A költészet dicsérete: Válogatott cikkek, tanulmányok, vál., bev., szerk. Simon István, Szépirodalmi, Bp. 1967, 544–547.; Szabó Lőrinc: Könyvek és emberek az életemben: Prózai írások, vál., szerk., jegyz. Steinert Ágota, Magvető, Bp. 1984, 530–532.; Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2003, 148–150.

Szerelem és féltékenység az utazásban = Pesti Napló, 1927. jan. 9. 17.; közreadta Kabdebó Lóránt, Napjaink, 1967. 10. (okt. 1.) 6.; kötetben: Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2003, 153–155.

Egy ember, aki hangokból építette föl az életét = Pesti Napló, 1927. jan. 12. 9.; kötetben: Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2003, 155–157.

Egy világváros alvó díszletei között = Pesti Napló, 1927. jan. 16. 22.; kötetben: Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2003, 157–159.

Emigráció a spanyolból = Az Est, 1927. jan. 19. 7.; kötetben: Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2003, 159–160.

Engem, kérem, hazavisz a szén = Az Est, 1927. jan. 20. 7.; kötetben: Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2003, 160–161.

Étlapverseny az utcasarkokon = Az Est, 1927. jan. 21. 7.; kötetben: Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2003, 161.

Akik még soha életükben nem láttak petróleumlámpát = Az Est, 1927. jan. 22. 7.; kötetben: Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2003, 162–163.

Berlin fellázadt a legyek ellen = Az Est, jan. 23. 29.; kötetben: Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2003, 163–164.

Állami tündérvirág két fillérért kapható = Pesti Napló, 1927. jan. 27. 10.; kötetben: Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2003, 164–166.

Nagy Lajos: A vadember = Pesti Napló, 1927. jan. 28. 10.; kötetben: Szabó Lőrinc: Irodalmi tanulmányok, előadások, kritikák, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2013, 231.

Papírpénz és magyar pénz = Az Est, 1927. febr. 5. 9.; kötetben: Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2003, 166–167.

Meg fogom gyilkolni a kályhát = Pesti Napló, 1927. febr. 6. 21.; kötetben: Szabó Lőrinc: Könyvek és emberek az életemben: Prózai írások, vál., szerk., jegyz. Steinert Ágota, Magvető, Bp. 1984, 583–585.; Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2003, 167–169.

Szavak kémiája és a kimondott világ [1927 eleje] = Szabó Lőrinc: A költészet dicsérete: Válogatott cikkek, tanulmányok, vál., bev., szerk. Simon István, Szépirodalmi, Bp. 1967, 455–414.; kötetben még: Esszépanoráma 1900–1944, szerk. Kenyeres Zoltán, Szépirodalmi, Bp. 1978, 455–458.; Szabó Lőrinc: Könyvek és emberek az életemben: Prózai írások, vál., szerk., jegyz. Steinert Ágota, Magvető, Bp. 1984, 153–155.; Szabó Lőrinc: Magyar sors és fehér szarvas, szerk., Bognár József, Magyar Fórum, Bp. 1994, 25–27.; A mi nyelvünk: Íróink és költőink a magyar nyelvről, vál., szerk., jegyz. Grétsy László, Tinta, Bp. 2000, 410–412. [részletek]; Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2003, 170–172.

Szénásszekér ment át a városon = Pesti Napló, 1927. febr. 13. 21.; kötetben: Szabó Lőrinc: Napló, levelek, cikkek, vál., s. a. r., bev., jegyz. Kabdebó Lóránt, Szépirodalmi, Bp. 1974, 65–67.; Szabó Lőrinc: Könyvek és emberek az életemben: Prózai írások, vál., szerk., jegyz. Steinert Ágota, Magvető, Bp. 1984, 580–583.; Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2003, 172–174.

Kodolányi János: Tavaszi fagy (Grill-kiadás) = Pandora, 1927. 1. (febr. 25.) 58–59.; kötetben: Szabó Lőrinc: Könyvek és emberek az életemben: Prózai írások, vál., szerk., jegyz. Steinert Ágota, Magvető, Bp. 1984, 586–588.; Szabó Lőrinc: Irodalmi tanulmányok, előadások, kritikák, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2013, 232–233.

Játékok föltámadása és örök élet = Pesti Napló, 1927. febr. 26. 9.; kötetben: Szabó Lőrinc: Könyvek és emberek az életemben: Prózai írások, vál., szerk., jegyz. Steinert Ágota, Magvető, Bp. 1984, 586–588.; Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2003, 175–176.

Autóutazás a zenében = Magyarország, 1927. márc. 3. 6.; kötetben: Szabó Lőrinc: Irodalmi tanulmányok, előadások, kritikák, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2013, 1061–1062.

Erdélyi József a ponyván = Pandora, 1927. 2. (márc. 22.) 107–108.; kötetben: Szabó Lőrinc: Könyvek és emberek az életemben: Prózai írások, vál., szerk., jegyz. Steinert Ágota, Magvető, Bp. 1984, 481–482.; Szabó Lőrinc: Magyar sors és fehér szarvas, szerk., Bognár József, Magyar Fórum, Bp. 1994, 11–12.; Szabó Lőrinc: Irodalmi tanulmányok, előadások, kritikák, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2013, 234–235.

[Naplójegyzetek KisKláráról, 1927. ápr. 9.] = Szabó Lőrinc: Vallomások: Naplók, beszélgetések, levelek, szerk., jegyz., utószó, életrajz Horányi Károly, Kabdebó Lóránt, Osiris, Bp. 2008, 91–94.

Magyar sors és fehér szarvas = Pandora, 1927. 3. (ápr. 21.) 129–133.; kötetben: Szabó Lőrinc: Magyar sors és fehér szarvas, szerk., Bognár József, Magyar Fórum, Bp. 1994, 18–24.; Szabó Lőrinc: Irodalmi tanulmányok, előadások, kritikák, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2013, 235–241.

Karinthy, a kritika és az alapszabályszerű modernség = Pandora, 1927. 3. (ápr. 21.) 180–182.; kötetben: Szabó Lőrinc: Könyvek és emberek az életemben: Prózai írások, vál., szerk., jegyz. Steinert Ágota, Magvető, Bp. 1984, 489–492.; Szabó Lőrinc: Magyar sors és fehér szarvas, szerk., Bognár József, Magyar Fórum, Bp. 1994, 13–17.; Szabó Lőrinc: Irodalmi tanulmányok, előadások, kritikák, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2013, 241–245.

Bélyeggyűjtemény = Magyarország, 1927. ápr. 22. 14.; kötetben: Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2003, 177–179.

Séta idegenben: Lihegő erdők; Halálfiai = Pandora, 1927. 4. (máj. 21.) 233–245.; kötetben: Szabó Lőrinc: A költészet dicsérete: Válogatott cikkek, tanulmányok, vál., bev., szerk. Simon István, Szépirodalmi, Bp. 1967, 307–326.; Szabó Lőrinc: Könyvek és emberek az életemben: Prózai írások, vál., szerk., jegyz. Steinert Ágota, Magvető, Bp. 1984, 367–380.; Szabó Lőrinc: Irodalmi tanulmányok, előadások, kritikák, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2013, 246–260.

[Hanyatt feküdtem, aludtam, álmomban nem voltam jelen…, 1927. jún. 21–22.] = Harminchat év: Szabó Lőrinc és felesége levelezése (1921–1944), s. a. r., bev., jegyz. Kabdebó Lóránt, Magvető, Bp. 1989, 261–264.; kötetben még: Szabó Lőrinc: Vallomások: Naplók, beszélgetések, levelek, szerk., jegyz., utószó, életrajz Horányi Károly, Kabdebó Lóránt, Osiris, Bp. 2008, 95–97.

Mozdony a rádióban = Magyarország, 1927. jún. 28. 9.; kötetben: Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2003, 179–181.

A hegyek dicsérete = Magyarország, 1927. júl. 7. 10.; kötetben: Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2003, 181–183.

[Olyan hihetetlenül el vagyok keseredve..., 1927. júl. 9.] = Harminchat év: Szabó Lőrinc és felesége levelezése (1921–1944), s. a. r., bev., jegyz. Kabdebó Lóránt, Magvető, Bp. 1989, 264–270.; kötetben még: Szabó Lőrinc: Vallomások: Naplók, beszélgetések, levelek, szerk., jegyz., utószó, életrajz Horányi Károly, Kabdebó Lóránt, Osiris, Bp. 2008, 97–102.

A hetedik emberség meg a nyolcadik = Magyarország, 1927. júl. 13. 6.; kötetben: Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2003, 184–186.

Hegesippos halai = Magyarország, 1927. júl. 21. 4.; kötetben: Szabó Lőrinc: A költészet dicsérete: Válogatott cikkek, tanulmányok, vál., bev., szerk. Simon István, Szépirodalmi, Bp. 1967, 540–543.; Szabó Lőrinc: Könyvek és emberek az életemben: Prózai írások, vál., szerk., jegyz. Steinert Ágota, Magvető, Bp. 1984, 588–591.; Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2003, 186–189.

Rablóvilág a nagyerdei klinikákon = Pesti Napló, 1927. aug. 3. 4.; kötetben: Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2003, 189–191.

Ki Európából! = Az Est, 1927. aug. 7. 13.; kötetben: Szabó Lőrinc: Utazás Erdélyben, szerk., utószó Kabdebó Lóránt, Mikszáth, Salgótarján, 1992, 6–9.; Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2003, 191–195.

Királyhalál Kolozsvárott = Magyarország, 1927. aug. 11. 7.; kötetben: Szabó Lőrinc: Utazás Erdélyben, szerk., utószó Kabdebó Lóránt, Mikszáth, Salgótarján, 1992, 10–14.; Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2003, 195–200.

Bárban = Pesti Napló, 1927. aug. 13. 7.; kötetben: Szabó Lőrinc: Utazás Erdélyben, szerk., utószó Kabdebó Lóránt, Mikszáth, Salgótarján, 1992, 20–23.; Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2003, 200–204.

,,Kiirtani: jobb ma, mint holnap” [az Utazás Erdélyben-sorozat darabja, 1927 augusztusából származó gyorsírás Gergely Pál és Schelken Pálma átiratában] = Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2003, 204–207.

A színház romjai: Utazás Erdélyben = Az Est, 1927. aug. 27. 4.; kötetben: Szabó Lőrinc: Utazás Erdélyben, szerk., utószó Kabdebó Lóránt, Mikszáth, Salgótarján, 1992, 15–19.; Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2003, 208–212.

Zsidóság és jeszte van, jeszte van… [az Utazás Erdélyben-sorozat darabja, 1927 augusztusából származó gyorsírás Gergely Pál és Schelken Pálma átiratában] = Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2003, 212–217.

A marosvécsi várkastély: Utazás Erdélyben = Az Est, 1927. aug. 13. 6.; kötetben: Szabó Lőrinc: Utazás Erdélyben, szerk., utószó Kabdebó Lóránt, Mikszáth, Salgótarján, 1992, 24–28.; Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2003, 217–221.

A székely körvasúton: Utazás Erdélyben = Pesti Napló, 1927. aug. 19. 4.; kötetben: Szabó Lőrinc: Utazás Erdélyben, szerk., utószó Kabdebó Lóránt, Mikszáth, Salgótarján, 1992, 29–33.; Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2003, 221–226.

Brassó: Utazás Erdélyben [1927 aug.] = Rakéta Regényújság, 1989. jan. 31. 34–38.; kötetben: Szabó Lőrinc: Utazás Erdélyben, szerk., utószó Kabdebó Lóránt, Mikszáth, Salgótarján, 1992, 34–38. Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2003, 226–230.

Petőfi sírjánál: Utazás Erdélyben = Pesti Napló, 1927. aug. 26. 4.; kötetben: Szabó Lőrinc: Utazás Erdélyben, szerk., utószó Kabdebó Lóránt, Mikszáth, Salgótarján, 1992, 39–42.; Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2003, 231–234.

Mi újság odahaza? [feltehetően az Utazás Erdélyben-sorozat Budapest átszól a határon c. darabjának változata, 1927 augusztusából származó gyorsírás Gergely Pál és Schelken Pálma átiratában] = Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2003, 234–236.

Vendéglátás [1927. szept. körül, az Utazás Erdélyben-sorozathoz kapcsolódó szöveg] = Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2003, 237–238.

Forgács Anna hangja = Az Est, 1927. szept. 2. 4–5.; kötetben: Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2003, 238–240.

Baudelaire bemondja a tyúklopást = Magyarország, 1927. okt. 7. 13.; kötetben: Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2003, 241–243.

Spriccer és szidol! = Pesti Napló, 1927. okt. 4. 13.; kötetben: Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2003, 243–244.

Hidak = Pesti Napló, 1927. okt. 5. 11.; kötetben: Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2003, 244–245.

Négy gramm hengerolaj = Pesti Napló, 1927. okt. 6. 10.; kötetben: Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2003, 246.

A Szénjutalék = Pesti Napló, 1927. okt. 7. 12.; kötetben: Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2003, 247–248.

Az acélkalapács = Pesti Napló, 1927. okt. 8. 12.; kötetben: Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2003, 248–249.

Forgalom és vontatás = Pesti Napló, 1927. okt. 9. 15.; kötetben: Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2003, 249–250.

Fürdik az értesítő = Pesti Napló, 1927. okt. 20. 11.; kötetben: Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2003, 250–251.

Bútorok = Pesti Napló, 1927. okt. 25. 18.; kötetben: Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2003, 251–252.

Csokoládé [1927 körül] = Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2003, 252–253.

Egy öngyilkos asztalosmester halálára = Pesti Napló, 1927. nov. 10. 13.; kötetben: Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2003, 254–256.

Az istenért, asszonyom, le ne essék a harmadik emeletről! = 1927 körül, Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2003, 256.

Hátsó ajtó és hátsó gondolat = 1927 körül, Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2003, 257.

Minél üresebb, annál jobb = 1927 körül, Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2003, 258–259.

Rotterdam egy szóval gyógyítja a siketséget = 1927 körül, Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2003, 259–260.

Unberufen… = 1927 körül, Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2003, 260–261.

Állatok meg a gondviselés = 1927 körül, Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2003, 261–264.

Anna és Annuska = 1927 körül, Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2003, 264.

De a macska, a macska elégett! = 1927 körül, Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2003, 265–267.

Goethe: a víziborjú = 1927 körül, Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2003, 267–269.

Játékrontó = 1927 körül, Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2003, 269–271.

Két vagon pénz = 1927 körül, Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2003, 272–274.

Repülőgép a társzekeren = 1927 körül, Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2003, 274–275.

Szobor és gyermek = 1927 körül, Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2003, 275–278.

,,Zsuzsanna” = 1927 körül, Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2003, 278.

A lázadó = 1927 körül, Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2003, 278–279.

[Hiába van forradalmi erő…] = 1927 körül, Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2003, 280–282.

Két évtized Ady = Pesti Napló, 1927. dec. 17. 15.; kötetben előszóként: Antológia Ady Endre verseiből, vál. Szabó Lőrinc, Athenaeum, Bp. [1927], 5–9.; kötetben szövegkihagyással: Szabó Lőrinc: A költészet dicsérete: Válogatott cikkek, tanulmányok, vál., bev., szerk. Simon István, Szépirodalmi, Bp. 1967, 219–222.; Szabó Lőrinc: Könyvek és emberek az életemben: Prózai írások, vál., szerk., jegyz. Steinert Ágota, Magvető, Bp. 1984, 286–288.; a teljes szöveg kötetben: Szabó Lőrinc: Irodalmi tanulmányok, előadások, kritikák, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2013, 261–264.

Az istenes Ady. Előszó egy Ady antológiához = Híd, 1927. nov. 448–454.; kötetben: A Sion-hegy alatt. Ady Endre istenes versei, összeáll., bev. Szabó Lőrinc, Athenaeum, Bp. [1927 vége], 5–15. (újabb kiadása: Szent István Társulat, Bp. 1990); Szabó Lőrinc: Könyvek és emberek az életemben: Prózai írások, vál., szerk., jegyz. Steinert Ágota, Magvető, Bp. 1984, 289–294.; Szabó Lőrinc: Irodalmi tanulmányok, előadások, kritikák, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2013, 265–271.

Sárközi György új versei = Az Est, 1928. jan. 10. 9.; kötetben: Szabó Lőrinc: Irodalmi tanulmányok, előadások, kritikák, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2013, 275–276.

Lakatos László: A jövő házassága = Pesti Napló, 1928. jan. 28. 13.; kötetben: Szabó Lőrinc: Irodalmi tanulmányok, előadások, kritikák, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2013, 276–277.

Az a gonosz apu = Magyarország, 1928. febr. 23. 14.; kötetben: Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2003, 285–286.

A keresztény ifjúság Ady-ünnepe = Magyarország, 1928. máj. 22. 10.; kötetben: Szabó Lőrinc: Irodalmi tanulmányok, előadások, kritikák, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2013, 278–279.

Maugham: Der Kreis (A Burgtheater tagjainak vendégjátéka a Vígszínházban) = Pesti Napló, 1928. máj. 25. 14.; kötetben: Szabó Lőrinc: Irodalmi tanulmányok, előadások, kritikák, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2013, 279–280.

Henri Bernstein: Le secret: A Théâtre du Gymnase vendégjátéka a Magyar Színházban = Pesti Napló, 1928. jún. 27. 13–14.; kötetben: Szabó Lőrinc: Irodalmi tanulmányok, előadások, kritikák, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2013, 281–282.

Kassák Lajos: Napok, a mi napjaink (Pantheon-kiadás) = Az Est, 1928. júl. 17. 4.; kötetben: Szabó Lőrinc: Irodalmi tanulmányok, előadások, kritikák, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2013, 283–284.

Mintha az én derekamon = Magyarország, 1928. okt. 5. 10.; kötetben: Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2003, 287–288.

Magyar vers Brazíliában = Magyarország, 1928. okt. 13. 9.; kötetben: Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2003, 288–289.

Tóth Árpád meghalt: 1886–1928 = Magyarország, 1928. nov. 8. 7.; kötetben: Szabó Lőrinc: Irodalmi tanulmányok, előadások, kritikák, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2013, 285–287.

Debrecentől a halhatatlanságig [Tóth Árpád] = Magyarország, 1928. nov. 8. 7.; kötetben: Szabó Lőrinc: Irodalmi tanulmányok, előadások, kritikák, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2013, 978–979.

Egy kedves ember = Magyarország, 1928. dec. 12. 12.; kötetben: Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2003, 289–290.

„Milyen lesz?” = Magyarország, 1928. dec. 21. 12.; kötetben: Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2003, 290–291.

A karácsonyest özvegyei = Magyarország, 1928. dec. 25. 6.; kötetben: Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2003, 291–292.

Nincsenek kis dolgok = Magyarország, 1928. dec. 25. 15.; kötetben: Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2003, 292–293.

A kalauz nótára gyújt = Magyarország, 1928. dec. 28. 6.; kötetben: Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2003, 293–294.

Meztelen, de nem fázik = Magyarország, 1928. dec. 28. 9.; kötetben: Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2003, 294–295.

Ünnep után = Magyarország, 1928. dec. 28. 12.; kötetben: Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2003, 295–296.

Divatok az irodalom körül = Az Est Hármaskönyve 1929, szerk. Mikes Lajos, Az Est Lapkiadó Rt., Bp. [1928. dec.] I. kötet, 83–116.; kötetben még: Szabó Lőrinc: A költészet dicsérete: Válogatott cikkek, tanulmányok, vál., bev., szerk. Simon István, Szépirodalmi, Bp. 1967, 428–482.; Szabó Lőrinc: Könyvek és emberek az életemben: Prózai írások, vál., szerk., jegyz. Steinert Ágota, Magvető, Bp. 1984, 156–195,; Szabó Lőrinc: Irodalmi tanulmányok, előadások, kritikák, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2013, 287–326.

Mihályi Ödön: Galambot várok = Pesti Napló, 1929. jan. 26. 10..; kötetben: Szabó Lőrinc: Irodalmi tanulmányok, előadások, kritikák, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2013, 329–330.

Az ablakon túl jönnek a síelők = Magyarország, 1929. jan. 29. 6.; kötetben: Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2003, 299–300.

Kövérek előnyben? = Magyarország, 1929. febr. 7. 8.; kötetben: Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2003, 300–301.

A kotrógép meg a bajusza = Magyarország, 1929. febr. 14. 8.; kötetben: Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2003, 301–302.

A Duna tisztálkodik = Magyarország, 1929. márc. 24. 6.; kötetben: Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2003, 302–303.

[Molnár Ákos:] Végre egy jó házasság = Magyarország, 1929. jún. 15. 2.; kötetben: Szabó Lőrinc: Irodalmi tanulmányok, előadások, kritikák, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2013, 331–332.

Posztumusz beszélgetés Tardos-Krenner Viktorral = Széphalom, 1929. 7–8. (júl.–aug.) 225–229.; kötetben: Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2003, 303–308.

Ahogy a karácsony a hétköznapból megszületik = Magyarország, 1929. dec. 25. 16.; kötetben: Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2003, 309.

Dávid zsoltárai, Telekes Béla új fordítása = Magyarország, 1929. dec. 25. 18.; kötetben: Szabó Lőrinc: Irodalmi tanulmányok, előadások, kritikák, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2013, 332–333.

Modern csaták: Lanátor Pogány Ferenc versei – A Vajda János Társaság kiadása = Nyugat, 1930. 4. (febr. 16.) 311-313.; kötetben: Szabó Lőrinc: Irodalmi tanulmányok, előadások, kritikák, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2013, 337–340.

Hiúságból tetted, Majakovszkij? = Pesti Napló, 1930. ápr. 23. 22.; kötetben: Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2003, 313–314.

[Utószó Omár Khájjám: Rubáiját c. kötetéhez] = Omár Khájjám: Rubáiját, ford. Szabó Lőrinc, Kner Izidor, Gyoma, 1930, 37–41.p.; kötetben még: Szabó Lőrinc: Irodalmi tanulmányok, előadások, kritikák, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2013, 340–343.

Az 500 éves Villon = Pesti Napló, 1931. ápr. 12. 43.; kötetben még: Szabó Lőrinc: Irodalmi tanulmányok, előadások, kritikák, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2013, 347–355.

Néhány szó A szegény Villon életéről és költészetéről [utószó A szegény Villon balladái c. kötethez] = Pesti Napló, 1931. ápr. 12. 10.; kötetben: A szegény Villon balladái, ford. Szabó Lőrinc, Bisztrai Farkas Ferencz kiadása, [Bp.] 1931. [Karácsony] 61–62.; Szabó Lőrinc: Irodalmi tanulmányok, előadások, kritikák, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2013, 355–357.

Júliusi tavaszban Egyiptom felé = Magyarország, 1931. júl. 10. 7.; kötetben: Szabó Lőrinc: A költészet dicsérete: Válogatott cikkek, tanulmányok, vál., bev., szerk. Simon István, Szépirodalmi, Bp. 1967, 548–551.; Szabó Lőrinc: Könyvek és emberek az életemben: Prózai írások, vál., szerk., jegyz. Steinert Ágota, Magvető, Bp. 1984, 533–535.; Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2003, 317–319.

Kolosszusok és piramisok = Magyarország, 1931. júl. 16. 4.; kötetben: Szabó Lőrinc: Könyvek és emberek az életemben: Prózai írások, vál., szerk., jegyz. Steinert Ágota, Magvető, Bp. 1984, 535–539.; Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2003, 319–323.

Hatezer év múzeumában = Pesti Napló, 1931. júl. 19. 45.; kötetben: Szabó Lőrinc: A költészet dicsérete: Válogatott cikkek, tanulmányok, vál., bev., szerk. Simon István, Szépirodalmi, Bp. 1967, 552–557.; Szabó Lőrinc: Könyvek és emberek az életemben: Prózai írások, vál., szerk., jegyz. Steinert Ágota, Magvető, Bp. 1984, 539-543.; Szabó Lőrinc: Magyar sors és fehér szarvas, szerk., Bognár József, Magyar Fórum, Bp. 1994, 28–33.; Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2003, 323–328.

A mamelukok végnapjai = Pesti Hírlap Képes Vasárnap, 1931. szept. 20. 16–17. [Dr. G. S. szignóval, szerzőségét azonosíttotta Kabdebó Lóránt, ld. Kabdebó Lóránt: Útkeresés és különbéke: Szabó Lőrinc 1929–1944, Szépirodalmi, Bp. 1974, 41.]; kötetben: Kabdebó Lóránt: Útkeresés és különbéke: Szabó Lőrinc 1929–1944. Szépirodalmi, Bp. 1974, 41.; Szabó Lőrinc: Könyvek és emberek az életemben: Prózai írások, vál., szerk., jegyz. Steinert Ágota, Magvető, Bp. 1984, 544–547.; Szabó Lőrinc: Magyar sors és fehér szarvas, szerk., Bognár József, Magyar Fórum, Bp. 1994, 34–38.; Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2003, 328–331.

Sárközi György: Mint oldott kéve: Mednyánszky Cézár és a magyar szabadságharc regénye = Magyarország, 1931. dec. 12. 7.; kötetben: Szabó Lőrinc: Irodalmi tanulmányok, előadások, kritikák, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2013, 358.

Babits Mihály: Tímár Virgil fia: II. kiadás, Athenaeum = Magyarország, 1931. dec. 13. 8.; kötetben: Szabó Lőrinc: Irodalmi tanulmányok, előadások, kritikák, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2013, 359–360.

Nadányi Zoltán: Ezüstkert = Magyarország, 1931. dec. 15. 8.; kötetben: Szabó Lőrinc: Irodalmi tanulmányok, előadások, kritikák, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2013, 361.

A szabadversről és egyebekről: Ifjú költők matinéján – részletek egy konferanszból = Széphalom, 1932. 1–3. (jan.–márc.) 20–21.; kötetben: Szabó Lőrinc: Könyvek és emberek az életemben: Prózai írások, vál., szerk., jegyz. Steinert Ágota, Magvető, Bp. 1984,196–197.; Szabó Lőrinc: Irodalmi tanulmányok, előadások, kritikák, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2013, 365–366.

Az irodalom propagandájáról = Pesti Napló, 1932. szept. 11. 21.; kötetben: Szabó Lőrinc: Könyvek és emberek az életemben: Prózai írások, vál., szerk., jegyz. Steinert Ágota, Magvető, Bp. 1984, 197–199.; Szabó Lőrinc: Magyar sors és fehér szarvas, szerk., Bognár József, Magyar Fórum, Bp. 1994, 39–41.; Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2003, 335–337.

Vidéki líra 1 – Szolnok, Debrecen, Kecskemét, Hatvan [Fényes Jenő, Brett László, Donáth György, Halassy Sándor és Zsigmond János kötetéről] = Pesti Napló, 1932. szept. 18. 14.; kötetben: Szabó Lőrinc: Irodalmi tanulmányok, előadások, kritikák, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2013, 367–369.

Vidéki líra 2 – Debrecen, Kaposvár, Nagykálló, Szeged [Kisfábián Béla, Merényi Oszkár, Kelen László és Tabán Gyula kötetéről] = Pesti Napló, 1932. szept. 25. 34.; kötetben: Szabó Lőrinc: Irodalmi tanulmányok, előadások, kritikák, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2013, 369–372.

Négy verseskönyv [Bárdosi Németh János, Acsády Károly, Tisbi Illés és Tamás Sári kötetéről] = Pesti Napló, 1932. okt. 9. 20.; kötetben: Szabó Lőrinc: Irodalmi tanulmányok, előadások, kritikák, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2013, 372–374.

Versekről [Számadó Ernő, Perneky Mihály, Almády Károly és Starosolsky Aranka kötetéről] = Pesti Napló, 1932. okt. 30. 49.; kötetben: Szabó Lőrinc: Irodalmi tanulmányok, előadások, kritikák, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2013, 375–377.

[Székfoglaló La Fontaine Társaságban, 1932. okt.] = Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2003, 337–338.

Költő és közönség [1930-as évek] = Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2003, 339–342.

Erdélyi József és versújságja = Nyugat, 1932. 24. (dec. 16.) 630–632.; kötetben: Szabó Lőrinc: Irodalmi tanulmányok, előadások, kritikák, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2013, 377–380.

Megszabadítottál a haláltól – Pap Károly Messiás-regénye = Pesti Napló, 1933. jan. 1. 41.; kötetben: Szabó Lőrinc: Könyvek és emberek az életemben: Prózai írások, vál., szerk., jegyz. Steinert Ágota, Magvető, Bp. 1984, 41.; Szabó Lőrinc: Irodalmi tanulmányok, előadások, kritikák, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2013, 383–384.

Kodolányi János új könyvéről és naturalizmusáról = Nyugat, 1933. 5. (márc. 1.) 313–315.; kötetben: Szabó Lőrinc: Könyvek és emberek az életemben: Prózai írások, vál., szerk., jegyz. Steinert Ágota, Magvető, Bp. 1984, 474–477.; Szabó Lőrinc: Irodalmi tanulmányok, előadások, kritikák, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2013, 385–389.

Négy kötet versről – Budapest, Debrecen, Komárom [Kunszery Gyula, Kesztyűsné Balogh Margit, Zelk Zoltán és Erdőházi Hugó kötetéről] = Pesti Napló, 1933. márc. 19. 23.; kötetben: Szabó Lőrinc: Irodalmi tanulmányok, előadások, kritikák, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2013, 389–391.

Szomjas inasok – Gelléri Andor Endre novellái = Pesti Napló, 1933. ápr. 23. 23.; kötetben: Szabó Lőrinc: Irodalmi tanulmányok, előadások, kritikák, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2013, 392.

Két verseskönyvről [Harsányi Lajos és Vándor Lajos kötetéről] = Pesti Napló, 1933. ápr. 30. 20.; kötetben: Szabó Lőrinc: Irodalmi tanulmányok, előadások, kritikák, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2013, 393–395.

Szász Menyhért versei = Pesti Napló, 1933. máj. 28. 23.; kötetben: Szabó Lőrinc: Irodalmi tanulmányok, előadások, kritikák, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2013, 396–398.

Magyar költő 1933-ban – Előadás egy tervezett kongresszus számára = Pesti Napló, 1933. júl. 2. 36.; kötetben: Szabó Lőrinc: Könyvek és emberek az életemben: Prózai írások, vál., szerk., jegyz. Steinert Ágota, Magvető, Bp. 1984, 200–204.; Szabó Lőrinc: Magyar sors és fehér szarvas, szerk., Bognár József, Magyar Fórum, Bp. 1994, 42–47.; Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2003, 345–350.

Stefan George [halálára] = Nyugat, 1933. 24. (dec. 16.) 603–606; kötetben: Szabó Lőrinc: Könyvek és emberek az életemben: Prózai írások, vál., szerk., jegyz. Steinert Ágota, Magvető, Bp. 1984, 61–71.; Szabó Lőrinc: Irodalmi tanulmányok, előadások, kritikák, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2013, 398–408.

Három verseskönyvről [Kardoss Béla, Szathmáry István és Szendrő József kötetéről] = Pesti Napló, 1934. jan. 14. 41.; kötetben: Szabó Lőrinc: Irodalmi tanulmányok, előadások, kritikák, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2013, 411–413.

Bakó József: Kié ez a lélek? = Pesti Napló, 1934. febr. 25. 41.; kötetben: Szabó Lőrinc: Irodalmi tanulmányok, előadások, kritikák, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2013, 413–414.

Tóth Árpád [beszéd debreceni emlékművének avatásán] = Pesti Napló, 1934. jún. 12. 6.; kötetben: Szabó Lőrinc: Könyvek és emberek az életemben: Prózai írások, vál., szerk., jegyz. Steinert Ágota, Magvető, Bp. 1984, 402–404.; Szabó Lőrinc: Irodalmi tanulmányok, előadások, kritikák, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2013, 415–417.

Ady emléke egy budai kávéházban = Magyar író – Magyar könyv, 1934. 1. (jún.) 15–16.; kötetben: Szabó Lőrinc: Könyvek és emberek az életemben: Prózai írások, vál., szerk., jegyz. Steinert Ágota, Magvető, Bp. 1984, 294–297.; Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2003, 353–355.

Vallomás = Magyarország, 1934. júl. 13. 7.; kötetben: Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2003, 356–357.

Beszéd a költőkhöz = Pesti Napló, 1934. nov. 25. 38.; kötetben: Szabó Lőrinc: A költészet dicsérete: Válogatott cikkek, tanulmányok, vál., bev., szerk. Simon István, Szépirodalmi, Bp. 1967, 393–399.; Szabó Lőrinc: Könyvek és emberek az életemben: Prózai írások, vál., szerk., jegyz. Steinert Ágota, Magvető, Bp. 1984, 205–209.; Szabó Lőrinc: Magyar sors és fehér szarvas, szerk., Bognár József, Magyar Fórum, Bp. 1994, 51–56.; Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2003, 360–365.

Magyar költő két élete = Pesti Napló, 1934. dec. 19. 1.; kötetben: Szabó Lőrinc: A költészet dicsérete: Válogatott cikkek, tanulmányok, vál., bev., szerk. Simon István, Szépirodalmi, Bp. 1967, 357–360.; Szabó Lőrinc: Könyvek és emberek az életemben: Prózai írások, vál., szerk., jegyz. Steinert Ágota, Magvető, Bp. 1984, 412–414.; Szabó Lőrinc: Magyar sors és fehér szarvas, szerk., Bognár József, Magyar Fórum, Bp. 1994, 51–56.; Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2003, 365–367.

Tóth Árpád, a tökéletes költő: Szabó Lőrinc bevezetése Tóth Árpád összes verseihez = Magyar Hírlap, Vasárnap melléklet 1934. dec. 25. 51.; kötetben: Tóth Árpád Összes versei, s. a. r., bev. Szabó Lőrinc, Athenaeum, Bp. [1934] 5–9.; Szabó Lőrinc: Irodalmi tanulmányok, előadások, kritikák, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2013, 418–422.

Jegyzetek [utószó Tóth Árpád Összes verseihez] = Tóth Árpád Összes versei, s. a. r., bev. Szabó Lőrinc, Athenaeum, Bp. [1934] 275–277.; Irodalmi tanulmányok, előadások, kritikák, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2003, 423–425.

Tóth Árpád új, ismeretlen verseskönyve – Előadás a Vajda János Társaság tegnap esti irodalmi estjén = Pesti Napló, 1934. dec. 14. 8.; kötetben: Szabó Lőrinc: Könyvek és emberek az életemben: Prózai írások, vál., szerk., jegyz. Steinert Ágota, Magvető, Bp. 1984, 404–407.; Szabó Lőrinc: Irodalmi tanulmányok, előadások, kritikák, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2013, 426–429.

Tíz ismeretlen költemény Tóth Árpád irodalmi hagyatékából = Nyugat, 1934. 23–24. (dec. 1–16.) 519–523.; kötetben: Szabó Lőrinc: Irodalmi tanulmányok, előadások, kritikák, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2013, 430–436.

Németh László és szerepe = Válasz, 1935. 1. (jan.) 60–63.; Kalangya, 1935. 5. (máj.) 360–363.; kötetben: Szabó Lőrinc: Irodalmi tanulmányok, előadások, kritikák, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2013, 439–444.

Csók jubiláris kiállításán = Magyarország, 1935. jan. 8. 15.; kötetben: Szabó Lőrinc: Irodalmi tanulmányok, előadások, kritikák, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2013, 444–445.

Költő a segédszerkesztői asztalnál – Tóth Árpád Az Est szerkesztőségében = Az Est, 1935. ápr. 14. II. 14.; kötetben: Szabó Lőrinc: A költészet dicsérete: Válogatott cikkek, tanulmányok, vál., bev., szerk. Simon István, Szépirodalmi, Bp. 1967, 343–346.; Szabó Lőrinc: Könyvek és emberek az életemben: Prózai írások, vál., szerk., jegyz. Steinert Ágota, Magvető, Bp. 1984, 414–415.; Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2003, 371–373.

A komoly, modern értékek pártolása = Szabadság, 1935. ápr. 21. 3.; kötetben: Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2003, 373.

,,Jobb” és ,,bal” és a reformok: Hozzászólás az Új Szellemi Front vitájához = Magyarország, 1935. ápr. 26. 3.; kötetben: Szabó Lőrinc: Magyar sors és fehér szarvas, szerk., Bognár József, Magyar Fórum, Bp. 1994, 57–59.; Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2003, 374–376.

Válaszok a Népszava körkérdéseire = Népszava, 1935. máj. 1. 53.; kötetben: Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2003, 376–378.

Intellektualizmus a költészetben = Keresztmetszet, 1935. 3. (máj.) 4–5.; kötetben: Szabó Lőrinc: A költészet dicsérete: Válogatott cikkek, tanulmányok, vál., bev., szerk. Simon István, Szépirodalmi, Bp. 1967, 415–417.; Szabó Lőrinc: Könyvek és emberek az életemben: Prózai írások, vál., szerk., jegyz. Steinert Ágota, Magvető, Bp. 1984, 210–212.; Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2003, 378–380.

Könyv és színház = Magyarország, 1935. jún. 4. 3.; kötetben: Szabó Lőrinc: Könyvek és emberek az életemben: Prózai írások, vál., szerk., jegyz. Steinert Ágota, Magvető, Bp. 1984, 214–216.; Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2003, 380–382.

Aszfalt és föld = Magyarország, 1935. szept. 4. 7.; kötetben: Szabó Lőrinc: A költészet dicsérete: Válogatott cikkek, tanulmányok, vál., bev., szerk. Simon István, Szépirodalmi, Bp. 1967, 564–567.; Szabó Lőrinc: Könyvek és emberek az életemben: Prózai írások, vál., szerk., jegyz. Steinert Ágota, Magvető, Bp. 1984, 212–214.; Szabó Lőrinc: Magyar sors és fehér szarvas, szerk., Bognár József, Magyar Fórum, Bp. 1994, 63–65.; Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2003, 382–384.

Élet és halál = Az öngyilkos, Novák és Tsa., Bp. 1935, 103.; kötetben még: Szabó Lőrinc: Könyvek és emberek az életemben: Prózai írások, vál., szerk., jegyz. Steinert Ágota, Magvető, Bp. 1984, 593–594.; Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2003, 385–386.

Az ács fiai – Móricz Zsigmond új regénye: a Bál = Az Est, 1936. márc. 1. 5.; kötetben: Szabó Lőrinc: Könyvek és emberek az életemben: Prózai írások, vál., szerk., jegyz. Steinert Ágota, Magvető, Bp. 1984, 301–302.; Szabó Lőrinc: Irodalmi tanulmányok, előadások, kritikák, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2013, 449–450.

Hogyan születik a vers [1936. ápr.] = Megyery Sári: Én is voltam jávorfácska. Magvető, Bp. 1979 (Tények és tanúk) 463–476.; Szabó Lőrinc: Irodalmi tanulmányok, előadások, kritikák, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2013, 451–452.

Ady Endre kőtáblái [a Jóslások Magyarországról c. kötetről] = Az Est, 1936. máj. 29. 6.; kötetben: Szabó Lőrinc: Irodalmi tanulmányok, előadások, kritikák, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2013, 451–452.

Magyar szárnyakon Svájc fölött = Pesti Napló, 1936. júl. 5. 13.; kötetben: Szabó Lőrinc: Könyvek és emberek az életemben: Prózai írások, vál., szerk., jegyz. Steinert Ágota, Magvető, Bp. 1984, 547–549.; Szabó Lőrinc: Magyar sors és fehér szarvas, szerk., Bognár József, Magyar Fórum, Bp. 1994, 66–68.; Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2003, 389–390.

Pilóták közt, útijegyzetek = Pesti Napló, 1936. júl. 7. 9.; kötetben: Szabó Lőrinc: Magyar sors és fehér szarvas, szerk., Bognár József, Magyar Fórum, Bp. 1994, 69–72.; Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2003, 391–394.

Magyarország dicsérete egy litván népdalban = Az Est Hármaskönyve 1937: Csodálatos világunk, Az Est Lapkiadó Rt., 298–299.; kötetben még: Szabó Lőrinc: Irodalmi tanulmányok, előadások, kritikák, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2013, 453–454.

Könyvek és emberek az életemben = Kőhalmi Béla: Az új könyvek könyve, Gergely R. Kiad., Bp. 1937, 302–307.; kötetben még: Szabó Lőrinc: Napló, levelek, cikkek, vál., s. a. r., bev., jegyz. Kabdebó Lóránt, Szépirodalmi, Bp. 1974, 75–78.; Szabó Lőrinc: Könyvek és emberek az életemben: Prózai írások, vál., szerk., jegyz. Steinert Ágota, Magvető, Bp. 1984, 594–597.; Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2003, 397–400.

[Kosztolányi Dezső, beszéd a La Fontaine Irodalmi Társaság Kosztolányi Dezső Emlékhangversenyén, a Zeneművészeti Főiskola nagytermében, 1937. jan. 10.] = Szabó Lőrinc: Irodalmi tanulmányok, előadások, kritikák, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2013, 457–463.

A költő és az asszony: Révész Béla új Ady-könyvéről = Az Est, 1937. febr. 27. 4.; kötetben: Szabó Lőrinc: Irodalmi tanulmányok, előadások, kritikák, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2013, 463–465.

Találkozások Juhász Gyulával = Válasz, 1937. 5. (máj.) 257–265.; kötetben: Szabó Lőrinc: A költészet dicsérete: Válogatott cikkek, tanulmányok, vál., bev., szerk. Simon István, Szépirodalmi, Bp. 1967, 277–288.; Szabó Lőrinc: Könyvek és emberek az életemben: Prózai írások, vál., szerk., jegyz. Steinert Ágota, Magvető, Bp. 1984, 381–389.; Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2003, 400–408.

Baudelaire [előadás a La Fonatine Társaságban, 1937] = Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2003, 409–413.

Kosztolányi Dezső = Nyugat, 1937. 12. (dec. 1.) 386–391.; A Kisfaludy Társaság Évlapjai, 60. 1937–1940. Bp. 1940, Franklin, 227–241.; kötetben: Szabó Lőrinc: Irodalmi tanulmányok, előadások, kritikák, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2013, 465–473.

Az Adolf Wörmann fedélzetén = Pesti Napló, 1938. aug. 23. 4.; kötetben: Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2003, 417–420.

Helgoland = Pesti Napló, 1938. aug. 24. 8–9.; kötetben: Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2003, 421–424.

Helgoland szigetén = Magyarország, 1938. aug. 24. 2.; kötetben: Szabó Lőrinc: Magyar sors és fehér szarvas, szerk., Bognár József, Magyar Fórum, Bp. 1994, 73–75.; Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2003, 424–426.

Horthy kormányzó hajókörútja a hamburgi kikötőben = Az Est, 1938. aug. 25. 3–4.; kötetben: Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2003, 426–428.

Az ünneplő Berlin = Pesti Napló, 1938. aug. 25. 4–5.; kötetben: Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2003, 428–431.

Nagy katonai díszszemle volt ma délelőtt Berlinben Horthy kormányzó előtt = Az Est, 1938. aug. 26. 1–2.; kötetben: Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2003, 431–433.

A német hadsereg nagy parádéja Horthy Miklós kormányzó előtt = Magyarország, 1938. aug. 26. 1–2.; kötetben: Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2003, 433–437.

A kormányzó ma Berlinből Nürnbergbe utazik = Az Est, 1938. aug. 27. 5.; kötetben: Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2003, 437–440.

A németországi látogatás eredményeiről, úti benyomásairól, gazdasági kérdésekről s a cseh problémáról nyilatkozott Berlinben Imrédy Béla miniszterelnök a magyar sajtónak = Pesti Napló, 1938. aug. 27. 2.; kötetben: Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2003, 441–446.

Ragyogó fogadtatás az aranydíszbe öltözött pályaudvaron = Az Est, 1938. aug. 28. 1–2.; kötetben: Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2003, 447–448.

A Magyarország munkatársa a nürnbergi ünnepségek színhelyén = Magyarország, 1938. aug. 28. 14.; kötetben: Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2003, 448–449.

A németországi ünnepségek záróakkordjai = Pesti Napló, 1938. aug. 28. 9.; kötetben: Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2003, 450–451.

Chamberlainnek a Nobel-békedíjat! = Az Est, 1938. okt. 1. 3.; kötetben: Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2003, 452.

A mindenség látomása: Részlet egy kétezer éves hindu költeményből: Fordította: Szabó Lőrinc = Pesti Napló, 1938. okt. 16. 29–30.; kötetben: Szabó Lőrinc: Irodalmi tanulmányok, előadások, kritikák, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2013, 477–486.

Tóth Árpád halálának tizedik évfordulóján = Pesti Napló, 1938. nov. 13. 29.; kötetben: Szabó Lőrinc: A költészet dicsérete: Válogatott cikkek, tanulmányok, vál., bev., szerk. Simon István, Szépirodalmi, Bp. 1967, 327–331.; Szabó Lőrinc: Könyvek és emberek az életemben: Prózai írások, vál., szerk., jegyz. Steinert Ágota, Magvető, Bp. 1984, 416–419.; : Szabó Lőrinc: Irodalmi tanulmányok, előadások, kritikák, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2013, 487–490.

A magyar líra három százada [előadássorozat a Budapest Székesfőváros Iskolánkívüli Népművelési Bizottságának (Népművelési Bizottság) szervezésében] = egyes részletei kötetben: Szabó Lőrinc: A költészet dicsérete: Válogatott cikkek, tanulmányok, vál., bev., szerk. Simon István, Szépirodalmi, Bp. 1967, 153–186.; Szabó Lőrinc: Könyvek és emberek az életemben: Prózai írások, vál., szerk., jegyz. Steinert Ágota, Magvető, Bp. 1984, 243–252.; teljes szövege: Szabó Lőrinc: Irodalmi tanulmányok, előadások, kritikák, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2013, 491–557.

Előszó [Szabó Károly kötetéhez] = Szabó Károly: Hajnali nyitány, Szombathely, 1938, 3–4.; kötetben még: Szabó Lőrinc: Irodalmi tanulmányok, előadások, kritikák, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2013, 557–559.

Madarak: Arisztophanész a Nemzeti Színházban = Új idők, 1938. 50. (dec. 11.) 895–896.; kötetben: Szabó Lőrinc: Irodalmi tanulmányok, előadások, kritikák, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2013, 559–561.

Shakespeare-rel a Fekete-erdőben = Új idők, 1938. 51. (dec. 18.) 925–927.; Ungarn, 1938, dec. 18., 771–776.; kötetben: Szabó Lőrinc: Könyvek és emberek az életemben: Prózai írások, vál., szerk., jegyz. Steinert Ágota, Magvető, Bp. 1984, 549–555.; Szabó Lőrinc: Magyar sors és fehér szarvas, szerk., Bognár József, Magyar Fórum, Bp. 1994, 76–82.; Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2003, 453–458.

[A magyarított Ahogy tetszik nyelvezetéről: Egy fiktív interjú fogalmazványa] = Szabó Lőrinc: Vallomások: Naplók, beszélgetések, levelek, szerk., jegyz., utószó, életrajz Horányi Károly, Kabdebó Lóránt, Osiris, Bp. 2008, 136–138.

Ünnepi beszéd = A Székesfőváros Népművelési Bizottságának Munkaterve, 1939. ápr., 3–7.; kötetben még: Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2003, 461–466.

Az én Felvidékem = Új Idők, 1939. 13. (márc. 26.) 465–466.; kötetben: Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2003, 466–470.

,,Az irodalmi pesszimizmus egy része tényleg csak szellemi tunyaság és konvenció” = Egyedül vagyunk, 1939. 4. (ápr.) 11–13.; kötetben: Szabó Lőrinc: A költészet dicsérete: Válogatott cikkek, tanulmányok, vál., bev., szerk. Simon István, Szépirodalmi, Bp. 1967, 405–410.; Szabó Lőrinc: Könyvek és emberek az életemben: Prózai írások, vál., szerk., jegyz. Steinert Ágota, Magvető, Bp. 1984, 216–221.p.; Szabó Lőrinc: Magyar sors és fehér szarvas, szerk., Bognár József, Magyar Fórum, Bp. 1994, 103–108.; Havi Magyar Fórum, 2015. 6. 31–33.; Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2003, 471–475.

135 világtörténelmi perc a Kroll Operában = Magyarország, 1939. ápr. 29. 6.; kötetben: Szabó Lőrinc: Magyar sors és fehér szarvas, szerk., Bognár József, Magyar Fórum, Bp. 1994, 86–187.; Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2003, 476–477.

Hitler, a szónok = Pesti Napló, 1939. ápr. 29. 8.; kötetben: Szabó Lőrinc: Magyar sors és fehér szarvas, szerk., Bognár József, Magyar Fórum, Bp. 1994, 83–85.; Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2003, 478–480.

A magyar államférfiak Németországban = Magyarország, 1939. ápr. 30. 1.; kötetben: Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2003, 480–482.

Egy baráti állam látja vendégül egy baráti állam miniszterelnökét és külügyminiszterét = Az Est, 1939. ápr. 30. 3.; kötetben: Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2003, 482–484.

Berlini mozaik – programon kívül = Pesti Napló, 1939. máj. 2. 8–9.; kötetben: Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2003, 484–488.

Hitler két beszédet mondott ma Berlin nagy májusi ünnepén = Magyarország, 1939. máj. 2. 1–2.; kötetben: Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2003, 488.

A magyar államférfiak Berlin nagy májusi ünnepén = Az Est, 1939. máj. 2. 1.; kötetben: Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2003, 492–494.

Tudósítás Hitler kancellár estélyéről, melyet a magyar vendégek tiszteletére adott = Az Est, 1939. máj. 2. 5.; kötetben: Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2003, 494–496.

Teleki a berlini magyarok közt = Az Est, 1939. máj. 3. 3–4.; kötetben: Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2003, 497–498.

Költő a verseiről = Rádióelőadás 1939. szept. 3-án.; kötetben: Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2003, 499–500.

[Éjfél és hajnal közt…, 1939. szept.] = Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2003, 500–501.; Szabó Lőrinc: Vallomások: Naplók, beszélgetések, levelek, szerk., jegyz., utószó, életrajz Horányi Károly, Kabdebó Lóránt, Osiris, Bp. 2008, 145.

[A XIX. század második felének irodalma: Vajda János, Reviczky Gyula és Komjáthy Jenő, előadás bevezető és vázlat, 1940 körül] = Szabó Lőrinc: Irodalmi tanulmányok, előadások, kritikák, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2013, 979–987.

[Húsz év Ady, rádióelőadás töredéke, feltehetően a Szabó Lőrinc prózakötet tervében feltüntetett Húsz év Ady c. írásának részlete, 1939–40(?)] = Szabó Lőrinc: Irodalmi tanulmányok, előadások, kritikák, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2013, 1018–1019.

A műfordítás öröme = Új Idők, 1940. 1. (jan. 1.) 14.; kötetben: Szabó Lőrinc: A költészet dicsérete: Válogatott cikkek, tanulmányok, vál., bev., szerk. Simon István, Szépirodalmi, Bp. 1967, 425–427.p.; Szabó Lőrinc: Könyvek és emberek az életemben: Prózai írások, vál., szerk., jegyz. Steinert Ágota, Magvető, Bp. 1984, 7–9.; Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2003, 505–507.

Isten és a világ, I. = rádióelőadás, 1940. márc. 25-én (Húsvétkor); kötetben: Szabó Lőrinc: Irodalmi tanulmányok, előadások, kritikák, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2013, 565–571.

Hajnali beszámoló = Magyarország, 1940. máj. 8. 5.; kötetben: Szabó Lőrinc: Könyvek és emberek az életemben: Prózai írások, vál., szerk., jegyz. Steinert Ágota, Magvető, Bp. 1984, 599–600.; Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2003, 507–509.

Isten és a világ, II. = rádióelőadás, 1940. máj. 12-én (Pünkösdkor); kötetben: Szabó Lőrinc: Irodalmi tanulmányok, előadások, kritikák, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2013, 571–577.

Stefan George és az új Németország = Esti Magyarország, 1940. jún. 28. 3.; kötetben: Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2003, 509–514.

[Örkénytábori jegyzetek] = Harminchat év: Szabó Lőrinc és felesége levelezése (1921–1944), s. a. r., bev., jegyz. Kabdebó Lóránt, Magvető, Bp., 1989, 519–523.; kötetben még: Szabó Lőrinc: Vallomások: Naplók, beszélgetések, levelek, szerk., jegyz., utószó, életrajz Horányi Károly, Kabdebó Lóránt, Osiris, Bp. 2008, 149–152.

Húsz év Budapesten = Új Idők, 1940. 29. (júl. 14.) 60.; kötetben: Szabó Lőrinc: Napló, levelek, cikkek, vál., s. a. r., bev., jegyz. Kabdebó Lóránt, Szépirodalmi, Bp. 1974, 79–81.; Szabó Lőrinc: Könyvek és emberek az életemben: Prózai írások, vál., szerk., jegyz. Steinert Ágota, Magvető, Bp. 1984, 601–603.; Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2003, 514–516.

Író és hazafiasság [1940. ősz] = Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2003, 517–518.

Éjféli napló, 1940. nov. 16. = Szabó Lőrinc: Napló, levelek, cikkek, vál., s. a. r., bev., jegyz. Kabdebó Lóránt, Szépirodalmi, Bp. 1974, 90–91.; kötetben még: Szabó Lőrinc: Könyvek és emberek az életemben: Prózai írások, vál., szerk., jegyz. Steinert Ágota, Magvető, Bp. 1984, 603–604.; Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2003, 518–519.; Szabó Lőrinc: Vallomások: Naplók, beszélgetések, levelek, szerk., jegyz., utószó, életrajz Horányi Károly, Kabdebó Lóránt, Osiris, Bp. 2008, 152–153.

Shakespeare szerelmes párjai: Általános bevezetés = rádióelőadás, 1940. nov. 24-én; kötetben: Szabó Lőrinc: Irodalmi tanulmányok, előadások, kritikák, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2013, 577–581.; ld. róla: Rádióélet, 1940. nov. 22., 16.

Levél a „Katonaversek”-ről = Magyar Katonaujság, 1940. 49. (nov. 30.) 8. [szerkesztőség válaszával]; kötetben: Szabó Lőrinc: Vallomások: Naplók, beszélgetések, levelek, szerk., jegyz., utószó, életrajz Horányi Károly, Kabdebó Lóránt, Osiris, Bp. 2008, 154–155.

Kortársak = Pozsonyi Esti Újság, 1940. karácsony; kötetben: Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2003, 520–521.

Alkotás, búza, Bábel = Magyarország, 1940. dec. 24. 29.; kötetben: Szabó Lőrinc: A költészet dicsérete: Válogatott cikkek, tanulmányok, vál., bev., szerk. Simon István, Szépirodalmi, Bp. 1967, 568–571.; Szabó Lőrinc: Könyvek és emberek az életemben: Prózai írások, vál., szerk., jegyz. Steinert Ágota, Magvető, Bp. 1984, 221–223.; Szabó Lőrinc: Magyar sors és fehér szarvas, szerk., Bognár József, Magyar Fórum, Bp. 1994, 111–113.; Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2003, 521–524.

Cila = Új Idők, 1940. 53. (dec. 29.) 809–810.; kötetben: Szabó Lőrinc: Könyvek és emberek az életemben: Prózai írások, vál., szerk., jegyz. Steinert Ágota, Magvető, Bp. 1984, 608–611.; Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2003, 524–527.

Grillparzer = Esti Magyarország, 1941. jan. 15. 3.; kötetben: Szabó Lőrinc: Könyvek és emberek az életemben: Prózai írások, vál., szerk., jegyz. Steinert Ágota, Magvető, Bp. 1984, 58–59.; Szabó Lőrinc: Irodalmi tanulmányok, előadások, kritikák, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2013, 585–587.

Az én oldalam = Film Színház Irodalom, 1941. 3. (jan. 17–23.) [7.]; kötetben: Szabó Lőrinc: Napló, levelek, cikkek, vál., s. a. r., bev., jegyz. Kabdebó Lóránt, Szépirodalmi, Bp. 1974, 13–14.; Szabó Lőrinc: Vallomások: Naplók, beszélgetések, levelek, szerk., jegyz., utószó, életrajz Horányi Károly, Kabdebó Lóránt, Osiris, Bp. 2008, 160–162.

Angelus Silesius = Új Idők, 1941. 4. (jan. 26.) 101.; kötetben: Szabó Lőrinc: A költészet dicsérete: Válogatott cikkek, tanulmányok, vál., bev., szerk. Simon István, Szépirodalmi, Bp. 1967, 59–60.; Szabó Lőrinc: Könyvek és emberek az életemben: Prózai írások, vál., szerk., jegyz. Steinert Ágota, Magvető, Bp. 1984, 53–54.; Szabó Lőrinc: Irodalmi tanulmányok, előadások, kritikák, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2013, 587–589.

Az én Genovám, 1941. febr. 9. = Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2003, 531–532.

A költészet dicsérete = Új Idők, 1941. 7. (febr. 16.) 181–182.; kötetben: Szabó Lőrinc: A költészet dicsérete: Válogatott cikkek, tanulmányok, vál., bev., szerk. Simon István, Szépirodalmi, Bp. 1967, 400–404.; Szabó Lőrinc: Könyvek és emberek az életemben: Prózai írások, vál., szerk., jegyz. Steinert Ágota, Magvető, Bp. 1984, 224–226.; Szabó Lőrinc: Magyar sors és fehér szarvas, szerk., Bognár József, Magyar Fórum, Bp. 1994, 114–116.; Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2003, 533–536.

Babits betegágyánál, 1941. febr. 16. = közreadta Kabdebó Lóránt, Életünk, 1985. 5. (máj.) 397–400.; kötetben: Harminchat év: Szabó Lőrinc és felesége levelezése (1921–1944), s. a. r., bev., jegyz. Kabdebó Lóránt, Magvető, Bp. 1989, 566–567.; Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2003, 536–539.

Huszonkét nemzet 6800 kiállítója a Lipcsei Tavaszi Vásáron: Hatszáz magyar vendég, 24 kiállítási palota: Mit látni a ,,világ kirakatában”? = Magyarország, 1941. márc. 6. 5.; kötetben: Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2003, 540–545.

Békés utazás a háborús Németországban = Magyarország, 1941. márc. 7. 5.; kötetben: Szabó Lőrinc: Magyar sors és fehér szarvas, szerk., Bognár József, Magyar Fórum, Bp. 1994, 118–122.; Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2003, 545–549.

Világvásár és kiskocsma: Lipcsei hangulatkép = Reggeli Magyarország, 1941. márc. 9. 5.; kötetben: Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2003, 550–552.

[Pohárköszöntő] Kedves magyar testvéreim, kedves jugoszláv barátaim! = 1941. márc. vége, kötetben: Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2003, 553–554.

Belgrádi tavasz – Három nap Jugoszláviában = Új Idők, 1941. 12. (márc. 23.) 343–344.; kötetben: Szabó Lőrinc: Magyar sors és fehér szarvas, szerk., Bognár József, Magyar Fórum, Bp. 1994, 123–126.; Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2003, 555–558.

A cinkétől a faunig – Kis természetrajz versekben és műfordításokban = Új Idők, 1941. 15. (Húsvét) 445–447.; kötetben: Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2003, 558–574.

Neue ungarische Dichtung – Geist und Stil [előadás a berlini Magyar Intézetben, 1939. jún. 4.] = Ungarn, 1941. máj., 261–273.; kötetben fogalmazványa magyar nyelven: Szabó Lőrinc: Magyar sors és fehér szarvas, szerk., Bognár József, Magyar Fórum, Bp. 1994, 88–102.; kötetben német nyelven: Szabó Lőrinc: Irodalmi tanulmányok, előadások, kritikák, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2013, 988–1000., uo. magyar nyelvű fordítása: 1001–1018.; utánközlése A stílus és a szellem főirányai az újabb magyar költészetben címmel: Havi Magyar Fórum, 2015. 6. 25–31.

Frankfurtban a Nemzeti Színházzal = Magyarország, 1941. máj. 29. 5.; Ungarn, 1941. júl. 29. 428–435.; kötetben: Szabó Lőrinc: Magyar sors és fehér szarvas, szerk., Bognár József, Magyar Fórum, Bp. 1994, 127–131.; Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2003, 574–578.

Öt nap Berlinben a magyar színészekkel = Magyarország, 1941. máj. 30. 5.; kötetben: Szabó Lőrinc: Magyar sors és fehér szarvas, szerk., Bognár József, Magyar Fórum, Bp. 1994, 132–135.; Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2003, 579–582.

A költő keze = Új Idők, 1941. 30. (júl. 27.) 97.; kötetben: Szabó Lőrinc: Könyvek és emberek az életemben: Prózai írások, vál., szerk., jegyz. Steinert Ágota, Magvető, Bp. 1984, 555–558.p.; Szabó Lőrinc: Magyar sors és fehér szarvas, szerk., Bognár József, Magyar Fórum, Bp. 1994, 141–143.; Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2003, 582–584.

Babits Mihály meghalt = Esti Magyarország, 1941. aug. 5. 3.; kötetben: Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2003, 585–586.

Odysseus utolsó utazása = rádióelőadás, 1941. szept. 18.; kötetben: Szabó Lőrinc: Irodalmi tanulmányok, előadások, kritikák, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2013, 591–617.

A költő: A halálhír órájában = Babits Emlékkönyv, szerk. Illyés Gyula. Nyugat [Bp.] 1941, 9–16.; kötetben még: Babits, a költő címmel: Szabó Lőrinc: A költészet dicsérete: Válogatott cikkek, tanulmányok, vál., bev., szerk. Simon István, Szépirodalmi, Bp. 1967, 257–267.; Szabó Lőrinc: Napló, levelek, cikkek, vál., s. a. r., bev., jegyz. Kabdebó Lóránt, Szépirodalmi, Bp. 1974, 49–50.; Szabó Lőrinc: Könyvek és emberek az életemben: Prózai írások, vál., szerk., jegyz. Steinert Ágota, Magvető, Bp. 1984, 341–351.; Szabó Lőrinc: Irodalmi tanulmányok, előadások, kritikák, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2013, 617–627.

[Babits temetésén] = Babits Emlékkönyv, szerk. Illyés Gyula. Nyugat [Bp.] 1941, 281–282.; kötetben: Szabó Lőrinc: Napló, levelek, cikkek, vál., s. a. r., bev., jegyz. Kabdebó Lóránt, Szépirodalmi, Bp. 1974, 51–52.; Szabó Lőrinc: Könyvek és emberek az életemben: Prózai írások, vál., szerk., jegyz. Steinert Ágota, Magvető, Bp. 1984, 350–351.; Szabó Lőrinc: Irodalmi tanulmányok, előadások, kritikák, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2013, 627–628.

Bevezető a rádió Babits-emlékestjén = rádióelőadás, 1941. nov. 7.; kötetben: Szabó Lőrinc: Napló, levelek, cikkek, vál., s. a. r., bev., jegyz. Kabdebó Lóránt, Szépirodalmi, Bp. 1974, 53–58.; Szabó Lőrinc: Irodalmi tanulmányok, előadások, kritikák, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2013, 628–634.; kéziratának fotómásolata: http://www.radio.hu/down/mr85/1941.nov.7.Babits_emlekest.pdf

Tündérország mosolya = rádióelőadás, 1941. nov. 26. előtt; kötetben: Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2003, 586–602.

Karácsonyi beszélgetés a gyermekről = Új Idők, 1941. 51. (Karácsony) 749.; kötetben: Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2003, 602–603.

Camões, a portugál Zrínyi Miklós [1941. dec.–1942 (?)] = Szabó Lőrinc: A költészet dicsérete: Válogatott cikkek, tanulmányok, vál., bev., szerk. Simon István, Szépirodalmi, Bp. 1967, 40–42.; Szabó Lőrinc: Könyvek és emberek az életemben: Prózai írások, vál., szerk., jegyz. Steinert Ágota, Magvető, Bp. 1984, 51–53.; Szabó Lőrinc: Irodalmi tanulmányok, előadások, kritikák, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2013, 634–637.

[Valami nagy baj van] = Szabó Lőrinc: Vallomások: Naplók, beszélgetések, levelek, szerk., jegyz., utószó, életrajz Horányi Károly, Kabdebó Lóránt, Osiris, Bp. 2008, 167.

Jegyzetek [a Tóth Árpád Összes versfordításai c. kötethez bevezető] = Idegen költők: Tóth Árpád összes versfordításai, s. a. r., bev. Szabó Lőrinc, Révai, Bp. 1942, 297–298. kötetben még: Szabó Lőrinc: Irodalmi tanulmányok, előadások, kritikák, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2013, 1019–1021.

Móricz – Mikes = 1942. jan. 1., kötetben: Szabó Lőrinc: Napló, levelek, cikkek, vál., s. a. r., bev., jegyz. Kabdebó Lóránt, Szépirodalmi, Bp. 1974, 59–60.; kötetben még: Szabó Lőrinc: Könyvek és emberek az életemben: Prózai írások, vál., szerk., jegyz. Steinert Ágota, Magvető, Bp. 1984, 612–613.; Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2003, 607–608.

Shakespeare lírikus versenytársai = Új Idők, 1942. 3. (jan.18.) 61–64.; kötetben: Szabó Lőrinc: A költészet dicsérete: Válogatott cikkek, tanulmányok, vál., bev., szerk. Simon István, Szépirodalmi, Bp. 1967, 55–57.; Szabó Lőrinc: Könyvek és emberek az életemben: Prózai írások, vál., szerk., jegyz. Steinert Ágota, Magvető, Bp. 1984, 419–424.; Szabó Lőrinc: Irodalmi tanulmányok, előadások, kritikák, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2013, 641–654.

Tizenhárom magyar a háborús Münchenben: Naplójegyzetek egy művészeti tanulmányútról = Esti Magyarország, 1942. febr. 11. 5.; kötetben: Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2003, 610–614.

Wagner körzetvezető, Brinckmann professzor, Dörner Intézet: Naplójegyzetek egy művészeti tanulmányútról a háborús Münchenben = Esti Magyarország, 1942. febr. 13. 5.; kötetben: Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2003, 615–619.

Magyar írók Bulgáriában – Szófiai útinapló = Magyarország, 1942. márc. 21. 5–6.; kötetben: Szabó Lőrinc: Magyar sors és fehér szarvas, szerk., Bognár József, Magyar Fórum, Bp. 1994, 154–158.; Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2003, 619–623.

Tűztánc, Rila, rózsaolaj: Útijegyzetek a magyar írók bulgáriai látogatásáról = Magyarország, 1942. márc. 23. 5.; kötetben: Szabó Lőrinc: Magyar sors és fehér szarvas, szerk., Bognár József, Magyar Fórum, Bp. 1994, 159–163.; Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2003, 623–627.

Tóth Árpádról – franciáknak [1942] = Szabó Lőrinc: A költészet dicsérete: Válogatott cikkek, tanulmányok, vál., bev., szerk. Simon István, Szépirodalmi, Bp. 1967, 331–343.; kötetben még: Szabó Lőrinc: Könyvek és emberek az életemben: Prózai írások, vál., szerk., jegyz. Steinert Ágota, Magvető, Bp. 1984, 424–432.; Szabó Lőrinc: Irodalmi tanulmányok, előadások, kritikák, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2013, 654–663.

Tóth Árpád, a versfordító [1942] = Magyar Csillag, 1942. 5. (máj. 1.) 299–302.; kötetben: Szabó Lőrinc: Könyvek és emberek az életemben: Prózai írások, vál., szerk., jegyz. Steinert Ágota, Magvető, Bp. 1984, 419–424.; Szabó Lőrinc: Irodalmi tanulmányok, előadások, kritikák, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2013, 663–669.

Kelet és kikelet: Kora tavaszi utazás Bulgáriában = Magyar Csillag, 1942. 5. (máj. 1.) 263-269.; kötetben: Szabó Lőrinc: Magyar sors és fehér szarvas, szerk., Bognár József, Magyar Fórum, Bp. 1994, 144–153.; Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2003, 627–635.

Családi kör = rádióelőadás, 1942. máj. 13.; Gyermek plusz felnőtt per kettő…címmel közreadta Vati-Papp Ferenc, Köznevelés, 1966. 19. (okt. 7.) 362–363.; kötetben: Szabó Lőrinc: Napló, levelek, cikkek, vál., s. a. r., bev., jegyz. Kabdebó Lóránt, Szépirodalmi, Bp. 1974, 86–89.; Szabó Lőrinc: Könyvek és emberek az életemben: Prózai írások, vál., szerk., jegyz. Steinert Ágota, Magvető, Bp. 1984, 613–616.; Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2003, 635–638.

Amikor debreceni diák voltam = Új Idők, 1942. 27. (júl. 4.) 1–3.; Köznevelés, 1966. 15–16. (aug. 26.) 562–564.; kötetben: Szabó Lőrinc: A költészet dicsérete: Válogatott cikkek, tanulmányok, vál., bev., szerk. Simon István, Szépirodalmi, Bp. 1967, 497–504.; Szabó Lőrinc: Könyvek és emberek az életemben: Prózai írások, vál., szerk., jegyz. Steinert Ágota, Magvető, Bp. 1984, 616–622.; Szabó Lőrinc: Magyar sors és fehér szarvas, szerk., Bognár József, Magyar Fórum, Bp. 1994, 164–170.; Az igéret városa: Szabó Lőrinc Debrecen-élménye, szerk., s. a. r. Bíró Éva, Debreceni Irodalmi Múzeum, Debrecen, 2000, 61–65.; Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2003, 638–644.

Egy marék Líbia = Új Idők, 1942. 30. (júl. 25.) 91–92.; kötetben: Szabó Lőrinc: A költészet dicsérete: Válogatott cikkek, tanulmányok, vál., bev., szerk. Simon István, Szépirodalmi, Bp. 1967, 558–563.; Szabó Lőrinc: Könyvek és emberek az életemben: Prózai írások, vál., szerk., jegyz. Steinert Ágota, Magvető, Bp. 1984, 558–562.; Szabó Lőrinc: Magyar sors és fehér szarvas, szerk., Bognár József, Magyar Fórum, Bp. 1994, 136–140.; Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2003, 644–648.

„Melyik szebb?”: Vidám és szomorú versek = rádióelőadás, 1942. aug. 6.; közreadta Tertinszky Edit, Forrás, 1981. 10. (okt.) 77–78.; kötetben: Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2003, 608–610.

Csokonai-napok Debrecenben: Gondolatok egy írói ankéton = Új Idők, 1942. 35. (aug. 29.) 249–251.; kötetben: Szabó Lőrinc: Könyvek és emberek az életemben: Prózai írások, vál., szerk., jegyz. Steinert Ágota, Magvető, Bp. 1984, 227–231.; Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2003, 648–653.

Még a légy is lehet múzsa = rádióelőadás, 1942. szept. 1.; kötetben: Szabó Lőrinc: Vallomások: Naplók, beszélgetések, levelek, szerk., jegyz., utószó, életrajz Horányi Károly, Kabdebó Lóránt, Osiris, Bp. 2008, 181–194.

A magyar Dunán = Új Idők, 1942. 39. (szept. 26.) 361–362.; kötetben: Szabó Lőrinc: A költészet dicsérete: Válogatott cikkek, tanulmányok, vál., bev., szerk. Simon István, Szépirodalmi, Bp. 1967, 533–539.; Szabó Lőrinc: Könyvek és emberek az életemben: Prózai írások, vál., szerk., jegyz. Steinert Ágota, Magvető, Bp. 1984, 562–567.; Szabó Lőrinc: Magyar sors és fehér szarvas, szerk., Bognár József, Magyar Fórum, Bp. 1994, 171–176.; Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2003, 653–658.

Búcsú Móricz Zsigmondtól = Magyar Csillag, 1942. 10. (okt. 1.) 189–194.; kötetben: Szabó Lőrinc: A költészet dicsérete: Válogatott cikkek, tanulmányok, vál., bev., szerk. Simon István, Szépirodalmi, Bp. 1967, 223–233.; Szabó Lőrinc: Könyvek és emberek az életemben: Prózai írások, vál., szerk., jegyz. Steinert Ágota, Magvető, Bp. 1984, 302–309.; Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2003, 658–665.

Szabó Lőrinc krónikája = Híd, 1942. 32. (nov. 15.) 6.; kötetben: Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2003, 665–668.

Író és politika [1940-es évek első fele] = Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2003, 669–674.

Beszéd a lillafüredi írói konferencián, 1942. nov. 22. = Harminchat év: Szabó Lőrinc és felesége levelezése (1921–1944), s. a. r., bev., jegyz. Kabdebó Lóránt, Magvető, Bp. 1989, 618–686.; Szabó Lőrinc: Magyar sors és fehér szarvas, szerk., Bognár József, Magyar Fórum, Bp. 1994, 199–203.; Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2003, 675–679.

Búcsú Weimartól = Magyar Csillag, 1942. 14. (dec. 1.) 387–397.; a szövegből részlet Um das Gartenhaus címmel, Neues Wiener Tagblatt, 1942. dec. 14.; a szövegből részlet Abschied von Weimar címmel, Ungarn, 1942. dec., 716–719.; kötetben részlete: Szabó Lőrinc: A költészet dicsérete: Válogatott cikkek, tanulmányok, vál., bev., szerk. Simon István, Szépirodalmi, Bp. 1967, 65–71.; Szabó Lőrinc: Könyvek és emberek az életemben: Prózai írások, vál., szerk., jegyz. Steinert Ágota, Magvető, Bp. 1984, 567–573.; teljes szövege: Szabó Lőrinc: Magyar sors és fehér szarvas, szerk., Bognár József, Magyar Fórum, Bp. 1994, 177–191.; Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2003, 679–692.

[Weimari beszámoló, jelentés Zilahi-Sebess Jenőnek, a külügyminisztérium kulturális osztálya vezetőjének] = Harminchat év: Szabó Lőrinc és felesége levelezése (1921–1944), s. a. r., bev., jegyz. Kabdebó Lóránt, Magvető, Bp., 1989, 674–680.; kötetben még: Szabó Lőrinc: Vallomások: Naplók, beszélgetések, levelek, szerk., jegyz., utószó, életrajz Horányi Károly, Kabdebó Lóránt, Osiris, Bp. 2008, 204–210.

Életfogytiglani arisztokrácia = Az arisztokrácia válság és jövője: Ankét, Auróra, 1942 (Auróra-könyvek) 53–56.; kötetben még: Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2003, 692–695.

A pólustól az egyenlítőig = rádióelőadás, 1943. jan. 6.; kötetben: Szabó Lőrinc: Irodalmi tanulmányok, előadások, kritikák, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2013, 673–690.

Tóth Árpádról = Magyar Csillag, 1943. 4. (febr. 15.) 253–255.; kötetben: Szabó Lőrinc: A költészet dicsérete: Válogatott cikkek, tanulmányok, vál., bev., szerk. Simon István, Szépirodalmi, Bp. 1967, 353–357.; Szabó Lőrinc: Könyvek és emberek az életemben: Prózai írások, vál., szerk., jegyz. Steinert Ágota, Magvető, Bp. 1984, 433–436.; Szabó Lőrinc: Irodalmi tanulmányok, előadások, kritikák, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2013, 691–694.

Egy eltűnt városban: Emlékezés Balassagyarmatra = Új Idők, 1943. 15. (ápr. 10.) 421–424.; kötetben: Szabó Lőrinc: A költészet dicsérete: Válogatott cikkek, tanulmányok, vál., bev., szerk. Simon István, Szépirodalmi, Bp. 1967, 485–496.; Szabó Lőrinc: Könyvek és emberek az életemben: Prózai írások, vál., szerk., jegyz. Steinert Ágota, Magvető, Bp. 1984, 626–633.; Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2003, 699–707.

Önképzőköri emlékek: Beszéd az ifjúsághoz a debreceni kollégium Arany János Önképzőköre alapításának százéves ünnepélyén, 1943. ápr. 11. = Szabó Lőrinc: Napló, levelek, cikkek, vál., s. a. r., bev., jegyz. Kabdebó Lóránt, Szépirodalmi, Bp. 1974, 15–23.; Szabó Lőrinc: Könyvek és emberek az életemben: Prózai írások, vál., szerk., jegyz. Steinert Ágota, Magvető, Bp. 1984, 633–640.; Az igéret városa: Szabó Lőrinc Debrecen-élménye, szerk., s. a. r. Bíró Éva, Debreceni Irodalmi Múzeum, Debrecen, 2000, 65–70.; Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2003, 707–715.

Születésnapi ajándék = Új Idők, 1943. 18. (máj. 1.) 511–512.; kötetben: Szabó Lőrinc: A költészet dicsérete: Válogatott cikkek, tanulmányok, vál., bev., szerk. Simon István, Szépirodalmi, Bp. 1967, 527–532.; Szabó Lőrinc: Könyvek és emberek az életemben: Prózai írások, vál., szerk., jegyz. Steinert Ágota, Magvető, Bp. 1984, 231–239.; Szabó Lőrinc: Vallomások: Naplók, beszélgetések, levelek, szerk., jegyz., utószó, életrajz Horányi Károly, Kabdebó Lóránt, Osiris, Bp. 2008, 211–215.

Kedves verseim = rádióelőadás, 1943. máj. 10.; kötetben: Szabó Lőrinc: Irodalmi tanulmányok, előadások, kritikák, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2013, 694–707.

Harc a fényért = rádióelőadás, 1943. júl. 24.; kötetben: Szabó Lőrinc: Napló, levelek, cikkek, vál., s. a. r., bev., jegyz. Kabdebó Lóránt, Szépirodalmi, Bp. 1974, 61–64.; Szabó Lőrinc: Vallomások: Naplók, beszélgetések, levelek, szerk., jegyz., utószó, életrajz Horányi Károly, Kabdebó Lóránt, Osiris, Bp. 2008, 222–239.

[Bevezető a Tizenkét vers – tizenkét rajz c. kötethez] = Szabó Lőrinc–Szalay Lajos: Tizenkét vers–tizenkét rajz, Singer és Wolfner, Bp. 1943, 5–6.; kötetben még: Szabó Lőrinc: Irodalmi tanulmányok, előadások, kritikák, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2013, 707–708.

Herczeg Ferenc meséi = 80 év: Herczeg Ferenc, szerk. Kornis Gyula. Új Idők (Singer és Wolfner), Bp. [1943], 105–110.; újraközölve: Hárman Herczeg Ferencről, Valóság, 1992. 6. 74–81. [Márai Sándor, Szabó Lőrinc és Cs. Szabó László írását közli az 1943-ban megjelent Herczeg-emlékkönyvből];  kötetben még: Szabó Lőrinc: Könyvek és emberek az életemben: Prózai írások, vál., szerk., jegyz. Steinert Ágota, Magvető, Bp. 1984, 494–497.; Szabó Lőrinc: Magyar sors és fehér szarvas, szerk., Bognár József, Magyar Fórum, Bp. 1994, 204–207.; Szabó Lőrinc: Irodalmi tanulmányok, előadások, kritikák, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2013, 709–713.

Nyári egyetem = Híd, 1943. 16. (aug. 15.) 3.; kötetben: Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2003, 715–716.

Az én könyvtáram = Rádióélet, 1943. okt. 8. 3.; kötetben: Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2003, 717–718.

Öt világrész szerelmei [bevezető előadás a Zeneakadémián, 1943. okt. 21.] = Szabó Lőrinc: Irodalmi tanulmányok, előadások, kritikák, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2013, 713–716.

A sátorverő énekel = Rádióelőadás, 1943. nov. 20-án, kötetben: Szabó Lőrinc: Irodalmi tanulmányok, előadások, kritikák, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2013, 1021–1025.

Öt asszony szíve = rádióelőadás, 1943. nov. 25.; kötetben: Szabó Lőrinc: Irodalmi tanulmányok, előadások, kritikák, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2013 718–728.

Omár Khájjám, a perzsa csillagász-költő = Új Idők, 1943. 49. (dec. 4.) 661–662.; kötetben: Szabó Lőrinc: A költészet dicsérete: Válogatott cikkek, tanulmányok, vál., bev., szerk. Simon István, Szépirodalmi, Bp. 1967, 400–404.; Szabó Lőrinc: Könyvek és emberek az életemben: Prózai írások, vál., szerk., jegyz. Steinert Ágota, Magvető, Bp. 1984, 16–20.; Szabó Lőrinc: Irodalmi tanulmányok, előadások, kritikák, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2013, 729–735.

Bevezetés = Charles Baudelaire: A romlás virágai, ford. Babits Mihály, Szabó Lőrinc és Tóth Árpád, Révai, Bp. 1943, 5–6.; kötetben még: Szabó Lőrinc: Irodalmi tanulmányok, előadások, kritikák, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2013, 736–738.

Baudelaire élete = Charles Baudelaire: A romlás virágai, ford. Babits Mihály, Szabó Lőrinc és Tóth Árpád, Révai, Bp. 1943, 331–378.; kötetben még: Szabó Lőrinc: A költészet dicsérete: Válogatott cikkek, tanulmányok, vál., bev., szerk. Simon István, Szépirodalmi, Bp. 1967, 72–116.; Szabó Lőrinc: Könyvek és emberek az életemben: Prózai írások, vál., szerk., jegyz. Steinert Ágota, Magvető, Bp. 1984, 90–122.; Szabó Lőrinc: Irodalmi tanulmányok, előadások, kritikák, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2013, 738–773.

Babits műhelyében = Magyar Csillag, 1943. 24. (dec. 15.) 701–708.; kötetben: Szabó Lőrinc: A költészet dicsérete: Válogatott cikkek, tanulmányok, vál., bev., szerk. Simon István, Szépirodalmi, Bp. 1967, 242–256.; Szabó Lőrinc: Könyvek és emberek az életemben: Prózai írások, vál., szerk., jegyz. Steinert Ágota, Magvető, Bp. 1984, 356–366.; Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2003, 718–728.

A fehér Vénusz, egy költői szerelem története = rádióelőadás, 1943. dec. 21.; kötetben: Szabó Lőrinc: Irodalmi tanulmányok, előadások, kritikák, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2013, 774–786.

[Éjfél és hajnal közt, naplójegyzet] = Szabó Lőrinc: Vallomások: Naplók, beszélgetések, levelek, szerk., jegyz., utószó, életrajz Horányi Károly, Kabdebó Lóránt, Osiris, Bp., 2008, 244–245.

A költői szív [1943–1944] = Szabó Lőrinc: Vallomások: Naplók, beszélgetések, levelek, szerk., jegyz., utószó, életrajz Horányi Károly, Kabdebó Lóránt, Osiris, Bp. 2008, 249–250.

A líra él: Villon versei = rádióelőadás, 1944. jan. 10.; kötetben: Szabó Lőrinc: Irodalmi tanulmányok, előadások, kritikák, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2013, 789–804.

A költészetről = Magyar nő, 1944. 5. (jan. 29.) [3.]; kötetben: Szabó Lőrinc: Vallomások: Naplók, beszélgetések, levelek, szerk., jegyz., utószó, életrajz Horányi Károly, Kabdebó Lóránt, Osiris, Bp. 2008, 5–6.

Külföldi versek [előadás a Gyöngyösi Kaszinóban, 1944. febr. 17.] = Szabó Lőrinc: Irodalmi tanulmányok, előadások, kritikák, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2013, 804–812.

Az igazi démonizmus [Juhász Gyula költészetéről, 1944] = Szabó Lőrinc: Irodalmi tanulmányok, előadások, kritikák, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2013, 813–819.

Vörös ördögök a napóleoni háborúban = Képes Tábori Újság, 1944. 19. (máj. 6.) 14–15.; kötetben: Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2003, 731–733.

Technika és költészet = Új Idők, 1944. 13. (Húsvét) 391–393.; kötetben: Szabó Lőrinc: A költészet dicsérete: Válogatott cikkek, tanulmányok, vál., bev., szerk. Simon István, Szépirodalmi, Bp. 1967, 418–424.; Szabó Lőrinc: Könyvek és emberek az életemben: Prózai írások, vál., szerk., jegyz. Steinert Ágota, Magvető, Bp. 1984, 235–239.; Szabó Lőrinc: Magyar sors és fehér szarvas, szerk., Bognár József, Magyar Fórum, Bp. 1994, 208–213.; Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2003, 733–738.

Bajor Gizi óvóhelyet épít = Képes Tábori Újság, 1944. 17. (ápr. 22.) 12.; kötetben: Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2003, 738–739.

Jászai Mariról = Új Idők, 1944. 16. (ápr. 22.) 460–462.; kötetben: Szabó Lőrinc: A költészet dicsérete: Válogatott cikkek, tanulmányok, vál., bev., szerk. Simon István, Szépirodalmi, Bp. 1967, 208–218.; Szabó Lőrinc: Könyvek és emberek az életemben: Prózai írások, vál., szerk., jegyz. Steinert Ágota, Magvető, Bp. 1984, 316–321.; Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2003, 740–745.

,,Naponta imádkozom mindnyájukért!”: Komoly és derűs beszélgetés Márkus Emiliával, aki hetven éve lépett először színpadra = Képes Tábori Újság, 1944. 18. (ápr. 29.) 12.; kötetben: Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2003, 745–748.

Versek a havasról = rádióelőadás, 1944. jún. 3., kötetben: Szabó Lőrinc: Napló, levelek, cikkek, vál., s. a. r., bev., jegyz. Kabdebó Lóránt, Szépirodalmi, Bp. 1974, 68–69.; kötetben: Szabó Lőrinc: Könyvek és emberek az életemben: Prózai írások, vál., szerk., jegyz. Steinert Ágota, Magvető, Bp. 1984, 644–645.; Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2003, 749–750.

A nyolcezer méteres Kárpátok: Földrajzi fejezetek egy csillag regényéből [1944, említés róla Kárpátok a Holdban címmel: Szabó Lőrinc: Vers és valóság: Bizalmas adatok és megjegyzések, s. a. r. Lengyel Tóth Krisztina, jegyz. Kiss Katalin, Lengyel Tóth Krisztina, utószó Kabdebó Lóránt, Osiris, Bp. 2001, 139.] = Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2003, 750–753.

Jammes [1944. aug.–szept.] = Francis Jammes: Válogatott versek [meg nem valósuló kiadás korrektúrapéldánya (MTA KIK Kézirattár Ms 4663/50.)] 5–21.; kötetben: Szabó Lőrinc: Irodalmi tanulmányok, előadások, kritikák, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2013, 819–827.

Villon élete = François Villon Nagy testámentuma, Új Idők Irodalmi Intézet, Bp. 1944, 5–27.; kötetben még: Szabó Lőrinc: A költészet dicsérete: Válogatott cikkek, tanulmányok, vál., bev., szerk. Simon István, Szépirodalmi, Bp. 1967, 15–39.; Szabó Lőrinc: Könyvek és emberek az életemben: Prózai írások, vál., szerk., jegyz. Steinert Ágota, Magvető, Bp. 1984, 72–89.; Szabó Lőrinc: Irodalmi tanulmányok, előadások, kritikák, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2013, 828–848.

A szegény Villon költészetéről és fordításairól = François Villon Nagy testámentuma, Új Idők Irodalmi Intézet, Bp. 1944, 151–161.; kötetben még: Szabó Lőrinc: Irodalmi tanulmányok, előadások, kritikák, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2013, 849–859.

[Napló, 1945. április–szeptember] = kihagyásokkal: Szabó Lőrinc: Napló, levelek, cikkek, vál., s. a. r., bev., jegyz. Kabdebó Lóránt, Szépirodalmi, Bp. 1974, 255–399.; teljes terjedelmében: Szabó Lőrinc: Bírákhoz és barátokhoz (Napló és védőbeszédek 1945-ből), s. a. r., utószó, jegyz. Kabdebó Lóránt, Magvető, Bp. 1990, 5–203.; Szabó Lőrinc: Vallomások: Naplók, beszélgetések, levelek, szerk., jegyz., utószó, életrajz Horányi Károly, Kabdebó Lóránt, Osiris, Bp. 2008, 267–456.

[Nagy dolog a könyv…, 1945. jún.] = közreadta Gáborjáni Klára, Irodalomtörténet, 1961. 3. 315–317.; kötetben: Szabó Lőrinc: A költészet dicsérete: Válogatott cikkek, tanulmányok, vál., bev., szerk. Simon István, Szépirodalmi, Bp. 1967, 572–578.; Szabó Lőrinc: Könyvek és emberek az életemben: Prózai írások, vál., szerk., jegyz. Steinert Ágota, Magvető, Bp. 1984, 649–653.; Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2003, 757–761.

Bírákhoz és barátokhoz I. [védőbeszéd a Magyar Művészek Szabadszervezete Irodalmi Csoportjának igazolóbizottsága előtt, 1945. máj. 9.] = Szabó Lőrinc: Bírákhoz és barátokhoz (Napló és védőbeszédek 1945-ből), s. a. r., utószó, jegyz. Kabdebó Lóránt, Magvető, Bp. 1990, 205–235.; Szabó Lőrinc: Vallomások: Naplók, beszélgetések, levelek, szerk., jegyz., utószó, életrajz Horányi Károly, Kabdebó Lóránt, Osiris, Bp. 2008, 457–478.

Bírákhoz és barátokhoz II. [védőbeszéd a Magyar Újságírók Országos Szövetségének igazolóbizottsága előtt, 1945. szept. 12., 20.] = Szabó Lőrinc: Bírákhoz és barátokhoz (Napló és védőbeszédek 1945-ből), s. a. r., utószó, jegyz. Kabdebó Lóránt, Magvető, Bp. 1990, 236–251.; kötetben még Újságírói védőbeszéd címmel: Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2003, 762–773.; Bírákhoz és barátokhoz: Újságírói védőbeszéd címmel: Szabó Lőrinc: Vallomások: Naplók, beszélgetések, levelek, szerk., jegyz., utószó, életrajz Horányi Károly, Kabdebó Lóránt, Osiris, Bp. 2008, 487–498.

[Álmok, 1945 körül] = Szabó Lőrinc: Vallomások: Naplók, beszélgetések, levelek, szerk., jegyz., utószó, életrajz Horányi Károly, Kabdebó Lóránt, Osiris, Bp. 2008, 523–528.

[A Tücsökzenéről, az első kiadás fülszövege] = Szabó Lőrinc: Tücsökzene, Magyar Élet K, Bp. 1947; kötetben: Szabó Lőrinc: Vallomások: Naplók, beszélgetések, levelek, szerk., jegyz., utószó, életrajz Horányi Károly, Kabdebó Lóránt, Osiris, Bp. 2008, 550–551.

[Beszámoló a Népi Művelődési Intézetnek, 1947. szept. 10.] = Szabó Lőrinc: Vallomások: Naplók, beszélgetések, levelek, szerk., jegyz., utószó, életrajz Horányi Károly, Kabdebó Lóránt, Osiris, Bp. 2008, 552–557.

Sárközi György, a költő = Válasz, 1947. 9. (szept.) 256–265.; kötetben: Szabó Lőrinc: A költészet dicsérete: Válogatott cikkek, tanulmányok, vál., bev., szerk. Simon István, Szépirodalmi, Bp. 1967, 361–377.; Szabó Lőrinc: Könyvek és emberek az életemben: Prózai írások, vál., szerk., jegyz. Steinert Ágota, Magvető, Bp. 1984, 441–452.; Szabó Lőrinc: Irodalmi tanulmányok, előadások, kritikák, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2013, 863–876.

Radnóti Miklós La Fontaine-fordításai = Válasz, 1948. 5–6. (máj.–jún.), 472–475.; kötetben: Szabó Lőrinc: A költészet dicsérete: Válogatott cikkek, tanulmányok, vál., bev., szerk. Simon István, Szépirodalmi, Bp. 1967, 383–390.; Szabó Lőrinc: Könyvek és emberek az életemben: Prózai írások, vál., szerk., jegyz. Steinert Ágota, Magvető, Bp. 1984, 502–507.; Szabó Lőrinc: Irodalmi tanulmányok, előadások, kritikák, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2013, 879–885.

Shakespeare szonettjei = William Shakespeare szonettjei, ford., bev. Szabó Lőrinc, Franklin Társulat, Bp. [1948] 5–16.; kötetben még: Szabó Lőrinc: A költészet dicsérete: Válogatott cikkek, tanulmányok, vál., bev., szerk. Simon István, Szépirodalmi, Bp. 1967, 43–54.; Szabó Lőrinc: Könyvek és emberek az életemben: Prózai írások, vál., szerk., jegyz. Steinert Ágota, Magvető, Bp. 1984, 40–48.; Szabó Lőrinc: Irodalmi tanulmányok, előadások, kritikák, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2013, 886–896.

Tóth Árpád, a versfordító = Tóth Árpád Összes versfordításai, s. a. r., bev. Szabó Lőrinc, Révai, Bp. 1949, 7–15.; kötetben még: Szabó Lőrinc: Irodalmi tanulmányok, előadások, kritikák, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2013, 899–905.

Kétszáz év Goethe [1949] = Szabó Lőrinc: A költészet dicsérete: Válogatott cikkek, tanulmányok, vál., bev., szerk. Simon István, Szépirodalmi, Bp. 1967, 61–64.; Szabó Lőrinc: Könyvek és emberek az életemben: Prózai írások, vál., szerk., jegyz. Steinert Ágota, Magvető, Bp. 1984, 55–57.; Szabó Lőrinc: Irodalmi tanulmányok, előadások, kritikák, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2013, 906–910.

A fordító az Ahogy tetszikről = Nemzeti Színház műsorfüzete, 1949. jún.–júl. 1-2.; kötetben: Szabó Lőrinc: Napló, levelek, cikkek, vál., s. a. r., bev., jegyz. Kabdebó Lóránt, Szépirodalmi, Bp. 1974, 72–74.; Szabó Lőrinc: Könyvek és emberek az életemben: Prózai írások, vál., szerk., jegyz. Steinert Ágota, Magvető, Bp. 1984, 49–51.; Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2003, 777–779.

[Demokratikus eszmék a magyar irodalomban, 1950] = Szabó Lőrinc: Irodalmi tanulmányok, előadások, kritikák, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2013, 1033–1040.

[Becher verseiről, lektori jelentés töredéke, 1950–1951] = Szabó Lőrinc: Irodalmi tanulmányok, előadások, kritikák, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2013, 1029.

Szabó Lőrinc tart. hadnagy (főhadnagy?) életrajza [1951. jún. 22.] = Harminchat év: Szabó Lőrinc és felesége levelezése (1921–1944), s. a. r., bev., jegyz. Kabdebó Lóránt, Magvető, Bp. 1989, 13–21.; Szabó Lőrinc: Vallomások: Naplók, beszélgetések, levelek, szerk., jegyz., utószó, életrajz Horányi Károly, Kabdebó Lóránt, Osiris, Bp. 2008, 584–590.

A fordító megjegyzései [Rusztaveli Tarieljéről, 1951. júl. 5.] = Szabó Lőrinc: Irodalmi tanulmányok, előadások, kritikák, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2013, 1025–1026.

[Személyes ügyem a béke, 1951. szept.] = Balatoni naplójegyzetek címmel Szabó Lőrinc: A költészet dicsérete: Válogatott cikkek, tanulmányok, vál., bev., szerk. Simon István, Szépirodalmi, Bp. 1967, 579–582.; kötetben még: Szabó Lőrinc: Könyvek és emberek az életemben: Prózai írások, vál., szerk., jegyz. Steinert Ágota, Magvető, Bp. 1984, 654–656.; Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2003, 783–786.

1952. április 8-án = Szabó Lőrinc: Vallomások: Naplók, beszélgetések, levelek, szerk., jegyz., utószó, életrajz Horányi Károly, Kabdebó Lóránt, Osiris, Bp. 2008, 594–595.

Szabó Lőrinc életrajza = Szabó Lőrinc: Vallomások: Naplók, beszélgetések, levelek, szerk., jegyz., utószó, életrajz Horányi Károly, Kabdebó Lóránt, Osiris, Bp. 2008, 595–598.

Tyihonov versei [Kardos László fordítása, lektori jelentés, 1952–1953] = Szabó Lőrinc: Irodalmi tanulmányok, előadások, kritikák, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2013, 1027–1028.

„Kunyhóm körül…” – Tu Fu költeményei = rádióelőadás, 1953. nov. 17.; kötetben: Szabó Lőrinc: Irodalmi tanulmányok, előadások, kritikák, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2013, 913–924.

[Szovjet költők] = rádióelőadás, 1954. márc. 28.; kötetben: Szabó Lőrinc: Irodalmi tanulmányok, előadások, kritikák, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2013, 927–932.

Wladysław Broniewski tíz verse = rádióelőadás, 1954 körül; kötetben: Szabó Lőrinc: Irodalmi tanulmányok, előadások, kritikák, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2013, 932–943.

Az Avas alján = rádióelőadás, 1954. dec. 3., közreadta Kabdebó Lóránt, Napjaink, 1971. 10. (okt. 4.); kötetben: Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2003, 789–792.

Utolsó napom ,,Lajos bátyám”-mal = Csillag, 1954. 12. (dec.) 2319–2324.; kötetben: Szabó Lőrinc: A költészet dicsérete: Válogatott cikkek, tanulmányok, vál., bev., szerk. Simon István, Szépirodalmi, Bp. 1967, 268–277.; Szabó Lőrinc: Könyvek és emberek az életemben: Prózai írások, vál., szerk., jegyz. Steinert Ágota, Magvető, Bp. 1984, 310–316.; Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2003, 793–799.

Tóth Árpád = Csillag, 1955. 2. (febr.) 455–458.; Forrás, 1981. 10. (okt.) 78–80., kötetben: Szabó Lőrinc: Könyvek és emberek az életemben: Prózai írások, vál., szerk., jegyz. Steinert Ágota, Magvető, Bp. 1984, 436–440.; Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2003, 803–807.

Shakespeare szonettjeiről = Shakespeare szonettjei, ford., előszó Szabó Lőrinc, életrajz, jegyz. Ruttkay Kálmán, Ifjúsági, Bp. 1956, 5–9.; kötetben: Szabó Lőrinc: Irodalmi tanulmányok, előadások, kritikák, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2013, 947–950.

Az esti kérdés szerkezeti elemzése = rádióelőadás, 1956., Nagyvilág, 1975. 3. (márc.), 460–461.; kötetben: Szabó Lőrinc: Irodalmi tanulmányok, előadások, kritikák, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2013, 950–954.

[Babits–előadás vázlata] = Szabó Lőrinc: Irodalmi tanulmányok, előadások, kritikák, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2013, 1040–1042.

Bevezető Illyés Gyulához = Szabó Lőrinc: A költészet dicsérete: Válogatott cikkek, tanulmányok, vál., bev., szerk. Simon István, Szépirodalmi, Bp. 1967, 378–382.; kötetben még: Szabó Lőrinc: Könyvek és emberek az életemben: Prózai írások, vál., szerk., jegyz. Steinert Ágota, Magvető, Bp. 1984, 453–456.; Szabó Lőrinc: Irodalmi tanulmányok, előadások, kritikák, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2013, 954–959.

[Az élet egy kis ünnepe] = Szabó Lőrinc: Vallomások: Naplók, beszélgetések, levelek, szerk., jegyz., utószó, életrajz Horányi Károly, Kabdebó Lóránt, Osiris, Bp. 2008, 603.

Ima a jövőért = Irodalmi Újság, 1956, különszám (nov. 2.) 3.; kötetben: Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2003, 811–812.

Omár Khájjám, a perzsa csillagász-költő [1957 eleje] = Szabó Lőrinc: Irodalmi tanulmányok, előadások, kritikák, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2013, 963–968.

Utószó az egyesített kiadáshoz [Az Omár Khájjám-kötetterv végére, 1957 eleje] = Érlelő diákévek: Napló, levelek, dokumentumok, versek Szabó Lőrinc pályakezdésének éveiből, emlékezések az 1915–1920-as évekről, összeáll., kiad., bev., jegyz. Kabdebó Lóránt, Petőfi Irodalmi Múzeum, Népművelési Propaganda Iroda, Bp. 1979, 257–259.; kötetben még: Szabó Lőrinc: Irodalmi tanulmányok, előadások, kritikák, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2013, 968–971.

Szabó Lőrinc a gyorsírásról = rádióelőadás, 1957. ápr. 28.; kötetben: Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2003, 815–819.

Világirodalmi kultúránk = Nagyvilág, 1957. 4. (júl.) 589–999.; kötetben: Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka, Osiris, Bp. 2003, 819–824.

 

V. Könyvek munkásságáról

Moravánszky Ákos: Szabó Lőrinc lírája 1926-ig, Lehotai Pál Könyvnyomdája, Debrecen, 1943. [A debreceni Magyar Királyi Tisza István Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karához benyújtott doktori értekezés. Bírálók: Dr. Bárczi Géza és Dr. Fest Sándor egyetemi ny. r. tanárok. ]

Sotkó Józsefné: Szabó Lőrinc: A költő műveinek, műfordításainak, prózai írásainak válogatott bibliográfiája, bev. Sőtér István, Miskolc–Bp. 1966.

Kabdebó Lóránt: Szabó Lőrinc a lázadás küszöbén, Miskolc, 1966.

Kabdebó Lóránt: Szabó Lőrinc lázadó évtizede, Szépirodalmi, Bp. 1970. [Interneten: http://mek.oszk.hu/05200/05231]

Steinert Ágota: Küzdelem a harmóniáért: Szabó Lőrinc költői világa, ELTE, Bp. 1971 (Bölcsészdoktori értekezések).

Rába György: Szabó Lőrinc, Akadémiai, Bp. 1972 (Kortársaink). [Interneten: http://www.pim.hu/object.d67db80c-1602-48c9-907f-7e198d006615.ivy]

Lászlóffy Aladár: Szabó Lőrinc költői helyzetei, Dácia, Kolozsvár, 1973. [2. kiadás: Polis Kiadó, Kolozsvár, 2005, Kabdebó Lóránt előszavával.]

F. Csanak Dóra: Szabó Lőrinc kéziratos hagyatéka (Ms 4650–Ms 4705), Bp. 1973 (A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának Katalógusai 6.).

Kabdebó Lóránt: Útkeresés és különbéke, Szépirodalmi, Budapest, 1974. [Interneten: http://mek.oszk.hu/05200/05232]

Kabdebó Lóránt: Az összegezés ideje. Szépirodalmi, Budapest, 1980. [Interneten: http://www.szabolorinc.hu]

Kabdebó Lóránt: Szabó Lőrinc hévízi versfüzete, Helikon, Bp. 1980. (2. kiadás: Hévíz, 1997 [Hévízi könyvtár 11.].)

Sándor Judit: „Szeressétek a gyermekeimet!” Szabó Lőrinc, a költő-apa, Móra, Budapest, 1982.

Kabdebó Lóránt: Szabó Lőrinc. Gondolat, Bp. 1985 (Nagy magyar írók sorozat).

A lélek mentőövei: Versek Szabó Lőrincről, gyűjt., vál., szerk., jegyz., Bényei József, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tanács, 1990 (Koszorú 4.). [Antal Barnabás, Bakó József, Baránszky László, Bárdosi Németh János, Bihari Sándor, Csengery Kristóf, Dudás Kálmán, Fekete Lajos, Fodor József, Garai Gábor, Gyergyai Albert, Győri László, Hajnal Anna, Hajnal Gábor, Hárs Ernő, Határ Győző, Hervay Gizella, Horváth Béla, Hudy Ferenc, Illyés Gyula, Jankovich Ferenc, Jékely Zoltán, Juhász Ferenc, Kányádi Sándor, Képes Géza, Kerék Imre, Keresztury Dezső, Komjáthy Aladár, Lászlóffy Aladár, Makay Ida, Marconnay Tibor, Mátyás Ferenc, Németh Ferenc, Orbán Ottó, Paróczai Gergely, Rába György, Rákos Sándor, Reményi Béla, Rónay György, Sántha György, Sarkady Sándor, Sinka István, Solymos Ida, Somlyó György, Szabó Ferenc, Székely János, Szepesi Attila, Szokolay Károly, Takáts Gyula, Tamás Menyhért, Tandori Dezső, Tímár György, Tokai András, Toldalagi Pál, Tornai József, Tóth Eszter, Tóth Éva, Vas István, Vásárhelyi Pákozdy Ferenc és Zelk Zoltán versei.]

Kabdebó Lóránt: „A magyar költészet az én nyelvemen beszél”: A kései Nyugat-líra összegződése Szabó Lőrinc költészetében, Argumentum, Bp. 1992 (Irodalomtörténeti Füzetek sorozat). [2. kiadás: Argumentum, Bp. 1996. Interneten: http://mek.oszk.hu/05400/05488/]

G. Szabó Lőrinc: Az utolsó háromszázöt perc… A fiú gondolatai az apa mellett, Bp. 1993.

Tanulmányok Szabó Lőrincről, szerk. Kabdebó Lóránt, Menyhért Anna, Anonymus, Bp. [1997] (Újraolvasó). [A kötetben Németh G. Béla, Ferenczi László, Kabdebó Lóránt, Kulcsár Szabó Ernő, Palkó Gábor, Kulcsár-Szabó Zoltán, Menyhért Anna, Rába György, Tandori Dezső írásai.]

Homlokodtól fölfelé: In memoriam Szabó Lőrinc, vál., szerk. Domokos Mátyás, Nap Kiadó, Bp. 2000. [A kötetben Babits Mihály, Basch Lóránt, Király György, Sárközi György, Ignotus Pál, Révész Béla, Németh László, Kardos László, Kodolányi János, Halász Gábor, Lengyel Balázs, Móricz Zsigmond, Bálint György, Radnóti Miklós, Vajda Endre, Rónay György, Szegi Pál, Baránszky-Jób László, Kabdebó Lóránt, Tamás Gáspár Miklós, Szentkuthy Miklós, Rába György, Sőtér István, Domokos Mátyás, Lator László, Kassák Lajos, Orbán Ottó, Bernáth Aurél, Hárs Ernő, Lakatos István, Illyés Gyula, Vas István, Tornai József írásai.]

Száz az ezerben: Száz éve született Miskolcon Szabó Lőrinc = Új Holnap, 2000. máj.–jún.–júl.–aug., 64–134. [Szabó Lőrinc születésének 100. évfordulóján tudományos ülésszak az MTA Dísztermében. A 2000. március 30-i ülésszak teljes anyaga: Dr. Besenyei Lajos, Pomogáts Béla, Kabdebó Lóránt, Ritoók Zsigmond, Kulcsár Szabó Ernő, Ferenczi László, Tornai József, Hárs Ernő, Kulcsár-Szabó Zoltán, Kiss Noémi, Kiss Katalin, Szakonyi Károly előadásai.]

Kiss Noémi: Ki Carl Rothe? Szabó Lőrinc és Carl Rothe kapcsolatának irodalmi térképe, Miskolci Egyetem BTK Szabó Lőrinc Kutatóhely, Miskolc, 2000 (Szabó Lőrinc Füzetek 1.) [A tanulmányt megjelentette a bécsi Kakanienrevisted internetes folyóirat: Noémi Kiss: Wer ist Carl Rothe? Eine literarische Kartographie der Begegnung zwischen Szabó Lőrinc und Carl Rothe, www.kakanien.ac.at/beitr/fallstudie/Nkiss1pdf /15/04/2002.]

Az ígéret városa: Szabó Lőrinc Debrecen-élménye, s. a. r., szerk., kísérő tanulmányt írta Bíró Éva, utószó Kabdebó Lóránt, Debrecen Város Őnkormányzata, Debrecen, 2000. [Benne Szabó Lőrinc Juhász Gézával folytatott teljes levelezése.]

Fazekas Csaba: A ciklon szélcsenjében: Emlékezések, dokumentumok Szabó Lőrinc 1956. október 23-i miskolci irodalmi estjéről, illetve Miskolc életének szerepéről az 1956-os forradalomban, Bíbor, Miskolc, 2000.

Kabdebó Lóránt: Szabó Lőrinc pályaképe, Osiris, Bp. 2001. [Interneten a szerző kiegészítéseivel: http://dia.pool.pim.hu/xhtml/_szakirodalom/szabo_l_kabdebo_szabo_lorinc_palyakepe.xhtml

Buda Attila: Szabó Lőrinc, Elektra Kiadóház, Bp. 2002 (Élet-kép).

Szabó Lőrinc Könyvtára I: Magyar szerzők művei, Forgács Anita adatbázisát kiegészítette, jegyzetekkel ellátta, a katalógust szerkesztette és a bevezetőt írta Buda Attila, Miskolci Egyetem BTK Szabó Lőrinc Kutatóhely Miskolc, 2003 (Szabó Lőrinc Füzetek 3., sorozatszerk. Kabdebó Lóránt).

Szabó Lőrinc Könyvtára II: Külföldi szerzők művei, Forgács Anita adatbázisát kiegészítette, jegyzetekkel ellátta, a katalógust szerkesztette és a bevezetőt írta Buda Attila, Miskolci Egyetem BTK Szabó Lőrinc Kutatóhely Miskolc, 2004 (Szabó Lőrinc Füzetek 4., sorozatszerk. Kabdebó Lóránt).

Szabó T. Anna: Shakespeare szonettjei Szabó Lőrinc fordításában, 2004 = http://doktori.btk.elte.hu/lit/szabot/disszertacio.pdf [Doktori disszertáció, ELTE BtK.]

Felszeghi Sára: „Álommá zsongul a tücsökzene”: Szabó Lőrinc betegségei, Miskolci Egyetem BTK Szabó Lőrinc Kutatóhely Miskolc, 2005 (Szabó Lőrinc Füzetek 7., sorozatszerk. Kabdebó Lóránt).

Kabdebó Lóránt: Szabó Lőrinc „pere”, Argumentum, Bp. 2006.

Körmendy Kinga: Szabó Lőrinc kéziratos hagyatéka (Ms 2270–Ms 2287). Bp. 2007 (A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának Katalógusai 23.).

Szabó Lőrinc környezetének naplói, vál., s. a. r., utószó Tóth Mariann, Miskolci Egyetem BTK Szabó Lőrinc Kutatóhely Miskolc, 2007 (Szabó Lőrinc Füzetek 8., sorozatszerk. Kabdebó Lóránt).

Ćurković-Major Franciska: Szabó Lőrinc kelet-adriai utazásai, Miskolci Egyetem BTK Szabó Lőrinc Kutatóhely Miskolc, 2009 (Szabó Lőrinc Füzetek 10., sorozatszerk. Kabdebó Lóránt).

Kabdebó Lóránt: Titkok egy élet/műben: Szabó Lőrinc utolsó versciklusának poétikai és filológiai szembesítése, Miskolci Egyetem BTK Szabó Lőrinc Kutatóhely, 2010 (Szabó Lőrinc Füzetek 11., sorozatszerk. Kabdebó Lóránt).

Kabdebó Lóránt: Mesék a költőről: Szabó Lőrinc-tanulmányok, Ráció, Bp. 2011.

Kulcsár-Szabó Zoltán: Tükörszínjátéka agyadnak: poétikai problémák Szabó Lőrinc költészetében, Ráció, Bp. 2010 (Ráció-tudomány).

Szele Bálint: Szabó Lőrinc Shakespeare-drámafordításai, Semmelweis Kiadó és Multimédia Stúdió, Bp. 2012.

Nagy Csilla: Megvont határok: Tér, táj, énkoncepció József Attila és Szabó Lőrinc 1930-as évekbeli költészetében, Ráció, Bp. 2014 (Ráció–Tudomány 17).

Kabdebó Lóránt: „Nyílik a lélek": Kettős látás a 20. századi lírában: Szabó Lőrinc „rejtekútja", Ráció, Bp. 2015.

Mezei Gábor: Fordítás és anyagiság : az írás mint kultúrtechnika az Örök barátainkban, Budapest, Ráció, 2016.

"Örök véget és örök kezdetet": tanulmányok Szabó Lőrincről [a Budapesten, 2017. október 5-én és 6-án Szabó Lőrinc 60 címmel az ELTE BTK Összehasonlító Irodalom- és Kultúratudományi Tanszéke és a Petőfi Irodalmi Múzeum által rendezett konferencia előadásainak szerkesztett anyaga]  szerk. Kabdebó Lóránt, L. Varga Péter, Palkó Gábor, Budapest, PIM : Prae K., 2019. (PIM studiolo : a Petőfi Irodalmi Múzeum tudományos könyvsorozata, 2064-7581)

Kabdebó Lóránt: „Egy költő agya": Szabó Lőrinc pályaképe a "modern" európai költészetben = Budapest, Előretolt Helyőrség Íróakad., Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft., 2021.

 

VI. Levelezése, kisebb szövegközlések

Levelek Kanyó Bélának = Délmagyarország, 1957. okt. 20.

Várkonyi Nándor: Szabó Lőrinc levelei. = Jelenkor, 1959. 2. 96–102.; 3. 66–76. [Kötetben válogatás, ill. részletek: Várkonyi Nándor: Pergő évek, Magvető, Bp. 1976 (Tények és tanúk), 257–276.; későbbi kiadása: Írók Alapítványa, Széphalom Könyvműhely, Bp. 2004.]

Két vers Szabó Lőrinc hagyatékából = Népszava, 1960. jan. 24.

Szabó Lőrinc eddig kiadatlan versei = Magyar Hírek, 1960. 8.

Szabó Lőrinc két ismeretlen verse = Magyar Nemzet, 1960. febr. 14.

Szabó Lőrinc kiadatlan költeményeiből = Borsodi Szemle, 1960. 3. 247. [Öregedés, Rabság, Meglepetések.]

Szabó Lőrinc kiadatlan verse: Kibékülés [1944] = Élet és Irodalom, 1960. 14.

Sáfrán Györgyi–Szíj Rezső: Kner Imre levelezéséből = Irodalomtörténet, 1961. 2. 155–167. [Szabó Lőrinc levelei is.]

Gáborjáni Szabó Klára: Szabó Lőrinc kiadatlan kézirata: Nagy dolog a könyv... = Irodalomtörténet, 1961. 3. 315–317. [Egy magán kölcsönkönyvtár megnyitására.]

Szabó Lőrinc az izmusokról = Nagyvilág, 1963. 10. 1564–1570.

Szabó Lőrinc: Lábunk alatt = Jelenkor, 1964. 632. [Kiadatlan vers a hagyatékból.]

Képes Géza: A „Vereség után”-ról = Kortárs, 1964. 410–412. [Publikáció és keletkezéstörténet.]

Hunyadi István: Egy ismeretlen Szabó Lőrinc = Tükör, 1965. okt. 24. 26. [A „Hitetlenséged óriási!” kezdetű vers.]

Kabdebó Lóránt: Szabó Lőrinc két balatoni riportja = Jelenkor, 1965. 628–633. [Megj.: „Az Est” 1924. aug. 8. és aug. 9-én.]

Kabdebó Lóránt: Csalódások gyűrűjében: Szabó Lőrinc verséről = Jelenkor, 1966. 7. 619–620. [Öreg úr a Balaton partján c. versének publikálása. Megj.: Az Est 1928. márc. 25.]

Kabdebó Lóránt: Jegyzetek Szabó Lőrinc verséhez: Változás küszöbén = Alföld, 1966. 12. 29. [A Hol vagy? ki vagy? milyen? mi voltál? c. vers közlésével.]

Szabó Lőrinc kisnaplója: 1919 decemberétől 1920. május 29-ig = Kortárs, 1966. . 603–613. [Kötetben: Szabó Lőrinc: A költészet dicsérete, Bp. 1967, 506–526.; nem teljes szövegközlés.]

Kardos László: Szabó Lőrinc hatvan levele = uő.: Közel és távol: Irodalmi tanulmányok, Magvető, Bp. 1966 (Elvek és utak), 485–578. [Szabó Lőrincnek Kardos Lászlóhoz 1922 és1957 között írott leveleinek közlésével.]

Éder Zoltán: Szabó Lőrinc ismeretlen zsengéi = Kortárs, 1967. 10. 1653–1655.

[Szabó Lőrinc levelei Hatvany Lajoshoz] = Levelek Hatvany Lajoshoz, vál., szerk. Hatvany Lajosné, bev. Nagy Péter, jegyz. Belia György, Szépirodalmi, Bp. 1967, 272–273, 282–283, 297. [1923–1924.]

[Szabó Lőrinc levelei Mikes Lajoshoz] = Mikes Lajos levelesládájából, s. a. r., bev., jegyz. Illés Ilona, Petőfi Irodalmi Múzeum, Bp. 1968 (Irodalmi Múzeum 2.), 60–61, 78. [1925–1926.]

Kabdebó Lóránt: Fiatal költő a forradalom őszében = Napjaink, 1968. 10. 9. [A reggelhez, Lucifer c. versek közlésével.]

Kabdebó Lóránt: Tíz éve halt meg Szabó Lőrinc = Új Írás, 1968. 1. 98–100. [Napos tél egy tátrai üvegteraszon, City, Duruzsolj, tátrai villamos, Budapest c. versek közlésével.]

Szerb Antalné: Szabó Lőrinc ismeretlen verse = Irodalomtörténeti Közlemények, 1968. 2. 236–237. [Visszaemlékezés A halott barát c. vers közlésével.]

Megyeri Sári: Hogyan születik a vers? Költők válaszai egy régi körkérdésre = Irodalmi Újság, 1969. 20–21. 4. [Szabó Lőrinc válasza az 1936-ban tartott irodalmi est körkérdésére.]

Vezér Erzsébet: Hangmúzeum az irodalomtörténet szolgálatában: Ismeretlen Babits- és Szabó Lőrinc-szövegek = Irodalomtörténet, 1969. 1. 158–166. [Szabó Lőrinc emlékbeszéde Babits Mihályról 1941-ben.]

Levelesláda = Igaz Szó, 1969. 11. 819–829. [Szabó Lőrinc levele Molter Károlyhoz.]

Déry Tibor: Két levél = Élet és Irodalom, 1969. dec. 27. 3. [Babits Mihály és Szabó Lőrinc levele Rafaela nővérhez.]

[Szabó Lőrinc levelei Kner Imréhez] = A könyv mestere: Kner Imre levelezése korának költőivel, íróival, művészeivel, tudósaival, összegyűjt., jegyz., Elek László, vál., szerk. Szántó Tibor, bev. Ortutay Gyula, M. Helikon, Európa, Bp. 1969. 76–78, 83–84, 88–93, 98–103, 112–114, 133–134, 136–138, 168–170. [1922–1932.]

Szabó Lőrinc levele = Euripidész modernizálásáról = Nagyvilág, 1970. 6. 925–926. [Kner Imrének 1923.]

Gál István: Anton Straka levelei Szabó Lőrinchez = Irodalmi Szemle, 1973. 5. 418–426.

Szabó Lőrinc Kiadatlan versei, Új Írás, 1976. 6. 87-93.

Fabó Irma: Stefan I. Klein levelezéséből = Évkönyv 1977–1978 [Magyar Izraeliták Országos Szövetsége], 123–126.

Kabdebó Lóránt: Egy kiadatlan Szabó Lőrinc-vers = Kritika, 1978. 12. 13. [Áradás, áradás c. vers.]

Laczkó András: Szabó Lőrinc hét levele = Dunatáj, 1978. 3. 26–33. [Kovács Józsefhez 1952–1956.]

Kabdebó Lóránt: Szabó Lőrinc ismeretlen versei = Új Írás, 1979. 10. 19–20. [Mint a szegény, aki pénzt talált; A költő levele barátaihoz (1927).]

Szokolay Károly: Szabó Lőrinc levelei = Napjaink, 1978. 12. 26–27.

Budayné Mosonyi Klára: Zilahy Lajos levelezéséből, Irodalomtörténet, 1979. 2. 393–404.

Szabó Lőrinc levelei Kozocsa Sándorhoz = Irodalomtörténet, 1978. 2. 509–514.

Szabó Lőrinc levelei Juhász Gézához = Hajdú-Bihari Napló, 1980. márc. 30. [3 levél, 1917, 1928, 1939.]

[Részletek Szabó Lőrincnek a Magyar Írók Szabadszervezete igazoló bizottsága előtt elmondott nyilatkozatából, 1945. április 26-án és május 14-én] = Napjaink, 1980. 3. 14–15.

Papp Lajos: Tisztelgő tudósítás: Szabó Lőrinc levele húgának, Hajnalkának, 1919. február 3-án = Napjaink, 1980. 3. 15–16.

Mátyás István: Kézirattár = Népszava, 1980. aug. 12.

Kabdebó Lóránt: Vékesné Korzáti Erzsébet emlékezete = Kortárs, 1980. 5. 778–797. [Szabó Lőrinc emlékezése Vékes Endre számára, részletek Vékes Ödönné Korzáti Erzsébet leveleiből, naplóiból, verseiből (1928–1933), Szabó Lőrinc levele Hűvös Gyuláéknak (1950).]

Mózes Huba: Szabó Lőrinc elfelejtett verse és Mallarmé-fordítása = Utunk, 1980. 13. 6. [Szabó Lőrinc: A másik emberhez (Brassói Lapok, 1935), Stéphane Mallarmé: Tavasz (Napkelet, 1921).]

Laczkó András: Szabó Lőrinc levelei Bernáth Aurélhoz = Forrás, 1980. 10. 51–55. [7 levél, 1947–1948.]

Ötvös László: „Ózd, Igal, Patak; hazám szívei”: Szabó Lőrinc Tücsökzenéjének dokumentumaiból = Napjaink, 1980. 10. 31–32. [3 levél G. Szabó Mihálynénak, 1945–1951.]

Laczkó András: Vita az absztrakt művészetről: Bernáth Aurél és Szabó Lőrinc levelezéséből = Somogyi Néplap, 1980. okt. 12. 6.

Kabdebó Lóránt–Kelevéz Ágnes: Ismeretlen Szabó Lőrinc dokumentumok = Új Írás, 1980. 11. 79–85. [Szabó Lőrincné Babits Mihályról, Szabó Lőrinc levele Babits Mihálynak (1929), előadásvázlat Babits Mihályról, versek.]

Levelek az ötvenes évekből = Igaz Szó, 1980. 12. 525–535. [Többek között Molter Károly levele Szabó Lőrincnek 1953-ból.]

Laczkó András: „Drága volt neki(k) a barátság”: Szabó Lőrinc levelei Bernáth Aurélékhoz = Műhely, 1981. 3. 49–58.

Frank Tibor: Házimúzeum: Szabó Lőrinc ismeretlen levelei = Új Tükör, 1982. 17. 21–22. [5 levél Hajdú Bélának és feleségének, 1953–1954.]

Simon Gy. Ferenc: Kassák-körkérdés egy kaposvári gimnazistától: A Virág Benedek Önképzőkör első éve, mint előzmény = Somogy, 1982. 1. 5–11. [Benedek Marcell, Bernáth Aurél, Márai Sándor, Sík Sándor, Szabó Lőrinc, Szegi Pál és Kassák Lajos levelei 1947-ből; Fodor András: az ifjúsági elnök utószava.]

Takáts Gyula: Fonyódi irodalmi adatok = Somogy, 1982. 4. 40–51. [Bohuniczky Szefi, Fodor András, Fülep Lajos, Németh László, Szabó Lőrinc, Tatay Sándor levelei Takáts Gyulához (1938–1982).]

Simon Gy. Ferenc: Szabó Lőrinc öt levele egy kaposvári gimnazistához = Somogy, 1983. 3. 16–22. [Simon Gy. Ferenchez írott levelek 1947–50 között.]

Kelevéz Ágnes: Szóról-szóra = Múzsák, 1983. 3. 20–21. [Szabó Lőrinc gyorsírással készült jegyzete Babits Mihály előadásairól (1919).]

Kelevéz Ágnes–Sárdy Jánosné: Babits irodalomelméletének öt egyetemi előadása Szabó Lőrinc lejegyzésében (1919. május 7., 8., 12., 14., 15.) = Mint különös hírmondó: Tanulmányok, dokumentumok Babits Mihály születésének 100. évfordulójára, szerk. Kelevéz Ágnes, Petőfi Irodalmi Múzeum, Népművelési Propaganda Iroda, Bp. 1983, 241–271.

Keresztesné Várhelyi Ilona: Részletek Szabó Lőrinc diákkori naplójából = Alföld, 1983. 4. 73–77.

Kardos László: Szabó Lőrinc leveleiből = uő.: Harminchárom arc, Szépirodalmi, Bp. 1983, 406–416.

Rádics Károly: „…a prés amiben élek, rettenetesen őröl”: Szabó Lőrinc levelei Móricz Zsigmondhoz = Dunatáj, 1984. 3. 63–66. [4 levél 1924 és 1940 között.]

Lévay Botond: A Dienes-háztól a Pandoráig: Szabó Lőrinc Juhász Gézának írt kiadatlan levelei = Napjaink, 1984. 8. 21–23. [3 levél 1917-ból, 1 db. 1919-ből, 1 db. 1927-ből.]

Lévay Botond: Szabó Lőrinc Juhász Gézának írt kiadatlan levelei = Tanítóképző Főiskolák Tudományos Közleményei, 1984. 27–28. 69–78. [7 levél 1917 és 1939 között.]

Tóbiás Áron: Szabó Lőrinc hangszalagon = Olvasó Nép, 1986. 1. 154–160. [El nem hangzott rádiós beszélgetés szövegközlése 1956 októberéből.]

Szokolay Károly: Költő házikabátban: Szabó Lőrinc kiadatlan leveleiből = Új Auróra, 1986. 1. 85–90. [8 levél 1949 és 1954 között, Szokolay Károlynak és Szokolay Bálintnénak.]

Reöthy Ferenc: Szabó Lőrinc és Takáts Gyula levelezéséből = Somogy, 1986. 3. 71–76. [10 levél 1937 és 1939 között.]

Vargha Kálmán: „Egyetlen hal se kacag a Mainában”: Gelléri Andor Endre németországi levelei Szabó Lőrincéknek = Újhold Évkönyv, 1986. 1. 455–466. [5 levél 1928-ból.]

Kabdebó Lóránt: Küzdelem az életörömmel = Új Írás, 1987. 1. 100–113. [1 levél 1928-ból, feltehetően Magyar Eleknek.]

Kabdebó Lóránt: Feljegyzések az álom és a felháborodás világából = Életünk, 1987. 11. 1097–1098. [Szabó Lőrinc naplójegyzeteiről szövegközléssel.]

Kabdebó Lóránt: Egy különös önéletrajz margójára = Délsziget, 1988. 11. 17–22. [Katonai életrajz 1951-ből szövegközléssel.]

Laczkó András: Írók, művészek és Boglárlelle = Boglárlelle: Tanulmányok, 1988, 507–574. [Szabó Lőrinc 7 levelének közlésével, 1952–1956.]

Laczkó András: Levelek Lente Gáborhoz = Alföld, 1988. 7. 64–67. [Többek közt Szabó Lőrinc egy levele 1957-ből.]

Kabdebó Lóránt: Lázadók és megbékélők = Tiszatáj, 1989. 2. 54–79. [Szabó Lőrinc levele 1962-ből; Szabó Lőrincné naplója és levelei 1928-ból.]

Kabdebó Lóránt: Két ismeretlen Szabó Lőrinc-szonett = Magyar Napló, 1990. 26. 3. [Költő, Automobilversenyen.]

Schelken Pálma: Szabó Lőrinc „játékos verse” gyorsírással = 1957 májusában: És sok-sok gondolatébresztő gyorsírásos töredék! = Szabadelvű Unió, 1990. 1. 122–126. [Szövegközléssel; az MTA Könyvtára Kézirattárában található hagyatékokból.]

Schelken Pálma: Szabó Lőrinc gyorsírásos hagyatéka az MTA Könyvtárának Kézirattárában = Irodalomtörténeti Közlemények, 1990. 1. 121–126. [Az Ahogy lehet és A kedvemért c. vers és egyéb megfejtett töredék közlésével.]

Kárpáti, Paul: Der Dichter als Mittler: Ein Brief von Lőrinc Szabó aus dem Jahr 1940 = Berliner Beiträge zur Hungarologie, 1990. 5. 243–250.

Somlyó György: Szálak egy levélkazalból = Holmi, 1990. 11. 1220–1234. [Többek közt Szabó Lőrinc levele Somlyó Györgynek.]

Kabdebó Lóránt: Szabó Lőrinc kiadatlan versei = Új Írás, 1990. 11. 13–14. [14 vers szövegközlése.]

[Szakonyi Károly] Sz. K.: Szenzációs irodalmi felfedezés: Szabó Lőrinc vallomásaiból (1–4.) = Új Idő, 1990. 4. 6. 7. 8. 45. 10–11.; 40–42., 15–16. [Részletek a Magvető Kiadónál megjelenésre váró könyvből. Szabó Lőrinc kommentárjai az Örkénytábor felé, Vang-An-si, Önvád, Ostrom után, Képzelt képzeleteddel és a Vezér c. vershez.]

Schelken Pálma: Szabó Lőrinc eddig ismeretlen versfogalmazványa = Új Ember, 1992. febr. 23. 6. [Gyorsírásos szövegből átírt, cím nélküli 20 négysoros versszak.]

Szabó Lőrinc három levele = Vigilia, 1992. 3. 216–217 [1 levele Pajor Károlynak, 1950. dec. 6.; 2 levele Baránszky-Jób Lászlónak, 1957. júl. 4.; 1957. szept. 15.]

Laczkó András: Móricz Zsigmond és Szabó Lőrinc hévízi levelei = Hévíz, 1. 1993. 3. 15–19.

Schelken Pálma: Babits Mihály és Szabó Lőrinc levelei = Magyar Nemzet, 1993. 275. 14.

Kabdebó Lóránt: Párhuzamosok: Szabó Lőrinc és felesége levelezése a háború után = Tiszatáj, 1993. 4. 30–35.

Nádor Tamás: Párhuzamosok: Szabó Lőrinc és felesége levelezése = Könyvvilág, 1993. 5. 5.

Herceg János: Párhuzamosok: Szabó Lőrinc és felesége levelezése = Üzenet, 1995. 7–8. 428–429.

Perger Gyula: Szabó Lőrinc két ismeretlen levele = Műhely, 1993. 6. 34–35. [Dóczi Antalhoz, 1946. dec. 12.; 1951. máj. 15.]

Berecz József: Szeles évek: Naplótöredék 1945–1947-ből I–II = Magyar Élet, 1994. 1. 33–37. [Többek között közli Szabó Lőrinc hozzá írott levelét.]

[Szőcs Zoltán] (sz.): Szabó Lőrinc levele 1946-ból = Havi Magyar Fórum, 1994. 7. 61. [A címzett ismeretlen, Nyíregyháza (Sóstóhegy), 1946. jan. 11.]

Kárpáti, Paul: Két levél: Szabó Lőrinc és Németh László Farkas Gyulához = Berliner Beitr. Hung., 1997. 235–242. [A berlini Humboldt-Universität hungarológiai tanszéke archívumának „Farkas Gyula magánlevelezése” 36. sz. és 61. sz. jelzetű dokumentuma.]

Horányi Károly: Kodolányi János és Szabó Lőrinc levelezéséből = Hitel, 1998. 10. 34–52.

Horányi Károly: Kodolányi János és Szabó Lőrinc levelezéséből = Kortárs, 1999. 7. 109–128.

 

VII. Életrajzának forrásai, feldolgozások, emlékezések, kultusza

A Nyugatba írni ma már nem megtiszteltetés, hanem kényszer = Ma Este, 1924. 20. (máj. 30.) 5. [Szabó Lőrinc nyilatkozata a Nyugat folyóirat szerepéről.]

Ma jelenik meg a Pandora, Szabó Lőrinc havilapja = Az Est, 1927. febr. 24.; kötetben: Szabó Lőrinc: Vallomások: Naplók, beszélgetések, levelek, szerk., jegyz., utószó, életrajz Horányi Károly, Kabdebó Lóránt, Osiris, Bp. 2008, 90–91.

Feledhetetlen ünnepe volt Debrecennek a vasárnapi Ady-nap = Debreczeni Független Újság, 1927. nov. 29.; kötetben: Szabó Lőrinc: Vallomások: Naplók, beszélgetések, levelek, szerk., jegyz., utószó, életrajz Horányi Károly, Kabdebó Lóránt, Osiris, Bp. 2008, 102–106.

Beszélgetés Szabó Lőrinccel: A kiváló költő a Déri Múzeumról, a Hankiss–Juhász-könyvről, az új Nyugatról és önmagáról = Debreczeni Független Újság, 1930. júl. 27. 8.; kötetben: Szabó Lőrinc: Vallomások: Naplók, beszélgetések, levelek, szerk., jegyz., utószó, életrajz Horányi Károly, Kabdebó Lóránt, Osiris, Bp. 2008, 107–109.

Az egyik Baumgarten-díjas az adósságok „ingoványát” akarja eltüntetni, a másik falura megy gatyás parasztot keresni, a harmadik meg azt mondja, hogy rövidesen kevesek fényűzése lesz az irodalom... = Újság, 1932. jan. 19. 5.; kötetben: A Baumgarten Alapítvány: Dokumentumok 1917–1941, szerk. Téglás János, Argumentum, Bp. 2003, II. köt., 312.; Szabó Lőrinc: Vallomások: Naplók, beszélgetések, levelek, szerk., jegyz., utószó, életrajz Horányi Károly, Kabdebó Lóránt, Osiris, Bp. 2008, 109.

Mire költik a pénzt a Baumgarten-díjasok? = Színházi Élet 1932. 6. (jan. 31–febr. 6.) 56–57.; kötetben: Szabó Lőrinc: Vallomások: Naplók, beszélgetések, levelek, szerk., jegyz., utószó, életrajz Horányi Károly, Kabdebó Lóránt, Osiris, Bp. 2008, 109–110.

Azért nincs egy új Ady vagy új Babits, mert senkit sem kereszteltek Adynak vagy Babitsnak – mondja Szabó Lőrinc = Keresztmetszet, 1934. 1. (dec.) 2–3.; kötetben: Szabó Lőrinc: Vallomások: Naplók, beszélgetések, levelek, szerk., jegyz., utószó, életrajz Horányi Károly, Kabdebó Lóránt, Osiris, Bp. 2008, 110–112.

Nagy István: A költő és a gyorsírás = Diák Gyorsíróvilág – A Gyorsírástudomány melléklete, 1935. ápr., 13–15.; kötetben: Szabó Lőrinc: Vallomások: Naplók, beszélgetések, levelek, szerk., jegyz., utószó, életrajz Horányi Károly, Kabdebó Lóránt, Osiris, Bp. 2008, 112–115.

Kodolányi János és Szabó Lőrinc előadása a MIEFHOÉ-ben [a Magyar Izraelita Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Országos Egyesületében] = Magyarország, 1935. jún. 24. 7.

Dsida Jenő: Szabó Lőrinc, a nagynevű költő és műfordító Erdélybe jött, hogy a havasok magányában készítse el Shakespeare Athéni Timon-jának új fordítását: Futó beszélgetés a Nemzeti Színházról, az új magyar folyóiratokról és a fiatal írónemzedékről = Keleti Újság, 1935. júl. 30. 4.; kötetben: Dsida Jenő: Séta egy csodálatos szigeten: Cikkek, riportok, novellák levelek, szerk. Marosi Ildikó, Kriterion, Bukarest, 1992, 125–129.; Szabó Lőrinc: Vallomások: Naplók, beszélgetések, levelek, szerk., jegyz., utószó, életrajz Horányi Károly, Kabdebó Lóránt, Osiris, Bp. 2008, 115–119.

A „mindenható” arany tragédiája = Budapesti Hírlap, 1935. nov. 3. 20.; kötetben: Szabó Lőrinc: Vallomások: Naplók, beszélgetések, levelek, szerk., jegyz., utószó, életrajz Horányi Károly, Kabdebó Lóránt, Osiris, Bp. 2008, 119–120.

Athéni Timon: A fordító a Nemzeti Színház Shakespeare-bemutatójáról = Magyar Színpad, 1935. 309–315. (nov. 6–12.) 3.; kötetben: Szabó Lőrinc: Vallomások: Naplók, beszélgetések, levelek, szerk., jegyz., utószó, életrajz Horányi Károly, Kabdebó Lóránt, Osiris, Bp. 2008, 120–121.

[A nagy pillanatok] = Éjféli Riport, 1936. jan. 31. 3.; kötetben: Szabó Lőrinc: Vallomások: Naplók, beszélgetések, levelek, szerk., jegyz., utószó, életrajz Horányi Károly, Kabdebó Lóránt, Osiris, Bp. 2008, 121–122.

[Szabó Lőrinc előadása a költészetről = Pesti Napló, 1936. febr. 12. 11.; kötetben: Szabó Lőrinc: Vallomások: Naplók, beszélgetések, levelek, szerk., jegyz., utószó, életrajz Horányi Károly, Kabdebó Lóránt, Osiris, Bp. 2008, 122.

Interjú az íróval = Könyvpiac, 1936. 8. (máj. 24.) 2.; kötetben: Szabó Lőrinc: Vallomások: Naplók, beszélgetések, levelek, szerk., jegyz., utószó, életrajz Horányi Károly, Kabdebó Lóránt, Osiris, Bp. 2008, 122–123.

Szabó Lőrinc a Pokoli Színjáték-ról = Pesti Napló, 1936. aug. 6. 10.; kötetben: Szabó Lőrinc: Vallomások: Naplók, beszélgetések, levelek, szerk., jegyz., utószó, életrajz Horányi Károly, Kabdebó Lóránt, Osiris, Bp. 2008, 124.

A Pokoli Színjáték-ról a fordító = Az Est, 1936. nov. 10. 6.; kötetben: Szabó Lőrinc: Vallomások: Naplók, beszélgetések, levelek, szerk., jegyz., utószó, életrajz Horányi Károly, Kabdebó Lóránt, Osiris, Bp. 2008, 124.

Pokoli Színjáték: Krasinszky nagy drámája a Nemzeti Színházban = Magyar Színpad, 1936. 316–322. (nov. 11–17.) 1.; kötetben: Szabó Lőrinc: Vallomások: Naplók, beszélgetések, levelek, szerk., jegyz., utószó, életrajz Horányi Károly, Kabdebó Lóránt, Osiris, Bp. 2008, 125.

Mit olvasnak az írók? Válasz egy körkérdésre = Színházi Élet, 1937. 4. (jan. 17–23.) 68–69.; kötetben: Szabó Lőrinc: Vallomások: Naplók, beszélgetések, levelek, szerk., jegyz., utószó, életrajz Horányi Károly, Kabdebó Lóránt, Osiris, Bp. 2008, 125.

Szabó Lőrinc „Debrecen, a költők városa” címmel ad elő hétfőn, [1937.] április 5-én 20 órakor [a Rádióban] = Rádióélet, 1937. 14. (ápr. 2.) 5.; kötetben: Szabó Lőrinc: Vallomások: Naplók, beszélgetések, levelek, szerk., jegyz., utószó, életrajz Horányi Károly, Kabdebó Lóránt, Osiris, Bp. 2008, 126–128.

Költők beszélnek a tavasz lázában fogant első versükről = Új Magyarság, 1937. márc. 28. 17.; kötetben: Szabó Lőrinc: Vallomások: Naplók, beszélgetések, levelek, szerk., jegyz., utószó, életrajz Horányi Károly, Kabdebó Lóránt, Osiris, Bp. 2008, 128–130.

Gál István: A költő átéli a kort, és bekapcsolódik a valóságba: Egy óra Szabó Lőrinccel = Új Szellem, 1937. 9. (jún. 15.) 3–4.; kötetben: Szabó Lőrinc: Vallomások: Naplók, beszélgetések, levelek, szerk., jegyz., utószó, életrajz Horányi Károly, Kabdebó Lóránt, Osiris, Bp. 2008, 130–135.

Szabó Lőrinc fordításában december 17-én mutatja be a Nemzeti Színház Shakespeare Ahogy tetszik-jét = Pesti Napló, 1938. dec. 2. 14.; kötetben: Szabó Lőrinc: Vallomások: Naplók, beszélgetések, levelek, szerk., jegyz., utószó, életrajz Horányi Károly, Kabdebó Lóránt, Osiris, Bp. 2008, 136.

Lánczy Margit Szabó Lőrinc gyermekverseiből szaval = Magyarország, 1938. dec. 22. 11.; kötetben: Szabó Lőrinc: Vallomások: Naplók, beszélgetések, levelek, szerk., jegyz., utószó, életrajz Horányi Károly, Kabdebó Lóránt, Osiris, Bp. 2008, 138–139.

Kleist Amphitryonja: Elmondotta Szabó Lőrinc = Magyar Színpad, 1939. 46–52. (febr.) 15–21.; kötetben: Szabó Lőrinc: Vallomások: Naplók, beszélgetések, levelek, szerk., jegyz., utószó, életrajz Horányi Károly, Kabdebó Lóránt, Osiris, Bp. 2008, 139–140.

Szabó Lőrinc előadása Berlinben a magyar líráról (Berlin, MTI, június 9.) = Pesti Napló, 1939. jún. 10. 10.

Magyar Bálint: Beszélgetés Szabó Lőrinccel berlini előadásáról, irodalmi terveiről – és Egyiptomról = Színházi Magazin, 1939. 26. (jún.) 25. 74–76.; kötetben: Szabó Lőrinc: Vallomások: Naplók, beszélgetések, levelek, szerk., jegyz., utószó, életrajz Horányi Károly, Kabdebó Lóránt, Osiris, Bp. 2008, 140–143.

Segesváry Izabella: Liszt, Petőfi és Shakespeare tolmácsolóival a Tátrában = Szepesi Hiradó, 1939. 32. (aug. 12.) 3.; kötetben: Szabó Lőrinc: Vallomások: Naplók, beszélgetések, levelek, szerk., jegyz., utószó, életrajz Horányi Károly, Kabdebó Lóránt, Osiris, Bp. 2008, 143–144.

Új Macbeth a Nemzeti Színházban = Pesti Hírlap, 1939. nov. 14. 8.; kötetben: Szabó Lőrinc: Vallomások: Naplók, beszélgetések, levelek, szerk., jegyz., utószó, életrajz Horányi Károly, Kabdebó Lóránt, Osiris, Bp. 2008, 146.

[1939 könyveiről] = Magyarország, 1939. dec. 24. 10.; kötetben: Szabó Lőrinc: Vallomások: Naplók, beszélgetések, levelek, szerk., jegyz., utószó, életrajz Horányi Károly, Kabdebó Lóránt, Osiris, Bp. 2008, 147. [Körkérdésre adott válasz.]

Szabó Lőrinc lefordította Villon Nagy Testámentum-át = Esti Magyarország, 1940. ápr. 20. 9.; kötetben: Szabó Lőrinc: Könyvek és emberek az életemben: Prózai írások, vál., szerk., jegyz. Steinert Ágota, Magvető, Bp. 1984, 598.; Szabó Lőrinc: Vallomások: Naplók, beszélgetések, levelek, szerk., jegyz., utószó, életrajz Horányi Károly, Kabdebó Lóránt, Osiris, Bp. 2008, 147–148.

Az igazi Villon A Rádió [1940.] május 3-i Villon-estje elé = Rádió Újság, 1940. 18. (ápr. 26.) 6.; kötetben: Szabó Lőrinc: Vallomások: Naplók, beszélgetések, levelek, szerk., jegyz., utószó, életrajz Horányi Károly, Kabdebó Lóránt, Osiris, Bp. 2008, 148–149.

[Thury Zsuzsa] Th. Zs.: Írók egymásról: Illyés Gyula Szabó Lőrincről, Szabó Lőrinc Illyés Gyuláról = Ünnep, 1940. 23. 12. [Kötetben: Szabó Lőrinc: Könyvek és emberek az életemben: Prózai írások, vál., szerk., jegyz. Steinert Ágota, Magvető, Bp. 1984, 605–607.; A költő felel: Beszélgetések Illyés Gyulával, összegyűjt., s. a. r., bev., jegyz. Földes Anna, Szépirodalmi, Bp. 1986, 56–59.; Szabó Lőrinc: Vallomások: Naplók, beszélgetések, levelek, s. a. r., jegyz. Horányi Károly, Kabdebó Lóránt, Osiris, Bp. 2008, 155–158., 710.]

Szabó Lőrinc kapta az Arany János emlékérmet = Magyarország, 1940. jún. 29.

[A költői tehetséget az anyától szokás örökölni…] = Tolnai Világlapja, 1940. 51. (dec. 18.) 9–10.; kötetben: Szabó Lőrinc: Vallomások: Naplók, beszélgetések, levelek, szerk., jegyz., utószó, életrajz Horányi Károly, Kabdebó Lóránt, Osiris, Bp. 2008, 158–159.

Beszélgetés Szabó Lőrinccel = Esti Újság, 1940. karácsony; kötetben: Szabó Lőrinc: Vallomások: Naplók, beszélgetések, levelek, szerk., jegyz., utószó, életrajz Horányi Károly, Kabdebó Lóránt, Osiris, Bp. 2008, 159–160. [Az interjú Szabó Lőrinc Kortársak c. versével és egy a szlovákiai magyarságnak szánt nyilatkozatával együtt jelent meg ebben a Pozsonyban kiadott napilapban.]

Irodalmi helyzetjelentés = Film Színház Irodalom, 1941. 10. (márc. 7–13.) [3.]; kötetben: Szabó Lőrinc: Vallomások: Naplók, beszélgetések, levelek, szerk., jegyz., utószó, életrajz Horányi Károly, Kabdebó Lóránt, Osiris, Bp. 2008, 162.

[Nyilatkozat a Nemzeti Színház berlini vendégjátéka alkalmából] = Szabó Lőrinc: Vallomások: Naplók, beszélgetések, levelek, szerk., jegyz., utószó, életrajz Horányi Károly, Kabdebó Lóránt, Osiris, Bp. 2008, 163–164.; német nyelven: Pester Lloyd 1941. máj. 4. 10.

[Beszélgetés a Nemzeti Színház berlini vendégjátékáról] = Szabó Lőrinc: Vallomások: Naplók, beszélgetések, levelek, szerk., jegyz., utószó, életrajz Horányi Károly, Kabdebó Lóránt, Osiris, Bp. 2008, 165–166.

[Papp Antal] P. A.: [Hozzászólás a Márai-vitához] = Film Színház Irodalom, 1941. 36. (szept. 5–11.) [19.]; kötetben: Szabó Lőrinc: Vallomások: Naplók, beszélgetések, levelek, szerk., jegyz., utószó, életrajz Horányi Károly, Kabdebó Lóránt, Osiris, Bp. 2008, 167. [Egy körkérdésre adott válasz. Nyilatkoztak még: Papp Jenő, Vaszary Gábor, Bókay János, Szabó Dezső és Harsányi Zsolt. A válasz Szabó Lőrinc fényképével jelent meg. A kérdező Papp Antal volt; az összeállítás P. A. szignóval jelent meg, az eredeti címe: Megszólalnak az írók a Márai-vitában.]

Berlin, október 27. [Tudósítás a német könyvhét rendezvényeiről és a weimari költőtalálkozóról] = MTI - Magyar Távirati Iroda, 1941. okt. 27. 9 óra 28. perc.

Hogy érkezett el Szabó Lőrinc Kálvintól Baudelaire-ig? Izgalmas vallomás a kávéház gyónószékében = Esti Kis Újság, 1942. 53. (márc. 6.) 4.; kötetben: Szabó Lőrinc: Vallomások: Naplók, beszélgetések, levelek, szerk., jegyz., utószó, életrajz Horányi Károly, Kabdebó Lóránt, Osiris, Bp. 2008, 168–169.

Fényi András: A műfordítás: Beszélgetés Szabó Lőrinccel = Magyar Kulturszemle, 1942. 3. (márc.) 54.; kötetben: Szabó Lőrinc: Vallomások: Naplók, beszélgetések, levelek, szerk., jegyz., utószó, életrajz Horányi Károly, Kabdebó Lóránt, Osiris, Bp. 2008, 170–173.

Szófiai kiküldetés = Szabó Lőrinc: Vallomások: Naplók, beszélgetések, levelek, szerk., jegyz., utószó, életrajz Horányi Károly, Kabdebó Lóránt, Osiris, Bp. 2008, 173–174.

[A bulgáriai látogatásról] = Szabó Lőrinc: Vallomások: Naplók, beszélgetések, levelek, szerk., jegyz., utószó, életrajz Horányi Károly, Kabdebó Lóránt, Osiris, Bp. 2008, 174–175.

Bella Andor: Nyugtalan korok jelképes beszédbe menekülnek: Szabó Lőrinc beszél a költészet reneszánszáról, a költő és a polgár viszonyáról és arról, hogy igyekszik megélni = Film Színház Irodalom, 1942. 15. (ápr. 10–16.) [10.]; kötetben: Szabó Lőrinc: Vallomások: Naplók, beszélgetések, levelek, szerk., jegyz., utószó, életrajz Horányi Károly, Kabdebó Lóránt, Osiris, Bp. 2008, 175–177.

Miért népszerű a költészet? = Szabó Lőrinc: Vallomások: Naplók, beszélgetések, levelek, szerk., jegyz., utószó, életrajz Horányi Károly, Kabdebó Lóránt, Osiris, Bp. 2008, 177–178.

Bella Andor: Illyés Gyula: egy szót se irodalomról = Film Színház Irodalom, 1942. 35. [Szabó Lőrinchez fűződő barátságáról.]

Jócsik Lajos: Tájékozódás = Sorsunk, 1942. 434–46. [Többek között Szabó Lőrincről.]

Marconnay Tibor: Villám-beszéd Szabó Lőrinccel: „Melyik szebb?”: Az 1942. július 15-i rádió-előadásához = Rádió Újság, 1942. 35. (aug. 28.) 6.; kötetben: Szabó Lőrinc: Vallomások: Naplók, beszélgetések, levelek, szerk., jegyz., utószó, életrajz Horányi Károly, Kabdebó Lóránt, Osiris, Bp. 2008, 178–179.

Marconnay Tibor: „Még a légy is lehet Múzsa”: Szabó Lőrinc előadása 1942. szeptember 1-én = Rádió Újság, 1942. 35. (aug. 28.) 6.; kötetben: Szabó Lőrinc: Vallomások: Naplók, beszélgetések, levelek, szerk., jegyz., utószó, életrajz Horányi Károly, Kabdebó Lóránt, Osiris, Bp. 2008, 170–173.

Bella Andor: Milyen a szép élet? Egy szót se irodalomról = Film Színház Irodalom, 1942. 32. (aug. 7–13.) [10.]; kötetben: Szabó Lőrinc: Vallomások: Naplók, beszélgetések, levelek, szerk., jegyz., utószó, életrajz Horányi Károly, Kabdebó Lóránt, Osiris, Bp. 2008, 195–199.

Min dolgoznak?... = Film Színház Irodalom, 1942. 39. (szept. 25–okt. 1.) [7.]; kötetben: Szabó Lőrinc: Vallomások: Naplók, beszélgetések, levelek, szerk., jegyz., utószó, életrajz Horányi Károly, Kabdebó Lóránt, Osiris, Bp. 2008, 198–199.

[Bella Andor] B. A.: A szellem a vulkanikus idők ellenére egész Európában él! Szabó Lőrinc nyilatkozik tizenöt nemzet költőinek weimari találkozójáról = Film Színház Irodalom, 1942. 43. (okt. 23–29.) [17.]; kötetben: Szabó Lőrinc: Vallomások: Naplók, beszélgetések, levelek, szerk., jegyz., utószó, életrajz Horányi Károly, Kabdebó Lóránt, Osiris, Bp. 2008, 200–202.

Sterio Leonidas: Az európai írók és költők második weimari találkozója = Berlini Visszhang, 1942. 20. (nov. 1.) 12–13.; kötetben: Szabó Lőrinc: Vallomások: Naplók, beszélgetések, levelek, szerk., jegyz., utószó, életrajz Horányi Károly, Kabdebó Lóránt, Osiris, Bp. 2008, 202–204.

Szabó Lőrinc két előadása Németországban = Esti Magyarország, 1942. dec. 5. 7.

Szabó Lőrinc költői estje Berlinben = Esti Magyarország, 1942. dec. 9. 7.

Szabó Lőrinc előadóestje Bécsben = Esti Magyarország, 1942. dec. 12. 7.

Lorenz Szabó: Abschied von Weimar – Aus meinem Tagebuch  = Ungarn, 1942. 116–119.

Lorenz Szabó: Majestätisches Landschaftsidyll = Europäische Literatur, 1942. december, 7–8.

[Versátírás] = Szabó Lőrinc: Vallomások: Naplók, beszélgetések, levelek, szerk., jegyz., utószó, életrajz Horányi Károly, Kabdebó Lóránt, Osiris, Bp. 2008, 210–211.

Ungarn [az aktuális magyar vonatkozású kulturális hírek között többek közt Szabó Lőrincről] = Europäischer Schriftstellervereinigung, 1943. 2.

Édesanya = rádióinterjú, elhangzott az 1943. máj. 2-án, 17 órakor kezdődő, a Budapest I. csatornán sugárzott Édesanyám – Ének, vers és szép szó az édesanyáról c. műsorban, melyet Babay József vezetett be; kötetben: Szabó Lőrinc: Vallomások: Naplók, beszélgetések, levelek, szerk., jegyz., utószó, életrajz Horányi Károly, Kabdebó Lóránt, Osiris, Bp. 2008, 215–216.

[Helytelenítem a mai vitacikkek technikáját] = Szabó Lőrinc: Vallomások: Naplók, beszélgetések, levelek, szerk., jegyz., utószó, életrajz Horányi Károly, Kabdebó Lóránt, Osiris, Bp. 2008, 217–218. [A cikk két gépiratos változata maradt fenn Szabó Lőrinc hagyatékában, az ő kézírásos javításaival: PIM Kt. Szabó Lőrinc hagy., letét. A korábbinak tartott változat első lapjának hátoldalán Szabó Lőrinc kézírásával: „Szabó Lőrinc: Nyilatkozat a filmhíradónak”. A Film Híradó 1943-ban és 1944-ben hetenként megjelenő képes magazin volt. Példányai nem maradtak fenn közkönyvtárakban.]

Körössényi Vilmos: Szabó Lőrinc a kortársakról = Film Színház Irodalom, 1943. 28. (júl. 9–júl. 15.) [16.]; kötetben: Szabó Lőrinc: Vallomások: Naplók, beszélgetések, levelek, szerk., jegyz., utószó, életrajz Horányi Károly, Kabdebó Lóránt, Osiris, Bp. 2008, 219–221.

[Politizáljon-e az író?] = Szabó Lőrinc: Vallomások: Naplók, beszélgetések, levelek, szerk., jegyz., utószó, életrajz Horányi Károly, Kabdebó Lóránt, Osiris, Bp. 2008, 239–240.

Turi Turgonyi András: Őszinte beszéd Szabó Lőrinccel: „Politika, pártérdek és hozzánemértés dühöng irodalmi életünkben” = Délibáb, 1943. 36. (szept. 4.) 4.; kötetben: Szabó Lőrinc: Vallomások: Naplók, beszélgetések, levelek, szerk., jegyz., utószó, életrajz Horányi Károly, Kabdebó Lóránt, Osiris, Bp. 2008, 240–242.

[A nőiesebb vonal] = Szabó Lőrinc: Vallomások: Naplók, beszélgetések, levelek, szerk., jegyz., utószó, életrajz Horányi Károly, Kabdebó Lóránt, Osiris, Bp. 2008, 242.

A magyar filmről = Színházi Magazin, 1943. 43. (okt. 13.) 13.; kötetben: Szabó Lőrinc: Vallomások: Naplók, beszélgetések, levelek, szerk., jegyz., utószó, életrajz Horányi Károly, Kabdebó Lóránt, Osiris, Bp. 2008, 243.

Ki volt Jeanne Duval, és hogyan került össze Baudelaire-rel? = Esti Magyarország, 1943. 264. (nov. 22.) 7.; kötetben: Szabó Lőrinc: Vallomások: Naplók, beszélgetések, levelek, szerk., jegyz., utószó, életrajz Horányi Károly, Kabdebó Lóránt, Osiris, Bp. 2008, 243–244.

A költő, az élet és az alkotás: Beszélgetés Szabó Lőrinccel a könyvtárszobájában = Esti Magyarország, 1943. dec. 20. 6.; kötetben: Szabó Lőrinc: Könyvek és emberek az életemben: Prózai írások, vál., szerk., jegyz. Steinert Ágota, Magvető, Bp. 1984, 641–643.; Szabó Lőrinc: Vallomások: Naplók, beszélgetések, levelek, szerk., jegyz., utószó, életrajz Horányi Károly, Kabdebó Lóránt, Osiris, Bp. 2008, 246–249.

Fodor József: Fiataljaink gondjai = Újság, 1943. dec. 22. [Kötetben: Fodor József: A történelem sodrában: Válogatott cikkek és tanulmányok, Magvető, Bp. 1961, 113–114.; többek között Szabó Lőrincről.]

Lorenz Szabó: Um Goethes Gartenhaus – Aus meinem Weimarer Tagebuch  = Ungarn, 1943. 101–105.

Megélnek-e a magyar írók a könyveikből = Ünnep, 1944. 1. (jan. 7.) 7.; kötetben: Szabó Lőrinc: Vallomások: Naplók, beszélgetések, levelek, szerk., jegyz., utószó, életrajz Horányi Károly, Kabdebó Lóránt, Osiris, Bp. 2008, 250–252.

Nyilatkoznak az idei Baumgarten-díjasok = Délibáb, 1944. 5. (jan. 29.) 10.; kötetben: Szabó Lőrinc: Vallomások: Naplók, beszélgetések, levelek, szerk., jegyz., utószó, életrajz Horányi Károly, Kabdebó Lóránt, Osiris, Bp. 2008, 252–253. [Benedek Marcell, Berda József, Csapodi Csaba, Kolozsvári Grandpierre Emil melletti nyilatkozat.]

A költő titkairól beszél = Szabó Lőrinc: Vallomások: Naplók, beszélgetések, levelek, szerk., jegyz., utószó, életrajz Horányi Károly, Kabdebó Lóránt, Osiris, Bp. 2008, 253–256.

Deák Zoltán: „Békét, nyugalmat, szabadságot s hasonló kellemes szavakat szeretnék a magyar nyelv teljes szótárából” – mondja Szabó Lőrinc, a Baumgarten-díjas költő = Film Színház Irodalom, 1944. 5. (jan. 27–febr. 2.) [12.]; Szabó Lőrinc: Vallomások: Naplók, beszélgetések, levelek, szerk., jegyz., utószó, életrajz Horányi Károly, Kabdebó Lóránt, Osiris, Bp. 2008, 256–259.

Fahidy József: Baumgarten-díjasok a magyar filmről = Mozi Ujság, 1944. 4. (jan. 26–febr. 1.) 8.; kötetben: Szabó Lőrinc: Vallomások: Naplók, beszélgetések, levelek, szerk., jegyz., utószó, életrajz Horányi Károly, Kabdebó Lóránt, Osiris, Bp. 2008, 259–261.

Irodalompártolás. Beszélgetés vitéz Szabó Lajossal, a Magyar Irodalompártoló Társaság elnökével = Délibáb, 1944. jún. 3. 8.

-zy: A külügyi sajtófőnök cikke a Das Reichben három magyar költőről. Tanulmány Erdélyi József politikai költészetéről, Nyírő Józsefről, és Szabó Lőrincről =Egyedül vagyunk, 1944. június 30.

Hattyasy Katalin: Egy óra Szabó Lőrinccel, Isten és a Hivatal között = Magyar Ünnep, 1944. 10. (okt. 6–13.) 10.; kötetben: Szabó Lőrinc: Napló, levelek, cikkek, vál., s. a. r., bev., jegyz. Kabdebó Lóránt, Szépirodalmi, Bp. 1974, 92–95.; Szabó Lőrinc: Könyvek és emberek az életemben: Prózai írások, vál., szerk., jegyz. Steinert Ágota, Magvető, Bp. 1984, 645–648.; Szabó Lőrinc: Vallomások: Naplók, beszélgetések, levelek, szerk., jegyz., utószó, életrajz Horányi Károly, Kabdebó Lóránt, Osiris, Bp. 2008, 261–264.

Világ Miklós: Szabó Lőrinc = Néplap [Debrecen], 1945. ápr. 20. 4.

H. [Horváth Zoltán]: A szent meg a rajongója = Népszava, 1945. máj. 13.

Horváth Zoltán: Mentőakciók, Népszava, 1945. máj. 23.

Bejelentést teszünk az írói igazolóbizottsághoz Szabó Lőrinc ellen = Népszava, 1945. szept. 14.

Bodó Béla: Knut Hamsun és magyar társai = Világ, 1945. szept. 16.

Népbíróság helyett közhivatal = Népszava, 1945. szept. 19.

Igazolták Szabó Lőrincet az Újságírók Szövetségében = Szabad Szó, 1945. szept. 27.

Zsabó Lőrincnek kiadatlan verse Lóvi fiáról = Ludas Matyi, 1945. okt. 7. 4.

Megoldódott a Szabó Lőrinc-vers rejtélye = Ludas Matyi, 1945. okt. 7. 5.

Fasiszta = Független Újság, 1945. okt. 26.

Darvas Szilárd: A csodálatos papagály [Berda József, Márai Sándor, Kodolányi János és Szabó Lőrinc parodizálása] = Szabadság, 1946. dec. 25. 9.

[Gaál Gábor] G. G.: Újra megindult a Válasz = Illyés Gyula szerkeszti = Utunk, 1946. 12. [Szabó Lőrinc és Németh László bírálata.]

Ritoók Zsigmond: Beszélgetés Szabó Lőrinccel = Kulcs – Budapesti Református Gimnázium ifjúságának lapja – 1947. 4. (ápr.); Szabó Lőrinc: Vallomások: Naplók, beszélgetések, levelek, szerk., jegyz., utószó, életrajz Horányi Károly, Kabdebó Lóránt, Osiris, Bp. 2008, 551–552.

K. P.: Egy szomorú élet keserű tájai = Március Tizenötödike, 1947. 21.

Mi az igazság Szabó Lőrinc írószövetségi felvétele körül? = Magyar Nemzet, 1947. 291.

Szabó Lőrincet felvették az Írószövetségbe = Szabadság, 1947. dec. 17.

Felháborodni = Világosság, 1947. dec. 18.

Sorozatos lemondások az Írók Szövetségének vezetésében = Népszava, 1947. dec. 21.

Kizárólag = Világosság, 1947. dec. 21.

Dagad a botrány Szabó Lőrinc körül = Hétfői Új Hírek, 1947. dec. 22.

Fodor József: Én ajánlottam: Szociáldemokrata írók is hozzájárultak Szabó Lőrinc felvételéhez = Szabadság, 1947. dec. 24.

A Führer szabója = Pesti Izé, 1947. dec. 28.

Tulajdonképpen... = Világ, 1947. dec. 31.

A helyzet... = Magyar Nemzet, 1947. dec. 31.

Cím nélkül = Magyar Nemzet, 1948. jan. 1. [Szabó Lőrinc írószövetségi felvételével kapcsolatos glossza.]

Rónay György: A Szabó Lőrinc-ügy = Hazánk, 1948. 1. [Szabó Lőrinc Írószövetségbe történő felvételéről.]

Füllentett hírek = Pesti Műsor, 1948. jan. 2. - jan. 8. 11.

Csillag István: [Rádióinterjú Szabó Lőrinccel] = elhangzott 1956. ápr. 13-án; kötetben: Szabó Lőrinc: Vallomások: Naplók, beszélgetések, levelek, szerk., jegyz., utószó, életrajz Horányi Károly, Kabdebó Lóránt, Osiris, Bp. 2008, 601–602.

[Szalatnai Rezső]: Szabó Lőrinc és Illyés Gyula = Evangélikus Élet, 1956. 27.

Szigeti Endre „...magány vagyok, s új magányra mag” = Új Ember, 1956. 37.

Simon István: [Rádióinterjú Szabó Lőrinccel] = Új Írás, 1964. 9. (szept.) 1096–1101.; kötetben: Szabó Lőrinc: A költészet dicsérete: Válogatott cikkek, tanulmányok, vál., bev., szerk. Simon István, Szépirodalmi, Bp. 1967, 583–591.; Szabó Lőrinc: Könyvek és emberek az életemben: Prózai írások, vál., szerk., jegyz. Steinert Ágota, Magvető, Bp. 1984, 657–662. [Írószobám címmel]; Szabó Lőrinc: Vallomások: Naplók, beszélgetések, levelek, szerk., jegyz., utószó, életrajz Horányi Károly, Kabdebó Lóránt, Osiris, Bp. 2008, 604–610. [egy Szabó Lőrinc hagyatékában talált gépirat alapján, mely nem azonos a korábbi közlésekkel, azoknál teljesebb].

[Új könyvekről, 1957] = Szabó Lőrinc: Vallomások: Naplók, beszélgetések, levelek, szerk., jegyz., utószó, életrajz Horányi Károly, Kabdebó Lóránt, Osiris, Bp. 2008, 610.

Fodor Ilona: [Rádióbeszélgetés Szabó Lőrinccel] = elhangzott 1957. jún. 2-án; kötetben: Szabó Lőrinc: Napló, levelek, cikkek, vál., s. a. r., bev., jegyz. Kabdebó Lóránt, Szépirodalmi, Bp. 1974, 96–98.; Szabó Lőrinc: Vallomások: Naplók, beszélgetések, levelek, szerk., jegyz., utószó, életrajz Horányi Károly, Kabdebó Lóránt, Osiris, Bp. 2008, 611–623.

Szabó Lőrinc Kossuth-díjat kapott = Gyorsírók Lapja, 1957. 4. (ápr.) 61.

Schelken Pálma: A költő és a gyorsírás: Látogatás Szabó Lőrincnél, a költőnél, a gyorsírónál = Gyorsírók Lapja, 1957. 9. (szept.) 162–163.

Ertsey Péter: Régen és most: Szabó Lőrinc halálára = Délmagyarország, 1957. okt. 20.

(T. A.) = Szabó Lőrinc műhelyében = Alföld, 1957. 1. 101.

Bori Imre: Szabó Lőrinc = Híd, 1957. 858–863.

Szabó Lőrinc = Veszprémi Szemle, 1957. 1. 8.

Paróczay Gergely: Szabó Lőrinchez = Tiszatáj, 1957. 3. 3.

Szabó Lőrinc = Film Színház Muzsika, 1957. 22. 23.

 [Földes Anna] F. A.: Szabó Lőrinc = Nők Lapja, 1957. 37.  

Jánosházy György: Szabó Lőrinc = Utunk, 1957. 41. 6.

Szabó Lőrinc = Népakarat, 1957. okt. 4., Népszabadság, 1957. okt. 4.

Szabó Lőrinc = Ország Világ, 1957. 20.

Meghalt Szabó Lőrinc = Délmagyarország, 1957. okt. 4.

Meghalt Szabó Lőrinc = Magyar Nemzet, 1957. okt. 4.

Szabó Lőrinc = Magyarország, 1957. 31.

Kristóf Károly: Szabó Lőrinc = Esti Hírlap, 1957. okt. 5.

Szabó Lőrinc gyászülés = Népakarat, 1957. okt. 5.

(Zoltán): Szabó Lőrinc = Csongrád megyei Hírlap, 1957. okt. 5.; Délmagyarország, 1957. okt. 5.

Képes Géza: Búcsúztató = Esti Hírlap, 1957. okt. 6.

Az Irodalmi Tanács gyászjelentése Szabó Lőrinc elhunytáról = Népszabadság, 1957. okt. 6.

Szabó Lőrinc temetése = Esti Hírlap, 1957. okt. 8.

Eltemették Szabó Lőrincet = Népszabadság, 1957. okt. 9.

Szabó Lőrinc hű hangszere volt korunknak: Nagy részvét mellett temették el Szabó Lőrinc Kossuth-díjas költőt = Magyar Nemzet, 1957. okt. 9.

Nagy részvét mellett temették el Szabó Lőrinc Kossuth-díjas költőt = Dunántúli Napló, 1957. okt. 9.

Nagy részvét mellett temették el Szabó Lőrincet = Népakarat, 1957. okt. 9.

Kanyó Béla: Szabó Lőrinc Szegeden = Délmagyarország, 1957. okt. 20.

Szabó Lőrinc = Kortárs, 1957. 2. 163.

Jankovich Ferenc: Képzelt halál: Szabó Lőrinc emlékének = Kortárs, 1957. 3. 366. [Vers.]

Kuzmányi Gusztáv: Meghalt Szabó Lőrinc = Északmagyarország, 1957. okt. 11.

Reményi Béla: Újmódi siratóének: Szabó Lőrinc ravatalánál = Kortárs, 1957. 3. 388. [Vers.]

Ménfőcsanaki: Szabó Lőrinc = Ahogy Lehet, 1957. 103–104.  13–15.

Szabó Lőrinc = Érdekes Újság, 1957. 41.

Szabó Lőrinc = Kiskunság, 1957. 10. 65.

Ma Szabó Lőrinc-est a Déri Múzeumban = Hajdú-Bihari Napló, 1957. dec. 15.

Pók Lajos: Szabó Lőrinc = A Könyvtáros, 1957. 6.  445–446., és Könyvbarát, 1957. 6.  13–14.

Sós Endre: Az élő szonett = Élet és Irodalom, 1957. 2. 6.

Szalatnai Rezső: Szabó Lőrinc = Evangélikus Élet, 1957. 31. 

Cs. Szabó László: Szabó Lőrinc = Látóhatár, 1957. 284–286.

Szemlér Ferenc: Búcsúvétel Szabó Lőrinctől = Igaz Szó, 1957. 10. 625–628.

Szöcs István: Szabó Lőrinc sírjánál = Korunk, 1957. 11. 1555–1556.

– sl = : Szabó Lőrinc = Képes Kálvin Kalendárium az 1958. évre Lapkiadó, Bp. 1957, 79.

Elek László: Szabó Lőrinc két levele = Békési üzenet, 1957. 3. 35–37.

Fodor József: Szabó Lőrinc = Élet és Irodalom, 1957. okt. 11. 3. [Kötetben: Fodor József: A történelem sodrában: Válogatott cikkek és tanulmányok, Magvető, Bp. 1961, 271–273.

Pákozdy Ferenc: Szabó Lőrinc halálára = Alföld, 1958. 1. 38–40.

Rónay György: Szabó Lőrinc sírjára = Vigilia, 1958. 2. 84–86.

Szalatnai Rezső: Szabó Lőrinc = Lelkipásztor, 1958. 2–3.

Ertsey Péter: Emlékezés Szabó Lőrincre = Kiskunság, 1958. aug., 35–41.

Debreczeni Tibor: Egy éve halt meg Szabó Lőrinc = Hajdú Bihari Napló, 1958. okt. 5.

[N. n.]: Emlékezés a költőre = Élet és Irodalom, 1958. 42.

Bohuniczky Szefi: Az elfelejtett Central kávéház = Vigilia, 1959. 8. 471–478. [Többek között Szabó Lőrincről.]

Bori Imre: Nem a jelen, már csak emlékezés = Híd, 1958. 9. 740–748.

Juhász Béla: A debreceni Dienes-házról = Élet és Művelődés, 1959. 2. 106–107.

Kanyar József: Szabó Lőrinc Somogyban = Jelenkor, 1959. 4. 89–92.

[E. Fehér Pál] (e. fehér): Mai urak = Élet és Irodalom, 1959. 41.

Szegzárdy-Csengery József: Mozaikok Szabó Lőrinc arcképéhez = Vigilia, 1959. 9.  531–534.

Öttételes lírai rekviemet komponál Szabó Lőrinc verseire Szokolai Sándor = Esti Hírlap, 1959. okt. 16.

[N. n.]: Szabó Lőrinc = A Könyvtáros, 1960. 1. 15.

Szabó Lőrinc-est az Ady Művelődési Otthonban = Hajdú Bihari Napló, 1960. febr. 21.

Kardos Pál: Emlékezés Szabó Lőrincről = Alföld, 1960. 1. 133–139. [Ifjúkori barátságukról. A cikkről ismertetés Fazekas Istvántól: Borsodi Szemle, 1960. 5. 463.]

Marjalaki Kiss Lajos: Szabó Lőrinc szülőháza = Borsodi Szemle, 1960. 3. 226–227.

Szabó Zoltán: Ki volt Kis Kossuth? = Borsodi Szemle, 1960. 4. 349–350. [Szabó Lőrinc apai nagyapjáról.]

Kabdebó Lóránt: Szabó Lőrinc emlékezete = Északmagyarország, 1960. márc. 31.

Lőkös István: Szabó Lőrinc emlékezete = Népújság, 1960. márc. 31.

Szabó Lőrinc = Népújság, 1960. márc. 31.

Béber László: Szabó Lőrinc érlelő diákévei = Alföld, 1960. 4.  81–87. [Kötetben: Századok szelleme: Tanulmányok a magyar irodalom és Debrecen kapcsolatáról, vál. szerk. Bényei József, Fülöp László, Juhász Béla, előszó Juhász Béla, Hajdú-Bihar megyei Tanács V. B. Művelődési Osztálya, Debrecen, 1980, 198–210.; Érlelő diákévek: Napló, levelek, dokumentumok, versek Szabó Lőrinc pályakezdésének éveiből, emlékezések az 1915–1920-as évekről, összeáll., s, a, r., bev., jegyz. Kabdebó Lóránt, PIM–NPI, Bp. 1979, 9–20.]

Kiss Tamás: Egy líra forrásvidékei: Szabó Lőrinc emlékest és kiállítás a Déri Múzeumban = Alföld, 1960. 4. 88–89.

Szalatnai Rezső: Jegyzetek = Evangélikus Élet, 1960. 11.

Skin: „Tücsökzene”: Az Egyetemi Színpad Szabó Lőrinc-estje = Egyetemi Lapok, 1960. 13.

Herold László: Szabó Lőrinc: Balassagyarmat = Palócföldön, Nógrád Megyei Tanács VB. Művelődési Osztály, Salgótarján, 1960, 73–76.

Szabó Lőrinc irodalmi emlékest Nyíregyházán = Kelet-Magyarország, 1960. dec. 11.

Bernáth Aurél: Arcképvázlat Szabó Lőrincről = uő.: A múzsa körül, Szépirodalmi Kvk., Bp. 1962, 72–78.

Kardos Pál: Költők jártak Debrecenben = Alföld, 1961. 3. 127–132. [Babits Mihály, Szabó Lőrinc, Juhász Gyula az 1927-ben tartott Ady-emlékünnepélyen.]

Keresztury Dezső: Egy költő halálára = Jelenkor, 1961. 534–536.

Tóth Eszter: Képek egy kisfiúról: Hódolattal Szabó Lőrincnek = Élet és Irodalom, 1962. 5.  [Vers.]

Kiss Gyula: Félóra Szabó Lőrinccel = Napjaink, 1962. 7. 6.

Illyés Gyula: Bevezető a Balatonhoz: Óvás az utazónak, példával = Nők Lapja, 1962. 9. 10–11. [Többek között Szabó Lőrincről.]

Kiss Gyula: Félóra Szabó Lőrinccel = Napjaink, 1962. 6. 6.

Bihari Sándor: Fénykép Szabó Lőrincről = Napjaink, 1962. 7.  [Vers.]

Garai Gábor: Már fénytelen vizekre száll...: Szabó Lőrinc halálára = Élet és Irodalom, 1962. 39.  [Vers.]

(b. l.): Emlékező est Szabó Lőrinc halálának ötödik évfordulóján = Napjaink, 1962. 8.

Tóth Sándor: Örök barátunk = Nógrádi Népújság, 1962. okt. 13. 4.

Vas István: Szabó Lőrinc halálára = Élet és Irodalom, 1962. 39. sz.

Képes Géza: Szabó Lőrinc halálára = Új Írás, 1963. 2. 104–105.

Bárdosi Németh János: Szabó Lőrinc: Emlékek és jegyzetek = Életünk, 1963. 2. 131–140. [Kötetben: Bárdosi Németh János: Utak és útitársak, Szombathely, 1975, 150–169.

Angyal Endre: Találkozások Szabó Lőrinccel = Napjaink 1963. 6. 6.

Fodor József: Emlékek a hőskorszakról = Látóhatár, 1963. okt., 73–95. [Többek között Szabó Lőrincről.]

Katona Béla: Szabó Lőrinc és Szabolcs-Szatmár: Adalékok a Tücsökzene élményanyagához és keletkezéséhez = Irodalomtörténeti Közlemények, 1963. 492–509.

Békés István: Új magyar anekdotakincs, 2. kiad., Gondolat, Bp. 1963, 228–230, 360, 539.

Fodor József: Dacosan és egyedül = uő.: Emlékek a hőskorszakból, Magvető, Bp. 1964, 232–238.

Gál István: A Nyugat angol kapcsolataiból = Filológiai Közlöny, 1964. 417–420. [Békássy Ferenc és Szabó Lőrinc.]


Illyés Gyula: Szabó Lőrinc testközelből = Új Írás, 1964. 1091–1095. [Róla magáról címmel kötetben: Illyés Gyula: Ingyen lakoma: Tanulmányok, vallomások, Szépirodalmi, Bp. 1964, 2. köt. 238–252.]

Kodolányi János: „Tücsökzene” Szabó Lőrincről = Kortárs, 1964. 3. 397–410. [Kötetben: Kodolányi János: Visszapillantó tükör, Magvető, Bp. 1968, 467–503.]

Lipták Gábor: Emlékezés Szabó Lőrincre = A Könyvtáros, 1964. 672–674.

Sarkady Sándor: Szabó Lőrinc nyomában Sárándon = Napjaink, 1964. 3. 6–7.

[Kabdebó Lóránt] (kabdebó): Szabó Lőrinc-bemutató Budapesten = Napjaink, 1964. 3. 4.

Sarkady Sándor: Egy Szabó Lőrinc-levél margójára = Napjaink, 1964. 5. 8.

Tabi László: Ketten beszélnek = Ludas Matyi, 1964. szept. 17.

Tóbiás Áron: Rádióinterjú = Új Írás, 1964. 9. 1096–1101.; l. még:

Lipták Gábor: Szabó Lőrinc füredi emléktáblája előtt = Népművelés, 1964. 11. 27.

Dalos György: Kirgiz költő, Szabó Lőrinc barátja = Tiszatáj, 1965. 2. 150–153. [Temirkul Umetoliról.]


Illyés Gyula: Szabó Lőrinc emléktáblája előtt = Kortárs, 1965. 3. 488–489. [Kötetben: Elhangzott 1964. szept. 12-én Balatonfüreden.]

Jékely Zoltán: Szabó Lőrinc temetésén = Látóhatár, 1965. 598.

Kardos Pál: Szabó Lőrinccel a forradalmak idején = Alföld, 1965. 2. 71–73.

Gáborjáni Klára: Szabó Lőrinc és Temirkul Umetoli = Kortárs, 1965. 4. 612.

Gáborjáni Szabó Zoltán: Szabó Lőrinc testvére válaszol = Napjaink, 1965. 7. 1, 9.

Lipták Gábor: Badacsonyi tudósítás = Jelenkor, 1965. 603–613.

Simon István: Költőportrék között Tihanyban = Tükör, 1965. júl. 4. 14–15. [Beszélgetés Borsos Miklóssal Szabó Lőrincről.]

G. Szabó Lőrinc: Háromszázöt perc... = A fiú gondolatai az Apa mellett = Kortárs, 1965. 1626–1641. [Későbbi közlése: Életünk, 1987. 11. 1109–1127.; kötetben: Harminchat év: Szabó Lőrinc és felesége levelezése 1945–1957, s. a. r., bev. jegyz. Kabdebó Lóránt. Magvető, Bp. 1993, 505–538.– G. Szabó Lőrinc: Az utolsó háromszázöt perc… A fiú gondolatai az apa mellett, Bp. 1993.]

Basch Lóránt: Mester és tanítvány = Kortárs, 1966. 293–304. [Babits Mihály és Szabó Lőrinc kapcsolatáról.]

Gáborjáni Szabó Zoltán: Emlékeim Szabó Lőrincről = Napjaink, 1966. ápr., 3.

Hiller István: Századunk ismert magyar íróinak szereplése a Frankenburg körben = Soproni Szemle, 1966. 61–68.

Kabdebó Lóránt: Tanítvány és mestere = Jelenkor, 1966. 1143–1151. [Szabó Lőrinc és Babits Mihály.]


Szíj Rezső: Szabó Lőrinc és Kner Imre kapcsolatához = Alföld, 1966. 5. 60–67.

Kéry László: Szerkesztő koromban = Kortárs, 1966. 8. 1294.

Devecseri Gábor: Szabó Lőrinc arcai = Élet és Irodalom, 1967. 5. 11., [Kötetben: Devecseri Gábor: Lágymányosi istenek, Szépirodalmi, Bp. 1967, 435–439.; későbbi kiadások: 1975, 1979.]

Kabdebó Lóránt: Szabó Lőrinc Babits műhelyében = Borsodi Szemle, 1967. 2. 83–92.

Nádass József: 1923: Egy tervezett antológia és Szabó Lőrinc = Tiszatáj, 1967. 2. 172–174.

Moldvay Győző: Szabó Lőrinc és a „Délsziget” = Tiszatáj, 1967. 2. 174–178.

Erki Edit: Lillafüred = Élet és Irodalom, 1967. szept. 16. 5.

Kabdebó Lóránt: Emlékezés = Napjaink, 1967. 10. 6.

Németh Antal: Szabó Lőrinc és Az ember tragédiája = Palócföld, 1968. 1. 77–89. [Szabó Lőrinc verses szövegeinek beiktatása a dráma sorai közé a Tragédia 1932-es németországi előadásában.]

Németh Antal: Szabó Lőrinc Csongor és Tünde átköltése = Irodalomtörténeti Közlemények, 1969. 486–492. [Az átköltés története, a szövegek közlésével.]

Szíj Rezső: Emlékek Szabó Lőrincről = Alföld, 1969. 6. 76–79.

Szabó Lőrinc = kirgizül = Élet és Irodalom, 1969. 42. 4.

Vidor Miklós: Két pillanatfelvétel = Magyar Hírlap, 1969. dec. 7. [Szabó Lőrinc Tücsökzene-korszakáról.]

Ignácz Rózsa: Enkidu a Balatonon (Szabó Lőrinc-emlékeimből) = Jelenkor, 1970. 7–8. 715–724. [A Huszonhatodik év ciklus élményanyagából.]

Mikes Margit: Pillanatfelvételek emberközelből: Emlékezés Szabó Lőrincre = Új Látóhatár, 1970. 58–64.

Hajdu Ráfis: Szabó Lőrinc hetven éve született = Népszava, 1970. márc. 28.

Temirkul Umetilajev: Nem feledtem el Budapestet = Vigilia, 1970. 282–283. [Találkozásairól Szabó Lőrinccel 1944–45-ben.]

Vargha Balázs: Átok és idill: Szabó Lőrinc Budapestje = Budapest, 1970. 6.  21–22. [Kötetben: Vargha Balázs: Állok Dunánk szélén, a pesti parton, Tankönyvkiadó Vállalat, Bp. 1984. 349–356.]

Kabdebó Lóránt: Szabó Lőrinc tizenöt éve halt meg = Napjaink, 1972. 10. 12.

Zelk Zoltán: Ő meg a világ = Élet és Irodalom, 1972. 40. 5.

Németh Antal: Szabó Lőrinc Shakespeare fordításai = Filológiai Közlöny, 1973. 1–2. 97–113.

Zelk Zoltán: Főhajtás a túlvilágra = Napjaink, 1973. 12. 1.

Kabdebó Lóránt: Hetvenöt éve született Szabó Lőrinc = Magyar Hírlap, 1974. márc. 30.

Hárs Ernő: Szabálytalan emlékezés Szabó Lőrincre = Forrás, 1974. 12. 24–28.

Péter László: Szabó Lőrinc szegedi kapcsolatai = Délmagyarország, 1975. márc. 30.

Reöthy Ferenc: Szabó Lőrinc Balatonszemesen = Somogy, 1975. 2. 81–83.

Alföldy Jenő: Hetvenöt éve született Szabó Lőrinc = Élet és Irodalom, 1975. 13. 13.

Pomogáts Béla: Hetvenöt éve született Szabó Lőrinc = Népszava, 1975. márc. 23., A Könyvtáros, 1975. 3. 166–167.

Zappe László: Hetvenöt éve született Szabó Lőrinc = Népszabadság, 1975. márc. 29.

Farkas László: Szabó Lőrinc műhelye = Új Írás, 1975. 5. 70–73.

Gál István: Szabó Lőrinc kecskeméti verseskönyve Tóth László leveleinek tükrében = Forrás, 1975. 5–6. 72–75.

Fodor Ilona: Tücsökzene: Szabó Lőrinc emlékezetéről = Alföld, 1975. 11. 76–79.

Fábián Dániel: József Attila és Szabó Lőrinc = Vigilia, 1976. 11. 772–773.

Gergely Pál: Szabó Lőrinc és az Erdélyi Helikon (Szépmíves Céh) = Irodalomtörténeti Közlemények, 1977. 1. 107–108.

Cs. Nagy István: Szabó Lőrinc végső reménye = Könyv és Nevelés, 1977. 1. 3–8.

Szabó Károly: Egy avatandó költőszobor előtt = Palócföld, 1977. 3. 10–11. [Borsos Miklós Balassagyarmaton felállított alkotásáról.]

Békés István: Megjelent 1947-ben: Így készült Majakovszkij verseinek első magyar válogatása = Népszabadság, 1977. jún. 12.

Moldvay Győző: Szabó Lőrinc és Umetoli: Adalékok egy irodalmi disputához = Új Tükör, 1977. 36. 23.

Pomogáts Béla: Húsz éve halt meg Szabó Lőrinc = Szolnok Megyei Néplap, 1977. okt. 2.

Szokolay Károly: Húsz éve halt meg Szabó Lőrinc = Békés Megyei Népújság, 1977. okt. 16.

Csupor Tibor: A Baumgartner-ház = Somogyi Néplap, 1978. aug. 13.

Kardos László: Apróságok Szabó Lőrincről = uő.: Hármaskönyv, Szépirodalmi, Bp., 1978, 268–278.

Ötvös László: Szabó Lőrinc édesanyjának sírjánál = Reformátusok Lapja, 1979. 4. 3.

Vati Papp Ferenc: „A legmaradandóbb hatást örök és mindig megújuló kíváncsisága tette rám”: Beszélgetés Gáborjáni Szabó Lőrinccel = Köznevelés, 1979. 16. 17–19.

Dobóné Berencsi Margit: Nyolcvan éve született Szabó Lőrinc = Népújság, 1980. márc. 30.

[Geszti Pál] G. P.: Nyolcvan éve született Szabó Lőrinc = Magyar Hírlap, 1980. ápr. 2.

Hajnal Gábor: Lőrinc Szabó = Budapester Rundschau, 1980. 11. 10.

Kabdebó Lóránt: Nyolcvan éve született Szabó Lőrinc = Dolgozók Lapja, 1980. márc. 30.

Kiszely Sándor: Nyolcvan éve született Szabó Lőrinc = Evangélikus Élet, 1980. 13. 4.

Lévay Botond: Nyolcvan éve született Szabó Lőrinc = Hajdú-Bihari Napló, 1980. 30. 10.

Lőcsei Gabriella: Nyolcvan éve született Szabó Lőrinc = Magyar Nemzet, 1980. márc. 29.

Németh G. Béla: Nyolcvan éve született Szabó Lőrinc = Kritika, 1980. 4. 17–18. [Látóhatár, 1980. 6. 66–72.]

Szentmihályi Szabó Péter: Nyolcvan éve született Szabó Lőrinc = Élet és Irodalom, 1980. 13. 6.

Tóth István: Nyolcvan éve született Szabó Lőrinc = Dunántúli Napló, 1980. márc. 30.

Tóbiás Áron: Nyolcvan éve született Szabó Lőrinc = Olvasó Nép, 1980. szept., 79–83.

Varga Imre: Nyolcvan éve született Szabó Lőrinc = Irodalmi Szemle, 1980. 4. 371–373.

Varga József: Nyolcvan éve született Szabó Lőrinc = Magyar Hírlap, 1980. márc. 30.

[N. n.]: Nyolcvan éve született Szabó Lőrinc = Napjaink, 1980. 10. 17.

[N. n.]: Nyolcvan éve született Szabó Lőrinc = Népszabadság, 1980. ápr. 1.

Lengyel András: Bajcsy-Zsilinszky Endre és a „Magyarország” kapcsolatához (1935–1936) = Magyar Könyvszemle, 1980. 4. 370–376. [8 Szabó Lőrincnek szóló levél közlésével.]

Kántor Lajos: Szabó Lőrinc-versek a Keleti Újságban = Utunk, 1980. 13. 6.

Erdős Jenő: Emléksorok Szabó Lőrincről = Kelet-Magyarország, 1980. ápr. 20. 6. [Fábián Dániel orvos emlékezése.]

Nikolin Éva: Tücsökzene = Csongrád megyei Hírlap, 1981. máj. 8. [Visszaemlékezés.]

Illés Endre: Az óriás sejt = Új Tükör, 1981. 52. 8–9. [Kötetben: Illés Endre: Szerelmeim, évek múlva, Magvető, Bp. 1984, 120–126.; Szabó Lőrinc levelezése feleségével.]

[N. n.] Felavatták Szabó Lőrinc emléktábláját Hévízen = Népszava, 1982. nov. 14.

Lipták Gábor: Szabó Lőrinc = uő.: Nyitott kapu: Vendégkönyvek faggatása, Magvető, Bp. 1982. 322–341.

Kabdebó Lóránt: Kettős tükör: Illyés és Szabó Lőrinc = „Bátrabb igazságokért”: Az Eötvös Loránd Tudományegyetem XX. századi Magyar Irodalomtörténeti Tanszéke, a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézete és a Magyar Irodalomtörténeti Társaság rendezésében a 80 éves Illyés Gyula életművéről tartott tudományos ülésszak előadásai, szerk. Fráter Zoltán, ELTE, Bp. 1982, 193–207. [Megjelent még: Életünk, 1983. 8. 733–740.]

Kelemenné Takáts Ilona: Szabó Lőrinc Fonyódon emlékezése = Somogy, 1982. 4. 70–72. [Kelemenné Takáts Ilona visszaemlékezését lejegyezte: Reöthy Ferenc.]

Schelken Pálma: Hová lett Szabó Lőrinc „pepita füzete”? = Magyar Nemzet, 1982. okt. 12.

Tornai József: Régi vallomás Szabó Lőrincről = uő.: Az ihlet sötét és világos foltjai: Válogatott tanulmányok, Gondolat, Bp. 1982, 42–51.

Takáts Gyula: Szabó Lőrinc hévízi emléktáblája előtt = Népszava, 1983. jan. 22. [Kötetben: Takáts Gyula: A tükrök szava = betűk arca: Jegyzetek, válaszok, vallomások, Szépirodalmi, Bp. 1985, 242–246.]

Bakó Endre: Magyar, alföldi és debreceni (Szabó Lőrinc Csokonai-díja) = Napjaink, 1983. 4. 30–31.

Tasi József: Szabó Lőrinc és Juhász Gyula = Irodalomtörténeti Közlemények, 1983. 6. 652– 659.

Szabó Lőrincné: Babitsra emlékezve = Vigilia, 1983. 12. 931–933.

– Ib = : Emlékezés Szabó Lőrincre = Reformátusok Lapja, 1983. 5. 4.

Marafkó László: A halhatatlan kert: Apjáról beszél G. Szabó Lőrinc = Magyar Nemzet, 1983. máj. 14.

Kardos László: Törmelék = uő.: Harminchárom arc, Szépirodalmi, Bp. 1983, 397–405.

Kabdebó Lóránt: A háborúnak vége, Móra, Bp. 1983, 35–50, 155–166, 167–180, 209–228. [A Kardos Lászlóval, Illyés Gyulával, Keresztury Dezsővel, Vas Istvánnal 1980-ban készített beszélgetések Szabó Lőrincről szólnak.]

Csák Géza: Szabó Lőrinc ózdi napjai = Napjaink, 1984. 8. 23–24.

Engler, Jürgen: Der Dichtung schöpferischer Widersinn = Sinn und Form, 1984. 2. 390–398.

Kabdebó Lóránt: Költészet és valóság: G. Szabó Lőrinccel a Lóci-versekről = Napjaink, 1984. 8. 24–27. [Kötetben: Kabdebó Lóránt: A műhely titkai, Móra, Bp. 1984, 38–53.]

Dobóné Berencsi Margit: Nyolcvanöt éve született Szabó Lőrinc = Népújság, 1985. ápr. 6.

[Kiss Dénes] K. D.: Nyolcvanöt éve született Szabó Lőrinc = Népszava, 1985. márc. 30.

Domokos Mátyás: Szabó Lőrinc, Illyés Gyula, Nagy László versmondásáról: Válaszok Bán Magdának = Irodalomtörténet, 1986. 1. 237–242.

Péter László: A napimádó költő = Élet és Irodalom, 1986. 13. 6.

Péter László: Szabó Lőrinc szegedi barátai = uő.: A szerette város: Írások Szegedről, Szépirodalmi, Bp. 1986, 465–469.

Örkény István: Szabó Lőrinc játéka = Élet és Irodalom, 1986. 18. 14. [Örkény István hagyatékából.]

Sőtér Jász Veronika: Szabó Lőrinc = Új Írás, 1987. 1. 97–99. [Naplórészlet 1957-ből.]

Domokos Mátyás: Szabó Lőrinc könyvtárszobája = Kortárs, 1988. 6. 134–142. [Kötetben: Beszélő házak és tájak: A magyar irodalom emlékhelyei, szerk. Hatvany Lajos, ill. Gink Károly, s. a. r. Erki Edit, Officina, Bp. 1989, 734–746.]

Magyar Katalin: Kalózkiadás, slendriánság avagy mind a kettő? = Képes Hét, 1988. 39. 34. [A Szabó Lőrinc Összes versei (1988) c. kiadvány hányattatásai.]

D. Magyari Imre: Vers, éjszaka: Szabó Lőrinc ürügyén a líráról = Magyar Ifjúság, 1988. 15. 28–29.

Németh Antal: Szabó Lőrinc négy Shakespeare-fordítása = uő.: Új Színházat: Tanulmányok, vál., szerk. Koltai Tamás, Múzsák, Bp. 1988, 265–273.

Kőszegi Imre: Szabó Lőrinc a lovát ugratja = Rakéta Irodalmi Kávéház. vál., bev. Galsai Pongrác, szerk. Zsámboki Zoltán, Magvető, Bp. 1988, 70–76.

Rajnai László: Tücsökzene = élő adásban = Stádium, 1989. 1. 46–50.

Filip Gabriella: „Segíts élni...”: Szabó Lőrinc születésnapján = Hírmondó, 1989. 4. 8.

Kabdebó Lóránt: Lóci hat(van) éves = Magyar Nemzet, 1989. dec. 14.

Csala Károly: Egy váratlan Szabó Lőrinc-lobbanás = Népszabadság, 1989. dec. 30. [Vers és valóság ismeretlen kéziratáról.]

Horpácsi Sándor: Szabó Lőrinc szerzői estje Miskolcon, 1956. október 23-án: Interjú Bihari Sándorral, az est rendezőjével = Holnap, 1990. 2. 39–41.

Kabdebó Lóránt: Szabó Lőrinc és Zilahy Lajos = Új Írás, 1991. 10. 84–89. [Kötetben: A lélek nem aludt ki: Tisztelgés Zilahy Lajos születésének századik évfordulóján, szerk. Bihari József, Pest Megyei Múzeumok Igazgatóság, Szentendre, 1991; Kabdebó Lóránt: Szabó Lőrinc „pere”, Argumentum, Bp. 2006, 90–121.]

Marosi Ildikó: Szabó Lőrinc erdélyi útjai = Látó, 1991. 11. 1391–1398. [Erdélyi utazásai, ottani kapcsolatai, Erdély hatása Szabó Lőrinc műveire.]

Szabó Lőrinc igazolási pere a Magyar Újságírók Szövetségében = Új Írás, 1991. 3. 66–80.

Kabdebó Lóránt: „Tanszkyéknál a szokott társaság, a szokott esti hangulat” = Élet és Irodalom, 1992. 2. 10.

[Rónay László] (r. l.): Emlék Szabó Lőrincről = Új Ember, 1992. febr. 28. (8.) 6.

Mózes Huba: Szabó Lőrinc marosvécsi látogatása = Látó, 1992. 4. 79–81.

Katona Béla: Szabó Lőrinc és Szabolcs-Szatmár = Pedagógiai Műhely [Nyíregyháza], 1992. 5. 33–49.

Kabdebó Lóránt: „Leveleimet madzaggal körülzárva tartsa!” = a titoktalan Szabó Lőrinc titkairól = Magyar Nemzet, 1993. 143. 11. [Osztovits Ágnes interjúja.]

Cseres Tibor: Az ÓRIÁS bejövetele a Tücsökzenébe = Lyukasóra, 1993. 4. 12–13. [Szabó Lőrinc költészetének magánéleti vonatkozásairól.]

Cseres Tibor: Semmiért egészen? Szabó Lőrinc idézése = uő.: Felhők felett száll a sas, Bp. 1993, 229–234. [Életrajzi vonatkozások, találkozásaik kapcsán.]

Rózsa Péter: Kilakoltatott klasszikus? = 168 óra, 1993. júl. 27. 30. 22. [Interjú G. Szabó Lőrinccel, édesapja egykori lakásáról, a múzeumszobáját fenyegető veszélyről.]

Széchenyi Ágnes: Megmenekül a költői hagyaték: Megalakult a Szabó Lőrinc Alapítvány = Magyar Hírlap, 1994. 90. 15.

Bánhiday Károly–Matúz Gábor: Lóci: Reklámfilmrendező = Új Demokrata, 1994. nov. 17. 24–25. [Interjú G. Szabó Lőrinccel, Szabó Lőrinc fiával.]

Czeizel Endre: Szabó Lőrinc családfája = Kritika, 1995. 1. 12–16.

Katona Béla: Szabó Lőrinc Nyíregyházán = Irodalomismeret, 1995. aug., 3. 93–96.

Albert Zsuzsa: Legenda Szabó Lőrincről = Látó, 1995. 9. 87–96. [Domokos Mátyás, Garainé Varga Irén, Hárs Ernő, Keresztury Dezső, Lakatos István, Thomas Mariann, Tornai József, Sándor Judit, ifj. Szabó Lőrinc emlékezései.]

Szokolay Sándor: A Szabó Lőrinc-kantátáról és a hitről = Új Horizont, 1997. 2. 85–88.

Kabdebó Lóránt: Lóci halála = Magyar Nemzet, 1997. márc. 17. 13. [Szabó Lőrinc fiának halála alkalmából.]

Monostory Klára: Vas István levelesládájából = Holmi, 1998. 249–266. [Közli Vas István Szabó Lőrinchez írott, 1944. máj. 7-i levelét.]

Kiss Noémi: Szabó Lőrinc és Carl Rothe kapcsolatának irodalmi térképe = Irodalomtudomány, 1999. 2. 167–217 ; Új Holnap, 2000. máj.–jún.–júl.–aug., 125–130. [Az Irodalomtudmány függelékében Carl Rothe levelei Szabó Lőrincnek (186–202.)  és Szabó Lőrinc levelei Carl Rothénak (203–217.). A dokumentumok Szabó Lőrinc hagyatékának a Petőfi Irodalmi Múzeum Kézirattárában őrzött részében. Önálló kiadványként: Kiss Noémi: Ki Carl Rothe? Szabó Lőrinc és Carl Rothe kapcsolatának irodalmi térképe, Miskolci Egyetem BTK Szabó Lőrinc Kutatóhely, Miskolc, 2000 (Szabó Lőrinc Füzetek 1.) A tanulmányt megjelentette a bécsi Kakanienrevisted internetes folyóirat: Noémi Kiss: Wer ist Carl Rothe? Eine literarische Kartographie der Begegnung zwischen Szabó Lőrinc und Carl Rothe, www.kakanien.ac.at/beitr/fallstudie/Nkiss1pdf /15/04/2002.]

Bakó Endre: Szabó Lőrinc debreceni útjai és kapcsolatai = Debreceni Szemle, 2000. 2. 230–242.; l. még: uő: Vendégjárás Árkádiában: a 20. századi magyar irodalom és Debrecen, Debrecen, Déri Múzeum, 2018. 407–428.

Bakó Endre: Elfelejtett interjú Szabó Lőrinccel egy debreceni lapban = Tekintet, 2000. 2–3. 146–151.

Hárs Ernő: Tíz év Szabó Lőrinc műhelye körül = Új Holnap, 2000. máj.–jún.–júl.– aug., 74–79.

Kuczka Péter: Emlékezés Szabó Lőrincre = Új Holnap, 2000. máj.–jún.–júl.– aug., 111–112.

Tóth Eszter: Hála és kéz = Liget, 2000. 2. 230–242.

Czeizel Endre: Szabó Lőrinc = uő.: Költők, gének, titkok: A magyar költő géniuszok családfaelemzése, Galenus Kiadó, Bp. 2000, 147–156.

Orbán Ottó: Száz éve született Szabó Lőrinc = Népszabadság, 2000. ápr. 1. 30.

Zoltán Gábor: CH = Liget, 2000. 12. 8–12. [Szabó Lőrinc és Korzáti Erzsébet levelezésének megjelenése kapcsán a polgári erkölcsről.]

Czeizel Endre: Szabó Lőrinc (1900–1957) = uő.: Aki költő akar lenni, pokolra kell annak menni? Magyar költő-géniuszok testi és lelki betegségei, GMR Reklámügynökség, Bp. 2001, 177–186.

Ćurković-Major Franciska: Opčinjenost morem. Mađarski pjesnik Lőrinc Szabó u Opatiji, Vijenac, 2004. 10. 274–275, [Az abbáziai emléktábla avatása alkalmából.]

Kabdebó Lóránt: Szabó Lőrinc utolsó emlékezése = Napút, 2005. 7. József Attila-emlékév melléklet. 4–12.

Kabdebó Lóránt: Olvasás közben = Új Holnap, 2005. 6. 69–71. [A Macocha-szakadéknál Brünn mellett felállított Szabó Lőrinc emléktábla története.]

Horányi Károly: Szabó Lőrinc utazása [részletek egy esszéregényből] = Kortárs, 2006. 7–8. 154–166.

Blasszauer Róbert: Szabó Lőrinc az ÁVH látókörében = Magyar Napló, 2006. 1. 14–19.

Ćurković-Major Franciska: Otisci u vremenu. U spomen na boravak u Dubrovniku mađarskom pjesniku Lőrincu Szabóu, Vijenac, 2007, 10. 344. [A dubrovniki emléktábla avatása alkalmából.]

Horányi Károly: Szabó Lőrinc első igazolási tárgyalásának jegyzőkönyve = Magyar Napló, 2007. okt., 23–30.

Bakajsza András: A tiszabecsi templom és lelkipásztora - Szabó Lőrinc Tücsökzenéjében = Református Tiszántúl, 2008. 1. 13–14.

Tamás Menyhért: Szabó Lőrinc [vers] = Hitel, 2008. 9. 32–33.

Lászlóffy Csaba: Szabó Lőrinc-opusok [Szabó Lőrinc ki-bejáró lelke 1956-ban; Elégia az öregkori szépségről; Az érzékenység ára; A Teremtő kísértései; Obstitra váró Trisztán; Rekonstruálhatatlan képességeink; Lőrinc-papa már] = http://www.szabolorinc.hu/index_files/page/irodalmi_hivatkozasok/laszloffy_szl_opusok.pdf

Lászlóffy Csaba: Kiért, ki mellett? [négy szonett] = http://www.szabolorinc.hu/index_files/page/irodalmi_hivatkozasok/laszloffy_4_szonett.pdf

Lászlóffy Csaba: A költő özvegy múzsája avagy a lázadás rémülete [drámai jelenet], 2008. febr. 27. = http://www.szabolorinc.hu/index_files/page/irodalmi_hivatkozasok/laszloffy_szldrama.pdf

Tornai József: Szabó Lőrinc arca [vers] = Tiszatáj, 2009. 1. 3.

Mizser Attila: Számvetés helyett [vers] = Parnasszus, 2009. Tél, 93.

Lászlóffy Csaba: Ami enyém volt [vers] = Parnasszus, 2009. Tél, 114–115.

Németh Zoltán: Minden szakítással [vers] = Parnasszus, 2009. Tavasz, 69.

Szászi Zoltán: 110-re nemesacélt - emléktábla Szabó Lőrincnek = Gömörország, 2010. 4. 78.

Vasadi Péter: Ima az emberhez: Szabó Lőrincnek [vers] = Jelenkor, 2011. 1. 1–2.

Prosszer Gabriella Júlia: Legato (Szabó Lőrinc: Tücsökzene c. versére) [vers] = Alföldi tollforgatók lapja, 2011. 3. 23.

Felszeghi Sára: Szívtrombózis, Tihany: Szabó Lőrinc infarktusélménye = Kaleidoscope, 2011. 3. 168–179.

Tornai József: Babits, Szabó Lőrinc = Tekintet, 2011. márc.–ápr. (2.) 19.

Szakonyi Károly: Szabó Lőrinc sírkőavatása = Miskolci keresztény szemle (a KÉSZ ökumenikus kulturális folyóirata), 2011. 4. 74–76.

Tompa Zsófia: Búvópatak vize csillan: Szabó Lőrinc ez idáig rejtőzködő [első fennmaradt] levele Babits Mihályhoz = Irodalomismeret, 2011. 4. 101–113.

Gergely Ágnes: Szikrázó kelta szerelem : egy versfordítás története = Új Ember, 2012. jan. 8. (2.) 11.

Szabó Ferenc: Költők között - a költészet napján: Szabó Lőrinc és Ady Endre hitéről = Vár, 2012. 2. 23–26.

Osztovits Ágnes: Téglák az irodalomban: szellemi élet a Kádár-korban [többek közt Szabó Lőrincről] = Heti Válasz, 2012. máj. 24. (21.) 48–50.

Kabdebó Lóránt: Szabó Lőrinc szerelmei: Hullám és gumikötél: Kiss Eszter monodrámája a budapesti Katona József Sufnijában = Magyar Nemzet, 2012. máj. 22.; ua. kibővítve: = Magyar-Hon-Lap, 2012. máj. 22., www.mkdsz.hu.

Kabdebó Lóránt: Közvetlen szavak a Kaláka-együttes Szabó Lőrinc-műsora után, Magyar-Hon-Lap, 2012. április 14., www.mkdsz.hu; ua. = Kaleidoszkóp, Magyar–angol Kulturális folyóirat, Torontó, 2012. május, 3–5.

Nyáry Krisztián: Boldog ember vagy, amiért olyan szép menyasszonyod van: Babits Mihály, Szabó Lőrinc és Tanner Ilona = in uő: Így szerettek ők: Magyar irodalmi szerelmeskönyv, Budapest, Corvina, 2012. 90–92.

Szakonyi Károly: A költő bronzba öntve : Szabó Lőrinc = Lyukasóra, 2013. 3. 1.

Kabdebó Lóránt: Tisztelgés Abbáziában Szabó Lőrinc emléktáblájánál, Magyar-Hon-Lap, 2013. július 24., www.mkdsz.hu.

Nyáry Krisztián: Ha szeretsz, életed legyen öngyilkosság, vagy majdnem az: Szabó Lőric, Mikes Klára és Korzáti Erzsébet = uő: Így szerettek ők 2.: Újabb irodalmi szerelmeskönyv, Budapest, Corvina, 2013. 19–22.

Kabdebó Lóránt: Szabó Lőrinc-emléktáblát a „Nyócker”-be! Budapest, Gólya u. 50. II. em. 34. = Napút, 2014. 7. 10–18.

Péter László: Szabó Lőrinc utolsó szerelme = 2000, 2014. 7–8. 57–65.

Murányi Gábor: Örökös múzsa: költők és Flóra = Heti Világgazdaság, 2014. szept. 27. (39.) 36–38.

Kő András: Illyés Gyula tárgyilagosan eszelős verse: a kézirat Szabó Lőrinc hagyatékából került elő családi adalékok egy ma is meghatározó költemény keletkezésének, mártíromságának és mennybe menetelének történetéhez = Magyar Hírlap, 2014. dec. 24. 4–5.

Szabó Lőrinc, Tanner Ilonka és Babits Mihály [utánközölt részletek Szabó Lőrinc Bizalmas adatok és megjegyzések c. emlékezéséből] = 2000, 2014. 7–8. 58–63.

Háy János: Vádirat : Szabó Lőrinc = Forrás, 2014 7– 8. 64–71.; l. még: in uő: Kik vagytok ti? : kötelező magyar irodalom, Budapest, Európa, 2019. 479–493.

Nánó Csaba: Három költő múzsája Erdélyi Napló, 2015. május 14. http://erdelyinaplo.ro/szabadido/harom-kolto-muzsaja

Beke Albert: Kossuth-díj 1957-ben [többek közt Szabó Lőrincről]  in uő: Keserű igazságok: tanulmányok és kritikák, [Budapest], L'Harmattan, 2014. 81–88.

Fodor András: Szabó Lőrincről gimnazistaként a Berzsenyi Társaságban = in uő: Kulcsolt vállak tengelye: Összegyűjtött esszék: Első kötet, Budapest,  Gondolat, 2014. 82–86.

Kemény Aranka: "szeliden zsong a Balaton, a part": Pillanatképek Szabó Lőrincről = Irodalmi Magazin, 2015. 1. 89–92.

Praznovszky Mihály: Vidám Balaton [többek közt Szabó Lőrincről] = Irodalmi Magazin, 2015. 1. 76–79.

 Sebő József: A tihanyi "fejedelmek" = Irodalmi Magazin, 2015. 1. 80–83.

Laczkó András: Szabó Lőrinc Fonyódon = in uő: Így emlékezek : esszék, tanulmányok, Budapest, Hungarovox, 2015.61–64.

Nagy András: A Tanner: Szövegkollázs Babits Mihály, Török Sophie és Szabó Lőrinc írásai alapján = in uő: Szöveg/színház, Budapest, Fekete Sas, 2015.  279–322.

"Nem volt hazának elég...": Kanyar Józseffel beszélget Albert Zsuzsa = in Albert Zsuzsa: Irodalmi legendák, legendás irodalom 10., Pro Pannonia, 2015. 76–93.

Így éltünk: Tóth Endre [riporter: Albert Zsuzsa] = in Albert Zsuzsa: Irodalmi legendák, legendás irodalom 10., Pro Pannonia, 2015. 40–54.

Tóbiás Áron: Gyík egy napsütötte kövön – Szabó Lőrinc = in uő: Megmentett hangszalagok: a megálmodott Magyarország beszélgetések, emlékezések,  Budapest, Kortárs kiadó, 167–173.

Beszélgetek, ez a módszerem: Nyolcvanesztendős Kabdebó Lóránt, Szabó Lőrinc monográfusa, [riporter Juhári Andrea], Magyar Demokrata, 2016. aug. 17. (33.) 22–23.

Vass Krisztián: Szabó Lőrinc várában = Havi Magyar Fórum, 2016. 8. 35.

Szabó Lőrinc neve összeforrt Miskolcon az 1956-os forradalommal: Születésnapi interjú a 80 éves Kabdebó Lóránt professzorral, [riporter Medveczky Attila], Magyar Fórum, 2016. szept. 8. (36.) 9–10.

Nyerges András: Szabó Lőrinc = in uő: Színünk és viszályunk: Írások magyar írókról, Pécs, Kronosz, 2016. 282–288.

Szirák Péter: Zajos és néma múzeum: Szabó Lőrinc Erdélyben = in uő: Ki említ megérkezést? A régi és a két világháború közötti magyar irodalmi útirajzról,  Budapest, Ráció, 2016. - p. 7477.

Takács Ferenc: Szabó Lőrinc = in uő: Irodalom és testkultúra, Budapest, Pauker Holding Kft., 2016. 245–255.

Gracza Tünde: A hatvan éve elhunyt Szabó Lőrincről egy orvosi könyvtáros szemüvegén át: Dr. Kabdebó Lóránt professzor úr „ajánlásával”, Orvosi Könyvtárak, 2017. 3. 71–81.

Kimmel István: Írók és költők a XX. század diktatúráiban = Havi Magyar Fórum, 2017. 4. 43–47.

Kabdebó Lóránt: Lászlóffy Aladár Szabó Lőrinc-monográfiájáról = Parnasszus, 2017. tavasz, 71–74.

Fedák Sári: Szűcs Nelli estje: márc. 3.; Szarka Tamás: Az ég szerelmére: koncert: márc. 18.; Nyáron, este fél tizenegykor: Udvaros-est: márc. 14.; Népmese és táncház: kölyöknap : márc. 19.; Ráhangolók és közönségtalálkozók; Szabó Lőrinc és a Kaláka: Versek dalolva: márc. 20.; Hoztam valamit a hegyekből: Tóth Auguszta estje: márc. 28.; Tíz éve halt meg Kaszás Attila: Emlékezés: márc. 23.; Finisszázs és fotográfia: [Programajánló] = Nemzeti: a Nemzeti Színház magazinja, 2017. 6. 52–53.

Forgách Kinga: Ma is szól a Tücsökzene : hatvan éve halt meg Szabó Lőrinc, modern líránk egyik legkiemelkedőbb alakja = Magyar Hírlap, 2017. okt. 3. 13.

Somogyi Marcell: „Verseket súgott a részeg iram...” = Vasutas Magazin, 2017. október, 28–29. [Beszélgetés Kabdebó Lóránttal Szabó Lőrinc életművéről és vasúti kötődéseiről.]

Orosz Károly: Szabó Lőrinc és Dombrád kapcsolata = Confessio, 2019. 2. 41–45.

Réczei Tamás: "Kiáltani szeretném" : Szabó Lőrinc, Korzáti Erzsébet, Mikes Klára = in Nagyon kell szeretniök! : magyar irodalmi minidrámák az Így szerettek ők nyomán, Budapest, Corvina, 2019. - 2. [köt.] 151–185.

Réczei Tamás: "Mint rossz gégémből telik" : Babits Mihály, Tanner Ilona, Szabó Lőrinc = in Nagyon kell szeretniök! : magyar irodalmi minidrámák az Így szerettek ők nyomán, Budapest, Corvina, 2019. - 2. [köt.] 63–105.

Buda Attila: A két Szabó és Pasarét: Egymást váltó párhuzamos életek [Szabó Lőrincről és Szabó Magdáról] = Városunk, 2020. 4. 4.

Böszörményi Zoltán: El nem küldött levél Szabó Lőrincnek [vers] = Irodalmi Jelen, 2020. május, 3–4.

Csontos Mária: Szabó Lőrinc tanácstalan [vers] = Partium, 2020, ősz, 36–38.

Bozók Ferenc: Magyar költők a moziban = Kortárs, 2021. 7–8. 132–136.

 

 

 

VIII. Tanulmányok, egyéb írások

Kulcsár László: Modern magyar költők: Szabó Lőrinc = Újpesti Híradó, 1925. máj. 6. 3.

Kállay Miklós: Az új magyar líra: Szabó Lőrinctől legifjabb Szász Károlyig: Pillanatfelvételek költőkről és verseskönyvekről = Literatura, 1926. 5. 1–4.

Juhász Géza: Az egyéniség az új magyar lírában = Debreceni Szemle, 1928. 517–530., [Kötetben Juhász Géza: Bevezetés az új magyar irodalomba, Bp.–Debrecen, 1928, 33– 47.

Várkonyi Nándor: Szabó Lőrinc = uő.: A modern magyar irodalom, Danubia, Pécs [1928], 345–346.

Kodolányi János: Fiatal magyar költők seregszemléje = Korunk, 1929. 12. 910–914.

Németh László: Szabó Lőrinc = Nyugat, 1931. II. 236–240. [Az Új nemzedék c. arcképsorozatnak darabja; kötetben: Németh László: Készülődés: A Tanu előtt, Magyar Élet, Bp. 1941. 214–221.; Németh László: Két nemzedék, Magvető–Szépirodalmi, Bp. 1970. 326–332.; Németh László: Utolsó széttekintés: Életrajzi írások, esszék, drámák, műhelyvallomások, Magvető, Szépirodalmi, Bp. 1980, 374–383.]

Katona Jenő: La jeunesse hongroise dans la littérature contemporaine = Nouvelle Revue Hongrie, 1933. II. 712–717.

Cs. Szabó László: Szabó Lőrinc = A Toll, 1933. 65. 19–22.

Forgács Antal: Szabó Lőrinc = Könyves, 1934. aug. 3. 5–6.

Halász Gábor: Szabó Lőrinc = Válasz, 1934. 1. 63–68. [Kötetben: Halász Gábor Válogatott írásai, Magvető, Bp. 1959, 121–129.]

Halász Gábor: Új verseskönyvekről = Nyugat, 1935. I. 368–373. [Kötetben: Halász Gábor Válogatott írásai, Magvető, Bp. 1959, 224–239.]

Karinthy Frigyes: Ultima Ratio Regum: Ami a szűrőben megmaradt = Pesti Napló, 1935. jan. 6. [Többek között Szabó Lőrinc Lóci lázadás c. verséről is, mely a Pesti Napló újévi számában jelent meg.]

Nagy András: Egy nemzedék két világ között = Szabadság, 1935. febr. 3.

Boldizsár Iván: Vers helyett tanulmány? = Keresztmetszet, 1935. 2.  1–3.

Reményi Joseph: Recent Hungarian literature = The Hungarian Quarterly, 1936. 2. 1.  142–151.

Földeák János: A ,,harmadik nemzedék” = Szocializmus, 1937. júl.–aug., 373–376. 


[Schöpflin Aladár] S. A.: Új Kisfaludysták = Tükör, 1937. 3.  204–205.

Lengyel Katalin: Baudelaire magyar kritikusai és fordítói, Bp. 1937. [Szabó Lőrincről is.]

Iványi-Pám István: Francia műfordítások = Kritikai Szemle, 1938. febr., 1–3. [Szabó Lőrinc Verlaine-fordításairól.]

Katona Jenő: Lorenz Szabó = Pester Lloyd, (reggeli) 1938. máj. 15.

Bóka László: Emberes stílus = Szép Szó, 1938. 6. 89–93.

Kozocsa Sándor: Isten szemlélete a mai magyar lírában = Katolikus Szemle, 1938. 517–526.

Marconnay Tibor: Szabó Lőrinc = Magyarság, 1938. nov. 27.

Kozocsa Sándor: Szabó Lőrinc = Magyar Könyvbarátok Diáriuma, 1939. 3. 100–103.

Gombos Gyula: Új ország felé: Szabó Lőrinc = Magyar Út, 1940. aug. 8. [Kötetben: Gombos Gyula: Álom az országról, Bolyai Akadémia, Bp. 1941, 51–54.]

Semetkay József: Számonkérés = Új Élet, 1940. 1.  25–34. [Illyés Gyula, Németh László, Szabó Lőrinc költészetéről.]

Tóth Béla: Szabó Lőrinc = Protestáns Szemle, 1940. 314–316.

Tóth Béla: Költők Ady után = Új Élet, 1940. 6. 198–202. [Szabó Lőrinc, Illyés Gyula.]

[N. n.]: Szabó Lőrinc katonaversei a Magyarországban = Magyarország, 1940. nov. 9.

[t. gy.]: Mit érdemelt volna a magyar katona: Szabó Lőrinc verseiről = Szózat, 1940. nov. 18.

[N. n.]: Nemzetvédelmi jegyzetek: "Katonaversek" = Magyar Katonaújság, 1940. nov. 23., 6.

Lovas Rózsa: A magyar impresszionista költészet stílusformái, Bp. 1944 (Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 72.).

M. Gy.: Megmaradt a vers = Református Élet, 1941. 46–47.

Bolváry Ilona: Új arcú költők = Katolikus Szemle, 1941. 55. 300–308.

Kozocsa Sándor: Lorenzo Szabó = Termini (Trieste) 1941. 1305–1306.

Voinovich Géza: Elnöki üdvözlő beszéd = Kisfaludy-Társaság Évlapja, 1937–1940. 60. köt., 1941. 240–241. Tagajánlások = Kisfaludy-Társaság Évlapja, 1937–1940. 60. köt. 1941. 435–448.

Pintér Jenő: Szabó Lőrinc = Pintér Jenő Magyar irodalomtörténete: Tudományos rendszerezés: Nyolcadik kötet: A Magyar irodalom a XX. század első harmadában II., Bp. 1941, 905, 1008.

Szegi Pál: Jegyzetek a fordításról, ferdítésről és az örök versről = Újhold, 1946. 2. 439–442. [Szabó Lőrincről is.]

Juhász Géza: Szabó Lőrinc = Forrás, 1943. 8. 143–149.

Arvi Kivimaa: Lőrinc Szabó, er s unkarilainen ja eurooppalainen [Szabó Lőrinc, egy magyar és európai.] = Suomen Kuvalehti, 1943. 27. 801.

S. Z.: Lettre de Hongrie: La poésie contemporaine = La Parole Bulgare, 1943. aug. 14.

Leena [Helena Kangas]: Mikä on totuus? = Uusi Aura, 1943. okt. 25.

Szegi Pál: Szabó Lőrinc = Magyar Csillag, 1943. II. 57–65.

Szentkuthy Miklós: Szabó Lőrinc = Magyar Csillag, 1943. II. 66–77.

Lengyel Balázs: Szabó Lőrinc = uő.: A mai magyar líra, Officina, Bp. 1948, 101–104.

Sőtér István: Szabó Lőrinc = uő.: Négy nemzedék: Élő magyar költők, Parnasszus, Bp. [1948] 96–97. [Kötetben: Sőtér István: Gyűrűk, Szépirodalmi, Bp. 1980, 13–28, 44–46.]

Vidor Miklós: Szabó Lőrinc = Irodalmi Diáknaptár, 1948. 88–89.

Németh Antal: Az igazi Shakespeare felé = Vigilia, 1949. 8. 541–551. [Szabó Lőrinc Shakespeare-fordításairól.]

Illyés Gyula: Szabó Lőrinc = vagy: boncoljuk-e magunkat elevenen? = Alföld, 1956. 2.  55–72., [Kötetben: Szabó Lőrinc Válogatott versei, Bp. 1956, 5–48.; Illyés Gyula: Ingyen lakoma, Szépirodalmi, Bp. 1964. 2. köt. 190–238.]

Komlós Aladár: Szabó Lőrinc = Új Hang, 1956. 10. 58–61., [Kötetben: Komlós Aladár: Táguló irodalom: Tanulmányok, esszék, kritikák, Magvető, Bp. 1967. 146–162.; Komlós Aladár: Kritikus számadás, Magvető, Bp. 1977, 129–144.]

Somlyó György: [Vita Szabó Lőrincről Illyés Gyulával] = Csillag, 1956. 7. 124–135., 8. 382–388. [Kötetben: Somlyó György: A költészet évadai, Magvető, Bp. 1963, 289–306.]

Abody Béla: Szabó Lőrincről, kritika helyett = uő.: Indulatos utazás: Tanulmányok, cikkek, Magvető, Bp. 1957, 215–222. [Kötetben még: Abody Béla: Indulás, érkezés: Esszék, cikkek, kritikák, Magvető, Bp. 1990, 503–511.]

Németh László: Szabó Lőrinc (1957) = Tiszatáj, 1975. 1. 72–78. [Kötetben: Németh László: Utolsó széttekintés, Magvető, Szépirodalmi, Bp. 1980, 374–383.

Rónay György: Villon magyarul = Nagyvilág, 1957. 8. 1107–1110.

Rónay György: A műfordító Szabó Lőrinc = Nagyvilág, 1957. 9. 1394–1397. [Kötetben: Rónay György: Fordítók és fordítások, Magvető, Bp. 1973, 22–29.]

[Rónay György]: Az olvasó naplója = Vigilia, 1958. 5. 303–310. [Baudelaire magyar fordításairól, többek között Szabó Lőrincéről.]

Makay Gusztáv: Szabó Lőrinc: Nyitnikék = uő.: „Édes hazám, fogadj szívedbe!...” Szépirodalmi, Bp. 1959, 402–408.

Rákos, Petr: K básním Lőrince Szabó = Svétová Literatura, 1959. 1. 28–31.

Szigeti József: Szabó Lőrinc költészetének értékeléséről = uő.: Irodalmi tanulmányok, Európa, Bp. 1959, 223–
242.

Rába György: Az izmusok sorsa Szabó Lőrinc költészetében = MTA I. Osztály Közleményei, XIV. 1959. 158–163.

Kardos László: Szabó Lőrinc: Szabó Lőrinc = uő.: Vázlatok, esszék, kritikák, Szépirodalmi Kvk., Bp., 1959, 377–389.

Sőtér István: Szabó Lőrinc = Kortárs, 1960. 2. 889–896. [Kötetben: Szabó Lőrinc Összegyűjtött versei, Szépirodalmi, Bp. 1960, 1255–1268. = Ua. 2. kiad. 1962.; Sőtér István: Tisztuló tükrök: A magyar irodalom a két világháború között: Esszék, tanulmányok, Gondolat, Bp.
1966, 230–246.; Sőtér István: Gyűrűk, Szépirodalmi, Bp. 1980, 285–301.]

Győri Erzsébet: Szabó Lőrinc (vagy az önmarcangolás művészete) = Borsodi Könyvtáros, 1960. nov.

Kabdebó Lóránt: Szabó Lőrinc = Borsodi Szemle, 1961. 1. 19–25.

Németh László: Bevezető egy Szabó Lőrinc-esten = uő.: Sajkódi esték, Magvető, Bp. 1961. 319–327.

Klaniczay Tibor –Szauder József–Szabolcsi Miklós: Szabó Lőrinc = uők.: Kis magyar irodalomtörténet, Gondolat, Bp. 1961, 352–355.

[Deák Dénes] D. D.: Álság és műség = Élet és Irodalom, 1962. 3. sz.

Bóka László: Szabó Lőrinc = uő.: Arcképvázlatok és tanulmányok, Akadémiai, Bp. 1962, 168–179.; uő.: Válogatott tanulmányok, Magvető, Bp. 1966, 1044–1052.

Kabdebó Lóránt: Megemlékezés és arcképvázlat Szabó Lőrincről = Napjaink, 1962. szept., 6. 10–11.

Székelyhidi Ágoston: Pillantás Szabó Lőrinc világára = Alföld, 1962. 4. 94–97.

Kecskeméti vándorgyűlés = Irodalomtörténet, 1962. 455–461. [Sőtér István előadása Szabó Lőrinc költészetéről és az előadás vitája.]

Rába György: Műfordítás és összehasonlító irodalomtörténet = Világirodalmi Figyelő, 1963. 124–127. [Többek között Szabó Lőrinc műfordítói tevékenységéről.]

Holl Béla: Négy vers-sor mögött = Vigilia, 1963. 121–123. [Az „Élek, s hogy meddig, nem tudom...”-kezdetű, Szabó Lőrinc fordította vers eredetéről.]

Kabdebó Lóránt: Szabó Lőrinc emlékezete = Hét (Pozsony), 1963. okt. 6. 9.

Kabdebó Lóránt: Szabó Lőrinc a harmincas években = Borsodi Szemle 1963. 6. 75–85.

Baránszky-Jób László: Szabó Lőrinc = Látóhatár, 1964. 854–866. [Kötetben: Baránszky-Jób László: Élmény és gondolat, Magvető, Bp. 1978, 123–146.; Baránszky-Jób László: A művészi mérték világa, Magvető, Bp. 1987, 181–204.]

Rába György: Szabó Lőrinc költészete = Valóság, 1964. 7. 25–35.

Simon Zoltán: Szabó Lőrinc költészetének keleti vonatkozásai = Irodalomtörténeti Közlemények, 1964. 2. 162–170.

Kabdebó Lóránt: A versről = Napjaink, 1965. 4. 9.

Szabolcsi Miklós: Húsz év magyar költészete = Társadalmi Szemle, 1965. 6. 24–42. [Kötetben: Élő irodalom: Tanulmányok a felszabadulás utáni magyar irodalom köréből, szerk. Tóth Dezső, Akadémiai, Bp. 1969, 29–48.

Déry Tibor: Vers- és önelemzés: ,,A huszonhatodik év” 104. szonettje kapcsán = Kortárs, 1965. 11. 1621–1626. [Omló szirtről c. versről; kötetben: Miért szép? A századunk magyar lírája verselemzésekben, összeáll. Albert Zsuzsa, Vargha Kálmán, Gondolat, bev. Benedek Marcell, Bp. 1966, 257–267., későbbi kiadások: 1967, 1968, 1974.]

Tamás Atilla: A magyar versesregény és a műfaj néhány sajátsága = Irodalomtörténeti Közlemények, 1965. 306–322.

Lengyel Balázs: Kettős arckép: Szabó Lőrinc Babitsról a Tücsökzenében = Híd, 1966. 923–929. [Kötetben: Lengyel Balázs: Hagyomány és kísérlet, Magvető, Bp. 1972, 122–143.; Lengyel Balázs: Közelképek: Válogatott tanulmányok, Szépirodalmi, Bp. 1979, 138–149.; Lengyel Balázs: Zöld és arany: Válogatott esszék, Magvető, Bp. 1988, 171–181.]

Kabdebó Lóránt: Jegyzet: Szabó Lőrinc A futballversenyen c. verséhez = Napjaink, 1966. jún., 10.

Kabdebó Lóránt: Szabó Lőrinc verséről = Alföld, 1966. 6. 38. [Kínod: szabályok dialektikája c. versről.]

Rónay György: Szabó Lőrinc: A homlokodtól fölfelé = Miért szép? A századunk magyar lírája verselemzésekben, összeáll. Albert Zsuzsa, Vargha Kálmán, bev. Benedek Marcell, Gondolat, Bp. 1966, 239–247. [Későbbi kiadások: 1967, 1968, 1974.]

Lengyel Balázs: Szabó Lőrinc: Hajnali rigók = Miért szép? A századunk magyar lírája verselemzésekben, összeáll. Albert Zsuzsa, Vargha Kálmán, bev. Benedek Marcell, Gondolat, Bp. 1966, 248–256. [Későbbi kiadások: 1967, 1968, 1974.; kötetben még: Lengyel Balázs: Közelképek: Válogatott tanulmányok, Szépirodalmi, Bp. 1979, 138–149.; Lengyel Balázs: Zöld és arany: Válogatott esszék, Magvető, Bp. 1988, 182–190.]

Béládi Miklós: Szabó Lőrinc: Májusi orgonaszag = Miért szép? A századunk magyar lírája verselemzésekben, összeáll. Albert Zsuzsa, Vargha Kálmán, bev. Benedek Marcell, Gondolat, Bp. 1966, 268–277. [Későbbi kiadások: 1967, 1968, 1974.]

Rába György: Szabó Lőrinc = A magyar irodalom története VI.: A magyar irodalom története 1919-től napjainkig, szerk. Szabolcsi Miklós, Akadémiai, Bp. 1966, 440–460.

Ferenczi László: Szabó Lőrincről = Kortárs, 1967. 1642–1645.; The Hungarian Quarterly, 1968. 29. 156–160. [Kötetben: Uő.: "Csak a máé a rettenet": Politikum és költészet kapcsolatai, Kráter Műhely Egyesület, Bp., 1999, 197–205.]

K. Jakab Antal: Szabó Lőrinc tora = Utunk, 1967. 42. 10.

Juhász Ferenc: Szabó Lőrinc tíz éve a földben = Élet és Irodalom, 1967. 40. 4–5. [Kötetben: Juhász Ferenc: Vázlat a mindenségről, Szépirodalmi, Bp. 1970. 72–77.]

Kabdebó Lóránt: Egy magáramaradt személyiség szabadságharca = Kortárs, 1967. 1645–1653.

Kabdebó Lóránt: Emlékezés = Napjaink, 1967. 10.  6.

Kardos László: Az intellektus erejével: Szabó Lőrinc halálának tizedik évfordulójára = Élet és Irodalom, 1967. 39. 5. [Kötetben: Kardos László: Harminchárom arc, Szépirodalmi, Bp. 1983, 396–397.]

Simon István: Szabó Lőrinc prózai munkái elé = Szabó Lőrinc: A költészet dicsérete, Bp. 1967. 5–8. [Kötetben még: Simon István: Gyalogútról a világba, Magvető, Bp. 1970. 123–128.]

Cs. Nagy István: Szabó Lőrinc gyermekversei = Életünk, 1967. 157–160.

Szalatnai Rezső: A bűnvalló és szeretetáhító = uő.: Magyar írók nyomában, Móra, Bp. 1967, 218–225.

Sz. Zezulka Mária: Az expresszionizmus a fiatal Szabó Lőrinc költészetében = Jelenkor, 1968. 1. 62–69.

Kabdebó Lóránt: A pályakezdő Szabó Lőrinc költői világa = Irodalomtörténeti Közlemények, 1968. 49–64.

Kabdebó Lóránt: Szabó Lőrinc, a Nyugat kritikusa (1920–1922) = Irodalomtörténeti Közlemények, 1968. 659–671.

Kabdebó Lóránt: Társadalomábrázolás és képalkotás Szabó Lőrinc A Sátán műremekei című kötetében = Jelenkor, 1968. 350–359.

P. Dombi Erzsébet: Az intellektuális stílus néhány eszköze Szabó Lőrinc ,,A huszonhatodik év” című versciklusában = Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények, 1968. 1. 67–76.

Szende Tamás: Szóstatisztikai vizsgálatok Tóth Árpád, Juhász Gyula és Szabó Lőrinc költeményei alapján = Magyar Nyelvőr, 1968. 287–300.

Kabdebó Lóránt: Két Szabó Lőrinc-vers története = Borsodi Szemle, 1968. 3. 58–69. [A Vezér és a Materializmus c. versekről.]

Ligetiné Verebély Anna: Két verselemzés és néhány tanulság az esztétikai nevelés számára = Magyar Pedagógia, 1968. 4. 348–366. [Szabó Lőrinc: Az első vers; Váci Mihály Mint példabeszédben.]

Kabdebó Lóránt: Egy ars poetica mai tanulságai = Kortárs, 1968. 1633–1638.

Bori Imre: Szabó Lőrinc = uő.: A szecessziótól a dadáig: A magyar futurizmus, expresszionizmus és dadaizmus irodalma, Újvidék, 1969 (Symposion könyvek). 195–199.

Láng Gusztáv: Szabó Lőrinc költészete = Igaz Szó, 1969. 1. 455–462.

Tamás Menyhért: Ceruzarajzok költőkről = Népszava, 1969. ápr. 11.

Steinert Ágota: A kozmikus csalódás költészete = Irodalomtörténet, 1969. 735–762.

Gáti József: Szabó Lőrinc: Részlet a ,,Tücsökzené”-ből = uő.: A versmondás, Gondolat, Bp. 1965, 369–373. [Későbbi kiadások: 1969, 1973.]

Szappanos Balázs: Szabó Lőrinc: A huszonhatodik év = Seres József– Szappanos Balázs: Verselemzések, Tankönyvkiadó, Bp. 1970. 204–211. [Későbbi kiadások: 1972, 174.]

Kabdebó Lóránt: Szabó Lőrinc szabadverse = Irodalomtörténeti Közlemények, 1970. 36–50.

Szőcs István: Csak az örök ég örök hajósa lenne = Utunk, 1970. 13.  5. [Szabó Lőrinc és Kosztolányi Dezső kötészetének igazságáról, hivatástudatukról, emberi magatartásukról.]

Varga József: Szabó Lőrinc születésnapjára = Kortárs, 1970. 3. 470–473.

Tóth Lajos–Udvarhelyi Dénes: Kortársi kritikák Szabó Lőrincről 1940-ig = Kortárs, 1970. 3. 473–482.

Vati Papp Ferenc: Szabó Lőrinc = Írók, képek, Bp. 1970, 295–303.

Kabdebó Lóránt: Új költői formanyelv születése = Irodalomtörténet, 1970. 1. 41–43.

Lukáts János: Szabó Lőrinc időszemlélete a Tücsökzenében = Irodalomtörténeti Közlemények, 1971. 3. 334– 338.

Kabdebó Lóránt: Szabó Lőrinc személyiség-látomása az 1929–32-es versekben = Irodalomtörténeti Közlemények, 1971. 443–465.

Tóth Lajos–Udvarhelyi Dénes: Szabó Lőrinc versváltozatainak néhány jellemző vonásáról = Irodalomtörténet, 1971. 683–703.

P. Dombi Erzsébet: A színesztézia grammatikai formái = Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények, 1972. 1. 37–50.

Kabdebó Lóránt: Berendezkedés a korlátozott életben = Irodalomtörténeti Közlemények, 1972. 457–480.

Győri László: Tücsökszó = Napjaink, 1972. 4. 12.

Kabdebó Lóránt: „Egy téli bodzabokorhoz”: A Harc az ünnepért korszak összegezése = Borsodi Szemle, 1972. 4. 63–82.

Fülöp László: Egy fejezet Szabó Lőrinc költészetéből [1973] = uő.: Élő költészet, Magvető, Bp. 1976. 79–106.

Kálmán Mária: Különbéke a semmivel: Szabó Lőrinc világnézeti válságáról = Világosság, 1973. 2. 90–94.

Kabdebó Lóránt: „Sivatagban”: Szabó Lőrinc egy jellegzetes leíró-elbeszélő verse = Jelenkor, 1973. 7–8. 741–749.

Illés Endre: Szabó Lőrinc Shakespeare-fordításai = uő.: Két oroszlán között, Magvető, Bp. 1973, 322–324.

Kabdebó Lóránt: Fűz a tóparton: Egy kivételes vers Szabó Lőrinc költészetében = Irodalomtörténet, 1974. 2. 420–434.

Fülöp László: A Tücsökzene világa = Literatura, 1974. 2. 131–145.

Dér Zoltán: Nábob sorkoszton  = Híd, 1974. 4. 437–451. [Kötetben: Dér Zoltán: Perben a pusztulással, Forrás, Újvidék, 1989, 113–126.]

Ferenczi László: Az örökös újrakezdés költője = Könyvvilág, 1974. 5. 5.

Kiss Katalin: Adalékok a Shakespeare-szonettek magyarországi történetéhez = Studia Litteraria [Debrecen], 1974. 12. 119–133.

Kabdebó Lóránt: Költészetté sűrített pillanatok: Szabó Lőrinc versnaplójáról = Forrás, 1974. 12. 3, 4–23.

Kiss Tamás: Nyitány a Tücsökzenéhez = uő.: Árkádiában éltünk, Szépirodalmi, Bp. 1975, 291–295.

Bazsó Márton: Szabó Lőrinc Babits című versének stilisztikai elemzése = Budaörsi Füzetek, 1975. 111–126.

Dobóné Berencsi Margit: Szabó Lőrinc természetleírásainak képi megoldása a Tücsökzenében = Hevesi Szemle, 1976. 4. 53–55.

Kabdebó Lóránt: Kétféle ars poética = PIM Évkönyv, 12. 1976. 70–77. [Szabó Lőrinc Az Egy álmai és József Attila Eszmélet c. versének összehasonlítása.]

Say István: Szabó Lőrinc: Most csak lélekben: A huszonhatodik év c. versciklus 90. szonettje = Stilisztikai Elemzések, 1976. 7–21.

Sőtér István: Köd és tücsökzene a Volkmann utcában = Népszabadság, 1976. nov. 20. [Kötetben: Sőtér István: Gyűrűk, Szépirodalmi, Bp. 1980, 558–561.]

Tandori Dezső: Egy irodalmi alapélmény nyomában: Szubjektív sorok Szabó Lőrincről = Napjaink, 1976. 6. 4.

Tüskés Tibor: Szabó Lőrinc: Két szonett A huszonhatodik év-ből = Tüskés Tibor: Versről versre: Az újabb magyar líra megközelítése, Tankönyvkiadó, Bp. 1976, 82–95.; későbbi kiadások: 1978, 2001.]

Baránszky-Jób László: A józan költő: Szabó Lőrinc „költőietlen” költészete = Új Írás, 1977. 4. 82–102. [Kötetben: Baránszky-Jób László: Élmény és gondolat, Magvető, Bp. 1978, 184–247.; Baránszky-Jób László: A művészi mérték világa, Magvető, Bp. 1987, 205–208.]

Tornai József: Hogy mondjam el az életem? = Új Írás, 1977. 4. 115–128.

Kabdebó Lóránt: Valami szép: Szabó Lőrinc halálának 20. évfordulójára = Kortárs, 1977. 10. 1621–1631.

Lévay Botond: Számvetés és magyarázat: Szabó Lőrinc lírai portréja = Hajdú-Bihari Napló, 1977. okt. 7.

Máté Judit: A Tücsökzene költője = Lobogó, 1977. 3. 24–25.

Ötvös László: Párbeszéd Szabó Lőrinc Tücsökzenéjével = Reformátusok Lapja, 1977. 36. 1.

Török Éva: Szabó Lőrinc és Tyutcsev = Irodalmunk barátsága: A magyar–orosz–ukrán irodalmi kapcsolatok történetéhez, szerk. Fenyvesi István, Magyar–Szovjet Baráti Társaság, Bp. 1977, 322–338.

Dobóné Berencsi Margit: A keresett és a megtalált harmónia = Hevesi Szemle, 1978. 1. 52–57.

Kabdebó Lóránt: Tücsökzene műformája = Irodalomtörténeti Közlemények, 1978. 3. 321–339.

Dobóné Berencsi Margit: Szabó Lőrinc címadása a Tücsökzenében = Magyar Nyelv, 1978. 4. 464–469

Kabdebó Lóránt: A stilizált téridőben: A huszonhatodik év költői világa = Alföld, 1978. 4. 54–66.

Virányi Ottó: Vergődő magány: Szabó Lőrinc életműve = Katolikus Szó, 1978. 7. 7.

Kabdebó Lóránt: Szabó Lőrinc életmagyarázata: A Tücsökzene és A huszonhatodik év között = Új Írás, 1978. 9. 63–76.

Szilágyi Péter: Szabó Lőrinc szonettjei = Világosság, 1979. 1. 24–32. [Kötetben: Szilágyi Péter: Forma és világkép, Szépirodalmi, Bp. 1981, 301–326.]

Illés Lajos: Szabó Lőrinc logarléccel = Kortárs, 1979. 3. 448–451. [Kötetben: Illés Lajos: Titkos fiók, Szépirodalmi, Bp. 1981, 100–109.]

Domokos Mátyás–Lator László: Szabó Lőrinc: A földvári mólón = Jelenkor, 1979. 5. 454–460. [Kötetben: Domokos Mátyás–Lator László: Versekről, költőkkel, Szépirodalmi, Bp. 1982. 128–141.]

Beney Zsuzsa: Szabó Lőrinc: A megjegyzett ütem: Részlet a Tücsökzenéből = uő.: Nyitva az aranykapu, Móra, Bp. 1979, 71–77.

Tüskés Tibor: A zene szava = uő.: Testvérmúzsák, Móra, Bp. 1979, 189–201. [Hangverseny után c. versről.]

Ferenczi László: Az örök barátok: Szabálytalan jegyzetek Szabó Lőrincről = Napjaink, 1980. 3. 16–17.

Kabdebó Lóránt: Szabó Lőrinc = az orosz és szovjet művek fordítója = Szovjet Irodalom, 1980. 3. 185.

Rába György: Szabó Lőrinc költészete és a világirodalom = Nagyvilág, 1980. 3. 444–446.

Simon Zoltán: Közhely és sugallat: Gondolatok Szabó Lőrinc: A földvári mólón című verséről = Alföld, 1980. 3. 48–53.

Lévay Botond: A huszonhatodik év intellektualizmusának néhány kérdése = Irodalomtörténet, 1980. 4. 959–969.

Szilágyi Ferenc: „mai nyelvben a mai idők szavát...”: Gondolatok Szabó Lőrinc írói stílusáról = Magyar Nyelvőr, 1980. 4. 420–437.

Németh G. Béla: A termékeny nyugtalanság költője = Kritika, 1980. 4. 17–18. [Kötetben: Németh G. Béla: Századutóról = századelőről: Irodalom- és művelődéstörténeti tanulmányok, Magvető, Bp. 1985, 425–431.; Tanulmányok Szabó Lőrincről, szerk. Kabdebó Lóránt, Menyhért Anna, Anonymus, Bp. 1997 (Újraolvasó), 9–12.]

Sőtér István: Gáti József  Tücsökzenéje = Új Tükör, 1980. 17. 28.

Tímár György: Bécs vagy Buda: Elmélkedés egyszerű dolgokról, melyek nem is olyan egyszerűek = Élet és Irodalom, 1980. 23. 5. [Szabó Lőrinc A huszonhatodik év ciklusáról, a magyar avantgarde-ról.]

Dobóné Berencsi Margit: Szabó Lőrinc Tücsökzenéjéről = Magyartanítás, 1980. 6. 261–265.

Sőtér István: A huszonhatodik évről = Új Írás, 1980. 11. 74–78.

Belohorszky Pál: Esszé vagy vers vagy novella a csodáról: Balogh Emese Szabó Lőrinc estjéről = Életünk, 1980. 12. 1072–1077. [A vers hitvessége címmel kötetben: Belohorszky Pál: Égő rózsamáglya, Szépirodalmi, Bp. 1987, 344–357.]

Fodor András: Paul Verlaine Clair de lune (Holdfény című verse Szabó Lőrinc fordításában) = uő.: Futárposta, Szépirodalmi, Bp. 1980, 270–274.

Hollós Korvin Lajos: „Vers helyett tanulmány?” = uő.: Alperes nem nyugszik, Magvető, Bp. 1980, 312–315.

Tamás Attila: Szabó Lőrinc Tücsökzenéjéről = Útmutató műelemző baráti köröknek, összeáll., szerk. B. Porkoláb Judit, Tudományos Ismeretterjesztő Társulat [TIT], Bp. 1980, 45–46.

Király György [Szabó Lőrinc: Rubáiyát; Shakespeare szonettjei] = uő.: A filológus kalandozásai, vál., s. a. r., utószó Kenyeres Ágnes, Szépirodalmi, Bp. 1980, 313–314.

Kántor Lajos: Szabó Lőrinc újítása = uő.: Korunk: avantgarde és népiség, Magvető, Bp. 1980, 196–230.

Kabdebó Lóránt: Kétféle ars poetica = uő.: Versek között: Tanulmányok, kritikák, Magvető, Bp. 1980, 7–20. [József Attila Eszmélet és Szabó Lőrinc Az Egy álmai c. verséről.]

Kabdebó Lóránt: Az epikus vers jellegzetes példája = uő.: Versek között: Tanulmányok, kritikák, Magvető, Bp. 1980, 43–73. [Szabó Lőrinc: Sivatagban.]

Kabdebó Lóránt: Egy kivételes vers = uő.: Versek között: Tanulmányok, kritikák, Magvető, Bp. 1980, 218–246. [Szabó Lőrinc: Fűz a tóparton.]

Tandori Dezső: „Elromlott minden, kezdjétek újra!”: Szabó Lőrinc = uő.: Az erősebb lét közelében, Gondolat, Bp. 1981, 224–251.

Laczkó András: Elhagyott tájak, évek üzenete = Napjaink, 1981. 4. 5–6.

Sőtér István: Szabó Lőrinc és összegzője = Kortárs, 1981. 4. 647–651.

Boros Mária: Szabó Lőrinc: Így semmisülsz meg = Magyar Nyelvőr, 1981. 3. 309–318.

Szekér Endre: Illyés Gyula: Borsos Miklós: Szabó Lőrinc szobra = Somogy, 1982. 5. 16–18. [Illyés Gyula Szabó Lőrinc-versének elemzése.]

Varga József: Szabó Lőrinc = uő.: Ady és műve, Szépirodalmi, Bp. 1982, 400–407.

Kocsis L. Mihály: Éget, mint a jég = Magyar Ifjúság, 1983. 34. 39.

Szegzárdy-Csengery József: Költészet és műfordítás: A műfordító Szabó Lőrinc arcképéhez = Vigilia, 1983. 9. 692–698.

Törne, Dorothea von: Orpheusz = a szenvedélyes elemző szerepében = Nagyvilág, 1983. 12. 2863–1869.

Fehér Ferenc: Egy vers megközelítése (Hajnali rigók) = Magyar Szó, 1984. márc. 3.

Szabó László, Cs.: Kabdebó Lóránt: A háborúnak vége lett = Irodalmi Újság, Párizs, 1984. 2. 17–18. [K. L. Szabó Lőrinc-kutatásairól.]; l. még: in uő: Hazajáró lélek: válogatás az Irodalmi Ujságban megjelent írásokból, [Budapest], MMA K., 2018. 318–321.

F. Kovács Ferenc: A népköltészet hatása Szabó Lőrinc gyermekköltészetére = Könyv és Nevelés, 1985. 2. 69–77.

Markó Béla: Szabó Lőrinc: Semmiért egészen = Igaz Szó, 1985. 6. 560–563. [Kötetben: Markó Béla: Olvassuk együtt: Versmagyarázatok, Albatrosz, Bukarest, 1988, 125–129.]

Rónay László: Szabó Lőrinc versciklusai mint az önelemzés eszközei = Irodalomtörténeti Közlemények, 1985. 2. 173–187.

Péter László: Szavak, csodálatos szavak… = Élet és Irodalom, 1985. okt. 11.

Kabdebó Lóránt: „A tékozló fiú csalódása”: Szabó Lőrinc költészetének dimenziói = Irodalomtörténet, 1986. 1. 103–122.

Baránszky-Jób László: Szabó Lőrinc, az ember és a költő = Délsziget, 1986. 6. 15–17.

Alföldy Jenő: A józan Dionüszosz: Szabó Lőrinc = uő.: Visszhang, Szépirodalmi, Bp. 1986, 81–86.

Rába György: A „megszűnt én” költészetének húrjain: Az érett Szabó Lőrinc = uő.: Csönd-herceg és a nikkel szamovár, Szépirodalmi, Bp. 1986, 135–201.

Rónay László: Szabó Lőrinc = A magyar irodalom története 1945–1975 II/1.: A költészet, szerk. Béládi Miklós, Rónay László, Akadémiai, Bp. 1986, 167–201.

Béládi Miklós: Szabó Lőrinc = uő.: Arcképvázlatok: Szubjektív válogatás a szerzőnek a Magyar Rádióban 1967–1980 között elhangzott könyvismertetéseiből, Új Auróra, Békéscsaba, 1987, 8–10.

Béládi Miklós hagyatékából: Öt költő = Új Auróra, 1987. 2. 86–94.

Fábry Eszter: Szabó Lőrinc: Holdfogyatkozás = Magyar Nyelvőr, 1987. 3. 279–286.

Rácz Endre: Mit is mond a cinkeszó? Tallózás Szabó Lőrinc költészetében = Édes Anyanyelvünk, 1988. 4. 5–6.

Veöreös Imre: Húsvét egy versben = uő.: A középpont felől, Bp. 1988, 102–105.

Dobóné Berencsi Margit: Impresszionista nyomok (stílusjegyek) a Tücsökzenében = Tanulmányok a századforduló stílustörekvéseiről, szerk. Fábián Pál, Szatmári István, Tankönyvkiadó Vállalat, Bp. 1989, 300–314.

Szávai János: Les écrivains d’entredeux-guerres = uő.: Introduction à la littérature hongroise, Maisonneuve, Akadémiai, Paris, Bp. 1989, 133–139. [Többek közt Szabó Lőrincről is.]

Vati Papp Ferenc: „...egyre jobban kezdem szeretni a gyerekeket...”: Szabó Lőrinc (1900–1957) = Forrásvidék: Írók, költők gyermek- és ifjúkora, Tankönyvkiadó Vállalat, Bp. 1989–1990, 244–254.

Kabdebó Lóránt: Csalimese és/vagy üdvtörténet = Új Írás, 1990, 11. 96–100.

Kabdebó Lóránt: Egy fiókbazárt versciklus Szabó Lőrinctől = Magyar Képes Újság, 1990. 14. 14.

Kabdebó Lóránt: Szabó Lőrinc igazolási pere a Magyar Újságírók Szövetségében  = Új Írás, 1991. 3. 66–80.

Domokos Mátyás: „Én és a világ” = Tiszatáj, 1991. 4. 39–45. [Kötetben: uő.: Hajnali józanság, Kortárs, Bp., 1997, 169–179.]

Domokos Mátyás: Mozsártörő alatt = uő.: Varázstükrök között: Esszék, Szépirodalmi, Bp. 1991, 376–381.

Kovács Sándor Iván: Kabdebó Lóránt újabb Szabó Lőrinc-kutatásai = Magyar Hírlap, 1991. máj. 4.

Kabdebó Lóránt: Költészetbeli paradigmaváltás a húszas évek második felében = Literatura, 1991. 3. 248–272. [Kötetben: Tanulmányok Szabó Lőrincről, szerk. Kabdebó Lóránt, Menyhért Anna, Anonymus, Bp. [1997] (Újraolvasó) 18–45.]

Gerold László: Két Szabó Lőrinc-kötet poétikai tanulságai = Híd, 1991. 6. 592–597. [Szabó Lőrinc költői útkeresésének vizsgálata a Föld, erdő, isten c. kötettől a Te meg a világ c. kötetig húzódó költői szakasz poétikai sajátosságairól. Kötetben: A „pontos vers” felé: Adalékok Szabó Lőrinc poétikájához címen, uő. Legendák és konfliktusok, Újvidék, 1997, 11–15.]

Határ Győző: Szabó Lőrinc = uő.: Irodalomtörténet, [Békéscsaba], 1991, 356–361.

Péter László: Szabó Lőrinc textológiai nézetei = Irodalomtörténeti Közlemények, 1992. 336–347. [Kötetben: Péter László: Magyar írók, költők textológiai nézetei, József Attila Tudományegyetem BtK, Szeged, 1995, 59–74.]

Kabdebó Lóránt: Szabó Lőrinc és szerepe a magyar avantgárd sorsában = Irodalomtörténet, 1992. 2. 251–256.

Kulcsár-Szabó Zoltán: Kabdebó Lóránt: „A magyar költészet az én nyelvemen beszél”: A kései Nyugat-líra összegződése Szabó Lőrinc költészetében = Irodalomtörténet, 1992. 4. 959–964.

Kabdebó Lóránt: A „pokolra szállás” Szabó Lőrinc lírájában = Árgus, 1992. 2. 41–44.

Dobóné Berencsi Margit: Szabó Lőrinc Tücsökzenéjének tanítása általános iskolában = Magyartanítás, 1992. 5. 2–4.

Péter László: A szeretkezés metaforái Szabó Lőrinc költészetében = Új Horizont, 1992. 4–5. 63–71. [Kötetben: Péter László: Kívül a körtöltésen: Irodalmi tanulmányok, Tiszatáj Alapítvány, Szeged, 2001, 250–262.]

Dobóné Berencsi Margit: Szabó Lőrinc Tücsökzenéjének tanítása az általános iskolában = Magyartanítás, 1992. 5. 2–4.

Fónagy Iván: A költői kutatásról = Szemiotikai szövegtan, 1992. 5. 77–119. [Szabó Lőrinc A huszonhatodik év c. kötetével szemléltet.]

Lator László: Ideges figyelemmel = Mozgó Világ, 1992. 5. 107–109. [Kötetben: uő.: Szigettenger, Európa, Bp. 1993. 64–70. Szabó Lőrinc Omló szirtről c. versének elemzése.]

Péter László: A kozmopolita Szabó Lőrinc magyarsága = Tekintet, 1992. 6. 87–101.

Kabdebó Lóránt: Madách és Szabó Lőrinc = Palócföld, 1992. 6. 552–557. [Ehangzott 1992. okt. 11-én a pécsi Madách-konferencián.]

Kulcsár Szabó Ernő: A „rendetlen szabály”: Szabó Lőrinc új kérdezőhorizontból = Magyar Napló, 1992. 24. 4–6.

Tamás Attila: Kabdebó Lóránt új Szabó Lőrinc-könyve = Tiszatáj, 1992. 12. 89–92.

Tandori Dezső: Szabadiskola (9. Szabó Lőrinc-kettős) = Jelenkor, 1992. 11. 888–899.

Glózer Rita: „Vers vagy te is”: Radnóti Miklós és Szabó Lőrinc egy-egy versének összehasonlítása = Jelenkor, 1992. 11. 942–947.

Kulcsár Szabó Ernő: Szabó Lőrinc = uő.: A magyar irodalom története 1945–1991, Argumentum, 1993, 23–30. [Kötetben még: Tanulmányok Szabó Lőrincről, szerk. Kabdebó Lóránt, Menyhért Anna, Anonymus, Bp. [1997] (Újraolvasó), 46–51.]

Dobóné Berencsi Margit: Impresszionista és expresszionista vonások Szabó Lőrinc „Föld, erdő, isten” című kötetében = Magyar Nyelv, 1993. 2. 213–217.

Sarankó Márta: Kabdebó Lóránt: „A magyar költészet az én nyelvemen beszél”: A kései Nyugat-líra összegződése Szabó Lőrinc költészetében = Irodalomtörténeti Közlemények, 1993. 2. 297–299.

Kurdi Mária: Szabó Lőrinc Yeats fordításai = Irodalomtörténet, 1993. 4. 802–846.

Glózer Rita: Szabó Lőrinc huszonhatodik éve = Irodalomtörténet, 1993. 4. 847–893.

Lászlóffy Aladár: Szabó Lőrinc évszázada = Látó, 1993. 6. 82–83.

[Szilasi László] Sz. L.: Egy elfelejtett Pilinszky-írás = Magyar Napló, 1993. 13. 10–11. [Közli Pilinszky János Szabó Lőrinc: Összegyűjtött versek, Bp., 1960 c. ismertetését.]

K. Jakab Antal: Szabó Lőrinc = Helikon (Kolozsvár), 1993. 8. 11.

Kabdebó Lóránt: A pokol mélypontján = Lyukasóra, 1993. 10. 12–14. [Szabó Lőrinc Semmiért Egészen c. verse kapcsán.]

Kabdebó Lóránt: Szabó Lőrinc három verséről = Holnap, 1993. okt., 3. 71–84. [Szabó Lőrinc Különbéke, Semmiért Egészen és Lóci óriás lesz c. versének elemzése. Köttben: = Vers és próza a modernség második hullámában, Argumentum, Bp. 1996, 118–138.]

Komáromi Sándor: Vezérek és költők: Stefan George hatása Szabó Lőrincre és a kortársak pályájára = Régi és új peregrináció: Magyarok külföldön, külföldiek Magyarországon, I. köt. Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság–Scriptorum Kft., Bp.–Szeged, 1993, 126–133.

Szili József: Változatok műfordításra: Kurdi Mária Szabó Lőrinc Yeats-fordításai című tanulmánya apropóján = Irodalomtörténet, 1994. 2. 298–308.

Füleki Beáta: Kabdebó Lóránt: „A magyar költészet az én nyelvemen beszél”: A kései Nyugat-líra összegződése Szabó Lőrinc költészetében = Irodalomtörténet, 1994. 3. 624–630

Ferenczi László: Kabdebó Lóránt: „A magyar költészet az én nyelvemen beszél”: A kései Nyugat-líra összegződése Szabó Lőrinc költészetében = Holnap, 1994. 4–5. 114–116.

Kabdebó, Lóránt: On the Borderline of Nineteenth and Twentieth Century Poetic Discourses: The Appearance of the Dialogical Poetic Paradigm = Neohelicon, 1994. XXI. 1. 61–83.

Schelken Pálma: Gyöngyszemek Szabó Lőrinc hagyatékából = Új Ember, 1994. okt. 2. (40.) 8. [Kaposi József által megfejtett versmaradványokról.]

[Szőcs Zoltán] Sz. Z.: A feltámadó Szabó Lőrinc = Magyar Fórum, 1994. okt. 13. (41.) 13. [Szabó Lőrinc „magyar sorsa” és köteteinek újrakiadása.]

Csűrös Miklós: Harc az ünnepért: Kísérlet Szabó Lőrincről = Tiszatáj, 1994. 10. mell. 15. [Kötetben: Csűrös Miklós: Intarzia: Tanulmányok az újabb magyar irodalom köréből, Kráter Műhely Egyesület, Pomáz, 2000 (Teleszkóp 18.), 22–39.]

Kenyeres Zoltán: Kabdebó Lóránt: „A magyar költészet az én nyelvemen beszél”: A kései Nyugat-líra összegződése Szabó Lőrinc költészetében = uő.: Irodalom, történet, írás, Anonymus, Bp. 1995, 218–222. [Opponensi vélemény Kabdebó Lóránt doktori vitáján (könyvének közreadása előtt) 1990-ben.]

Kabdebó Lóránt: Egy vers vágóasztala: Szabó Lőrinc fekete kultusza = Tények és legendák = tárgyak és ereklyék, szerk. Kalla Zsuzsa, Petőfi Irodalmi Múzeum, Bp. 1994, 145–152. [Kötetben még: Kabdebó Lóránt: Szabó Lőrinc „pere”, Argumentum, Bp. 2006, 69–89.]

Palkó Gábor: Szempontváltozások a Szabó Lőrinc-recepcióban = avagy egy kötet viszontagságai 1932–1992 = Irodalomtörténet, 1994. 1–2. 93–125. [Kötetben: Tanulmányok Szabó Lőrincről, szerk. Kabdebó Lóránt, Menyhért Anna, Anonymus, Bp. [1997] (Újraolvasó), 52–77.]

Kulcsár-Szabó Zoltán: Dialogicitás és a kifejezés integritása: Nyelvi magatartásformák Szabó Lőrinc költészetében = Irodalomtörténet, 1994. 1–2. 72–92. [Kötetben: Tanulmányok Szabó Lőrincről, szerk. Kabdebó Lóránt, Menyhért Anna, Anonymus, Bp. [1997] (Újraolvasó), 78–94.; Kulcsár-Szabó Zoltán: Hagyomány és kontextus, Universitas Kiadó, Bp. 1998, 59–82.]

Kabdebó Lóránt: Egy költői beszédmód filozófiai átalakulása: Szabó Lőrinc és Max Stirner, Magyar Filozófiai Szemle, 1995. 1–2. 133–152. [Kötetben: Tanulmányok Szabó Lőrincről, szerk. Kabdebó Lóránt, Menyhért Anna, Anonymus, Bp. [1997] (Újraolvasó), 158–178.; angolul: Lőrinc Szabó and Max Stirner = Neohelicon, XXIX, 2002. 1. 131–162.; átdolgozott változata: Az Egy álmai: Szabó Lőrinc és Max Stirner = Vers és próza a modernség második hullámában, Argumentum, Bp. 1996, 73–117.; Kabdebó Lóránt: Szabó Lőrinc „pere”, Argumentum, Bp. 2006, 37–68.]

Monostory Klára: Szabó Lőrinc Ficseri-füsti című versének keletkezése nyomában = Irodalomtörténeti Közlemények, 1995. 5–6. 542–560. [A Magyar Tudományos Akadémia Kézirattára Ms 4651/188–204. jelzetű dokumentumáról.]

Szabó Ferenc S. J.: Illyés Gyula és Szabó Lőrinc = uő.: „Csillag után”: Istenkeresés a modern irodalomban: Válogatott tanulmányok, Távlatok, Bp. 1995, 69–89.

Földényi F. László: Szabó Lőrinc: Körúti éjszaka = Liget, 1995. szept., 89–94.

Bagoly Csilla: Ha kísértetek összenéznek = Új Holnap, 1995. szept., 88–91. [Szabó Lőrinc Semmiért Egészen c. verséről.]

Bagoly Csilla: Ha a kísértetek összenéznek = Új Holnap, 1995. szept., 91–94. [Szabó Lőrinc Nézek és ezer arcom visszanéz és Kísértetek c. verse által felvetett kérdésekről.]

Tóth Ildikó: Csend: Szabó Lőrinc és T. S. Eliot tenger-motívumának egybevetése = Új Holnap, 1995. szept., 84–88.

Szilágyi Ferenc: Szabó Lőrinc műhelyében: A költő 90. születése napján = Studia Nova, 1995. 3. 213–257.

Albert Zsuzsa: Legenda Szabó Lőrincről = Forrás, 1995. 9. 53–61.

Kulcsár-Szabó Zoltán: A személyiségkonstrukció alakzatai a Tücsökzenében = avagy egy ,,antihumanista” olvasat esélyei = Új Holnap, 1996. jan., 42–57. [Kötetben: Tanulmányok Szabó Lőrincről, szerk. Kabdebó Lóránt, Menyhért Anna, Anonymus, Bp. [1997] (Újraolvasó), 130–142.; Kulcsár-Szabó Zoltán: Az olvasás lehetőségei, Kijárat, 1997, 87–108.]

Vitéz Ildikó: „Ami megérint téged, engem”: Szerelmes és erotikus versfordítások Babits, Kosztolányi és Szabó Lőrinc világirodalmi antológiáiban = Literatura, 1996. 4. 475–484.

Glózer Rita: Nyelvi paralelizmusok, ismétlések Szabó Lőrinc Egy téli bodzabokorhoz című versében = Irodalomtörténet, 1996. 3–4. 530–538.

Menyhért Anna: Rajzok egy költemény tájairól: Motívum, szerkezet és jelentés Szabó Lőrinc Tücsökzenéjében =  Irodalomtörténet, 1996. 3–4. 539–576. [Kötetben: Tanulmányok Szabó Lőrincről, szerk. Kabdebó Lóránt, Menyhért Anna, Anonymus, Bp. [1997] (Újraolvasó), 95–129.]

Menyhért Anna: Pókok és háló(i)k: Szabó Lőrinc: Tücsökzene; Petri György: Önarckép 1990 = Új Holnap, 1996. nov., 35–45. [Kötetben: Tanulmányok Szabó Lőrincről, szerk. Kabdebó Lóránt, Menyhért Anna, Anonymus, Bp. [1997] (Újraolvasó), 143–149.]

Kabdebó Lóránt: A huszonhatodik év titka: A mindig szerelmes Szabó Lőrinc = Száz rejtély a magyar irodalomból, Gesta, Bp., 1996, 182–183.

Kulcsár-Szabó Zoltán: Beleírás és kitörlés: A Te emlékezete Szabó Lőrinc A huszonhatodik év és Oravecz Imre 1972. szeptember című műveiben = Új Holnap, 1996. nov., 25–34. [Kötetben: Tanulmányok Szabó Lőrincről, szerk. Kabdebó Lóránt, Menyhért Anna, Anonymus, Bp. [1997] (Újraolvasó), 150–157.; Kulcsár-Szabó Zoltán: Az olvasás lehetőségei, Kijárat, 1997, 87–108.]

Kabdebó Lóránt: A dialogikus poétikai gyakorlat klasszicizálódása: Szövegegységesülés: az „elborítás”, a „mese” és a „tragic joy” megjelenése = Literatura, 1996. 1. 9–35. [Kötetben: Tanulmányok Szabó Lőrincről, szerk. Kabdebó Lóránt, Menyhért Anna, Anonymus, Bp. [1997] (Újraolvasó), 188–212.]

Kabdebó Lóránt: Különbéke és különítélet = „Merre, hogyan?”: Tanulmányok Pilinszky Jánosról, szerk. Tasi József, Petőfi Irodalmi Múzeum, Bp. 1997, 72–74.

Kabdebó Lóránt: Szabó Lőrinc finn fordításai = Irodalomtörténeti Közlemények, 1997. 1–2. 79–97. [Kötetben: Helena Kangas: Az én Magyarországom: Cikkek, riportok 1943–1944, ford. Labádi-Bertényi Gizella, a kísérő tanulmányt írta Kabdebó Lóránt, Argumentum, Bp. 2001, 149–209. 75 aastat hungaroloogiat Tartu Ülikoolis. Hungaroloogia ja estoloogia ühinevas Euroopas, Tartu, 1997. május 22–24-i konferencia-előadás átdolgozott szövege. [Kötetben: Kabdebó Lóránt: Szabó Lőrinc „pere”, Argumentum, Bp. 2006, 166–212.]

Németh G. Béla: Két szerelmi versciklus: Kisfaludy Sándor és Szabó Lőrinc = Irodalomismeret, 1997. 4. 3–12.

Németh G. Béla: Búcsú egy magatartástól: Az áldialogicitás mint verskeret = Alföld, 1997. 6. 69–72. [Szabó Lőrinc Két ország határán c. verséről.]

[Osztovits Ágnes] (Osztovits): Egyik legelszántabb moralistánk: Negyven éve halt meg Szabó Lőrinc = Magyar Nemzet, 1997. okt. 2. 8.

Ferencz Győző: Örökös önkorrekció: Szabó Lőrinc halálának 40. évfordulójára = Népszabadság, 1997. okt. 3. 11.; l. még: uő: Az alany mint tárgy: kritikák és megemlékezések, 1992-2013., Budapest, L'Harmattan, 2014. 48–50.

Németh G. Béla: „Problémaversek”: Szabó Lőrinc emberszemléletének összefoglalása A huszonhatodik év Utóhangjában = Holmi, 1997. 12. 1757–1762.

Ferencz Győző: A költő alkuszik: Szabó Lőrinc: Különbéke = uő.: A költészet mechanikája: Verselemzések, Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., 1997, 161–188.

Ferencz Győző: Vers és fordítás: Wordsworth utórezgése: Szabó Lőrinc: Hajnali rigók = uő.: A költészet mechanikája: Verselemzések, Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., 1997, 209–220.

Kulcsár-Szabó Zoltán: Spleen és ideál = A fordítás és intertextualitás alakzatai, szerk. Kabdebó Lóránt, Kulcsár Szabó Ernő, Kulcsár-Szabó Zoltán, Menyhért Anna, Anonymus, Bp. 1998, 162–175. [Kötetben még: Kulcsár-Szabó Zoltán: Az olvasás lehetőségei, Kijárat, 1997, 71–86.]

Kulcsár-Szabó Zoltán: Különbség = másként: Szabó Lőrinc: Az Egy álmai = Tanulmányok Szabó Lőrincről, szerk. Kabdebó Lóránt, Menyhért Anna, Anonymus, Bp. [1997] (Újraolvasó), 178–187.; [Kötetben még: Kulcsár-Szabó Zoltán: Az olvasás lehetőségei, Kijárat, 1997, 53–86.]

Németh G. Béla: Expresszionista elemek Szabó Lőrincnél = Kortárs, 1997. 2. 59–62. [Kötetben még: Tanulmányok Szabó Lőrincről, szerk. Kabdebó Lóránt, Menyhért Anna, Anonymus, Bp. [1997] (Újraolvasó), 213–217.]

Rába György: Szabó Lőrinc harmadik korszaka = Tanulmányok Szabó Lőrincről, szerk. Kabdebó Lóránt, Menyhért Anna, Anonymus, Bp. [1997] (Újraolvasó), 218–220.; utánközlése: Parnasszus, 1996. dec. (4.) 27–29.

Ferenczi László: Szabó Lőrinc, a kritikus = Tanulmányok Szabó Lőrincről, szerk. Kabdebó Lóránt, Menyhért Anna, Anonymus, Bp. [1997] (Újraolvasó), 221–229.

Tandori Dezső: Szabó Lőrinc. Változatok egyszerire és mindenkorira = Tanulmányok Szabó Lőrincről, szerk. Kabdebó Lóránt, Menyhért Anna, Anonymus, Bp. [1997] (Újraolvasó) 230–244.

Menyhért Anna: A ,,hang” megtalálása Szabó Lőrinc Föld, erdő, isten című kötetében = Tanulmányok Szabó Lőrincről, szerk. Kabdebó Lóránt, Menyhért Anna, Anonymus, Bp. [1997] (Újraolvasó), 245–253.

Bata Imre: Tanulmányok Szabó Lőrincről = Élet és Irodalom, 1997. nov. 14. 14.

Németh G. Béla: Expresszionista vonások az induló Szabó Lőrincnél = uő.: Írók, művek, emberek, Krónika Nova, Bp. 1998, 95–99.

Németh G. Béla: Az első csúcs: Te meg a világ = uő.: Írók, művek, emberek, Krónika Nova, Bp. 1998, 100–120.

Németh G. Béla: A Tücsökzene = Irodalomtörténet, 1998. 355–363. [Kötetben még: uő.: Írók, művek, emberek, Krónika Nova, Bp. 1998, 121–129.]

Németh G. Béla: A huszonhatodik év Utóhang című lezáró összefoglalása: ,,Problémaversek” = uő.: Írók, művek, emberek, Krónika Nova, Bp. 1998, 130–136.

Németh G. Béla: Három új versbeszédmód a háború utáni Nyugat korában = Irodalomtörténet, 1998. 45–62.

Bori Imre: Szabó Lőrinc „nagy zúgások, félremagyarázások... kavargások közepette”  = uő.: Hétről hétre, Újvidék, 1998, 218–219. [Szabó Lőrinc 1945 utáni meghurcoltatásáról a Bírákhoz és barátokhoz c. dokumentumkötet alapján.]

Kabdebó Lóránt: Paradigmaváltás az 1920-as évek végén: Szabó Lőrinc =  Irodalomtanítás az ezredfordulón, Pauz-Westermann, Celldömölk, 1998, 645–661.

Németh G. Béla: Az első csúcs: Te meg a világ = uő: Írók, művek, emberek, Krónika Nóva, Bp. 1998, 100–120. A szöveg alig tér el a szerző Három új versbeszédmód a háború utáni Nyugat korában: 1. Szabó Lőrinc című tanulmányától: Irodalomtörténet, 1998. 1–2. 45–62.

Lőrincz Csongor: Olvasás és különbözőség(e): Szöveg és műfaj(ok) viszonya a Tücsökzenében = Literatura, 1998. 3. 282–311. [Kötetben: Lőrincz Csongor: A líra medialitása, Anonymus, Bp. 2002. 133–168.]

Palkó Gábor: Formáció, deformáció, életrajziság = Pannon Tükör, 1998. szept.–okt. 23–24. [Szabó Lőrinc A huszonhatodik év c. ciklusáról.]

Zsoldos Sándor: Talált vers: Czine Mihálynak szeretettel, születésnapjára = In honorem Czine Mihály, Debrecen, 1999, 215–217. [Szabó Lőrinc Marha, vagy ahogyan kötetben megjelent Buta szív c. verséről, annak közlésével.]

Juhász Orsolya: Különbéke a gyermekszobában. Szabó Lőrinc gyermekverseinek világa = Perspective, 1999. 59–64.

Kabdebó Lóránt: Madách és Szabó Lőrinc = Híd, 1999. nov., 706–712.

Kabdebó Lóránt: Classicism as Intertextuality in the Second Wave of Modernity (1917–1921)  = Neohelicon, 1999. XXVI/2. 111–118. [Az 1993. október 27–31-ikén Pécsett, a JPTE és az MTA Irodalomtudományi Intézete szervezésébe összehívott Epochenschwelle = Stilwandel = Umbesetzung. Fragen der literarischen Moderne című konferencián elhangzott előadás átdolgozott szövege.]

Lőrincz Csongor: „Tücsökzenében új tücsökzene”: Ismétlés, fragmentum és vég Szabó Lőrinc versciklusában = Literatura, 1999. 3. 274–307. [Kötetben: Lőrincz Csongor: A líra medialitása, Anonymus, Bp. 2002, 169–206.]

Horányi Károly: Szabó Lőrinc és Kodolányi János barátságának története =  Irodalomtudomány, 1999. 2. 218–265. [Párhuzamos mitológiák címmel az interneten: www.szabolorinc.hu = kötetben: Johannes és Lorenzo címmel: Horányi Károly: Eredet és jelkép: Kodolányi János és kortársai, Argumentum, 2004, 95–198.]

Danka Krisztina: A „Kérdés” és a „Felelet” embere: Hindu mitológiai elemek Szabó Lőrinc és Weöres Sándor költészetében = Iskolakultúra, 1999. 6–7. 79–90.

Gömöri György: Újrakezdés a második világháború utáni magyar költészetben = Kortárs, 1999. 12. 76–86.

Kabdebó Lóránt: Szövegcsokor Bori Imrének = Híd, 1999. 12. 927–933. [Föld, erdő, isten kötetről.]

Lator László: A tárgyak eleven remegése = uő.: Kakasfej vagy filozófia: Mire való a vers? Európa, 2000, 27–33. [Szabó Lőrinc A földvári mólón c. versének elemzése.]

Lator László: Pókháló-esztétika = uő.: Kakasfej vagy filozófia: Mire való a vers? Európa, 2000, 34–43. [Menyhért Anna Pókok és Háló(i)k c. tanulmányához kapcsolódva Szabó Lőrinc költészetének értelmezési kérdéseiről.]

Kontor István: A dialogicitás mint kötetszervező struktúra Szabó Lőrinc Te meg a világ c. verseskönyve kapcsán = Irodalomtudomány, 2000. 1–2. 132–140.

Tandori Dezső: Költészetregény: XV–XVI. alfejezet = Liget, 2000. 1. 38–48.  [Szabó Lőrinc költészetéről.]

Kontor István: Misztika és/vagy különbéke? Egy fordítói önértelmezésről = Modern Filológiai Közlemények, 2000. 2. 42–62.

Lőrincz Csongor: Jó Csönd-herceg és a „gyanútlan faág”: A travesztív átírás egy példája (Ady–Szabó Lőrinc) = Irodalomtudomány, 2000. 1–2. 141–148. [Kötetben: H. Nagy Péter–Lőrincz Csongor–Palkó Gábor–Török Lajos: Ady-értelmezések, Iskolakultúra Könyvek, Pécs, 2002, 48–55.]

Kulcsár Szabó Ernő: Egy kisajátíthatatlan klasszikus: Szabó Lőrinc = Élet és Irodalom, 2000. ápr. 7. 10–11.; Új Holnap, 2000. máj.–aug., 87–93. [Kötetben: Kulcsár Szabó Ernő: Szöveg, medialitás, filológia, Akadémiai Kiadó, 2004, 210–216.]

Nyerges András: Színrebontás: A költő és a „vezércsel” = Magyar Hírlap, 2000. ápr. 8.

Murányi Gábor: Szabó Lőrinc rossz mondatai: Prózai dolgok = HVG, 2000. ápr. 15. 97–99. Kötetben: Murányi Gábor: A múlt szövedéke: Históriák a megbicsaklott 20. századból, Noran-Kiadó Kft., Bp. 2004, 436–441.

Kabdebó Lóránt: Льоринц Сабов Бългрия (Перев.: Юлия Крумова) = Льоринц Сaбo: Фортисимотонащуреца. София, 2000, Унгарски културен институт. 5–10. п.

Ircsik Vilmos: Az én Szabó Lőrincem = Napút, 2000. 4. 83–87. [Szubjektív vallomás Szabó Lőrinc költészete keltette hatásról.]

Kiss Katalin: Egy újraértett líra: Újabb Szabó Lőrinc-tanulmányok = Alföld, 2000. 4. 51–55.

Kabdebó Lóránt: Szabó Lőrinc pályaképe = Tiszatáj, 2000. 4. 56–73. [Kötetben: Kabdebó Lóránt: Szabó Lőrinc „pere”, Argumentum, Bp. 2006, 15–27.]

Tandori Dezső: Szabó Lőrinc aktualitása = Tiszatáj, 2000. 4. 73–81.

Kabdebó Lóránt: Szövegátértelmezés a Szabó Lőrinc-vers alkotói retorikájában = Hársing László 70 éves, szerk. Fehér Márta, Lendvai L. Ferenc, Miskolci Egyetem, Miskolc, 2000, 185–192. Közlése még: Árgus, 2000. 5. 56–59. [Az MTA I. osztályülésén elhangzott doktori előadás.]

Cselényi László: Elfelejtett írók? = Irodalmi Szemle, 2000. 5–6. 97–106. [A Kortárs magyar írók rovatban a közelmúlt íróinak „elfelejtettségéről”, Tersánszky Józs Jenő, Déry Tibor, Szabó Lőrinc, Tamási Áron, Kodolányi János, Szabó Pál és Bibó István portréja.]

Pomogáts Béla: Egy prózai és egy verses vallomás: Szabó Lőrinc 1956-ban = Új Holnap, 2000. máj.–jún.–júl.–aug., 70–73.; l. még: in uő: Varázslat és hatalom: tanulmányok a huszadik század első felének magyar költőiről, Miskolc, Felsőmagyarország K., 2012. 78–82.

Ritoók Zsigmond: Szabó Lőrinc és az antikvitás = Új Holnap, 2000. máj.–jún.–júl.–aug., 81–86.

Ferenczi László: Hommages à Lőrinc Szabó = Új Holnap, 2000. máj.–jún.–júl.–aug., 94–97.; l. még: uő: Találkozások és tapasztalatok, Budapest, Kráter, 2015. 20–24.

Tornai József: „A győztes igazság?” (Szabó Lőrinc: A hitetlen büntetése) = Új Holnap, 2000. máj.–jún.–júl.–aug., 98–105; Hitel, 2000. 5. 98–105. [Kötetben: Az emberiség görbe fája, C.E.T., Bp. 2002. 206–218.]

Kulcsár-Szabó Zoltán: Az átírás mint kritikai aktus = Új Holnap, 2000. máj.–jún.–júl.–aug., 111–124.

Kiss Katalin: A Miskolci Egyetem Szabó Lőrinc-műhelyének kutatási eredményeiről = Új Holnap, 2000. máj.–jún.–júl.–aug., 131–132.

Schein Gábor: A saját és az idegen: A fordítás humanista elméletei: Babits Mihály, Kosztolányi Dezső, Szabó Lőrinc, Csorba Győző = Jelenkor, 2000. 7–8. 768–776.

Kontor István: Misztika és/vagy különbéke? Egy fordítói (ön)értelmezésről = Modern Filológiai Közlemények, 4. 2000. 2. 42–62.

Pomogáts Béla: Két vers a hazáról: Szabó Lőrinc arcképéhez = Hitel, 2000. 9. 90–96.

Tornai József: Az emberiség görbe fája [Vörösmarty és Szabó Lőrinc] = Kortárs, 2000. 10. 143–152. [Kötetben: Tornai József: Az emberiség görbe fája, C.E.T., Bp. 2002, 167–185.]

Kulcsár-Szabó Zoltán: Utak az avantgárdból: Megjegyzések a későmodern poétika dialógizálódásának előzményeihez Szabó Lőrinc és József Attila korai költészetében = Alföld, 2000. 11. 43–60.

Osztovits Ágnes: Örök barátunk: Száz éve született Szabó Lőrinc = Magyar Nemzet, 2000. 76. 10.

N. S.: Huszonöt év – Szabó Lőrinc és Vékesné Korzáti Erzsébet levelezése = Magyar Nemzet, 2000. 129. 35.

Kabdebó Lóránt: Szövegátértelmezés a Szabó Lőrinc-vers alkotói retorikájában = Publ. Univ. Miskolciensis, Sect. philos. 6. 2000. 2. 185–192.

Szabó Ferenc: Száz éve született Szabó Lőrinc = Távlatok, 48. 2000. 305–309.

Tüskés Tibor: Száz éve született Szabó Lőrinc = Távlatok, 49. 2000. 450–453.

Kabdebó Lóránt: Lőrinc Szabó: Poet of his Century (1900–1957) = Hungarian Quarterly, 2000. 159.  19–30.

Kabdebó Lóránt: Szabó Lőrinc egy különös verséről = Millionen Welten. Festschrift für Árpád Bernáth zum 60. Hrsg. Geburtstag, Gaál-Baróti, Péter Bassola, Osiris. Bp. 2001, 288–311.

Menyhért Anna: Az élet(et) írja, írja...: Az élet(történet) olvasása Szabó Lőrinc Vers és valóságában = Irodalomtudomány, 2001. 1–2. 124–138.

Kovács Béla Lóránt: Pókhálók: A lírai párbeszéd megbomlása = Irodalomtudomány 2001. 1–2. 139–144.

Eörsi István: Különös megdicsőülés, Népszava, 2001. ápr. 9. 7. [Szabó Lőrinc Magyar sors és fehér szarvas c. válogatott prózakötetéről, melyhez Csurka István írt előszót.]

Borbély Sándor: Szabó Lőrinc „gyermekversei" = Palócföld, 2001. 5. 447–452.

Kemsei István: Hommage a Szabó Lőrinc = Műhely, 2002. 1. 40.

Tandori Dezső: Kabdebó Lóránt: Szabó Lőrinc pályaképe = Új Holnap, 2002. 1. 149–154.

Kabdebó Lóránt: Szabó Lőrinccel a Fekete-Erdőben = Új Holnap, 2002. 4. 176–177.

Kabdebó Lóránt: Szabó Lőrinc költői világa = Confessio, 2002. 4. 64–83.

Payer Imre: Kabdebó Lóránt: Szabó Lőrinc pályaképe = Kritika, 2002. 9. 31–33.

Alföldy Jenő: Az őszinteség virtusa: Szabó Lőrinc: Semmiért egészen = Kortárs, 2002. 9. 91–97.

Lőrincz Csongor: Líra, kód, intimitás: A szerelmi költészet néhány kérdése Adynál és Szabó Lőrincnél = Alföld, 2001. 8. 85–98. [Kötetben: H. Nagy Péter–Lőrincz Csongor–Palkó Gábor–Török Lajos: Ady-értelmezések, Iskolakultúra Könyvek, Pécs, 2002, 104–119.

Kulcsár Szabó Ernő: A líra kinetográfiája és az „én” kívülhelyezése: A mozgás „írhatóságának” avantgarde és későmodern technikái = Alföld, 2002. 6. 41–51. [Kötetben: Kulcsár Szabó Ernő: Szöveg, medialitás, filológia, Akadémiai, 2004, 196–209.; szerkesztett és kibővített változata a „KinetoGraphien” c. interdiszciplináris konferencián = Europäische Akademie, Berlin, 2001. október 25–27. = tartott előadásnak.]

Lőrincz Csongor: Mediális paradigmák a magyar későmodernségben: Individuum és epitáfium viszonya: Kosztolányi: Halotti beszéd, Szabó Lőrinc: Sírfelirat = Irodalomtörténet, 2002. 1. 98–117. [Kötetben bővített változata: Képátvitelek: Tanulmányok az intermedialitás tárgyköréből, szerk. Pethő Ágnes, Sapientia, Kolozsvár, 2002, 165–201.]

Kulcsár-Szabó Zoltán: Kánon és recepció (Szabó Lőrinc) = Alföld, 2002. 4. 46–67. [Kötetben: Kánon és kanonizáció, szerk. Dobos István, Szegedy-Maszák Mihály, Csokonai, Debrecen, 2003, 121–147.]

Tovább bővül a Tücsökzene szerzőjével foglalkozó irodalom: A Szabó Lőrinc Kutatóhely legújabb kiadványai = Irodalmi Múzeum, 2003. 1. 9.

Ćurković-Major Franciska: Dostignuto čudo: Rijeka, Književna Rijeka, VIII. / 2003, 3. 68–71. [Szabó Lőrinc és Fiume. Magyar Napló, 2004. 7. 35–36. horvát fordítása.]

Lőrincz Csongor: „Enkidu üzenete”: Az idegenség az irodalomban: fordítás és interpretáció között = Alföld, 2003. 11. 51–65. [Kötetben: Identitás és kulturális idegenség, Bednanics Gábor, Kékesi Zoltán, Kulcsár Szabó Ernő, Osiris, Bp. 2003, 172–198.]

Kabdebó Lóránt: A nyugati gondolkozás „hézagai” a poétikában = Identitás és kulturális idegenség, Bednanics Gábor, Kékesi Zoltán, Kulcsár Szabó Ernő, Osiris, Bp. 2003, 122–171.

Reisen ins Reich 1933 bis 1945: Ausländische Autoren berichten aus Deutschland = Oliver Lubrich: Zusammengestellt und mit einer Einleitung, Eichborn Verlag, Frankfurt am Main, 2004, 34.

Kabdebó Lóránt: A Szabó Lőrinc-szövegkiadás múltja és jövője = Hatalom és kultúra I–II.: Az V. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus (Jyväskylä, 2001. augusztus 6–10.) előadásai, szerk. Jankovics József, Nyerges Judit, Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, Bp. 2004, 2. köt. 698–711.

Prohászka László: A huszonhatodik év = Az Érem, 2004. 1. 30–32. [Ferenczy Béni Korzáti-plakettjéről.]

Kulcsár-Szabó Zoltán: Wege aus der Avantgarde. Bemerkungen zur Vorgeschichte der dialogischen Poetik der Spätmoderne in der frühen Lyrik von Lőrinc Szabó und Attila József = Neohelicon, 2004. 1. 181–204.

Kulcsár-Szabó Zoltán: Irodalmiság és medialitás a költészetben = Alföld, 2004. 4. 34–59.

Ćurković-Major Franciska: Szabó Lőrinc és Fiume = Magyar Napló, 2004. 5. 5.

Mészáros Márton: Az irodalmi mozgásképek kérdéséhez: Az intermedialitás Ernst Stadler és Szabó Lőrinc versében = Alföld, 2004. 12. 34.

Kabdebó Lóránt: Szabó Lőrinc: Szergej Jeszenyin utolsó éjszakája = Serta Pacifica: Tanulmányok Fried István 70. születésnapjára, szerk. Ármeán Ottilia, Kürtösi Katalin, Odorics Ferenc, Szörényi László, Pompeji Alapítvány, Szeged,  2004. 9–18. [Kötetben: Kabdebó Lóránt: „Ritkúl és derűl az éjszaka”: Harc az elégiáért, Csokonai, Debrecen, 2006, 65–82.]

Kulcsár Szabó Ernő: A „szerelmi” líra vége: Igazságosság és az intimitás kódolása a későmodern költészetben = Akadémiai székfoglaló, elhangzott: 2004. szept. 27-én, URL: http://www.mta.hu/fileadmin/szekfoglalok/000426.pdf

Kovács Béla Lóránt: Szerelmes trópusok: Szabó Lőrinc Amit még látott ciklusa = Alföld, 2004. 4. 77–95.

Kovács Béla Lóránt: A párbeszéd vége: Pilinszky János és Szabó Lőrinc költészete az ötvenes években = „Egy csonk maradhat”: Tanulmányok az 1920-as évek magyar irodalmáról, szerk. Hansági Ágnes, Hermann Zoltán, Horváth Csaba, Szitár Katalin, Török Lajos, Ráció, Bp. 2004. 256–276.

Ćurković-Major Franciska: Rijeka u stvaralaštvu Lőrinca Szabóa = Međunarodni znanstveni skup Rijeka i mađarska kultura. Rijeka, Odsjek za kroatistiku Filozofskog fakulteta u Rijeci, Državni arhiv u Rijeci, 2004, 25–38.

Ćurković-Major Franciska: Fiume jelentősége Szabó Lőrinc munkásságában, Fiume és a magyar kultúra. Művelődéstörténeti tanulmányok, Budapest, ELTE BTK Művelődéstörténeti Tanszék – Kortárs Kiadó, 2004, 140–152.

Kabdebó Lóránt: A másik mester: Móricz Zsigmond és Szabó Lőrinc = Az újraolvasott Móricz: Előadások és tanulmányok, szerk. Onder Csaba, Nyíregyháza, 2005 (A Nyíregyházi Főiskola Bölcsészettudományi és Művészeti Főiskolai Kar Irodalom Tanszékének Könyvsorozata 1.) 156–178.

Kulcsár-Szabó Zoltán: „Sötétben nézem magamat”: Az individualitás formái Szabó Lőrinc Te meg a világ című kötetében = Irodalomtörténet, 2005. 1. 65–89.

Kemsei István: A rácsait rázó ember: Szabó Lőrinc: Te meg a világ = Kortárs, 2005. 7. 101–110.

Kovács Béla Lóránt: A börtön és a rab: Babits Mihály és Szabó Lőrinc = Bárka, 2005. 1. 89–98.

Lukáts János: Szabó Lőrinc pillanatai a Balatonnál = Új Horizont, 2005. 3. 41–45.

Lukáts János: A vereség lépcsőfokai: Szabó Lőrinc és a »futball-vers« (1954. július–augusztus) = Palócföld, 2005. 4. 598–600.

Ćurković-Major Franciska: Jesen na Jadranu. Opatija u stvaralaštvu Lőrinca Szabóa, Književna smotra, 2006, 139 (1), 125–131. [Az Ősz az Adrián. Abbázia jelentősége Szabó Lőrinc költészetében, Életünk, 2006. 11–12. 53–65. horvát fordítása.]

Horányi Károly: Szabó Lőrinc utazása = Kortárs, 2006. 7–8. 154–166.

Kulcsár-Szabó Zoltán: Die Differenz im Ich. Lőrinc Szabó: „Az Egy álmai” = Spätmoderne: Lyrik des 20. Jahrhunderts in Ost-Mittel-Europa I., Frank &Timme, Verlag für wissenschaftliche Literatur, Berlin, 2006, 369–384.

Dósai Mónika: Bewegte Figuren: Lőrinc Szabó: „A belső végtelenben” = Spätmoderne: Lyrik des 20. Jahrhunderts in Ost-Mittel-Europa I., Frank &Timme, Verlag für wissenschaftliche Literatur, Berlin, 2006, 385–402.

Csibra Zsuzsanna: Szabó Lőrinc és a kínai költészet = uő.: Tenyérnyi selymen végtelen tér: Kínai költők magyar fordításokban, Argumentum, Bp. 2006 (Irodalomtörténeti Füzetek), 117–135.

Erdész Ádám: Unio mistica ipar és lélek között: Szabó Lőrinc és Kner Imre levelezése = Bárka, 2006. 1. 71–83.

Újszászy László: Gyógyító versek: Dr. Felszeghi Sára: „Álommá zsongul a tücsökzene" - Szabó Lőrinc betegségei = Új Holnap, 2006. 2. 81–82.

Kovács Béla Lóránt: A felejtés költészete. Szabó Lőrinc Káprázat és Utóhang című ciklusai = Alföld, 2006. 4. 33–44.

Ćurković-Major Franciska: Leánderek és tücskök: Szabó Lőrinc adriai utazásai = Irodalomtörténeti Közlemények, 2006. 3–4. 280–308.

Imre László: Nemzeti trauma és bárdköltői szerepvállalás: Szabó Lőrinc: Vereség után = Hitel, 2006. 10.

Kabdebó Lóránt: A Te meg a világ poétikai naplója = Irodalomtörténet, 2007. 3. 212–312. [Kötetben: Szabó Lőrinc Remarque-fordítása: Vissza a háborúból, Miskolci Egyetem BTK Szabó Lőrinc Kutatóhely–MTA Könyvtára, Miskolc, 2008 (Szabó Lőrinc Füzetek 8.), 5–42.; Kabdebó Lóránt: Mesék a költőről: Szabó Lőrinc-tanulmányok, Ráció, Bp., 2011, 96–124.]

Tandori Dezső: Egy igen nagyszerű költő = Újkönyvpiac, 2007. jan.–febr., 19.

Ćurković-Major Franciska: Oleandri i cvrčci = Dubrovnik, 2007. 1–2. 292–321.

Kabdebó Lóránt: Razgovor s morem Lőrinca Szabóa = Dubrovnik, 2007. 1–2. 327–328.

Szele Bálint: Vörösmarty Mihály találkozása Szabó Lőrinccel: A Julius Caesar és a Lear király 1955-ös szövege = Irodalomtörténeti Közlemények, 2007. 1–3. 118–130.

Kulcsár-Szabó Zoltán: Idegenségtapasztalat Szabó Lőrinc gyerekverseiben = Irodalomtörténet, 2007. 3. 363–372.

Dörgő Tibor: Szabó Lőrinc közelében: Amiről a dedikációk mesélnek, Napút, 2007. 8. 129–131.

Lukáts János: Pillanatok Szabó Lőrinccel: Részlet egy készülő tanulmánykötetből = Polisz, 2007. okt., 19–22.

Berichte aus der Abwurfzone: Ausländer erleben den Bombenkrieg in Deutschland 1939 bis 1945. = Herausgegeben und mit einer Einleitung versehen von Oliver Lubrich, Eichborn Verlag, Frankfurt am Main, 2007, 19, 38.

Lapis József: Kabdebó Lóránt: Szabó Lőrinc „pere” = Irodalomtörténet, 2007. 3. 436–442.

Szabó Ferenc S. J.: Újabb dokumentáció Szabó Lőrincről = Távlatok, 2007. Húsvét, 106–109.

Diósi Rita: Szabó Lőrinc: Nyár = Tanító, 2007. 4. 15–16.

Bálint Péter: „A kései szégyenkezés": Szabó Lőrinc gyermeklírájáról = Nagyvilág, 2007. 9. 733–745.

Vadai István: Jég: Szabó Lőrinc szonettjéről = Tiszatáj, 2007. 10. 1–12.

Bíró Éva: „Mintha az időt és a teret lapoznám": Kötetrendeződés Szabó Lőrinc Örök Barátaink-ban = A debreceni Déri Múzeum kiadványai: A debreceni Déri Múzeum Évkönyve, 2007. 80. 139–143.

Szabó Ferenc S. J.: Újraolvasva a Tücsökzenét = Távlatok, 2007. Karácsony, 544–552.

Kabdebó Lóránt: The „Gaps” of the Western Mind and Modern Poetics = Neohelicon, 2007. Tom. XXXIV. Fasc. 1. jun, 145–194.

Józan Ildikó: Irodalom és fordítás: 1923 Megjelenik a Romlás virágai = A magyar irodalom történetei III.: 1920-tól napjainkig, szerk. Szegedy-Maszák Mihály, Veres András, Gondolat, Bp. 2007, 52–68.

Kulcsár Szabó Ernő: A szerelmi líra vége: 1931 Szabó Lőrinc: Semmiért egészen = A magyar irodalom történetei III.: 1920-tól napjainkig, szerk. Szegedy-Maszák Mihály, Veres András, Gondolat, Bp. 2007, 174–189.

Kulcsár-Szabó Zoltán: „Sötétben nézem magamat”: 1932 Szabó Lőrinc: Te meg a világ = A magyar irodalom történetei III.: 1920-tól napjainkig, szerk. Szegedy-Maszák Mihály, Veres András, Gondolat, Bp. 2007, 202–214.

Szabó Edina: Önreprezentáció és „magánmitológia" a kései Szabó Lőrincnél: A Tücsökzene és a Vers és valóság sajátosságairól = Palócföld, 4. 55–65.

Markó István: Nem egy per: Kabdebó Lóránt: Szabó Lőrinc „pere" = Tiszatáj, 2008. 5. 91–93.

Antal Balázs: A pont az „I" fölött: (Kabdebó Lóránt: Szabó Lőrinc „pere") = Műút, 2008. 6. 58–59.

Kulcsár-Szabó Zoltán: Fordítás és (ön)értelmezés: A fordítás mint elemzés és kommentár Szabó Lőrinc műfordításaiban = Tiszatáj, 2008. 7. 63–83.

Ćurković-Major Franciska: Korcula = „a tündéri fénykép”: Irodalmi veduták Szabó Lőrinc kelet-adriai tájleírásaiban = Bástya [a Vörösmarty Társaság és a Kodolányi János Főiskola Antológiája, Székesfehérvár], 8. 2008. nov., 80–87.

Órás Enikő: Szabó Lőrinc Csehszlovákiai útja, 1933 = Bástya, 8. 2008. nov., 88–92.

Lipa Timea: Szabó Lőrinc, a műfordító = Bástya, 8. 2008. nov., 93–103. [Wedekind: Franziska c. darabja fordításának töredékéről.]

Szabó Edina: Összegezés és megújulás Szabó Lőrinc Tücsökzenéjében = Bástya, 8. 2008. nov., 104–109.

Mágony Imre: A Tragédia az éter hullámain: Németh Antal és Szabó Lőrinc Tragédia-feldolgozása = Bástya, 8. 2008. nov., 110–118.


Ćurković-Major Franciska: Kincses Trogir, s Raguza tornyai = Életünk, 2008. 8. 45–58. [Dalmácia-különszám.]

Nagy Csilla: „Mérem a téli éjszakát”: A tér és a táj poétikája a harmincas évek magyar lírájában = Szótér: Az Alföld Stúdió antológiája, Alföld Alapítvány. Debrecen, 2008, 44–53.

Szabó Edina: Önreprezentáció és „magánmitológia” a kései Szabó Lőrincnél = Szótér: Az Alföld Stúdió antológiája, Alföld Alapítvány. Debrecen, 2008, 54–66.


Fűzfa Balázs: Szabó Lőrinc (1900–1957): Egy tagadásvers (?) világa: „A szerelmi líra vége” = uő.: Irodalom 12: Érettségi-központú irodalomkönyvek műszövegekkel, Krónika Nova Kiadó Kft, Bp. 2008, 126–133.

Szirák Péter: Elmozgó határok: Szabó Lőrinc és Németh László romániai utazásai = Studia litteraria, 2009. 47. köt. 76–84.

Kulcsár-Szabó Zoltán: A hang retorikája Szabó Lőrinc korai költészetében = Literatura, 2009. 2. 163–179.

Katona Lászlóné: Irodalmi élmény szerzése verselemzéssel: Szabó Lőrinc: Hajnali rigók = Tanító, 2009. 3. 14.

Bálint Péter: Önfelülírási gyakorlat Szabó Lőrinc Születésnapi ajándék című esszéjében = Magyar Napló, 2009. 7. 12–17.

Nagy Csilla: Szabó Lőrinc arcképe = Magyar Nemzet Magazin, 2009. aug. 8. 35.

Kabdebó Lóránt: Titkok egy élet/műben = Filológia = interpretáció = médiatörténet, szerk. Kelemen Pál, Kulcsár-Szabó Zoltán, Simon Attila, Tverdota György, Ráció, Bp. 2009, 558–650. [Átdolgozva önálló kötetben: Kabdebó Lóránt: Titkok egy élet/műben: Szabó Lőrinc utolsó versciklusának poétikai és filológiai szembesítése, Miskolci Egyetem BTK Szabó Lőrinc Kutatóhely, 2010 (Szabó Lőrinc Füzetek 11., sorozatszerk. Kabdebó Lóránt).]

Ágh István: Szabó Lőrinc= Parnasszus, 2009. Tél, 71–76.

Kabdebó Lóránt: A Szabó Lőrinc-vers mondhatósága = Parnasszus, 2009. Tél, 77–92.

Nagy Csilla: „Megzendült a tér”: Térélmény, vizualitás és auditív tapasztalat Szabó Lőrinc és József Attila egy-egy versében = Parnasszus, 2009. Tél, 94–99.

Rutkai Balázs: Óda a genovai kikötőhöz: Egy új „világforma” látomása = Parnasszus, 2009. Tél, 100–104.

Kulcsár-Szabó Zoltán: A kísértet elégiája: Egy téli bodzabokorhoz = Parnasszus, 2009. Tél, 105–113.

Oravecz Péter: Fiúk, apák, istenek. „Szabó Lőrinc-terápia” = Parnasszus, 2009. Tél, 116–123.

Kabdebó Lóránt: Új főszereplő a rendszerváltás utáni irodalomtörténeti kánonban: Szabó Lőrinc = Súlyok és hangsúlyok: Írások az utóbbi két évtized magyar irodalmáról (1989–2009), szerk. Szondi György, Vincze Ferenc, Napkút, Bp. 2009, 39–52.

Horányi Károly: Szabó Lőrinc mint a Magyarország segédszerkesztője és az Új Szellemi Front I. = Irodalomtörténeti Közlemények, 2009. 3. 273–337.; l. még: uő: A Vízöntő küszöbén: tanulmányok Kodolányi Jánosról, Márai Sándorról és Szabó Lőrincről, [Budapest], M. Szemle Alapítvány, 2019. 207–411.

Horányi Károly: Szabó Lőrinc mint a Magyarország segédszerkesztője és az Új Szellemi Front II. = Irodalomtörténeti Közlemények, 2009. 4. 395–472.

Horányi Károly: Vád és emlékezet: Lezáratlan eljárások Szabó Lőrinc ügyében = Kortárs, 2010. 1. 1–26.; l. még: uő: A Vízöntő küszöbén: tanulmányok Kodolányi Jánosról, Márai Sándorról és Szabó Lőrincről, [Budapest], M. Szemle Alapítvány, 2019. 413–450.

Vasadi Péter: „A férfiszív koldus kínja..." Parnasszus, 2010. Tavasz, 68.

Fekete Richárd: A történet állóvize: Adalék Szabó Lőrinc Vang-An-Si című verséhez = Parnasszus, 2010. Tavasz, 70–72.

Szele Bálint: Szöveghűség és színpadi hatás: Szabó Lőrinc Macbeth-fordítása = Parnasszus, 2010. Tavasz, 75–83.

Lőrincz Csongor: Előtt és után: építészet és költészet chiazmusai = Parnasszus, 2010. Tavasz, 84–100.

Órás Enikő: Szabó Lőrinc európai jelenlétének jelzőkövei: Szabó Lőrinc emléktáblák külföldön = Parnasszus, 2010. Tavasz, 101–108.

Lukáts János: A szép és a rút dicsérete: Két somogyi helyszín Szabó Lőrinc költészetében = Búvópatak, 2010. 4. 4–6.

Kulcsár-Szabó Zoltán: Lírai hang, emlékezés és fikció Szabó Lőrinc két kései versciklusában = Alföld, 2010. 4. 59–81.

H. Tóth István: A költői teljesítmény tanulmányozásához: Szabó Lőrinc "Debrecen"-verseiből = Csengőszó, 2010. 4. 3–7.

Somogyi F. Anikó: Magyarról horvátra ültetve: Új tanulmánykötet Szabó Lőrinc Adria-élményéről = irodalmi beszélgetés Lukács István professzorral = Magyar Hirlap, 2010. jún. 29.

H. Tóth István: "Ó-R-I-Á-S és ékszerész": Az 5-6. évfolyam alapozó tevékenységének az erősítéséért - 5. rész [feladatsorok Szabó Lőrinc költészetének megismertetéséhez] = Tanító, 2010. 7. 21–24.

(polner) [Polner Zoltán]: Titok egy élet/műben = Szépírás, 2010. 9. 12–13.

Csongrády Béla: Lelki tájak szín- és formanyelven = Nógrád Megyei Hírlap, 2010. okt. 16.

Mizser Attila: Sors a sorok között: Kabdebó Lóránt: Titkok egy élet/műben. = Palócföld, 2010. 6. 89–90.

Mezei Gábor: Tükör, fordítás, idegenség: William Shakespeare és Szabó Lőrinc szonettjei = Irodalomtörténet, 2010. 4. 439–454.; l. még: in uő: Fordítás és anyagiság: Az írás mint kultúrtechnika az Örök barátainkban, Budapest, Ráció, 2016. 25–45.

Gintli Tibor: Szabó Lőrinc = Magyar irodalom, szerk. Gintli Tibor, Akadémiai, Bp. 2010, 807–815.

Schein Gábor: Szabó Lőrinc = Magyar irodalom, szerk. Gintli Tibor, Akadémiai, Bp. 2010, 866–868.

Szilveszter László Szilárd: A klasszicizálódás poétikai aspektusai Szabó Lőrinc és József Attila költészetében = Nyelv- és irodalomtudományi Közlemények, 2010. 2. 99–112.

Kabdebó Lóránt: A Szúrákon át az Énekek énekéhez: Szabó Lőrinc Hálaadás című versének világa = A kelet ritka nyugalma: VII. Nemzetközi Vámbéry Konferencia = összeáll. Dobrovits Mihály, Lilium Aurum, Dunaszerdahely, 2010, 250–263.

Ćurković-Major Franciska: Sjeverni Jadran u opisima mađarskog pjesnika Lőrinca Szabóa, Riječki filološki dani, Zbornik radova s Međunarodnog znanstvenog skupa Riječki filološki dani održanog u Rijeci od 6. do 8. studenoga 2008, Knjiga VIII, Filozofski fakultet, Rijeka, 2010, 349–357.

Smid Róbert: „nem szeretsz jól, míg nincs erőd megvetni az embert !": Az ember helye az olvasatban Szabó Lőrincnél = Irodalomtörténet, 2011. 1. 24–48.

Horváth Kornélia: „Magyarázatok" / Dante Alighieri, Szabó Lőrinc, Petri György = Palócföld, 2011. 2. 56–65.; l. még: Ritmikai és retorikai tradíció a kortárs magyar lírában, Budapest, Ráció, 2011. 81–91.

Markó István: „…akadtak jó, bölcs és szent emberek, nem csak ebben a vén Európában!”: Szabó Lőrinc keleti eszmetársai = Forrás, 2011. 4. 33–55.

Kabdebó Lóránt: A mitikusságnak megtépázott foszlányai és a Költő Agya: nyolcvan éve jelent meg a Fekete kolostor = Forrás, 2011. 6. 67–84.

Kabdebó Lóránt: "Szép szintézisbe hozta a lelkében szunnyadó Kelet emlékkincsét s a kísérletezés, elemzés, az élmény megragadásának nyugati módszerét": a Szabó Lőrinc-vers mondhatósága = in Ritmikai és retorikai tradíció a kortárs magyar lírában, Budapest, Ráció, 2011. 194–213.

Péter Ágnes: Az Erő vonzásában W. B. Yeats és Szabó Lőrinc: két párhuzamos esettanulmány = in Irodalmi szövegek – politikai állásfoglalások: a Hamsun-jelenség, Budapest, Gondolat, 2011. 137–151.

Szálinger Balázs: Szabó Lőrinc hévízi hetei = Hévíz, 2012. 1. 71–76.

Kabdebó Lóránt: Szabó Lőrinc és a test= Publicationes Universitatis Miskolcinensis, Sectio Philosophica, 2012. fasc. 1. 87–101.

Fehér Zoltán József: Egy rejtőzködő Rubáiját-kiadás = Irodalomismeret, 2012. 4. 77–85.

Kulcsár-Szabó Zoltán: „A diktátor én vagyok”: Szabó Lőrinc = Irodalomtörténet, 2012. 4. 445–467.

Kabdebó Lóránt: „Divatok az irodalom körül” = Az olasz futurizmus és az európai modernség: A kötetben szereplő tanulmányok a Futurizmus megalapításának 100. évfordulója alkalmából rendezett tudományos konferencia előadásainak írott változatai: Szeged, SZAB székház, 2009. december 19., szerk. Dávid Kinga, Madarász Klára, Szegedi Tudományegyetem Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék, Szeged, 2012, 68–84.

Szabó Gábor: Egy másik tükörszínjáték: Kabdebó Lóránt meséi = Forrás, 2012. 11. 129–132. [Kabdebó Lóránt Mesék a költőről c. könyvéről.]

Kabdebó Lóránt: Egy paradoxon feltalálása és megoldása = in A társadalom aspektusai: társadalomelméleti tanulmányok Lendvai L. Ferenc köszöntésére,  Budapest, Áron, [2012].  228–254.

Kemény Aranka: Maga az élet: Szabó Lőrinc és Kassák Lajos kapcsolatához = in Egy közép-európai értelmiségi napjainkban: Tverdota György 65. születésnapjára, Budapest, ELTE BTK, 2012. 291–297.

Mizser Attila: "Leplezés és leleplezés": Kabdebó Lóránt: Titkok egy élet/műben = in uő: Lapos vidék, Dunaszerdahely, Nap, 2012. 68–70.

Térey János: A pőre prezencia: Szabó Lőrinc = in uő: Teremtés vagy sem: esszék és portrék, 1990-2011., Budapest, Libri, 149–152.

Tóth Lilla: Fordítás, vagy amit akartok: Szele Bálint: Szabó Lőrinc Shakespeare-drámafordításai = Palócföld, 2013. 5. 87–90.

Dobos István: Retorikai olvasás és irodalomtörténet: Kulcsár-Szabó Zoltán: Tükörszínjátéka agyadnak: Poétikai problémák Szabó Lőrinc költészetében = Irodalomtörténeti Közlemények, 2013. 6. 722–741.

Kállay G. Katalin: Szabó Lőrinc: Testünk titkaiból = Liget, 2013. 9. 88.

Kabdebó Lóránt–Rutkai Balázs: Az avelengói pillanat = Docendo discimus: Doktoranduszhallgatók és témavezetőik közös tanulmányai a Miskolci Egyetem Irodalomtudományi Doktori Iskolájából, szerk. Huszti Timea, Miskolci Egyetem Irodalomtudományi doktori iskolája, Miskolc, 2013, 103–121.

Gorove Eszter: Hatalmi nyelv és etikai önértékelés Szabó Lőrinc lírájában = Esztétikai, etika, politika, szerk. Gyöngyösi Megyer, Inzsöl Kata, Eötvös Collegium, Magyar Műhely, Bp. 2013, 29–39.

Kabdebó Lóránt–Barna László: Szabó Lőrinc fordítása: A zsidóbükk = Docendo discimus: Doktoranduszhallgatók és témavezetőik közös tanulmányai a Miskolci Egyetem Irodalomtudományi Doktori Iskolájából, szerk. Huszti Timea, Miskolci Egyetem Irodalomtudományi doktori iskolája, Miskolc, 2013, 122–136.; l. még: uő: A zsidóbükk "átültetése" = in Babits és kortársai, Budapest, Cédrus Műv. Alapítvány, Napkút K., 2015. 223–232.

Kabdebó Lóránt–Lipa Tímea: A huszadik századi magyar szövegtudomány egy megoldandó problémája [a gyorsírásos szövegekről] = Docendo discimus: Doktoranduszhallgatók és témavezetőik közös tanulmányai a Miskolci Egyetem Irodalomtudományi Doktori Iskolájából, szerk. Huszti Timea, Miskolci Egyetem Irodalomtudományi doktori iskolája, Miskolc, 2013, 137–154.

Kabdebó Lóránt: Egy klasszikus életmű befogadtatása: Szabó Lőrinc utóélete [az OTKA-támogatás történetéről] = „Az ideál mindazonáltal megőrződik”: Tanulmányok Bécsy Ágnes tiszteletére , szerk. Horváth Kornélia, Osztroluczky Sarolta, Gondolat, Bp. 2013 [2014. évi megjelenés] 146–149.

Pataki Adrienn: Sokféle élet termékei (Szabó Lőrinc: Irodalmi tanulmányok, előadások, kritikák. Osiris Kiadó, Budapest, 2013) = www.ambrozia.hu –, 2014. február.

Borbély Szilárd: Szabó Lőrinc és a Guminő: A lírai szerelem és a plauzibilis jelentés = in uő: Hungarikum-e a líra?: esszék, kritikák, Budapest, Tipp-Cult, 2012.  44–53.

Cs. Szabó László: Szabó Lőrinc: Semmiért egészen = Versmondó, 2014. 1. (tavasz) 29–30.

Varga István: Szabó Lőrinc vendégségben = Versmondó, 2014. 1. (tavasz) 31–32.

Bengi László: Poétikai filológia (Kabdebó Lóránt: Mesék a költőről) = Tiszatáj, 2014. 3. 125–127.

Molnár Zsófia: Te meg a másik világ: Szabó Lőrinc: Farkasrét = ÚjNautilus, 2014. márc. 15. – http://ujnautilus.info/te-meg-masik-vilag

Nagy Csilla: Az irodalmi modernség átalakulása: Szabó Lőrinc: Te meg a világ = Literatura, 2014. 4. 365–372.

Szili József: A határtalanság mezsgyéi: Nagy Csilla: Megvont határok: Tér, táj, énkoncepció József Attila és Szabó Lőrinc 1930-as évekbeli költészetében = Műút, 2014. 47. 3–4.

Ondrejčák Eszter: Szabó Lőrinc, Anton Straka magyar barátja = Prágai Tükör, 2014. 6. 17–21.

Kabdebó Lóránt: „Falba léptem, – s ajtót nyitott a fal!”: A kettős látás megszületése = Arc a papír tükrében: Írások Jánosi Zoltán tiszteletére , szerk. Karádi Zsolt, T. Károlyi Margit, Pethő József, Nyíregyházi Főiskola, Nyíregyháza, 2014, 153–161.

Hegyi Zoltán Imre: Az igazság bűvöletében: Szabó Lőrinc: Semmiért egészen = Napút-füzetek, 2014. 89. 6–9.

Kabdebó Lóránt: Ingyen kegyelem? A Tücsökzene kettős zárása – 1947, 1957 = Esemény és költészet: Tanulmányok Kovács Árpád hetvenedik születésnapjára, szerk. Szitár Katalin, Molnár Angelika, Kovács Gábor, Selmeczi János, S. Horváth Géza, Pannon Egyetem, Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar, Veszprém, 2014, 226–236.

Ondrejcsák Eszter: Szabó Lőrinc Könyvtárának cseh és szlovák irodalma, Tanulmányok, Bölcsészettudományi Kar, Újvidék, 2015. 1. 101–117.

Weiss János: „Beleültem a vörös katedrába”, Babits Mihály: Egyetemi előadások 1919.: Szabó Lőrinc gyorsírásos lejegyzése alapján: A lejegyzést megfejtette és az előszót írta: Lipa Tímea = Jelenkor, 2015. 4.  469–473.

Fekete Eszter: Nagy Csilla: Megvont határok: Tér, táj, énkoncepció József Attila és Szabó Lőrinc 1930-as évekbeli költészetében = Irodalomismeret, 2015. 4.  112–114.

Ondrejcsák Eszter: Anton Straka Halas-fordításai I. = Párhuzamok vonzásában: A Márton Áron Szakkolégium 2015. évi PhD-konferenciájának tanulmányiból, Pécs, 2015, 91–105.

Ondrejcsák Eszter: Anton Straka és Szabó Lőrinc: Konferencia és kiállítás a Cseh Centrumban = Bohemia, 2015. ápr.–2016. márc., 1–4. , 52–55.

Csurka István: Szabó Lőrinc prózája = Havi Magyar Fórum, 2015. 4. 14–15.

Lengyel Imre Zsolt: A „teljes" töredéke: Babits Mihály: Egyetemi előadások 1919: Szabó Lőrinc lejegyzése alapján = Műút, 2015. 54.  48–50.

Ondrejčák (Ondrejcsák) Eszter: Anton Straka csehszlovák kultúrattasé és „magyar barátai” = Korunk, 2015. 7. 91–99.

Mezei Gábor: Fordítás és fiziológia (Samuel Taylor Coleridge és Szabó Lőrinc Regéjében) = Alföld, 2015. 8. 90–104.; l. még: in uő: Fordítás és anyagiság: Az írás mint kultúrtechnika az Örök barátainkban, Budapest, Ráció, 2016. 131–152.

Horányi Károly: „Mindenség is csak egy Költő Agya": Szabó Lőrinc: Irodalmi tanulmányok, előadások, kritikák; Kabdebó Lóránt: "Nyilik a lélek" – Kettős látás a 20. századi lírában – Szabó Lőrinc „rejtekútja" = Műút, 2015. 54.  51–56.

Beney Zsuzsa: Ritmus és kép egysége: Szabó Lőrinc a megjegyzett ütem, részlet a "Tücsökzené"-ből = uő: "Nem látta senki más...": versközelben, Budapest,  Gondolat, 2015. 6973.

Franciska Ćurković-Major: „Istočni Jadran u opisima mađarskog pjesnika Lőrinca Szabóa” = Godišnjak grada Korčule 14/15, ur. Marija Hajdić, 403–417 (Korčula: Gradski muzej Korčula, 2015)

Barna László: Heinrich Heine Loreley című költeménye Szabó Lőrinc fordításában = Publicationes Universitatis Miskolcinensis: Sectio Philosophica, 2016. (tom. 20) fasc. 1. 18–27.

Kemény Gábor: A sziget ura: Stefan George versei és Szabó Lőrinc fordítása = Publicationes Universitatis Miskolcinensis: Sectio Philosophica, 2016. (tom. 20) fasc. 1. 222–233.

Lipa Tímea: Bajor Gizi: Az epikus vers megszületése egy néma érzelmi viszony sorai között = Publicationes Universitatis Miskolcinensis. Sectio Philosophica, 2016. (tom. 20) fasc. 1. 290–304.

Alexa Károly: Bevezetés egy tervezett antológiához: A Kelet-motívum a magyar irodalomban [többek közt Szabó Lőrincről] = Magyar Művészet, 2016. 2. 137–141.

Barna László: Rontás vagy javítás? Heinrich Heine ,,Ich weiss nicht,, was soll es bedeuten”­ kezdetű költeménye Szabó Lőrinc fordításában = Filológiai közlöny, 2016. 3.  238–246.

Kabdebó Lóránt: „Ahogy lemondok, meg úgy értlek”. Illyés Gyula és Szabó Lőrinc összecsengő versei = Irodalomtörténeti közlemények, 2016. 6.  766–788.

Ondrejcsák Eszter: Az Új magyar lírai antológia [a Cseh Centrumban 2015. nov. 13-án az Anton Straka – Szabó Lőrinc konferencián elhangott előadás] = Agria, 2016. ősz. 223–228.

Ayhan Gökhán: A Tücsökzenén innen és túl : Szabó Lőrinc versei a gyermekirodalomban is irányadóak = Magyar Idők, 2016. okt. 27. 17.

A. Molnár Ferenc: „Maradj velem, mert beesteledett!”: Filológiai tűnődés Szabó Lőrinc Az árny keze című verséről = Publicationes Universitatis Miskolcinensis: Sectio Philosophica, 2016. (tom. 20) fasc. 1. 11–17.

Kemény Aranka: A stílus és szellem főirányai az újabb magyar költészetben: Szabó Lőrinc első berlini előadásának magyar nyelvű kézirata = Publicationes Universitatis Miskolcinensis: Sectio Philosophica, 2016. (tom. 20) fasc. 1. 203–221.

Cser Nóra: "lassankint vers lett a panaszból": A versírás motívumának szerepei Szabó Lőrinc Különbékéjében = in Juvenália: kettő-három, Budapest, Eötvös Collegium M. Műhel, 2016. 29–39.

Gömöri György: Pillanatképek költőkről: Szabó Lőrinc, Füst Milán, Illyés Gyula = in uő: Magyar-lengyel változatok: [esszék, vázlatok, emlékezések], [Pécs], Pro Pannonia, 2016. 63–69.

Mezei Gábor: Illeszkedés és különbözőség: Egy hypogramma fordításának mediális aspektusai = in uő: Fordítás és anyagiság: Az írás mint kultúrtechnika az Örök barátainkban, Budapest, Ráció, 2016. 46–65.

Mezei Gábor: Fordítás és (re)produkció: Az írás terében előálló materiális inskripcióról = in uő: Fordítás és anyagiság: Az írás mint kultúrtechnika az Örök barátainkban, Budapest, Ráció, 2016. 66–92.

Mezei Gábor: Mediális fordítás - hang és írás között = in uő: Fordítás és anyagiság: Az írás mint kultúrtechnika az Örök barátainkban, Budapest, Ráció, 2016. 93–111.

Mezei Gábor: A textus által színre vitt test : médiaantropológia és mediális megelőzöttség = in uő: Fordítás és anyagiság: Az írás mint kultúrtechnika az Örök barátainkban, Budapest, Ráció, 2016. 112–130.

Mezei Gábor: Az írás anyagiságának előzetessége: egy Faust-jelenet és a Rubáiyát fordításai = in uő: Fordítás és anyagiság: Az írás mint kultúrtechnika az Örök barátainkban, Budapest, Ráció, 2016. 153177.

Ondrejcsák Eszter: Halasove básne v preklade Antona Straku = Slovenská literatúra, 2017. (vol. 64.) 2. 135–151.

Horváth Lajos: A Shakespeare szonettjei fordítástörténete = Ambroozia, 2017. 2.
http://www.ambroozia.hu/index.php/2017-04-04-08-43-09/a-shakespeare-szonettjei-forditastortenete

Kabdebó Lóránt:  Rejtekút Szabó Lőrinc személyiséglátomásában = Miskolci Keresztény Szemle, 2014. 4. 9-20., Aracs, 2018. 1. 50–57., Székelyföld, 2017. 9. 173–180.

Kicsi Sándor András: A mikofób és a mikofil : Szabó Lőrinc és Berda József = Ezredvég, 2017. 3. (máj.–jún.) 111–123.

Mák Ferenc: A kékhúsú tenger: Szabó Lőrinc Adria-élményei = Magyar Szó, 2017. szept. 11. 6.

Kabdebó Lóránt: Rejtekút Szabó Lőrinc személyiséglátomásában = Székelyföld, 2017. 9. 173–180.

Nagy Csilla: Dinamikus erőtér: Test- és szubjektumtapasztalat Szabó Lőrinc költészetében = Irodalmi Szemle, 2017. 12. 28–36.

Smid Róbert: Harc a technikával: A technikai és a szerves (ön)szerveződés interakciós alakzatai a Harc az ünnepértben = Irodalmi Szemle, 2017. 12. 37–55.; l. még: Örök véget és örök kezdetet": tanulmányok Szabó Lőrincről, Budapest, PIM : Prae K., 2019. 183–211.

Horváth Kornélia: A megértés kérdései: Az Egy álmai = Irodalmi Szemle, 2017. 12. 56–66.; l. még: "Örök véget és örök kezdetet": tanulmányok Szabó Lőrincről, Budapest, PIM : Prae K., 2019. 223237.

Szávai Dorottya:  „Sátánná koronáztam magamat": Szabó Lőrinc és Baudelaire = Irodalmi Szemle, 2018. 1. 17–35.; l. még: in uő: A nyírfa kérge: kánonok többszólamúsága - a kortárs magyar líráról és néhány előzményéről: tanulmányok, kritikák, Budapest, Gondolat, 2020. 17–37.; in "Örök véget és örök kezdetet": tanulmányok Szabó Lőrincről, Budapest, PIM, Prae K., 2019. 307–330.

Barna László: Werther álmai": Vers és fordításszöveg Szabó Lőrincnél = Irodalmi Szemle, 2018. 1. 36–46.

Kemény Aranka: A tökéletes mű: Az átírás, az újraírás példái Szabó Lőrinc prózai életművében = Irodalmi Szemle, 2018. 1. 48–59.

Balogh Gergő: Élni annyi, mint ellenállni: Élet és szuverenitás Szabó Lőrinc Semmiért Egészen című versében = Irodalomtörténet, 2018. 1. 29–43.

Kulcsár-Szabó Zoltán: A (túl)élő üzenete (Szabó Lőrinc: Szamártövis) = Prae, 2018. 1. 4–19.; l. még: "Örök véget és örök kezdetet": tanulmányok Szabó Lőrincről, Budapest, PIM, Prae K., 2019. 114–137.

Gorove Eszter: Líraeszmény és politikum Szabó Lőrinc lírájában és publicisztikájában = Prae, 2018. 1. 102–116.; l. még: Örök véget és örök kezdetet": tanulmányok Szabó Lőrincről, Budapest, PIM, Prae K., 2019. 238–258.

Kulcsár Szabó Ernő: „Gyík egy napsütötte kövön": Szabó Lőrinc és a modern líra biopétikai kezdetei, Alföld, 2018. 4. 48–72.; l. még: in uő: Költészet és korszakküszöb: klasszikusok a modernség fordulópontján, Budapest, Akadémiai Kiadó, 2018. 112–137.; in "Örök véget és örök kezdetet": tanulmányok Szabó Lőrincről, Budapest : PIM, Prae K., 2019. 54–92.

Mezei Gábor: Akusztikus topográfia és az írás artografikus működései Szabó Lőrinc és Oravecz Imre verseiben = Alföld, 2018. 4. 73–85.; l. még:  in "Örök véget és örök kezdetet": tanulmányok Szabó Lőrincről, Budapest, PIM, Prae K., 2019. 259–279.

Szávai Dorottya: S körmölgetve vagy két hónapon át": Leírás és önarckép Szabó Lőrinc Baudelaire-olvasataiban = Alföld, 2018. 4. 85–95.; l. még: in uő: A nyírfa kérge: kánonok többszólamúsága - a kortárs magyar líráról és néhány előzményéről: tanulmányok, kritikák, Budapest, Gondolat, 2020. 38–52.

Pataky Adrienn: Antropomorf és dendroid organizmusok Szabó Lőrinc és Nemes Nagy Ágnes verseiben = Alföld, 12. 61–76.; l. még: in "Örök véget és örök kezdetet": tanulmányok Szabó Lőrincről, Budapest : PIM, Prae K., 2019. 138–162.

Kabdebó Lóránt: "Anyám dalolt" : édesanyjára emlékezik a költő = Életünk, 2019. 3. 65–69.

Kabdebó Lóránt: "egy Költő Agya": 21. századi kísérlet a 20. századi líra olvasására = in "Örök véget és örök kezdetet": tanulmányok Szabó Lőrincről, Budapest : PIM, Prae K., 2019. 12–53.

Nagy Csilla: "...hullám csak a tavon": test, erő, intimitás Szabó Lőrinc költészetében = in "Örök véget és örök kezdetet": tanulmányok Szabó Lőrincről, Budapest : PIM, Prae K., 2019. 93–113.

Buda Attila: "Szavaim, arany méhek, itt az ősz" : évszakok játéka Szabó Lőrinc A huszonhatodik év és Tücsökzene című köteteiben = in "Örök véget és örök kezdetet": tanulmányok Szabó Lőrincről, Budapest : PIM, Prae K., 2019. 212–222.

Szávai János: Verlaine a szemináriumban = in "Örök véget és örök kezdetet": tanulmányok Szabó Lőrincről, Budapest : PIM, Prae K., 2019. 292–306.

Szele Bálint: Maradandó érték és értéktelen szöveg : Szabó Lőrinc Shakespeare-fordításai = in "Örök véget és örök kezdetet": tanulmányok Szabó Lőrincről, Budapest : PIM, Prae K., 2019. 331–354.

Váradi-Szitha Ábel: "...Telitett tér, álló idő...": a kelet lírai interiorizációja a Tücsökzenében = in "Örök véget és örök kezdetet": tanulmányok Szabó Lőrincről, Budapest : PIM, Prae K., 2019. 355–380.

Dér Katalin: A tékozló fiú : Szabó Lőrinc: Tékozló fiú, Pilinszky János: A tékozló fiú keresése = in uő: Biblia és irodalom : szentírási témák a magyar költészetben, Budapest : Kairosz, 2019. 194–200.

Dér Katalin: Keresztény Európa? : Szabó Lőrinc: Hazám, keresztény Európa = in uő: Biblia és irodalom : szentírási témák a magyar költészetben, Budapest : Kairosz, 2019. 115–124.

Kabdebó Lóránt:  "Ahogy lemondok, meg úgy értlek": Illyés Gyula és Szabó Lőrinc összecsengő versei = in uő: Esettanulmányok? Sorsvállalások!, Budapest,  Előretolt Helyőrség Íróakad, Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft., 2019. 83–122.

Horányi Károly: Kodolányi János levelezése [többek között Kodolányi Jánosnak Szabó Lőrinccel folytatott levelezéséről] = in uő: A Vízöntő küszöbén : tanulmányok Kodolányi Jánosról, Márai Sándorról és Szabó Lőrincről , [Budapest], M. Szemle Alapítvány, 2019. 27–79.

Kabdebó Lóránt:  Új főszereplő a modernitás kánonjában: Szabó Lőrinc = Szellem és tudomány, 2020. különszám, 249–253.

Fazekas Sándor: A testet öltött ideál : William Shakespeare 75. szonettjének új fordítása = Bárka 2. (2020. márc.–ápr.), 62–64.

Kabdebó Lóránt: Találkozás : a sorssá vált Juhász Gyula Szabó Lőrinc költészetében = Irodalmi Szemle, 2020. 4. 31–47.

Kemény Aranka: Szabó Lőrinc a rádió műhelyében = Irodalmi Szemle, 2020. 4. 49–64.

Nagy Csilla: Öntörvénykönyv: Kabdebó Lóránt Öntörvényűen című könyvéről = Irodalmi Szemle, 2020. 4. 93–95.

Medvigy Endre: Trianon visszhangja a magyar költészetben: Reményik Sándortól Illyés Gyuláig [benne Szabó Lőrincről a Művészet - irodalom - Trianon c. fejezetben] =in  Trianoni szemle emlékkönyv, 2020., Budapest, L'Harmattan, Trianon Kutatóint., 2020. 290–303.

Kabdebó Lóránt: Rejtekút Szabó Lőrinc személyiséglátomásában = in uő: A modern magyar líra/próza világirodalmi kontextusban [a Klasszikus és késő modern poétikák világirodalmi vetületben c. fejezetben], Budapest, Kijárat, 2020. 81.

Legeza József: Könyvespolc mellett [Szabó Lőrinc a költészet dicsérete] = Görögkatolikus Szemlélet, 2021. 1. 70–71.

Varga Péter, L.: "rohanó vas sorsba zárva": gép, szerkezet és technika Szabó Lőrinc költészetében = Alföld, 2021. 2. 53–64.

Ágoston Enikó Anna: Az ihlet(erő) működésmódja a Tücsökzenében = Alföld, 2021. 2. 65–82.

Lőrincz Csongor: Élet, közösség, szubjektum a ritualizált nyelvben: József Attila avantgárd jellegű verseihez [Szabó Lőrinc kapcsolatokkal] = Alföld, 2021. 2. 33–53.

Kabdebó Lóránt: Káprázat: a Vita Nuova vonzásában = Tiszatáj, 2021. 9.88–126.

Kabdebó Lóránt: Rejtekutak: Ars poetica, vs. teológia Szabó Lőrinc pályáján, Székelyföld 10. (2021. okt.)  75–104.

Kulcsár Szabó Ernő: Hangnem - műalkotás - hatástörténet = in Filológiai Közlöny, 1, 7–20.

 


 

IX. Egyes köteteiről

Shakespeare szonettjei (műfordítás, 1921)

[N. n.] = Debreczeni Független Újság, 1921. jún. 12.

[N. n.] = Világ, 1921. máj. 19.

Szabó Dezső = A Nép, 1921. máj. 23.

Heinrich Gusztáv = Egyetemes Philológiai Közlöny, 1921. 43–45.

[Rákosi Jenő] –ő = Budapesti Hírlap, 1921. aug. 20.

Németh Antal = Magyarság, 1921. szept. 11.

Zigány Árpád = Kelet Népe, 1921. 7.  55–59.

 

Föld, erdő, isten (1922)

(t. á.) [Tóth Árpád]: Szabó Lőrinc: Föld, Erdő, Isten = Az Est, 1922. máj. 21

Zilahy Lajos: Föld, erdő, Isten = Pesti Napló, 1922. máj. 25.

K[ardos]. P[ál].: Föld, Erdő, Isten – Szabó Lőrinc versei = Debreceni Független Ujság, 1922. máj. 28.

[Kállay Miklós:] A „szelíd középszer” magyar költője, Vargha Gyula ujabb költeményei – Az ősi természet egy kulturlélek tükrében, Szabó Lőrinc versei – Egy halk huru lirikus – Rabindranath Tagore rimes versekben = Nemzeti Ujság, 1922. jún. 4.

Schöpflin Aladár: Föld, Erdő, Isten (Szabó Lőrinc versei) = Szózat, 1922. jún. 9.

K.: Föld, erdő, Isten = Tiszántúl, 1922. jún. 21.

(Szabó Lőrinc: Föld, erdő Isten.) = Pesti Hírlap, 1922. jún. 22.

(e. a.) [Elek Artúr]: Föld, erdő, Isten = Az Ujság, 1922. jún. 22.

Zolnai Béla: Szabó Lőrinc: Föld, erdő, isten = Magyarság, 1922. jún. 25.

Komlós Aladár: Föld, erdő, isten = Bécsi Magyar Újság, 1922. júl. 9. 8.

(Szó): Föld, erdő, isten: Szabó Lőrinc versei = Prágai Magyar Hírlap, 1922. aug. 5.

Lakatos Péter Pál: Uj verskötetek. 4. Szabó Lőrincz: FÖLD, ERDŐ, ISTEN (Kner Izidor. Gyoma, 1922) = Magyar Irás, 1922. 7–8. (júl.–aug.) 142–143. 

Bálint Aladár: Három új Kner-kiadvány: Gellért Oszkár: Testvérbánat csillaga – Ady Endre életéről, verseiről, jelleméről. Írta Révész Béla – Föld, erdő, isten. Szabó Lőrinc versei = Nyugat, 1922. 17–18. sz. (szept. 1.), 1114–1115.

Turóczi-Trostler József: Könyvismertetések. Három lirai bemutató. 1. Szabó Lőrinc: Föld, erdő, Isten. 1922. Kner Izidor kiadása Gyoma. 8r. 52 lap = Független Szemle, 1922. szept., 207–208.

f. z. [Franyó Zoltán]: Uj költők könyvei. Szabó Lőrinc: Föld, Erdő, Isten. (Kner Izidor kiadása. Gyoma 1922.) = Tűz, 1922 [17] 14 okt. 29. 9. [Illés Ilona A Petőfi Irodalmi Múzeum Bibliográfiai Füzetei B. sorozat 8. TŰZ 1921–1923, DIOGENES 1923–1927 repertóriumok kötetben az f. s. szignójú Földes Sándornak tulajdonítja az f. z. szignójú kritikát; ugyanő ugyanitt az f. z. szignó feloldásaként jelöli meg Franyó Zoltánt.

Babits Mihály: Könyvről-könyvre: Egy ifjú költő = Nyugat, 1923. 6. (márc. 16.), 398–399., kötetben, uő.: Esszék, tanulmányok, Szépirodalmi Kvk., Bp., 1978, 1. köt. 757–759.

Zwei Lyriker (1. Szabó Lőrinc: Föld, Erdő, Isten. 1922; Kalibán 1923; Fény, Fény, Fény. Versek. 1926. 2. Sárközi György: Angyalok Harca. Versek. 1926) = Pester Lloyd, 1926. aug. 28.

 

Omar Khájjám: Rubaiját (műfordítás, 1922, 1930, 1943)

Baktay Ervin = Nyugat, 1920. 642–644.

Bálint Imre = Világ, 1920. febr. 28. 51.  3.

Kardos László = Nyugat, 1931. 1. 204–205. [Kötetben: Kardos László: Vázlatok, esszék, kritikák: Új magyar irodalom, Szépirodalmi, Bp. 1959, 377–378.; Kardos László: Harminchárom arc, Szépirodalmi, Bp. 1983, 386–387.; Kardos László: Száz kritika, Szépirodalmi, Bp. 1987, 44–45.]

–i –l: Omár Kháyyám: Rubaiyát (Szabó Lőrinc fordítása, báró Ramaszkán Alice rajzaival) = Pest, 1943. dec. 30.

 

Baudelaire, Ch.: A romlás virágai (Babits Mihály, Szabó Lőrinc és Tóth Árpád műfordításai, 1923)

Laczkó Géza = Nyugat, 1923. II. 121–124.

Térey Sándor = Kékmadár, 1923. 7–8.  210– 212.

 

Kalibán! (1923)

Földi Mihály = Magyarország, 1924. jan. 5.

Szilágyi Géza = Az Est, 1924. jan. 4.

[Sebestyén Károly] = Pester Lloyd, 1924. jan. 12.

[Nagy Péter] = Pesti Napló, 1924. febr. 24.

[Alszeghy Zsolt] Zs. = Irodalomtörténet, 1924. 14–29.

[Relle Pál] = Világ, 1924. márc. 9.

[Nyigri Imre] ny. i. = Népszava, 1924. márc. 28.

[N. n.] = Budapesti Hírlap, 1924. máj. 11.

Sárközi György = Nyugat, 1924. I. 380–381.

Benedek Marcell = Kéziratban: MTA Könyvtár és Információs Központ, Kézirattár Ms 4697/1. [1924]

 

Fény, fény, fény (1926)

[Szilágyi Géza] = Magyarország, 1926. jan. 10.

[Berda József] = Ujpesti Hírlap, 1926. jan. 21.

[Laczkó Géza] l. g. = Az Est, 1926. jan. 22. [Kötetben: Laczkó Géza: Öröklés és hódítás, szerk. Véber Károly, Szépirodalmi, Bp. 1981, 556–557.]

[Kardos László] = Debreczen, 1926. jan. 24.

Ignotus Pál = Nyugat, 1926. I. 453–456.

Kárpáti Aurél = Pesti Napló, 1926. 26. sz.

Kardos Pál = Debreczeni Független Újság, 1926. ápr. 4.

Marconnay Tibor = Protestáns Szemle, 1926. 336–338.

Rédey Tivadar = Napkelet, 1926. 271–274.

Turóczi-Trostler József = Pester Lloyd (esti), 1926. aug. 28.

 

A sátán műremekei (1926)

(sz. r.) [Szántó Rudolf]: Szabó Lőrinc két verseskönyve: A Sátán műremekei – Paul Verlaine válogatott versei = Pesti Napló, 1926. dec. 17.

[N. n.] = Esti Újság, 1926. dec. 22.

[N. n.] = Magyarság, 1926. dec. 24.

[Bálint György] B. Gy.: Szabó Lőrinc két új kötete: A Sátán műremekei. Verlaine válogatott versei = Az Est, 1926. dec. 24.

(p.) = Újság, 1926. dec. 24.

[N. n.] = Esti Kurir, 1926. dec. 25.

[Várkonyi Nándor] Egy sokarcú költő (Szabó Lőrinc verseskötetei) = Pesti Napló, 1926. dec. 26.

R. L. = Magyarország, 1927. jan. 20.

Füst Milán = Nyugat, 1927. I. 997–998.

Ignotus Pál = Pandora, 1927. 1.  45–47.

[Sebestyén Károly] = Pester Lloyd, 1927. febr. 5.

Révész Béla  „Egyszerű szava munka és beszéde kard”: Egy új verseskönyvről = Népszava, 1927. febr. 27.

[Kozocsa Sándor] K. S. = Új Élet, 1927. máj.–jún., 220–221.

[Tamás Aladár] (ta.) = Új Föld, 1927. 1.  32.

sz. l. [Szentimrey Lajos]: Két új verseskönyv = Sopronvármegye, 1927. jan. 9.

 

 

Verlaine válogatott versei (műfordítások, 1926)

[Bálint György] B. Gy.: Szabó Lőrinc két új kötete: A Sátán műremekei. Verlaine válogatott versei = Az Est, 1926. dec. 24.

[N. n.] = Magyarság, 1926. dec. 24.

[N. n.] = Újság, 1926. dec. 24.

Kerecsényi Dezső = Protestáns Szemle, 1927. 337. [Kerecsényi Dezső Válogatott írásai, szerk. Pálmai Kálmán, Akadémiai, Bp. 1979, 270–271.]

Várkonyi Nándor = Pandora 1927. 3. 170–174.

 

A szegény Villon tíz balladája (műfordítások, 1931)

[N. n.] = Pester Lloyd, 1932. dec. 32.

[Bálint György] (B. Gy.) = Az Est 1931. dec. 31.

Halász Gábor = Protestáns Szemle, 1932. 3. 203–204. [Kötetben: Halász Gábor: Tiltakozó nemzedék, Magvető, Bp. 1981, 1081–1082.]

Illés, André = Nouvelle Revue Hongrie, 1932. 1. 332–337.

Kardos László = Nyugat, 1932. I. 286. [Kötetben: Kardos László: Vázlatok, esszék, kritikák: Új magyar irodalom, Szépirodalmi, Bp. 1959, 379–380.; Kardos László: Harminchárom arc, Szépirodalmi, Bp. 1983, 388–389.; Kardos László: Száz kritika, Szépirodalmi, Bp. 1987, 51–52.]

 

Goethe antológia (Szabó Lőrinc és Turóczi-Trostler József műfordításai, 1932)

Gyergyai Albert = Nyugat, 1932. II. 635–637.

H. A. = 8 Órai Újság, 1932. nov. 27.

B. A. = Magyarság, 1932. dec. 4.

Kárpáti Aurél = Pesti Napló, 1943. dec. 4.

[N. n.] = Pester Lloyd, 1932. dec. 4.

[N. n.] = Pesti Hírlap, 1932. dec. 6.

i. p. = Esti Kurir, 1932. dec. 11.

Ignotus = Magyar Hírlap, 1932. dec. 18.

H. A. = Budapesti Hírlap, 1933. jan. 14.

[Márai Sándor] (m. s.) = Újság, 1933. jan. 10.

[Balassa József] B. J. = Magyar Nyelvőr, 1933. 27.

Halász Gábor = Protestáns Szemle, 1933. 1. 43–44. [Kötetben: Halász Gábor: Tiltakozó nemzedék, Magvető, Bp. 1981, 1093–1095.]

Németh László = Tanú, 1933. 244–245. [Kötetben: Németh László: A minőség forradalma, Magyar Élet, Bp. 1943, 3. köt., 144–145.; Németh László: Kiadatlan tanulmányok, Magvető, Bp. 1968, 1. köt., 236–239.; Németh László: Két nemzedék, Magvető, Szépirodalmi, Bp. 1970, 403–407.]

 

Te meg a világ (1932)

[Bálint György] (B. Gy.) = Az Est, 1932. dec. 13.

(h. a.) [Hevesi András] = 8 Órai Újság, 1932. dec. 16.

Kárpáti Aurél = Magyarország, 1932. dec. 18.

[Szélpál Árpád] szp. á. = Népszava, 1932. dec. 23.

(n. s.) Nádas Sándor: Szabó Lőrinc [Megjegyzések c. rovatban] = Pesti Futár, 1932. 51. sz. (1932. Karácsony) 2.

Ignotus Pál = Esti Kurir, 1932. dec. 30.

Halász Gábor = Nyugat, 1933.1. 133–135. [Kötetben: Halász Gábor: Tiltakozó nemzedék, Magvető, Bp. 1981, 716–721.]

Turóczi-Trostler József = Pester Lloyd (esti), 1933. 17. sz.

Fodor Béla = Korunk Szava, 1933. jan. 25.

Szántó Rudolf = Pesti Napló, 1933. jan. 22.

Cs. Szabó László = A Toll, 1933. jan. 31.

Erdőházi Hugó = Magyar Írás, 1933. 2. 141–142.

Rédey Tivadar = Napkelet, 1933. febr., 132–135.

Relle Pál = Magyar Hírlap, 1933. febr. 5.

Márai Sándor = Újság, 1933. márc. 3. [Kötetben: Márai Sándor: Írók, költők, irodalom, M. Helikon, Bp. 2000.]

Juhász Géza = Protestáns Szemle, 1933. 458–461.

Németh László = Tanú 1933. 3. 179–180., [Kötetben: Németh László: A minőség forradalma, Magyar Élet, Bp. 1943, 3. köt. 108–111.; Németh László: Két nemzedék, Magvető, Szépirodalmi, Bp. 1970, 387–402.]

V. Z.: Jak se daří v Mad’arsku literatuře = ?eske Slovo, 1933. aug. 1. 13.

Katona Jenő:  Két költőarc: Szabó Lőrinc és Mécs László  = Magyar Szemle, 1933. 19. köt. 55–64.

Rónay György = Vasárnap, 1933. 19.  (szept. 17.) 376–377.

 

Válogatott versei (1934)

Bajomi Endre = Független Szemle, 1934. 1.  11.

Bálint György = Nyugat, 1934. I. 342–343. [Kötetben: Bálint György: A toronyőr visszapillant, Magvető, Bp. 1966, 2. köt. 114–118.]

Féja Géza = Magyar Írás, 1934. 6. 2–6.

Féja Géza = Szabadság, 1934. márc. 11. 

[Fejtő Ferenc] Fülöp Ernő = Korunk, 1934. 7–8. 563–567.

Koczogh Ákos = Magyar Ifjúság, 1934. 5. 10.

Móricz Zsigmond = Pesti Napló, 1934. febr. 25. [Kötetben: Móricz Zsigmond: Irodalomról, művészetről, Szépirodalmi, Bp. 1959, 2. köt., 299–301.; Móricz Zsigmond: Tanulmányok, Szépirodalmi, Bp. 1978, 801–803.]

[Relle Pál?] (-e) = Magyar Hírlap, 1934. márc. 4.

Cs. Szabó László = A Toll, 1934. 72. 131–133.

Szakasits Árpád = Népszava, 1934. ápr. 8.

Halász Gábor = Válasz, 1934. 1. 63–68. [Kötetben: Halász Gábor: Tiltakozó nemzedék, Magvető, Bp. 1981, 722–729.]

Turóczi-Trostler József = Pester Lloyd (esti), 1934. 1934. márc. 10.

 

Shakespeare, W.: Athéni Timon (műfordítás, 1935)

Nagy András = Magyarország, 1935. nov. 9.

o. a. = Függetlenség, 1935. nov. 9.

s. e. = Magyarország, 1935. nov. 9.

Porzsolt Kálmán = Pesti Hírlap, 1935. nov. 9.

Pünkösti Andor = Újság, 1935. nov. 9.

Hevesi András = 8 Órai Újság, 1935. nov. 9.

Hajó Sándor = Az Est, 1935. nov. 9.

Dömötör István = Budapest Hírlap, 1935. nov. 9.

Papp Jenő = Új Magyarság, 1935. nov. 9.

Galamb Sándor = Magyarság, 1935. nov. 9.

Kállay Miklós = Nemzeti Újság, 1935. nov. 9.

Kárpáti Aurél = Pesti Napló, 1935. nov. 9.

Egyed Zoltán = A Reggel, 1935. nov. 11.

Márai Sándor = Újság, 1935. nov. 16.

[N. n.] = Új Magyarság, 1935. nov. 17.

[Bálint György] = Az Est, 1935. nov. 17.

[Szántó Rudolf] Sz–ó R. = Pesti Napló, 1935. nov. 17.

Muhoray Elemér = Magyar Írás, 1935. 10. 173–174.

 

Különbéke (1936)

[N. n.] = Délmagyarország, 1936. máj. 17.

[Szántó Rudolf?] Szó R. = Pesti Napló, 1936. máj. 17.

Nagy András = Magyarország, 1936. máj. 17.

Bálint György = Az Est 1936. máj. 21.

[N. n.] = Vasárnap: A Magyar Hírlap Melléklete, 1936. máj. 21.

Juhász Géza = Válasz, 1936. 6.  (jún.) 368–371.

Kelemen János = Gondolat, 1936. jún. 4–5.  320.

Kiss Jenő = Erdélyi Helikon, 1936. 9.  (nov.) 721–722. [Kötetben: Kiss Jenő: Emberközelből: Tanulmányok, cikkek, visszaemlékezések, Dacia, Kolozsvár, 1979, 173–175.]

[N. n.] = Prágai Magyar Hírlap, 1936. máj. 31.

Turóczi-Trostler, Josef = Pester Lloyd (esti), 1936. jún. 13.

Örley István = Budapesti Hírlap, 1936. jún. 21.

Radnóti Miklós = Nyugat, 1936. II. 47–51. [Radnóti Miklós Művei, s. a. r., jegyz. Réz Pál, Szépirodalmi–Madách, 1979 (Nagy Klasszikusok), 682–688.]

[Demeter István] D. I. = Újkor, 1936. 8. 283.

Tandori Dezső: Szabó Lőrinc: Különbéke = Irodalomtörténet, 1980. 4. 949–958.

 

Harc az ünnepért (1938)

Halász Gábor = Nyugat, 1938. II. 61–63. [Kötetben: Halász Gábor Válogatott írásai, Magvető, Bp. 1959. 422–425.; Halász Gábor: Tiltakozó nemzedék, Magvető, Bp. 1981, 805–808.]

Katona Jenő = Pester Lloyd, 1938. máj. 5.

(t. k.) = Budapesti Hírlap, 1938. máj. 15.

[Bálint György] B. Gy. = Az Est, 1938. máj. 17.

Turóczi-Trostler, Josef = Pester Lloyd (reggeli), 1938. máj. 29. 

Nagy András = Magyarország, 1938. jún. 4.

Holló Ernő = Magyar Út, 1938. jún. 23.

Juhász Géza = Kelet Népe, 1938. 8. 154–155.

Szamosi József = Magyar Élet, 1938. 7–8. 41–45.

Vajda Endre = Válasz, 1938. 359–360. [Kötetben: Vajda Endre: Válogatott írások, Tevan, Békéscsaba, 1994, 126–128.]

Kállay Miklós = Képes Krónika, 1939. 6. 43–44.

Kázmér Ernő = Kalangya, 1939. 236–238.

Bresztovszky Ede = Népszava, 1938. szept. 11.

 

Shakespeare, W.: Ahogy tetszik (műfordítás, 1938)

Galamb Sándor = Magyar Nemzet, 1938. dec. 18.

Kállay Miklós = Nemzeti Újság, 1938. dec. 18.

Nagy András = Magyarország, 1938. dec. 18.

Kárpáti Aurél = Pesti Napló, 1938. dec. 18.

(–ád) = Új Nemzedék, 1938. dec. 18.

[N. n.] = Új Magyarság, 1938. dec. 18.

Révész Mihály = Népszava, 1938. dec. 18.

Sebestyén Károly = Pester Lloyd, 1938. dec. 18.

H. A. = 8 Órai Újság, 1938. dec. 18.

Orbók Attila = Esti Újság, 1938. dec. 18.

Ujhelyi József = Függetlenség, 1938. dec. 18.

Szánthó Dénes = Magyar Hétfő, 1938. dec. 19.

[Nagy András] N. A. = Magyarország, 1939. jan. 5.

Illés Endre = Új Idők, 1939. I. 98.

Vöőné Pécs Mária = Magyarosan, 1939. 80–82.

 

Shakespeare, W.: Macbeth (műfordítás, 1939)

Papp Jenő = Új Magyarság, 1939. nov. 19.

Innocent Vincze Ernő = Függetlenség, 1939. nov. 19.

Galamb Sándor = Magyar Nemzet, 1939. nov. 19.

Vass László = Magyarország, 1939. nov. 18.

Kállay Miklós = Nemzeti Újság, 1939. nov. 19.

Szegi Pál = Pesti Hírlap, 1939. nov. 19.

Boross Jenő = Nemzetőr, 1939. nov. 20.

Nagy András = Független Magyarország, 1939. nov. 20.

 

Kleist, H.: Amphitrion (műfordítás, 1939)

Hubay Miklós = Új Idők, 1939. I. 512.

 

Válogatott versek (1939)

V. L. = Magyarország, 1939. dec. 15.

Juhász Géza = Kelet Népe, 1940. 20. 10–11.

Just Béla = Vigilia, 1940. 75–79.

Lukács Imre = Korunk, 1940. 5. 470–471.

Kassák Lajos = Kelet Népe, 1940. 10. 1–2. [Kötetben: Kassák Lajos: Csavargók és alkotók, Magvető, Bp. 1975, 338–342.]

L. H. = Ungarn Jahrbuch, 1941. 338.

 

Villon Nagy Testamentuma (műfordítás, 1940)

Erdődy János = Népszava, 1940. márc. 3.

Laczkó Géza = Pest, 1940. márc. 8.

Vass László = Magyarország, 1940. márc. 18.

[N. n.] = Független Magyarország, 1940. márc. 26

Bálint György = Nyugat, 1940. 272.

Benedek Marcell = Új Idők, 1940. I. 512.

Berkó Sándor = Korunk, 1940. 6. 572–573.

Márai Sándor = Pesti Hírlap, 1940. ápr. 4.

[N. n.]: Eckhardt professzor érdekes cikke a Villon-ügyben = Magyarország, 1940. ápr. 5.

[N. n.]: Heves irodalmi vita = Nemzeti Újság, 1940. ápr. 7.

[N. n.] = Esti Kurir, 1940. ápr. 30.

[Kárpáti Aurél] K. A. = Magyarország (reggeli), 1940. máj. 5.

[N. n.] = Nemzetőr, 1940. máj. 6.

Vass László = Magyarország (esti), 1940. máj. 7.

Laczkó Géza = Pest, 1940. máj. 7.

Erdödy János = Népszava, 1940. máj. 12.

Fodor József = Újság 1940. máj. 25.

Kardos László = Nyugat, 1940. 298–299. [Kötetben: Kardos László: Vázlatok, esszék, kritikák: Új magyar irodalom, Szépirodalmi, Bp. 1959, 381–383.; Kardos László: Harminchárom arc, Szépirodalmi, Bp. 1983, 389–391.; Kardos László: Száz kritika, Szépirodalmi, Bp. 1987, 145–147.]

Just [Raabstern] Béla: Botrány: Szabó Lőrinc és Vas István Villon-fordításának bírálata, Szerző kiadása, Bp. 1940. 31 p.

Szabó István = Magyar Nemzet, 1940. jún. 2.

[N. n.] = Újság, 1940. jún. 2.

Lovass Gyula = Napkelet, 1940. 217–218.

 

Örök Barátaink (műfordítások, 1941)

Szerb Antal = Új Idők, 1941. II. 709–710. [Kötetben: Szerb Antal: A varázsló eltöri pálcáját, Magvető, Bp. 1961, 317–321., ua., Bp. 1969, 303–308., ua., Bp. 1978, 195–298.]

[N. n.] = Függetlenség, 1941. 285.

[N. n.] = 8 Órai Újság, 1941. 286.

[N. n.] = Esti Kurir, 1941. 287.

[N. n.] = Pesti Hírlap, 1941. 290.

[N. n.] = Újság, 1941. 290.

[N. n.] = Új Nemzedék, 1941. 290.

– r = = Esti Újság, 1941. 292.

Vass László = Magyarország (esti), 1941. dec. 18.

M. Gy. = Református Élet, 1941. dec. 20.

(–r–) = Esti Újság, 1941. dec. 22.

Cs. Szabó László = Magyarország, 1941. dec. 24.

K. A. = Magyarország (reggeli), 1941. 7.

p. = Népszava, 1942. jan. 29.

Harsányi István = Határőr, 1942. febr. 25.

Antal Gábor = Jelenkor, 1942. 6. 12.

Bóka László = Az Ország Útja, 1942. 2. 63.

Ignácz Rózsa = Magyarország (esti), 1942. febr. 11.

[N. n.] = Népszava, 1941. 23.

Kiss Ernő = Budapesti Szemle, 1942. 263. köt. 120–124.

Paku Imre = Diárium, 1942. 17–18.

Rónay György = Magyar Csillag, 1942. I. 151–156.

Szabó Zoltán = Magyar Nemzet, 1942. jan. 9.

[N. n.] = Nemzeti Újság, 1941. 49.

[Thurzó Gábor] T. G. = Élet 1942. 17. 331.

Weöres Sándor = Sorsunk, 1942. 150–151.

 

Összes versei (1943) Régen és Most

Szabó Zoltán: Irodalmi krónika = Magyar Nemzet, 1943. jún. 2.

Szvatkó Pál = Magyarország (esti), 1943. jún. 5.

Féja Géza = Híd 1943. jún. 15. 14. [Kötetben: Féja Géza: Nagy vállalkozások kora: A magyar irodalom története 1867-től napjainkig, Magyar Élet, Bp. 1943, 366–371.]

Laczkó Géza = Pest, 1943. júl. 3.

[N. n.] = Új Magyarság, 1943. júl. 18.

Gönczy Gábor = Erdélyi Helikon, 1943. 722–727.

Szegi Pál = Magyar Csillag, 1943. II. 57–65.

Szentkuthy Miklós = Magyar Csillag, 1943. II. 66–67.  [Kötetben: Szentkuthy Miklós: Múzsák testamentuma, Magvető, Bp. 1985, 28–41.]

Arató András = Magyar Nemzet, 1943. nov. 25.

Vass László = Magyarország (reggeli), 1943. dec. 25.

Gönczy Gábor = Protestáns Szemle, 1944. 2. 48–51.

Nagy Miklós = Magyar Kultúra, 1944. I. 124.

 

Baudelaire, Ch.: A romlás virágai (Babits Mihály, Szabó Lőrinc és Tóth Árpád műfordításai, 1943)

Zilahy Lajos = Esti Újság, 1943. nov. 27.

[Dékány András] (d. a.) = Új Magyarság, 1943. nov. 28.

[Vass László] = Hétfői Magyarország, 1943. nov. 29.

Cs. Szabó László: A beteg költő = Magyarország, 1943. dec. 1.

(–dy –s) = Népszava, 1943. dec. 12.

Bóka László: A magyar Baudelaire = Magyar Nemzet, 1944. jan. 8.

 

Tücsökzene (1947, 1957)

Baránszky-Jób László = Diárium, 1947. 62–63. [Kötetben: Baránszky-Jób László: Élmény és gondolat, Magvető, Bp. 1978, 147–153.]

Gyárfás Miklós = Politika, 1947. 1947. jún. 21.

Bóka László = Új Magyarország, 1947. okt. 18.

Lengyel Balázs = Újhold, 1947. dec., (4.) 156–166.

Szentkuthy Miklós = Válasz, 1947. I. 555–562. [Kötetben: Szentkuthy Miklós: Múzsák testamentuma, Magvető, Bp. 1985, 116–126.]

Szigeti József = Forum, 1947. 10. 737–762. [Kötetben: Szigeti József: Útban a valóság felé, Hungária, Bp. 1948. 178–221.; Szigeti József: Irodalmi tanulmányok, Európa, Bp. 1959, 181–222.]

Vargha Balázs = Új Szántás, 1947. szept.–okt., 588–589.

Zelk Zoltán = Tovább, 1947. júl. 25. 8.

Makay Gusztáv = Sorsunk, 1948. 37–42.

Bori Imre = Híd, 1958. 740–748.

Rónay György = Irodalomtörténet, 1959. 2. 296–301. [Kötetben: Rónay György: Olvasás közben, Magvető, Bp. 1971, 45–59.]

Bélley Pál = Magyar Hírlap, 1973. máj. 9.

Simon Gy. Ferenc = Képes Újság, 1976. 8. 13.

 

Örök Barátaink (1948)

[N. n.] = Népszabadság, 1948, 152.

 

Shakespeare, W.: Ahogy tetszik (műfordítás, 1949)

Vass László = Független Magyarország, 1949. jún. 13.

Keszi Imre = Szabad Nép, 1949. jún. 14.

Faludy György = Népszava, 1949. jún. 14.

Kunszery Gyula = Magyar Nemzet, 1949. jún. 12.

Fodor József = Világ, 1949. 1124.

 

F. L Tyutcsev: Versek (műfordítások, 1954)

Karancsy László = Alföld, 1955. 1–2. 108–110.

 

Goldoni válogatott vígjátékai (műfordítások, 1955)

Herczegh Gyula: Goldoni magyarul: Révay József és Szabó Lőrinc fordításáról = Magyar Nyelvőr, 1957. 1. 66–75.

 

Válogatott versei (1956)

[Pók Lajos] = A Könyvtáros, 1956. 8.  622–623.; Könyvbarát, 1956. 8. 32–33.

Vargha Balázs = Magyar Nemzet, 1956. okt. 7.

Lakatos István, Szabad Hazánkért, 1956. 9.

Julow Viktor = Alföld, 1957. 1. 50–54.

[Rónay György] = Vigilia, 1957. 1. 46–50.

 

A huszonhatodik év (1957, 1963)

Nagy Péter = Esti Hírlap, 1957. jún. 23. [Kötetben: Nagy Péter: Rosta: Tanulmányok, Szépirodalmi, Bp. 1965, 200–202.]

[Rónay György] = Vigilia, 1957. 1. 46–50.

Tóth Sándor = Kortárs, 1957. 3. 461–465.

[Katona Jenő] = K = A Könyvtáros, 1957. 3. 229.

Kovács Kálmán = Alföld, 1959. 1. 140–142.

[Rajk András] R. A. = Népszava, 1963. dec. 22.

Baránszky-Jób László = Alföld, 1969. 8. 39–52. [Kötetben: Baránszky-Jób László: Élmény és gondolat, Magvető, Bp. 1978, 154–183.]

Görgey Gábor: A huszonhatodik év = németül = Nagyvilág, 1983. 12. 1859–1862.

 

Örök Barátaink (összegyűjtött műfordítások, 1958, 1964, 2003)

Kardos László = Népszabadság, 1958. aug. 12. [Kötetben: Kardos László: Vázlatok, esszék, kritikák: Új magyar irodalom, Szépirodalmi, Bp. 1959, 384–389.; Kardos László: Harminchárom arc, Szépirodalmi, Bp. 1983, 391–396.; Kardos László: Száz kritika, Szépirodalmi, Bp. 1987, 252–257.]

Szabolcsi Miklós = Nagyvilág, 1958. 1551–1559. [Kötetben: Szabolcsi Miklós: Költészet és korszerűség, Magvető, Bp. 1959, 135– 151.]

Koczogh Ákos = Napjaink, 1963. márc. 3. 1–2.

Halasi Zoltán = Magyar Narancs, 2003. júl. 31.

 

Összegyűjtött versei (1960)

[Lajta Andor] L. A. = Film Színház Muzsika, 1960. 52.

[N. n.] = Magyar Nemzet, 1960. dec. 22.

[Szombathelyi Ervin] Sz. E. = Népszava, 1960. dec. 24.

Bakó Endre = Alföld, 1961. 1. 151–153.

Pál József = Jelenkor, 1961. 1. 97–100.

Somlyó György = Élet és Irodalom, 1961. jún. 24. 4–6. [Kötetben: Somlyó György: A költészet évadai, Magvető, Bp. 1963. 320–335.; Somlyó György: Hármastükör,  Szépirodalmi, Bp. 1970. 77–86.]

Varga József = Irodalomtörténeti Közlemények, 1961. 508–509.

[Pilinszky János] J. Pilinszky = The Hungarian P. E. N., 1962. 3. 28–29.

 

Testvérsiratók (Irodalmi Színpad: 1964. jan. 26.)

Gábor István = Magyar Nemzet, 1964. febr. 5.

Kabdebó Lóránt = Napjaink, 1964. 3. 4.

 

A költészet dicsérete (1967)

[Dernői Kocsis László] D. K. L. = Magyar Nemzet, 1968. máj. 19.

Kabdebó Lóránt = Kortárs, 1968. 1633–1638.

Kiss Ferenc = Valóság, 1968. 5. 103–105. [Kötetben: Kiss Ferenc: „Fölrepülni rajban...”, Szépirodalmi, Bp. 1984, 329–334.]

Kovács Kálmán = Kritika, 1968. 8. 48–53.

Kovács Kálmán = Kortárs, 1968. 477–481.

Paku Imre = Palócföld, 1968. 2. 66–68.

Rónay György = Vigilia, 1968. 417–419. [Kötetben: Rónay György: Olvasás közben, Magvető, Bp. 1971, 60–65.]

Varga József = Kortárs, 1968. 477–481., [Kötetben: Varga József: Adytól máig, Szépirodalmi, Bp. 1970, 228–236.]

Katona Jenő = A Könyvtáros, 1969. 48–50.

 

Szabó Lőrinc legszebb versei (1971)

Csire Gabriella = Könyvtári Szemle, 1971. 2. 94.

Izsák József = A Hét, 1971. 27. 6.

 

Napló, levelek, cikkek (1974)

Rónay György = Literatura, 1975. 2. 94–104.

Dési Ábel = 7 Nap, 1975. 6. 16.

[Falus Róbert] F. R. Népszabadság, 1975. jan. 3.

Fenyő István = Napjaink, 1975. 3. 9. [Kötetben: Fenyő István: Figyelő szemmel, Szépirodalmi, 1976, 160–165.]

Máté Iván = Déli Hírlap, 1975. jan. 4.

Héra Zoltán = Népszabadság, 1975. jan. 12.

Illés Jenő = Film, Színház, Muzsika, 1975. febr. 8.

Laczkó András = Életünk, 1975. 4. 379–381.

Kabdebó Lóránt = Könyvvilág, 1975. 6. 9.

Marafkó László = Köznevelés, 1975. ápr. 25. 28.

Pomogáts Béla = Forrás, 1975. 12. 87–88.

Pomogáts Béla = Népszava, 1975. febr. 15.

Simon Zoltán = Alföld, 1975. 6. 86–88.

Dér Zoltán = Híd, 1975. 11. 1330–1339.

 

Szavakkal nő a gyász (1974)

Rónay György = Literatura, 1975. 2. 94–104.

Szilágyi Péter = Kritika, 1975. 4. 27–28. [Kötetben: Szilágyi Péter: Forma és világkép, Szépirodalmi, Bp. 1981, 195–200.]

Kabdebó Lóránt: Szabó Lőrinc ismeretlen verseinek kiadásáról = Kritika, 1975. 6. 2.

Kabdebó Lóránt = Könyvvilág, 1975. 6. 9.

Domokos Mátyás = Kritika, 1975. 7. 16–19. [Kötetben: Domokos Mátyás: Ugyanarról másképpen, Szépirodalmi, Bp. 1977, 153–175.]

Kabdebó Lóránt: Közjáték 1953 nyárutóján (Szabó Lőrinc kiadatlan verseiről) = Új Írás, 1976. 6. 94-98.

Szilágyi Péter = Kritika, 1975. 4. 27–28. [Kötetben: Szilágyi Péter: Forma és világkép, Szépirodalmi, Bp., 1981, 301–326.]

Tandori Dezső = Napjaink, 1976. 6. 4.

 

Lóci óriás lesz (1975)

Lőcsei Gabriella = Magyar Nemzet, 1975. dec. 25.

Cs. Nagy István = Életünk, 1975. 5. 478–480.

Lengyel Balázs = Kincskereső, 1976. 1. 28.

 

Káprázat (1975)

Kabdebó Lóránt = Könyvvilág, 1975. 6. 9.

 

Költő és a földiek (1977)

Adonyi Nagy Mária = Utunk, 11. 8.

 

Érlelő diákévek (1979)

Borbély Sándor = Magyar Hírlap, 1980. máj. 25.

Gál István = Magyar Nemzet, 1980. febr. 8.

M. I. = Élet és Irodalom, 1980. 33. 9.

Töreki Márta = Napjaink, 1980. 3. 33.

Mátyás István = Népszava, 1980. ápr. 30.

Melczer Tibor = Hungarológiai Értesítő, 1981. 3–4. 40–41.

Simon Zoltán = Alföld, 1981. 7. 83–84.

Beke György = Utunk, 1982. 5. 8.

 

Hévízi versfüzete (1980)

Láng Gusztáv = Hungarológiai Értesítő, 1982. 1–4. 188.

 

Összes versei (1982)

[M. Róna Judit] M. R. J. = Hungarológiai Értesítő, 1984, 3–4. 161.

 

Könyvek és emberek az életemben (1984)

Varga József = Élet és Irodalom, 1984. 45. 10.

Tóth Béla = Hajdú-Bihari Napló, 1985. jan. 9.

Czine Mihály = Magyar Nemzet, 1985. márc. 22.

Horpácsi Sándor = Nógrád, 1985. márc. 30.

Lévay Botond = Napjaink, 1985. 3. 35–36.

Sőtér István = Kortárs, 1985. 3. 156–159.

Kiss Tamás = Alföld, 1985. 5. 74–75.

Rónay László = Somogy, 1985. 6. 99–101.

Széchenyi Ágnes = Kritika, 1985. 6. 46–47.

Baránszky-Jób László = Új Írás, 1985. 8. 114–117. [Kötetben: Baránszky-Jób László: A művészi érték világa, Magvető, Bp. 1987, 269–277.]

Kormos Mária = Műhely, 1986. 6. 73–75.

Rónay László = Üzenet, 1986, 6. 363–366.

 

Húz a liba papucsot (gyermekversek, 1987)

Rigó Béla = Könyvvilág, 1987. 5. 21.

 

Nők, habzó májusi rózsák (1987)

Tarján Tamás = Népszabadság, 1987. márc. 24.

Gyurkovics Tibor = Népszava, 1987. máj. 9.

Székely András = Új Tükör, 1987. 13. 2.

 

Harminchat év: Szabó Lőrinc és felesége levelezése 1921–1944 (1989)

Kovács Sándor Iván: = Népszabadság, 1989. dec. 12.

Máté Iván = Észak-Magyarország, 1989. aug. 3.

Máté J. György = Élet és Irodalom, 1989. aug. 3. 10.

Módos Péter = Képes Hét, 1989. júl. 2. 39.

Valachi Anna = Könyvvilág, 1989. 5. 36.

Csillag Tibor = Stádium, 1990. 2. 38–46.

 

Bírákhoz és barátokhoz (1990)

Domokos Mátyás = Könyvvilág, 1990. 5. 14.

Szénási Sándor = 168 Óra, 1990. júl. 10. 20–21.

Ágh István = Magyar Napló, 1990. szept. 6. 16.

Horpácsi Sándor = Népszava, 1990. dec. 15.

Simon Zoltán = Alföld, 1991. 4. 85–89.

Tamás Gáspár Miklós = Élet és Irodalom, 1991. ápr. 5. 10. [Kötetben: Tamás Gáspár Miklós: Másvilág, Új Mandátum, Bp. 1994, 245–254.]

Ágoston Zoltán = Jelenkor, 1991. 10. 851–853. p.

Nagy Imre = Irodalomtörténet, 1992. 4. 956–958.

Kovács Sándor Iván: Ferenchegyi esték: Esszék, cikkek, bírálatok, Magyar Írószövetség, Bp. 1994 (Bibliotheca Hungarica), 59–62. [Többek között a kötetről is.]

 

Vers és valóság (1990, 2002)

Benkő Samu = Helikon, 1990. 35. 8.

Nagy Imre = Új Dunántúli Napló, 1991. jan. 19.

Major Ottó = Pesti Hírlap, 1991. márc. 22.

Berkes Erzsébet = Magyar Nemzet, 1991. ápr. 4. (78.) 10.

Kovács Sándor Iván = Magyar Hírlap, 1991. máj. 4. (Ahogy tetszik).

Kenyeres Zoltán = Vigilia, 1991. 12. 954–955.

Szabó Ferenc S. J.: Két költőnk = húsvét titka előtt: 1. Szabó Lőrinc: Vers és valóság I-II., = Távlatok, 1992. 5. 87–91.

Fogarassy Miklós = Kortárs, 1993. 8. 107–111.

Margócsy István = 2000, 1993. 12. 59–63.; l. még: uő: "... A férfikor nyarában ..." : tanulmányok a XIX. és XX. századi magyar irodalomról, Pozsony,  Kalligram, 2013. 406–414.

Kovács Sándor Iván: Ferenchegyi esték: Esszék, cikkek, bírálatok, Magyar Írószövetség, Bp. 1994 (Bibliotheca Hungarica), 59–62. [Többek között a kötetről is.]

Menyhért Anna: „Az életet írja, írja...”: Az élet(történet) olvasása Szabó Lőrinc Vers és valóságában = uő.: Egy olvasó alibije: Tanulmányok és kritikák, Kijárat, Bp. 2002. 63–86.

Sturm László = Magyar Szemle, 2002. 3. [Interneten: http://www.magyarszemle.hu/szamok/2002/3/a_szomorusag]

 

Utazás Erdélyben (1992)

Péter László = Vasárnapi Hírek, 1992. júl. 19.

[Mátyás István] = Új Magyarország, 1992. aug. 12.

[Filip Gabriella] F. G. = Észak-Magyarország, 1992. szept. 3.

 

Magyar sors és fehér szarvas (1994)

Gy = Magyar Fórum, 1995. jan. 5. (1.) 2.

Tompó László, ifj. = Havi Magyar Fórum, 1995. 5. 79–82.

 

Huszonöt év (levelezés Korzáti Erzsébettel, 2000)

Kiss Katalin = Élet és Irodalom, 2000. jún. 2.

N. S. = Magyar Nemzet, 2000. jún. 3.

Nyaranta Aranka–Telente Levente = Beszélő, 2001. 4. 111–113.

 

Összes versei (1998, 2000, 2003)

[Osztovics Ágnes] Osztovics: A teljes Szabó Lőrinc: Bemutatkozik a miskolci kutatóműhely = Magyar Nemzet, 1999. 17. 9.

Térey János = Népszabadság, 2000. márc. 25.

 

Emlékezések és publicisztikai írások (2003)

Perecz László = Népszabadság, 2004. nov. 12.

Halasi Zoltán = Magyar Narancs, 2003. júl. 31.

 

Vallomások (2008)

Bán Zoltán András = Revizor, kritikai portál, 2008. 07. 14. = http://www.revizoronline.com/hu/cikk/486/szabo-lorinc-vallomasok-naplok-beszelgetesek-levelek/