Szabó Lőrinc a vers keletkezéséről

Vers és valóság

Háborús, már későbbi és még gyorsabb rémületek közt írtam, a magam biztatására. Kisklára szobájából néztem le a szomszéd üres telekre, melyen akkor még rengeteg piszok volt. Fájt minden embertelenség, de a feltámadó tavasz biztatott. Szeretem különösen ezt a két sort:

„kék s fehér úszó szigetek
tolják szét s össze az eget”. 1 

Jegyzet

1 A Tücsökzene keletkezésének idejéből származó jegyzetlapjai között van egy Aktuális versek címet viselő, 1945 márciusára datált feljegyzés, mely a Régen és Most kötetnek egyes verseinek címét tartalmazza az Összes versei (1943) megfelelő oldalszámainak a megadásával, és ez is a jegyzéken szerepel. (Ld. Szabó Lőrinc: Vallomások: Naplók, beszélgetések, levelek, szerk., jegyz., utószó, életrajz Horányi Károly, Kabdebó Lóránt, Osiris, Bp. 2008, 538.)