Szabó Lőrinc a vers keletkezéséről

Vers és valóság

A legutóbb is érintett társadalmi forrongás hol csöndesedett, hol erősödött. Nekem a Vezér vers miatt rémhíremet keltették egyszerre sok helyen (különösen jeleskedett e tekintetben A. Oszkár szavalóművész, 1 most Kossuth-díjas). Ami botlást, igazságtalanságot csakugyan elkövettem, azért befele magam is megkínlódtam. De a németországi utazásaim és beszámolóim miatt rengeteg aljas hazugság özönlött körül, és nem lehetett védekezni… Az egyik frankfurti–berlini utazásomon a fele Nemzeti Színház is ott volt 2 (Major Tamással és Gobbi Hildával)… 3 Egy sereg magyarázatot már csak diszkrécióból és emberéletek kíméléséből sem publikálhattam! Társadalmi pletykák ellen tiltakozik ez a vers. 4 (Hát még később mennyi pletyka volt!)  

Jegyzetek

1 Ascher Oszkár (1897–1965) színész, előadóművész. Szabó Lőrinc belső baráti köréhez tartozott, míg 1937-ben politikai nézetkülönbségek miatt kapcsolatuk megszakadt. Erről ld. Ascher Oszkár: Minden versek titkai, Bp., Szépirodalmi, 1964, 194–196.; Horányi Károly: Vád és emlékezet: Lezáratlan eljárások Szabó Lőrinc ügyében, Kortárs, 2010. 1. 1–26.

2 Riportjai: Frankfurtban a Nemzeti Színházzal, Magyarország, 1941. máj. 29.; Öt nap Berlinben a magyar színészekkel, Magyarország, 1941. máj. 29.

3 Az akkor is közismerten kommunista érzelmű színészekkel.

4 A Tücsökzene keletkezésének idejéből származó jegyzetlapjai között van egy Aktuális versek címet viselő, 1945 márciusára datált feljegyzés, mely a Régen és Most kötetnek egyes verseinek címét tartalmazza az Összes versei (1943) megfelelő oldalszámainak a megadásával, és ez is a jegyzéken szerepel. (Ld. Szabó Lőrinc: Vallomások: Naplók, beszélgetések, levelek, szerk., jegyz., utószó, életrajz Horányi Károly, Kabdebó Lóránt, Osiris, Bp. 2008, 538.)