A kötetről

A kötet verseinek nagy része korábban a Nyugatban jelent meg (a költő könyvtárában lévő nyomdai kéziratos kötetben ezek lapkivágatként beragasztva szerepelnek, a többi autográf leírással). Három vers címmel egy Nyugat-korrektúra összeállításban még szerepel kiszedett vers (MTA Könyvtára Kézirattára, Ms 4652/321. szám alatt), de ezek már nem jelentek meg, a nyomdai példányban autográf, illetőleg gépiratban szerepelnek. A Gyomán, Kner kiadásában megjelent kötet 1922 tavaszán hagyta el a nyomdát, Szabó Lőrinc feleségének 1922. április 27-éről keltezett levelében ez áll: ,,A Knertől megkaptam – mit? A rendes heti levelet. De azt írja benne, hogy ma (április 27.) feladja a példányokat.” (Harminchat év: Szabó Lőrinc és felesége levelezése [1921–1944], sajtó alá rendezte, az előszót és a jegyzeteket írta Kabdebó Lóránt, Magvető, Budapest, 1989, 43.) A Mikes Lajosnak (aki ekkor már Szabó Lőrinc apósa) dedikált példány a május 1. dátumot viseli (Kabdebó Lóránt, Szabó Lőrinc lázadó évtizede, 1970, Szépirodalmi Kvk. Budapest; a dedikált kötetet Kabdebó Lóránt özv. dr. Mikes Lajosnénál még látta, sajnos a kötet a Mikesné hagyatékát megvásárló Petőfi Irodalmi Múzeumban nem található). A feleségének dedikált példány Szabó Lőrinc könyvtárában (amely feltehetően elvétve, a májusi, V-ös római számos jelölést még áprilisira írta, IV-es római számmal). A könyv kiállítását külön méltatta a Nyugatban Bálint Aladár: ,,Szabó Lőrinc verseit egyszerű, komoly külsővel ruházta fel a nyomda. Zöldes-szürke a fedél alapszíne, a keret vékony zöld vonal, apró fekete makkokból összerakott ékítmény fut vele párhuzamosan. A szürkészöld és tiszta zöld szín a betűk és a díszek fekete színével tökéletes összhangot ad. Az alig negyedfél íves, látszatra igénytelen füzet szépségeit az avatatlan szem észre sem veszi. Csak az tudja igazán értékelni, ki tisztában van vele, hogy az ízlés mekkora fejlettségét feltételezi a nyers anyag formábaöntése, mennyi aprólékos gondosság, figyelem, a hatás titkának mily ismerete szükséges egy-egy könyv artisztikus megcsinálásához.”

A költő első négy kötetét az 1943-ra véglegesített, akkor több kiadást megért, általa definitívnek minősített Szabó Lőrinc összes versei c. kötete (Uj Idők Irodalmi Intézet R.T. [Singer és Wolfner], Budapest, 1943, 1944) számára átírta. De ezt megelőzőleg a kötetenként kiválasztott verseket szintén átírva közölte az 1934-i és az 1940-i versválogatásában (Válogatott Versei, Nagy Károly és Társai, Debrecen, 1934 [Uj Irók 8.]; Válogatott versei, Singer és Wolfner Irodalmi Intézet R.T., Budapest, 1940).

A kötet címhasználatában gyakori a bizonytalanság, ugyanis a kötet címét legtöbbször végig nagybetűvel szerepeltetik a különböző kiadások, így maga az első, Kner-féle megjelentetés is: FÖLD, ERDŐ, ISTEN. Jelen kiadásunkban a kötet címét a definitív 1943-as Szabó Lőrinc összes versei alapján használjuk; ebben a kötetben minden baloldali élőfejen a gyűjteményes kötet címe, a jobboldalin egyes köteteinek címe szerepel: Föld, erdő, isten. Az MTA Könyvtára Kézirattárában (továbbiakban MTAKK) őrzött korrektúra példányban oldalanként aprólékosan korrigált szöveg felett is ezek a címváltozatok állnak. Ezt használja az 1934-ben kiadott Válogatott Versei bevezetésében, a Juhász Géza neve alatt megjelentetett bevezetésben is. Ennek a kiadásnak az 1940-i Válogatott versei számára általa átdolgozott bevezetőjében korrigálta: Föld, erdő, Isten. De ezt már az 1943-i Szabó Lőrinc összes versei kötetbe nem vette át. A kötet címét korábban a költő életében utoljára megjelenő gyűjteményes kötet (Szabó Lőrinc Válogatott versei 1922–1956, Magvető, Budapest, 1956.) tartalomjegyzékében és bevezető tanulmányában közölt írásmód alapján alkalmaztuk kiadásainkban: Föld, Erdő, Isten. Az 1956-os kiadás politikai viharai azonban lehet, hogy elterelték a költő figyelmét a tartalomjegyzék ellenőrzésétől; az is elképzelhető, hogy az 1956-os kötet írásmódja a szerkesztő Csanádi Imre rögtönzése volt. Azonban maga a költő is, főleg a háború után levelezésében, feljegyzéseiben az angolos formájú nagybetűs, Föld, Erdő, Isten formulát, illetve a FEI rövidítést használta. Kritikusai (az 1922-i kiadás esetében is, ld. a recenziókat) és az irodalomtörténeti leírások váltakozva használják mindhárom variánst.

A kötet verseit az 1922-es első kiadásában nem látta el a költő címmel, csak római számmal. Éppen ezért a versek azonosításánál az 1943-as Szabó Lőrinc összes versei gyűjteményben alkalmazott címeket (és az ott is megtartott római számozást) használjuk. Az egyes költemények dokumentumai (kéziratok, korrektúrák, folyóiratban vagy kötetben történő közlések) esetében feltüntettük, ha variánsnak számítanak egy másik dokumentumhoz képest. Nem vettük számba és csak néhány alkalommal ismertettük az eltéréseket. Mivel Szabó Lőrinc első négy kötetének az anyagát átdolgozta, ezért külön nem tartottuk szükségesnek egy-egy vers későbbi közléseihez kapcsolódó dokumentumok esetében mindig jelezni, hogy az 1922-es Kner kiadásban közölt szöveghez képest variánssal van dolgunk.

Szabó Lőrinc az 1938 előtt megjelent köteteinek nyomdai kéziratát visszakérte a kiadótól és beköttette. Nyomdai kéziratainak kötetei nem kerültek közgyűjteménybe, ezekről nagy felbontású digitális reprodukciót készítettünk, az archív felvételeket az MTA Könyvtára Mikrofilmtárában és a Miskolci Egyetem Szabó Lőrinc Kutatóhelyén helyeztük el. Azonban a Föld, erdő, isten eredeti könyvét nem állt módunkban beszkennelni, ezért arról csak egy rossz minőségű fénymásolat révén tudunk képet adni.

Kéziratok az MTA Könyvtára Kézirattárában

Ms 4650/1. Kéziratcím (áthúzva): Vasárnap. [XI. Kirándulás.] A kézirat hátoldalán megjegyzés ismeretlen kéztől.
Ms 4650/2. Kézirat cím és számozás nélkül [XIV. Erdei szerelem.] A hátoldalon Szabó Lőrinc jegyzetei és Szabó Lőrincné megjegyzése.
Ms 2270/1. XVIII. „Nézd csak testvér…” [III. Este. Első megjelenése Este („Élő csillagok gyúlnak a füvek közt…”) más versekkel együtt Dunántúli idillek gyűjtőcím alatt: Nyugat, 1921. 15. sz. Nem variáns.] 1 f. f. 1v-n Szabó Lőrincnéné megjegyzése.
Ms 2270/2. XXXII. „Mondják, hogy szép...” [X. Mondják, hogy szép. Első megjelenése: Dunántúli idillek gyűjtőcím alatt más versekkel együtt: Nyugat, 1921. 15. sz. Variáns.] 1 f. A f. 1v-n Szabó Lőrinc megjegyzései.
Ms 2270/3. Vers a hajnali erdőről. [XII. Hajnali himnusz. A kötetbeli közléstől némileg eltér.] 2 f. A f. 1v-n ismeretlen vers gépiratának részlete, a f. 2v-n Szabó Lőrincné megjegyzései.
Ms 2270/4. „Halottakkal bevetett útakon...” [XXV. A következő pillanat. Első kötetbeli, megjelenéséhez képest – egy-két ékezési eltérést nem számítva – nem variáns.] 1 f. A f. 1v-n egy bírósági idézés űrlapjának részlete.
Ms 2270/5. „Szomorú testvéreim, emberek...” [XXIX. Rutilius levele. Első megjelenése Dunántúli idillek gyűjtőcím alatt: Nyugat, 1921. 15. Variáns.] 1 f. A f. 1v-n ismeretlen kéztől megjegyzés.
Ms 2270/6. XXXVII. „Örök tavasz és te, örök tavaszban...” [XXXVII. Szélcsend. Nem variáns.] 1 f. A f. 1v-n Szabó Lőrincné megjegyzése.

Gépiratok az MTA Könyvtára Kézirattárában

Ms 4650/5. III. Este. Áthúzott címvariáns: „Balatoni este”, kézírásos címadás: „Este”. Áthúzott 5. sor.
Ms 4650/3. [X. Mondják, hogy szép] a hátoldalon Szabó Lőrincné megjegyzése.
Ms 4650/4. [XI. Kirándulás] Szabó Lőrinc kézírásos kiegészítéseivel.
Ms 4650/6. [XXII. Tétlen jövendő] Kézírásos címadás: „Észrevétlen”. Gépirat autográf javításokkal. A r. oldalon gyorsírásos jegyzetek.
Ms 4650/7. [XXXVII. Szélcsend] gépirat cím nélkül, kézírásos javításokkal.
Ms 4650/8. [XXXVIII. Párbeszéd] gépirat autográf javításokkal, a r. oldalon a cím Szabó Lőrincné kézírásával.

Korrektúrák az MTA Könyvtára Kézirattárában

Ms 4652/321. Három vers. A Nyugat szedésére emlékeztető Három vers címet viselő korrektúra, amelynek folyóiratbeli megjelenéséről nincsen tudomásunk. A három vers a Kner kiadás szövegének előzménye. A Szabó Lőrinc összes verseiben a címük: IV. Sötétség, holdfény, XXII. Tétlen jövendő, XXV. A következő pillanat.
Ms 2271/315. A XI. és a XII. számú versek egyetlen kézírásos javítást tartalmazó korrektúra példányát (utóbb Kirándulás és Hajnali himnusz címmel ismertek) a Szabó Lőrinc hagyatékból az örökösök utóbb a MTAKK-nak adták. Feltehetően az 1922-es Kner kiadás korrektúrájának lehet része, mert onnan ez az lap hiányzik. A XI. számú vers feltehetően csak a kötetben jelent meg, de a XII. számú Vers a hajnali erdőről címmel korábban a Nyugatban megjelent, ennek kivágott példányát ragasztotta a kötet nyomdai példányába. Ott még a második versszak utolsó sorában utóbb bekövetkezett, és ebben a korrektúra példányban először jelzett szócsere (kulisszáit helyett: függönyeit) nem jelent meg. Tehát ez a korrektúra a nyomdai beragasztott példány utáni változatot jelenti, ez is valószínűsíti, hogy része a kötet korrigációs munkájának.
Ms 4652/348. XXXI. Jelenések („Novus nascitur ordo” címmel a Nyugat korrektúrája.) (Megjegyzendő: zavart okozhat, hogy az F. Csanak Dóra készítette Szabó Lőrinc kéziratos hagyatéka című kézirattári jegyzékben a Magam teremtem a vigaszt című vers korrektúrája is ezen a számon található!)

A kötet megjelenése előtt a Nyugat folyóiratban megjelent versek

A Nyugat 1920-i évfolyamának júniusi, 11–12. számában, a címlapon „Szabó Lőrincz: Négy vers” jelöléssel, a 609. lapon Szabó Lőrincz névaláírással Novus nascitur ordo címmel jelent meg a kötetben XXXI. Jelenések címmel szereplő vers. Ezt követi két vers (Záporban, Augusztus), amely majd csak a Kalibán! című kötetben jelenik meg, és egy kötetben kiadatlanul maradó (Karambol), ez az Osiris Klasszikusok sorozat Szabó Lőrinc összes versei (második, javított kiadás, sajtó alá rendezte Kabdebó Lóránt és Lengyel Tóth Krisztina, Budapest, 2003.) Zsengék és ifjúkori versek csoportjában szerepel. Az Áradás! áradás! című ötödik verset a cenzúra kitiltotta a folyóiratból.
A Nyugat 1921-i évfolyamának április 1-jei, 7. számában, a címlapon Szabó Lőrincz: Hét vers jelöléssel, az 531–535 lapokon a lapok tetején Szabó Lőrincz: Versek jelöléssel jelent meg: két, a kötetben utóbb meg nem jelent vers (Élet zenéjét, ritmusok életét! és Óh tiszta élet, boldogság! – ezek az Osiris Klasszikusok sorozat Szabó Lőrinc összes versei, második, javított kiadás, sajtó alá rendezte Kabdebó Lóránt és Lengyel Tóth Krisztina, Budapest, 2003, Zsengék és ifjúkori versek csoportjában szerepelnek), valamint öt, utóbb a Föld, erdő, isten kötetbe került vers:
Álarc mögűl címmel az 533. lapon jelent meg az utóbb V., illetőleg a Szabó Lőrinc összes verseiben Egyedűl címmel szereplő vers.
Vers a hajnali erdőről címmel az 533–534. lapon jelent meg az utóbb XI. illetőleg a Szabó Lőrinc összes verseiben Hajnali himnusz címmel szereplő vers.
Legyünk mi is egyszerü emberek címmel az 534–535. lapon jelent meg az utóbb XXXII., illetőleg a Szabó Lőrinc összes verseiben A föld barátai címmel szereplő vers.
Kacagó Dionysos címmel az 535. lapon jelent meg az utóbb XXXIII., illetőleg a Szabó Lőrinc összes verseiben A barbár tanítvány címmel szereplő vers.
Hemperegve a porban, a fényben címmel az 535. lapon jelent meg az utóbb XXXIV. illetőleg a Szabó Lőrinc összes verseiben Torzonborz, fekete állat címmel szereplő vers.
A Nyugat 1921-i évfolyamának augusztus 1-jei, 15. számában római sorszámozással, versenként külön cím nélkül jelentek meg Dunántúli idillek gyűjtőnévvel az 1140–1144. lapokon az (utóbb változott szám alatt, címmel ellátva ismert) következő versek: I. (I.) A vándor elindul, II. (VI.) Reggel, III.(XVIII.) Este, VI. (XXIV.) Pásztorsípon, VII.(XXIX.) A hazatért kedvesről, X. (XXXII.) Mondják, hogy szép, XXIV. (XXXIII.) A halál csiráival…, XXVII. (XXXIV.) Könyvvel a temetőben, XXIX. (XLIX.) Rutilius levele, XXXV. (XLVI.) Fák között, XXXVI. (XLV.) Uránia, XXXVIII. (L.) Párbeszéd. A versek végén Szabó Lőrinc névjelzés. A folyóirat címlapján még: Szabó Lőrincz: Dunántúli idillek (Tizenkét vers), a lapok tetején már: Szabó Lőrinc: Dunántúli idillek.
A Nyugat 1921-i évfolyamának november 1-jei, 21. számában Versek gyűjtőnévvel az 1596–1597. lapokon jelent meg: XXVIII (I.) Pannón ősz, IX. (II.) Titkok, VIII. (III.) Zavar, XXI. (IV.) Titkos fájdalom, XX. (V.) Magány. A folyóirat címlapján még mindig: Szabó Lőrincz: Öt vers. A lapok tetején már itt is: Szabó Lőrinc: Versek.
A Nyugat 1922-i évfolyam február 1-jei, 3. számában Vers cím alatt jelent meg az utóbb XIV., illetőleg a Szabó Lőrinc összes verseiben Erdei szerelem címmel szereplő vers. Ez alkalommal már a címlapon is így szerepel a költő neve: Szabó Lőrinc: Vers.

Kner kiadás nyomdai kézirata

Magántulajdon. A kötet nyomdai példányának lapjait utóbb Szabó Lőrincné beköttette. A megjelenítés a költő dolgozószobájában lévő kötet xeroxos változatának szkennelése. A korábban a Nyugatban megjelent versek kivágva, a többi kézzel vagy géppel írottként került beragasztásra. Összeállítására és leadására valószínűleg a Nyugat 1922. február 1., 3. számában megjelent, utóbb Erdei szerelem címmel ismert vers megjelenése előtt került sor, ugyanis benne a vers még kézzel írva szerepel. A megjelent kötethez képest ez a példány három verssel kevesebb, nem szerepel benne az utóbb XV. számmal ellátott Csodatevő szemek, a XXIII. számmal ellátott A vágy szégyene valamint a XXXVII. számmal ellátott Szélcsend című vers. Ezért ebben a példányban csak 35 számozott vers szerepel, majd csak Kner kiadás korrektúrájában szereplő versek fölött egészíti ki a számozást, de a hiányzó verseket külön adhatta oda, a korrektúra együttesében ezután sem szerepelnek.

Kner kiadás kefelevonata

Az 1922-es Kner kiadás hasáb korrektúrája a család hagyatékából. A korrektúra követi a Kner kiadás nyomdai kézirata címmel közölt verseket (kivéve Korrektúrák az MTA Könyvtára Kézirattárában – Ms 2271/315 jelzetű két verses korrektúrát, lásd ott!). A korrektúra után illeszthetett a költő a kötetbe (átszámozva azt) három verset, az utóbb XV. számmal ellátott Csodatevő szemek, a XXIII. számmal ellátott A vágy szégyene címűt és a XXXVII. Számmal ellátott Szélcsend címűt. Ezekkel korábbi publikációban nem, már csak a kész Kner-kötetben találkozunk. A korrektúra idején bővíthette a kötetet, a korrektúrában szereplő versekben már kézírással átvezeti a Föld, erdő, isten Kner kiadása nyomdai példányát követő számozás helyett az 1922-es Kner kiadás számozását.

Kner kiadás

Föld, Erdő, Isten. Kner Izidor, Gyoma, 1922.

1934-es Válogatott Versei gépirata javításokkal

MTAKK Ms 4652/2 anyagából. szerintünk az 1934-i Válogatott Versei autográf kijavított másolatos gépiratát tartalmazzák. Erre utal a „kis anthológia” megjelölés is.

Válogatott Versei, 1934

Szabó Lőrinc Válogatott Versei. Uj Irók 8. szám. Nagy Károly és Társai, Debrecen, 1934. A kötet számára átdolgozott versek. Reggel, Este, Mondják, hogy szép, Tétlen jövendő, Szélcsönd, A barbár.

Válogatott Versei autográf és gyorsírásos igazításai

Magántulajdon. A költő könyvtárszobájában lévő példányban néhány szavas igazítás, ill. a bevezetés átigazítása feltehetően az 1940-i Válogatott versei számára. A kötet végén különböző jegyzékek. Feltehetően rádióelőadás időbeosztása, ill. valamilyen válogatás szempontja. A Föld, erdő, isten kötet versei közül kettő (Mondják, hogy szép és A barbár tanítvány) esetében található igazítás.

1934-es Válogatott Versei autográf átírása

MTAKK Ms 4653/1 jelzetű anyagából. Az 1934-i Válogatott versei nyomdai példányának autográf javított változata az 1940-i Válogatott versei számára. Érdekessége: az 1934-i kiadás kiadói jelzése felülragasztva a Singer és Wolfner kiadás jelzésével. A Föld, erdő, isten kötet versei esetében igazítás nem található.

Válogatott versei korrektúrája

MTAKK Ms 4653/3 jelzetű anyagából. Az 1940-i Válogatott versei korrektúrája.

Válogatott versei, 1940

Szabó Lőrinc Válogatott versei, Singer és Wolfner Irodalmi Intézet R.T. kiadása, Budapest, 1940.

1922 Kner autográf átírása.

Magántulajdon. A Kner-kiadás egyik, a költő könyvtárszobájában lévő példányában végezte el a költő a kötet átdolgozását az 1943-i Szabó Lőrinc összes versei számára.

Uj Idők, 1943

Új versek, régi dallamok címmel, Öt költemény SZABÓ LŐRINC Föld, erdő, isten című ifjúkori kötetének a Szabó Lőrinc összes versei számára átdolgozott végleges szövegéből. Uj Idők, 1943. május 1.
Az öt vers: A vándor elindul, A vágy szégyene, Fák közt, Zavar, Pannón ősz.

Összes versei korrektúrája.

MTAKK Ms 4653/4. (az elején hiányos, az 1-től 13. oldalig) anyagából.

Összes versei, 1943

Szabó Lőrinc összes versei. Singer és Wolfner, Irodalmi Intézet R.T. kiadása, Budapest, 1943. számára átdolgozott teljes kötet.

Válogatott versei, 1956

Szabó Lőrinc Válogatott versei 1922–1956, a bevezető és a válogatás Illyés Gyula, a könyvburkoló Bernáth Aurél munkája, felelős szerkesztő Csanádi Imre, Magvető, Budapest, 1956.

Cikk kivágat, 1937

Ms 4652/112. III. Este, újságkivágat (Keleti Újság, 1937. május 10.).

Vers és valóság – részlet

Szabó Lőrinc: Vers és valóság: Bizalmas adatok és megjegyzések [fedőlapon tévesen: megfigyelések], a szöveggondozást végezte Lengyel Tóth Krisztina, a jegyzeteket készítette Kiss Katalin és Lengyel Tóth Krisztina, a versmutatót összeállította Kiss Katalin, a névmutatót összeállította Jávorka Gabriella, Osiris, Budapest, 2001.

A versek, illetőleg átdolgozásaik megjelenései:

I. A vándor elindulDunántúli idillek gyűjtőcím alatt az I. sz. költemény: Nyugat, 1921. 15. sz. (aug. 1.) 1140. p.; Új versek, régi dallamok gyűjtőcím alatt négy más verssel együtt átdolgozva: Új Idők, 1943. máj. 1.
II. ReggelDunántúli idillek gyűjtőcím alatt a VI. sz. költemény: Nyugat, 1921. 15. sz. (aug. 1.) 1140. p.
III. Este (Élő csillagok gyúlnak a füvek közt…) – Dunántúli idillek gyűjtőcím alatt a XVIII. sz. költemény: Nyugat, 1921. 15. sz. (aug. 1.) 1141. p.; Este címmel már átdolgozott formában: Keleti Ujság, 1937. máj. 10.
IV. Sötétség, holdfényHárom vers gyűjtőcímmel: Nyugat-korrektúrában: MTAKK Ms 4652/321.; feltételezhetően csak kötetben jelent meg.
V. EgyedűlÁlarc mögül címmel: Nyugat, 1921. 7. sz. (ápr. 1.) 533. p.
VI. PásztorsíponDunántúli idillek gyűjtőcím alatt a XXIV. sz. költemény: Nyugat, 1921. 15. sz. (aug. 1.) 1141. p.
VII. A hazatért kedvesrőlDunántúli idillek gyűjtőcím alatt a XXIX. sz. költemény: Nyugat, 1921. 15. sz. (aug. 1.) 1141–1142. p.
VIII. Zavar (A fák kezei égbe kulcsolódtak…) – Versek gyűjtőcím alatt az III. sz. költemény: Nyugat, 1921. 21. sz. (nov. 1.) 597. p.; Új versek, régi dallamok gyűjtőcím alatt négy más verssel együtt, átdolgozva: Új Idők, 1943. máj. 1. 70. p.
IX. TitkokVersek gyűjtőcím alatt az II. sz. költemény: Nyugat, 1921. 21. sz. (nov. 1.) 597. p.
X. Mondják, hogy szépDunántúli idillek gyűjtőcím alatt a XXXII. sz. költemény: Nyugat, 1921. 15. sz. (aug. 1.) 1142. p.
XI. Kirándulás – Feltételezhetően csak a kötetben jelent meg.
XII. Hajnali himnuszVers a hajnali erdőről címmel: Nyugat, 1921. 7. (ápr. 1.) 533–534. p.
XIII. Gyógyulás – Feltételezhetően csak a kötetben jelent meg.
XIV. Erdei szerelemVers cím alatt: Nyugat, 1922. 3. sz. (febr. 1.) 169. p.
XV. Csodatevő szemek – Feltételezhetően csak a kötetben jelent meg.
XVI. Hasztalan lázadás – Feltételezhetően csak a kötetben jelent meg.
XVII. A szelíd tanitvány – Feltételezhetően csak a kötetben jelent meg.
XVIII. Az elhagyott lány – Feltételezhetően csak a kötetben jelent meg.
XIX. Elmentél, s megnémult a táj – Feltételezhetően csak a kötetben jelent meg.
XX. Magány (Sok kétely és bűn a halálba láncol…) – Versek gyűjtőcím alatt az V. sz. költemény: Nyugat, 1921. 21. sz. (nov. 1.) 597. p.
XXI. Titkos fájdalomVersek gyűjtőcím alatt a IV. sz. költemény: Nyugat, 1921. 21. sz. (nov. 1.) 597. p.
XXII. Tétlen jövendőHárom vers gyűjtőcímmel: Nyugat-korrektúrában: MTAKK Ms 4652/321.
XXIII. A vágy szégyene – Feltételezhetően először csak a kötetben jelent meg; Új versek, régi dallamok gyűjtőcím alatt négy más verssel együtt, átdolgozva: Új Idők, 1943. máj. 1. 70. p.
XXIV. A halál csiráival…Dunántúli idillek gyűjtőcím alatt a XXXIII. sz. költemény: Nyugat, 1921. 15. sz. (aug. 1.) 1142–1143. p.
XXV. A következő pillanatHárom vers gyűjtőcímmel: Nyugat-korrektúrában: MTAKK Ms 4652/321.
XXVI. Az idő kisértetei – Feltételezhetően csak a kötetben jelent meg.
XXVII. Könyvvel a temetőbenDunántúli idillek gyűjtőcím alatt a XXXIV. sz. költemény: Nyugat, 1921. 15. sz. (aug. 1.) 1143. p.
XXVIII. Pannón őszVersek gyűjtőcím alatt az I. sz. költemény: Nyugat, 1921. 21. sz. (nov. 1.) 596. p.; Új versek, régi dallamok gyűjtőcím alatt négy más verssel együtt átdolgozva: Új Idők, 1943. máj. 1. 70. p.
XXIX. Rutilius leveleDunántúli idillek gyűjtőcím alatt a XLIX. sz. költemény: Nyugat, 1921. 15. sz. (aug. 1.) 1145. p.
XXX. Sulyos felhők – Feltételezhetően csak a kötetben jelent meg.
XXXI. JelenésekNovus nascitur ordo címmel: Nyugat, 1920. 11–12. sz. (jún.) 609. p.
XXXII. A föld barátaiLegyünk mi is egyszerű emberek címmel: Nyugat, 1921. 7. (ápr. 1.) 534–535. p.
XXXIII. A barbár tanítványKacagó Dionysos címmel: Nyugat, 1921. 7. (ápr. 1.) 535. p.
XXXIV. Torzonborz, fekete állatHemperegve a porban, a fényben címmel: Nyugat, 1921. 7. (ápr. 1.) 535. p.
XXXV. Fák közöttDunántúli idillek gyűjtőcím alatt a XLVI. sz. költemény: Nyugat, 1921. 15. sz. (aug. 1.) 1144. p. Új versek, régi dallamok gyűjtőcím alatt négy más verssel együtt átdolgozva: Új Idők, 1943. máj. 1.
XXXVI. UrániaDunántúli idillek gyűjtőcím alatt a XLV. sz. költemény: Nyugat, 1921. 15. sz. (aug. 1.) 1144. p.
XXXVII. Szélcsend – Feltételezhetően csak a kötetben jelent meg.
XXXVIII. PárbeszédDunántúli idillek gyűjtőcím alatt az L. sz. költemény: Nyugat, 1921. 15. sz. (aug. 1.) 1145. p.